Voimassa: toistaiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimassa: toistaiseksi"

Transkriptio

1 Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Taustalla olevat kansainväliset standardit, suositukset ja muut asiakirjat: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 1 (19) Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liitteet 1 (Personnel Licensing), 6 (Flight Operations), 8 (Airworthiness), 11 (Air Traffic Services), 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) ja 14 (Aerodromes) Muutostiedot: Päivämäärä Versio Muutos Ensimmäinen julkaisu Sisältönumeroinnin, tekstin kohtien 2.2.1, 2.2.9, , 2.3.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.2, 3.4, sekä liitteiden päivitys ja kohdan lisäys Logon, tekstin kohtien ja sekä Trafin prosessien nimien päivitys lukuun 4.1 SUOMEN ILMAILUN TURVALLISUUSOHJELMA SISÄLTÖ LYHENTEET ESIPUHE SUOMEN ILMAILUN TURVALLISUUSPOLITIIKKA JA TAVOITTEET Suomen ilmailun turvallisuusohjelman tausta Ilmailun lainsäädäntökehys Vastuut ja velvollisuudet Onnettomuus- ja vaaratilannetutkinta Toimeenpanon varmistamispolitiikka TURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA Vaatimukset palveluntarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmille lle asetetut vaatimukset Hyväksyttävät turvallisuustasot Turvallisuussuunnittelu TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN Turvallisuuden valvonta Turvallisuustieto, sen kerääminen, analysointi ja vaihtaminen Valvonnan riskiperusteinen keskittäminen TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Sisäinen koulutus ja turvallisuustiedon levittäminen Ulkoinen koulutus ja turvallisuustiedon levittäminen LIITTEET Suomen kansallinen ilmailun turvallisuussuunnitelma Suomen turvallisuustavoitteet ja turvallisuusindikaattorit... 19

2 2 (19) LYHENTEET AMC Acceptable Means of Compliance Hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät DOC 9859 ICAO Safety Management Manual ICAO:n Turvallisuudenhallintakäsikirja EASA European Aviation Safety Agency Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASP European Aviation Safety Programme Eurooppalainen ilmailun turvallisuusohjelma ECCAIRS European Coordination Center for Yhteiseurooppalainen poikkeamatietokanta Accident and Incident Reporting Systems Eurocontrol European Organisation for Safety of Air Navigation Eurooppalainen lennonvarmistusjärjestö FASP Finnish Aviation Safety Programme Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FDM Flight Data Monitoring Lentotietojen seuranta ICAO International Civil Aviation Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö Organization SAFA Safety Assessment of Foreign Ulkomaalaisten ilma-alusten asemataso- Aircrafts tarkastus SANA Safety Assessment of National Kotimaisten ilma-alusten asematasotarkas- Aircrafts tus SMS Safety Management System Turvallisuudenhallintajärjestelmä SSP State Safety Programme Ilmailun turvallisuusohjelma USOAP Universal Safety Oversight Audit ICAO:n kansainvälinen auditointiohjelma Programme

3 3 (19) 1 ESIPUHE Suomen ilmailun turvallisuusohjelma (Finnish Aviation Safety Programme FASP) on kuvaus niistä eri määräyksistä ja toiminnoista, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ilmailun turvallisuutta ja varmistaa, että Suomen toiminta on EASA:n asetusten ja ICAO:n yleissopimuksen liitteiden turvallisuudenhallintaa koskevien vaatimusten mukaista. Ilmailun turvallisuusohjelmassa kuvataan, miten Suomessa on lainsäädännöllisesti varmistettu, että palvelun tarjoajilla on vaadittava turvallisuudenhallintajärjestelmä, että jäsenvaltio valvoo turvallisuudenhallintajärjestelmien toimintaa ja että jäsenvaltion eri toimijoiden vastuut ja valtuudet on selkeästi määritelty. Ilmailun turvallisuusohjelma toimii myös apuvälineenä kuvaamaan eri ilmailun alojen lainsäädännöstä koostuva monimutkainen määräysverkosto yhtenä, selkeänä kokonaisuutena, jonka tavoitteena on ilmailun turvallisuuden parantaminen. sitoutuu tarjoamaan riittävät resurssit ilmailun turvallisuusohjelman käyttöönottamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kari Wihlman pääjohtaja Pekka Henttu ylijohtaja, ilmailujohtaja

4 4 (19) 2 SUOMEN ILMAILUN TURVALLISUUSPOLITIIKKA JA TAVOITTEET Suomen siviili-ilmailuviranomainen (, Trafi) on asettanut turvallisuuden tärkeimmäksi päämääräkseen taloudellisten, toiminnallisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten näkökohtien edelle. Nykyinen turvallisuustaso on säilytettävä ja sitä on mahdollisuuksien mukaan entisestään parannettava. Suomen lentoturvallisuusnormit täyttävät vähintään ICAOn, EU:n, Eurocontrolin ja kansallisen tason vaatimukset. Turvallisuusvaatimukset asetetaan tarvittaessa näitäkin korkeammalle, ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Suomen ilmailuviranomainen edistää turvallisuutta ja ilmailualan suotuisaa toimintaympäristöä. Turvallisuudenhallinnan periaatteiden jatkuva kehittäminen ja riskiperusteinen lähestymistapa ovat Suomen ilmailuturvallisuuden kulmakiviä. Vastuu turvallisuudesta jakautuu viranomaisen ja palveluntarjoajien välillä niiden keskinäisten vastuualueiden mukaisesti. Suomen ilmailuviranomainen sitoutuu pitämään ilmailun turvallisuustehtäviin tarvittavat resurssinsa, asiantuntemuksensa ja henkilöstönsä tehtävien edellyttämällä tasolla. Tätä tuetaan jatkuvan koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. 2.1 Suomen ilmailun turvallisuusohjelman tausta ICAO eli Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on Yhdistyneiden kansakuntien alainen yhteistyöjärjestö. Sen tehtävät on määritelty 5. joulukuuta 1944 allekirjoitetussa Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa eli ns. Chicagon sopimuksessa. ICAO:n tarkoituksena on kehittää kansainvälisen ilmailun periaatteita ja tekniikkaa sekä edistää kansainvälisen ilmaliikenteen suunnittelua ja kehittämistä. Järjestön tehtävänä on muun muassa edistää lentoturvallisuutta kansainvälisessä ilmailussa. Tällä hetkellä ICAO:ssa on 191 jäsenvaltiota. ICAO on asettanut jäsenvaltioille yleissopimuksen liitteiden 1 (Personnel Licensing), 6 (Flight Operations), 8 (Airworthiness), 11 (Air Traffic Services), 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) ja 14 (Aerodromes) perusteella vastuut ja velvoitteet, jotka liittyvät yleisesti turvallisuuden hallintaan. Vastuu turvallisuuden hallinnasta jakautuu laajasti ICAO:n jäsenvaltioiden, ilmailun valvontaa suorittavien viranomaisten, ilmailun toimijatahojen, mm. kansainvälisten ilmailuorganisaatioiden, toiminnanharjoittajien, palveluntarjoajien, lentopaikkojen pitäjien, ilmailun laitevalmistajien, -etujärjestöjen, ja koulutusorganisaatioiden kesken Turvallisuuden hallintaa toteutetaan jäsenvaltion, valvovan viranomaisen sekä palvelun tarjoajien ja toiminnan harjoittajien toiminnoilla. Jäsenvaltion tulee asettaa määrälliset turvallisuuden tavoitetasot ja palvelun tarjoajien tulee luoda turvallisuuden hallintaan tarvittavat toiminnot, turvallisuudenhallintajärjestelmät, joilla asetetut tavoitetasot pyritään täyttämään. Palvelun tarjoajalla viitataan tässä dokumentissa kaikkiin organisaatioihin, jotka tarjoavat ilmailupalveluja, ml. koulutusorganisaatiot, lento-operaattorit, huoltoorganisaatiot, ilma-alusten suunnittelusta ja kokoonpanosta vastaavat organisaatiot, ilmaliikennepalvelujen tarjoajat sekä lentopaikkojen pitäjät.

5 5 (19) Kullekin taholle on asetettu turvallisuuden hallintaan liittyvät yksityiskohtaiset velvoitteet, joilla kokonaisuus rakentuu. ICAO jakaa turvallisuuden hallinnan kahteen toiminnalliseen osaan, jotka tulee selkeästi erottaa toisistaan: Jäsenvaltion velvollisuuteen antaa ilmailua koskeva lainsäädäntö, perustaa valvontatehtävää hoitava viranomainen ja valvontaan liittyvät mekanismit (State s Safety Programme Ilmailun turvallisuusohjelma) sekä toiminnan harjoittajien / palvelun tarjoajien tehtävään luoda ja ottaa käyttöön turvallisuudenhallintajärjestelmät (Safety Management System), joiden avulla toiminnan turvallisuus varmistetaan Tässä dokumentissa kuvataan Suomen ilmailun turvallisuusohjelma (FASP). FASP:n luomisessa on noudatettu ICAO:n määrittelemää neljän askeleen tekniikka, jotka käsitellään tässä. 1. GAP-analyysi sen selvittämiseksi, mitä kansallista lainsäädäntöä tulisi kehittää SSP:n käyttöönottamiseksi. toteutti GAP-analyysin vuosina Analyysin perusteella ei ilmennyt tarvetta kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi. Palveluntarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmiä koskevien vaatimusten toimeenpano tapahtuu EU-lainsäädännön myötä, kuten kohdassa 3.1 on kuvattu. 2. Koulutusohjelma turvallisuuden hallintajärjestelmistä valvontaa suorittavan viranomaisen henkilöstölle. on järjestänyt ja tulee jatkossakin järjestämään henkilöstölleen turvallisuudenhallintajärjestelmiin liittyvää koulutusta. Henkilöstö on osallistunut mm. JAA:n sekä Eurocontrolin turvallisuudenhallintajärjestelmiä koskeviin koulutuksiin. 3. Turvallisuudenhallintajärjestelmiä koskevien määräysten kehittäminen palvelun tarjoajille sekä ohjemateriaalin kehittäminen turvallisuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoa varten FASP:n kohdassa 3.1 on kuvattu vaatimukset turvallisuudenhallintajärjestelmien käyttöönottoa koskien. 4. Valtion toimeenpanopolitiikan uudistaminen turvallisuudenhallintajärjestelmäajattelun mukaiseksi Suomen toimeenpanopolitiikka on kuvattu kohdassa 2.5. Nykyinen toimeenpanopolitiikka täyttää ICAO:n DOC 9859-dokumentin mukaiset vaatimukset toimeenpanopolitiikalle. 2.2 Ilmailun lainsäädäntökehys Koska Suomi on jäsenenä Euroopan unionissa (EU), noudatetaan Suomessa EU:n ilmailulainsäädäntöä kaikissa niissä kysymyksissä, joissa EU:lla on toimivalta. Lentoturvallisuuden kannalta keskeisin EU-säädös on nk. EASA-asetus eli yhteisistä siviiliilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 216/2008, jonka nojalla komissio antaa tarkempia täytäntöönpanosääntöjä EU:n ilmailulainsäädäntö on saatavilla EU:n sähköisessä tietokannassa EUR-Lexissä, jossa EU:n oikeudelliset tekstit ovat vapaasti saatavilla (www.eur-lex.europa.eu).

6 6 (19) EASA-asetus ja sen nojalla annetut täytäntöönpanosäännöt löytyvät myös Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASAn sivuilta sekä n verkkosivuilta Siltä osin, kuin EU:n ilmailulainsäädäntö ei sovellu, keskeisin ilmailun kansallinen säädös Suomessa on ilmailulaki (1194/2009), jossa on kuvattuna, miten ilmailua valvotaan, mitä lupia ja hyväksyntöjä Suomessa edellytetään ja mitkä ovat lupien ja hyväksyntöjen myöntämiseksi asetetut keskeiset vaatimukset. Ilmailulaissa myönnetään lle valtuudet antaa eri kysymyksissä tarkempia määräyksiä. Ilmailulaki ja sen nojalla annetut ilmailumääräykset ovat saatavilla sähköisessä valtion säädöstietopankissa, Finlexissä (www.finlex.fi) ja n sähköisillä sivuilla (). Lentoturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä säädetään lisäksi mm. vaarallisten aineiden kuljetusta koskevassa kansallisessa lainsäädännössä Sekä EU:n ilmailulainsäädännön että Suomen kansallisen ilmailulainsäädännön lähtökohtana ovat Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestö ICAOssa hyväksytyt kansainväliset standardit ja suositetut menettelyt EU:n asetuksia ja suomalaista sitovaa ilmailulainsäädäntöä täydentämään annetaan myös ohjeluonteista aineistoa, kuten hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät (AMC:t) ja muut ohjeet. Toimivaltaisia tällaisen ohjeluonteisen aineiston antamiseen on EU-lainsäädännön osalta ensisijaisesti EASA ja kansallisen aineiston osalta. Aineisto on saatavilla EASAn ja n sivuilta Keskeisin lentoturvallisuuteen vaikuttava yleissopimus Suomessa, kuten maailmanlaajuisestikin, on kansainvälinen siviili-ilmailun yleissopimus. Kansainvälisessä siviiliilmailujärjestö ICAOssa hyväksytyt ilmailun standardit ja suositetut menettelyt julkaistaan yleissopimuksen liitteinä. Standardit ja suositetut menettelyt saatetaan Suomessa voimaan joko EU:n lainsäädännöllä taikka ilmailulailla ja/tai ilmailumääräyksillä Poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/42/EY (poikkeamadirektiivi) on Suomessa pantu täytäntöön ilmailulain 13 luvulla. Sen lisäksi, mitä EU:n lainsäädännössä säädetään, ilmailutoimintaa harjoittavan, hänen palveluksessaan olevan sekä lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan on ilmoitettava lle ilma-aluksen toimintaan, huoltoon, korjaukseen ja valmistukseen sekä lentopaikan toimintoihin ja lennonvarmistuspalveluihin liittyvistä vaaratilanteista, toiminnan keskeytyksistä, vioista, virheistä tai muista poikkeuksellisista tilanteista (poikkeamista), jotka vaarantavat, tai jos niihin ei puututa, vaarantaisivat ilma-aluksen taikka siinä olevien henkilöiden tai kenen tahansa muun henkilön turvallisuuden. huolehtii direktiivissä tarkoitetuista kansallisen viranomaisen tehtävistä. Ilmailumääräyksessä GEN M1-4 annetaan tarkemmat määräykset onnettomuuksista, vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittamisesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia henkilöitä ja organisaatioita siviili-ilmailussa Suomen alueella. Määräys koskee myös ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella tai Suomessa myönnetyn lentotoimintaluvan nojalla Poikkeamatietojen luottamuksellisuudesta ja käytöstä säädetään poikkeamadirektiivin ja ilmailulain lisäksi myös komission asetuksessa (EY) N:o 1321/2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY mukaisesti vaihdettujen siviiliilmailualan poikkeamia koskevien tietojen keskusrekisteriin tallentamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä sekä Komission asetuksessa (EY) N:o 1330/2007

7 7 (19) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siviili-ilmailun alan poikkeamia koskevan tietojen levittämisen täytäntöönpanosäännöistä Asematasotarkastusdirektiivi eli yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY on saatettu Suomessa voimaan ilmailulain 4 luvulla. Asematasotarkastusdirektiivi on EASA-asetuksella jo kumottu, mutta sitä sovelletaan siihen saakka, kunnes sen korvaavat lentotoimintaa koskevat komission täytäntöönpanosäännöt tulevat voimaan, joka tulee tapahtumaan vuoden 2014 loppuun mennessä Lentoturvallisuuden kannalta merkityksellinen on myös yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, nk. musta lista asetus. Kun myöntää lentoluvan tai liikennöintiluvan Suomen ja kolmansien maiden väliseen liikenteeseen tai ylilentoluvan Suomen yli lentämiseen, se varmistaa, että lupaa hakeva ei ole komission ylläpitämällä mustalla listalla. Suomessa, kuten muissa EU-maissakin tehtyjen asematasotarkastusten havainnoilla on merkitystä silloin, kun mustaa listaa päivitetään julkaisee sähköisillä sivuillaan päivitettävän listauksen ilmailun kansallisista ja EU:n säädöksistä, mukaan lukien turvallisuuteen liittyvät. 2.3 Vastuut ja velvollisuudet Lentoturvallisuuskysymyksissä lainsäädäntötoimivalta on pitkälti siirtynyt Euroopan unionille. Euroopan parlamentti ja neuvosto sekä komissio ovat toimivaltaisia antamaan lentoturvallisuuteen liittyviä asetuksia, jotka ovat sellaisinaan jäsenvaltioissa suoraan sovellettavia. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA huolehtii eräistä perinteisesti kansallisille ilmailuviranomaisille kuuluvista tehtävistä (esim. ilma-alusten tyyppihyväksyntä ja ulkomaisten toimijoiden hyväksynnät). Kansalliseen lainsäädäntötoimivaltaan kuuluvat EASA-asetuksen liitteessä II tarkoitetut ilma-alukset ja laitteet (lentokelpoisuus, lupakirjat, lentotoiminta jne.) Ilmailulaissa on määrätty n huolehtimaan kansallisen ilmailuviranomaisen eri tehtävistä, joihin kuuluvat myös EASA-lainsäädännössä osoitetut tehtävät. myöntää lupia, valvoo toimijoita ja antaa ilmailulakia täydentäviä ilmailumääräyksiä ICAOssa Suomea edustaa ilmailujohtaja, jonka nimeää n pääjohtaja. Ilmailujohtajan vastuulla on huolehtia siitä, että kannanmuodostus ICAOssa vireillä oleviin kysymyksiin tehdä Suomessa oikealla tasolla Liikenne- ja viestintäministeriö on vastuussa kansallisten lakien ja asetusten valmistelusta Suomen ilmailun turvallisuusohjelman vastuutaho on n pääjohtaja. Pääjohtaja on nimennyt ilmailujohtajan, jonka tehtävänä on vastata ilmailun kokonaisvaltaisesta seurannasta ja koordinoinnista. Ilmailujohtajan toiminnan tueksi on asetettu seurantaryhmä Ilmailun turvallisuusohjelman ja sen liitteiden päivitystarve arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Päivitystarpeen arvioinnista ja tarvittaessa turvallisuusohjelman tai

8 8 (19) sen liitteiden päivityksestä vastaa n Liikenteen analyysit -osasto. Muutostarpeet turvallisuusohjelmaan tulevat n sisäisiltä tahoilta, joiden on huomioitava turvallisuusohjelman päivitys muutostarpeiden tullessa tietoon. Herätteitä turvallisuusohjelman muutoksille voi tulla myös Liikenteen turvallisuusviraston ulkoisilta kansallisilta ja kansainvälisiltä tahoilta Muutokset ilmailun turvallisuusohjelmaan hyväksytetään pääjohtajalla ilmailujohtajan esityksestä. Muutokset ilmailun turvallisuusohjelman liitteisiin hyväksyy ilmailujohtaja. 2.4 Onnettomuus- ja vaaratilannetutkinta Suomessa ilmailun onnettomuus- ja vaaratilanteiden tutkinta tapahtuu pääasiassa Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) toimesta. Onnettomuustutkintakeskus perustettiin vuonna 1996 oikeusministeriön yhteyteen. Onnettomuustutkintakeskus on itsenäinen virasto, jossa tutkinnan riippumattomuus eri liikennemuotojen ja pelastustoimen hallinto- ja valvontaorganisaatioista on turvattu. OTKESin toimintaa säätelee turvallisuustutkintalaki 525/2011. Ilmailuonnettomuudet ja vaaratilanteet tutkitaan siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 996/2010 määrätään ja kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksessa (SopS 11/49) on sovittu Turvallisuustutkinnan aloittamisesta päätettäessä otetaan huomioon tapahtuman vakavuus ja uusiutumisen todennäköisyys. Seurauksiltaan vähäinenkin tapahtuma tai vaaratilanne voidaan tutkia, jos tutkinnan arvioidaan tuottavan merkittävää tietoa yleisen turvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi Turvallisuustutkinnan lopputulos on tutkintaselostus, jonka lopussa on turvallisuussuosituksia toimivaltaisille viranomaisille ja muille tahoille. Turvallisuussuositukset kiteyttävät tutkijoiden käsityksen siitä, miten samankaltaiset onnettomuudet voidaan jatkossa välttää. Onnettomuustutkintakeskus seuraa suositusten toteutumista. Turvallisuustutkintaa tehdään yksinomaan turvallisuuden parantamiseksi eikä tutkinnassa oteta kantaa syyllisyys- ja vastuukysymyksiin eikä vahingonkorvausvelvollisuutteen voi onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden johdosta tehdä Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnoista riippumattomia selvityksiä ja käynnistää valvontatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei ilmailutoiminnan jatkaminen vaaranna turvallisuutta. 2.5 Toimeenpanon varmistamispolitiikka Jos havaitsee valvontansa yhteydessä vaatimusten vastaista toimintaa, se voi puuttua toimintaan hallinnollisin seuraamuksin. Liikenteen turvallisuusviraston käytettävissä olevista hallinnollisista seuraamuksista on säädetty ilmailulain 16 luvussa. Seuraamustyyppejä ovat huomautus, varoitus, toimintakielto, luvan rajoittaminen tai peruuttaminen sekä lisäksi uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka. Hallinnollisten seuraamusten lisäksi lain ja määräysten vastainen toiminta voi päätyä poliisin tutkittavaksi. Esim. liikenteen vaarantaminen ja liikennejuopumus ovat rikoslain alaisia tekoja Palveluntarjoajilla on ilmailulain ja ilmailumääräyksen GEN M1-4 perusteella velvollisuus raportoida havaitsemistaan sekä omassa toiminnassaan tapahtuneista onnet-

9 9 (19) tomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamista. ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin turvallisuuden varmistamiseksi tietoonsa tulleiden tapausten johdosta. Välittömiä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi yhteydenotto toimijaan ja toiminnan väliaikainen rajoittaminen. Pidemmän aikavälin toimenpiteitä voivat olla valvontatoimenpiteiden keskittäminen tai sääntelytoimien kautta tapahtuva puuttuminen asiaan Turvallisuudenhallinnan periaatteiden mukaisesti palveluntarjoajilla on myös velvollisuus käsitellä toiminnassaan havaitsemansa poikkeamat ja ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin riippumatta siitä, aiheuttaako poikkeama n toimenpiteitä Poikkeamailmoitusten käsittelyssä noudatetaan just culture -periaatetta, kuten kohdassa 4.2 on kuvattu.

10 10 (19) 3 TURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA 3.1 Vaatimukset palveluntarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmille Turvallisuudenhallintajärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmällistä toimintatapaa, joka sisältää turvallisuuden hallintaan tarvittavat hallinnolliset rakenteet, vastuut, turvallisuuspolitiikan ja menetelmät. Turvallisuudenhallintajärjestelmän avulla tunnistetaan turvallisuuteen liittyvät uhkatekijät, varmistetaan korjaavat toimenpiteet turvallisuustason ylläpitämiseksi, suoritetaan jatkuvaa seurantaa ja säännöllistä turvallisuustason arviointia ja pyritään jatkuvaan turvallisuudenhallintajärjestelmän toimivuuden parantamiseen ICAO vaatii, että lentokoulutusorganisaatiot (Annex 1), lentotoiminnan harjoittajat (Annex 6), huolto-organisaatiot (Annex 6), ilma-alusten suunnittelu- ja valmistusorganisaatiot (Annex 8, alkaen ), ilmaliikennepalvelujen tarjoajat (Annex 11) ja lentoasema-operaattorit (Annex 14) ottavat käyttöön mainittujen Annexien vaatimukset täyttävän turvallisuudenhallintajärjestelmän Lentokoulutusorganisaatioiden, lentotoiminnan harjoittajien, huolto-organisaatioiden ja ilma-alusten suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden osalta vaatimusta turvallisuudenhallintajärjestelmästä ei Suomessa ole vielä implementoitu. EU-asetus 859/2008 (EU-OPS) on kuitenkin vuodesta 2008 lähtien sisältänyt lentotoiminnan harjoittajille vaatimuksen onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelmasta, jonka perusteella on tunnistettu turvallisuuteen liittyviä uhkatekijöitä ja tehty korjaavia toimenpiteitä Lentokoulutusorganisaatioiden ja lentotoiminnan harjoittajien osalta vaatimus turvallisuudenhallintajärjestelmästä implementoidaan Suomessa EASA:n ensimmäisen laajennuksen myötä julkaistavien organisaatioita koskevien vaatimusten (PART- ORA/ORO) kautta. Vaatimukset on julkaistu vuoden 2012 aikana ja niiden käyttöönottoa varten on määritelty kansallinen siirtymäkausi, jonka loppuun mennessä turvallisuudenhallintajärjestelmä tulee olla käytössä. Vaatimusten käyttöönotto tapahtuu asteittain alkaen siten, että kaikilla toimijoilla on oltava turvallisuudenhallintajärjestelmä käytössä viimeistään mennessä Huolto-organisaatioiden osalta vaatimus turvallisuudenhallintajärjestelmästä implementoidaan EU-asetuksen 2042/2003 muutoksella, jonka suunniteltu aikataulu on vuosi Ilma-alusten suunnittelu- ja valmistusorganisaatioiden osalta vaatimus turvallisuudenhallintajärjestelmästä implementoidaan EU-asetuksen 748/2012 muutoksella, jonka suunniteltu aikataulu on vuosi Ilmaliikennepalvelujen tarjoajien osalta vaatimus turvallisuudenhallintajärjestelmästä on implementoitu vuonna 2005 EU-asetuksella 2096/2005 (nyk. EU-asetus 1035/2011), jonka mukaan ilmaliikennepalvelujen tarjoajalla on oltava käytössään turvallisuudenhallintajärjestelmä jotta sille voidaan myöntää toimilupa kyseisten palvelujen tarjoamista varten. on toimiluvan myöntämisprosessin yhteydessä arvioinut kaikkien Suomessa pääasiallista toimipaikkaa pitävien ilmaliikennepalveluja tarjoavien organisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmät ja todennut niiden täyttävän EU-asetuksen 2096/2005 (nyk. 1035/2011) vaatimukset ja samalla myös ICAO:n turvallisuudenhallintajärjestelmälle asettamat vaatimukset Lentoasema-operaattorien osalta vaatimus turvallisuudenhallintajärjestelmästä on

11 11 (19) implementoitu kansallisesti vuonna 2002 ilmailumääräyksellä AGA M3-3. Ilmailumääräyksen mukaan lentoaseman toimintakäsikirjan osana tulee olla turvallisuudenhallintajärjestelmä, sen kuvaus ja toiminnot. on auditoinut kaikkien Suomen lentoasemien turvallisuudenhallintajärjestelmät ja todennut niiden täyttävän ICAO:n turvallisuudenhallintajärjestelmälle asettamat vaatimukset. Vuonna 2014 voimaantulevat EASA:n lentoasemia koskevat yhteiseurooppalaiset määräykset sisältävät vähintään ICAO:n Annexin tasoiset vaatimukset turvallisuudenhallintajärjestelmästä seuraa ja arvioi vuosittaisten auditointien sekä hyväksyntäprosessien kautta palveluntarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmien toimintaa ja riittävyyttä. 3.2 lle asetetut vaatimukset EASA-asetusta täydentävissä komission asetuksissa säädetään myös viranomaisia koskevista vaatimuksista joiden voimaantulo tapahtuu implementointisuunnitelman mukaisesti. Viranomaisilta edellytetään hallintojärjestelmä, joka pitää sisällään dokumentoidut periaatteet ja menettelyt, jotka kuvaavat viranomaisen organisaation sekä käytettävissä olevat välineet ja menetelmät. Viranomaisella on oltava myös riittävä ja pätevä henkilöstö sekä menetelmät riittävyyden ja pätevyyden arvioimiseksi ja todentamiseksi. Viranomaisella on oltava sen oman toiminnan vaatimustenmukaisuutta seuraava järjestelmä Suomen ilmailun turvallisuusohjelma sekä n toimintajärjestelmä ovat osa vaatimusten mukaista hallintojärjestelmää sekä vaatimustenmukaisuutta seuraavaa järjestelmää. 3.3 Hyväksyttävät turvallisuustasot Ilmailun turvallisuusohjelman yksi tärkeä osa on hyväksyttävän turvallisuustason määrittely turvallisuustavoitteiden(spt) ja turvallisuusindikaattorien(spi) avulla. Turvallisuustavoitteilla määritellään vähimmäistaso, joka palvelun tarjoajien tulee toiminnassaan saavuttaa. Turvallisuustason saavuttamista seurataan kuhunkin tavoitteeseen liittyvien turvallisuusindikaattorien(spi) avulla Määrittelemällä hyväksyttävä turvallisuustaso ilmailun eri osa-alueiden toimijoille seuraa lentoturvallisuuden kehittymistä ja puuttuu toimintaan, mikäli lentoturvallisuustasoa ei saavuteta. Hyväksyttävä turvallisuustaso toimii linkkinä ja ohjenuorana kehitettäessä valtiossa tapahtuvaa lentoturvallisuustyötä sekä apuvälineenä palvelun tarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmää kehitettäessä. Turvallisuustasoa määriteltäessä otetaan huomioon kansainväliset vaatimukset (esim. Euroopan Unioni, EASA) Indikaattorit ovat hyvä keino jäsentää suurta määrää monesta eri lähteestä saatua turvallisuustietoa, mukaan lukien lentoturvallisuusilmoitukset ja FDM-dataan perustuva analyysitieto. Indikaattorien seuranta ja analysointi auttavat kohdentamaan viranomaisen toimenpiteitä riskiperusteisesti ja ilmailun toimijoita seuraamaan ja kehittämään toimintansa turvallisuutta. Indikaattoreita seuraamalla voidaan myös saada tietoa tehtyjen toimenpiteiden onnistumisesta ja tehokkuudesta Ilmaliikennepalvelujen tarjoajien osalta EU-tasolla on lisäksi annettu EU-asetus 691/2010 koskien lennonvarmistuspalvelujen suorituskyvyn parantamista. Ko. ase-

12 12 (19) tuksessa on määritelty indikaattoreita koskien ympäristöä, kapasiteettia, kustannustehokkuutta sekä turvallisuutta. Turvallisuuden osalta asetuksessa on määritelty tavoitteet turvallisuusjohtamisen tehokkuudelle, riskianalyysivälineen vakavuusluokituksen käyttämiselle sekä oikeudenmukaiselle toimintaympäristölle. Suomi on lisäksi kansallisesti asettanut tavoitteet ilmaliikenteen hallinnan toiminnasta johtuvien kiitotiepoikkeamien sekä ilmaliikenteen hallinnan toiminnasta johtuvien porrastuksen alitusten määrälle Suomen turvallisuusindikaattorien kehitystyön pohjana ovat yhteiseurooppalaiset ja kansainväliset indikaattorit. EASAn määrittelemien indikaattorien rinnalle on pyritty hakemaan mahdollisimman kattavat ja Suomen kansalliset ominaispiirteet huomioonottavat indikaattorit Liitteessä 2 on listattu Suomen määrittelemät turvallisuustavoitteet eri osa-alueille, tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseen käytettävät turvallisuusindikaattorit sekä kuvaus turvallisuustason määrittelyn periaatteista Jokaisen palveluntarjoajan tulee huomioida liitteessä kuvatut turvallisuustavoitteet siltä osin, kuin ne koskevat palveluntarjoajan toimintaa ja toiminnassaan pyrkiä saavuttamaan määritetyt tavoitearvot. Ilmailun turvallisuusohjelman liitteen 2 mukaisten turvallisuustavoitteiden ja turvallisuusindikaattoreiden lisäksi palveluntarjoajat voivat tarpeen mukaan määrittää omia indikaattoreitaan ja tavoitteitaan oman turvallisuustasonsa seuraamiseksi ja parantamiseksi. Turvallisuustavoitteiden perusteella palveluntarjoajien tulee arvioida, minkälaisiin toimiin sen tulee ryhtyä tavoitteen saavuttamiseksi, määritellä tarvittavat turvallisuustoimenpiteet ja toteuttaa ne Turvallisuustavoitteiden ja turvallisuusindikaattorien toimivuutta arvioidaan vuosittain Suomen ilmailun turvallisuusohjelman päivitystarpeen arvioinnin yhteydessä. Arvioinnissa huomioidaan mm. EASP:n ja EASA:n European Aviation Safety Planista mahdollisesti jatkossa tulevat turvallisuustavoitteet.

13 13 (19) 3.4 Turvallisuussuunnittelu Suomen turvallisuussuunnittelu perustuu pääasiallisesti Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan liikennepoliittisen selontekoon ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, n liikennejärjestelmän turvallisuuden hallintaprosessin kautta tulevaan tietoon sekä EASA:n European Aviation Safety Planissa jäsenvaltioihin kohdistettuihin tavoitteisiin ja tehtäviin n liikennejärjestelmän turvallisuuden hallintaprosessi perustuu järjestelmälliseen tiedon hankintaan ja analysointiin, sen perusteella päätettäviin toimenpiteisiin ja niiden toimivuuden arviointiin arvioi ilmailun eri toimijoiden ja osa-alueiden riskitasoa ja keskittää sen perusteella sääntely-, valvonta- sekä turvallisuustiedottamistoimenpiteet riskialttiimpiin alueisiin tulee jatkossa kehittämään koko ilmailun osalta riskienarviointimenettelyn, jonka avulla pyritään tunnistamaan kokonaisvaltaisesti ilmailutoimialan riskit ja vähentämään niitä siinä määrin kuin mahdollista European Aviation Safety Plan on EASA:n nelivuotiskaudeksi tuottama suunnitelma, jossa linjataan turvallisuuden kannalta merkittävimmät osa-alueet, joihin Euroopan tasolla halutaan kiinnittää huomiota sekä turvallisuuden parantamiseksi määritellyt toimenpiteet Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepoliittisen selonteon, n liikennejärjestelmän turvallisuuden hallintaprosessin sekä EASA:n European Aviation Safety Planin perusteella tehdään Suomen kansallinen ilmailun turvallisuussuunnitelma, joka esitetään liitteessä 1. Suunnitelma tehdään pääsääntöisesti nelivuotiskaudeksi ja siinä määritellään osa-alueet, joihin seuraavan kauden aikana tul-

14 14 (19) laan kiinnittämään huomiota ja kohdistamaan valvontaa ja muita turvallisuustoimenpiteitä.

15 15 (19) 4 TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 4.1 Turvallisuuden valvonta Vastuu ilmailun toimijoiden ja palvelun tarjoajien toiminnan valvomisesta on jakautunut EU-tasolle ja kansalliselle tasolle, kuten luvussa 2 on kuvattu. Luvussa 3 on kuvattu palveluntarjoajien vastuut oman toimintansa turvallisuuden hallinnasta n suorittama turvallisuuden valvonta jakautuu pääasiallisesti erilaisten lupien myöntämisen kautta sekä käytännön tarkastusten ja auditointien kautta tapahtuvaan valvontaan. Lisäksi seuraa turvallisuustilannetta myös muiden, kohdassa lueteltujen lähteiden kautta on kuvannut prosessit, joiden mukaisesti turvallisuuden valvontaa suoritetaan lentotoiminnan, lentokelpoisuuden, lennonvarmistuksen, lentopaikkojen sekä lentokoulutustoiminnan osalta. Prosesseissa on huomioitu kutakin osa-aluetta säätelevät kansainväliset ja kansalliset vaatimukset Lupaprosessien kautta valvotaan, että palveluntarjoajien käyttämät laitteet, järjestelmät ja menetelmät ja niihin tehtävät muutokset täyttävät kansalliset, kansainväliset sekä palveluntarjoajan omat vaatimukset. Lupaprosessin mukaisesti arvioidaan, onko palveluntarjoaja turvallisuuden hallintaa koskevien vaatimusten mukaisesti arvioinut hyväksyttävän laitteen, järjestelmän tai menetelmän tai niiden muutoksen käyttöönottoon liittyviä riskejä ja vähentänyt niitä riittävästi niin, että asetettu turvallisuustavoite saavutetaan. Arvioinnin perusteella hyväksyy tai hylkää käyttöönoton, pyytää lisätietoja, määrittelee lisäehtoja tai suorittaa tarkastuskäynnin hyväksyntää esittäneeseen organisaatioon Lupaprosessien kautta myös valvoo, että palveluntarjoajien henkilöstö tai yksityiset ilmailijat täyttävät heitä mahdollisesti koskevat pätevyysvaatimukset Tarkastus- ja auditointiprosessien kautta valvotaan, että palveluntarjoajan toiminta ja sen turvallisuudenhallintajärjestelmä täyttää sitä koskevat kansalliset, kansainväliset sekä palveluntarjoajan omat vaatimukset. Palveluntarjoajia auditoidaan pääasiallisesti vuosittaisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi toimintaa valvotaan mm. yksittäisten tarkastusten, SAFA/SANA-tarkastusten, tarkastuslentojen ja koulutustapahtumien seurannan kautta Valvontasuunnitelmassa kuvataan tarkemmin auditoitavat osa-alueet, organisaatiot tai yksiköt. Auditointi suoritetaan auditointiin koulutettujen tarkastajien toimesta auditointiprosessin mukaisesti. Auditoinnin jälkeen palveluntarjoajalle lähetetään auditointiraportti, jossa kuvataan todetut löydökset ja pyydetään palveluntarjoajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin. arvioi esitettyjen korjaavien toimenpiteiden riittävyyden ja hyväksyy ne tai tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä Luvuissa 3.4 ja 4.3 on tarkemmin kuvattu, miten mm. lentoturvallisuusilmoituksista ja muista lähteistä saatuja tietoja käytetään valvonnan kohdentamiseen ja keskittämiseen riskiperusteisesti.

16 16 (19) n oman toiminnan laadun varmistamiseksi virasto kehittää ja ottaa käyttöön toimintajärjestelmän, jossa kuvataan prosessit ja toimintaohjeet, joiden mukaisesti valvontaa suoritetaan Osana toimintajärjestelmää ssa tullaan suorittamaan sisäisiä auditointeja. Sisäisten auditointien kautta varmistetaan, että toiminta on toimintajärjestelmässä kuvattujen prosessien ja toimintaohjeiden mukaista. Sisäisiä auditointeja suoritetaan sisäisen auditoinnin prosessin mukaisesti perustuen vuosittaiseen auditointisuunnitelmaan on kohdistuu myös ulkoisia auditointeja. EASA valvoo kansallisia viranomaisia kullekin osa-alueelle erikseen tehtävien tarkastusten kautta. Osana USOAP-ohjelmaa ICAO suoritti Suomen ilmailujärjestelmän auditoinnin vuonna Turvallisuustieto, sen kerääminen, analysointi ja vaihtaminen kerää turvallisuustietoa useista eri lähteistä. Yksi tärkeimmistä lähteistä ovat lentoturvallisuusilmoitukset, joita ilmailulain 13 luvun sekä ilmailumääräyksen GEN M1-4 perusteella jokaisen ilmailutoimintaa harjoittavan, hänen palveluksessaan olevan sekä lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tehtävää suorittavan on tehtävä lle onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista sekä muista poikkeamista, jotka vaarantavat, tai jos niihin ei puututa, vaarantaisivat ilma-aluksen taikka siinä olevien henkilöiden tai kenen tahansa muun henkilön turvallisuuden. Onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista on lisäksi viipymättä ilmoitettava Onnettomuustutkintakeskukselle Kuka tahansa henkilö, joka saa tietoonsa lentoturvallisuuteen vaikuttavan asian, josta hänellä ei ole velvollisuutta tehdä ilmoitusta, voi kuitenkin tehdä siitä vapaaehtoisen ilmoituksen. Vapaaehtoinen ilmoitus voidaan antaa myös nimettömänä Ilmoitukset lle tehdään käyttäen n hyväksymiä lomakkeita. Mikäli vastuu ilmoitusten toimittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle on ilmailutoimintaa harjoittavan piirissä määrätty tietylle taholle, ei ilmoituksen tekijän tarvitse henkilökohtaisesti toimittaa laatimaansa ilmoitusta. Ilmailutoimintaa harjoittavan on tällöin sovellettava järjestelmää, jolla varmistetaan ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen Onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden ollessa kyseessä, Onnettomuustutkintakeskus arvioi tapauksen ja tarvittaessa tekee päätöksen tutkinnan aloittamisesta. lähettää Onnettomuustutkintakeskukselle tiedon tapauksista, jotka eivät ole onnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita, mutta joiden se arvioi mahdollisesti johtavan tutkintaan tallentaa vastaanotetut ilmoitukset ilman tunnistetietoja yhteiseurooppalaiseen ECCAIRS-poikkeamatietokantaan. ECCAIRS-tietokannan kautta Suomi vaihtaa turvallisuustietoa muiden tietokantaan tietoa tallentavien valtioiden kanssa Lentoturvallisuusilmoitusten lisäksi turvallisuustiedon lähteitä ovat mm. auditointi- ja tarkastushavainnot, FDM-tietoihin perustuvat analyysit, ilmailuorganisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmistä saadut tiedot, onnettomuustutkintaselostukset, tarkastuslentohavainnot, joukkoviestimissä julkaistut tiedot, talousseurannan kautta saadut tiedot, asematasotarkastushavainnot, n omista

17 17 (19) selvityksistään keräämät tiedot sekä muista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä saadut tiedot ssa arvioidaan jokaisen tietoon tulleen poikkeaman vakavuus ja toistuvuus. Kaiken kerätyn turvallisuustiedon perusteella tehdään analyyseja, joiden perusteella pyritään tunnistamaan turvallisuuteen vaikuttavia merkittäviä trendejä, tapausten syntyyn vaikuttaneita syytekijöitä ja suojausten toimivuutta. Analysoitua tietoa käytetään hyväksi myös turvallisuusindikaattorien tilanteen seurannassa ja tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden määrittelyssä Lentoturvallisuusilmoitusten kautta saatujen poikkeamatietojen käytössä noudatetaan just culture -periaatetta; viranomainen ei ryhdy oikeudellisiin toimenpiteisiin suunnittelemattoman tai tahattoman rikkomuksen johdosta, joka tulee viranomaisen tietoon poikkeaman ilmoittamista koskevan vaatimuksen noudattamisen johdosta, paitsi jos on kyse törkeänä huolimattomuutena pidettävästä velvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä menettelystä. Myöskään toiminnanharjoittajat eivät saa kohdella syrjivästi työntekijää, joka tekee ilmoituksen tiedossaan mahdollisesti olevasta vaaratilanteesta Poikkeamatietojen salassapidosta määrätään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :ssä. Lisäksi voi pitää salassa poikkeamatietoa koskevan seikan, jos tiedon antaminen siitä vaarantaisi tietojen saannin tulevaisuudessa. 4.3 Valvonnan riskiperusteinen keskittäminen Kohdassa 3.4 on kuvattu n turvallisuussuunnittelun periaatteet ja toimien riskiperusteinen keskittäminen Kerättyä turvallisuustietoa ja sen perusteella tehtyjä analyyseja käytetään apuna valvonnan kohdentamisessa riskiperusteisesti. Kohdentaminen tapahtuu mm. lisäämällä tarkastusten tai auditointien määrää, tihentämällä tarkastusten tai auditointien väliä ja painottamalla tarkastuksissa tai auditoinneissa tiettyjä osa-alueita. n valvontaprosesseissa ja työohjeissa on huomioitu riskiperusteisuus valvonnan suunnittelussa ja sen toteuttamisessa Organisaatioon tai yksikköön kohdistuvan tarkastuksen tai auditoinnin tueksi Liikenteen turvallisuusviraston Liikenteen analyysit-osasto tekee muun säännöllisesti tuotetun aineiston lisäksi valvovalle yksikölle tarvittaessa analyysin kyseistä organisaatiota tai yksikköä koskevan turvallisuustiedon perusteella, jossa on pyritty tunnistamaan riskialueet ja osa-alueet jotka auditoinnissa tai tarkastuksessa olisi syytä huomioida.

18 18 (19) 5 TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.1 Sisäinen koulutus ja turvallisuustiedon levittäminen ylläpitää ja lisää henkilöstönsä ammattitaitoa mm. koulutusten ja ilmailualan ammattitaidon ylläpidon tukemisen (esim. lentäjän tai lennonjohtajan lupakirjan ylläpito) kautta. Henkilöstölle järjestetään sisäisiä tietoiskuja esim. kansallisiin ja kansainvälisiin asetuksiin tulossa olevista muutoksista ja henkilöstön osallistumista ulkoisiin koulutuksiin tuetaan Jokaisesta henkilöstä pidetään koulutuskirjanpitoa, josta käy ilmi hänen suorittamansa koulutukset Turvallisuustiedon levittäminen Liikenteen turvallisuustiedon sisällä tapahtuu pääasiallisesti säännöllisesti järjestettävien tilakatsauksien kautta. Tilaisuuksissa esitellään asiantuntijoille sekä johdon edustajille katsaus turvallisuustilanteeseen. Lisäksi esitetään turvallisuusindikaattorien tilanne ja muut mahdolliset turvallisuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat Päivittäisellä tasolla turvallisuustietoa levitetään n sisäisesti tapahtuneista onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista sekä muista tapauksista turvallisuuden- ja ympäristövaikutusten hallintaprosessin mukaisesti. Lisäksi tiedotetaan myös muista tapauksista, joiden arvioidaan vaativan välittömiä toimenpiteitä n sisäisillä intranet-sivuilla julkaistaan tietoa turvallisuusindikaattorien tilanteesta sekä mm. tietoa tehdyistä turvallisuusanalyyseistä. 5.2 Ulkoinen koulutus ja turvallisuustiedon levittäminen tarjoaa osana viranomaistoimintojaan neuvontaa ja tiedotusta ilmailualan yhteisöille ja yksityisille henkilöille liittyen esimerkiksi muutoksiin kansallisissa ja kansainvälisissä asetuksissa, määräyksissä ja ohjeissa. Neuvontaa annetaan henkilökohtaisesti ja tarvittaessa järjestetään myös tiedotustilaisuuksia havaituista turvallisuuteen liittyvistä seikoista, joihin toimijoiden on syytä kiinnittää toiminnassaan huomiota. osallistuu aktiivisesti mm. lentoturvallisuusseminaareihin n Liikenteen analyysit-osasto järjestää säännöllisesti vierailuja ilmailualan yrityksiin ja yhteisöihin sekä kutsuu koolle kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan kansallisen FDM-ryhmän. Vierailuissa ja FDM-ryhmässä keskustellaan ajankohtaisista turvallisuusasioista julkaisee vuosittain Turvallisuuden vuosikatsausjulkaisun, jossa käydään läpi ilmailun edellisen vuoden merkittävimmät turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja trendit. n internet-sivuilla () julkaistaan turvallisuuteen liittyvää tietoa sekä tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä, niihin tulevista muutoksista ja muutosten vaikutuksista ilmailualan yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden toimintaan Ilmailualan yrityksille ja yhteisölle tullaan tarjoamaan lisäksi säännöllinen kooste turvallisuusindikaattorien tilanteesta sekä muusta ajankohtaisesta turvallisuustiedosta näiden toimijoiden pitämiseksi tietoisena turvallisuustilanteesta.

19 19 (19) 6 LIITTEET 1 Suomen kansallinen ilmailun turvallisuussuunnitelma Suomen kansallinen ilmailun turvallisuussuunnitelma julkaistaan erillisenä dokumenttina, joka on saatavilla osoitteesta /turvallisuus. 2 Suomen turvallisuustavoitteet ja turvallisuusindikaattorit Suomen ilmailun turvallisuustavoitteet ja turvallisuusindikaattorit julkaistaan erillisenä dokumenttina, joka on saatavissa osoitteesta /turvallisuus.

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite 19 (Safety Management)

Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite 19 (Safety Management) Antopäivä: 11.2.2015 Voimaantulopäivä: 11.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Taustalla olevat kansainväliset standardit, suositukset ja muut asiakirjat: Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 1 (19) Kansainvälisen

Lisätiedot

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu, johtava asiantuntija, SSP focal point Ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miksi turvallisuudenhallintaa? Meidät toi tähän: Tekniikan

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Analyysitoiminta osastonjohtaja j Heli Koivu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. analyysit -osasto, päätehtävät ät ja periaatteet t Kerätä ja analysoida a Trafin toiminnan kannalta a oleellista turvallisuus-tietoa

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

katsaus yleisilmailuun

katsaus yleisilmailuun Raportointi tukee turvallisuutta katsaus yleisilmailuun Lentoturvallisuusseminaari 27.11.2010 Trafi / Ilmailu / Analyysiyksikkö/ tarkastaja Heli Koivu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. I m not crazy,

Lisätiedot

Lentoturvallisuustyö Suomessa

Lentoturvallisuustyö Suomessa Lentoturvallisuustyö Suomessa - Koulutus Trafi Ilmailun ilmailulääkäreille (AME) ja Suomen Ilmailulääketieteellisen Yhdistyksen (SILY ry) jäsenille Trafi / I m not crazy, I m an aeroplane Ilmailulaki»

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

FASP 1 (24) TRAFI/ FASP. Päivämäärä Versio Muutos Ensimmäinen julkaisu SUOMEN ILMAILUN TURVALLISUUSOHJELMA SISÄLTÖ

FASP 1 (24) TRAFI/ FASP. Päivämäärä Versio Muutos Ensimmäinen julkaisu SUOMEN ILMAILUN TURVALLISUUSOHJELMA SISÄLTÖ 1 (24) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Muutostiedot: Päivämäärä Versio Muutos 8.4.2012 1.0 Ensimmäinen julkaisu Soveltamisala: SUOMEN ILMAILUN TURVALLISUUSOHJELMA SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Trafin julkaisuja Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017

Trafin julkaisuja Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017 Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2017 Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 4/2017 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Trafiksäkerthetsverket (Trafi) Helsinki, Helsingfors 2017

Lisätiedot

Huollon ulkoistaminen

Huollon ulkoistaminen Huollon ulkoistaminen Taustainfo medialle 26.10.2012 osastonjohtaja Ari Vahtera Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Lentokelpoisuuden osa-alueet Vastuut Huoltotoiminnan luvat ja valvonta Ulkomaisen

Lisätiedot

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan

EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan EASA regulaation vaikutukset lentoaseman ja yhteistoimintaviranomaisten toimintaan Heikki Silpola ylitarkastaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin tehtävät liikenneturvallisuus ja ympäristö kaikessa

Lisätiedot

Laki. merilain muuttamisesta

Laki. merilain muuttamisesta Laki merilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merilain (674/1994) 18 luvun 5 :n 4 momentti, muutetaan 18 luvun 1 4, 5 :n otsikko ja 3 momentti, 6 :n 4 momentti sekä 8 ja 15, sellaisina

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

EASA Regional Workshop 27.2.2013. Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA Regional Workshop 27.2.2013 Tervetuloa! Welcome! Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Katsaus lentomiehistöjä koskeviin säädöksiin (Komission asetukset (EU) N:o 1178/2011 ja 290/2012) 08:30 09:00

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ilmailualan kehittämisseminaari, Pori 19.11.2013

Ilmailualan kehittämisseminaari, Pori 19.11.2013 Ilmailualan kehittämisseminaari, Pori 19.11.2013 Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASP, turvallisuusindikaattorit Poikkeamaraportointi Turvallisuuden tila 19.11.2013 Paavo Himmanen paavo.himmanen(at)trafi.fi

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

Trafin julkaisuja Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2018

Trafin julkaisuja Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2018 Suomen ilmailun turvallisuusohjelma 2018 Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 2/2018 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) Trafiksäkerthetsverket (Trafi) Helsinki, Helsingfors 2018

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lainsäädäntökuulumisia osastonjohtaja Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista ilmailun säädöshankesalkussa Ilmailulain l i kokonaisuudistus k EU-lainsäädännön ja kv. standardien

Lisätiedot

Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenten koulutustilaisuus 24/ Pekka Henttu

Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenten koulutustilaisuus 24/ Pekka Henttu Tervetuloa Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenten koulutustilaisuus 24/25.9.2011 Pekka Henttu EASA Trafi Roolit TURVALLISUUS Lentoliikenteestä on tullut turvallisin matkustustapa. Turvallisuustasoa on edelleen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

KOM(2011) 144 Euroopan unionin valkoinen kirja - Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma

KOM(2011) 144 Euroopan unionin valkoinen kirja - Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma 1 (24) Antopäivä: 11.2.2015 Voimaantulopäivä: 11.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Taustalla olevat kansainväliset standardit, suositukset ja muut asiakirjat: KOM(2011) 144 Euroopan unionin valkoinen kirja

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Trafin valvonnan periaatteet ja toimintamallit

Trafin valvonnan periaatteet ja toimintamallit Trafin valvonnan periaatteet ja toimintamallit Sisällysluettelo 1 Määritelmät... 1 2 Johdanto... 1 3 Valvonnan perusperiaatteet... 2 4 Valvontahavainnot, havaintojen merkityksellisyyden arviointi ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Harrasteilmailun riskikartoitus

Harrasteilmailun riskikartoitus Harrasteilmailun riskikartoitus Ilmailujohtaja, ylijohtaja Pekka Henttu 29.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun kartoitus Toimeksianto 24.10.2014 Riskikartoituksen perusteella:

Lisätiedot

Ilmailun turvallisuuden tilakuva

Ilmailun turvallisuuden tilakuva Ilmailun turvallisuuden tilakuva Paavo Himmanen, erityisasiantuntija, ilmailun turvallisuusanalyysit Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin rooli ilmailuviranomaisena Suomen ilmailuviranomainen,

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tilanne ilmailujohtaja Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 28/05/2012 - Trafi - Turvallisuusnäkymiä - kaupallinen - yleisilmailu 2 Historia i palvelunäkökulma l l VIRANOMAISUUS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Lentoon! 2017 seminaari Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu / ilmailun esikunta. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lentoon! 2017 seminaari Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu / ilmailun esikunta. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentoon! 2017 seminaari 28.10.2017 Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu / ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ytimessä riskienhallinta vaaratekijä huono sää väsymys kokemattomuus

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 11.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMALIIKENTEEN HALLINTAPALVELUN TARJOAJIEN TURVALLI- SUUDENHALLINTAJÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

LIITE. Euroopan lentoturvallisuusohjelmaa käsittelevän asiakirjan toinen versio. liittyy asiakirjaan KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. Euroopan lentoturvallisuusohjelmaa käsittelevän asiakirjan toinen versio. liittyy asiakirjaan KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.12.2015 COM(2015) 599 final ANNEX 1 LIITE Euroopan lentoturvallisuusohjelmaa käsittelevän asiakirjan toinen versio liittyy asiakirjaan KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen dokumentointi Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. M.A.710 Lentokelpoisuustarkastus Dokumenttien tarkastus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Poikkeama-asetusinfo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Poikkeama-asetusinfo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Poikkeama-asetusinfo 13.5.2015 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Käytännön asiat Poistumistiet Tupakointi WC Wi-Fi Verkko: Trafi visitor Tunnus: guest Salasana: safetyfirst Osallistumisseinä - kysymykset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp.

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Tietoa ilmailun sidosryhmille 9.10.2014 Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutostarpeista Ilmailulakia lähdettiin uudistamaan, koska EU-säädökset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0271 (NLE) 14049/15 ADD 1 AVIATION 135 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Riskiperusteisuus valvonnassa

Riskiperusteisuus valvonnassa Meriturvallisuusseminaari 28.5.2014 Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lähtökohta viranomaistyölle Suorituskykyinen liikennejärjestelmä luo perustan yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vaatimustenmukaisuus ylijohtaja Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi Vaatimustenmukaisuustoimiala i i i Hallinto Pääjohtaja j Viestintä tä Sääntely Liikenne- järjestelmä Vaatimusten-

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenien koululutus- ja Pekka Henttu

Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenien koululutus- ja Pekka Henttu Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenien koululutus- ja neuvottelutilaisuus 26.3.2011 Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1. TraFi ajankohtaista 1. EASA-normien implementoinnin valmist 2. Trafi

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Tervetuloa syksyn 2010 koulutustilaisuuteen.

Tervetuloa syksyn 2010 koulutustilaisuuteen. TraFi Ilmailun Ilmailulääkärit Suomen Ilmailulääketieteen Yhdistys Tervetuloa syksyn 2010 koulutustilaisuuteen. 19.9.2010 3 TraFI & EASA / AJANKOHTAISTA AME / SILY koulutustilaisuus 18-19.9.2010 Pekka

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille 21.3.2016 GA Vaihe II Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Lyhyt yksikön esittely Historiaa lyhyesti GA Phase

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot