Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin 050 521 5372"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Seppolan palvelutalon kalustehankinta / Hankintaoikaisuvaatimus Sote Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin Seppolan palvelutalo valmistuu syksyllä 2015 ja kaupungin on mää rä kalustaa palvelutalo yhteisten tilojen osalta. Käyttörahaa tähän hankin taan oli varattu euroa. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa ja tarjousten jät tö päivä oli , jota jatkettiin Osatarjoukset hyväksyttiin. Mää rä päi vään mennessä tarjouksia saapui yhteensä kahdeksan kap pa let ta, jotka kaikki täyttivät tarjouspyynnössä hankinnalle ase tetut kriteerit. Kalustehankinta oli jaoteltu kalustekoreihin 1-7 sekä yksittäisiin kalus tei siin ja hankintoihin, joista kalustetoimittajalla oli mahdollisuus tar jo ta yhden tai useamman korin tuotteet. Tarjoukset vertailtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Va lin ta kri tee rei nä olivat laatu (toiminnalliset, tekniset, ergonomiset ja es teet ti set ominaisuudet) 60 % ja hinta 40 %. Työryhmä laati ohei sena liitteenä olevan vertailupöytäkirjan, jonka mukaisesti tarjousten ko ko nais ta lou del li sen vertailun voittajat koreittain ovat: Kalustekori 1, pehmeät hoivakalusteet: Martela Kalustekori 2, hoivatuolit: Martela Kalustekori 3, muut tuolit: Isku Kalustekori 4, muut pehmeät kalusteet: Isku Kalustekori 5, pöydät: Martela Kalustekori 6, toimistokalusteet: Kinnarps Kalustekori 7, ulkokalusteet: Kalustemyynti Ali-Tolppa Yksittäiset hankinnat: Martela Ehdotuksen mukaisesti veroton kokonaishankinta irtokalusteiden osal ta on ,28 euroa, suunnitelmissa olevat erillishankinnat noin euroa ja sisustusverhojen hinta-arvio on on euroa. Han kin nan kokonaiskustannus on euroa. Lisätalousarviosta ano taan euron lisämääräraha. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vertailupöytäkirjan mukaisen han kin ta eh do tuk sen ja myöntää luvan käynnistää hankinnan.

2 Päätös Osastonhoitaja Riitta Luoto oli asian käsittelyn ajan läsnä ko koukses sa asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin. Sote Valmistelija: palveluasiantuntija, puhelin Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö: Alastek Oy on tehnyt päivätyn han kin ta oi kai su vaa ti muksen koskien Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös tä Seppolan palvelutalon kalustehankinnasta ( ). Oi kai su vaa ti mus on saapunut Jämsän sosiaali- ja ter veys lau ta kunnal le Hankintapäätös oikaisuohjeineen ja va li tus osoi tuk sineen on toimitettu tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille postitse Oikaisuvaatimusaika on päättynyt siten Alastek Oy:n oikaisuvaatimus on saapunut asetetussa määräajassa ja se tulee tutkia. Alastek Oy on oikaisuvaatimuksellaan vaatinut, että edellä mainittua han kin ta pää tös tä oikaistaan kalustekorien 2 hoivatuolit ja 5 pöydät osal ta siten, että tarjousten laatuvertailu suoritetaan uudelleen ja kalus te ko rien 2 ja 5 toimittajaksi valitaan Alastek Oy. Alastek Oy:n näke myk sen mukaan laatuvertailussa Alastek Oy:n osalta mainitut puut teet ovat olleet virheellisiä eivätkä ne ole perustuneet tar jouspyyn töön tai Alastek Oy:n tarjoukseen. Perusteluinaan Alastek Oy on esittänyt seuraavaa: Kalustekori 2 hoivatuolit Hoivatuolien vertailussa Alastek Oy on saanut ainoastaan 35 laa tupis tet tä ja vertailutaulukossa mainitaan ainoastaan, että tarjotun tuolin istuinosa ei pikalukituksella. Tarjottua tuolia on kuitenkin tarjottu mai nin nal la istuinlevy irrotettavissa, kiinnitetty pikalukitusheloin. Tämä selviää oheisista tuotekorteista sivulta 5, missä on eritelty tarjous pyyn nön positioihin T1a, T1b ja T1c tarjottu tuoli. Alastek Oy:n tar joa ma tuoli on täysin tarjouspyynnön mukainen. Olemme jopa tarjon neet avustajankahvoiksi kahta eri vaihtoehtoa, joista toinen tarjous pyyn tön ne mukainen ja toinen mielestämme ergonomisesti parem pi vaihtoehto. Kalustekori 5 pöydät

3 Pöytien vertailussa Alastek Oy on saanut ainoastaan 30 laa tu pis tettä. Liitteenä olevassa vertailutaulukossa todetaan Alastek Oy:n osalta position P1 kohdalla, että pöydässä on pyöreät jalat. Nyt on kuiten kin niin, että tarjouspyynnössä ei ole määritelty jalkojen muotoa. Tar jous pyyn nös sä todettiin, että pöydässä tulee olla kantikas me tal liput ki run ko ja juuri sellaista olemme tarjonneet, muutenkin tar jouspyyn nön mukaisena. Tämä selviää oheisten tuotekorttien sivulta 7. Po si tioi den P2a ja P2b kohdalla laatuvertailussa mainitaan, että tarjo tuis sa pöydissä ei ole pyöreitä jalkoja. Oheisten tuotekorttien si vulta 8 voi selvästi havaita, että olemme tarjonneet positioiden P2a ja P2b sohvapöydät tarjouspyynnön mukaisesti pyöreillä jaloilla. Po sition P3 osalta laatuvertailussa todetaan Alastek Oy:n kohdalla, että tar jot tu pöytä ei ole säädettävä. Liitteenä olevien tuotekorttien sivulta 9 havaitaan selvästi, että olemme tarjonneet tarjouspyynnön mu kaises ti pöytää, jossa on korkeussäätö kaasujousella. Asian käsittely: Tarjouspyynnön mukaan tarjousten vertailuperusteena on ko ko naista lou del li nen edullisuus seuraavien kriteerien ja painoarvojen mu kaises ti: 1. Toiminnalliset, tekniset, ergonomiset ja esteettiset omi nai suudet 60 % 2. Hinta 40 % Vertailu suoritetaan jokaisen osa-alueen osalta erikseen. Tarjousten laa dun vertailun suoritti käyttäjien ja sisustusarkkitehdin muo dos tama työryhmä. Hankintayksikkö on Alastek Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdos ta tarkastanut Alastek Oy:n tarjouksen laadun vertailupisteet ja pe rus te lut uudelleen. Tarjouksen laadun uudelleen tarkastamisen joh dos ta hankintayksikkö esittää seuraavat täsmennykset Alastek Oy:n tarjouksen laadun sanallisiin perusteluihin. Kalustekori 2 hoivatuolit Alastek Oy on tarjonnut kalustekoriin 2 hoivatuolit Allegro 403K -tuolia. Työryhmän tekemän arvion mukaan tarjottu tuolimalli ei ole er gono mial taan kovin hyvä ristiselän tuen puuttumisen johdosta. Tuolin sel kä no ja jää melko korkealle, jolloin tuoli ei anna tukea vanhuksen kes ki var ta loon. Tuolin muotoilu ei siten varmista hyvää asentoa tuo-

4 lis sa. Tarjottu tuoli on ergonomialtaan myös heikkolaatuisempi verrat tu na eniten pisteitä saaneen tarjoajan tarjoamaan tuoliin. Tarjouspyynnön mukaan tarjotuissa tuoleissa on tullut olla tukevat tu ki kah vat käsinojan jatkeena. Alastek Oy on tarjonnut tuoleja, joissa on avustajankahvat erillisesti kiinnitettyinä tuolin selkänojaan. Li säk si Alastek Oy on tarjonnut vaihtoehtoisena ratkaisuna suorien kah vo jen asentamista käsinojiin. Tällaisesta ratkaisusta Alastek Oy ei ole liit tänyt tarjoukseensa kuvaa. Tuotteiden esteettisiä ominaisuuksia ar vioitaes sa Alastek Oy:n tarjoama tuoli erikseen kiinnitettävillä tu ki kahvoil la ei tarjoajan toimittaman sanallisen kuvauksen perusteella an tanut tuotteen ulkonäöstä miellyttävää kuvaa. Lisäksi erilliset kiin ni tykset kalusteissa haittaavat tuotteiden toiminnallisia omi nai suuk sia, minkä vuoksi tuotteiden kestävyyden suhteen on epävarmuutta. Työryh män kokemuksen mukaan tuotteiden toiminnalliset omi nai suu det heikkenevät tuotteiden räätälöinnin johdosta. Edellä mainituin perustein Alastek Oy saa osa-alueen laadun ver tailus ta 35 pistettä. Kalustekori 5 pöydät Kalustekorin 5 positioon P1 Alastek Oy on tarjonnut Airisto merk kistä pöytää. Tarjotun tuotteen osalta Alastek Oy:n pisteitä on vä hennet ty tuotteen esteettisten ominaisuuksien johdosta. Pöydässä on pyöreät jalat, jotka eivät muotoilultaan ole tilaajaa miellyttäviä. Esteet ti sil tä ominaisuuksiltaan tarjottu tuote ei vastaa tilaajan ta voit teita. Positioiden P2a ja P2b osalta Alastek Oy on tarjonnut Allegro -sohva pöy tiä. Tarjotut tuotteet eivät ole esteettisiltä ominaisuuksiltaan tilaan ja sen ilmeeseen sopivia. Tarjotut pöydät eivät ole ulkoasultaan ko vin siroja, vaan melko raskaan oloisia. Positioon P2a tarjotun pöydän kannen soikea muotoilu ei ole tilaajaa miellyttävä. Tuotteet eivät ole yhtä esteettisiltä ominaisuuksiltaan yhtä miellyttäviä ja tilaan so pivia kuin enemmän pisteitä saaneiden tarjoajien tarjoamat tuotteet. Lisäksi Alastek Oy:n kalustekoriin 5 tarjoamia tuotteita ei ole ko konai suu des saan voitu arvioida kovin kattavasti Alastek Oy:n tar joukseen liittämien tuotekuvien sekä sanallisten kuvausten ollessa ris ti riitai sia keskenään. Esimerkiksi positioissa P2a ja P2b sanallisissa kuvauk sis sa on todettu, että tarjotuissa tuotteissa on pyöreät jalat, mutta tuotteita koskevissa kuvissa on kulmikkaat jalat. Työryhmä ei ole siten voinut riittävästi arvioida tuotteiden ominaisuuksia.

5 Edellä mainituin perustein Alastek Oy saa laadun vertailusta 30 pistet tä. Vertailupisteiden ja perusteluiden tarkastamisen jälkeen todettiin, ettei Alastek Oy:n tarjouksen pisteytyksen muuttamiselle ole pe rus tei ta Alastek Oy:n oikaisuvaatimuksessaan esittämin tavoin. Hankintalain 62 :n 1 momentin mukaan tarjouksista on hy väk syt tävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edulli sin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se soveltaa etukäteen il moit tami aan vertailuperusteita tarjousvertailussa ja miten hankintayksikkö pis teyt tää saadut tarjoukset. Vertailun on kuitenkin oltava tarjoajien kan nal ta tasapuolista ja syrjimätöntä ja perustuttava ennalta il moi tettui hin vertailuperusteisiin. Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten laadun vertailun nou dattaen tarjouspyynnössä esitettyjä vertailuperusteita. Hankintayksikkö on arvioinut jokaisen tarjoajan kohdalla vertailuperusteita yh teis mi talli ses ti ja samojen kriteerien perusteella. Menettely on siten ollut tarjoa jien kannalta tasapuolista ja syrjimätöntä. Hankintayksikön ei voida siten katsoa menetelleen julkisista hankinnoista annettujen oikeus oh jei den vastaisesti. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta 1. hylkää perusteettomana Alastek Oy:n tekemän han kin ta oi kaisu vaa ti muk sen 2. toteaa, että lautakunnan tekemä han kin ta päätös ei ole muuttunut, joten tästä päätöksestä ei ole va li tus oikeut ta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjousten valintaperuste ja vertailuperusteet Kunnanhallitus 339 08.09.2014 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 545/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 339 Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Pal

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014

Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014 Sivistyslautakunta 99 02.07.2014 Sivistyslautakunta 149 02.12.2014 UUDELLEEN KILPAILUTUS JA SUORAHANKINTA JOUTSAN KUNNAN KOULUKULJETUKSET KOHDE 3; REITIT 3B JA 3F 4/5/2014 Sivistyslautakunta 02.07.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö Kaupunginhallitus 220 16.06.2015 Kaupunginvaltuusto 53 22.06.2015 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 1840/00.01/2014 Khall 16.06.2015 220 Valmistelijat: sosiaali- ja ter veys toi

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 Ikäihmisten lautakunta 47 17.06.2015 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta 1.1.2016-31.12.2019 7702/02.07.01/2015 Ikäla 47 Ikäihmisten lautakunta hyväksyi 26.2.2015, 17 ikääntyneiden te hos

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot