Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 254 16.09.2015 Kaupunginhallitus 9 07.10.2015 9 SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus SOPIMUS TURUN SEUDUN ELINKEINOYHTEISTYÖSTÄ KHALL 254 Nykyinen elinkeinosopimus astui voimaan Sopimuksen tarkoit ta ma yhteistyö perustuu kuntien väliseen yhteiseen tahtoon edis tää yhdessä Turun seutukunnan kuntien menestystä. Yh teistoimin nan lähtökohtana on näkemys, että seudun kunnat ovat en tis tä enem män riippuvaisia koko seudun väestön, elinkeinoelämän ja yhdys kun ta ra ken teen muutoksista. Tämän vuoksi on tärkeää, että kukin kunta panostaa ja sitoutuu yhteistyöhön. Elinkeinoyhteistyön osa-alueet Elinkeinoyhteistyö perustuu itsenäisten kuntien keskinäiseen kumppa nuu teen. Yhteistyöhankkeet toteutetaan tapauskohtaisesti joko seutukunnan kaik kien kuntien tai joidenkin kuntien tai kuntayhtymien välillä. Elinkeinoyhteistyö muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Markkinointi o Yritysten ja investointien houkuttelu o osaajien houkuttelu ja o alueen tunnetuksi tekeminen Yrittäjyyden edistäminen o Olemassa olevan kasvun turvaaminen o kansainvälistymisen ja toimintaedellytysten tur vaa minen ja o alkavien yritysten määrän lisääminen KOKO ohjelman täytäntöönpano Turun seudulla (TEM:n ra hoitta ma KOKO ohjelma on loppunut vuonna 2013 ja tilalle on tullut Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma sekä Avoimet ja kette rät kaupungit 6Aika-ohjelma) SOPIMUS INNOVAATIOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ TU- RUS SA JA YRITYSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Turun Seudun Kehittämiskeskuksen hallitus päätti kokouksessaan käynnistää Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ja Yri tyspal ve lu pis te Potkuriin liittyvät uudelleenjärjestelyt. Pohjana toimi turku lais ten korkeakoulujen kanssa solmittu sopimus in novaa tio pal ve lui den järjestämisestä ja yrityspalveluiden kehittäminen.

2 Sopimus tiivistää elinkeinopalvelujen tuottajien yhteistyötä ja muodos taa toiminnoista yhden toiminnallisen kokonaisuuden Turku Science Parkin alueelle. Uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on luoda koko Turun seutua palveleva, helposti saavutettava ja laadukas yritysja innovaatiopalvelujen keskittymä. Turun seudun tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yli opis to jen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toi min ta ym pä ristöä ja palveluja, jotka tukevat uusien yritysten käynnistämistä, in nova tii vis ten yritysten syntymistä ja yritysten kasvua sekä uudistumista. Luomalla uusia rajapintoja, toimintatapoja ja asiakaspolkuja kor keakou lu jen tutkimuksen ja elinkeinoelämän välille, voidaan vahvistaa mo ni puo li sen, uusiutuvan ja kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan pysy mi nen ja kehittymisen Varsinais-Suomen alueella. Samalla voidaan edesauttaa uusien menestystarinoiden ja työpaikkojen syn tymis tä. Saattamalla alueen toimijat ja palvelut yhteen voidaan työtä teh dä yhdessä ja saavuttaa toiminnan parempaa vaikuttavuutta se kä synergiaetuja, jotka syntyvät nykyistä paremman työnjaon kautta. Asiakkaan näkökulmasta palvelukokonaisuudet ovat helpommin saavu tet ta vis sa ja palveluprosessit muodostuvat saumattomiksi ko ko naisuuk sik si, jossa palvelut tuottaa yhteistyössä eri toimijat. Tu le vai suudes sa on yhä tärkeämpää muodostaa kumppanuuksia yk si tyis ten elinkeino- ja kehittämispalveluja tuottavien yritysten kanssa. Esimerk ki nä palvelusetelillä hankittava neuvonta omis ta jan vaih dok siin liittyen. Yritys- ja elinkeinopalvelut koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: 1. Turun seudun kaupunkien ja kuntien itsensä tuottamat yritys- ja elin kei no pal ve lut. 2. Turun alueella muiden kumppaneiden tuottamat yritys- ja elinkei no pal ve lut ml.yksityiset palveluntuottajat 3. Alueen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiopalvelut Sopimus innovaatiopalvelujen järjestämisestä Turussa (kohta 3.) kokoaa usean toimijan t&k&i-palvelut, alkavan yrittäjän sekä start up-yri tyk sen palvelut saman katon alle yhteisen ohjauksen alle. Sopimuksen lähtökohtana on innovaatio- ja elinkeinopalvelujen tuotta mi nen yhteisissä toimitiloissa nykyisessä ICT-talossa. Ti la jär jes telyis tä vastaa Teknologiakiinteistöt Oy. Sopimukseen pohjautuen ICT-ta loon sijoitetaan Turun Yliopiston, Åbo Akademin, Turun Ammat ti kor kea kou lun innovaatiopalvelut sekä Turku Science Parkin ja Tu run Seudun Kehittämiskeskuksen (mukaan lukien Potkuri) pal velut. Edelleen Electrocity-talossa aloitetaan uusien innovatiivisten yritys ten syntymiseen ja käynnistymiseen tähtäävää Spar kup-toi min taa. Sopimukseen sisältyy myös yrityshautomo- ja kiih dyt tä mö pal ve lu jen kokoaminen yhteen paikkaan.

3 Sopimuksen ansiosta innovaatio- ja elinkeinopalvelut ovat nykyistä hel pom min saavutettavissa (ns. ensimmäisen luukun periaate). Asiak kaan on mahdollista saada lähes kaikki yritystoimintaan liittyvät pal ve lut saman katon alta riippumatta siitä, kuka on palvelun tuot ta ja. Sopimus luo edellytykset myös nykyistä parempaan tehtävien ja kami seen kumppanien kesken ja resurssien tehokkaamman koh den tami sen. Mielikuva yritysmyönteisyydestä kirkastuu ja vahvistuu. ELINKEINOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Syksyn 2014 aikana käytiin Turun Seudun Kehittämiskeskuksen halli tuk ses sa keskustelua elinkeinosopimuksen uudistamisesta. Ir ti sanou tu mis ai ka nykyisestä sopimuksesta on seuraava kalenterivuosi, min kä vuoksi Masku, Mynämäki, Nousiainen, Rusko ja Raisio ovat irti sa no neet voimassa olevan sopimuksen. Irtisanoutuminen astuu voimaan Turun kaupunki on vuoden 2014 talousarvion kirjauk sen mukaisesti käynnistänyt oman elinkeinotoimijoiden uu delleen arvioinnin. Turku konsernin muita elinkeinopalveluiden tuottajia Tu run Seudun Kehittämiskeskuksen lisäksi ovat Turku Science Park Oy, Koneteknologiakeskus Turku Oy sekä Turku Touring Oy. Elinkeinosopimuksen alaisesta toiminnasta yrityspalvelupiste Pot ku ri, verkossa toimivat yrityspalvelut, osa markkinoinnista sekä osa hankkeis ta on koettu perustelluksi yhteistoiminnaksi. Suurin osa han ke toimin nas ta on jäänyt kuitenkin kaukaiseksi eikä niistä ole koet tu saatavan vastaavaa hyötyä. Myös paikalliseen elin kei no toi min nan kehittämiseen on kaivattu enemmän resursseja. Kevään 2015 aikana Turun Seudun Kehittämiskeskuksen hal li tuk sen johdolla sekä Turun kaupungin oman valmistelun pohjalta uu dis tetaan Turun seudun elinkeinosopimus sekä tarjottavat yri tys pal ve lut. Valmistelua varten hallitus nimesi keskuudestaan työryhmän val miste le maan esitystä hallitukselle. Työryhmään kuuluvat Ari Korhonen, Sei ja Österberg, Seppo Allen, Harri Virta ja Pekka Sundman (pj). Työryhmä on ensimmäisessä kokouksessaan tunnistanut jat ko työhön seuraavia teemoja: Yleiset tavoitteet Palvelutarpeet hankkeiden läpinäkyvyys, raportointi ja ulos virtaava raha hallintomalli sijoittautumispalvelun funktio ja tarve, kehittäminen ja mark ki nointi hyöty/kustannus suhteen analysointi. Tavoite, panostus ja vas tine, jota odotetaan toiminnan tunnettuus

4 hankkeiden seudullisuus Luovien alojen liiallinen painotus vei pohjaa muulta toimin nal ta mahdollisten myytävien tuotteiden pohdinta mitä tehdään yhdessä, mitä erikseen. Työnjako Kuntia tullaan prosessin aikana lähestymään kyselyllä, jolla kar toi tetaan kunkin kunnan tavoitetilaa seudullista elinkeinotoimintaa kohtaan. Mitä halutaan tuottaa itse, ja mitä odotetaan seudulliselta toi mijal ta. Myös painotuksia eri palveluiden osalta tulee käsitellä. Työryhmän keskusteluissa on noussut vahvasti esiin toiminnan sekä pää tök sen teon virtaviivaistaminen. Yhtiömuotoon siirtyminen nähdään kannatettavana, mikäli nykyiset ongelmat de mi ni mis-tul kin tojen osalta ratkeavat. Toiminnan sisällön osalta erityisesti han ke kannan osalta halutaan lisätä kuntien mahdollisuutta ohjata toimintaa. Pa nos tus ten rahastoimista esitetään harkittavaksi, jotta kunnilla olisi re ser viä käynnistää itselleen tärkeitä hankkeita. Keskustelun pohjaksi Turun seudullisen elinkeinotoiminnan järjes tä mi sen päälinjoista: 1. solmitaan kuntien välinen elinkeinosopimus, jolla kunnat sitou tu vat yhteisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseen, perustavat yh tei sen yhtiön ja rahoituksen periaatteista. 2. muodostetaan seudullinen osakeyhtiö, Turun seudun kehitys Oy, jossa kunnat ovat mukana kokoaan vastaavin osuuksin yhtiöllä on hallitus jonka pöydässä istuu vain tj., sihteeri ja osa kas kun tien valitsemat hallituksen jäsenet erikseen va lit taval la tavalla yhtiökokous muodostuu kuntien valitsemista edustajista. Turun seudun kehitys Oy tekee osakaskuntien kanssa pal ve lu so pimuk sen, joka koostuu kahdesta pääosa-alueesta, jonka mukaan myös budjetti jaotellaan: Palvelusopimus koostuu kahdesta pääalueesta: 1. Yrityspalvelut Yritysten neuvontapalvelut laajasti (Potkurin toiminta) Kasvuyrityspalvelut Kansainvälistäminen Invest In ja sijoittautumispalvelut Markkinointi Alueellisten verkostojen ylläpito-/klusteripalvelut 2. Elinkeinorahasto

5 Elinkeinorahasto on rahasto, josta rahoitetaan hankkeita tai mak setaan avustuksia Turun seudun elinkeinosopimuksen tarkoitusta toteut ta vil le ja Turun seudun elinvoiman kehittymistä edistäville ta hoil le Turun seudun kehitys OY:n hallituksen päättämällä tavalla. Tavoitteena on, että elinkeinorahastosta rahoitetaan erityisesti hankkei ta, joissa on mukana myös muita rahoittajia tai rahoitusmuotoja (EU-han ke ra hat, valtiontuet, Sitra, Tekes, Invest In yms.) Elinkeinorahasto jaetaan kiinteään osaan sekä kuntakohtaiseen osaan. Elinkeinorahaston toimintaperiaatteita esitellään tarkemmin liitteenä ole vas sa palvelusopimuksessa. 3. Perustetaan neuvottelukunta, johon kuuluu luot ta mus hen kilöi tä, eri yhteistyötahoja, mm. Yrittäjien, ELY-keskuksen, yms. edus tus voi järjestää myös seminaareja ja osallistua yhteisten ta pah tu mien suunnitteluun yms. 4. Esitetään Turun kaupunginhallitukselle, että se muodostaa osa ke yh tiön, joka tarjoaa elinkeinopalveluja sopimuksen va raises ti alueen kunnille. Palvelut tilaa Turun seudun kehitys Oy. Osakeyhtiö muodostetaan olemassa olevien yhtiöiden pohjalle. Toimin ta kattaa koko elinkeinopoliittisen toiminnan. Osakeyhtiöltä os tetaan palvelut 4-vuotisella palvelusopimuksella. Yhtiön hallituksen muo dos ta vat omistajien valitsemat asiantuntijat (Turun kaupunki, kor kea kou lut, elinkeinoelämä). Yhtiön palvelut Alkavien yritysten palvelut (yhdistyksen kautta kerätään yk sityi sen puolen toimijat mukaan?) start up palvelut (Born global) Kasvupalvelut (rahoitus, korkeakouluosaaminen, koulutus) Invest In ja sijoittautuminen Turun seudulle (kohdetoimialat, seu dul li nen markkinointi, vierailukeskustoiminta, etab loi tu mispal ve lu, verkossa toimivat tontit ja toimitilat) Kansainvälistymispalvelut (Viennin edistäminen) (kohdemaat: Itä me ri, Venäjä, Kiina, Amerikka) Alueellisten verkostojen ylläpito-/klusteripalvelut (valittavat toimi alat: meri, Bio Turku, kiertotalous, elintarvike, logistiikka, ICT, elokuva, KIBS) Tilaisuudet ja tapahtumat TSEK:n työntekijät tai osa siirtyvät yhtiön palvelukseen. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen hallitus päätti kokouksessaan hyväksyä Turun seudun elinkeinosopimuksen lä he tet tä-

6 väk si kuntiin hyväksyttäväksi, kutsua koolle kuntakokouksen kä sit tele mään sopimusten sisältöä ja palvelukokonaisuutta, käynnistää valmis te lut Turun seudun kehitys Oy:n perustamiseksi sekä hyväksyä pal ve lu so pi muk sen esitettäväksi kuntiin hyväksyttäväksi. Edellä mainitun päätöksen mukaisesti kuntakokous pidetään kes kiviik ko na Kuntakokoukseen osallistuvat kunnittain val tuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kuntajohtaja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun Turun seudun elin kei no yhteis työs tä, tutustuu oheismateriaaliin ja antaa tarvittavat ohjeet kunta ko kouk seen osallistuville. Asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi kuntakokouksen jälkeen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Turun kaupunkiseudun kuntakokous käsitteli kokouksessaan Turun seudun elinkeinosopimuksen uudistamisen tilannetta. Kuntakokous kävi aiheesta lähetekeskustelun ja päätti pyytää kuntakokoukseen kuuluvilta kunnilta lausunnot. Lausuntoa pyydetään luonnoksesta sopimukseksi Turun seudun elinkeinoyhteistyöstä sekä luonnoksesta Turun seudun kehitys Oy:n osakassopimukseksi. Dokumentit ovat esityslistan oheismateriaalina, samoin taustamateriaaliksi toimitettu diaesitys: Elinkeino- ja innovaatiopalveluiden uudelleenrakentaminen Turun seudulla. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti mennessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus katsoo, että luonnokset sopimukseksi Turun seudun elinkeinoyhteistyöstä ja Turun seudun kehitys Oy:n osakassopimus voidaan hyväksyä. Täytäntöönpano:

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 Kaupunginhallitus 198 01.07.2013 Kaupunginhallitus 326 18.11.2013 Kaupunginhallitus 298 24.11.2014 Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 303/2.21.213/2013 Kaupunginhallitus 01.07.2013

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106. Maakuntahallitus. AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30. Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 106 Maakuntahallitus AIKA 15.06.2015 klo 09:00-09:30 PAIKKA Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 67 Kokouksen avaus 108

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika 13.10.2014 klo 14:00-17:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) MYR:in sihteeristö Aika 27.01.2015 klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski

Lisätiedot