MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 8.11.2012. 9.1.2013"

Transkriptio

1 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet Homevaurioiden vakavuuden arviointi toksisuustestin avulla / Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos, Tekes Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (95 %) ja kokonaiskustannukset Hanke pohjautuu Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden sekä STM:n rahoittaman TOXTESThankkeen tuloksiin. Hankkeessa osoitettiin toksikologisten menetelmien olevan herkkiä ja reagoivan luotettavasti näytteissä oleviin toksisiin yhdisteisiin. Keskeisimmät jatkokehittelyä vaativat tekijät ovat näytteen keräysmenetelmän kehittäminen sekä testin kaupallistettavuuden parantaminen (nopeus, luotettavuus, edullisuus). Projektin ensimmäinen tavoite on selvittää näytteen keräysmenetelmän vaikutusta tuloksen luotettavuuteen ja kehittää näytteenottomenetelmiä sopivammaksi toksisuustestin tarpeisiin. Projektin toinen tavoite on optimoida toksisuuden mittausmenetelmää sopivammaksi kaupalliseen käyttöön (mm. näytteen käsittelyajan lyhentäminen, edullisemmat kustannukset, pienempi tarvittava näytemäärä). Lopuksi kootaan kokemusten perusteella toimiva ohjeistus ja testataan menetelmän toimivuutta kenttäolosuhteissa. Hankkeen päätyttyä tuotteen kaupallistaminen voi edetä menetelmän validointiin ja teknologiansiirtoon, jolloin tuotanto voisi käynnistyä muutaman vuoden sisällä. Validointiprosessin tärkeänä tavoitteena on STM:n hyväksyntä toksisuustestin sisällyttämisestä STM:n Asumisterveysohjeen menetelmälistaan. Hanketta on tarkoitus esitellä laajasti alan kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa. Hankkeen tuloksiin liittyvä immateriaalioikeus kuuluu toteuttajaorganisaatiolle.. Kaivosvesien mobiili tutkimusympäristö / Geologian tutkimuskeskus Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto Teema: mittaus- ja sensoritekniikka Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (70 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projektin tavoitteena on toteuttaa GTK:lle ja yhteistyökumppaneille kaivosvesien käsittelyyn soveltuva konttiratkaisu hyödyntäen alueellista yritysosaajaverkostoa. Konttia käytetään vedenpuhdistuksen ja metallien talteenoton pilotointiin kaivoskohteissa. Puhdistusyksiköiden kapasiteetin on tarkoitus riittää testikäytön lisäksi operatiiviseen käyttöön. Konttiin sisällytetään 2-3 prosessimoduulia analyysilaitteistoineen ja tukiprosessiratkaisuineen. Puhdistuslaitteiston avulla voidaan kehittää kaivoskohtaisia laimeiden vesien metallinerotusprosesseja ja optimoida kemikaalireseptejä eri vedenlaatutiloille. Tuloksia hyödynnetään kaivosten prosessikehityksessä ja ympäristöriskien hallinnassa. Kontin avulla GTK toteuttaa esiselvitysko-

2 keita kaivosten vedenpuhdistusratkaisujen optimoimiseksi ja eri poikkeamatilanteiden varalle. Kaivokset tarvitsevat testejä ympäristölupaprosessiin ja tuotannon tarpeisiin. Hankkeen tuloksena saadaan metallien erotukseen ja vedenpuhdistukseen soveltuva kenttäkelpoinen pilottijärjestelmä, joka sisältää puhdistuslaitteet, rakenteellisen konttiratkaisun, mittaus- ja automaatiojärjestelmän. Jatko-ajan ja lisärahoituksen tarve johtuvat projektin aikana mukaan tulleen bioöljyjalostamon kaavasuunnittelutarpeista ja suunnittelun aikana ilmenneistä haasteellisista maaperän geoteknisistä olosuhteista, jotka vaativat maaperän lisätutkimuksia sekä arvioitua enemmän geo- ja ratasiltasuunnittelua. 2. Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmaan hyväksytyt hankkeet TL 1 Vanhusten perhehoidon voima -hanke / Siilinjärven kunta Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projekti perustuu hakijan kansallisella rahoituksella toteuttamaan Vanhus kaste II-hankkeeseen. Vanhusten kotihoito on palveluna vielä suhteellisen uusi tapa tuottaa asumispalveluja ja se tarjoaa vanhuksille kodinomaista hoitoa, mahdollisesti myös lähellä omaa kotia. Kotihoito on myös kustannustehokas tapa tuottaa asumispalvelua ja antaa erityisesti maaseutu- ja harvaan asutulla alueella mahdollisuuden työskennellä kotona. Hanke tukee kotihoidon aloittamista koulutuksilla, verkoston rakentamisella kotihoitajien kesken ja tiedottamalla asiasta sekä tarjoamalla kunnille tukea palvelumuodon kehittämisessä. Siilinjärven kunta tarjoaa samalla toimintamallilla tukea myös lastensuojelun kehittämisyksikön kautta kunnille. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon kunnat, jotka tahtovat kehittää laadukasta perhehoitoa pysyväksi osaksi vanhusten palvelujärjestelmää. Kohderyhmään kuuluvat myös kaikki vanhusten perhehoitajina työskentelevät, vanhusten perhehoitajiksi valmennetut sekä kaikki vanhusten perhehoitajaksi ryhtymisestä kiinnostuneet. Hankkeessa tavoitellaan perhehoitajien ja perhekotien määrän kasvua. Hanke järjestää info- ja rekrytointitilaisuuksia, seminaareja, ennakkovalmennuksia sekä täydennyskoulutuksia. Perhehoitajien jaksamista ja perhehoidon pysyvyyttä tuetaan myös järjestämällä muun muassa vertaistapaamisia. Työvoimakoulutuksen työelämälähtöiset mallit työvoimapoliittiset toimet / Pohjois-Savon ELYkeskus Kyseessä on muutoshakemus, jolla haetaan hankkeelle jatkoaikaa 3 kk ( saakka) ja lisärahoitusta. Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (lisärahoitus ) ja kokonaiskustannukset Tuki 100 %.

3 lisärahoitusta haetaan kahteen maanrakennusalan koulutukseen (murska+infra+lisäohjaus), yhteensä Samalla haetaan lisäaikaa 3 kk, koulutusten mahdollistamiseksi ja projektin päätöstoimien loppuunsaattamiseksi. Maanrakennusalan murska ja infrakoulutusta on kehitetty erittäin tiivissää yhteistyössä työnantajien kanssa (tapaamiset ja yhteispalaverit). Koulutus on täysin työnantajien tarpeista lähtevää ja sisältöä on muokattu tarpeiden mukaan, mm. infrakoulutukseen on suunniteltu uusi saneerauspurkuosio. Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Savon ELY-keskuksen Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit projektille (hakemusnumero ). Työvoimapoliittisen rinnakkaishanke mahdollistaa ja tukee päähankkeen Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit hankkeen tavoitteiden saavuttamisen. Hankkeen tavoitteena on kehittää työvoimapoliittista koulutusta kehittämällä uusia ja olemassa olevia koulutuksen malleja vastaamaan entistä paremmin alueen yrittäjien työvoimatarpeisiin. Työvoimakoulutuksen osuvuuden ja työllisyyden edistämisen kehittämiseksi tarvitaan positiivisten ja negatiivisten rakenteellisten ja teknologisten muutosten keskellä uudenlaisia alueellisia ja koulutuskohtaisia yhteistyömuotoja työnantajien, koulutusorganisaatioiden ja opiskelijoiden välille. 3 Selvitys luonnon-, metsä- ja ympäristötieteellisen osaamisen tarpeista ja työllistymisen/työllistämisen mahdollisuuksista Itä-Suomen alueen yrityksissä / Itä-Suomen yliopisto, Aducate Toteutusalue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum -hanke Selvityksen tuloksena saadaan tietoa yritysten luonnontieteelliseen osaamiseen pohjautuvista henkilöstönrekrytointitarpeista, yrityksiä palvelevien uusien perustettavien asiantuntijakonsulttiyritysten tarpeista sekä luonnontieteiden osaajien itsensä työllistämisen mahdollisuuksista oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa kohdentamisella yritysten tarpeita vastaavasti Selvityksellä kartoitetaan uuden liiketoiminnan ja asiantuntijaosaajien työllistymisen mahdollisuuksia, jotka pohjatuvat tyypillisesti esim. viranomaisvaatimusten, ympäristölainsäädännön, -lupa- ja -valvontatehtävien, tuotevalvonnan ja -kehityksen, EUdirektiivien, kansainvälinen kilpailuympäristön, työsuojelun vaatimusten (esim. kemikaali- ja bioaltisteet, säteily sekä aerosolit) asettamiin tarpeisiin erityisesti tuotantopainotteisissa yrityksissä luonnon-, ympäristö- ja metsätieteisiin pohjautuvalle osaamiselle. Eläkeläisten uudet työurat / Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum -hanke Projektin tuloksena syntyy raportti, jossa on selvitetty Kuopion alueen työmarkkinoiden toimivuutta ja mahdollisuutta tarjota ikääntyville uusia työuria. Lisäksi toimintamalliin tehdään päätelmiä ja suosituksia siitä, miten järjestäytynyttä tai organisoitua pitäisi eläkeläistyövoiman työllistämis- ja työllistymisprosessin

4 Pohjois-Savossa olla. Toimintamallissa avataan, mitä eläkeläisen työllistämis- ja työllistymisprosessi vaatii seuraavissa eläkelajeissa ja mahdollisuuksissa: 1) vanhuuseläkeläinen työssä, 2) osa-aikaeläkeläinen työssä, 3) työttömyyseläkeläinen työssä, 4) työssä jatkaja ja nivoutuminen eläkeprosessiin, 5) työkyvyttömyyseläkeläinen työssä ja 6) eläkeläinen yrittäjänä. Prosessia ja toimintamallia avataan työllistämisen kannalta keskeisten toimijoiden näkökulmien kautta: työnantaja, viranomaiset (mm. eläkeyhtiöt ja verottaja) ja eläkeläinen. Keskeinen kysymys on, millä mekanismilla saavutettaisiin parempi kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Kehitettävää toimintamallia tarjotaan Kuopion alueen alueviranomaisten ja työmarkkinoiden käyttöön. Lisäksi projektin tuloksia tullaan välittämään laajasti työvoimapolitiikan päätöksentekijöille ja toimeenpanijoille niin alueellisesti kuin kansallisestikin. 4 VAKAA-hanke / ViaDia Pohjois-Savo ry Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on (82 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on flat rate hanke. Projekti tuottaa mallin yhteistyömuodoksi oppilaitoksen ja järjestön välillä haastavien oppilaiden ohjauksen ja tuen järjestämisessä. Toimintamallin avulla päihde- ja rikostaustaiset ohjautuvat paremmin opiskelemaan ja pystyvät paremmin suoriutumaan vahvan tuen avulla opiskelun tuomista haasteista. Viadia tarjoaa kohderyhmälle elämänhallintaan ja opiskeluun liittyvien asioiden hoitamiseen konkreettista tukea ja kehittää omaa osaamista oppilaitosyhteistyössä ja opiskelujen ohjauksessa. Projektin tuloksena kohderyhmän henkilöt ovat löytäneet oman alansa koulutuspaikan ja pystyneet suoriutumaan siitä, sekä koulun jälkeen edenneet työelämään. Asiakkaat ovat saaneet projektista motivaatiota ja tukea hyviin valintoihin koulutuksen ja työllisyytensä edistämiseksi. Etenemiseksi katsotaan myös se, että henkilö on osallistunut eläkeselvitykseen tai eläköitynyt. Viadia Pohjois-Savo ry:n tarjoama vaikeasti työllistyvien koulutuksen tuki on ammattimaistunut tuotteeksi jota voidaan tarjota ostopalveluna. Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön kumppanuuden ja vaikuttavuuden kehittämishanke / Ylä- Savon TOIMI-työvalmennussäätiö Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (84 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum hanke. Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiö perustettiin keväällä Säätiön alaisuuteen liittyy vuoden 2013 aikana kolmen työvalmennusyksikön toimintoja. Yksiköt ovat Ylä-Savon SOTE:n alaiset Salmituote Iisalmessa ja Teka-tuote Kiuruvedellä sekä Iisalmen Nuorison Tuki ry:n Kehypaja. Hankkeen avulla erilaiset toimijat ja työtavat nivotaan yhteen. Henkilöstöä koulutetaan yhteisissä tilaisuuksissa ja kartoitetaan koulutustarvetta jatkossa. Luodaan uusia yhteistyömalleja verkostojen kanssa ja palveluja tuotteistetaan. Nämä luodut mallit tukevat tilaaja-tuottajamallin sopimuksellisuutta. Luodaan yhteinen ICT toimintaympäristö toiminnanohjauksen, henkilöstö- ja taloushallinnon osalta, jotta yhteydet eri yksiköiden välillä toimivat Iisalmessa ja Kiuruvedellä.

5 Hanke toteuttaa Ylä-Savossa kolmen toimijan yhdistymiseen liittyvää palvelujen tuotteistamista, tietoteknisten ratkaisujen yhtenäistämistä ja 60 henkilön kouluttamista yhteisen toimintatavan juurruttamiseksi ja asiakastyön kehittämiseksi. Työvalmennussäätiön toiminta on tärkeä osa yhteiskuntatakuun toteutumisen kannalta Ylä-Savossa ja edistää erityisesti nuoriin kohdistuvassa toiminnassa alueen resurssien kokoamista ja vaikuttavuuden vahvistumista. 5 Tietävä kehittynyt data-analytiikka johtamisessa / Itä-Suomen yliopisto Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (80 %) ja kokonaiskustannukset Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos pyrkii nostamaan profiiliaan sidosryhmien osalta syventämällä henkilöstönsä osaamista Big Dataan ja kehittyneeseen analytiikkaan liittyen. Tällä hetkellä tietojenkäsittelytieteen laitos antaa tilastotieteen perusopetusta koko yliopistolle, mutta kehittyneen analytiikan osaamista ja opetusta, puhumattakaan sen liittämisestä Big Dataan, ei ole tarjolla. Big Dataan ja kehittyneeseen analytiikkaan liittyvää koulutuskokonaisuus vaatii kehityspanosta ja sen on strateginen osaalue laitoksen koulutuksen kehittämisessä; koulutuksen, joka palvelee koko yliopistoa ja Pohjois-Savossa toimivia työorganisaatioita. Hanke on tärkeä avaus Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisesti se kokoaa useita laitoksen tutkimusaloja ensimmäistä kertaa yhtenäiseksi kurssikokonaisuudeksi, joka tarjoaa opiskelijoille uuden erikoistumisväylän uudenlaisiin työtehtäviin datan analysoinnissa. Samalla se osoittaa, miten yliopiston koulutustarjonta uudistuu vastaamaan ajan haasteisiin. Työelämätulkkauksen asema työelämässä ja tulkkikoulutuksessa / Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset Kyseessä on lump sum -hanke Projektissa tehdään työelämätulkkausselvitys, johon liittyy tulkkauspalvelun eri osapuolten haastatteluja ja tulkkiopiskelijoiden harjoittelua työpaikoilla, joissa on viittomakielisiä työntekijöitä. Tavoitteena on kartoittaa erilaisia työelämätilantilanteita, joissa tulkkausta käytetään tai voitaisiin käyttää sekä koota työelämätulkkaustilanteisiin liittyviä hyviä käytäntöjä. Projektissa järjestetään työelämätulkkausseminaari, jossa esitellään selvityksen tuloksia ja kuullaan työelämätulkkauksen eri osapuolten näkemyksiä siitä, kuinka työelämätulkkausta tulisi kehittää erityisesti tulkkikoulutuksen näkökulmasta. Lisäksi tuotetaan sähköisesti tulostettava tiedote työelämätulkkauksesta, jonka esimerkiksi työnhakija voi rekrytointitilanteessa antaa työnantajalle. Tulkkauspalvelulain tarkoittamien ryhmien työllistyminen on koulutustason noususta huolimatta edelleen vaikeaa. Tutkittua tietoa tulkkauspalvelulain mukaisen työelämätulkkauksen toteutumisesta ja toteuttamisesta ei ole olemassa. Keväällä 2012 Kuuloliiton ja Cp-liiton aluetyöntekijöille tehdyn puhelinhaastattelun perusteella näyttää siltä, että työelämässä käytetään hyvin vähän tulkkausta, vaikka sille on olemassa tar-

6 vetta. Saadun tiedon perusteella näyttää siltä, että työelämätulkkauksen toteuttaminen vaatiikin kehittämistyötä, jota tulkkikoulutus voi osaltaan viedä eteenpäin. 6 Rakentamisen Innovatiiviset Puutuotteet (RIP) / Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä Hankkeelle haettu ja esitetty EU + valtion tuki on (77 %) ja kokonaiskustannukset Hankkeessa keskitytään tuoteratkaisuihin, jotka parantavat yritysten mahdollisuuksia etsiytyä uusille markkinoille. Innovatiiviset tuoteratkaisut vaativat myös testaamista ennen käyttöön ottamista. Tavoitteena on asiakas- ja käyttäjälähtöistä tuotekehitysprosessia hyödyntäen kehittää yrityksissä uusia rakenne- ja valmistusmenetelmiä. Tavoitteena on sisällyttää hakijaorganisaatioiden soveltuvissa koulutusohjelmissa opinto-ohjelmiin ja opetussisältöihin hankkeen aikana kehitettäviä ja kehittyviä käytänteitä ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka mahdollistavat opiskelijoille paremman kosketuspinnan elävään liike-elämään. Opetussisällöissä pyritään tuottamaan avoimen innovoinnin keinoin uusia tuotteita ja palveluja sekä tutkimaan ja kokeilemaan innovaatioiden ja kaupallistamisen edellytyksiä. Tuloksena syntyy alueellinen ja kansainvälinen vuorovaikutteinen puutuoteteollisuuden ja rakentamisen yhteistyö- ja toimijaverkosto, jonka pohjalta osaaminen ja toiminta rakentuu ja kehittyy. Puutuotteiden käyttäjälähtöinen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta kehittyy siten, että myös kaupallistamisen prosessit alalla osataan entistä paremmin. Rakentamiseen liittyviin koulutusohjelmiin saadaan puurakentamisen edistämistä tukevia sisältöjä. Projektin kautta toteutuva yritysyhteistyö osaltaan vahvistaa kytkentöjä myös 2013 syksyllä alkavaan UEF:N Wood Material Science -koulutusohjelmaan ja varsinkin siihen liittyviin harjoitteluihin ja yrityksiin liittyviin opinnäytetöihin. Hanke edistää hallitusohjelman mukaisesti puurakentamista ja kotimaisen puun jalostusasteen ja -arvon nostamista. Hankkeessa keskitytään etsimään tuoteratkaisuja ja toimintamalleja, jotka auttavat puutuotealan yrityksiä etsiytymään uusille markkinoille. Samalla hankkeessa keskitytään rakentamaan, luomaan ja sisällyttämään toteuttajaorganisaatioiden koulutusohjelmiin sellaisia sisältöjä, jotka tukevat opiskelijan oppimista toimimaan puutuoteteollisuuden ja rakennusteollisuuden kanssa entistä tiiviimmässä yhteistyössä. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjeman hylättävät hankkeet Ei hanke-esityksiä.

7 7 Itä-Suomen ESR-toimenpideohjelman hylättävät hankkeet Verkostoveturi-palvelujärjestelmä / Teknologiateollisuus ry Toteutusalue: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on (85 %) ja kokonaiskustannukset Vuoden vaihteessa 11/12 päättynyt Itä-Suomen Verkostoveturi -projekti onnistui hyvin. Silti ohjausryhmä lausui loppukannanotossaan, että jatkotoimenpiteitä yritysten verkostoitumisen tukemiseen kaivataan. Verkostoveturi-palvelujärjestelmä verkostonkutojineen ja työkaluineen systematisoi koko verkoston rakentamisen elinkaaren. Keskeistä on profiloida yksi yritys ns. verkostoveturiyritykseksi, joka koordinoi komponenttitoimittajia ja toimii asiakasrajapinnassa asiakkaisiin ja päähankkijoihin nähden. Tärkeää on myös rakentaa verkosto verkostoveturiyrityksen ydinosaamisen ympärille. 1. Palvelujärjestelmä, jonka ansiosta toimintamalli jää käyttöön projektin jälkeen 2. Verkostoveturi- ja verkostoyritysten aktivointi ja verkostoaihioiden sparraus, 50 kpl liiketoimintalähtöistä yritysverkoston kehittämisprojektia ja 20 yritysten verkostokumppanuutta tai liittoumaa evaluoitu ja sparrattu 4. Käytännön case-kuvauksia Verkostoveturi-työkaluun Projektin tarkoitus on vakinaistaa Verkostoveturi palvelujärjestelmä valtakunnalliseen käyttöön jatkamalla Itä-Suomen verkostoveturi-hankkeessa kehitetyn toimintamallin pilotointia valtakunnalliseksi toimintamalliksi. Edeltävä Itä-Suomen verkostoveturi -hanke ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita: verkostokonsultteja koulutettiin 11, pääasiassa kahdesta yrityksestä koostuvia verkostoja luotiin 11, joten yritysverkostot toteutuivat vain osin. Uuden konsulteille suunnatun koulutusjakson sisältö ja tarve jäävät epäselviksi. Hakemuksesta eivät käy ilmi hankkeen hyödyt ja toiminta Itä-Suomen alueella. Tästä syystä hankkeen toiminnan jatkamiselle valtakunnalliseksi hankkeeksi, ei ole edellytyksiä. Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo eivät sitoudu hankkeen rahoitukseen omasta rahoituskehyksestään eivätkä puolla hankkeen rahoittamista. MYR:n sihteeristö ei esitä hanketta rahoitettavaksi.

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot