OHJE. Päivämäärä O/3/2007 TM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE. Päivämäärä 19.2.2007 O/3/2007 TM"

Transkriptio

1 OHJE Päivämäärä Nro O/3/2007 TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot, työministeriön osastot, hallintopalveluyksikkö, tiimit ja muut toimintayksiköt Ohjeen nimi: HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI TYÖHALLINNOSSA Voimassaoloaika: alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Tätä ohjetta voi tilata työministeriön kirjaamosta Tämä ohje on myös saatavissa

2 2 Henkilöstön rekrytointi työhallinnossa 1. Taustaa ja ohjeen tarkoitus Työhallinnon toimintatapojen muutosten onnistunut toteuttaminen sekä henkilöstön määrään ja työhallinnon toimintojen vaikuttavuuteen asetetut tavoitteet edellyttävät muutosta tukevaa henkilöstöpolitiikkaa. Pätevän henkilöstön hankinnan merkitys on kasvanut ja kasvaa entisestään. Tämä johtuu henkilöstön vähentämistavoitteista, joiden johdosta uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat vähäisempiä kuin aikaisemmin. Rekrytointien onnistumisen merkitys on tämän johdosta entistä korostetumpi. Tämän ohjeen tarkoituksena on kiinnittää päätöksentekijöiden huomiota henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa (960/010/2006 TM) vahvistettuihin rekrytointeja koskeviin keskeisimpiin periaatteisiin ja niihin liittyviin näkökohtiin. 1.1.Toimintaympäristön ja toimintamallien muutokset Työhallinnossa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet ja muuttaneet hallinnon henkilöstön hankintaan kohdistuvia vaatimuksia. Keskeisiä muutoksia ovat työhallinnon asiakkaiden määrän ja rakenteen muutokset, julkisen työvoimapalvelun rakenneuudistus sekä tuottavuusohjelmaan ja työhallinnon henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan perustuvat henkilöstön määrän vähentämistavoitteet. 1.2.Tuottavuusohjelma ja henkilöstösuunnittelu Hallituksen päättämä tuottavuusohjelma edellyttää henkilöstön vähentämistä vuoteen 2011 mennessä. Tuottavuusohjelman mukainen henkilöstön määrän vähentämistavoite on työhallinnossa 380 henkilötyövuotta vuosina Kehitys edellyttää laajaa toimintamallien uudelleen arviointia ja erityisesti työprosessien kehittämistä sekä sähköisten palveluiden jatkuvaa laajentamista. Henkilöstöpoliittisen ohjelman perusteella työvoimatoimistojen henkilöstön vähentämistavoite vuoden 2014 loppuun mennessä on 757 henkilötyövuotta laskettuna vuoden 2004 tasosta. Ministeriössä vastaava luku on 150. Useimmat TE- keskusalueet ovat jo laatineet vuoteen 2014 ulottuvat suunnitelmat henkilöstön vähentämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Joidenkin alueiden suunnitelmat ovat vielä valmisteilla.

3 3 2. Henkilöstön hankintaa koskeva voimassaoleva ohjeistus työhallinnossa Työhallinnon henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa on osiossa 6 määritelty työhallinnon henkilöstön rekrytoinnin keskeiset periaatteet ja menettelytavat (foorumi 230, Henkilöstöasiat)). Lisäksi työhallinnon osaamisstrategiassa (foorumi 230, Henkilöstöasiat, henkilöstökoulutus) on osaamisen vahvistamisen näkökulmasta määritelty rekrytointien tavoitteita. Työhallinnossa edelleen noudatetaan johdon valintaperusteiden uudistamisesta työhallinnossa annettua ohjetta , O/1/98 TM (foorumi 230, Henkilöstöasiat). Lisäksi rekrytointiin liittyviä periaatteita ja ohjeita on hallinnon tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmissa (foorumi 230, Henkilöstöasiat, tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat). Määräaikaisista palvelussuhteista on annettu ohjeet , 2654/100/2003 TM. 3. Keskeiset periaatteet ja näkökohdat Työhallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman ja johdon valintaperusteista annetun ohjeen sekä muiden ohjeiden ja suunnitelmien määrittelemien periaatteiden ja menettelytapojen puitteissa rekrytoinneissa on huomioitava erityisesti seuraavat tavoitteet ja näkökohdat: 3.1. Koulutustason nostaminen Rekrytoinneilla pyritään mm. henkilöstön koulutustason nostamiseen. Tähän yleistavoitteeseen sisältyen pyritään vähintään ammattikorkeakoulutason tutkinnon suorittaneiden määrän lisäämiseen erityisesti asiakaspalvelutehtävissä. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun työvoimatoimiston asiakaspalvelutehtävään valitaan henkilöä on koulutustasoedellytykseksi asetettava vähintään ammattikorkeakoulututkinto. Hakijoiden osaamistason kokonaisarvioinnin perusteella sen voi korvata työkokemuksella ja pitkäkestoisella henkilöstökoulutuksella kuten PD -koulutuksella, jolloin osaamisen tulee vastata ammattikorkeakoulututkinnon tuomaa osaamista. Koulutustason kehitys on koko hallinnon tulostavoite ja sitä seurataan vuosittain Avaintehtävien määrittely Työvoimatoimistojen rekrytointipäätösten tulee pohjautua TE -keskusalueiden henkilöstösuunnitelmiin ja niiden perustana oleviin toiminnallisiin linjauksiin. Kun henkilöstövähennykset tapahtuvat luonnollisen poistuman kautta on olennaista, että TE -keskusalueet ja niiden työvoimatoimistot määrittelevät avaintehtävät. Nämä tehtävät ovat sellaisia, jotka organisaation menestyksen kannalta ovat keskeisimpiä ja joiden resurssointi tulee turvata työmarkkinakehityksen ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

4 Osaamistarpeiden määrittely ja ammatillisen osaamisen laajentaminen Työhallinnon osaamisstrategiassa on laajasti arvioitu ja määritelty työhallinnon osaamistarpeita. Ennakoivan henkilöstöhallinnon periaatteiden mukaisesti TE -keskusalueilla ja työvoimatoistoissa tulee muodostaa näkemys siitä osaamisesta, jota organisaatiossa tulee vahvistaa. Valintaprosessi alkaa tehtäväanalyysistä, jossa määritellään organisaation ja tehtävän asettamat osaamisvaatimukset, mitä tulisi saada aikaan ja mihin suuntaan toiminnan tulisi kehittyä. Henkilöstön määrän vähentyessä rekrytoinneilla on osaamistarpeiden määrittelyjen puitteissa edistettävä työhallinnon tarvitseman ammatillisen osaamisen syventämistä ja laajentamista ja näin mahdollisuutta henkilöstön työtehtävien monipuolistamiseen ja muutosvalmiuksien edistämiseen. Työhallinnon menestyminen jatkuvaa muutosta vaativissa olosuhteissa edellyttää moniammatillisuutta ja joustavuutta. Työmarkkinoiden tarpeiden ennakointi ja ymmärtäminen vaatii sitä, että työhallinnon virkailijoilla on korkean koulutustason lisäksi monipuoliseen työkokemustaustaan liittyvää työmarkkinoiden eri osaalueiden ja ilmiöiden ymmärrystä ja kykyä toimia erilaisissa ja muuttuvissa tehtävissä Sukupuolijakautuman ja ikärakenteen tasapainottaminen ja etnisen taustan monipuolistaminen Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa pyritään tasapainottamaan henkilöstön sukupuolijakautumaa eri ammattiryhmissä. Työhallinnon henkilöstön sukupuolirakenne erityisesti työvoimatoimistojen asiakaspalvelutehtävissä on epätasapainossa. Asiakaspalveluvirkailijoista 82,6 % on naisia ja naisten osuus on jatkuvasti kasvanut. Tätä tilannetta pitää rekrytoinneissa pyrkiä korjaamaan. Pyrittäessä sukupuolijakautuman tasapainottamiseen voidaan jo hakuilmoituksessa ottaa asia esille siten, että ilmoituksessa todetaan toivottavan sekä mies- että naishakijoita. Rekrytoinneilla on vaikutettava henkilöstön ikärakennetta tasapainottavaan kehitykseen. Työhallinnon henkilöstön keski-ikä on tällä hetkellä 46,9 vuotta ja se on viime vuosina ollut jatkuvasti nouseva. Maamme monikulttuuristuminen ja kasvava kansainvälistyminen on otettava huomioon henkilöstön etnisen taustan monipuolistamisena Määräaikaisuudet Valtion virkamieslakiin perustuen virkamiehet ovat joko toistaiseksi tai määräajaksi nimitettyjä. Virkamieslaissa säädetään tarkemmin määräajaksi nimittämisen perusteista. Työhallinnossa lähtökohtana on, että hallinnon pysyväisluonteiset tehtävät hoidetaan vakinaisilla virkasuhteilla. Määräajaksi nimittämisen perusteet on rajattava tiukasti laissa mainittuihin edellytyksiin. Lain 9 :n 1 momentin mukaan virkamieheksi voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos

5 5 - työn luonne, - sijaisuus, - avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen, tai - harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta. Näissä tapauksissa kyse on siis määräaikaisesta nimityksestä virkasuhteeseen. Lain 9 :n 2 momentin mukaan virkaan voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos - viran luonteeseen, tai - virastoin toimintaa liittyvä perusteltu syy sitä vaatii. Valtioneuvosto on antanut periaatepäätöksen valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa (VM 9/01/2006). Päätöksen soveltamisohjeen mukaan muutoksen kohteena olevassa toimintayksikössä virat ja tehtävät voidaan täyttää tarvittaessa määräajaksi siihen saakka kun organisaatiomuutos on toteutettu. Näin voidaan kerätä vakanssivarantoa uutta organisaatiota varten ja hyödyntää luonnollista poistumaa (ohjeen s.7/12). Suunnitellut organisatoriset ja toiminnalliset muutokset ja näihin liittyvät henkilöstövähennykset voivat siten mahdollistaa nimittämisen määräajaksi. Huomioitava kuitenkin on, että muutosten ja niitä koskevien suunnitelmien tulee sisällöllisesti ja aikataulullisesti olla konkreettisia. Määräajaksi nimityksen näissä tilanteissa tulee tapahtua virkamieslain 9 :n 2 momentin mukaisena määräaikaisena nimityksenä virkaan (viraston toimintaa liittyvä perusteltu syy) Työhallinnon arvot Työhallinnon arvot on vahvistettu Arvot ovat vaikuttavuus asiakaslähtöisyys asiantuntijuus kumppanuus Vahvistetut arvot edellyttävät toimenpiteitä, joilla edistetään arvojen konkretisointia arkipäivän valintatilanteissa ja tavoitteiden asettelussa. Arvo-ohjautuvuuden ja johtamisen saaminen osaksi jokapäiväistä työtä edellyttää tietoista panostusta asian eteenpäinviemiseen monella henkilöstöpolitiikan osa-alueella. Kunkin työyhteisön tulee arvioida ja määritellä arvojen konkreettinen merkitys ja sisältö työyhteisön toiminnassa. Rekrytointitilanteissa ja erityisesti valintahaastatteluissa tulee pyrkiä arvioimaan hakijoiden soveltuvuutta määriteltyihin arvolähtöisiin toimintatapoihin. Arvojen esille ottaminen ja merkityksen antaminen niille jo valintatilanteessa luo pohjaa arvolähtöisen toiminnan syventämiselle.

6 6 4. Rekrytointimenettelyihin panostaminen Rekrytointien onnistunut suorittaminen vaatii panostusta rekrytointiprosesseihin sekä taitoa ja harjaannusta. Rekrytoinneista vastaavien henkilöiden tulee monipuolisesti ottaa huomioon hakijoiden koulutus, työkokemus, yhteistyövalmiudet ja kehittymismahdollisuudet. Nykyisten toimintamallien edellyttäessä entistä enemmän hyviä sosiaalisia ja yhteistyötaitoihin liittyviä valmiuksia on keskeistä se, että näihin seikkoihin kiinnitetään valinnoissa erityistä huomiota. Tarvittaessa voidaan käyttää soveltuvuuden arviointitutkimuksia. Työhallinnon henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa ja johdon valintaa koskevissa ohjeissa on määritelty soveltuvuuden arviointitutkimuksiin liittyvät periaatteet ja menettelytavat. Käytännössä keskeistä on myös se, että hakijoiden soveltuvuudesta myös niiden osalta, jotka eivät rekrytoivassa virastossa ole aiemmin työskennelleet, hankitaan tietoja aiemmilta työnantajilta. Työntekijää ja työnhakijaa koskevien henkilötietojen hankkimisen ja muun käsittelyn edellytykset on säädelty lähinnä henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Keskeinen lähtökohta on se, että työntekijän ja työnhakijan henkilötiedot on kerättävä ensisijassa heiltä itseltään tai muualta heidän suostumuksellaan. Lain tarkoittamasta henkilötietojen käsittelystä on kyse silloin, kun tunnistettavaa henkilöä koskeva tieto on jollakin alustalla. Jos aikaisempi työnantaja kertoo ainoastaan arvioitaan tai mielikuviaan työntekijästä eikä näitä tietoja ole kirjattu eikä kirjata mihinkään kysymys ei ole lain tarkoittamasta henkilötietojen käsittelystä. Suostumusta tietojen hankkimiseen ei siis näissä tapauksissa edellytetä. Kansliapäällikkö Markku Wallin Hallitusneuvos Mikko Salmenoja

Työministeriö Henkilöstön kehittäminen ja kansainväliset tukipalvelut -tiimi OHJE OSAAMISEN JA OSAAMISTARPEIDEN KARTOITTAMISEEN TYÖHALLINNOSSA

Työministeriö Henkilöstön kehittäminen ja kansainväliset tukipalvelut -tiimi OHJE OSAAMISEN JA OSAAMISTARPEIDEN KARTOITTAMISEEN TYÖHALLINNOSSA OHJE Päivämäärä Nro 25.6.2007 O/10/2007 TM Jakelu: Politiikkaosaston tiimit Hallintopalveluyksikön tiimit Toimeenpano-osaston tiimit Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Työvoimaopisto

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012. Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VM/201/00.00.02/2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos 26.1.2012 Valtion henkilöstön aseman järjestäminen organisaation muutostilanteissa VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Kari Laine Kirsi Äijälä Valitse oikein Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Oppaan pdf-versiota on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. Päivitykset merkitään alla olevaan taulukkoon.

Lisätiedot

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön.

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön. HE 245/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 :n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 4 momentin

Lisätiedot

Jakelussa mainitut ASIA. Sisäasiainministeriön kansliapäällikön virkanimitys KANTELUT

Jakelussa mainitut ASIA. Sisäasiainministeriön kansliapäällikön virkanimitys KANTELUT ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.10.2012 Dnrot OKV/1215/1/2012 ja OKV/1264/1/2012 1/7 Jakelussa mainitut ASIA Sisäasiainministeriön kansliapäällikön virkanimitys KANTELUT Kantelija A pyytää 16.9.2012 päivätyssä

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot

OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot OHJE Päivämäärä Nro 1.10.2006 O/21/2006 TM Jakelu: Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Ohjeen nimi: TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON OSAAMISPOLITIIKKA 2013-2020

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON OSAAMISPOLITIIKKA 2013-2020 1 (12) N OSAAMISPOLITIIKKA 2013-2020 Helsinki 2013 3 (12) Tarkastusviraston osaamispolitiikka Johdanto Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat osa valtiontalouden tarkastusviraston strategiaa 2013-2020.

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 68 / 2004. Henkilöstön. hankinta. valtionhallinnossa

TARKASTUSKERTOMUS 68 / 2004. Henkilöstön. hankinta. valtionhallinnossa TARKASTUSKERTOMUS 68 / 2004 Henkilöstön hankinta valtionhallinnossa TARKASTUSKERTOMUS 68/2004 Henkilöstön hankinta valtionhallinnossa VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO ISSN 1238-0296 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI

ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI ENNAKOIVA HENKILÖSTÖSUUNNITTELU ONNISTUNEEN REKRYTOINNIN TUKENA KUNTA ALALLA CASE PORIN KAUPUNKI KATRI EERIKÄINEN Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro gradu tutkielma Huhtikuu 2009

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista Oikeusministeriölle Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto asetti 8 päivänä huhtikuuta 2002 työryhmän selvittämään rikosseuraamusalan täydennyskoulutuksen kehittämistä. Työryhmän tuli tehdä 1)

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KOULUTUSPOLITIIKASTA ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKKAAN

KOULUTUSPOLITIIKASTA ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKKAAN KOULUTUSPOLITIIKASTA ELINIKÄISEN OPPIMISEN EDISTÄMISPOLITIIKKAAN Elinikäisen oppimisen hankkeen loppuraportti Opetusministeriö, Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, 17.12.1998 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSITTEIDEN

Lisätiedot

Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 1

Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 1 Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 1 Puolustusvoimat Henkilöstötilinpäätös 2013 2013 Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 3 Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2013 Copyright Kansi Kansikuvat

Lisätiedot

TASA- ARVOSTA. laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille. Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

TASA- ARVOSTA. laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille. Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin TASA- ARVOSTA laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin Maija Säkäjärvi Sinikka Mustakallio Marja-Leena Haataja Eija

Lisätiedot

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli

Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja organisaatiot Rekrytoinnin ulkoistaminen konsultille: ilmoitushakuprosessin vaiheet ja konsultin rooli Kandidaatin tutkielman ohjaajat

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot