KORKEAN LÄMPÖTILAN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN - LABORATORIOTUTKIMUS TOIMISTO- OLOSUHTEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEAN LÄMPÖTILAN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN - LABORATORIOTUTKIMUS TOIMISTO- OLOSUHTEISSA"

Transkriptio

1 Sisäilmastoseminaari KORKEAN LÄMPÖTILAN VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN - LABORATORIOTUTKIMUS TOIMISTO- OLOSUHTEISSA Henna Häggblom, Annu Haapakangas, Lauri Östman, Valtteri Hongisto, Hannu Koskela ja Jukka Hyönä* Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku, * Turun yliopisto, psykologian laitos TIIVISTELMÄ Tavoitteena oli selvittää lämpötilan 29 C vaikutus kognitiiviseen suoriutumiseen ja lämpöviihtyvyyteen. Vertailulämpötilana toimi neutraali 23 C. Kaikkiaan 33 henkilöä osallistui tutkimukseen avotoimistolaboratoriossa. Työsuoriutumista mitattiin objektiivisesti kuudella erilaisella testillä. Lämpöviihtyvyyttä ja itsearvioitua työsuoriutumista mitattiin kyselyillä. Tilastollisesti merkitseviä eroja työsuoriutumisessa ei havaittu, mikä oli vastoin odotuksia. Työmuistitehtävässä suoriutumiseen liittyvät vaikutukset alkoivat tulla esille vasta kokeen loppupuolella. Koehenkilöt arvioivat työsuoriutumisensa merkitsevästi heikommaksi korkeammassa lämpötilassa. Lämpöviihtyvyys oli merkitsevästi huonompi korkeassa lämpötilassa. Tulokset asettavat uuteen valoon aiemmat mallit korkean lämpötilan vaikutuksista toimistotyön suoriutumiseen. JOHDANTO Lämpötila on keskeinen työympäristön laatua määrittävä tekijä, jonka on osoitettu vaikuttavan suorituskykyyn /1,2/ ja lämpöviihtyvyyteen /3,4/. Clements-Croome /1/ ja Seppänen /2/ ovat esittäneet malleja, joiden avulla voidaan ennakoida lämpötilan vaikutusta työsuoriutumiseen. Nämä mallit perustuvat laajoihin aineistoihin, joita on kerätty erilaisissa työympäristöissä, työtehtävissä ja laboratoriokokeissa. Siksi niitä ei voida suoraan soveltaa toimistotyöhön. Kirjallisuudessa on hyvin vähän eritelty tyypillisten toimistolämpötilojen vaikutuksia kognitiivisilta tai motorisilta vaatimuksiltaan erilaisiin tehtäviin. Hongisto /5/ on kehittänyt mallin, joka ennustaa toimistomelun vaikutusta kognitiiviseen suoriutumiseen. Suoriutuminen sarjamuistitehtävissä oli herkintä melulle, kun taas yksinkertaisten tehtävien suoriutuminen ei häiriintynyt melusta. Samankaltaista tehtäväriippuvuutta on havaittu myös lämpöolojen yhteydessä /6/. Kirjallisuudesta ei kuitenkaan selviä, minkälaiset työtehtävät ovat herkimpiä kuumille lämpöoloille. Tavoitteena oli selvittää lämpötilojen 23 C ja 29 C vaikutus lämpöviihtyvyyteen sekä työsuoriutumiseen kuudessa kognitiivisesti erilaisessa tehtävässä. MENETELMÄT Yhteensä 33 (16 naista ja 17 miestä) yliopisto-opiskelijaa rekrytoitiin koehenkilöiksi tutkimukseen. Koehenkilöt olivat vuotiaita (mediaani = 23) ja äidinkieleltään suomenkielisiä. Koehenkilöitä informoitiin etukäteen koetilanteen kestosta, toimistomaisesta tutkimusympäristöstä, tehtävien luonteesta, sekä muiden koehenkilöiden läsnäolosta.

2 2 Sisäilmayhdistys raportti 2X. Koehenkilöitä ohjeistettiin pukeutumaan housuihin, pitkähihaiseen ohueen paitaan, jonka alla on t-paita, sukkiin ja matalavartisiin kenkiin. Arvioitu vaatteiden ja toimistotuolin lämmöneristävyys oli yhteensä 0.83 clo. Koetilanteen aikana koehenkilöiden pääasiallinen toiminta oli koneella kirjoittaminen. Arvioitu elimistön lämmöntuotto oli 1.1 met. Koehenkilöille maksettiin palkkio osallistumisesta. Tutkimus toteutettiin alkukesällä 2011 Turussa sijaitsevassa avotoimistolaboratoriossa (82 m 2 ). Tuloilma tuotiin huoneeseen vedottomasti kuudella kattoon asennetulla pyörreilmavirtayksiköllä (kuva 1). Vetoriski (DR) mitattiin jokaisessa miehitetyssä työpisteessä kummassakin lämpötilassa. Työpisteiden välissä oli 1.3 m korkeat akustiset sermit estämässä näköyhteyttä työpisteiden välillä. Huoneen lämpötilaa mitattiin neljässä miehittämättömässä nurkkatyöpisteessä korkeudessa 0.7 m (taulukko 1). Muut sisäympäristötekijät, kuten tuloilman määrä, äänitasot ja valaistus olivat ohjearvojen mukaisia. Taustaäänitaso olivat L A,eq =40 db ja valaistusvoimakkuus säädettiin vaakapinnoilla arvoon 700 lx ja pystypinnoilla arvoon 400 lx. Kuva 1. Avotoimistolaboratorio (82 m 2 ) ja pyörreilmavirtayksikkö. Tutkimukseen valitut lämpötilat edustavat toimistoissa havaittuja lämpötiloja. 23 C vastaa neutraalia kun henkilön lämmöntuotto on 1.1 met ja vaatteiden lämmöneristävyys on 0.83 clo ja 29 C kesäajan kohonnutta lämpötilaa toimistossa, jossa jäähdytystä ei ole. Kaikissa lämpöoloissa pintalämpötilat huoneessa olivat lähellä ilman lämpötilaa. Lämpöviihtyvyyttä arvioitiin käyttäen 7-osaista lämpöviihtyvyysasteikkoa. Kukin koehenkilö testattiin kahdessa tutkitussa lämpötilassa eri päivinä. Koetilanne kesti 4 tuntia kumpanakin päivänä. Tutkimusasetelmana oli toistettujen mittausten asetelma, jossa jokainen tutkittava toimii itse itsensä vertailukohtana. Yhdessä koeryhmässä oli kerrallaan 5-6 henkilöä. Lämpötilojen järjestys vastabalansointiin koeryhmien välillä, jotta järjestyksen vaikutukset kuten oppimisvaikutukset saatiin kontrolloitua. Ensimmäinen tunti käytettiin lämpöoloihin totuttautumiseen ja tehtävien harjoitteluun. Tämän jälkeen suoriutumismittaukset aloitettiin. Virkistäviä taukoja ei ollut ja WC oli samassa lämpötilassa kuin laboratorio. Suoriutumista mitattiin kuudella kognitiivisilta vaatimuksiltaan erilaisella tehtävällä. Psykomotoriikkatehtävässä koehenkilöiden tuli kopioida sanastoltaan monipuolinen satu tietokoneelle nopeasti, mutta virheitä välttäen. Omat virheet tuli korjata. Tehtävän suorittamisessa tarvitaan havaitsemisen, motoriikan ja kognition erilaisia osatoimintoja. Tehtävän suoriutumisesta mitattiin nopeutta, tarkkuutta (virheiden ja korjausten määrä) ja lyhyiden taukojen määrää. Tarkkaavaisuutta mittaavia tehtäviä oli kaksi. Vigilanssitehtävässä koehenkilöt tarkkailivat näytölle ilmestyviä kirjaimia. Tehtävänä oli reagoida vain x-kirjaimeen. Tehtävä mittaa tarkkaavaisuuden säätelyä ja ylläpitoa. Tehtävän suorituksista mitattiin tarkkuutta ja reaktioaikaa. X-kirjainten laskutehtävässä koehenkilöt laskivat ruudulla olevia x-kirjaimia

3 Sisäilmastoseminaari annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävä edellyttää tarkkaavaisuutta ja työmuistin toimintoja. Suorituksista mitattiin tarkkuutta eli oikeiden vastausten määrää. Työmuistitehtäviä oli kaksi. Operaatiotehtävässä tietokoneen näytöllä esitettiin lasku-sanapareja. Koehenkilön tehtävänä oli vastata onko lasku oikein vain väärin ja painaa mieleen laskun jälkeen näytöllä esitetty sana. Lopuksi koehenkilön tuli kirjoittaa muistamansa sanat koneelle. Suorituksista tarkasteltiin muistettujen sanojen määrää. N-back -tehtävässä /7/ koehenkilöiden tuli reagoida näytöllä näkyvään kirjaimeen mahdollisimman nopeasti painamalla "kyllä" tai "ei" näppäintä annetun ohjeen mukaisesti. Tehtävässä on neljä eri vaikeustasoa, joista helpoin mittaa tarkkavaisuuden ylläpitoa ja kolme muuta mittaavat työmuistia eri muistikuormilla. Tasojen esitysjärjestys oli vastabalansoitu tutkittavien ja lämpötilojen välillä. Suoriutumisesta mitattiin tarkkuutta ja reaktioaikaa. Toisin kuin muut tehtävät, N-back -tehtävä tehtiin koepäivän aikana kahteen kertaan, jotta voitiin tarkastella altistusajan vaikutusta suoritukseen. Pitkäkestoisen muistin tehtävässä koehenkilöt lukivat tekstiä painaen mieleen tiettyyn aiheeseen liittyvät asiat. Erilaisia tekstejä oli kaksi ja tekstien järjestys sekoitettiin ryhmien välillä. Tekstit olivat 3 sivua pitkiä ja käsittelivät harvinaisia sairauksia tai kaukaisia maita. Ennen tekstin palauttamista koehenkilöt tekivät muita tehtäviä, mikä esti luetun materiaalin aktiivista ylläpitoa ja kertaamista lyhytkestoisessa muistissa. Tekstin palauttamisessa koehenkilöt palauttivat muistamansa asiat mieleen ja kirjoittivat ne näppäimistöllä tekstinkäsittelyohjelmaan. Tehtävä mittaa pitkäkestoiseen muistiin tallettamista ja muistista hakua, luetun ymmärtämistä ja oppimista. Oikein muistettujen faktojen määrä laskettiin. Kyselyjä käytettiin mittaamaan kokonaisvaltaista lämpöviihtyvyyttä, paikallista lämpöviihtyvyyttä, itsearvioitua työsuoriutumista, oireita, motivaatiota ja valaistuksen, äänien ja hajujen häiritsevyyttä. Suoriutumismittauksista ja kyselyistä saatu aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin (Statistics 18.0, SPSS Inc). Analyyseissä käytettiin muuttujasta riippuen toistettujen mittausten t-testiä, toistettujen mittausten varianssianalyysia tai epäparametrista Wilcoxonin testiä. Taulukko 1. Mitattujen sisäympäristötekijöiden keskiarvot eri lämpötilanteissa. Keskihajonnat on merkitty sulkuihin. Nimelliset lämpötilat [ C] Ilman lämpötilan keskiarvo [ C] Vetoriski [%] kaikissa työpisteissä Suhteellinen kosteus [%] Ulkoilmavirta [l/s henkilö] Hiilidioksidipitoisuus [ppm] ( 0.17) 29.5 ( 0.04) 4-8 ( 1.3 ) 0-4 ( 1.4 ) 34 ( 7.3 ) 21 ( 2.7 ) 17 ( 1.5 ) 17 ( 0.1 ) 704 ( 36.4) 687 ( 23.9) TULOKSET Korkeamman lämpötilan suorasta vaikutuksesta työsuoritukseen ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Yksityiskohtaisemmat analyysit N-back työmuistitehtävässä kuitenkin osoittivat, että altistusajalla oli vaikutusta tuloksiin (p<.001; kuva 2): kokeen alkupuolella lämpötila ei vaikuttanut suoriutumiseen, mutta kokeen loppupuolella suoriutuminen oli hieman parempaa lämpötilassa 23 C kuin lämpötilassa 29 C. Ensimmäinen suoritus tapahtui reilun tunnin altistuksen jälkeen ja toinen tunti tämän jälkeen. Suoriutumisero lämpötilojen välillä oli varsin pieni (alle 0.5 prosenttiyksikköä), eikä sillä ole käytännön merkitystä. Tulos on silti tärkeä, koska se osoittaa suoritusmuutosten riippuvan

4 4 Sisäilmayhdistys raportti 2X. altistusajasta. Pidemmällä altistusajalla suorituksen heikentyminen saattaisi olla merkittävämpää. Pidemmän kokeen järjestämiseen liittyy kuitenkin metodologisia riskitekijöitä (mm. tauot, ruokailu), joiden vaikutuksia ei pystytä kontrolloimaan. Lämpötilan vaikutus työn subjektiiviseen kuormittavuuteen vaihteli tehtävien välillä. 29 C koettiin merkitsevästi kuormittavammaksi pitkäkestoisen muistin tehtävän lukuvaiheessa, kuin 23 C (Kuva 3). Korkealla lämpötilalla havaittiin olevan negatiivista vaikutusta viihtyvyyteen (p<.001), keskittymiseen (p<.05), energisyyteen (p<.05) ja vireystilaan (p<.05). Olosuhteet arvioitiin 23 C lämpötilassa merkitsevästi paremmiksi pitkäkestoiseen työskentelyyn (p<.001). Erot lämpöviihtyvyydessä olivat merkitseviä lämpötilojen välillä (p<.001). Sukupuolen ja lämpöviihtyvyyden välillä havaittiin yhdysvaikutus (p<.01) osoittaen, että naiset kokivat lämpötilan 23 C merkitsevästi viileämpänä kuin miehet huolimatta yhtäläisestä vaatetuksesta (kuva 4). Kuva 2. Lämpötilan ja altistusajan vaikutus tarkkuuteen ja reaktioaikaan N-back - työmuistitehtävässä. Kuva 3. Työkuormitus pitkäkestoisen muistin tehtävän lukuvaiheessa.

5 Sisäilmastoseminaari Kuva 4. Keskimääräinen lämpötuntemus ja sukupuolten välinen ero. POHDINTA Tilastollisesti merkitseviä eroja ei tehtäväsuoriutumisessa juurikaan löytynyt vaikka kirjallisuuden perusteella näin voitiin odottaa /1,2/. Näyttäisi siltä, että lämpötilan haittavaikutukset kognitiiviseen työsuoritukseen olisi kirjallisuudessa arvioitu liian suuriksi lämpötila-alueella C. Vastaavanlaiseen lopputulokseen on päädytty ennenkin tutkittaessa lämpötilan vaikutusta kognitiiviseen työsuoriutumiseen /6,8/. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää varsin luotettavina, koska tutkimus onnistuttiin toteuttamaan tiukasti kokeellisen psykologian tutkimusmetodeissa pysyen ja näin vähennettiin riskiä, että esimerkiksi lämpötilojen testausjärjestys tai epätasaiset sukupuolijakaumat olisivat vääristäneet tuloksia. N-back -tehtävässä suoriutumiseen liittyvät vaikutukset alkoivat tulla esille vasta kokeen loppupuolella reilun 2 tunnin altistuksen jälkeen. N-back oli ainoa tehtävä, jossa suoriutumisen ajallista muuttumista voitiin seurata. Työmuistitehtävät, joita N-back tehtävä edustaa, ennustavat yleisesti työsuoriutumista monimutkaisemmissa kognitiivisissa tehtävissä /9/. Lämpötilan vaikutus kasvoi ajan myötä myös vireystilassa, keskittymiskyvyssä ja energiatasossa. Nämä tulokset yhdessä viittaavat siihen, että lämpötilan vaikutus riippuu altistusajasta. Selkeiden vaikutusten puuttuminen suoritustesteissä saattaa osittain johtua siitä, että koetilanteessa ihmiset alkavat kompensoida lämpötilan heikentävää vaikutusta pinnistelemällä enemmän. Tästä seuraa väsymystä ja subjektiivista kuormittumista, jolloin lämpötilan vaikutus näkyy objektiivisten mittarien sijaan kyselymittareissa. Sama ilmiö on todettu useissa sisäympäristötekijöitä selvittävissä laboratoriotutkimuksissa /10/. Altistusajan pidentyessä väsymys alkaa vaikuttaa myös objektiiviseen suoriutumiseen. Tämän takia objektiivisten mittareiden rinnalla on tärkeä käyttää myös subjektiivisia mittareita. Tutkimuksessa koehenkilöt istuivat paikoillaan ja kirjoittivat. Lisäksi pukeutuminen oli tarkasti ohjeistettu. Todellisessa työtilanteessa toimistoissa liikutaan enemmän, jolloin kehon oma lämmöntuotto kasvaa. Lisäksi pukeutuminen on vapaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat lämpöviihtyvyyteen huomattavasti, joten tässä käytetty optimilämpötila on todennäköisesti hieman suurempi kuin mitä se olisi todellisessa toimistotyöpaikassa tai -työtehtävässä. Tutkimuksen perusteella optimilämpötilaan kannattaa pyrkiä toimistoissa, koska korkeampi lämpötila koettiin kuormittavana. Työsuoritukseen korkeammalla lämpötilalla ei liene

6 6 Sisäilmayhdistys raportti 2X. suoraa vaikutusta mutta pitempi altistusaika voi heikentää suorituskykyä esimerkiksi väsymyksen ja alhaisemman vireystilan kautta. Tulokset asettavat uuteen valoon aiemmat mallit korkean lämpötilan vaikutuksista toimistotyön suoriutumiseen. KIITOKSET Tämä tutkimus toteutettiin TOTI -hankkeessa. Hanketta rahoittivat Tekes ja 15 yritystä. LÄHDELUETTELO 1. Clements-Croome D. (2006). Creating the Productive Workplace. Second Edition, Taylor & Francis. 2. Seppänen O, Fisk W.J., Lei QH. (2006). Effect of temperature on task performance in office environment. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2006, LNBL report Clausen, G., Carrick, L, Fanger, P. O., Kim, S. W., Poulsen, T., & Rindel, J. H. (1993). A comparative study of discomfort caused by indoor air pollution, thermal load and noise. Indoor Air, 3, Karjalainen, S. (2007). Gender differences in thermal comfort and use of thermostats in everyday thermal environments. Building and Environment, 42, Hongisto V, (2005). A model predicting the effect of speech of varying intelligibility on work performance, Indoor Air 15 (2005) Häggblom H, Hongisto V, Haapakangas A, Koskela H, (2011). The effect of Temperature on Work Performance And Thermal Comfort - Laboratory Experiment, Proceedings of Indoor Air 2011, The 12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Austin, Texas, June Owen A.M, McMillan K.M., Laird A.R, Bullmore E. (2005). N-back working memory paradigm: A meta-analysis of normative functional neuroimaging studies. Human Brain Mapping, 25: L Lan, Z.W. Lian, L. Pan and Q. Ye, (2009). Neurobehavioural approach for evaluation of office workers productivity: the effects of room temperature. Building and Environment, 44 (2009), pp Daneman M, Merikle PM (1996). Working memory and language comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3: Haapakangas A, Kankkunen E, Hongisto V, Virjonen P, Oliva D, Keskinen E, (2011). Effects of five speech masking sounds on performance and acoustic satisfaction - implications for open-plan offices, acta acustica united with acustica, 97(4)

Lämpötilan vaikutus työsuoriutumiseen toimisto-olosuhteissa - laboratoriotutkimus

Lämpötilan vaikutus työsuoriutumiseen toimisto-olosuhteissa - laboratoriotutkimus Lämpötilan vaikutus työsuoriutumiseen toimisto-olosuhteissa - laboratoriotutkimus Henna Häggblom, Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas ja Hannu Koskela Sisäympäristölaboratorio, Turku Työterveyslaitos,

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE

ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE Sisäilmastoseminaari 2013 79 ILMANVAIHDON VAIKUTUS TYÖSUORIUTUMISEEN JA VIIHTYVYYTEEN TOIMISTOTYÖSSÄ - LABORATORIOKOE Henna Maula, Annu Haapakangas, Viivi Moberg, Valtteri Hongisto ja Hannu Koskela Työterveyslaitos,

Lisätiedot

Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen

Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen Huonelämpötilan vaikutus työtehokkuuteen ja lämpöviihtyvyyteen Valtteri Hongisto vanhempi tutkija, dosentti Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi TEHOKAS

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus

Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus , tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus TOTI-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Hannu Koskela, Jukka Keränen, Henna Maula, Riikka Helenius, Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen,

Lisätiedot

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA?

MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? MITÄ AVOTOIMISTOILLE NYKYÄÄN KUULUU JA PARANEEKO SE AKUSTIIKKA? Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, Turku 040 5851 888 valtteri.hongisto@ttl.fi TEHOKAS TYÖYMPÄRISTÖ - TOIMIVA

Lisätiedot

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN

AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Sisäilmastoseminaari 2012 1 AVOTOIMISTON SISÄYMPÄRISTÖN PARANTAMISEN VAIKUTUKSET TOIMISTOTYYTYVÄISYYTEEN Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Jukka Keränen, David Oliva, Hannu Koskela, Esa Sandberg*, Seija

Lisätiedot

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto

TOIMISTOJEN KOETUT ÄÄNIOLOSUHTEET - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO. Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen* ja Valtteri Hongisto - KYSELYTUTKIMUSTEN YHTEENVETO Annu Haapakangas, Riikka Helenius, Esko Keskinen ja Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio Turun yliopisto, psykologian laitos Lemminkäisenkatu 14-18

Lisätiedot

MASENNUKSEN JA TUNNETILAN VAIKUTUKSET LUKEMISEEN: SILMÄNLIIKETUTKIMUS

MASENNUKSEN JA TUNNETILAN VAIKUTUKSET LUKEMISEEN: SILMÄNLIIKETUTKIMUS MASENNUKSEN JA TUNNETILAN VAIKUTUKSET LUKEMISEEN: SILMÄNLIIKETUTKIMUS Salla Uusijoki Pro gradu tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Psykologian laitos UUSIJOKI

Lisätiedot

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN 1 JOHDANTO TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius

MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN 1 JOHDANTO TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius MUUTTO HUONETOIMISTOSTA AVOTOIMISTOON MITEN TYÖRAUHALLE JA YHTEISTYÖLLE KÄVI? Valtteri Hongisto ja Riikka Helenius 1 Työterveyslaitos Lemminkäisenkatu 14-18 B 20520 Turku valtteri.hongisto@ttl.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Työstressi ja uni hoitotyössä

Työstressi ja uni hoitotyössä Työstressi ja uni hoitotyössä Työstressin ja työaikajärjestelyjen vaikutukset uneen, kuormittumiseen ja toimintakykyyn terveydenhuoltoalan ammattilaisilla. Karhula Kati, Puttonen Sampsa, Vuori Marko, Sallinen

Lisätiedot

VÄSYNEIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN TESTAAMINEN

VÄSYNEIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN TESTAAMINEN VÄSYNEIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN TESTAAMINEN Pilottitutkimuksia maantiellä ja laboratoriossa Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2005 LINTU-tutkimusohjelma

Lisätiedot

SAKARI KURRONEN STANDARDEIHIN PERUSTUVA SUBJEKTIIVINEN SISÄIL- MASTON LAADUN ARVIOINTI KÄYTTÄEN JATKUVAA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTIETOA.

SAKARI KURRONEN STANDARDEIHIN PERUSTUVA SUBJEKTIIVINEN SISÄIL- MASTON LAADUN ARVIOINTI KÄYTTÄEN JATKUVAA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTIETOA. SAKARI KURRONEN STANDARDEIHIN PERUSTUVA SUBJEKTIIVINEN SISÄIL- MASTON LAADUN ARVIOINTI KÄYTTÄEN JATKUVAA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTIETOA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

TUPAKOINTI. KIRJALLISUUSKATSAUS TUPAKOINNISTA JA KOKEELLINEN TUTKIMUS TUPAKOINNIN VAIKUTUKSISTA

TUPAKOINTI. KIRJALLISUUSKATSAUS TUPAKOINNISTA JA KOKEELLINEN TUTKIMUS TUPAKOINNIN VAIKUTUKSISTA TUPAKOINTI. KIRJALLISUUSKATSAUS TUPAKOINNISTA JA KOKEELLINEN TUTKIMUS TUPAKOINNIN VAIKUTUKSISTA SMOKING. A LITERATURE REVIEW ON SMOKING AND AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF SMOKING Olavi Manninen

Lisätiedot

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen

Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:34 Rolig Kaisa, Kurki Merja, Ojanen Ville Muista Pääasia Ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen Tutkimuksen raportointi Muista Pääasia Ikääntyvän

Lisätiedot

AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU

AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU AVO- JA KOPPIKONTTORIN ÄÄNIYMPÄRISTÖJEN SUBJEKTIIVINEN JA OBJEKTIIVINEN TARKASTELU Riikka Helenius, Anu Kaarlela, Jaana Jokitulppo, Petra Larm, Jukka Keränen ja Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Ilmastointi-

Lisätiedot

Muistiinpanojen kirjoitusmenetelmän vaikutus oppimiseen: Käsin ja tietokoneella kirjoittamisen vertailu

Muistiinpanojen kirjoitusmenetelmän vaikutus oppimiseen: Käsin ja tietokoneella kirjoittamisen vertailu Tutkielma Muistiinpanojen kirjoitusmenetelmän vaikutus oppimiseen: Käsin ja tietokoneella kirjoittamisen vertailu Oppiaine Psykologia (Kognitiotiede) Johanna Rantanen & Yen Mai Valkeakosken Tietotien lukio

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 497 Sirpa Kolari Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen vaikutus toimistorakennusten sisäilman laatuun ja työntekijöiden työoloihin VTT PUBLICATIONS 497 Ilmanvaihtojärjestelmien

Lisätiedot

Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ja todentaminen talonrakennushankkeissa erityisesti sisäilmaston osalta

Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ja todentaminen talonrakennushankkeissa erityisesti sisäilmaston osalta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Mervi Kajaala Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ja todentaminen talonrakennushankkeissa erityisesti sisäilmaston osalta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Tarkkaavaisuuden merkitys konsekutiivitulkin muistitoiminnoissa

Tarkkaavaisuuden merkitys konsekutiivitulkin muistitoiminnoissa Tarkkaavaisuuden merkitys konsekutiivitulkin muistitoiminnoissa Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma (53 + 16 ls) Ohjaaja: Christina M. Krause Huhtikuu 2008 Pirkko Sinikka Irmeli Hiltunen i HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus

Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen. Kirjallisuuskatsaus Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Työterveyslaitos Helsinki 2007 Lennonjohtajan työ ja ikääntyminen Kirjallisuuskatsaus Kalakoski Virpi Akila Ritva Haavisto Marja-Leena Hublin Christer

Lisätiedot

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA Annika Kiuru Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2005 TIIVISTELMÄ Tietokonepelien

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Väitökset Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Hurtig, Tuula (2007). Adolescent ADHD and family environment - an epidemiological and clinical study of ADHD in the Northern

Lisätiedot

KERROSTAVAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS TOIMISTOTILASSA

KERROSTAVAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS TOIMISTOTILASSA KERROSTAVAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS TOIMISTOTILASSA T.Karimipanah 1, B. Mosfegh 1,2 (Sähköposti: bahram.moshfegh@.liu.se) 1 Energian ja konetekniikan osasto, Tekniikan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka

Sisäympäristö ja tuottavuus Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Olli Seppänen Professori, Teknillinen korkeakoulu, konetekniikan osasto, LVI-tekniikka Rakennusten sisäympäristöön on kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Formaldehydi, radon, kosteusvauriot ja

Lisätiedot

TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS

TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS Teknillinen korkeakoulu, Valaistuslaboratorio Raportti 33 Espoo 2003 TUOTTAVAN TOIMISTOTYÖN VALAISTUS Raportti 1 Liisa Halonen Pirkko Oittinen Jorma Lehtovaara Viorel Gligor Mikko Hyvärinen Jopi Penttilä

Lisätiedot

WALL CONFLUENT JETS UUSI KEINO TERVEELLISEKSI ILMANVAIHDOKSI SOFTFLO

WALL CONFLUENT JETS UUSI KEINO TERVEELLISEKSI ILMANVAIHDOKSI SOFTFLO Sisäilmastoseminaari 2005 WALL CONFLUENT JETS UUSI KEINO TERVEELLISEKSI ILMANVAIHDOKSI SOFTFLO Taghi Karimipinah TIIVISTELMÄ Viimeksi kuluneiden viidentoista vuoden aikana on toisenlainen ilmanjakomenetelmä

Lisätiedot

KATSEENSEURANTA SYÖTTEENANNON APUNA VERKKOSIVUILLA. Markus Kumpulainen

KATSEENSEURANTA SYÖTTEENANNON APUNA VERKKOSIVUILLA. Markus Kumpulainen KATSEENSEURANTA SYÖTTEENANNON APUNA VERKKOSIVUILLA Markus Kumpulainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Aulikki Hyrskykari Heinäkuu

Lisätiedot

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS

KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS KIELITAITO JA URALIIKKUVUUS UIL:ään ja DIFF:iin kuuluvien insinöörien näkemyksiä kielitaidosta ja uraliikkuvuudesta Maria Järlström Rebecca Piekkari Tomi Seppälä Tiina Jokinen Milla Nyyssölä Terhi Koivula

Lisätiedot

LIIKUNTA JA OPPIMINEN

LIIKUNTA JA OPPIMINEN Heidi Syväoja, Marko Kantomaa, Kaarlo Laine, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö ja Tuija Tammelin LIIKUNTA JA OPPIMINEN TILANNEKATSAUS LOKAKUU 2012 Muistiot 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:5 ISBN

Lisätiedot