Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kaste-ohjelmassa Paula Risikko Peruspalveluministeri Seinäjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kaste-ohjelmassa Paula Risikko Peruspalveluministeri 18.1.2010 Seinäjoki"

Transkriptio

1 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kaste-ohjelmassa Paula Risikko Peruspalveluministeri Seinäjoki

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan lakisääteinen ohjausväline, valtioneuvosto vahvistanut Hallitusohjelman täsmentäjä Ohjelmassa kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet Kaste -ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on saada aikaan muutos-, modernisointi ja innovaatioprosesseja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon sisällön ja prosessien uudistusohjelma, joka vaatii onnistuakseen toimivan, vahvan ja integroituneen palvelurakenteen 2

3 Tavoitteet 19 tavoiteosoitinta 1. Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee 2. Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointija terveyserot kaventuvat 3. Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot kapenevat Keinot 39 toimenpidettä 1. Ehkäistään ennalta ja puututaan varhain 2. Varmistetaan henkilöstön riittävyys ja osaaminen 3. Luodaan sosiaalija terveydenhuollon eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit Teema-alueet Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ja prosessit Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon vahvistaminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy (sis. pitkäaikaisasunnottomuus, vaikeasti työllistyvien kuntoutus) 3

4 Kaste-ohjelman tavoiteindikaattorit 1 (2) Tavoite 1: Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee 1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy laskuun 2. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden nuorten osuus ikäluokasta jää alle 10 prosentin 3. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden vuotiaiden nuorten osuus vastaavasta ikäluokasta puolittuu 4. Pitkäaikaistyöttömyys laskee alle henkilön 5. Pitkäaikaisasunnottomuus puolittuu Tavoite 2: Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 6. Alkoholijuomien kokonaiskulutus vähenee 2003 tasolle 7. Ylipainoisten osuus työikäisistä palautuu tasolle 8. Tupakoivien vuotiaiden osuus vähenee viisi prosenttiyksikköä 9. Lapsiperheiden pienituloisuusaste vähenee alle 10 prosenttiin 10. Vanhusten ikävakioitu toimintakyky paranee 11. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja vakavat tapaturmat vähenevät 10 % 4

5 2 (2) Tavoite 3: Palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat kaikkialla Suomessa 12. Asiakaspalautteessa havaittu tyytyväisyys palveluihin paranee 13. Terveydenhuollon hoitoon pääsyn aikarajat toteutuvat 14. Vanhuspalvelujen tarpeen arvioinnin määräajat toteutuvat 15. Tarpeenmukainen säännöllinen kotihoito tarjolla 14 %:lle yli 75-vuotiaita 16. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia yli 75-vuotiaita enintään 3% 17. Perusterveydenhuollon lääkäri- ja hammaslääkärivaje vähenee 18. Sosiaalityöntekijävaje vähenee 19. Alueelliset erot erikoissairaanhoidon vaikuttavuudessa vähenevät 5

6 Kaste-ohjelman keinovalikoima Keino 1: Ehkäistään ongelmia ja puututaan varhain Luodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja Autetaan vaikeasti työllistyviä kuntoutumaan Keino 2: Varmistetaan henkilöstön riittävyys ja osaaminen Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen Uudistetaan johtamiskäytäntöjä ja kehitetään työhyvinvointia Keino 3: Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit Uudistetaan palvelurakenteita ja -prosesseja Vahvistetaan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämistoimintaa Luodaan hyvä käytäntö verkosto (Innokylä) 6

7 Kaste-ohjelman laajapohjainen organisointi Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta ja sen osana konserni-, kansalais- ja aluejaokset. Neuvottelukunnan puheenjohtajana peruspalveluministeri, jaosten puheenjohtajina sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja ylijohtajat. Viisi aluejohtoryhmää, joiden tukena päätoimiset suunnittelijat. Kaste-alueina ovat: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Väli-Suomi, Itä- ja Keski-Suomi ja Pohjois-Suomi. 7

8 Kaste-ohjelman alueellisten johtoryhmien toiminta-alueet Pohjois-Suomi Väli-Suomi Itä- ja Keski-Suomi Genimap 8 Länsi-Suomi Etelä-Suomi

9 Alueellisten johtoryhmien tehtävät Edistää ja seurata Kaste-ohjelman toteutumista alueella. Laatia alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma, jonka avulla voidaan edistää kansallisten tavoitteiden toteutumista johtoryhmän toimialueella. Kehittämishankkeet sisältyvät alueellisiin kehittämistoiminnan suunnitelmiin ja niiden toimeenpanoon. Tehdä esityksiä neuvottelukunnalle toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kansallisen kehittämisohjelman toimeenpanoa. 9

10 Toimeenpanon resurssit vuosina Valtionavustuksia kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeisiin ohjelmakaudella yli 104 miljoonaa euroa Hyödynnetään eri kanavista tulevaa kehittämishankerahoitusta (Ray, Tekes, ESR) STM:n, THL:n ja TTL:n, Suomen Kuntaliiton sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen asiantuntijapanosta suunnataan kuntien ja kuntayhtymien tueksi 10

11 Myönnetyt valtionavustukset 2008 ja (2) Avustuksia on myönnetty yli 47 miljoonaa euroa Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen 23,5 milj. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen 5,3 milj. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen 1,4 milj. Vanhusten palvelujen kehittäminen 2,7 miljoonaa (lisäksi vanhustenhuollon kehittämisosioita sisältyy palvelurakenne ja - prosessien kehittämishankkeisiin) Palvelurakenteiden ja prosessien kehittäminen 7,8 milj. euroa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet 4,2 miljoonaa euroa Terveydenhuollon henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi 2,7 miljoonaa euroa 11

12 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämishankkeet (5 kpl) 2(2) Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kehittämishanke 5,3 milj. euroa Länsi-Suomen Remontti-hanke, lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 2,1 milj. euroa Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa 2,4 milj. euroa TUKEVA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa 1,9 milj. euroa Etelä-Suomen Lapsen ääni kehittämisohjelma 11,3 milj. euroa 12

13 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen valtakunnalliset tavoitteet 1(3) Ohjelmakauden päättyessä koko maassa menossa muutosprosessi, joka uudistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena. Uudistetaan palveluja tukevia johtamis- ja yhteistyörakenteita sekä työmenetelmiä. Erityisenä painopisteenä eri toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja rakenteiden luominen lasten ja nuorten peruspalvelujen ja erityispalvelujen välille. Keskeisenä on lastensuojelulain toimeenpanon varmistaminen (ml. ehkäisevä lastensuojelu, lakisääteiset lapsipoliittiset ohjelmat ). Hyvät käytännöt ja kehittämistulokset juurrutetaan ohjelman aikana. 13

14 2 (3) Perustasolla kehitetään ja nivotaan yhteen kehitystä tukevat, ongelmia ja häiriöitä ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen (kuten terveys-, sosiaali-, nuoriso-, sivistys- ja poliisitoimi). Erityispalveluja kehitetään tukemaan peruspalveluja erilaisilla toimintavaihtoehdoilla (kuten lastenpsykiatria, lastensuojelu ja kasvatusja perheneuvolat). Tuodaan palvelut suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöihin (koti, päivähoito, koulu, vapaa-ajan toiminta) ja puretaan laitoskeskeisyyttä. Perustana mm. valtakunnallinen PERHE-hanke ( ), jonka tavoitteena perhekeskusten ja vanhemmuutta tukevien työkäytäntöjen aikaan saaminen. 14

15 Kaste-ohjelman keinot tavoitteiden saavuttamiseksi 3 (3) Ehkäisemällä ongelmia ja puuttumalla varhain varhaisen puuttumisen työtavat ja menetelmät käyttöön johtamiskäytännöt, yhteistyön rakenteet ja voimavarat ehkäisevälle toiminnalle lapsipoliittiset ohjelmat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja palvelujen suunnittelun, järjestämisen ja vaikuttavuuden seurannan työkaluiksi (lastensuojelulain toimeenpano) Varmistamalla henkilöstön riittävyys ja osaaminen painopiste: verkostoiva työtapa toimintakulttuurin muutos (asiakaslähtöisyys, hyvinvoinnin edistäminen, moniammatillinen yhteistyö) osaamisen vahvistaminen (hyvät käytännöt, koulutus, juurruttaminen) ehkäisevän työn konkretisointi ja resurssointi Luomalla sosiaali- ja terveydenhuollon eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit painopiste: lähipalvelut lapsen, nuoren ja perheen ääni perhelähtöinen palvelukokonaisuus toimiva yhteistyörakenne lasten ja nuorten perus- ja erityispalvelujen välille matalan kynnyksen, intensiivisen tuen ja oman toiminnan aktivoinnin mallit 15

16 Kaste-ohjelman vuoden aikataulu Kaste-ohjelman toimenpiteiden ja valtionavustushankkeiden etenemistä seurataan jatkuvasti. Ohjelman ulkoinen arviointi käynnistyi syyskuussa 2009 Arvioinnin osa-alueet: 1) ohjelman valtakunnallisen ja alueellisen toimeenpanon ja organisoinnin onnistuminen 2) ohjelman tavoitteenasettelu ja tavoitteiden saavuttaminen 3) rahoituksen toimivuus ja rooli tavoitteiden saavuttamisessa Vuoden 2010 avustuspäätökset hakuaika päättyi , hakemusten käsittely on menossa, päätökset tehdään Seuraava hakuaika päättyy

17 T E R VE Y D EN H U O L T O L A K I Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki Toimiva terveyskeskus -toimenpideohjelma Terveydenedistämisen p.o. HE: kevät 2010, voimaan 2013 Kaste -ohjelma Mieli hanke Laki- ym. hankkeita: Potilaslaki ja asiakaslaki Vammaispalvelulaki Ikärajojen yhtenäistäminen nuorten mielenterveyspalveluissa Työnjaon selkeyttäminen erikoissairaanhoidossa Yksityinen th ja sh Päivähoitolaki -> varhaiskasvatuslaki Th.ammattihenkilölaki Palveluinnovaatiohanke Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin p.o. Sosiaalipalvelujen valvonta Palvelusetelilaki Asetus neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Syövänhoidon strategia Vanhustenhuollon laatusuositus Tietoteknologiahankkeet EVO-uudistus MASTO-ohjelma S O SI A A LI H U O L L O N L A IT HE: kevät 2010 Voimaan: 2011 PARAS-hanke: Puitelaki voimassa asti Selonteko Eduskunnalle syksy 2009 SOTE-kysely: maaliskuu 2009 VOS-uudistus STVOL voimassa 2012 loppuun Kasteen osalta HE: 2012 Voimaan: ALKU-hanke 2010 THL 2009 Valvira

18 Sosiaalista ja terveellistä sydäntalvea kaikille!

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, 10.12.2009 Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: 040 766 1099, s-posti: etunimi.sukunimi@remontti-hanke.fi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle?

Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle? 1 Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle? Sosiaalialan kehittämishankkeen päätösseminaari Haminassa 15.11.2007 neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki, STM 2 Yhteistyö kuntien ja valtion

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Lapsen ääni - kehittämisohjelma

Lapsen ääni - kehittämisohjelma Liite 1 hakemukseen valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen Lapsen ääni - kehittämisohjelma Suunnitelma Kaste-ohjelman toteuttamiseksi Etelä-Suomessa lasten, nuorten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveysministeriöstä Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm, sosiaali- ja terveyspalveluosasto Terveyskeskusten johdon

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. 23.4.2009 Airi Partanen ja Tuomas Tenkanen 1

EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS. 23.4.2009 Airi Partanen ja Tuomas Tenkanen 1 EHKÄISY JA HOITO LAADUKKAAN PÄIHDETYÖN KOKONAISUUS 23.4.2009 Airi Partanen ja Tuomas Tenkanen 1 MISTÄ ON KYSE? Kunta- ja palvelurakenneuudistus merkitsee muutoksia myös päihdetyössä www.kunnat.net/paras

Lisätiedot

http://www.stakes.fi/iva Lainsäädäntöhankkeiden muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseksi Koulutusmateriaali

http://www.stakes.fi/iva Lainsäädäntöhankkeiden muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseksi Koulutusmateriaali http://www.stakes.fi/iva Lainsäädäntöhankkeiden muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseksi Koulutusmateriaali 8.12.2008 Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi http://info.stakes.fi/iva 2

Lisätiedot

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Neuvolatoiminta, kouluja. sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Neuvolatoiminta, kouluja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2012 Dnro 349/05.00.04/2011 Päiväys

Lisätiedot

Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten

Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten palveluista Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti kehittämispäällikkö; lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö 14/10/2010 1 Minkä on muututtava

Lisätiedot

HYVINVOINTIPOLITIIKALLE UUSI SUUNTA

HYVINVOINTIPOLITIIKALLE UUSI SUUNTA HYVINVOINTIPOLITIIKALLE UUSI SUUNTA SOSIAALIFOORUMI TAMPERE 17.5.2008 Marja Vuorinen Järjestöpäällikkö, PsL Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 1917 Valtakunnallinen

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki

Terve Kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki AVAUKSIA AVAUKSIA Maija Ritamo (toim.) Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät Maija Ritamo (toim.) Terve kunta -päivät 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki 21. 22.1.2009 Paasitorni, Helsinki Terve kunta

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutoksessa EP 4.9.2014

Sosiaalihuolto muutoksessa EP 4.9.2014 Sosiaalihuolto muutoksessa EP 4.9.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaalija terveyspalvelut koko maassa eriarvoisuuden

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Hankesuunnitelma

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

KASTE-OHJELMA TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma KASTE-OHJELMA 3.1.3 Tuetaan lasten ja nuorten kehitystä ja parannetaan palveluja TUKEVA 2 (JATKOHANKE) 2010-2012 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois- Suomessa Tarkennettu hankesuunnitelma

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Jyväskylä 30.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Jyväskylä 30.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Jyväskylä 30.3. 09.00 Seminaarin avaus Elina Varjonen, kehittämispäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden

Lisätiedot