Vertailulaboratoriot asiakaspalvelijoina - SYKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertailulaboratoriot asiakaspalvelijoina - SYKE"

Transkriptio

1 Vertailulaboratoriot asiakaspalvelijoina - SYKE Mirja Leivuori Vertailulaboratorio Suomen ympäristökeskus, Laboratoriot Hakuninmaantie Helsinki Ajankohtaista laboratoriorintamalla , Helsinki

2 SYKE ORGANISAATIO ( ) Vertailulaboratorio (VLAB)

3 Kansallinen vertailulaboratorio SYKE on toiminut ympäristöalan kansallisena vertailulaboratoriona vuodesta 2001 lähtien. Toiminta on jatkuvaa YM:n vuonna 2006 uudistamalla määräyksellä, mikä on annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla. Tehtävänä on tukea viranomaisille seuranta-, tutkimus- ja valvontatietoa tuottavia laboratorioita ja tutkimuslaitoksia niin, että tuotettu tieto on luotettavaa, vertailukelpoista ja laadullisesti tarkoitukseensa soveltuvaa. Vänni Vertailulaboratorio (VLAB)

4 Kansallinen vertailulaboratorio Pätevyysalueena vesien ja kiinteiden näytteiden kemiallinen ja ekotoksikologinen testaus- ja näytteenottotoiminta Palvelut: kemiallisen ja biologisen testaus- ja näytteenottotoiminnan ulkoinen laadunarviointi kansallinen ja kansainvälinen menetelmästandardisointi, testaus- ja näytteenottomenetelmien kehittäminen, ympäristöalan laboratoriosektorin asiantuntijoiden koulutus ja tiedonvälitys, ympäristöviranomaisille ja muille ympäristöalan toimijoille annettava asiantuntija-apu laboratorioalan laadunvarmistuksessa sekä asiantuntijatehtävät kansainvälisissä hankkeissa. Vänni Toimintaan liittyy myös ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmä. Vertailulaboratorio (VLAB)

5 Ympäristöalan menetelmästandardisointi Valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) mukaan pinta- ja pohjavesien seurannoissa tulee käyttää SFS-, EN- ja ISO-standardien mukaisia menetelmiä tai niitä tarkkuudeltaan tai luotettavuudeltaan vastaavia menetelmiä. Etenkin EU-direktiivien toimeenpanossa niillä on keskeinen asema. Menetelmästandardeja käytetään ympäristön tilan tutkimukseen, seurantaan, velvoitetarkkailuun ja valvontaan. Niitä käyttäen saadaan luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia, joita tarvitaan kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä takamaan laadukas ympäristötieto aina viranomaistoiminnan johtopäätöksiin asti.

6 Ympäristöalan menetelmästandardisointi Standardisointipalvelut SYKE on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisö ympäristöalan menetelmästandardien laatimisessa 1970-luvulta lähtien. Toimitaan kansallisissa työryhmissä ( ), jotka on koottu eri laitosten ja alojen asiantuntijoista (noin 80 henkilöä): Vesibiologian standardisointityöryhmä Vesikemian standardisointityöryhmä Vesinäytteenoton standardisointityöryhmä Vesimikrobiologian standardisointityöryhmä (THL) Maaperämenetelmien standardisointityöryhmä Lietteiden karakterisoinnin standardisointityöryhmä Hydrologisten mittausten standardisointi (ei varsinaista työryhmää) Työryhmien tehtävänä on osallistua CENin ja ISOn standardisointityöhön, huolehtia Suomen edun huomioinnista sekä valmistella Suomen kannanotto eri valmisteluvaiheissa oleviin standardeihin. ISOssa, CENissä ja SFS:ssä on tähän mennessä standardisoitu lähes 600 ympäristöalan menetelmää tai ohjetta.

7 Ulkoinen laadunarviointipalvelu Akkreditoitua kansainvälistä toimintaa lähes 50 vuoden kokemuksella. Toimintaa ohjaa kansainväliset vaatimukset ja suositukset pätevyyskokeiden järjestämiseen: ISO/IEC Guide 43-1, jonka korvaa 01/2010 voimaan tullut ISO/IEC 17043, lisäksi ILAC-vaatimukset ja ISO standardi (tilastokäsittelyt). Vänni SYKE on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T003 (SFS-EN ISO/IEC vuodesta1992 lähtien. Proftest on akkreditoitu vertailumittausten järjestäjä PT01 (www.finas.fi) vuodesta 2006 lähtien. SYKE on FINASin akkreditoima kalibrointilaboratorio K054 (SFS-EN ISO/IEC ja MIKESin sopimuslaboratorio vesiympäristön kemiallisiten analyysien jäljitettävissä kalibroinneissa ja asiantuntijatehtävissä vuodesta 2010 lähtien.

8 Ulkoinen laadunarviointipalvelu Pätevyyskokeita järjestetään 7-11/vuosi. Testattavia suureita noin 50. Osallistujia noin 255 kotimaasta (70%) ja ulkomailta (30%). Liiketaloudellista toimintaa. Toimintaa kehitetään ympäristönäytteiden näytteenoton vertailuissa sekä biologisten määritysten luotettavuuden määrittämisessä. Kansainvälinen pätevyyskoetoiminta eurooppalaisten pätevyyskoejärjestäjien verkostossa (PT-WFD, Osallistutaan vientihankkeisiin (Pietari, Murmansk). Leivuori

9 SYKE-laboratoriot Pätevyyskokeiden järjestäminen, koordinaattori, analytiikan asiantuntijat, analytiikka, näytteiden valmistus Kemiallis-fysikaalinen vertailulaboratorio epäorgaanisen, orgaaniset, fysikaaliset vesivertailut kiinteä aines akkreditoituja ja ei-akkreditoituja kokeita Ulkoinen laadunarviointipalvelu Biologinen vertailulaboratorio kasviplanktonvertailu SYKE- vesikeskus, pohjaeläinvertailu merikeskus valobakteeritestivertailu ei-akkreditoiduja Pätevyyskokeiden järjestäminen, koordinaattori, analytiikan asiantuntijat, analytiikka, näytteiden valmistus Akkreditoitu vertailumittausjärjestäjä PT01 (www.finas.fi) Yhteistyö/ alihankinta Ei-akkreditoidut pätevyyskokeet Analytiikan asiantuntija, analytiikka, näytteiden valmistus Akkreditoidut pätevyyskokeet Analytiikan asiantuntija, analytiikka, näytteiden valmistus Kemiallis-fysikaalinen radonvertailut pohjavedestä liukoisuustestien vertailut kehittämisvertailut Kehittyvä alue, LYNET? Fysikaalinen lämpöarvo polttoaineista

10 Miten suoriutumistani arvioidaan? z arvon (z score) avulla: z = (x i X)/s p, jossa x i = yksittäisen laboratorion tulos X = vertailuarvo s p = hajonnan tavoitearvo Hyväksyttävä tulos, jos z 2 Kyseenalainen tulos, jos 2 < z < 3 Ei-hyväksyttävä tulos, jos z 3 lisätietona zeta arvo: zeta = ( xi X ) / ulab uc Laboratorion suoriutuvuuden arviointi esim. Cr vedestä (PT6/2006). jossa huomioidaan laboratorion (u lab ) ja vertailuarvon (u c ) mittausepävarmuus

11 Miten raportoidaan? Alustavat tulokset liitteineen kommenteille 2 viikon sisään tulosten palauttamisesta ja laaja loppuraportti 3-5 kk kuluttua aineiston palautuksesta. Loppuraportissa raportoidaan mm: Toteuttajat, näytteet, näytteenvalmistus, homogeenisuustestaus, säilyvyys. Asiakastulokset ryhmiteltynä eri esikäsittelymenetelmän mukaan, tavoitearvo- ja hajonta, tavoitearvon epävarmuus, pätevyyden arviointi z-arvojen perusteella. Vertailu eri määritystekniikoiden välillä, vertailu asiakkaiden kokonaisepävarmuuksien kesken, eri kokonaisepävarmuuksien arviointimenetelmien välinen ero. Asiakaspalautteet, asiakkaiden palaute järjestäjälle/tuloksiin, järjestäjien palaute asiakkaille.

12 Kuinka hyvää laadunarviointipalvelua? Asiakastyytyväisyyskyselyn 2010 tuloksia. Kotimaisia vastanneita asiakkaita 66 ja ulkomaisia asiakkaita 14.

13 Kuinka hyvää laadunarviointipalvelua? Asiakkaiden toiveita pätevyyskokeiden laajentamiseen: Uima-allasvedet (kloori, urea), talousvesi (Al) Jätenäytteet (halogeenit), lietteet ja kompostinäytteet (TN, TP, K, Ca, Mg,S) Elintarvikkeet (NaCl, sokerikemia) Kiinteät näytteet liukoisuustesti Tuhka (kemialliset määritykset), kierrätyspolttoaineet (lämpöarvo) jne..

14 Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointipalvelu (Finas akkreditoima S022, Miksi henkilösertifiointi? Ympäristötutkimuksissa näytteenoton virhe on suurempi kuin analytiikan virhe, näytteenoton oltava laadukasta. 14 Ympäristöanalytiikan tulosten perusteella tehdään kalliita ja kauaskantoisia päätöksiä (maaperän kunnostus, jätevedenkäsittelylaitokset). Myös ympäristörekistereihin tallennettavan tiedon(mm. vedenlaaturekisterit) tulee olla vertailukelpoista ja luotettavaa.

15 Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointipalvelu (Serti) Sertifikaatin elinkierto Erikoistumisalat: Vesi- ja vesistönäytteet Näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä Näytteet ilmasta ja laskeumasta Ympäristömittaus ja -havainnointi Eliöstönäytteet

16 Hyväksi koettua näytteenottajien sertifioinnista Työntekijä: Osoittaa ulkopuolisille pätevyyden Mahdollisuus osallistua koulutuksiin Lisää näytteenottotaitoja Lisää omaehtoista kehittymistä Suositellaan muillekin näytteenottajille Työnantaja: Näytteenoton laatu on parantunut Hyväksytty yhdenmukainen, dokumentoitu järjestelmä Osa firman kokonaislaatua Usein kilpailuetu firmalle Kokonaisuudessaan hyvä valinta yritykselle

17 P. Wang, NIVA Kiitokset materiaalista ja kuvista: Anneli Joutti (Serti ja standardisointi), Anja Holmsten (standardisointi) Katarina Björklöf (Serti) Kiitokset mielenkiinnosta!

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011

Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 6/2011 Radon pohjavedestä Kaija Korhonen-Ylönen, Ulla-Maija Hanste, Mirja Leivuori ja Markku Ilmakunnas Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Henkilösertifiointi näytteenottoon. Talous- ja uimavedet

Henkilösertifiointi näytteenottoon. Talous- ja uimavedet Henkilösertifiointi näytteenottoon Talous- ja uimavedet Näytteenotto Tärkeä osa tutkimusketjua Vaikuttaa analyysituloksiin, niiden tulkintaan sekä mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin Suuri(n) osa tuloksen

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012

Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jorma Niemi (toim.) Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 11 2009 Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 Jorma Niemi

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2004. Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2004. Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2004 Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua 1 2004 Sisältö PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus..................................... 3 6 8 12 16 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 1(6) Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu AKKREDITOINTI Pätevyyden toteamista Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO/IEC 17025, ISO/IEC

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2008 ISBN 978-952-5610-46-8 ISSN 1235-3655 Alkusanat FINAS-oppaan S21/2008 tarkoituksena on yhtenäistää tietojärjestelmien

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille AdvanceETV 2 Alkusanat: EU:n ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma Innovaatioiden pääsy markkinoille

Lisätiedot

Luotettavuuden tuotteistamisella kilpailukyky kuntoon MIKESin ylijohtaja Timo Hirvi eläkkeelle EU satsaa akkreditointitoimintaan

Luotettavuuden tuotteistamisella kilpailukyky kuntoon MIKESin ylijohtaja Timo Hirvi eläkkeelle EU satsaa akkreditointitoimintaan 2 2014 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti Luotettavuuden tuotteistamisella kilpailukyky kuntoon MIKESin ylijohtaja Timo Hirvi eläkkeelle EU satsaa akkreditointitoimintaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi Hyvien menettelytapojen kuvaus

Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi Hyvien menettelytapojen kuvaus JLY Jätelaitosyhdistys ry. Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi Hyvien menettelytapojen kuvaus HSY / Tero Kantola Tritonet Oy Tampere 30.05.2010 2 Tritonet Oy 2010 Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ

KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ Hajaputsari ry Erkki Santala, Matti Valve, Timo Laaksonen, Jenni Nieminen KIINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN LAATU ENNEN KÄSITTELYÄ Helsinki 10.11.2013 Korjattu versio 2 / 27 KINTEISTÖKOHTAISEN TALOUSJÄTEVEDEN

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2014 ISBN 978-952-6682-19-8 1(24) Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä 2(24) Tietotekniikan arviointi

Lisätiedot

Palveleva ympäristökumppanisi

Palveleva ympäristökumppanisi Palveleva ympäristökumppanisi Envimetria Oy - ympäristömittauksia vuodesta 1990 Olemme viihtyneet Envimetria Oy:ssä ympäristömittauksien parissa jo yli kaksikymmentä vuotta ja uskomme tämän myös välittyvän

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN- RESEARCH NOTES 1799 Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät Leena Aunela-Tapola, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen, Arvo

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita

Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita Uutta teknologiaa, uusia osaajia ja innovaatioita Ryhmäpäällikkö Mittatekniikan keskus (MIKES) 60 henkeä 7 henkeä Mittatekniikan keskus Metrologian eli mittaustieteen ja pätevyydentoteamisen asiantuntija-

Lisätiedot