MITÄ KASTEESTA KASVAMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ KASTEESTA KASVAMASSA 5.10.2010"

Transkriptio

1 MITÄ KASTEESTA KASVAMASSA Lasten, nuorten ja perheiden palvelut muutoksessa Peruspalveluministeri Paula Risikko 1

2 Lapset ja lapsiperheet suomessa Lapset lääneittäin Etelä-Suomen lääni 41,0% Länsi-Suomen lääni 34,9% Itä-Suomen lääni 10,0% Oulun lääni 10,2% Lapin lääni 3,3% Ahvenanmaa 0,5% Lapsia (0-17-v.) Suomessa Osuus 20,5 % koko väestöstä Lapsiperheitä kahden vanhemman 70,8 % yksinhuoltajat 20,0 % uusperheet 9,2 % Lähde: Tilastokeskus ( ) 2

3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tila luvun laman jälkeen peruspalveluja karsittiin mm. neuvolan perhevalmennuksia lopetettiin lapsiperheiden kotipalvelut hävisivät koululaisten terveystarkastuksia vähennettiin Mikä osaltaan johti erityispalvelujen määrän kasvuun mm. kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kaksinkertaistunut lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito kolmin - nelinkertaistunut erityisopetuksessa olevien lasten määrä kaksinkertaistunut luvulla mielenterveys- ja lastensuojelun palvelutarpeet kasvaneet vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat suurin syy lapsen sijoittamiselle kodin ulkopuolelle lastensuojelun asiakkuutta edeltää usein toimeentuloasiakkuus lähes 80 %:lla sijoitetuista lapsista mielenterveyteen liittyviä ongelmia 3

4 Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään nuorta vaarassa syrjäytyä määrän arvioidaan lisääntyvän yli tuhannella vuodessa merkittävin terveysriski myös seuraavalle sukupolvelle jokainen tulee maksamaan yhteiskunnalle arviolta miljoona euroa epäsuorat kulut vielä suuremmat inhimillinen hinta mittaamaton 4

5 Hyvinvoinnin edistämistyön haasteet Monta merkittävää kehitysympäristöä Palvelut ovat hajallaan, osittain pirstoutuneina Terveen kehityksen edistäminen hautautuu ongelmien hoidon alle Hoidetaan oireita, ei syitä Moniammatillinen yhteistyö jne. 5

6 P A L V E L U T Lapsiperheitä koskevat asiat valtioneuvostossa Sosiaalityö - lastensuojelu - kasvatus- ja perheneuvonta - perhehoito - lastenvalvojan palvelut - ottolapsineuvonta - perheasioiden sovittelu - lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanon sovittelu Terveydenhuolto - äitiys- ja lastenneuvola - suunhoito - koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lapsiperheiden kotipalvelu - Äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha - Äitiysavustus - Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki, osittainen hoitoraha - Lapsilisä - Elatustuki - Adoptiotuki - Asumistuki - Toimeentulotuki - Lapsen eläke - Vammaispalvelulain mukaiset taloudelliset tukitoimet - Lapsen vammaistuki - Omaishoidontuki Nuorisolaki Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Päivähoito - päiväkotija perhepäivähoito - avoimet varhaiskasvatuspalvelut Lapsiperhe Kehitysvammaisten erityishuolto Oppilashuolto - opetussuunnitelma - KTL: kouluterveydenhuolto - LSL: kasvatuksen tukeminen - Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa - Hoitovapaa, osittainen hoitovapaa, tilapäinen hoitovapaa STM OPM TEM OM Aamu- ja iltapäivätoiminta Esiopetus Perusopetus - avioliittolaki - perintökaari - laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta - laki lapseksiottamisesta ym TALOUDELLINEN TUKI TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN PERHEITÄ KOSKEVA YKSITYISOIKEUDELLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

7 Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala STM:n toimialaan kuuluvat (VNOS 22 ) mm. terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy sosiaali- ja terveyspalvelut VNA sosiaali- ja terveysministeriöstä 1 : STM:n tehtäviä ovat mm. terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen sosiaalinen hyvinvointi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuuskysymykset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaaminen toimeentuloturva 7

8 Lapsiperheiden palveluja edistävät lainsäädäntöuudistukset/stm 8 Uusi lastensuojelulaki (2007/417) mm. ehkäisevä lastensuojelu, kuntien lapsipoliittiset suunnitelmat, moniammatilliset asiantuntijaryhmät, perhetyö, vertaisryhmätoiminta ja kodin ja koulun yhteistyö voimaan HE lastensuojelulain muutokseksi (HE 137/210vp) lastensuojelun asiakkaalle olisi järjestettävä ne sosiaalihuollon palvelut joita lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pitää tarpeellisena tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelun saatavuutta voimaan Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) mm. perhevalmennus, vanhempainryhmät, kotikäynnit, tietoa ja tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen laaja terveystarkastus voimaan ; lapsen ja vanhempien hyvinvoinnin arvioiminen ja tarpeen mukaisen tuen järjestäminen voimaan

9 HE terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaalihuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi (HE 90/2010vp) mm. asiakkaan valintaoikeus, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö sekä yhteistyö sosiaalihuollon kanssa velvoittaa järjestämään terveystarkastukset ja terveysneuvonnan opiskelutai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville ja ottamaan lapsen huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa sekä yhtenäistää hoitoon pääsyn lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa voimaan Oppilas ja opiskelijahuoltolain valmistelu käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön yhteistyönä tarkoituksena on koota yhteen hajallaan olevat, oppilashuoltoa koskevat säännökset mm. perusopetuslaki, lukiolaki, laki ammatillisesta koulutuksesta, kansanterveyslaki, lastensuojelulaki ja VNA neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

10 Sosiaalihuoltolain uudistus työryhmämuistio lausunnolla Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö työryhmä asetettu Varhaiskasvatusta koskeva päivähoitolain uudistaminen ensivaiheessa toteutetaan käsitteistä, varhaiskasvatuksen suunnittelua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoitoa koskevat säädösmuutokset HE annetaan syksyllä 2010

11 Lapsiperheiden taloudellista asemaa koskevia muutoksia lapsilisän korotus 3. lapsesta alkaen 10 /kk lapsilisän yksinhuoltajakorotus 10 /kk lasten kotihoidon tuen korotus 20 /kk ja yksityisen hoidon tuen korotus 22,67 /kk elatustuen ja -avun 5 %:n indeksikorotus 6,50 osittaisen hoitorahan korotus 20 /kk ja soveltamisalan laajentaminen yrittäjiin lapsilisien, lasten kotihoidontuen, yksityisen hoidon tuen ja osittaisen hoitorahan sitominen indeksiin lasten perhe-eläkkeiden muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi asumistukea määriteltäessä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä sairauspäivärahojen vähimmäistason korotus noin 170 /kk adoptiotuen korotus isyysrahakauden pidennys (pisimmillään voi kestää noin 6 viikkoa) 11

12 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste Lasten, nuorten ja perheiden palveluja on kehitetty osana Kaste-ohjelmaa. Ohjelman yleistavoitteina ovat: 1. osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee 2. hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 3. palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat ja alueelliset erot vähentyvät. Tavoitteet saadaan aikaan ehkäisemällä ongelmia, varmistamalla henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä luomalla sosiaali- ja terveydenhuollon eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit. 12

13 Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutoshaasteet ja valtakunnalliset kehittämisen tavoitteet Tavoitteena on uudistaa lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena, ylittää perinteisiä sektorirajoja ja vahvistaa lasten ja perheiden osallisuutta palveluissa. Perustasolla nivotaan yhteen lapsen kehitystä tukevat, ongelmia ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen (kuten terveys-, sosiaali-, nuoriso-, sivistys- ja poliisitoimi). Erityispalvelut (kuten lastenpsykiatria, lastensuojelu ja kasvatus- ja perheneuvolat) nivotaan tukemaan peruspalveluja erilaisilla toimintavaihtoehdoilla. Tuodaan palvelut suoraan lasten ja nuorten kehitysympäristöihin (koti, päivähoito, koulu, vapaa-ajan toiminta) ja puretaan laitoskeskeisyyttä. 13

14 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen muutoshaasteena on, että lapsiperheiden palvelut muodostavat perinteisiä sektorirajoja ylittävän, asiakaslähtöisen kokonaisuuden; ja että lasten, nuorten ja perheiden osallisuus palveluissa vahvistuu. perustasolla nivotaan yhteen lapsen ja nuoren kehitystä tukevat, ongelmia ehkäisevät ja korjaavat palvelut yli nykyisten sektorirajojen (kuten terveys-, sosiaali-, nuoriso-, sivistys- ja poliisitoimi). erityispalvelut (kuten lastenpsykiatria, lastensuojelu ja kasvatus- ja perheneuvolat) nivotaan tukemaan peruspalveluja erilaisilla toimintavaihtoehdoilla. palvelu ja tuki järjestetään lasten ja nuorten kehitysympäristöissä kotona, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan toiminnoissa puretaan laitoskeskeisyyttä.

15 Ohjelmakauden päättyessä 2011 koko maassa on menossa muutosprosessi, joka uudistaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja kokonaisuutena kehittää palveluja tukevia johtamiskäytäntöjä ja yhteistyörakenteita sekä asiakaslähtöisiä työtapoja ja -menetelmiä. jonka painopisteenä on rakenteiden luominen lasten ja nuorten peruspalvelujen ja erityispalvelujen välille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien yhteistyön vahvistuminen lapsen, nuoren ja lapsiperheen osallisuuden edistäminen. joka juurruttaa ja levittää hyvät käytännöt ja kehittämistulokset. 15

16 Vuosina myönnetyt valtionavustukset teemoittain Avustuksia on myönnetty 23 usean kunnan yhteiselle kehittämishankkeelle ja 10 pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaiseen toimintaan, yhteensä yli 82 miljoonaa euroa Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen (5 kpl) 28 milj. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen (4 kpl) 14 milj. Palvelurakenteiden ja prosessien kehittäminen (3 kpl) 11 milj. Perusterveydenhuollon vahvistaminen (3 kpl) 8 milj. Terveydenhuollon henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi (2 kpl) 5 milj. Vanhusten palvelujen kehittäminen (3 kpl) 5 milj. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet (2 kpl) 5 milj. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen (10 kpl) 5 milj. Vammaispalvelujen kehittäminen (1 kpl) 2 milj.

17 Lasten kaste -hankkeet Pohjois-Suomen TUKEVA ; laajenee koko Lapin maakunnan alueelle 3,9 milj. jatkohanke Itä- Keski-Suomen LAPSET JA PERHEET KASTE milj. jatkohanke Länsi-Suomen REMONTTI ,9 milj. jatkohanke Väli-Suomen KASPERI ,3 milj. PaKaste hankkeen osahankkeet -Keski-Pohjanmaan Nuppu (perhekeskus) -Pohjois- Pohjanmaan Lapsen hyvä arki Etelä-Suomen LAPSEN ÄÄNI ,3 milj. 17

18 Muutosprosessi on menossa koko maassa Pikkulapsipalvelujen kehittämisestä on edetty kouluikäisiin ja nuoriin. Matalan kynnyksen toimintamalleja ja vanhemmuuden tuen työkäytäntöjä on syntynyt paitsi pienten lasten niin myös kouluikäisten ja nuorten vanhemmille peruspalveluissa on syntynyt terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintatapoja. Eri palvelujen väliset yhdyspinnat keskiössä; korjaavasta työstä on siirrytty ehkäisevään ja varhaiseen tukeen. Intensiivisiä, nopean puuttumisen malleja, yhteistyökäytäntöjä ja - rakenteita on kehitetty lasten ja nuorten koulu-, lastensuojelu- ja mielenterveyden ongelmiin puuttumiseksi. Palveluja kehitetään käyttäjän kanssa; erit. lasten ja nuorten ääni halutaan esiin. Monialaiset sektorirajat ylittävä työtapa ja rakenteet kehittymässä. 18

19 Juurruttamisesta ja levittämisestä Avainasemassa tässä ovat kunnan johto (päätöksenteko) poikkisektorinen johto kunnassa (yhteinen sopimus käyttöönotosta) hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmät (hyvien käytäntöjen valinta/mallien analysointi) työkäytännöt ja mallit kunnan strategisiin tavoiteasiakirjoihin (kulttuurin muuttaminen) työkäytännöt ja mallit perusorganisaation rakenteisiin (voimavarojen varaaminen)

20 Tulevaisuudesta: A: Valtakunnallisen ohjauksen ja koordinoinnin vahvistaminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinointia ja ohjausta on tarpeen valtakunnan tasolla vahvistaa THL:n organisaatiota on kehitetty laitosten yhdistymisen myötä ja sinne on tässä tarkoituksessa perustettu Lasten, nuorten ja perheiden osasto Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lasten ja nuorten kasvun ja hyvinvoinnin selvitysryhmän tehtävänä on laatia selvitys hallinnon rakenteiden kehittämisestä vastaamaan lasten ja nuorten kasvamisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen hoitamiseen varhaislapsuudesta työelämään. Määräaika päättyi Taustaselvityksiä mm. Selvityshenkilöiden Tuulikki Petäjäniemi ja Simo Pokki esitys ( ) päivähoidon hallinnon siirrosta opetusministeriön hallinnonalalle Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaation vahvistaminen (OPM työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:15); lastensuojelulain ja nuorisolain lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia edistävien yleisten säännösten kehittäminen ja yhteensovittaminen

21 B. Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä Asiakaslähtöinen kokonaisuus Palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä huomiota lasten ja lapsiperheiden kehitysympäristöihin ja luotava siten lapsiperheiden palveluista perhelähtöinen kokonaisuus. Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö Lapsiperheiden monimuotoisten ja yhä vaikeammin hoidettavien pulmien ratkaisemisessa yhteistyö on välttämätöntä. Laaja-alainen asiantuntemus Laaja-alaisin asiantuntemus lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämisessä, vanhemmuuden ja kasvatusvastuun tukemisessa sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä on sosiaali- ja terveysministeriössä. Vahvat peruspalvelut, joita täydennetään erityispalveluilla Asenne ja osaaminen! Päivi Sillanaukee

22 Kiitokset kaikille loistavasta työstä! Länsi-Suomen REMONTTI Päivi Penkkala-Arikka & kumppanit Itä- ja Keski- Suomen LAPSET JA PERHEET KASTE Jaana Kemppainen & kumppanit Pohjois-Suomen TUKEVA Salla Korhonen & kumppanit Väli-Suomen KASPERI Juha Luomala & kumppanit Etelä-Suomen LAPSEN ÄÄNI Marja-Riitta Kilponen & kumppanit 22

23 Vaikuttavaa Lasten Kaste-päivää! Toivoo Suomen kaikki lapset 23

Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa

Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa Moniammatillinen työ ja perheiden asema Suomessa Lapset, lapsiperheet ja lama 90-luvun laman aikana kunnissa supistettiin lasten ja lapsiperheiden peruspalveluja Laman jälkeen lasten ja nuorten erityispalvelujen

Lisätiedot

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM

LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM LIIKETTÄ LASTEN SUOJELEMISEEN Lastensuojelusta lasten suojeluun Riitta Viitala, STM Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma

Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden. Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011. Hankesuunnitelma 1 Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämishanke Itä- ja Keski-Suomessa 2008 2011 Hankesuunnitelma 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 HANKKEEN TAUSTA-AJATUKSET JA KYTKENTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLISEEN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Lapsen ääni - kehittämisohjelma

Lapsen ääni - kehittämisohjelma Liite 1 hakemukseen valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen Lapsen ääni - kehittämisohjelma Suunnitelma Kaste-ohjelman toteuttamiseksi Etelä-Suomessa lasten, nuorten

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten

Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten Visio vaikuttavammista lasten ja nuorten palveluista Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti kehittämispäällikkö; lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö 14/10/2010 1 Minkä on muututtava

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013

KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013 1 KAINUUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009 2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaarinan kaupunki Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja palvelujen toimivuus v. 2009 2.1

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009 2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot