Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013"

Transkriptio

1 Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti

2 Raportin sisältö 1. Tiivistelmä 2. Johdanto 3. Arvioinnin lähtökohdat 4. Toimintaympäristön muutosten vaikutusten arviointi 5. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi 6. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ja rahoituksen riittävyyden arviointi 7. Prosessin tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi 8. Caset (sijoitetaan muun tekstin joukkoon) 9. Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

3 Johdanto ja arvioinnin lähtökohdat Arvioinnin viitekehyksenäon ohjelmatoiminnan yleinen vaikutusketju tavoitteista ja toimenpiteistä tuloksiin ja vaikutuksiin. Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Tulokset Vaikutukse t Keskeisimmät toimenpiteet eli käytössä olevat keinot ovat: Rahoituksen kohdentaminen (esim. tuet ja T&K-rahoitus) Lainsäädännön uudistaminen Verotuksen uudistaminen Informaatio-ohjaus (esim. neuvonta ja viestintä) Rakenteiden kehittäminen (esim. tutkimusrakenteet ja metsäkeskukset) Ohjelmanresursseja eli panoksia ovat mm. henkilöresurssit toimenpiteiden toteuttamiseen ja toimenpiteiden rahoitus.

4 Johdanto ja arvioinnin lähtökohdat Resurssit Toimenpiteet Tulokset (esimerkkejä) Vaikutukse t Rahoituksen kohdentaminen Puun käyttö kasvaa Henkilöresurssit Lainsäädännön uudistaminen Uudistettu lainsäädäntö Toimivat puumarkkinat Teollisuuden tuotannon ja viennin arvo kasvaa Hyvinvointi Toimenpiteiden rahoitus Verotuksen uudistaminen Uudistetut rahoituskäytännöt Monipuoliset metsänhoidon käytännöt Metsähakkeen käyttö kasvaa Kantoraha-ja verotulot Muut resurssit Informaatioohjaus Toimintojen uudelleenorganisointi Työelämän tarpeita vastaavat koulutusohjelmat METSO:n tavoitteet saavutetaan Työllisyys Rakenteiden kehittäminen Koulutus vastaa rekryrointitarvetta 4

5 Toimintaympäristön muutosten arviointi Tärkeimpiämetsäalan toimintaympäristössäviime aikoina tapahtuneita tai tapahtumassa olevia muutoksia, jotka vaikuttavat KMO 2015:n muutostarpeisiin, ovat: 1. Ilmastonmuutos ja niukkaresurssisuus näkyvät sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. 2. Uudet puupohjaiset tuotteet (energiatuotteet, materiaalit ja kemikaalit) nousevat perinteisten tuotteiden rinnalle. 3. Metsäalan palvelut ja organisaatiot uudistuvat merkittävästi, mikäantaa mahdollisuuksia kehittää koko sektoria. 4. Metsien tarjoamat aineelliset ja aineettomat hyödykkeet nähdään aiempaa laajaalaisemmin erityisesti metsien ekosysteemipalveluina. 5. Virkistyskäyttö ja kulttuuriarvot korostuvat. Metsäalan hyväksyttävyys nousee entistä vahvemmin esiin. 6. Metsäalan houkuttelevuus on edelleen haaste, ja vaikuttaa sekäpääoman ettäihmisten hakeutumiseen alalle. 7. Talouden epävarmuus heijastuu koko metsäsektoriin ja puusta jalostettujen tuotteiden kysyntään. 5

6 Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi Päätavoitteet ovat sinänsärelevantteja, mutta ne on määritelty niin yleisiksi, ettäohjelman kyky vaikuttaa tavoitteisiin jääepäselväksi. Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat kuitenkin monelta osin erilaiset toimintaympäristön muutokset vahvemmin kuin kansallisen metsäohjelman toimenpiteet. Ohjelma voi luoda edellytyksiä, mutta tuotannon ja viennin arvon ja myös näihin vahvasti liittyvän kotimaisen puun käytön osalta ohjelman toimenpidevalikoima on kansainvälisiin markkinoihin ja yritysten kilpailukykyyn nähden vaikuttavuudeltaan vähäinen. Ohjelman keskeiset onnistumiset toimenpiteiden toteutumisessa liittyvät haastatteluiden mukaan puumarkkinoiden toimintaan, lainsäädännön uudistamiseen (metsälaki, metsänhoitolaki, puutavaranmittauslaki), rautatieterminaaliverkoston kehittämiseen, METSO-ohjelmaan ja monimuotoisuuteen sekäkulttuuriperintökohteisiin liittyviätoimenpiteitä. Keskeisinäpuutteina toimenpiteiden toteutumisessa haastatteluissa nostettiin esiin metsätilarakenteeseen liittyvien toimenpiteiden epäonnistuminen ja rohkeuden puute toteuttaa metsänomistajarakenteeseen liittyviä tarvittavia muutoksia. Kaikki kestävän kehityksen osa-alueet ympäristö, talous ja sosiaaliset näkökohdat -ovat näkökulmina mukana ohjelmassa, ne kuitenkin konkretisoituvat eri tavoin. Vahva paino ohjelman historiassa on ollut puun teollisella käytölläja siitäsyntyvälläkansan-ja aluetaloudellisella hyödylläja työllisyydellä. Ohjelma on tuonut keskusteluun metsien ja puun käytön ympäristövaikutukset, luonnon monimuotoisuuden, kulttuuriarvot ja virkistyskäytön. 6

7 Toimenpiteiden vaikuttavuuden ja rahoituksen riittävyyden arviointi Haastatteluiden pohjalta ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuuden kannalta keskeisiä onnistumisia ovat puumarkkinoiden toimivuuden parantaminen sekämonimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten nostaminen keskusteluun Ohjelman ja sen vaikuttavuuden arvioinnin keskeinen haaste on se, ettäohjelman merkitystätoimenpiteiden, kuten myös tavoitteiden, toteutumisessa on hankala tunnistaa. Ensimmäinen haaste on erottaa KMO:n esiin nostamien toimenpiteiden vaikutus toimintaympäristön muutoksista ja muista toimenpiteistä. Toinen haaste on varmistaa, että toimenpiteet ovat KMO:n ansiota. Toimenpiteiden rahoituksen riittävyyttäei haastatteluissa pidetty kokonaisuuden kannalta ensisijaisen kysymyksenä, tosin tilanne voi olla yksittäisen toimenpiteen osalta kriittinenkin. 7

8 Prosessin tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi Ohjelman valmistelussa ja toteuttamisessa on hyväpyrkimys avoimuuteen ja eri toimijoiden osallistamiseen. Ohjelma on väline alan yhteisen tahtotilan muodostamiseen ja hallittuun metsäkeskusteluun. Metsäalan yhteiset tavoitteet antavat painoarvoa alan vaikuttamiseen. Ohjelman strateginen johtaminen on kuitenkin puutteellista, eikätavoitteiden ja toimenpiteiden fokusointia ja priorisointia tehty, mikäselittynee osaltaan korostuneella konsensushakuisuudella. Ohjelman toteutus on ollut ontuvaa erityisesti puutteellisen resursoinnin vuoksi. Monen haastatellun oli vaikea hahmottaa valmistelu-ja toteutusprosessia. Eri tahojen sitoutuminen KMO 2015:sta toteuttamiseen vaihtelee. Sitoutuneimpia ovat MMM ja sen tulosohjauksen alaiset toimijat. Muut tahot eivät koe olevansa ohjelman aktiivisia toteuttajia, vaan prosessissa mukana lähinnäkuultavina ja toiveiden esittäjinä. Informaation hallinta näyttääsystemaattiselta, ja ohjelmaprosessissa mukana olleilla on ollut käytössään paljon materiaalia. Tarve on entistäselkeämmälle ja ymmärrettävämmälle viestinnälle ohjelman tavoitteista, toteuttamisesta ja lisäarvosta eri sidosryhmille. Keskeistäraportoinnin, seurannan ja mittariston kehittämiselle ja hyödyntämiselle on tavoitteiden ja toimenpiteiden priorisointi sekäselvät tulosvaatimukset ja lyhyen aikavälin vaatimukset. Myös reagointikykyä seurannan tuloksiin tarvitaan. 8

9 Metsäsektorin julkinen tutkimus-ja kehittämisrahoitus, arvio Metsäsektorin julkinen tutkimus- ja kehittämisrahoitus, milj. e Opetus-ja kulttuuriministeriö milj. (2011, arvio) Työ- ja elinkeinoministeriö 2,35 milj. (2012, arvio) Maa- ja metsätalousministeriö 1,3 milj. (2012, arvio) Tekes 68 milj. (2011) Suomen Akatemia 13 milj. (2012, arvio) Metla 37,4 milj. (2012) VTT 7,5 milj. (2012) Yhteensä XXX milj. 9

10 Metsäsektorin eri koulutusasteilta valmistuneiden määrä ja riittävyys suhteessa rekrytointitarpeeseen Metsätalous Puutuoteteollisuus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulut Tiedekorkeakoulut Metsätalouden tekijöitä valmistuu liian vähän, sillä esim. bioenergian käytön lisääminen kasvattaa tarvetta Puutuoteteollisuuden osaajia valmistuu liian vähän, pääosa valmistuneista käsityöeikä teollisuusammattilaisia Vastaa tarvetta TARKISTETTAVA Puutuoteteollisuuden osaajia valmistuu liian vähän, toisaalta yritysten mahdollisuudet rekrytoida ovat huonot Vastaa tarvetta/liikaa TARKISTETTAVA Puutuoteteollisuuden osaajia valmistuu liian vähän, toisaalta yritysten mahdollisuudet rekrytoida ovat huonot Sellu- ja paperiteollisuus Vastaa tarvetta Vastaa tarvetta Vastaa tarvetta 10

11 Caset Metsälain uudistus Metsävaratiedon hyödyntäminen Puumarkkinoiden toimivuus Metso-ohjelma Kulttuuriperintökohteiden kartoitus Kansainvälinen vaikuttaminen Metsäalan tuotannon arvon kehitys 11

12 Johtopäätökset ja kehitystarpeet 1. KMO:n selväasemointi (fokus metsäalan arvoketjussa sekäsuhde selontekoon, MSO:hon ja muihin strategioihin, mahdollisuus vaikuttaa) 2. Strateginen johtaminen ja priorisointi (tavoitteet, toimenpiteetja seurannan tuloksiin reagointi) 3. Toteuttamisen resursointi 4. Aikajänteen tarkentaminen muihin prosesseihin sopivaksi (hallitusohjelmat, metsäpoliittinen selonteko) 5. Prosessin keventäminen (priorisointi, työryhmien tehtävänantojen terävöittäminen, määräaikaisuus, laajan osallistavan prosessin ja sitouttavan toteuttamisen eriyttäminen?) 6. Tulevaisuusorientaation vahvistaminen (vrt. konsensushakuisuus) 12

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013

KMO 2015 Väliarviointi. Metsäneuvosto 12.3.2013 KMO 2015 Väliarviointi Metsäneuvosto 12.3.2013 Väliarvioinnin tavoitteet Tavoitteet: Tarkastella tarvetta muuttaa KMO 2015:n painotuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi, ohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n (KMO) väliarviointi Kansallinen metsäneuvosto Tiivistelmä alustavista tuloksista Väliarvioinnin aikataulu Työvaiheiden ajoittuminen Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Liite 1 KMO 2015/Työryhmä 1 Kokous 17.8.2007. Käsitelty myös puheenjohtajan ja sihteerien palaverissa 31.8. 2007

Liite 1 KMO 2015/Työryhmä 1 Kokous 17.8.2007. Käsitelty myös puheenjohtajan ja sihteerien palaverissa 31.8. 2007 KMO 2015 METSÄSEKTORIN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET Käsitteet Tavoite Sanallisesti ilmaistu tavoite, joka on menestystekijän kannalta keskeinen. Vaikuttavuusmittari Mittaa ohjelman toimenpiteiden pitkän

Lisätiedot

Hyvinvoiva kuluttaja. Kestävä ja kannattava tuotanto

Hyvinvoiva kuluttaja. Kestävä ja kannattava tuotanto Hyvinvoiva kuluttaja Kuluttajan arvot, tarpeet ja valinnat Turvallisuus ja jäljitettävyys Tuotannolliset ja logistiset järjestelmät Kestävä ja kannattava tuotanto Kansallinen elintarviketutkimusstrategia:

Lisätiedot

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys ISBN 978-951-40-2030-8 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys Maija Huhtala, Marjatta Hytönen, Tuija Sievänen ja Pauli Wallenius www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025

TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 TEHOKAS PUUHUOLTO 2025 Tiivistelmä Metsäteollisuuden globaalissa toimintaympäristössä ja lopputuotteiden kysynnässä tapahtuneiden muutosten vuoksi Suomen metsäteollisuuden rakenne uudistuu voimakkaasti.

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos

Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos Teknologiaohjelmat ja ilmastonmuutos Tekesin teknologiaohjelmien merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa valikoitujen teknologiaohjelmien ja hankekokonaisuuksien valossa Mari Hjelt, Päivi Luoma, Jari

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030

METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA. Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 METSÄKLUSTERIN TUTKIMUSSTRATEGIA Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 1 Esipuhe Metsäklusteri liiketoimintojen ja asiantun temuksen vahva verkosto Metsäteollisuuden ympärillä kasvaa monipuolinen

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006 1 (17) METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011 Sisällysluettelo: 1. Maa- ja metsätalousministeriön konsernistrategia 2 1.1 Tausta 2 1.2 Yhteisen strategiatyön hyödyntäminen 2 1.3 Konsernistrategia 2 1.4

Lisätiedot

Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009. Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu

Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009. Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Raportti Northern ToSIA hankkeen tapaus Pohjois-Karjalan paikallisesta työpajasta 22.9.2009 Linnunniemen Osaamiskartano, Linnunniementie 4, Joensuu Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Työpajan tavoite...

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011

Biotaloutta tukevat T&K&I-hankkeet metsäsektorilla Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4.11.2011 Raportti maa- ja metsätalousministeriölle 4..20 Saija Miina ja Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos Sisällysluettelo Tiivistelmä.... Tausta ja työn tavoite... 4 2. Selvityksen sisältö ja toteutus... 4.

Lisätiedot