Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuusamontien (vt 20) parantaminen välillä Jääli - Kiiminki kk, Kiiminki KEHITTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA,5 1 km

2 Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut iimingin kunta Maanmittauslaitos 2/MYY/ Genimap Oy, lupa L56 Ilmakuva: iimingin kunta Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri Telefaksi Tiehallinto, Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelinvaihde

3 uusamontien (vt 2) parantaminen välillä Jääli - iiminki kk, iiminki EHITTÄMISSUUNNITELMA Tiehallinto Oulun tiepiiri Oulu 2

4 TIIVISTELMÄ LÄHTÖOHDAT Yleistä uusamontie (valtatie 2) Oulun kaupunkiseudulla on tärkein koillisen suunnan päätieyhteys. Tien merkitys on tämän suunnan työmatka- ja asiointiliikenteelle erityisen tärkeä sen takia, että tie on ainoa yhteys tultaessa uusamon suunnalta Ouluun. aupunkiseudun liikenteen lisäksi uusamontie palvelee myös matkailuliikennettä ja pitkämatkaista liikennettä. Maakuntakaavassa ja Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa on määritelty, että uusamontie ja Haukiputaantie/Ylikiimingintie säilyvät nykypaikallaan. Suunnittelun kohteena oleva osuus Jäälin iimingin kirkonkylän välillä on noin 7 km pitkä. Nyt laadittu kehittämissuunnitelma korvaa edellä mainitulla osuudella vuonna 1992 laaditun yleissuunnitelman. orvenkylän Jäälinjärven välisellä osuudella ei esitetä muutoksia vuoden 1992 yleissuunnitelmaan, vaan Jäälin ohittava tielinjaus jää voimaan. uusamontien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2 (VL-2) oli suunnitteluosuuden eteläpäässä noin 8 8 ajoneuvoa, kirkonkylän pääliittymän länsipuolella noin 8 ajoneuvoa, iiminkijoen kohdalla noin 5 ajoneuvoa ja Yli-Iintien liittymän itäpuolella noin 3 65 ajoneuvoa. Vuoden 22 ennusteliikennemäärä Jäälin iimingin kirkonkylän välillä on noin 13 autoa vuorokaudessa, iiminkijoen kohdalla noin 7 2 autoa vuorokaudessa. Liikenteen ja ympäristön ongelmat uusamontien liikenteellinen palvelutaso on nykytilanteessa kohtalaisen hyvä. Tiejaksolla esiintyy lyhytaikaisia jonoja aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen aikana. Jonojen aikana on ohitustarpeita, mutta tiellä olevat mäet ja notkokohdat sekä liittymät aiheuttavat sen, että ohittaminen ei ole mahdollista. iimingin kirkonkylän pääliittymässä eli uusamontien ja Haukiputaantien/Ylikiimingintien liittymässä esiintyy nykytilanteessa aamun työmatkaliikenteen aikana lyhytaikaisia sujuvuusongelmia, jolloin ennen kaikkea Ylikiimingintien suunnalta on vaikea päästä uusamontielle. uusamontien/yli-iintien/purontien liittymässä ei ole nykytilanteessa sujuvuusongelmia, mutta -haarainen liittymätyyppi on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen. Liikenneonnettomuuksien valossa turvallisuusongelmia on kirkonkylän pääliittymässä sekä myös iiminkijoen ylittävällä osuudella aina Yli-Iintien liittymän ohitse. Liikennemäärät uusamontiellä iimingin Jäälin välisellä osuudella kasvavat voimakkaasti. Ilman parantamistoimenpiteitä tien ja sen liittymien turvallisuus ja sujuvuus huononevat, mikä ilmenee mm. liikenneonnettomuuksien lisääntymisenä sekä tiejakson ja sen liittymien toimivuuden heikentymisenä. Välityskyvyn ylärajan lähestyessä autojen nopeudet laskevat jyrkästi, jolloin kärsijöinä ovat sekä työmatkaliikenne että tavaraliikenne. Siltojen erikoistarkastustutkimusten mukaan silloilla on vielä käyttöikää jäljellä, mutta korjauksia tarvitaan pian. uusamontie ja sen liikenne aiheuttavat melu- ja estehaittoja tien läheisyydessä asuville. Tulevaisuuden liikennejärjestelyjen selkiintymättömyys on erityisesti iimingin kirkonkylän maankäytön suunnittelun kannalta ollut suuri ongelma. Ydinkeskustan palvelujen suunnittelu sekä kirkonkylän kasvualueiden sijoittaminen ja liittäminen päätieverkkoon edellyttävät tieverkollisia tarkasteluja, joissa uusamontie ja ennen kaikkea sen liittymät ovat avainasemassa. Suunnitteluosuudella on myös tieympäristön kannalta ongelmia: Jäälinjärvi jää huomaamatta, sähkölinja hallitsee maisemaa ja teollisuusalueen yleisilme valtatielle on sekava ja hoitamattoman näköinen. iimingin keskustaajama näkyy huonosti uusamontielle, koska lähestymisjakso Oulusta tultaessa ei korosta taajaman läheisyyttä ja varsinainen taajamajakso on lyhyt. iiminkijoen ylitystä ei ehdi havaita kunnolla korkealla olevan, lyhyen sillan takia. TAVOITTEET Työn keskeisenä tavoitteena on suunnitella uusamontielle sellaiset pitkän aikatähtäimen (2 3 vuotta) parantamistoimenpiteet, joilla voidaan turvata valtatien liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Työssä esitetään myös vaiheittain rakentamisen mahdollisuudet ja kehittämispolku, jonka pohjalta tavoitetilanteeseen edetään. Samaan aikaan tiensuunnittelun kanssa tekeillä olleen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä esiin tulleet maankäytön muutokset ja kasvusuunnat on otettu huomioon uusamontien suunnittelussa. Tavoitetieverkko on voitu suunniteltu kiinteässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti maankäytön suunnittelun kanssa. EHITTÄMISSUUNNITELMA Tekniset ratkaisut uusamontien tavoitetilanteen ratkaisuksi on suunniteltu Jäälin iimingin kirkonkylä välisellä osuudella 2-ajoratainen, -kaistainen eritasoliittymin varustettu kaupunkiseudun pääväylä, jonka nopeustaso on vähintään 8 km/h. Poikkileikkauksen luonteva muutoskohta on iimingin kirkonkylä, josta itään päin ennustetut liikennemäärät mahdollistavat pääväylien tasoliittymäratkaisut (T-liittymät) ja 1-ajorataisen, 2-kaistaisen poikkileikkauksen. uusamontie rakennetaan 2-ajorataiseksi tieksi siten, että toinen ajorata tehdään nykyisen tien länsipuolelle ja nykyinen ajorata parannetaan vastaamaan kehittämissuunnitelman mukaista rakennetta ja tasausta. Verkkovaihtoehtojen tarkastelun perusteella kehittämissuunnitelma sisältää kolme eritasoliittymää: - Jäälinjärven eritasoliittymä - Isoahonkankaan eritasoliittymä - iimingin eritasoliittymä Isoahonkankaan eritasoliittymään on suunniteltu rampit Oulun suuntaan, koska liikennetarpeet vastakkaiseen suuntaan ovat pieniä ja kirkonkylän eritasoliittymä sijoittuu lähelle Isoahonkankaan eritasoliittymää, jolloin ramppien lyhyet keskinäiset välimatkat huonontaisivat uusamontien liikenteen sujuvuutta. Päätien ratkaisut edellyttävät myös muun tie- ja katuverkon parantamista. oitelintietä on esitetty linjattavaksi uuteen paikkaan alueen maankäytön edellytysten parantamiseksi. Piltosen kohdalle on esitetty alikulku ja rinnakkaistieyhteys, joka liittyy oitelintiehen ja Näätämöntiehen. Lukion ja monitoimikeskuksen liikenneyhteyksien hoitamiseksi on esitetty uusi katuyhteys Haukiputaantieltä. uusamontien suuntainen kevyen liikenteen väylä joudutaan rakentamaan lähes koko matkalla uuteen paikkaan. Lähtökohtana on, että valtatien suunnassa olisi jatkuva ja turvallinen kevyen liikenteen väylä, joka palvelee ennen kaikkea pitkämatkaisen pyöräilyn kulkutarpeita. uusamontien poikki on suunniteltu kevyen liikenteen alikulut ja niihin liittyvät yhteydet maankäytön tarpeiden pohjalta. Päätielle, eritasoliittymiin, katuverkolle ja alikulkujen yhteyteen on suunniteltu linja-autopysäkit, jotka tukevat uusamontien kehittämistä joukkoliikenteen laatukäytävänä. Hankkeen yhteydessä rakennetaan 1 siltaa. olme nykyistä siltaa korjataan, joista kahta myös levennetään kehittämistoimenpiteiden yhteydessä. aksi alikulkukäytävää puretaan, koska ne eivät sovellu uusiin tiejärjestelyihin. Ympäristö Ympäristönhoidon tavoitteena on säilyttää ja kehittää nykyistä hyvää ja paikallisesti merkittävää tiemaisemaa. Maiseman kehittämisessä tuetaan olevien maastonmuotojen ja hyvien kasviyhdyskuntien kehittymis- ja säilymismahdollisuuksia. Suunnitelmassa tieympäristö on jaettu viiteen eri kehittämisjaksoon, joiden avulla ympäristön erityispiirteet tuodaan esille ja annetaan maisemalle luonne. Tavoitteena on parantaa tieympäristön hahmottumista ja viestittää jaksotuksen avulla lähestyvät alueet ja erityiset ympäristöt. Melusuojaustoimenpiteiksi on esitettytiekaiteen kohdalle sijoitettavia melukaiteita tai tonttiaitojen kohdalle sijoitettavia melusuoja-aitoja. VAIUTUSET Liikenne Oulun kaupunkiseudun maankäyttöä on kehitetty siitä lähtökohdasta, että tie- ja katuverkon rungon muodostavat valtatie sekä siihen liittyvät Oulun sisääntulotiet ja muut päätiet ja pääkadut. uusamontien kehittämistoimenpiteet tukevat tätä tie- ja katuverkon jäsentelyä ja työnjakoa. uusamontien liikenteenvälityskyky paranee myös merkittävästi eli suuret liikennevirrat ohjautuvat sinne, jolloin muulla liikenneverkolla liikennemäärien kasvu on pienempää. Päätien tieja liittymäjärjestelyt sekä alempiasteinen tie- ja katuverkko sopivat iimingin taajamarakenteeseen ja edistävät maakäytön kehittämistä. Tavoitetieverkko mahdollistaa iimingin eri osa-alueiden välisen liikenteen siten, että taajaman sisäinen liikenne ei kuormita tarpeettomasti uusamontietä. Toimenpiteet parantavat sekä autoliikenteen että kevyen liikenteen turvallisuutta. uusamontien 2-ajoratainen poikkileikkaus eliminoi lähes täysin kohtaamisonnettomuuksien mahdollisuudet. Päätien eritasoliittymät ja alemmalla tieverkolla olevat kiertoliittymät pienentävät merkittävästi risteämisonnettomuuksien riskiä.yli-iintien ja Purontien nykyisen -haaraliittymän porrastaminen kahdeksi 3-haaraliittymäksi parantaa liittymän liikenneturvallisuutta. Alemmalla tieja katuverkolla auto- ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuus paranevat tie- ja katuverkon jäsennöinnin ja liikenteen erottelun (alikulut) myötä. Laskennallisesti (TAVA) kehittämistoimenpiteet vähentävät keskimäärin yhden henkilövahinko-onnettomuuden vuodessa ja yhden kuolemaan johtaneen onnettomuuden viidessä vuodessa. uusamontien kehittämistoimenpiteet tukevat joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja laatukäytävätavoitteita. Päätielle on suunniteltu pysäkkejä maankäytön kannalta keskeisiin kohtiin, joihin on esitetty myös hyvät kevyen liikenteen yhteydet. uusamontien ja sen liittymien liikenteen sujuvuus paranevat oleellisesti kaksiajorataistamisen ja eritasoliittymien ansiosta. Haukiputaantien Ylikiimingintien kiertoliittymät iimingin eritasoliittymän ramppien päissä turvaavat sujuvan liikennöinnin päätien ja seudullisen tieyhteyden välillä.

5 ie int ing im iki Yl Autoliikenteen liikkumismukavuus paranee erityisesti päätiellä liikennöintiolosuhteiden parantuessa. evyen liikenteen liikkumisolosuhteita ja mukavuutta voidaan parantaa myös alemmalla tie- ja katuverkolla verkon hyvän jäsentelyn myötä. Tie- ja katuverkolla voidaan hillitä esim. ajonopeuksia siellä, missä kevyen liikenteen koostumus ja määrä sitä edellyttää. 1.1 Yli-Iintie, mt uusamontie, vt 2 Isoahontie ppt 1uronti 87 I paketti 3.1 öntie Näätäm 3.2 ie. vt t a mo n uus e 17, oitelin Isoahontie ie int ing im iki Yl Hyvästä liikenteen sujuvuudesta hyötyvät työmatka-, asiointi- ja tavaraliikenne. Matka-ajat lyhenevät liikenteen sujuvuuden parantuessa ja ajoaikojen ennustettavuus paranee sujuvan liikennöinnin seurauksena. Myös matkailuliikenne oillismaan suuntaan hyötyy liikennejärjestelyjen parantumisesta. 2 III paketti tie II paketti Yhdyskuntarakenne ja ympäristö tie 1.3 evyen liikenteen alikulku Yli-Iintien (mt 89) liittymään alikulkukäytävä uusamontielle ja kevyen liikenteen yhteydet Yhteensä Haukiputaantie (mt 88)/Ylikiimingintien (mt 88) liittymän parantaminen liikennevalojen rakentaminen nykyiseen liittymään tai kiertoliittymän rakentaminen nykyiseen liittymään Yhteensä Yli-Iintien (mt 89)/Purontien (pt 18717) liittymän porrastus ja päätien kanavointi Purontien liittymän siirto noin 1 m itään, Purontien rakentaminen noin 33 m uusamontien kanavointi Yhteensä I PAETTI YHTEENSÄ 2.1 Tunnus kartalla, toimenpidekohde ja keskeiset toimenpiteet 2.2 Nykyisten siltojen korjaus iimingin silta, korjaukset 5 vuoden kuluessa: kannen pintarakenteiden uusiminen, kannen, palkkien ja välitukien halkeamien sulkeminen/pinnoittaminen, reunapalkkien ja kaiteiden uusiminen ahlon silta, korjaukset 1 vuoden kuluessa: pintarakenteiden uusiminen, reunapalkkien ja kaiteiden uusiminen Tuohimaan risteyssilta reunapalkkien ja kaiteiden uusiminen, vesieristyksen ja kuivatuksen korjaukset Yhteensä Melusuojaukset iimingin kirkonkylälle uusamontien melusuojausten rakentaminen osuudelle iimingin silta Purontie Yhteensä II PAETTI YHTEENSÄ ustannusarvio (M ),36,,23 Yli-Iintie, mt 89 IV paketti Tunnus kartalla, toimenpidekohde ja keskeiset toimenpiteet 3.1,1-, Pu pt ront 18 ie, 71 7 IV paketti,36,1 ie 1.2. vt 2 int 1.1 I paketti: Paketteja voidaan toteuttaa joko erillisinä tai yhdistettyinä toimenpiteinä riippuen rahoituksesta ja mm. iimingin kaavoituksesta ja uusien alueiden käyttöön- m on uusa Isoahontie III paketti Tunnus kartalla, toimenpidekohde ja keskeiset toimenpiteet II paketti IV paketti: I paketti Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on ryhmitelty kiireellisyyden, vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella neljään pakettiin, jotka ovat: III paketti: tie oitelin EHITTÄMISPOLU II paketti: Piltonen öntie Näätäm in g Vt 2 orvenkylä - iiminki yleissuunnitelma 1992 Melusuojaukset vähentävät liikenteen meluhaittoja tien varrella. kevyen liikenteen järjestelyt ja nykyisten liittymien parantaminen (perustienpito) nykyisten siltojen korjaaminen ja melusuojaukset osuudella eskustie Purontie (perustienpito) uusien liittymien rakentaminen (maankäytön kehittymisen mukaan) päätien parantaminen 2-ajorataiseksi ja 3 eritasoliittymän rakentaminen tie- ja katujärjestelyineen (kehittämishanke) Jäälinjärven eritasoliittymä im Eritasoliittymät, toisen ajoradan rakentaminen ja tasauksen muutokset muuttavat tiemaisemaa. irkonkylän keskusta-alueella hankkeella on merkittävä positiivinen vaikutus. Hankkeella vähennetään kirkonkylälle leimaa-antavia tiepenkereitä ja poistetaan keskustaa ja koulualuetta erottava ruma tiepenger taajamakuvasta. Isoahonkankaan eritasoliittymä ik i Jäälinjärven eritasoliittymällä on selvästi enemmän myös maankäyttöä hajauttavia vaikutuksia. Nykyinen maankäyttö ei juuri hyödy liittymästä. Liittymä tekee mahdolliseksi yleiskaavaluonnoksen ja Oulun seudun yleiskaavan mukaisten asuntoalueiden käyttöön ottamisen Jäälinjärven pohjoispuolisilla alueilla. Toisaalta liittymä voi lisätä maankäyttöpaineita Haipuskylällä ja ennestään asumattomalla alueella Jäälin hautausmaan ympäristössä, mikä ei ole iimingin yhdyskuntarakenteen kannalta toivottavaa. iimingin eritasoliittymä Yl Isoahonkankaan eritasoliittymä parantaa oleellisesti kirkonkylän kaakkoisen neljänneksen asemaa ja antaa hyviä mahdollisuuksia asuntorakentamiseen sille alueelle. Eritasoliittymä turvaa Honkimaan työpaikka-alueen saavutettavuuden valtatieltä. un yhteydet suuntautuvat pääosin Ouluun, ei liittymän toispuoleisuudella ole suurta merkitystä maankäytön kannalta. ie ant uta kip Hau 88 mt Päätien liittymäjärjestelyt sekä muut tie- ja katuverkon järjestelyt mahdollistavat uusien alueiden kaavoittamisen iimingin kirkonkylälle. Toimenpiteet parantavat kirkonkylän asemaa asunto- ja työpaikka-alueena. Painopisteen siirtymistä Jäälistä iimingin kirkonkylälle voi pitää iimingin yhdyskuntarakenteen kannalta positiivisena vaikutuksena. 3.2 Isoahontien rakentaminen Isoahonkankaalta uusamontielle kadun rakentaminen noin 5 m matkalla liikennevalot uusamontien/isoahontien liittymään Yhteensä oitelintien rakentaminen uuteen paikkaan oitelintien rakentaminen noin 3 m matkalla Haipuskyläntien liittymään liikennevalot ja kanavointi uusamontien/oitelintien/haipuskyläntie liittymään Yhteensä III PAETTI YHTEENSÄ ustannusarvio (M ) Tunnus kartalla, toimenpidekohde ja keskeiset toimenpiteet,32,8,,2,32,52 ustannusarvio (M ) ehittämissuunnitelman mukaiset järeät toimenpiteet kolmen eritasoliittymän rakentaminen päätien toisen ajoradan rakentaminen ja nykyisen ajoradan parantaminen (mm. tasaus) rinnakkaisteiden ja kevyen liikenteen järjestelyjen rakentaminen siltojen ja alikulkujen rakentaminen melusuojausten rakentaminen Yhteensä,85,9 2,3 29,52 IV PAETTI YHTEENSÄ 29,52 7,91 9,83,92,2,7,93-1,23 ustannusarvio (M ),23,5,3,31,63,63,9 otosta. Tavoitteena on, että perustienpidon paketit I ja II saadaan toteutetuksi vuoteen 21 mennessä. Uudet liittymät eli paketti III toteutetaan maankäytön kehittymisen myötä arviolta ennen vuotta 215 ja kehittämishanke eli paketti IV vuoteen 22 mennessä. ehittämispolun mukaisten toimenpiteiden rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 32,6 miljoonaa euroa (maarakennuskustannusindeksi = 111,6; 2 =1). ehittämishankkeen (paketti IV) hyöty-kustannussuhde H-suhde on 1,3 JATOTOIMENPITEET uusamontien kehittämissuunnitelmasta pyydetään lausunnot, minkä jälkeen Tiehallinnon keskushallinto päättää suunnitelman hyväksymisestä. Lausuntoaikana iimingin kunta asettaa suunnitelman nähtäville ja kuuluttaa nähtävilläolosta. Suunnitelma palvelee jatkossa tiensuunnittelua ja kaavoitusta. Seuraavaksi laaditaan toimenpidekohteiden hankkeille tie- ja rakennussuunnitelmat ja kehittämishankkeelle yleissuunnitelma. Jatkosuunnittelu ja toimenpiteiden toteuttamissuunnittelu edellyttää tiepiirin ja kunnan yhteistyötä. Erityisesti välivaiheissa mahdollisesti käyttöön otettavien kaava-alueiden liikennejärjestelyt uusamontiehen tulee käydä yksityiskohtaisesti läpi.

6 ALUSANAT uusamontie (valtatie 2) Oulun kaupunkiseudulla on tärkein koillisen suunnan päätieyhteys. Tien merkitys ko. suunnan työmatka- ja asiointiliikenteelle on erityisen tärkeä sen takia, että tie on ainoa yhteys tultaessa uusamon suunnalta Ouluun. aupunkiseudun liikenteen lisäksi uusamontie palvelee myös matkailuliikennettä ja pitkämatkaista liikennettä Suunnittelun kohteena oleva osuus Jäälin iimingin kirkonkylän välillä on noin 7 km pitkä. Nyt laadittu kehittämissuunnitelma korvaa edellä mainitulla osuudella vuonna 1992 laaditun yleissuunnitelman. orvenkylän Jäälinjärven välisellä osuudella ei esitetä muutoksia vuoden 1992 yleissuunnitelmaan, vaan Jäälin ohittava tielinjaus jää voimaan. Työn keskeisenä tavoitteena on suunnitella uusamontielle sellaiset pitkän aikatähtäimen (2 3 vuotta) parantamistoimenpiteet, joilla voidaan turvata sekä valtatien liikenteen turvallisuus että sujuvuus. Samaan aikaan tiensuunnittelun kanssa on iimingissä ollut tekeillä keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistus. Yleiskaavatyössä esiin tulleet maankäytön muutokset ja kasvusuunnat on otettu huomioon uusamontien suunnittelussa. Näin alueen tavoitetieverkko on voitu suunniteltu kiinteässä yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti maankäytön suunnittelun kanssa. uusamontien kehittämissuunnitelman laatiminen käynnistyi tammikuussa 2. Suunnitelma laadittiin Tiehallinnon Oulun tiepiirin toimeksiannosta amboll Finland Oy:ssä Oulussa. Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet: - isto Leppänen Tiehallinto, Oulun tiepiiri (pj) - Heino Heikkinen Tiehallinto, Oulun tiepiiri - Erkki Sarjanoja Tiehallinto, Oulun tiepiiri ( saakka) - isto Sarkkinen iimingin kunta - Hilkka Lempiäinen iimingin kunta - Matti Jäntti amboll Finland Oy - Jani arjalainen amboll Finland Oy Lisäksi työhön ovat asiantuntijoina osallistuneet Oulun tiepiiristä Marjo Paavola (ympäristösuunnittelu) ja Ympäristötaito Oy:stä ristiina Strömmer (yleiskaavoitus). amboll Finland Oy:ssä projektipäällikkönä on ollut Matti Jäntti. Lisäksi työhön osallistuneet tiensuunnittelijoina Jani arjalainen ja Sanna aikkonen, meluselvitysten laatijana Vesa Laine ja sillansuunnittelijoina eijo Polojärvi ja Matti Åman, joka on osallistunut myös siltojen erikoistarkastukseen. Siltojen erikoistarkastuksen on tehnyt alikonsulttina VTT akennus- ja yhdyskuntatekniikka Oulusta, jossa työstä on vastannut Hannu ääriäinen. Ympäristösuunnittelun alikonsulttina on olleet Arkkitehtiasema Oy, jossa työstä ovat vastanneet Timo Takala ja Terttu urttila. VUOOPUHELU JA JULISUUS ehittämissuunnitelman käynnistämisestä on tiedotettu alueen joukkoviestimille lähetetyllä tiedotteella, jossa on kerrottu suunnittelun taustoista ja tarkoituksesta. Hankkeesta on keskusteltu radiohaastattelussa iimingin kunnanvaltuustoa on informoitu uusamontien kehittämissuunnitelman, osayleiskaavan ja alueen tieverkkosuunnittelun tilanteesta. Suunnitelmaluonnoksista on järjestetty esittely- ja keskustelutilaisuus, josta on kuulutettu ja tiedotettu Tilaisuudessa oli paikalla yhteensä 69 henkilöä. eskustelussa käsiteltiin mm. siltojen tulva-aukkojen mitoitusta, kevyen liikenteen alikulkujen näkemiä sekä välivaiheen ratkaisumalleja kirkonkylän liittymässä. irkonkylän liittymään ensimmäisen vaiheen hyvänä parantamistoimenpiteenä pidettiin joko liikennevaloja tai kiertoliittymää. Tieverkkovaihtoehtoja ja teknisten järjestelyjen luonnoksia on esitelty tiepiirin johtoryhmälle ja iimingin kunnanhallitukselle. unnanhallitus on antanut vaihtoehdoista lausunnon. ehittämissuunnitelman tavoitetieverkkoehdotus on lausunnon mukainen. Honkimaan alueen yrittäjät ovat lähettäneet kirjallisen kannanoton tieverkkovaihtoehdoista ja alueen liittymisjärjestelyistä uusamontielle. Parhaimpana liittymäjärjestelynä nähtiin nykytilanne ja mikäli se ei ole mahdollista, nähtiin ramppiliittymät verkkovaihtoehdon 1 mukaisesti myös hyväksyttävänä vaihtoehtona. Alueen asukkaat ovat antaneet suunnitelmaluonnoksista kirjallista palautetta ja käyneet suunnittelijoiden luona tutustumassa luonnoksiin. aikissa keskusteluissa on pidetty tärkeänä, että uusamontien nykyisiä järjestelyjä tulisi kehittää liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä maankäytön kasvualueiden käyttöönoton mahdollistamiseksi. JATOTOIMENPITEET uusamontien kehittämissuunnitelmasta pyydetään lausunnot, minkä jälkeen Tiehallinnon keskushallinto päättää suunnitelman hyväksymisestä. Lausuntoaikana iimingin kunta asettaa suunnitelman nähtäville. Seuraavaksi laaditaan yleissuunnitelma. Työryhmä joulukuu 2

7 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma SISÄLTÖ 7 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ALUSANAT SISÄLTÖ 1 LÄHTÖOHDAT Suunnittelualue ja aikaisemmat suunnitelmat aavoitustilanne Tieympäristö Tiestö, sillat ja liikenne Ongelma-analyysi TAVOITTEET EHITTÄMISSUUNNITELMA Päätien tavoitestandardi Vaihtoehtotarkastelut Tieverkkovaihtoehdot ja niiden arviointi Jäälinjärven eritasoliittymävaihtoehdot iimingin kirkonkylän eritasoliittymävaihtoehdot Purontien liittymävaihtoehdot evyen liikenteen yhteydet Purontieltä keskustaan Päätien mitoitus ja tekniset ratkaisut Päätien liittymät Muut tie- ja katujärjestelyt Joukkoliikenne evyt liikenne Suuret erikoiskuljetukset Sillat Väyläympäristön kehittämisen periaateratkaisut Meluntorjunta VAIUTUSET Liikenne Ympäristö Talous EHITTÄMISPOLU JATOTOIMENPITEET Liitteet: Siltaluettelo Yleiskartta Suunnitelmakartat Leikkaukset uvat sivu uva 1: Suunnittelukohde... 8 uva 2: Ote maakuntakaavasta... 8 uva 3: Ote seutuyleiskaavasta... 8 uva : Hoidettua metsää Isokankaalla, Jäälissä... 9 uva 5: Avosuota Piltosen kohdalta... 9 uva 6: Umpeen kasvava niitty ja voimajohtolinja... 9 uva 7: Näkymä Jaaranharjun päältä Oulun suuntaan... 9 uva 8: Tieympäristön analyysi... 1 uva 9: Hankkeen nykyisiä siltoja uva 1: uusamontie Ylikiimingintien liittymästä katsottuna uva 11: Liikennemäärät 2 ja konelaskentapisteet uva 12: Liikenteen tunti- ja viikonpäivävaihteluja uva 13: Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet vuosina uva 1: uusamontie Isoahontien liittymästä katsottuna uva 15: uusamontien ja Haukiputaantien/Ylikiimingintien liittymä Oulun suunnasta katsottuna uva 16: uusamontie Teollisuustien kohdalta Oulun suunnasta... 1 uva 17: Nykyisen tien palvelutasot iltahuipputuntina vuosina 2 ja uva 18: Näkymä Jäälinjärvelle... 1 uva 19: Honkimaan teollisuusalue uva 2: iiminkijoki uusamon suuntaan ajettaessa uva 21: Tieverkkovaihtoehto uva 22: Tieverkkovaihtoehto uva 23: Jäälinjärven eritasoliittymävaihtoehdot uva 2: iimingin eritasoliittymävaihtoehto uva 25: iimingin eritasoliittymävaihtoehto uva 26: iimingin eritasoliittymävaihtoehto 3a... 2 uva 27: iimingin eritasoliittymävaihtoehto 3b... 2 uva 28: iimingin eritasoliittymävaihtoehto... 2 uva 29: iimingin eritasoliittymävaihtoehtoon liittyvä alustava rakennusten massoittelu uva 3: evyen liikenteen yhteysvaihtoehdot Purontieltä keskustaan uva 31: uusamontien ja Yli-Iintien/Purontien liittymä Oulun suunnasta uva 32: Purontien liittymävaihtoehdot uva 33: Tyyppipoikkileikkaukset uva 3: Tieympäristön hoitosuunnitelma uva 35: ehittämistoimenpiteiden vaikutus uusamontien palvelutasoon uva 36: Havainnekuva iimingin eritasoliittymästä uva 37: ehittämispolku... 3 uva 38: Havainnekuva keskustasta Haukiputaantielle... 31

8 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma 8 LÄHTÖOHDAT 1 LÄHTÖOHDAT 1.1 Suunnittelualue ja aikaisemmat suunnitelmat Valtatie 2 on valtakunnallisesti tärkeä liikenneväylä, joka yhdistää Pohjois-Pohjanmaan ja oillismaan toisiinsa. Suunnittelualue sijaitsee iimingin kunnan alueella. äsiteltävä tiejakso valtatiellä 2 välillä Jääli iiminki on pituudeltaan noin 7,2 km. ehittämissuunnitelma korvaa vuonna 1992 välille orvenkylä iiminki laaditusta valtatien 2 yleissuunnitelmasta osuuden Jääli iimingin kirkonkylä. uusamontien (vt 2) kehittämissuunnitelman alue Suunnittelujaksolle on laadittu aikaisemmin seuraavia suunnitelmia: Toimenpideselvitys 1987 Vaikutusselvitys 1989 Yleissuunnitelma orvenkylä iiminki 1992 Vaihtoehtoiset kehittämispolut välillä orvenkylä iiminki 199 Jäälin kohdan tiejärjestelyt, TS ja S 1997 Valtatien 2 tarveselvitys välillä Oulu iiminki km Genimap Oy, lupa L56 uva 2: Ote maakuntakaavasta iiminkiin vuonna 23 valmistuneessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa on käsitelty myös uusamontien ongelmia ja esitetty parantamistoimenpiteitä. uva 1: Suunnittelukohde 1.2 aavoitustilanne Alueella on voimassa maakuntavaltuuston hyväksymä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, joka on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Oulun seudun kunnat ovat laatineet alueelleen yhteisen yleiskaavan, jonka Oulun seudun seutuvaltuusto hyväksyi Yleiskaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Maakuntakaavassa ja Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa on määritelty, että uusamontie (vt 2) sekä Haukiputaantie/Ylikiimingintie (mt 88) säilyvät nykypaikallaan. iimingin keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavaa ja siihen liittyvää tieverkkosuunnitelmaa on laadittu samaan aikaan ja vuorovaikutteisesti valtatien kehittämissuunnitelman kanssa. Osayleiskaava-alueen asukasmäärä on nykytilanteessa noin 9 asukasta ja vuoden 22 maksimiennuste on noin 8 8 asukasta. Merkittävin asutuksen kasvusuunta kirkonkylällä on uusamontien - Ylikiimingintien rajaaman alueen eteläpuoleinen sektori nykyisen olamäen alueen eteläpuolella, jonne on alustavasti suunniteltu asukkaan asuntoalueet palveluineen. uva 3: Ote seutuyleiskaavasta

9 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma LÄHTÖOHDAT Tieympäristö Luonnonympäristö Jäälin ja iimingin alueen välinen tieympäristö on metsäinen. Metsät ovat pääosin hoidettuja talousmetsiä, mäntykankaita. Tiiviitä kuusivoittoisia sekametsiä on pääasiassa tien länsipuolellla Piltosen ja Honkimaan välillä. omeat, maisemakuvassa merkittävät pilarimänniköt sijoittuvat Jäälinjärven, Isoahonkankaan ja keskustaajaman kohdalle. Piltosenjärvi uva 7: Näkymä Jaaranharjun päältä Oulun suuntaan Maisemarakenne ja maisemakuva Tieympäristön korkeusvaihtelu on vähäistä. Vaikka korkeuserot ovat vain 1 15 m, leimaa kuitenkin pienipiirteinen, kumpuileva maasto koko tiemaisemaa. Maatalousmaisema puuttuu tarkastelualueelta, kapeat laaksopainanteet ovat soistuneet ja entinen niittykuvio Piltosen pohjoispuolella on umpeenkasvamassa. uva : Hoidettua metsää Isokankaalla, Jäälissä Suot ovat tienäkymässä pieniä, kuitenkin selvästi hahmotettavia. Ne sijoittuvat tien molemmille puolille Piltosesta länteen. Yksi rämettynyt alue on teollisuusaluetta vastapäätä, tien itäpuolella. Hoidettuja niittyjä ja peltoja alueella ei ole. Tie kulkee yhden umpeenkasvavan niittypainanteen yli teollisuusalueen eteläpuolella. iiminkijoki, joka kuuluu Natura-alueeseen ja kansainväliseen Project Aqua vesiensuojeluohjelmaan on alueen merkittävin luonnonsuojelukohde. Uhanalaisia kasvilajeja (Uhanalaisten kasvien rekisteritietojen tarkistus Sari Ylitulkkila, 21..2) on löydetty iimingin kirkonkylältä yksi tulvasammal. Löytö on peräisin vuodelta 198 ja kasvilajin sijainti on siinä merkitty Jaaranlampien aatinharjun puoleiselle alueelle. Tulvasammaleen paikkatieto on epävarma. uva 5: uva 6: Avosuota Piltosen kohdalta Umpeen kasvava niitty ja voimajohtolinja Maisemarakenteen ja maisemakuvan kannalta paikallisesti merkittävät alueet ovat: Jäälinjärven ympäristö, hoidetut mäntymetsät, säilyneet, avoimet suot, keskustaajaman kumpareet, Jaaranlampien alue, iiminkijoki sekä Purontien ja iiminkijoen välinen alue Tien välittömässä läheisyydessä ei ole luetteloituja muinaismuistoja. ulttuurihistoriallisesti merkittävät luetteloidut rakennetun ympäristön kohteet tien lähiympäristössä ovat Jäälinjärven ympäristössä Jäälin hautausmaa sekä keskustaajamassa Pappila ja Ukkola. ulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennuskohteiden inventointityö on iimingissä tehty, mutta koska kohteiden arvottaminen oli kesken vuoden 2 lopussa, ei kyseistä inventointia ole käytetty uusamontien kehittämissuunnitelman lähtöaineistona. Yleiskaavan tarkistukseen liittyvässä luontoselvityksessä on Piltosenjärvi arvioitu luontoarvoiltaan tärkeäksi.

10 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma LÄHTÖOHDAT 1 Näkymä Siltatien ylitse iiminkijoen alajuoksulle uva 8: Tieympäristön analyysi

11 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma LÄHTÖOHDAT Tiestö, sillat ja liikenne Tiestö Valtatien 2 nykyinen kokonaisleveys Jäälin ja Yli-Iintien (mt 89) välillä on 1,5 metriä, josta ajorata on 7, m. Purontien/Yli-Iintien itäpuolella tien kokonaisleveys on 8, metriä, josta ajorata on 7, m. Tiejaksolla on kolme yleisen tien liittymää. Valtatielle 2 liittyvät seututiet 88 (Haukiputaantie/Ylikiimingintie) ja 89 (Yli-Iintie) sekä yhdystiet (Haipuskyläntie) ja (Purontie). Yksityisteiden liittymiä valtatiellä 2 on suunnittelujaksolla nykyisin 1, joista huomattava osa sijaitsee Jäälinjärven ja Piltosen välillä. unnan katuverkon liittymiä on kaksi, joista toinen sijaitsee suunnittelualueen alkupäässä (oitelintie) ja toinen sijaitsee tiejakson puolivälissä (Teollisuustie). olmessa liittymässä on väistötila ja yhdessä pääsuunnan kanavointi. Tiejakson nopeusrajoitus on pääosin 8 km/h (72 % suunnittelujakson pituudesta). iimingin kirkonkylän liittymän läheisyydessä on 6 km/h nopeusrajoitus (22 % suunnittelujakson pituudesta). Purontien liittymän itäpuolella alkaa 1 km/h nopeusrajoitus. Valtatien vaakageometria on hyvä. Pystygeometriassa on puutteita Piltosen ja Isoahonkankaan kohdilla. Suunnittelujaksolla on 6 metrin näkemä 58 % tiepituudesta. Valtatiellä 2 on erillinen kevyen liikenteen väylä osalla matkaa. Paikoin kevyen liikenteen väylä kulkee sekaliikenneväylänä katuverkolla. oko suunniteltava tiejakso on valaistu. Sillat Suunnitteluosuudella on 5 siltaa. aikki sillat sijaitsevat kirkonkylän taajama-alueella. Vanhin niistä, ahlon silta, on valmistunut 1961 uusamontien parantamisen yhteydessä. Uusimmat on rakennettu 198, jolloin uusittiin eskustien ylittävä Tuohimaan alikulkukäytävä ja samalla paikalla ollut TOBI-alikulkukäytävä siirrettiin Haukiputaantien risteyksen läheisyyteen kevyen liikenteen käyttöön (Ahokankaan alikulkukäytävä). Suurin silta on iiminkijoen ylittävä iimingin silta, joka on valmistunut Paikalla aikaisemmin ollut teräsristikkosilta on siirretty uusamontien vieressä olevalle Siltatielle. iimingin silta on teräsbetoninen palkkisilta, jonka kokonaispituus on 65,2 metriä ja jännemitat 16,5+21,+16,5 metriä. Sillan hyödyllinen leveys on 11, metriä. Nykyisille silloille on tehty uusamontien kehittämissuunnitelmaan liittyen yleis- ja erikoistarkastus vuoden 2 keväällä. Yleistarkastuksen tarkoituksena oli selvittää sillan yleinen kunto. Erikoistarkastuksessa mitattiin siltabetonien karbonatisoitumissyvyydet ja kloridipitoisuudet sekä terästen betonipeitekerroksen vahvuudet ja halkeilu. Mainitut suureet kertovat sillan tilasta verrattuna kriittiseen pisteeseen, hetkeen jolloin teräsbetonirakenteen korroosio käynnistyy. Erikoistarkastuksessa mitatut rakenteen kuntoa mittaavat suureet kertovat, että sillat ovat vielä kohtuullisen hyvässä kunnossa. Ainoastaan joen ylittävässä iimingin sillassa mitattiin kriittisiä arvoja: riittämättömiä betonipeitteen paksuuksia, teräksiä karbonatisoituneessa vyöhykkeessä ja runsaasti halkeamia. Yleisenä ongelmana iimingin silloilla on erilaiset vesivuodot. Pintarakenteet jouduttaneen uusimaan melkein kaikissa silloissa. Poikkeuksena tästä on muita nuorempi Tuohimaan alikulkukäytävä, jossa ei laaja-alaista kannen läpi tapahtunutta vuotoa havaittu. Pieniä vuotoja kuivatuslaitteiden vieressä toki siinäkin oli. eunapalkit ovat kaikissa silloissa enemmän tai vähemmän vaurioituneet ja jouduttaneen uusimaan. aiteet eivät täytä nykyisiä kaidemääräyksiä ja joudutaan korjauksen yhteydessä uusimaan. Monissa näistä silloista on korjaamista vaativia pintavaurioita. Vaurioitunut betoni joudutaan paikoin pinnoittamaan ja halkeamia injektoimaan. iimingin TOBI-alikäytävässä ja Tuohimaan alikulkusillassa on ongelmana mataluus. ahlon silta eunapalkkivaurio iimingin sillassa Vesivuotoa kannen läpi iimingin sillassa iimingin silta uva 9: Hankkeen nykyisiä siltoja

12 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma LÄHTÖOHDAT 12 Liikennemäärät Tuntivaihtelut, piste A ti klo 73 8 pp jk ti ke to pe la ajon./vrk Tuntivaihtelut, piste C 3 2 Iso C 1 km ajon./vrk Pu VL ajon./tunti 22 2 ti ke to pe la su ma ti ke to pe la su Tuntivaihtelut, piste F ke.2. viikon ka. 5 ke.2. viikon ka tunti Viikonpäivävaihtelut, piste F Viikonpäivävaihtelut, piste E ajon./vrk 2 VL tunti VL VL uva 12: Liikenteen tunti- ja viikonpäivävaihteluja 18 7 vaihtoehtojen yhteydessä. uusamontien nykyiset liikennemäärät kasvavat tarkasteltavasta poikkileikkauksesta ja uuden maankäytön sijainnista riippuen 1,3-1,7 kertaiseksi. Suurin kasvu on Jäälinjärven kohdalla ja pienin kasvu iimingin kirkonkylän itäpuolella Tuntivaihtelut, piste E uva 11: Vuorokausi- ja tuntiliikennemäärät 2 ja konelaskentapisteiden A,B,C,D,E ja F sijainnit 1 Viikonpäivävaihtelut, piste D 7 8) 12 8 ma t 8 tunti 6 6 Liikenne-ennuste Oulun seudun yhteisen yleiskaavaprosessin yhteydessä on laadittu myös liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenne 22, joka sisältää väestö- ja työpaikkaennusteisiin pohjautuvan kaupunkiseudun liikenne-ennusteen. uusamontien kehittämissuunnitelmaa varten ennustetta on tarkennettu siten, että asukaslukuennusteina on käytetty osayleiskaavan väestöennusteen maksimilukuja ja liikenteen sijoittelu on tehty laadittujen tieverkkovaihtoehtojen pohjalta. Ennustetut liikennemäärät on esitetty verkko- 6 e ( m su 2 2 kiim ing inti la 3 8 tie Purontie (pt 18717) van tie e inti Op Yli pe tunti E ntie,5 äen B A F ajon./vrk ) (vt 2 to ke.2. viikon ka. 5 ajon./vrk uva 1: uusamontie Ylikiimingintien liittymästä katsottuna aho tie ke 1 ajon./tunti u a us n mo nm ti 6 ajon./tunti 5 u ro D A a hol 22 Tuntivaihtelut, piste D ke.2. viikon ka. 6 ie ie tat Sil 2 7 ent iem ) 18 Viikonpäivävaihtelut, piste C Lem Vii tan ti 8 pin t8 e (m 16 VL ma 7 ajon./tunti ) e 1 6 su 89 nti 12 (moottoriajoneuvoa/vrk:ssa) (mt taa 1 eskimääräinen vuorokausiliikenne ie ipu 8 2 ma Iint uk 6 8 Yli- Ha Viikonpäivävaihtelut, piste B VL iimingin keskusta 2 tunti 8 1 km 6 2 eskimääräinen raskaiden ajoneuvojen oneuvojen vuo vuorokausiliikenne (moottoriajoneuvoa vrk:ssa) ajon./vrk pp ke jk Viikonpäivävaihtelut, piste A klo klo pp jk ke tunti ke klo 5 ke.2. viikon ka. 6 5 ajon./tunti ajon./tunti 6 Nykytilanne uusamontien keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2 (VL-2) oli suunnitteluosuuden eteläpäässä noin 8 8 ajoneuvoa, kirkonkylän kohdalla uusamontien/haukiputaantien liittymän eteläpuolella noin 8 ajoneuvoa, iiminkijoen kohdalla noin 5 ajoneuvoa ja Yli-Iintien liittymän itäpuolella noin 3 65 ajoneuvoa. Perjantain liikennemäärät ovat noin 2% suuremmat kuin viikon keskimääräinen vuorokausiliikenne. askaan liikenteen osuus on Jääli iiminki välillä noin 6 %, iiminkijoen kohdalla noin 9 % ja taajaman itäpuolella noin 1 %. Vilkkaimman tunnin aikana klo on Jäälin iimingin välisellä osuudella noin 1 % vuorokausiliikenteestä eli noin 8 ajoneuvoa tunnissa. uusamontien/haukiputaantien/ylikiimingintien liittymässä ovat kääntyvät liikennevirrat aamu- ja iltahuipputuntien aikana suuria, jolloin sivusuunnilta pääsy päätien liikenteen sekaan on vaikeaa. Tuntivaihtelut, piste B 7 viikon ka. ke.2. ma ti ke to pe la su ma ti ke to pe la su

13 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma LÄHTÖOHDAT 13 Liikenneturvallisuus uusamontiellä suunnitteluosuudella on viidessä vuodessa sattunut kaikkiaan 37 kpl poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 28 kpl (76 %) on johtanut omaisuusvahinkoon ja henkilövahinkoon 9 kpl (2 %). Onnettomuuksissa on kuollut kuusi ja loukkaantunut 15 henkilöä. Vaarallisin yksittäinen kohta on Haukiputaantien ja Ylikiimingintien liittymä valtatiellä 2, jossa on tapahtunut kahdeksan onnettomuutta (neljä henkilövahinkoon johtanutta). Suunnittelualueen henkilövahinko-onnettomuuteen joutumisen riski on ollut vuonna 22 hieman pienempi Oulun tiepiirin alueeseen tai koko maahan verrattuna. irkonkylän kohdalla tosin riski on ollut noin kaksi kertaa suurempi kuin pääteillä tilastollisen taajaman alueella keskimäärin. Henkilövahinko-onnettomuuksien esiintymistiheys on suunnittelualueella ollut suurempaa kuin Oulun tiepiirissä tai koko maassa keskimäärin. uusamontien ja Haukiputaantien liittymässä iimingin kirkonkylän kohdalla on tapahtunut keskimäärin 1,6 onnettomuutta vuodessa, joista joka toinen on johtanut henkilövahinkoon. Viidessä onnettomuudessa on ajettu risteäviä ajosuuntia suoraan, kahdessa on käännytty vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen. Yksi onnettomuuksista on ollut hirvionnettomuus. Tyypillisesti tien pinta on ollut onnettomuushetkellä paljas tai kuiva ja säätila kirkas tai pilvipoutainen päiväsaikaan. Vuonna 22 ei em. liittymässä ole tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta onnettomuutta. Tilanne on parantunut tältä osin, sillä vuonna 21 liittymän pääsuunnan kanavointi on tehty korokkeelliseksi ja 6 km/h nopeusrajoituksen vaikutusaluetta pidennetty. Vuonna 23 liittymässä on tapahtunut kaksi omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Henkilövahinko-onnettomuusaste ja tiheys (heva) OSAVÄLIT: heva/v heva-aste heva-tiheys *) **) 1) Jäälin Shell iimingin Teboil,6,5 13,1 2) iimingin Teboil Vehmaansuo 1,2 23,7,1 Suunnittelualue yht. 1,8 9,8 23,7 Päätie, tilastollinen taajama (vuosien keskiarvo) Oulun lääni 1,2 15,2 oko maa 12, 21,7 Valtatiet keskimäärin vuonna 22 Oulun tiepiirissä 9,7 11,2 *) heva-onn./1 milj.ajon.km **) heva-onn./1 tie-km F F D F I E F D C C I O C I F I Osaväli 1 C I F C F E F E F E C E C D F I eläin m. ajon yksitt. pp jk A D G J M B E H N C F I L O uva 13: Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet F H C Osaväli 2 C C kuolemaan johtanut onnettomuus C loukkaantumiseen johtanut onnettomuus omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus uva 1: uusamontie Isoahontien liittymästä katsottuna uva 15: uusamontien ja Haukiputaantien/Ylikiimingintien liittymä Oulun suunnasta katsottuna

14 1 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma LÄHTÖOHDAT 1.5 Ongelma-analyysi Liikenne uusamontien liikenteellinen palvelutaso on nykytilanteessa kohtalaisen hyvä. Tiejaksolla esiintyy lyhytaikaisia jonoja aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen aikana. Jonojen aikana on ohitustarpeita, mutta tiellä olevat mäet ja notkokohdat sekä liittymät aiheut Liikennemäärät uusamontiellä iimingin Jäälin välisellä osuudella kasvavat voimakkaasti mm. iimingin kirkonkylälle suunniteltujen uusien asuntoalueiden takia. Suuri osa asukkaista käyttää uusamontietä työmatkaliikenteen reittinä, jolloin liikenneongelmat ajoittuvat työmatkaliikenteen vilkkaimpiin ajankohtiin. Tulevaisuudessa uusamontien liikennekuormitus lisääntyy myös jonkin verran, mikäli suunnitteilla oleva seudullinen monitoimikeskus Ylikiimingin Hannukseen toteutetaan. Ilman parantamistoimenpiteitä tien ja sen liittymien turvallisuus ja sujuvuus huononevat, mikä ilmenee mm. liikenneonnettomuuksien lisääntymisenä sekä tiejakson ja sen liittymien toimivuuden heikentymisenä. Välityskyvyn ylärajan lähestyessä autojen nopeudet laskevat jyrkästi, jolloin kärsijöinä ovat sekä työmatkaliikenne että tavaraliikenne. Siltojen erikoistarkastustutkimukset osoittavat siltojen nykyhetken kunnon. Tutkimusten mukaan silloilla on vielä ikää jäljellä, mutta korjauksia tarvitaan pian. Siltojen käyttökelpoisuus 1-15 vuoden kuluttua vaatii uudet tutkimukset siinä yhteydessä kun tehdään uusamontietä kehitetään. Palvelutaso Ajaminen lähes vapaata ja vaivatonta. A Ajo-olosuhteet hyvät. Ohittaminen helppoa. Liikenne sujuu kohtalaisesti, mutta häiriöt mahdollisia. C Jonoja alkaa esiintyä Liikenne ruuhkautunutta. Ohittaminen hyvin vaikeaa. Äkkijarrutuksia esiintyy. D Liikenne ruuhkautunutta. Ohittaminen lähes mahdotonta ja sivutieltä pääsy erittäin vaikeaa. Tie tukkeutunut. Autot matelevat ja pysähtyvät uva 17: B E F uusamontie palvelutaso liittymäväleittäin, tiellä nykyiset järjestelyt Jääli P Isoahontien M 88 M 89 liittymä liittymä liittymä liittymä vuonna 2 vuonna 22 Nykyisen uusamontien palvelutaso iltahuipputuntina vuonna 2 ja vuoden 22 ennustetilanteessa Ympäristö uva 16: uusamontie Teollisuustien kohdalla Oulun suunnasta katsottuna tavat sen, että ohittaminen ei ole turvallista. iimingin kirkonkylän pääliittymässä eli uusamontien ja Haukiputaantien/Ylikiimingintien liittymässä esiintyy nykytilanteessa aamun työmatkaliikenteen aikana lyhytaikaisia sujuvuusongelmia, jolloin ennen kaikkea Ylikiimingintien suunnalta on vaikea päästä uusamontielle. uusamontien ja Yli-Iintien/Purontien liittymässä ei ole nykytilanteessa sujuvuusongelmia, mutta -haarainen liittymätyyppi on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen. Liikenneonnettomuusongelmia on kirkonkylän pääliittymässä sekä myös iiminkijoen ylittävällä osuudella aina Yli-Iintien liittymän ohitse. uusamontie ja sen liikenne aiheuttavat melu- ja estehaittoja tien läheisyydessä asuville. uusamontien liikennejärjestelyjen selkiintymättömyys on ollut erityisesti iimingin kirkonkylän maankäytön suunnittelun kannalta ongelma. Ydinkeskustan palvelujen suunnittelu sekä kirkonkylän kasvualueiden sijoittaminen ja liittäminen päätieverkkoon edellyttävät tieverkollisia tarkasteluja, joissa uusamontie ja ennen kaikkea sen liittymät ovat avainasemassa. Jääli Tarkasteltavan tiejakson maisemakuvalliset ongelmat ovat paikallisesti merkittävien ympäristöjen näkyvyysongelmia. Jäälinjärvi jää nykyisin huomaamatta. Suo- ja peltomaisema Jäälin ja kirkonkylän välillä Suoalue on hyväkuntoinen ja näkyy hyvin tielle. Sen sijaan sähkölinjojen kohdalla oleva maisemallisesti tärkeä niitty on jo kasvanut umpeen siinä määrin, että maisema ei avaudu tielle. Myös sähkölinja -aukko haittaa maiseman tärkeän reunan hahmottumista. Suon ja niityn väliselle kumpareelle on sijoittunut tälle alueelle kuulumatonta taajamaluonteista omakotiasutusta, joka istuu huonosti tiemaisemaan. uva 18: Näkymä Jäälinjärvelle Honkimaan teollisuusalue Honkimaan teollisuusalue on sijoittunut pääosin maisemallisesti oikealle paikalle. Teollisuusalueen yleisilme valtatielle on kuitenkin sekava ja hoitamattoman näköinen. Selluvillatehdas pohjoisimmassa osassa on sijoittunut laakson pohjalle ja sopeutuu siten muuta aluetta huonommin maisemaan. irkonkylä, iiminkijoki ja Jaaranlammet iimingin keskustaajamasta ajetaan helposti ohitse, koska lähestymisjakso Oulusta tultaessa on huomaaton ja varsinainen taajamajakso on lyhyt. iiminkijoen ylitystä ei ehdi riittävästi havaita korkean ja lyhyen sillan takia. Näkymä rajautuu joen kohdalla Siltatien

15 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma TAVOITTEET 15 2 TAVOITTEET ehittämissuunnitelman tavoitteet on jaoteltu koskemaan: A) suunnittelutyötä B) teknisten ratkaisujen suunnittelua ja mitoitusta A) Suunnittelutyön tavoitteet Toimenpiteiden suunnittelussa tulee edistää hyviä olosuhteita sekä joukkoliikenteelle että kevyelle liikenteelle Suunnittelussa otetaan huomioon uusamontien merkitys suurten erikoiskuljetusten reittinä valtatien maantien 88 (Haukiputaantie) välisellä osuudella Nykyisten siltojen kunnon selvittämiseksi tehdään erikoistarkastukset, uusista silloista laaditaan luonnospiirustukset uva 19: Honkimaan teollisuusalue siltarakenteeseen ja vastarannan törmään. Ongelmana on myös tien kaarevuus Oulun suunnasta tultaessa. Osa kirkonkylän pihoista kääntää selkänsä tielle ja takapihat ovat yleensä hoitamattomat. Tielle avautuva näkymä on usein luotaantyöntävä. Nykyinen tie ei kirkonkylän kohdalla sovellu maisemaan. Tie on raskastekoinen, korkeat penkereet pienipiirteisessä maisemassa jäävät valleiksi. Jaaranlammet on iiminkijokea myötäilevä maisemallisesti merkittävä puromainen, virtaava vesistö. Jaaranlammet toimivat tulvien tasaajana ja ovat erityinen maisematekijä iimingin kirkonkylässä. Lampiketjun uoma on pakotettu useassa kohdin putkiin teiden rakentamisen vuoksi. Liian ahdas rumpu on myös nykyisen uusamontien alituksessa. Suunnittelussa noudatetaan avointa, osallistuvaa ja vuorovaikutteista suunnittelukäytäntöä. Vuoropuhelu kuntalaisten kanssa pyritään yhdistämään kaavatyön tiedottamiseen ehittämissuunnitelman tulee tukeutua maakuntakaavaan ja Oulun seudun maankäytön suunnitteluun ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun Suunnitelmassa esitetään pitkän aikatähtäimen (2 3 v) toimenpiteet, joilla valtatien liikenteen turvallisuus ja sujuminen sekä maankäytön liittyminen siihen turvataan Suunnitelmassa esitetään alustavan yleissuunnitelman tarkkuudella tavoitteelliseen tilaan parannettu uusamontie (vt 2) Jäälin - iimingin välisellä osuudella sekä siihen välittömästi liittyvät muut väylät. Lisäksi esitetään toimenpiteiden vaiheittain rakentamismahdollisuudet ja kehittämispolku, jonka mukaan tavoitetilanteeseen edetään. aavoitusta varten esitetään väylien ja liittymien tilantarpeet. B) Teknisten ratkaisujen suunnittelu- ja mitoitustavoitteet Ympäristö ja maankäyttö Tie-, eritasoliittymä- ja katujärjestelyjen tulee sopia mahdollisimman hyvin taajamarakenteeseen, maankäyttöön ja taajamakuvaan sekä niiden kehittämiseen iimingin kirkonkylän alueella pyritään tiiviiseen, pienkaupunkimaiseen taajamakuvaan Tärkeä lähtökohta on luonnonmaisema ja sen vaaliminen (mm. iiminkijoen ylitys) Toimenpiteiden suunnittelussa pyritään vähentämään tien ja sen liikenteen aiheuttamaa estevaikutusta sekä liikenteen melu- ja muita ympäristöhaittoja, enimmäismelutasoina käytetään valtioneuvoston ohjeen mukaisia arvoja Talous Toimenpiteiden tulee olla toteuttamisen ja käytön kannalta perusteltuja (kustannustehokkaita), vaiheittain toteutettavia sekä elinkaariajattelua tukevia (esim. vanhat rakenteet pyritään hyödyntämään) uva 2: iiminkijoki uusamon suuntaan ajettaessa Liikenne, tie- ja katuverkko, sillat uusamontietä (vt 2) kehitetään korkeatasoisena pääväylänä ja osana Oulun seudun joukkoliikenteen laatukäytävää Toimenpiteiden tulee parantaa uusamontien ja siihen välittömästi liittyvän tie- ja katuverkon liikenneturvallisuutta Toimenpiteiden suunnittelussa nopeustavoitteena käytetään uusamontiellä vähintään 8 km/h ja liikenteen palvelutason tulee olla ennusteajankohtien huipputuntien liikennemäärillä vähintään tyydyttävä (HCM-2 mukainen mitoituspalvelutasotavoite on C), päätien teknisiä ratkaisuja haetaan mm. uusien tietyyppien pohjalta

16 16 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma EHITTÄMISSUUNNITELMA 3 EHITTÄMISSUUNNITELMA uusamontien kehittämissuunnitelmassa esitetään tulevaisuuden tilavaraukset ja ratkaisuehdotukset päätien ja siltojen kehittämiselle, päätiehen liittyville uusille tai parannettaville rinnakkaisyhteyksille, joukkoliikenteelle sekä alueen kevyen liikenteen yhteyksille ja meluntorjunnalle. Ohjevuosi on Päätien tavoitestandardi uusamontien eli valtatien 2 tavoitetilanteen ratkaisuksi on suunniteltu Oulun Jäälin välisellä alueella -kaistainen eritasoliittymin varustettu kaupunkiseudun pääväylä, jonka nopeustaso on vähintään 8 km/h. yseinen ratkaisuperiaate on tutkittu vuonna 1992 valmistuneessa yleissuunnitelmassa. Tieratkaisu jäsentää ja tukee Oulun kaupunkiseudun sormimaista maankäyttörakennetta. Pääväylien riittävän korkea standardi on tässä keskeinen liikenteellinen tekijä sekä seudullisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisestikin seudun ollessa kytköksissä Perämerenkaaren logistiikka- ja kehittämisvyöhykkeeseen. Em. päätien tavoitetilanteen ratkaisu on tarpeen jatkaa myös Jäälin iimingin kirkonkylän väliselle osuudelle sekä iimingin kirkonkylän seudullisen merkityksen että ennusteliikennemäärien takia. ehittämissuunnitelmassa on lähdetty siitä, että uusamontien standardi tavoitetilanteessa on Jäälin ja iimingin kirkonkylän välisellä osuudelle -kaistainen eritasoliittymin varustettu kaupunkiseudun pääväylä, jonka nopeusrajoitus on vähintään 8 km/h. Poikkileikkauksen luonteva muutoskohta on iimingin kirkonkylä, josta itään päin ennustetut liikennemäärät mahdollistavat pääväylien tasoliittymäratkaisut (T-liittymät) ja 2-kaistaisen poikkileikkauksen. 3.2 Vaihtoehtotarkastelut Tieverkkovaihtoehdot ja niiden arviointi kalla. Em. väylät oli suunniteltu vuoden 1992 yleissuunnitelmassa osalla matkaa uuteen paikkaan, mitä ei ole kuitenkaan pidetty maakunta- ja seutuyleiskaavoissa enää tarpeellisena. uusamontien ja Haukiputaantien parantaminen nykyisille paikoille on nähty realistisina mahdollisuuksina mm. vaiheittaintoteutus- ja kustannusmielessä. Myös maankäytön suunnittelun esteenä olevat vanhat tievaraukset voidaan poistaa. Tieverkkovaihtoehdot ve 1 ja ve 2 on esitetty kuvissa 17 ja 18. Verkkovaihtoehdot ovat iimingin keskustan kohdalla samanlaiset. Yli-Iintien ja Purontien liittymiin on esitetty T-liittymät. uusamontien/haukiputaan-tien/ylikiimingintien liittymäkohtaan on esitetty eritasoliittymä. Vaihtoehdot eroavat toisistaan Jäälin iimingin kirkonkylän välisen osuuden eri-tasoliittymien määrän ja sijainnin suhteen. Ve 1:ssä on eritasoliittymät Haipuskyläntien kohdalla ja Isoahonkankaan kohdalla, jossa on suuntaisliittymä Oulun suuntaan. Ve 2:ssa on eritasoliittymä Piltosen länsipuolella, noin 8 m lähempänä kirkonkylää kuin ve 1:ssä. uusamontien standardi ja liikennöitävyys uusamontien nopeusrajoitus voi olla 1 km/h kummassakin vaihtoehdossa Jäälin iimingin välisellä osuudella. Nokkavälivaatimus (=peräkkäisten eritasoliittymien liittymis- ja erkanemisramppien nokkapisteiden väli) 1 km/h väylällä on 135 m ja 8 km/h väylällä 6 m. iimingin kirkonkylän kohdalla nopeusrajoitus 8 km/h on perusteltua melu- ja muiden ympäristöhaittojen hallinnan, Yli-Iintien ja Purontien tasoliittymien ja päätien teknisten ratkaisujen mitoittamisen kannalta. Ve 1:ssä 8 km/h nopeusrajoitus Oulusta tultaessa voisi alkaa ennen Isoahontien eritasoliittymää ja ve 2:ssa 8 km/h nopeusrajoitus Oulusta tultaessa voisi alkaa hieman ennen kk:n eritasoliittymää. Ve 1:ssa 8 km/h alueen pituus on noin 3,7 km ja ve 2:ssa noin 2,5 km. umpikin vaihtoehto tarjoaa erittäin hyvän liikennöitävyyden eritasoliittymien ansiosta sekä päätien liikenteelle että liittyvien suuntien liikenteelle. Liittymiset uusamontien liikennevirtaan ja siitä er- Tieverkkovaihtoehtojen muodostamisen keskeinen lähtökohta on ollut se, että uusamontie ja Haukiputaantie ovat nykyisellä paikanemiset ovat sujuvat. Myös matka-ajan ennustettavuus päätietä liikennöitäessä on erittäin hyvä. Joukkoliikenne Tavoitetilanteen tie- ja katuverkossa Oulusta tulevat paikallisliikenteen bussit siirtyvät uusamontieltä alemmalle tie- ja katuverkolle Jäälissä. Tästä ajetaan esim. reittiä nykyinen uusamontie - oitelintie-piltonen Teollisuustie - kirkonkylän reitit - Isoahontie. Ve 1:ssa Isoahonkankaan eritasoliittymä tarjoaa vaihtoehtoisen, uusamontien kautta kulkevan nopean joukkoliikennereitin. Ve 2:ssa Isoahontieltä ei ole yhteyttä uusamontielle, joten tässä suhteessa mahdollisuutta nopealle joukkoliikennereitille ei ole. uusamontien alikulkujen yhteyteen suunnitellaan pysäkit, joten pelkästään uusamontietä liikennöivien bussien käyttö on mahdollista kummassakin vaihtoehdossa. Osayleiskaavan maankäyttö Oleelliset erot verkkojen kesken syntyvät siitä, miten ne palvelevat nykyistä ja suunniteltua maankäyttöä Oulun suuntaan. Ve 1:ssä Isoahonkankaan eritasoliittymä palvelee erittäin hyvin Teollisuustien alueen ja Isoahonkankaan - olamäen nykyistä maankäyttöä ja laajennusalueiden yhteystarpeita uusamontielle. Ve 2:ssa vastaavat yhteystarpeet on hoidettu rinnakkaisteiden kautta ja liittyminen päätielle hoidetaan osittain kirkonkylän eritasoliittymän ja osittain Piltosen länsipuolelle esitetyn eritasoliittymän kautta. atuverkko kuormittuu tällöin enemmän kuin ve 1:ssä. Honkimaan työpaikka-alueen saavutettavuus uusamontieltä on ve 2:ssa oleellisesti huonompi kuin ve 1:ssä. Jäälinjärven koillispuolelle ajateltujen kasvualueiden suhteen ve 1:ssä esitetty eritasoliittymä on selkeästi Oulun suunnalla, jolloin siihen suuntaan uusilta alueilta menevä liikenne kulkee oikeaan suuntaan. Ve 2:ssa osa uusien alueiden liikenteestä joutuu lähtemään väärään suuntaan päästäkseen eritasoliittymän kautta uusamontielle. Tämä johtaa siihen, että ainakin osa em. liikenteestä hakeutuu nykyiselle uusamontielle Jäälinjärven päästä ja siirtyy uudelle tielinjalle Jäälin eritasoliittymän kautta. Tästä on hyötyä Jäälin palveluille.

17 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma EHITTÄMISSUUNNITELMA 17 Moottorikelkkareitti Alue km 173 Haukiputaantie, mt 88 Honkimaantie Teollisuustie km Isoahontie Viitantie 213 irkonkylän keskusta-alue km 5-6 as Alue as 332 Alue as 76 Alue 3 mt li-iintie, 19 km 721 mt as 12 Ylikiimingintie, 66 2 km Purontie 19 uusamontie, vt 2 15 km 1332 oitelintie km Alue 5 53 as 13 km Liikenne-ennuste 22 (ajon/vrk) JÄÄLI - IIMINI kk Tieverkkoluonnos, VE1 Valtatie Seudullinen pääväylä okoojaväylä Tievaraus Maanmittauslaitos 2/MYY/ evyen liikenteen pääja alueverkko iertoliittymä,2,5 1, km Silta, alikulku tai ylikulku uva 21: Tieverkkovaihtoehto 1

18 18 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma EHITTÄMISSUUNNITELMA Yli-Iintie, Moottorikelkkareitti Alue - 17 as 216 Haukiputaantie, mt 88 Honkimaantie Teollisuustie 8 17 km Isoahontie 218 Viitantie irkonkylän keskusta-alue 5-6 as mt km km Alue as Ylikiimingintie, mt km 66 Purontie 16 km Alue 3 Ylikorkeiden kuljetusten takia alitus 5 uusamontie, vt km 112 Alue as 6-55 as oitelintie 1 km 22 Alue 5 53 as 13 km Liikenne-ennuste 22 (ajon/vrk) Maanmittauslaitos 2/MYY/,2,5 1, km JÄÄLI - IIMINI kk Tieverkkoluonnos, Valtatie Seudullinen pääväylä okoojaväylä Tievaraus VE2 evyen liikenteen pääja alueverkko iertoliittymä Silta, alikulku tai ylikulku uva 22: Tieverkkovaihtoehto 2

19 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma EHITTÄMISSUUNNITELMA 19 Ympäristökysymykset Ve 2:ssa esitetty rinnakkaistieyhteys kulkee Piltosenjärven läheisyydestä, mikä saattaa olla ko. järven luontoarvojen kannalta ongelmallista. Tien rakentaminen tälle alueelle saattaa olla myös kustannusmielessä riskialtista paitsi luontoarvojen säilyttämisen myös epäedullisten pohjaolosuhteiden kannalta. Ve 1:ssä ei vastaavia ongelmia ole. Eritasoliittymien vetovoima Eritasoliittymien yhteyteen hakeutuu liikennehakuista maankäyttöä (esim. huoltoasemat, liikenteen palveluasemat, marketit, jne.). iimingin kirkonkylän eritasoliittymä sijoittuu kuntakeskuksen läheisyyteen, joten tälle alueelle on luonteva kehittää myös tulevaisuuden keskustapalveluja. Jotta kirkonkylän keskustan vetovoimaa saadaan vahvistettua, ei läheisyydessä saisi olla kilpailevaa vetovoimaista eritasoliittymää. Ve 1:ssä Isoahonkankaan alueen läheisyydessä oleva eritasoliittymä on vielä kuntakeskusaluetta, varsinkin jos olamäen eteläpuolinen alue (kasvualue 1) rakennetaan tiiviimmin. Tämä on perusteltua keskustan painopisteen sekä suhteellisen huonojen perustamisolosuhteiden takia. Ve 2:n eritasoliittymä Piltosen länsipuolella on irrallaan muusta rakenteesta, sekä Jäälin että kirkonkylän asutuksesta. Tästä seuraa, että ve 2:n mukainen eritasoliittymä syö palveluja sekä kuntakeskuksesta että Jäälin Laivakankaan eritasoliittymän yhteyteen nykyisessä yleiskaavassa varatulta palveluiden alueelta. Verkkovaihtoehdon valinta Jatkosuunnitteluun valittiin ve 1, joka on Isoahonkankaan eritasoliittymän ansiosta iimingin kirkonkylän maankäytön kehittämisen kannalta oleellisesti parempi kuin ve 2. umpikin vaihtoehto on valtatien liikenteen kannalta korkealuokkainen, mutta ve 1:ssä on iimingin katuverkon kuormitus hieman pienempi kuin ve 2:ssa, mikä on edullista katuverkon liikenneturvallisuuden ja liikenteen ympäristöhaittojen kannalta. Jäälinjärvi m Jäälinjärven eritasoliittymävaihtoehdot 6 Haipuskyläntie, P18715 uusamontie V2 oitelintie Tieverkkovaihtoehdon 1 jatkokehittelyssä syntyi Jäälinjärven eritasoliittymästä kaksi vaihtoehtoa: Ve 1: Ve 2: Haipuskyläntie (pt 18715) kulkee eritasoliittymässä likimäärin nykyisellä paikallaan maastossa olevan kumpareen korkeimmalla kohdalla ja ylittää uusamontien Haipuskyläntie linjataan noin 1 m itään nykyisestä tiestä, alueella olevan kumpareen itäpuolelta ja tie rakennetaan uusamontien alitse Ve 1:ssä muodostuu päätien ylittävästä tiestä ja sen korkeista penkereistä maisemallisesti hallitseva elementti. uusamontien ylikorkeat kuljetukset ohjataan tässä vaihtoehdossa ramppien kautta. Ve 1 Ve 2 uva 23: Jäälinjärvi m Jäälinjärven eritasoliittymävaihtoehdot Haipuskyläntie, P uusamontie V2 oitelintie Ve 2:ssa Haipuskyläntie kulkee uusamontien alitse maiseman kannalta lähes huomaamattomasti. Tässä vaihtoehdossa uusamontien ylikorkeita kuljetuksia ei tarvitse ohjata päätieltä pois. Vaiheittain rakentaminen (eli esim. katuyhteys ja liikennevalot uusamontielle) on mahdollista kummassakin vaihtoehdossa. Ve 2:ssa eritasoliittymän rakennusvaiheessa nykyinen Haipuskyläntie on normaalisti liikenteen käytettävissä. Ve 1:ssä nykyisen tien kohdalle rakennetaan uusi tie, jolloin rakennustyön aikana joudutaan rakentamaan työnaikainen kiertotie normaaliliikenteelle. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin ve 2, joka on maisemallisesti parempi kuin ve 1. Liikenteen kannalta ve 2:n etuna on ylikorkeiden kuljetusten sujuvampi liikennöinti, koska tässä vaihtoehdossa ei tarvitse poiketa rampeilla. Ve 2 on myös eritasoliittymän rakennustyön aikaisten liikennejärjestelyjen kannalta parempi kuin ve 1. Lopullisessa kehittämissuunnitelmassa on ve 2:n mukaista Haipuskyläntie linjausta siirretty hieman länteen.

20 2 uusamontie (vt 2) välillä Jääli - iiminki kk, ehittämissuunnitelma EHITTÄMISSUUNNITELMA iimingin kirkonkylän eritasoliittymävaihtoehdot uusamontien/haukiputaantien/ylikiimingintien liittymään suunnitellulle iimingin kirkonkylän eritasoliittymälle lähtökohtina on pidetty sitä, että liittymäalueen ympäristössä tulisi olla tilaa myös maankäytölle seuraavasti (vrt yleissuunnitelma): alueen pohjoissektorissa olevan kuntakeskuksen liike- ja palvelukeskusta-alueen maankäytölle tulisi jättää kehittämismahdollisuuksia myös uusamontien eteläpuoli on liikenteellisesti edullinen paikka, joka tulisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tonttimaaksi Eritasoliittymävaihtoehtoina on tutkittu vaihtoehdot 1, 2, 3a, 3b ja. aikissa vaihtoehdoissa on sijoitettu ramppijärjestelyt itäiseen neljännekseen ja vaihtoehdot eroavat itä- ja eteläsektorin sijoitettujen ramppien suhteen. Lisäksi on tutkittu Isoahontien liittymismahdollisuudet eritasoliittymäjärjestelyihin. uva 25: iimingin eritasoliittymävaihtoehto 2 uva 26: iimingin eritasoliittymävaihtoehto 3a uva 2: iimingin eritasoliittymävaihtoehto 1 uva 27: iimingin eritasoliittymävaihtoehto 3b uva 28: iimingin eritasoliittymävaihtoehto

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI

VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI VT 12 ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 10.3.2015 SUUNNITTELUALUE TYÖPAJAN OHJELMA 13.00 Kahvi ja esittäytyminen 13.15 Hankkeen tausta ja lähtökohdat 13.40 Pienryhmätyöskentely

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA 26 Kantatie 54 aluevaraussuunnitelma välillä Ekokemin liittymä Mommilan liittymä, Riihimäki ja Hausjärvi 3 Aluevaraussuunnitelman yleiskartta on esitetty liitteessä 1. Tavoitetilanteen (tilavarausvaihe)

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki

Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA. Loviisan kaupunki Valkontie (seututie 178) välillä Petaksentie Solvikintie, Loviisa ALUEVARAUS- SUUNNITELMA Loviisan kaupunki Marraskuu 2009 ALKUSANAT Seututien 178 eli Valkontien aluevaraussuunnitelma on tehty palvelemaan

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liite 7 Tekninen ltk 21.1.2015 RAPORTTEJA 124 2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 JAAKKO KLANG CHRISTEL KAUTIALA EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA Liite 5. Kuntakohtaiset osiot, Ulvila

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA TAVOITETYÖPAJA 1.12.2015 TYÖPAJAN OHJELMA 16.30 Kahvi 17.00 E18 kehittämistarpeet, Vesa Virtanen Käyttäjätarpeiden tunnistaminen kehittämispolun

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA

VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA LIITE 5 1 (13) HUMPPILAN KUNTA VALTATEIDEN 2 JA 9 RISTEYSALUEEN OSAYLEISKAAVA Liikenteellinen tarkastelu AIRIX Ympäristö Oy, Y-tunnus 0564810-5, Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Valtatien 8 kehittäminen välillä Koksaamontie-Pattijoentie. Raahe

Valtatien 8 kehittäminen välillä Koksaamontie-Pattijoentie. Raahe Valtatien 8 kehittäminen välillä Koksaamontie-Pattijoentie Raahe Valtatien 8 kehittäminen välillä Koksaamontie-Pattijoentie Raahe Alkusanat Valtatien 8 kehittämisselvitys Raahen kohdalla koskee noin

Lisätiedot

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys

Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Valtatie 5:n kevyen liikenteen järjestelyt Nerkoon kohdalla, Lapinlahti Tarveselvitys Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

Valtatien 3 ja 19 liittymäalueen tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma. Jalasjärvi

Valtatien 3 ja 19 liittymäalueen tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma. Jalasjärvi Valtatien 3 ja 19 liittymäalueen tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma Julkaisun nimi 1 Valtatien 3 ja 19 liittymäalueen tieverkko- ja aluevaraussuunnitelma Tiehallinto Vaasan tiepiiri Vaasa 2006 2 Julkaisun

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot