MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 8.11.2012. 9.1.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet Homevaurioiden vakavuuden arviointi toksisuustestin avulla / Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos, Tekes Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (95 %) ja kokonaiskustannukset Hanke pohjautuu Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden sekä STM:n rahoittaman TOXTESThankkeen tuloksiin. Hankkeessa osoitettiin toksikologisten menetelmien olevan herkkiä ja reagoivan luotettavasti näytteissä oleviin toksisiin yhdisteisiin. Keskeisimmät jatkokehittelyä vaativat tekijät ovat näytteen keräysmenetelmän kehittäminen sekä testin kaupallistettavuuden parantaminen (nopeus, luotettavuus, edullisuus). Projektin ensimmäinen tavoite on selvittää näytteen keräysmenetelmän vaikutusta tuloksen luotettavuuteen ja kehittää näytteenottomenetelmiä sopivammaksi toksisuustestin tarpeisiin. Projektin toinen tavoite on optimoida toksisuuden mittausmenetelmää sopivammaksi kaupalliseen käyttöön (mm. näytteen käsittelyajan lyhentäminen, edullisemmat kustannukset, pienempi tarvittava näytemäärä). Lopuksi kootaan kokemusten perusteella toimiva ohjeistus ja testataan menetelmän toimivuutta kenttäolosuhteissa. Hankkeen päätyttyä tuotteen kaupallistaminen voi edetä menetelmän validointiin ja teknologiansiirtoon, jolloin tuotanto voisi käynnistyä muutaman vuoden sisällä. Validointiprosessin tärkeänä tavoitteena on STM:n hyväksyntä toksisuustestin sisällyttämisestä STM:n Asumisterveysohjeen menetelmälistaan. Hanketta on tarkoitus esitellä laajasti alan kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa. Hankkeen tuloksiin liittyvä immateriaalioikeus kuuluu toteuttajaorganisaatiolle.. Kaivosvesien mobiili tutkimusympäristö / Geologian tutkimuskeskus Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projektin tavoitteena on toteuttaa GTK:lle ja yhteistyökumppaneille kaivosvesien käsittelyyn soveltuva konttiratkaisu hyödyntäen alueellista yritysosaajaverkostoa. Konttia käytetään vedenpuhdistuksen ja metallien talteenoton pilotointiin kaivoskohteissa. Puhdistusyksiköiden kapasiteetin on tarkoitus riittää testikäytön lisäksi operatiiviseen käyttöön. Konttiin sisällytetään 2-3 prosessimoduulia analyysilaitteistoineen ja tukiprosessiratkaisuineen. Puhdistuslaitteiston avulla voidaan kehittää kaivoskohtaisia laimeiden vesien metallinerotusprosesseja ja optimoida kemikaalireseptejä eri vedenlaatutiloille. Tuloksia hyödynnetään kaivosten prosessikehityksessä ja ympäristöriskien hallinnassa. Kontin avulla GTK toteuttaa esiselvitysko-

2 keita kaivosten vedenpuhdistusratkaisujen optimoimiseksi ja eri poikkeamatilanteiden varalle. Kaivokset tarvitsevat testejä ympäristölupaprosessiin ja tuotannon tarpeisiin. Hankkeen tuloksena saadaan metallien erotukseen ja vedenpuhdistukseen soveltuva kenttäkelpoinen pilottijärjestelmä, joka sisältää puhdistuslaitteet, rakenteellisen konttiratkaisun, mittaus- ja automaatiojärjestelmän. Jatko-ajan ja lisärahoituksen tarve johtuvat projektin aikana mukaan tulleen bioöljyjalostamon kaavasuunnittelutarpeista ja suunnittelun aikana ilmenneistä haasteellisista maaperän geoteknisistä olosuhteista, jotka vaativat maaperän lisätutkimuksia sekä arvioitua enemmän geo- ja ratasiltasuunnittelua. 2. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Vanhusten perhehoidon voima -hanke / Siilinjärven kunta Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projekti perustuu hakijan kansallisella rahoituksella toteuttamaan Vanhus kaste II-hankkeeseen. Vanhusten kotihoito on palveluna vielä suhteellisen uusi tapa tuottaa asumispalveluja ja se tarjoaa vanhuksille kodinomaista hoitoa, mahdollisesti myös lähellä omaa kotia. Kotihoito on myös kustannustehokas tapa tuottaa asumispalvelua ja antaa erityisesti maaseutu- ja harvaan asutulla alueella mahdollisuuden työskennellä kotona. Hanke tukee kotihoidon aloittamista koulutuksilla, verkoston rakentamisella kotihoitajien kesken ja tiedottamalla asiasta sekä tarjoamalla kunnille tukea palvelumuodon kehittämisessä. Siilinjärven kunta tarjoaa samalla toimintamallilla tukea myös lastensuojelun kehittämisyksikön kautta kunnille. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon kunnat, jotka tahtovat kehittää laadukasta perhehoitoa pysyväksi osaksi vanhusten palvelujärjestelmää. Kohderyhmään kuuluvat myös kaikki vanhusten perhehoitajina työskentelevät, vanhusten perhehoitajiksi valmennetut sekä kaikki vanhusten perhehoitajaksi ryhtymisestä kiinnostuneet. Hankkeessa tavoitellaan perhehoitajien ja perhekotien määrän kasvua. Hanke järjestää info- ja rekrytointitilaisuuksia, seminaareja, ennakkovalmennuksia sekä täydennyskoulutuksia. Perhehoitajien jaksamista ja perhehoidon pysyvyyttä tuetaan myös järjestämällä muun muassa vertaistapaamisia. Työvoimakoulutuksen työelämälähtöiset mallit työvoimapoliittiset toimet / Pohjois-Savon ELYkeskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan hankkeelle jatkoaikaa 3 kk ( saakka) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja kokonaiskustannukset Tuki 100 %.

3 lisärahoitusta haetaan kahteen maanrakennusalan koulutukseen (murska+infra+lisäohjaus), yhteensä Samalla haetaan lisäaikaa 3 kk, koulutusten mahdollistamiseksi ja projektin päätöstoimien loppuunsaattamiseksi. Maanrakennusalan murska ja infrakoulutusta on kehitetty erittäin tiivissää yhteistyössä työnantajien kanssa (tapaamiset ja yhteispalaverit). Koulutus on täysin työnantajien tarpeista lähtevää ja sisältöä on muokattu tarpeiden mukaan, mm. infrakoulutukseen on suunniteltu uusi saneerauspurkuosio. Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Savon ELY-keskuksen Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit projektille (hakemusnumero ). Työvoimapoliittisen rinnakkaishanke mahdollistaa ja tukee päähankkeen Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit hankkeen tavoitteiden saavuttamisen. Hankkeen tavoitteena on kehittää työvoimapoliittista koulutusta kehittämällä uusia ja olemassa olevia koulutuksen malleja vastaamaan entistä paremmin alueen yrittäjien työvoimatarpeisiin. Työvoimakoulutuksen osuvuuden ja työllisyyden edistämisen kehittämiseksi tarvitaan positiivisten ja negatiivisten rakenteellisten ja teknologisten muutosten keskellä uudenlaisia alueellisia ja koulutuskohtaisia yhteistyömuotoja työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja opiskelijoiden välille. 3 Selvitys luonnon-, metsä- ja ympäristötieteellisen osaamisen tarpeista ja työllistymisen/työllistämisen mahdollisuuksista Itä-Suomen alueen yrityksissä / Itä-Suomen yliopisto, Aducate Toteutusalue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum -hanke Selvityksen tuloksena saadaan tietoa yritysten luonnontieteelliseen osaamiseen pohjautuvista henkilöstönrekrytointitarpeista, yrityksiä palvelevien uusien perustettavien asiantuntijakonsulttiyritysten tarpeista sekä luonnontieteiden osaajien itsensä työllistämisen mahdollisuuksista oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa kohdentamisella yritysten tarpeita vastaavasti Selvityksellä kartoitetaan uuden liiketoiminnan ja asiantuntijaosaajien työllistymisen mahdollisuuksia, jotka pohjatuvat tyypillisesti esim. viranomaisvaatimusten, ympäristölainsäädännön, -lupa- ja -valvontatehtävien, tuotevalvonnan ja -kehityksen, EUdirektiivien, kansainvälinen kilpailuympäristön, työsuojelun vaatimusten (esim. kemikaali- ja bioaltisteet, säteily sekä aerosolit) asettamiin tarpeisiin erityisesti tuotantopainotteisissa yrityksissä luonnon-, ympäristö- ja metsätieteisiin pohjautuvalle osaamiselle. Eläkeläisten uudet työurat / Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum -hanke Projektin tuloksena syntyy raportti, jossa on selvitetty Kuopion alueen työmarkkinoiden toimivuutta ja mahdollisuutta tarjota ikääntyville uusia työuria. Lisäksi toimintamalliin tehdään päätelmiä ja suosituksia siitä, miten järjestäytynyttä tai organisoitua pitäisi eläkeläistyövoiman työllistämis- ja työllistymisprosessin

4 Pohjois-Savossa olla. Toimintamallissa avataan, mitä eläkeläisen työllistämis- ja työllistymisprosessi vaatii seuraavissa eläkelajeissa ja mahdollisuuksissa: 1) vanhuuseläkeläinen työssä, 2) osa-aikaeläkeläinen työssä, 3) työttömyyseläkeläinen työssä, 4) työssä jatkaja ja nivoutuminen eläkeprosessiin, 5) työkyvyttömyyseläkeläinen työssä ja 6) eläkeläinen yrittäjänä. Prosessia ja toimintamallia avataan työllistämisen kannalta keskeisten toimijoiden näkökulmien kautta: työnantaja, viranomaiset (mm. eläkeyhtiöt ja verottaja) ja eläkeläinen. Keskeinen kysymys on, millä mekanismilla saavutettaisiin parempi kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Kehitettävää toimintamallia tarjotaan Kuopion alueen alueviranomaisten ja työmarkkinoiden käyttöön. Lisäksi projektin tuloksia tullaan välittämään laajasti työvoimapolitiikan päätöksentekijöille ja toimeenpanijoille niin alueellisesti kuin kansallisestikin. 4 VAKAA-hanke / ViaDia Pohjois-Savo ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (82 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projekti tuottaa mallin yhteistyömuodoksi oppilaitoksen ja järjestön välillä haastavien oppilaiden ohjauksen ja tuen järjestämisessä. Toimintamallin avulla päihde- ja rikostaustaiset ohjautuvat paremmin opiskelemaan ja pystyvät paremmin suoriutumaan vahvan tuen avulla opiskelun tuomista haasteista. Viadia tarjoaa kohderyhmälle elämänhallintaan ja opiskeluun liittyvien asioiden hoitamiseen konkreettista tukea ja kehittää omaa osaamista oppilaitosyhteistyössä ja opiskelujen ohjauksessa. Projektin tuloksena kohderyhmän henkilöt ovat löytäneet oman alansa koulutuspaikan ja pystyneet suoriutumaan siitä, sekä koulun jälkeen edenneet työelämään. Asiakkaat ovat saaneet projektista motivaatiota ja tukea hyviin valintoihin koulutuksen ja työllisyytensä edistämiseksi. Etenemiseksi katsotaan myös se, että henkilö on osallistunut eläkeselvitykseen tai eläköitynyt. Viadia Pohjois-Savo ry:n tarjoama vaikeasti työllistyvien koulutuksen tuki on ammattimaistunut tuotteeksi jota voidaan tarjota ostopalveluna. Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön kumppanuuden ja vaikuttavuuden kehittämishanke / Ylä- Savon TOIMI-työvalmennussäätiö Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiö perustettiin keväällä Säätiön alaisuuteen liittyy vuoden 2013 aikana kolmen työvalmennusyksikön toimintoja. Yksiköt ovat Ylä-Savon SOTE:n alaiset Salmituote Iisalmessa ja Teka-tuote Kiuruvedellä sekä Iisalmen Nuorison Tuki ry:n Kehypaja. Hankkeen avulla erilaiset toimijat ja työtavat nivotaan yhteen. Henkilöstöä koulutetaan yhteisissä tilaisuuksissa ja kartoitetaan koulutustarvetta jatkossa. Luodaan uusia yhteistyömalleja verkostojen kanssa ja palveluja tuotteistetaan. Nämä luodut mallit tukevat tilaaja-tuottajamallin sopimuksellisuutta. Luodaan yhteinen ICT toimintaympäristö toiminnanohjauksen, henkilöstö- ja taloushallinnon osalta, jotta yhteydet eri yksiköiden välillä toimivat Iisalmessa ja Kiuruvedellä.

5 Hanke toteuttaa Ylä-Savossa kolmen toimijan yhdistymiseen liittyvää palvelujen tuotteistamista, tietoteknisten ratkaisujen yhtenäistämistä ja 60 henkilön kouluttamista yhteisen toimintatavan juurruttamiseksi ja asiakastyön kehittämiseksi. Työvalmennussäätiön toiminta on tärkeä osa yhteiskuntatakuun toteutumisen kannalta Ylä-Savossa ja edistää erityisesti nuoriin kohdistuvassa toiminnassa alueen resurssien kokoamista ja vaikuttavuuden vahvistumista. 5 Tietävä kehittynyt data-analytiikka johtamisessa / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos pyrkii nostamaan profiiliaan sidosryhmien osalta syventämällä henkilöstönsä osaamista Big Dataan ja kehittyneeseen analytiikkaan liittyen. Tällä hetkellä tietojenkäsittelytieteen laitos antaa tilastotieteen perusopetusta koko yliopistolle, mutta kehittyneen analytiikan osaamista ja opetusta, puhumattakaan sen liittämisestä Big Dataan, ei ole tarjolla. Big Dataan ja kehittyneeseen analytiikkaan liittyvää koulutuskokonaisuus vaatii kehityspanosta ja sen on strateginen osaalue laitoksen koulutuksen kehittämisessä; koulutuksen, joka palvelee koko yliopistoa ja Pohjois-Savossa toimivia työorganisaatioita. Hanke on tärkeä avaus Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisesti se kokoaa useita laitoksen tutkimusaloja ensimmäistä kertaa yhtenäiseksi kurssikokonaisuudeksi, joka tarjoaa opiskelijoille uuden erikoistumisväylän uudenlaisiin työtehtäviin datan analysoinnissa. Samalla se osoittaa, miten yliopiston koulutustarjonta uudistuu vastaamaan ajan haasteisiin. Työelämätulkkauksen asema työelämässä ja tulkkikoulutuksessa / Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum -hanke Projektissa tehdään työelämätulkkausselvitys, johon liittyy tulkkauspalvelun eri osapuolten haastatteluja ja tulkkiopiskelijoiden harjoittelua työpaikoilla, joissa on viittomakielisiä työntekijöitä. Tavoitteena on kartoittaa erilaisia työelämätilantilanteita, joissa tulkkausta käytetään tai voitaisiin käyttää sekä koota työelämätulkkaustilanteisiin liittyviä hyviä käytäntöjä. Projektissa järjestetään työelämätulkkausseminaari, jossa esitellään selvityksen tuloksia ja kuullaan työelämätulkkauksen eri osapuolten näkemyksiä siitä, kuinka työelämätulkkausta tulisi kehittää erityisesti tulkkikoulutuksen näkökulmasta. Lisäksi tuotetaan sähköisesti tulostettava tiedote työelämätulkkauksesta, jonka esimerkiksi työnhakija voi rekrytointitilanteessa antaa työnantajalle. Tulkkauspalvelulain tarkoittamien ryhmien työllistyminen on koulutustason noususta huolimatta edelleen vaikeaa. Tutkittua tietoa tulkkauspalvelulain mukaisen työelämätulkkauksen toteutumisesta ja toteuttamisesta ei ole olemassa. Keväällä 2012 Kuuloliiton ja Cp-liiton aluetyöntekijöille tehdyn puhelinhaastattelun perusteella näyttää siltä, että työelämässä käytetään hyvin vähän tulkkausta, vaikka sille on olemassa tar-

6 vetta. Saadun tiedon perusteella näyttää siltä, että työelämätulkkauksen toteuttaminen vaatiikin kehittämistyötä, jota tulkkikoulutus voi osaltaan viedä eteenpäin. 6 Rakentamisen Innovatiiviset Puutuotteet (RIP) / Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (77 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa keskitytään tuoteratkaisuihin, jotka parantavat yritysten mahdollisuuksia etsiytyä uusille markkinoille. Innovatiiviset tuoteratkaisut vaativat myös testaamista ennen käyttöön ottamista. Tavoitteena on asiakas- ja käyttäjälähtöistä tuotekehitysprosessia hyödyntäen kehittää yrityksissä uusia rakenne- ja valmistusmenetelmiä. Tavoitteena on sisällyttää hakijaorganisaatioiden soveltuvissa koulutusohjelmissa opinto-ohjelmiin ja opetussisältöihin hankkeen aikana kehitettäviä ja kehittyviä käytänteitä ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka mahdollistavat opiskelijoille paremman kosketuspinnan elävään liike-elämään. Opetussisällöissä pyritään tuottamaan avoimen innovoinnin keinoin uusia tuotteita ja palveluja sekä tutkimaan ja kokeilemaan innovaatioiden ja kaupallistamisen edellytyksiä. Tuloksena syntyy alueellinen ja kansainvälinen vuorovaikutteinen puutuoteteollisuuden ja rakentamisen yhteistyö- ja toimijaverkosto, jonka pohjalta osaaminen ja toiminta rakentuu ja kehittyy. Puutuotteiden käyttäjälähtöinen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta kehittyy siten, että myös kaupallistamisen prosessit alalla osataan entistä paremmin. Rakentamiseen liittyviin koulutusohjelmiin saadaan puurakentamisen edistämistä tukevia sisältöjä. Projektin kautta toteutuva yritysyhteistyö osaltaan vahvistaa kytkentöjä myös 2013 syksyllä alkavaan UEF:N Wood Material Science -koulutusohjelmaan ja varsinkin siihen liittyviin harjoitteluihin ja yrityksiin liittyviin opinnäytetöihin. Hanke edistää hallitusohjelman mukaisesti puurakentamista ja kotimaisen puun jalostusasteen ja -arvon nostamista. Hankkeessa keskitytään etsimään tuoteratkaisuja ja toimintamalleja, jotka auttavat puutuotealan yrityksiä etsiytymään uusille markkinoille. Samalla hankkeessa keskitytään rakentamaan, luomaan ja sisällyttämään toteuttajaorganisaatioiden koulutusohjelmiin sellaisia sisältöjä, jotka tukevat opiskelijan oppimista toimimaan puutuoteteollisuuden ja rakennusteollisuuden kanssa entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä.

7 7 Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Verkostoveturi-palvelujärjestelmä / Teknologiateollisuus ry Toteutusalue: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset Vuoden vaihteessa 11/12 päättynyt Itä-Suomen Verkostoveturi -projekti onnistui hyvin. Silti ohjausryhmä lausui loppukannanotossaan, että jatkotoimenpiteitä yritysten verkostoitumisen tukemiseen kaivataan. Verkostoveturi-palvelujärjestelmä verkostonkutojineen ja työkaluineen systematisoi koko verkoston rakentamisen elinkaaren. Keskeistä on profiloida yksi yritys ns. verkostoveturiyritykseksi, joka koordinoi komponenttitoimittajia ja toimii asiakasrajapinnassa asiakkaisiin ja päähankkijoihin nähden. Tärkeää on myös rakentaa verkosto verkostoveturiyrityksen ydinosaamisen ympärille. 1. Palvelujärjestelmä, jonka ansiosta toimintamalli jää käyttöön projektin jälkeen 2. Verkostoveturi- ja verkostoyritysten aktivointi ja verkostoaihioiden sparraus, 50 kpl liiketoimintalähtöistä yritysverkoston kehittämisprojektia ja 20 yritysten verkostokumppanuutta tai liittoumaa evaluoitu ja sparrattu 4. Käytännön case-kuvauksia Verkostoveturi-työkaluun Projektin tarkoitus on vakinaistaa Verkostoveturi palvelujärjestelmä valtakunnalliseen käyttöön jatkamalla Itä-Suomen verkostoveturi-hankkeessa kehitetyn toimintamallin pilotointia valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Edeltävä Itä-Suomen verkostoveturi -hanke ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita: verkostokonsultteja koulutettiin 11, pääasiassa kahdesta yrityksestä koostuvia verkostoja luotiin 11, joten yritysverkostot toteutuivat vain osin. Uuden konsulteille suunnatun koulutusjakson sisältö ja tarve jäävät epäselviksi. Hakemuksesta eivät käy ilmi hankkeen hyödyt ja toiminta Itä-Suomen alueella. Tästä syystä hankkeen toiminnan jatkamiselle valtakunnalliseksi hankkeeksi, ei ole edellytyksiä. Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo eivät sitoudu hankkeen rahoitukseen omasta rahoituskehyksestään eivätkä puolla hankkeen rahoittamista. MYR:n sihteeristö ei esitä hanketta rahoitettavaksi.

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio

Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015. Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Smart Mine Water Treatment System SEEWAY Tekes/Greenmining -programme project 2013-2015 Janne Kankkunen Geological Survey of Finland/Kuopio Osaamisverkosto vesiturvallisuuden kokonaisratkaisuissa Kuopiossa

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille projekti INKA/Tulevaisuuden terveys Anna-Liisa Niemelä Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Riikka Paasikivi Center for Health and Technology,

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2010. Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio)

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2010. Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTIEDOT Läsnä Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Maakunnan yhteistyöryhmä Aika 14.6.2010 klo 8.35 10.55 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1,

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 Loppuraportti 31.12.2013 Koulutuksen järjestäjä: Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (projektin osatoteuttajan osuus) 1. Hankkeen nimi Kaivannais- ja energiateollisuuden

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11 Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan Sanna Putila 10.11.11 Haussa tulevaisuuden osaajia, oikeanlaista osaamista, kumppaneita (tutkimus)yhteistyöhön Haussa tulevaisuuden työnantajia, oikeanlaista osaamista,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden barometri

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden barometri Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden barometri Vastausaika 12-02-2013 13:30:16 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

YRITYSTEN JA ALAN ORGANISAATIOIDEN TARPEET 2012-2015

YRITYSTEN JA ALAN ORGANISAATIOIDEN TARPEET 2012-2015 METSÄALAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 2012- KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 2012- Työryhmän kokoonpano: Juha Ojala, MMM (pj) Liisa Saarenmaa, MMM (varapj) Mika Tammilehto, OKM Marja Kokkonen, MMM Ari Eini/Antti

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot