TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI"

Transkriptio

1 TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi ja käsityöläisten ammattikouluiksi. Oppiminen työssä ei siis sinällään ole uusi asia. Työssä oppiminen eroaa kuitenkin työharjoittelusta: oppiminen on pitkäkestoisempaa, tavoitteellisempaa ja ohjatumpaa. Työssä oppiminen on käytännönläheinen oppimismenetelmä. Siinä huomioidaan opiskelijan tarpeet sekä kannustamaan opiskelijaa omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. Työssä oppimisen tarkoituksena on työhön ja ammattiin kasvaminen ja työelämän edellyttämien valmiuksien oppiminen. (Liite : Valtioneuvoston suositus työssä tapahtuvasta oppimisesta.) KuViO: AMMATTiTAidON KEHiTTYMiNEN OPPiSOPiMuSKOuLuTuKSESSA TYöSSä OPPiMiNEN (N. 8-9 % OPPiAjASTA) TYöPAiKKAKOuLuTTAjAN ja TYöYHTEiSöN AVuLLA TYöPAiKALLA ammattitaito TYöSSä OPPiMiNEN OPPiSOPiMuSKOuLuTuKSESSA O ppisopimuskoulutuksessa työnopetus on avainasemassa. Työnantaja sitoutuu tarjoamaan mahdollisimman hyvin oppimistavoitteita tukevia työtehtäviä, jotka vastaavat henkilökohtaistamissuunnitelmaan. Työpaikalla opiskelijalle nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka ohjaa ja opastaa opiskelijaa työssä oppimisessa. TYöN ja TiETOPuOLiSEN OPPiMiSEN YHdiSTäMiNEN: TYöPAiKKAKOuLuTTAjAN, OPETTAjAN ja OPPiSOPiMuSViRANOMAiSEN AVuLLA TiETOPuOLiNEN OPPiMiNEN (N. - % OPPiAjASTA) OPETTAjAN AVuLLA OPPiLAiTOKSESSA

2 Työelämässä menestyminen vaatii työntekijöiltä monia perustaitoja. Eräs näkemys tarvittavista taidoista: Työelämän perustaidot Sosiaaliset taidot kyky luoda ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita Oppimistaidot kyky oppia ja suunnitella oppimista Tiimityötaidot kyky yhteistyöhön ja tiimi-työskentelyyn Kokonaisuuksien kyky käsitellä asiakokonaisuuksia ja ymmärtää hallintataidot asioiden keskinäisiä yhteyksiä Tiedonkäsittely ja tietotekniikan hallinta, taito hakea tietoa ja tiedonhallintataidot arvioida sitä kriittisesti sekä valita siitä oleellinen Taloudelliset taidot ymmärrys taloudellisista asioista Luovuus kyky luoda uusia ratkaisuja Työelämän edellyttämä osaaminen Työn tekeminen muuttuu jatkuvasti ja työelämä edellyttää työntekijöiltä monenlaisia uusia taitoja ja osaamista. Yrityksissä ja työyhteisöissä on pidettävä huolta osaamisen päivittämisestä ja uuden tiedon saamisesta. Työelämässä vaadittava ammattitaito sisältää hyvän yleissivistyksen ja oppilaitoksessa opitun perustan lisäksi myös paljon sellaista, mitä ei voida koulussa oppia tai kirjoista lukea. Ammattitaito käsittää monia työsuorituksissa näkyviä tietoja taitoja asenteita kykyjä valmiuksia Ammattitaito on taitoalueiden kokonaisuus, joka on enemmän kuin taitojen summa. Suuren osan ammattitaidosta muodostaa ns. hiljainen tieto (tacit knowledge), jolla tarkoitetaan toimintaan sisältyvää sanatonta tietoa. Se näkyy ulospäin taitavana ja sujuvana toimintana. Hiljainen tieto on kokemuksen tuomaa osaamista, jota on sanoin vaikea kuvata ja selittää toisille. Se on sydämen sivistystä ja viisautta, joka syntyy vasta pitkäaikaisen kokemuksen myötä. Hiljaisen tiedon määrä kasvaa ammattia harjoitettaessa jatkuvan oppimisen myötä. Hiljainen tieto perustuu kokemukseen, tekemällä oppimiseen, yritykseen ja erehdykseen. Työssä oppijaa ohjaavat henkilöt ovat yleensä kokeneita ammattilaisia, joille on kertynyt osaamista jo vuosien ajan. Opiskelijan oppimista ajatellen oleellista on, miten ammattinsa hallitseva henkilö onnistuu jakamaan tietoaan ja saamaan sen osaksi yhteistä osaamista. Parhaiten tämä onnistuu keskustelemalla opiskelijan kanssa töistä, työtavoista ja siitä, miksi asiat tehdään kyseisellä tavalla. Pukemalla hiljainen tieto ja osaaminen sanoiksi tulee niistä osa laajempaa ja jaettua tietämystä. Ammatillinen kasvu on yksilön kehittymistä. Kasvun kannalta olisi tärkeää, että opiskelija ymmärtää, missä kehitysvaiheessa hän itse on ja minne hänen on mahdollista päästä. Opettajan ja ohjaajan tehtäväksi jää tarkkailla ja tukea kasvua. Todellinen asiantuntijuus kehittyy hitaasti, vuosien mittaan kokemuksien kautta. Asiantuntijuuteen kehittymisen kulkua voidaan kuvata vaiheittain. Noviisi on aloittelija, joka kehittyessään työtehtävissään tulee taitavaksi suorittajaksi ja lopulta ammattinsa osaavaksi ekspertiksi. (Liite : Oppisopimuskoulutukseen liittyvää termistöä.) Ammatillinen kasvu

3 Kuvio: Kolbin kokemuksellisen oppimisen kehä Erilaisia opiskelutapoja työssä oppimisen aikana Työssä oppien opiskelija työskentelee osana työyhteisöä tehden mahdollisimman monipuolisesti työpaikan normaaleja työtehtäviä. Työpaikan ei ole tarkoitus muuntua oppilaitokseksi eikä työntekijöiden opettajiksi. Työpaikalta nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka vastaa opiskelijan ohjaamisesta muun työyhteisön tuella. Työssä oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti tekemällä. Eri työpaikoilla ja erilaisissa työtehtävissä on luontevaa käyttää erilaisia opetusja opiskelutapoja. Työpaikan mahdollisuuksien mukaan työssä voi oppia esimerkiksi: katselemalla ja kuuntelemalla seuraamalla ja havainnoimalla työtehtävissä avustamalla työtehtäviä tekemällä ongelmia ratkomalla kokemuksista oppimalla omatoimisesti asioista selvää ottamalla Oleellista on, että työssä oppimisen aikana pysähdytään pohtimaan eli reflektoimaan syntyneitä oppimiskokemuksia. Työssä oppimisessa kokemuksellista oppimista voidaan toteuttaa esimerkiksi oppimispäiväkirjojen, keskusteluiden tai yhteisten pohdiskelujen avulla. Reflektoimisella tarkoitetaan prosessia, jossa oppija aktiivisesti tarkastelee ja pohtii kokemuksiaan ja konstruoi eli rakentaa saamaansa uutta tietoa tai uusia näkökulmia aikaisempiin tietoihinsa perustuen. Reflektio on pysähtymistä pohtimaan kriittisesti omia oletuksia ja näkemyksiä. Oppisopimusopiskelijan työssä oppimisen arviointi Oppisopimusopiskelijan tiedot ja taidot sekä niiden kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Arvioinnin vertailukohtana käytetään valtakunnallisia tutkinnon perusteita, tutkinnon osiin jaoteltuna. Oppisopimuskoulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata lain ammatillisesta koulutuksesta (60/998) ja lain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (6/998) tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä ( ). Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppisopimusopiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti ( ). Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijan oppimista; ohjata, kannustaa ja motivoida kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota tuottaa ja antaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta opiskelijalle itselleen ja työnantajalle antaa palautetta työssä oppimisen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta Tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla suurimman osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta (määritelty työelämän valtakunnallisissa tutkintojen perusteissa) ja että hän saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan edistyminen arvioidaan toisistaan riippumattomasti a) työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta itsearvioinnin ja työpaikkakouluttajan arvioinnin yhdistelmänä (väliarviointi) ja ) tietopuolisissa opinnoissa koulutuksen järjestäjän toimesta (opintosuoritusrekisteri). Arviointikeskustelu on oppijan oppimisen eli oppimisprosessin arviointia ja osaamisen eli oppimistulosten arviointia. Lisäksi arviointikeskustelu on vuoropuheluprosessi, jossa opiskelija ja työpaikkakouluttaja tarkastelevat kehittämisen ja arvioinnin kohteena olevia asioita omista näkökulmistaan. Arvioinnin tärkein elementti on oppisopimusopiskelijan itsearviointi, jossa opiskelija arvioi kokemuksiaan, toimintaansa ja oppimistuloksiaan. Itsearvioinnissa opiskelija arvioi itse omaa osaamistaan ja kehittymistään. Hän siis esittää oman näkemyksensä oppimisestaan ja kehittymisestään. Itsearviointia seuraa aina työpaikkakouluttajan koostava palaute, jossa todetaan se mitä opiskelija osaa. Tämän lisäksi tunnistetaan oleellisimmat kehittämiskohteet ja pohditaan, mitä opiskelija ja muut asianosaiset voivat tehdä kehittämiskohteista johdettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin ensisijainen tehtävä on aina opiskelijan kehittymisen edistäminen. Paras oppimistulos saavutetaan, kun työpaikkakouluttajan lisäksi koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista, opiskeluohjelman toteuttamista ja koulutuksen arviointia. 6

4 Arviointikeskustelu Tila varaa rauhallinen tila, kiireetön hetki ja riittävästi aikaa varmista, ettei kukaan tai mikään keskeytä sovi keskusteluaika riittävän ajoissa, jotta voit valmistautua valmistaudu keskusteluun tunnollisesti pyri hyväksyvään ja avoimeen ilmapiiriin Keskustelu anna rakentavaa kritiikkiä hae vastauksia kysymyksiin: mitä tehtiin, mitä ei tehty, mitä olisi voinut tehdä toisin; saavutettiinko työssä oppimiselle asetetut tavoitteet, onko opiskelijan työskentely ollut tavoitteellista, onko opiskelija sitoutunut tehtäviinsä, toivotaanko muutoksia, miten ne ovat mahdollisia? mieti: mitä voimme tehdä ongelmalle; mitä sinä voisit tehdä; mitä haluat minun tekevän? Palaute puhu minä-sanoin anna rakentavaa palautetta ja keskity sellaisiin työ- ja tosiasioihin, joihin voi vaikuttaa vertaa todettuja työn tuloksia sovittuihin tavoitteisiin ja todettuihin tuloksiin arvioi toimintaa, ei persoonaa varmista, että molemmat osapuolet ymmärtävät asian samalla tavalla anna palaute mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen anna negatiivinen palaute kahden kesken, sandwich-mallilla (=positiivista > kehittymiskohdat > positiivista) anna yksiselitteistä ja selkeää palautetta Tuki rohkaise opiskelijaa päätösten ja ratkaisujen tekoon sekä ottamaan vastuu päätöksistään ole arviointikeskustelussa rehellinen, ytimekäs ja tarkoituksenmukainen Väliarviointi Oppisopimusopiskelun aikana tehdään kirjallinen väliarviointi kaksi kertaa vuodessa. Oppisopimusviranomaisen lähettää väliarviointilomakkeen työnantajalle. Sama lomake toimii myös koulutuskorvauksen maksun perusteena. Väliarviointi palautetaan oppisopimusviranomaiselle touko- ja marraskuun. päivään mennessä. Asianmukaisesti täytetyssä väliarvioinnissa on siis kolme allekirjoitusta: oppisopimusopiskelijan ja työpaikkakouluttajan arviointikeskustelun vahvistukseksi, ja työnantajan koulutuskorvauksen anomiseksi. Työnantajan koulutuskorvaus siirtyy maksuun, kun arviointilomakkeen palauttaa määräaikana. Väliarviointikeskustelu käydään työpaikkakouluttajan ja opiskelija välillä, joten he täyttävät yhdessä väliarviointilomakkeen. Työyhteisöstä voi myös muita henkilöitä osallistua keskusteluun. Keskustelu käydään myönteisessä hengessä. Arviointikeskusteluun on syytä varata rauhallinen paikka ja riittävästi aikaa. Keskustelussa käydään läpi työn kannalta olennaisia asioita. Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan ammattitaitoa suhteessa suoritettavan tutkinnon perusteisiin. Oppisopimusopiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät yhdessä läpi tutkinnon perusteissa mainittuja asioita ja miettivät, missä työtehtävissä opiskelija on näihin asioihin paneutunut ja miten hän on niistä suoriutunut. Työssä oppimista tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta; tekniset ja taloudelliset taidot, suunnittelu- ja kehittämistaidot sekä työelämän sosiaaliset taidot. Ammattitaito arvioidaan jokaisessa tutkinnon osassa Arviointi on oppimista edistävää jos se on: ohjaavaa kannustavaa ja motivoivaa kehittävää ja korjaavaa asiallista ja rehellistä monipuolista jatkuvaa / toimintakokonaisuudessa erikseen käyttäen arvosanoja -. Työssä tapahtuvan oppimisen väliarviointiin sisällytetään myös edellisen 6 kk aikana toteutuneen työkierron palaute. Koulutuskorvauksen hakeminen Väliarviointilomake toimii samalla työnantajan koulutuskorvauksen hakulomakkeena. Lomakkeella arvioidaan opiskelijan edistymistä työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa ja osaamista työtehtävissä. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja allekirjoittavat sen. Työnantaja/työnantajan edustaja allekirjoittaa koulutuskorvaushakemuksen. 7

5 Arviointiperusteet ARVIOINTIASTEIKKO: = kiitettävä, - = hyvä, - = tyydyttävä Käytetään numeroarviointia Ammattitaito muodostuu kolmesta eri ammatinhallinnan osa-alueesta. Osaamista arvioidaan tutkinnon osittain/toimintakokonaisuuksittain.. Tekniset ja taloudelliset taidot = tehtävien hallinta, työn laatu ja taloudellisuus KIITETTÄVÄ Asiantuntija hallitsee työkokonaisuuksia työmenetelmien, -välineiden ja prosessien sekä materiaalien hallinta perusteltua kannattavuusnäkökulma ja asiakaskeskeisyys hallitsee työntekoa käsitteiden käyttö sisäistynyttä ja johdonmukaista työn tulos korkealaatuista ajankäyttö tehokasta edistää työturvallisuutta HYVÄ TAI Etevä tekijä Pätevä suoriutuja hallitsee työn osakokonaisuuksia työmenetelmien, -välineiden ja prosessien sekä materiaalien hallinta käytännön tasolla kannattavuusnäkökulma ja asiakaskeskeisyys näkyy työssä tuntee ja ymmärtää alan käsitteistöä työn tulos laadukasta ajankäyttö hallinnassa noudattaa työturvallisuutta TYYDYTTÄVÄ TAI Kehittynyt aloittelija Aloittelija hallitsee yksittäisiä työsuorituksia työmenetelmien, -vä-lineiden ja prosessien sekä materiaalien käytössä ja valinnoissa hapuilua ei miellä asiakaskeskeisyyden ja kannattavuuden merkitystä osana omaa työtään tuntee ja käyttää alan käsitteistöä sattumanvaraisesti työn tulos täyttää minimivaatimukset ajankäyttö hallitsematonta kehittymistarvetta työturvallisuudessa. Suunnittelu- ja kehittämistaidot = suunnittelu, arviointi, aloitteellisuus, kehittäminen ja luovuus KIITETTÄVÄ Asiantuntija HYVÄ TAI Etevä tekijä Pätevä suoriutuja arvioi aktiivisesti ja monipuolisesti työnsä tuloksia, toimintaansa työyhteisössä sekä yhteiskunnassa toimii itsenäisesti, joustavasti ja vastuullisesti sitoutuu yhteiseen päämäärään toimii aloitteellisesti ja vastuullisesti itsensä, työnsä ja koko työyhteisön kehittämiseksi pystyy suunnittelemaan ja arvioimaan sekä omaa että osastonsa toimintaa vaatii ongelmatilanteissa ja sovellutustehtävissä ohjausta tekee työn hyvin ilman laajempia tavoitteita tai merkitystä ottaa vastuuta itsensä ja työnsä kehittämisestä TYYDYTTÄVÄ TAI Kehittynyt aloittelija Aloittelija pystyy suunnittelemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa yksittäisten tekojen tasolla tarvitsee ohjausta ja valvontaa ei näe jatkuvan kehityksen tarpeellisuutta tarvitsee ohjausta toiminnan muuttamiseksi. Työelämän sosiaaliset taidot = vuorovaikutus, esiintyminen, neuvottelutaidot, yhteistyö ja tiimityö KIITETTÄVÄ Asiantuntija on palveluhenkinen ja kannustava toimii aktiivisesti ryhmässä ja sidosryhmien kanssa haluaa aktiivisesti palautetta hyväksyy erilaisuuden ja erilaisen osaamisen arvostaa itseään ihmisenä ja työyhteisön jäsenenä HYVÄ TAI Etevä tekijä Pätevä suoriutuja pyrkii toimimaan palveluhenkisesti kykenee yhteistyöskentelyyn valmius palautteen vastaanottoon TYYDYTTÄVÄ TAI Kehittynyt aloittelija Aloittelija palveluhenkisyys sattumanvaraista yhteistyötaidot kehittymässä arka palautteelle vaikeuksia noudattaa työyhteisön sopimuksia 8

6 KOULUTUSKERTOMUS/KOULUTUSKORVAUSHAKEMUS Lähetetään koulutuksen järjestäjälle Vastaanottajan nimi ja osoite: Palautusosoite: Koulutusyritys Oy Koulutusyksikkö Seinäjoen koulutuskeskus, Oppisopimuspalvelut Koulutussuunnittelija Ss Toimitusjohtaja Kk PL xx 600 SEINÄJOKI Rastaantaival 6000 SEINÄJOKI Opiskelija: Koulutusyritys Oy Koulutusyksikkö Malli Marja-Leena Vastuullinen työpaikkakouluttaja: Ammattimies Antti Koulutuksen tavoite: 0 Merkonomi, liiketalouden perustutkinto Sovittu oppiaika: Työnantaja: Rek.nro: //06 (8 kk) VÄLIARVIO INTI Ammattitaidon arviointi = oppimisen seuranta Täyttöohje: opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä lomakkeen käydyn arviointikeskustelun pohjalta. Tarkemmat arviointikriteerit oppisopimuskansiossa. Kiitettävä Hyvä - Tyydyttävä - Tekniset ja taloudelliset taidot Toimii suunnitelmallisesti, soveltavasti, luotettavasti ja teknisesti laadukkaasti. Toiminta asiakaskeskeistä sekä laatuja kustannustietoista. Hallitsee tekniikan, toimii laadukkaasti ja asiakaskeskeisesti, vaikka tarvitsee lisää kokemusta. Käyttää harjaantumattomasti työmenetelmiä, -tekniikoita ja -välineitä. Tarvitsee valvontaa ja ohjausta. Suunnitteluja kehittämistaidot Toimii itsenäisesti jäsentäen työn tekemisensä osaksi kokonaisuutta. Haluaa ja kykenee kehittämään vastuullisesti itseään, työtään ja työyhteisöään. Ottaa vastuuta, pystyy järjestelmällisyyteen, tilanteiden arviointeihin ja palautteen vastaanottoon. On harjaantumassa itsensä ja tekojensa arviointiin. Organisointitaito muotoutumassa ja aloitekyky kehittymässä. Hallitsee erilaiset työtilanteet sekä ihmissuhteet vastuullisesti ja työyhteisön yhteistyötä edistävästi. Kykenee toimimaan yhteistyössä sekä ottamaan vastuuta itsestä ja työyhteisön jäsenistä. Harjoittelee sosiaalisessa työympäristössä toimimista. On kasvamassa vastuuseen itsestä ja työyhteisön jäsenistä. Työelämän sosiaaliset taidot Tutkinnon osan/toimintakokonaisuuden nimi (opiskeluohjelmasta): Tutkinnon osan/toiminta- Ammattitaidon arviointi -: kokonaisuuden arvosana -:. Liiketalous ja hallinto Tekniset ja taloudelliset taidot - Suunnittelu- ja kehittämistaidot - Työelämän sosiaaliset taidot - Suunnittelu- ja kehittämistaidot - Työelämän sosiaaliset taidot - Sanallinen arviointi:. Asiakasmarkkinointi Tekniset ja taloudelliset taidot - Sanallinen arviointi: jokainen tutkinnon osa arvioidaan aina 9

7 KOULUTUSKERTOMUS/KOULUTUSKORVAUSHAKEMUS Lähetetään koulutuksen järjestäjälle. Markkinointiviestintä Tekniset ja taloudelliset taidot - Suunnittelu- ja kehittämistaidot - Työelämän sosiaaliset taidot - Suunnittelu- ja kehittämistaidot - Työelämän sosiaaliset taidot - Sanallinen arviointi:. Markkinoinnin suunnittelu Tekniset ja taloudelliset taidot - Sanallinen arviointi: jokainen tutkinnon osa arvioidaan aina KOULUTUSKERTOMUS/KOULUTUSKORVAUSHAKEMUS Oppimisympäristön arviointi Ympyröi Työssä oppimisen ohjaus on ollut riittävää. Työssä oppiminen on ollut oppimistavoitteita tukevaa. Työtehtävät ovat olleet monipuolisia. Työtehtävät ovat olleet oppimistavoitteita tukevia. T ÄYS IN T ÄYS IN Työympäristön ilmapiiri on ollut oppimiseen kannustava. ERI MIELTÄ SAMAA MIELTÄ Oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus on ollut oppimistavoitteita tukevaa. Koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai vastaava) palvelu oli hyvää. Lisätietoja, kehittämisehdotuksia: Onko tietopuolinen opetus ja tutkinnon suorittaminen On edistynyt suunnitellun sisällön ja aikataulun mukaisesti? Miksi ei? Arviointikeskustelu on käyty / /00 Opiskelijan allekirjoitus Työpaikkakouluttajan allekirjoitus Lisätietoja, esim. lomat, poissaolot Kausi / 007 Palautus..007 mennessä Koulutuskorvaushakemus Työnantaja/Kouluttava yritys hakee koulutuskorvausta ajalta Pankkiyhteys / 00 Päiväys 0 Työnantajan/Kouluttavan yrityksen allekirjoitus Ei

8 TiETOPuOLiSET OPiNNOT T ietopuolisen opetuksen järjestää ammatillinen oppilaitos tai jokin muu koulutusorganisaatio. Opetuksen hankkii ja maksaa oppisopimusviranomainen. Oppisopimuksen päättyessä oppilaitos toimittaa oppisopimusviranomaiselle koosteen tietopuolisista opinnoista (opintosuoritusrekisteri), tutkinnon osiin jaoteltuna. Tietopuoliset opinnot tukevat ammatin oppimista, sillä työtehtävien syvällinen hallinta edellyttää ammattiteorian oppimista ja käyttämistä. Tietopuoliset opinnot ovat tärkeä ja täydentävä osa oppisopimuskoulutusta. Ne antavat tiedollisen perustan ja auttavat ymmärtämään, miksi mitäkin työtehtäviä tehdään ja mikä on niiden suhde koko työprosessiin. Tietopuoliset oppimistehtävät liittyvät omaan työhön, eri työtapojen ja työkäytäntöjen perusteluihin sekä työstä saatujen omien kokemusten pohdintaan. Oppisopimuskoulutus alkaa yleensä työssä oppimisella ja tietopuoliset opinnot sijoittuvat oppisopimusajan varrelle. Työssä saatu kokemus antaa perustaa tietopuoliseen oppimiseen. Työpaikalla puolestaan sovelletaan ja kokeillaan tietopuolisissa opinnoissa opittuja asioita käytännön työtehtäviin. Työpaikkakouluttaja ohjaa ja opettaa ammatin teoriaan liittyvissä asioissa. Oppisopimusopiskelija opiskelee ammatin tietopuolisia sisältöjä työpaikkakouluttajan ja työyhteisön ohjauksessa (työssä oppimalla) itsenäisesti tietoa hankkien opettajien ohjauksessa oppilaitoksessa (lähiopetus) tai kotona (ohjattu etäopiskelu) itsenäisesti/työtoverin kanssa tekemällä kotona/työpaikalla oppimistehtäviä sekä erilaisia kehittämis- ja projektitöitä LASKU OPINTOSOSIAALISISTA EDUISTA Lähettäjä: Osoite: Haen oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia tietopuoliseen koulutukseen osallistumisen ajalta Opetusministeriön asetuksen (0/00) mukaisesti koulutuksen järjestäjältä eli Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, y-tunnus Opintososiaaliset etuudet on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa kurssijakson päättymisestä ja joka tapauksessa samana vuonna, kun kurssijakso on ollut. Minulla on huollettavanani alle 8 v. lapsi/lapsia kyllä ei Matka kotoani opetuksen järjestämispaikkaan Mistä: Mihin: Mistä: Mihin: Lisätietoja kääntöpuolella km km Mahdolliset juna- ja/tai bussiliput liitteenä Tietopuolisen lähikoulutuksen päivämäärät (vajailta päiviltä ilmoitetaan tunnit): Tietopuolisen opetuksen järjestäjän edustajan/opettajan vahvistus opiskelijan teoriapäivistä. Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä Allekirjoitus Opiskelija saa / ei saa palkkaa tietopuolisen koulutuksen aikana. Työnantajan nimi Allekirjoitus Opiskelijan pankkiyhteys Allekirjoitus Matkakorvaus Majoitusraha Päiväraha Perheavustus kpl kpl kpl kpl á á,- á,- á 6,- LASKUN SAAPUMISPÄIVÄ TOIMITTAJANRO ESIRESKONTRAN JNRO Lähetä lasku: VASTAANOTTAJA / ASIATARKASTAJA SEINÄJOEN KOULUTUSKESKUS XXX XXX XXX PVM HYVÄKSYJÄ TILI PVM KP INV TU TU TU TU ALV EUR puh. xxxx xxxxx OPiNTOSOSiAALiSET EduT O ppisopimusopiskelijan toimeentuloa tuetaan tietopuolisen opetuspäivien ja näyttöpäivien aikana, jos lain määrittelemät kriteerit toteutuvat. Oppisopimusviranomainen maksaa opintososiaaliset edut, joita opiskelija hakee erillisellä lomakkeella. Edut ovat verottomia. Laskutuslomakkeeseen tulee opiskelijan ja oppilaitoksen allekirjoituksen lisäksi työnantajan allekirjoitus. Työnantajan edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan, saako oppisopimusopiskelija palkkaa tietopuolisten lähiopetuspäivien aikana vai ei. Päiväraha: Perheavustus: Matkakorvaus: Majoittumiskorvaus: jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelija saa ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa /opetuspäivä. (päivärahaan liittyen) jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 8-vuotias lapsi, hän saa edellisen lisäksi perheavustusta 6 /opetuspäivä. Opiskelija saa matkakustannusten korvausta asetuksen kohdan mukaan. Päivittäisiä matkakustannuksia ei makseta. Opiskelija saa majoittumiskorvausta /opetuspäivä asetuksen kohdan mukaan.

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimus on HyväDiili

Oppisopimus on HyväDiili Oppisopimus on HyväDiili Nuoret osaajat yritysten voimavarana- Yritykset oppisopimuksen mahdollistajana Minna Sainio 040 868 0631 minna.sainio@sedu.fi OpsoDiili Länsi-Suomi 1.4.2015 31.12.2017 Nuorten

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

ARVIOINTI JA PALAUTTEEN ANTO

ARVIOINTI JA PALAUTTEEN ANTO ARVIOINTI JA PALAUTTEEN ANTO Ihminen joka ei tee virheitä, ei tee yleensä mitään muutakaan oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen 15.10.2013 ONNISTUNEEN OHJAUKSEN EDELLYTYKSET Tavoitteet Ohjauksen perustana

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS- KOULUTUS HYVÄ VAIHTOEHTO 2.8.2012

OPPISOPIMUS- KOULUTUS HYVÄ VAIHTOEHTO 2.8.2012 OPPISOPIMUS- KOULUTUS HYVÄ VAIHTOEHTO 2.8.2012 Vakka-Suomen oppisopimustoimisto Uusikaupunki www.novida.fi/oppisopimuskoulutus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Vakka-Suomen oppisopimustoimisto Viikaistenkatu

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä tutkinnon suorittajan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Sopimus työssäoppimisympäristöstä

Sopimus työssäoppimisympäristöstä Kanneljärven Opisto TYÖSSÄOPPIMISLOMAKKEET LIITE 1 Sopimus työssäoppimisympäristöstä ILMOITTAUTUMINEN KANNELJÄRVEN OPISTON PYSYVÄKSI TYÖSSÄOPPIMISPAIKAKSI Työnantaja Työpaikka Osoite Työpaikkaohjaajat

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä

Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yleistietoa yrittäjän oppisopimuksesta - Unikan ja Omnian oppisopimustoimiston järjestämänä Yrittäjän oppisopimus Parturi-kampaajan oppisopimuskoulutus on parturi-kampaamossa työn ohessa tapahtuvaa oppimista,

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TYöpaikka- kouluttajan opas. ammattilaiseksi oppisopimuksella

TYöpaikka- kouluttajan opas. ammattilaiseksi oppisopimuksella TYöpaikka- kouluttajan opas ammattilaiseksi oppisopimuksella Sisällys Tekemällä oppii taitajaksi!... 3 Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä Oppisopimuskoulutuksen eteneminen... 4 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla

ARVIOIJAKOULUTUS. Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Tutkintotilaisuuksien arviointi työpaikalla Käsiteltävät aiheet: Näyttötutkinnon suorittamisen yleisiä periaatteita Mihin systeemiin sitä on

Lisätiedot

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN!

OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! OPPISOPIMUS OPISKELUMUOTONA ONNEKSI OLKOON, OLETTE KATSONEET YHDESSÄ TULEVAISUUTEEN JA TEHNEET OPPISOPIMUKSEN! Oppisopimuskansio on tehty auttamaan opiskelijaa, työpaikkakouluttajaa ja työnantajaa oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot