Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää):"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Lähettäkää lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 115,11 Helsinki. Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki O i / n r VM ' ** UO. iuud Tilinpäätöksen rekisteröinti Yrityksen tiedot Yritys- ja yhteisötunnus Tilinpäätöksen/katsauksen kausi Yrityksen toiminimi (virallisessa eli rekisteriin merkityssä muodossa) Kauppalehti Oy Asiamies (kaupparekisterille ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö). Nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti Minna Isotalus, PL 9, 3311 Tampere, , , Tilinpäätöstä koskevat tiedot Ilmoituksen sisältö Q Tilinpäätös u Osavuosikatsaus O Lopputilitys IZl Yritys on konsernin emoyritys. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätöksen vahvistamista koskevat tiedot (osakeyhtiö, osuuskunta, luottolaitos, vakuutusyhdistys täyttää): Tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa / osuuskunnan kokouksessa (pvm): Ilmoittakaa kokouksen päätös voitosta / tappiosta rastittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista ja liittäkää ilmoitukseen pyydetty asiakirja: n Kokous hyväksyi hallituksen esityksen. Liittäkää hallituksen esitys ilmoitukseen. O [ftf Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen/ osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta. Liittäkää pöytäkirja ilmoitukseen. Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava (pöytäkirjäliitettä ei tarvita, mikäli kirjaatte päätöksen sisällön tähän, esimerkiksi tiedot voiton/tappion kirjaamisesta, mahdollinen päätös voittovarojen käytöstä): Yhtiökokouksessa on hallituksen esityksen mukaisesti päätetty, että tilikauden voitto ,33 euroa käytetään siten, että osinkoa jaetaan 4.5., euroa ja että erotus ,67 euroa liitetään edellisten tilikausien voittovaroihin. Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, vastuunalaisen yhtiömiehen tai vastaavan allekirjoitus Todistan, että oheiset asiakirjat sisältävät yrityksen vahvistetun tilinpäätöksen liitteineen. Paikka ja päiväys Allekirjoitus, nimen selvennys ja asema yrityksessä Helsinki Juha*Petri Loimovuori, Toimitusjohtaja Liittäkää lomakkeeseen jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista (ohje). PRH 7/27

2 KAUPPALEHTI OY Tuloslaskelma Liikevaihto , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot , ,42 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto , , , , , , , , , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,24 Satunnaiset erät Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7-2 5, ,22 21, ,24 Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voitto , , ,33, , ,29

3 KAUPPALEHTI OY Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , , , , , , , ,41 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 16, , , , , , ,36 Vastaavaa yhteensä , ,77 Tase Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,78 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä , , , , , ,9 Tilinpäätössiirtojen kertymä 18, 43386,19 Pakolliset varaukset 19, , Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä , , , , , ,68 Vastattavaa yhteensä , ,77

4 Kauppalehti -konserni Tuloslaskelma Liikevaihto , ,94 Liiketoiminnan muut tuotot , ,84 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Liikevoitto , , , , , , , , , , , ,67 Rahoitusluotot ja -kulut Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,95 Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7-41, ,53-272, ,5 Tilinpäätössiirrot Tuloverot Vähemmistön osuus 8 9, , ,25, , ,99 Tilikauden voitto (tappio) ,37

5 Kauppalehti -konserni Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet liikearvo Aineelliset hyödykkeet Muut sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , , , , , , ,92 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä 15 16, , , , , , ,34 Vastaavaa yhteensä , Tase Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,78 Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä , , , , , ,84 Vähemmistön osuus 3919, ,56 Pakolliset varaukset 19, , Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä , , , , , ,86 Vastattavaa yhteensä , ,26

6 Kauppalehti -konserni Tilinpäätöksen liitetiedot 27 Perustiedot Kauppalehti Oy on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, kotipaikka Helsinki, osoite Eteläesplanadi 2,1 Helsinki. Kauppalehti Oy:n emoyhtiö on Alma Media Oyj, kotiapaikka Helsinki. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Alma Median toimitiloissa, Itäinenkatu 11,3321 Tampere Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksessä on noudatettu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön ( /1336) perustuvia laskentaperiaatteita. tilinpäätös tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiön Kauppalehti Oy.n lisäksi konsemiyhtiöt, joista Kauppalehti Oy omistaa tilivuoden lopussa suoraan tai välillisesti enemmän kuin 5 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai joissa sillä muutoin on määräysvalta. Tilikauden aikana hankitut yhtiöt otetaan mukaan hankintahetkestä lähtien ja tilikauden aikana myydyt myyntihetkeen saakka. Osakkuusyhtiöistä konsernitilinpäätökseen eivät sisälly asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt. Poisjätettyjen yhtiöiden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan ei ole olennainen. tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Sen mukaan tytäryhtiöiden hankintamenot on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omaa pääomaa vastaan. Tytäryhtiöiden hankintahetken oman pääoman ylittävä osa osakkeiden hankintamenosta kohdistetaan ensisijaisesti niille tase-erille, joiden hankinnasta sen katsotaan johtuvan. Käyttöomaisuuserille kohdistettu konserniliikearvo poistetaan kyseisen käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman mukaisesti. Kohdistamatta jäänyt konserniliikearvo esitetään omana eränään konsernitaseessa ja poistetaan vaikutusaikanaan. liikearvon poistoaika ja konsemireservin tuloutusaika on pääsääntöisesti 1 vuotta. Kauppalehti -konsernin sisäiset liiketapahtumat, voitonjako, saamiset ja velat sekä sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet on eliminoitu. Kauppalehti -konsernin tilinpäätöksessä olevat konsernisaamiset ja -velat ovat Alma Media -konsernin muiden yhtiöiden välisiä. Vähemmistön osuus on erotettu tilikauden tuloksesta ja taseen omasta pääomasta. Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. n omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta konserniliikearvon poistolla vähennettynä on esitetty omana eränään liikevoittovaikutteisesti. Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu alkuperäisten hankinta-arvojen ja arvioidun taloudellisen pitoajan perusteella. Käytetyt poistoajat ovat seuraavat. Rakennukset Rakennelmat Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot 3-4 vuotta 5 vuotta 3-1 vuotta 5-1 vuotta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Tuotekehitysmenot aktivoidaan, mikäli ne täyttävät kirjanpitolain, KTM:n päätöksen ja Kilan ohjeiden edellytykset.

7 Vaihto-omalsuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. Vaihto-omaisuuden jaksotuksessa on noudatettu FIFO-periaatetta. Vaihto-omaisuuteen sisältyvät arvopaperit on arvostettu vuoden viimeisen pörssipäivän kursseihin tai sitä alhaisempaan hankintahintaan. Varot Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu konsemiyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat verot ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos. Laskennalliset verovelat ja -saamiset on kirjattu konsernitaseeseen ja se esitetään kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti IAS12:n periaatteita noudattaen. n laskennalliset verovelat Ja -saamiset sisältyvät konsernin verovelkoihin tai -saamisiin. Valuuttamääräiset erät Myynti- ja ostolaskuihin liittyvät kurssierot on käsitelty tuloslaskelmassa kyseisten erien oikaisuerinä tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden aikana syntyneet lainoihin liittyvät toteutuneet ja toteutumattomat kurssierot on kirjattu tuloslaskelman muihin rahoitusluottoihin ja -kuluihin. Ulkomaisten yhtiöiden konsolidoinnissa on käytetty tuloslaskelman osalta tilikauden keskikurssia ja muilta osin Suomen Pankin ilmoittamaa tilinpäätöspäivän kurssia. Ulkomaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhdistämisessä konsernitilinpäätökseen syntyvät muuntoerot on kirjattu edellisten tilikausien tulokseen omaan pääomaan. Eläkejärjestelyt Konsemiyhtiöiden henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty pääosin eläkevakuutusyhtiöissä. Tehdyn sopimuksen perusteella ylimmällä johdolla on oikeus siirtyä eläkkeelle 6 vuotta täytettyään. Tuloslaskelman liitetiedot: 1. Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö keskimäärin toimialoittain Liikevaihto Liikevoitto Henkilöstö keskim Kauppalehti -konserni Liikevaihto markkina-aluelttain Kotimaa Muut EU-maat Venäjä Muut maat Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut

8 3. Materiaalit ja palvelut 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Hallintoneuvoston jäsenet Poistot ja arvonalennukset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Poistot konsemiliikearvosta Käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset

9 6. Rahoitusluotot ja kulut 11 Osinkotuotot: Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä: Muut korko- ja rahoitusluotot: Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitusluotot yhteensä: Korkokulut ja muut rahoituskulut: Saman konsernin yrityksille Muille Rahoitusluotot ja kulut yhteensä Satunnaiset»rät Satunnaiset kulut: Annetut konserniavustukset Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tuloverot aiemmilta vuosilta Laskennallisen verovelan muutos Tutkimus- ja tuotekehltysmenol n tutkimus- ja tuotekehilysmenot olivat,5 (,3) meur.tutkimus- ja tuotekehitysmenoja ei ole aktivoitu.

10 Taseen liitetiedot: Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Aineettomat oikeudet Liikearvo liikearvo Ennakkomaksut Yht Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. Vähennysten Ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Aineettomat oikeudet Liikearvo Ennakkomaksut Yht Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

11 12. Aineelliset hyödykkeet 13 Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet maksut ja keskener. hankinnat Yht Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden tasearvo Koneiden ja laitteiden tasearvo Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Koneet ja kalusto Ennakko- Muut aineelliset hyödykkeet Yht Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. Vähennysten ja Siinojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden tasearvo Koneiden ja laitteiden tasearvo

12 13. Sijoitukset 14 Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Osakkeet omistusyhteysyrftykset *) Osakkeet muut Saamiset muut Yht Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. Konsemiaktiivan poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo *) Hankintameno 1.1. sisältää osuudet osakkusyhtiöiden tuloksista aikaisemmilta vuosilta. Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. sisältää kumulatiiviset poistot osakkuusyhtiöiden konsemiaktiivasta. Osakkuusyrityksistä johtuvan konserniaktiivan vielä poistamatta oleva määrä oli (16927) teur. Hankintameno 1.1. Vähennykset Hankintameno Osakkeet Osakkeet omistuskonsemi- yhteysyritykset yritykset Osakkeet Saamiset muut muut Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet yritykset Agentura BNS SIÄ Alma Media Lehdentekijät Oy Balti Uudistetalituse AS BNS Eesti OU BNS Latvija SIÄ BNS UAB ETA Uudistetalituse AS Kauppalehti 121 Oy Mediaskopas UAB Suomen Business Viestintä SBV Oy Kotipaikka Riika Helsinki Tallinna Tallinna Riika Vilna Tallinna Helsinki Tallinna Helsinki Alma Media konsernin omistusosuus % 1, 1, 1, 1, 99,99 99,95 1, 1, 1, 1, Kauppalehti -konsernin omistusosuus % 1, 75, 1, 1, 99,99 99,95 1, 1, 1, 1, Kauppalehti Oy:n omistusosuus %, 75, 1,,,,, 1,, 1, Muut omistusyhteysyrltykset Talentum Oyj Kotipaikka Helsinki Alma Media -konsernin omistusosuus % 29,85 Kauppalehti -konsernin omistusosuus % 29,85 Kauppalehti Oy:n omistusosuus % 29,85

13 15. Vaihto-omaisuus 15 Keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Saamiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset *) Muut saamiset Siirtosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä *) Konsemipankkitileillä olevat varat on esitetty lainasaamisissa. 17. Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osuus osakkuusyhtiön suoraan omaan pääomaan kirjaamista eristä*) Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä *)Osakkuusyhtiö Talentum Oyj -yhdistellään Kauppalehti Oy:n FAS-konsernitilinpäätökseen IFRS-laadintaperiaatteilla tehdyn osakkuusyhtiön tilinpäätöksen perusteella.

14 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto n osakepääoma osakelajeittain: 27 kpl eur 1 ääni/osake kpl eur Tllinpäätösslirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 19. Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Laskennalliset verosaamiset ja -velat Laskennalliset verosaamiset Jaksotuseroista Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista Muista väliaikaisista eroista Laskennalliset verovelat yhteensä O O

15 21. Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Velat, Jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Muut pitkäaikaiset velat muille Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Muut liitetiedot: 23. Vastuusitoumukset Konsemiyfitiön velasta Takaukset Muut omat vastuut Leasingvastuut Yhteenveto Takaukset Muut vastuut Erääntyvät leasingmaksut Vuonna 28 erääntyvät Vuoden 28 jälkeen erääntyvät Konsemiyhtiöt toimivat merkittäviltä osin vuokratiloissa. Vuokrasopimukset ovat pituudeltaan 6 kk - 2 vuotta. Vuotuiset maksetut vuokrat ovat tällä hetkellä n. 1,88 Meur.

16 KAUPPALEHTI OY 18 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissälf päivänä helmikuuta 28 Kai Telanne hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen hallituksen jäsen Raimo Mäkilä hallituksen jäsen ia-petri Loimovuori toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Edellä oleva toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä^, päivänä helmikuuta 28 Ernst & Youn Mikko Järventausta KHT Minna Laakso KHT

17 HI ERNST &YOUNG i Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B FI-1 Helsinki Eliolplatsen 5 B FI-1 Helsingfors Fax -Ki T infofffi. ey.com TILINTARKASTUSKERTOMUS Kauppalehti Oy:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet Kauppalehti Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja emoyhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 29. helmikuuta 28 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Mikko Jä KHT ' Minna L; KHT Kotipaikka: Helsinki, Elielinaukio 5 B 1 Helsinki Hemort: Helsingfors, Elielplalsen 5 B 1 Helsingfors Y-lunnus lf>.!r5-l<m FO-numrner

18 Kauppalehti Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kauppalehti Oy kuuluu Alma Media -konserniin. Kauppalehti Oy:n päätuotteita ovat Kauppalehti, Kauppalehti Optio, Kauppalehti Vip, Kauppalehti Online, eportti ja MTV3 kanavalla Kauppalehden Talousuutiset. Kauppalehden konsernitilinpäätökseen on konsolidoitu Kauppalehti Oy:n tytäryritykset Alma Media Lehdentekijät Oy, Baltic News Service Ltd, Suomen Business Viestintä SBV Oy ja Kauppalehti 121 Oy. Kauppalehti Oy:n kertomusvuoden liikevaihto oli 42,4 (41,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,8 (1,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,3% (3,6%) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 4,4 (1,9) miljoonaa euroa. Kauppalehti -konsernin liikevaihto oli 7,1 (62,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,4 (3,) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,5% (4,8%) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 1,6 (-1,5) miljoonaa euroa. Tunnusluvut Kauppalehti -konserni Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Omavaraisuusaste Henkilöstön keskimäärin , , 1, ,94 12, , ,67 4, ,37 15, , ,13 19, ,11 18, Tunnusluvut Kauppalehti Oy Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos , ,59 11, , , ,61 3, , , ,28 11, ,11 Omavaraisuusaste 3,2 2,7 17,8 Henkilöstön keskimäärin Vuosi 27 oli Kauppalehti Oy:ssä kustannussopeutusten vuosi. Alkuvuonna Kauppalehdessä käytiin koko organisaatiota koskevat YT-neuvottelut. Neuvottelut alkoivat 1.1. ja ne saatiin päätökseen Neuvottelujen tuloksena vähennettiin irtisanomisin 21 henkilöä. Kauppalehti Presso ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita ja sen ilmestyminen loppui 17. marraskuuta 27. Kauppalehti Oy:llä on edellytykset parantaa liikevoittoaan vuonna 28, jos kokonaismarkkinat b-to-b ilmoittelun osalta kehittyvät suotuisasti. Vuonna 28 on tavoitteena pitää edelleen huoli kustannustehokkuudesta ja kannattavuuden paranemisesta. Kauppalehti -konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna 28. Kauppalehden merkittävimmät strategiset riskit ovat lehden lukijamäärien lasku, b-to-b mainonnan väheneminen ja verkkomedian uudet haastajat. Kauppalehden suoraan ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat liiketoiminnan luonteen vuoksi vähäiset. Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotanto- ja kuljetusprosessejaan ympäristöystävällisemmiksi ja energiatehokkaammiksi. Kauppalehti Oy myi 19,45 % osuutensa Efektor Oy:ssä 21. joulukuuta 27 MDC Group Oy:lle. Kauppalehti Oy:n tutkimuskulut olivat 32 (7) tuhatta euroa. Kauppalehti -konsernin tutkimuskulut olivat 52 (29) tuhatta euroa. Kaikki tutkimuskulut kirjattiin tilikauden aikana kuluksi. Kauppalehti Oy:n hallituksen puheenjohtajana kertomusvuonna toimi Kai Telanne ja hallituksen jäseninä olivat Matti Apunen ja Raimo Mäkilä. Toimitusjohtajana toimi Juha-Petri Loimovuori. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena KHT Mikko Järventausta ja KHT Minna Laakso. n voitonjakokelpoiset varat olivat ,23 euroa. Hallitus esittää että osinkoa jaetaan 5.. euroa.

19 KAUPPALEHTI OY RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Poistotja arvonalentumiset Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot (-tappiot) Nettorahoituskulut Verot Varausten muutos Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys yhteensä Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys Saadut osinkotuotot Saadut korkotuotot Maksetut korkokulut Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Luovutustulot muista sijoituksista Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investointien nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoitus: Lyhytaikaisten lainojen nostot Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa O O O

20 Kauppalehti -konserni RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot (-tappiot) Nettorahoituskulut Verot Varausten muutos Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) /vähennys (+) yhteensä Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Saadut osinkotuotot Saadut korkotuotot Maksetut korkokulut Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investointien nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoitus: Lyhytaikaisten lainojen nostot Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa O

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o Veho-konserni 2007 4 5 Hallituksen toimintakertomus 6 8 Tilinpäätös 9 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase 10 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 15 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Vaskelantie 1 81100 KONTIOLAHTI elek relia Oy TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 2-3 Konsernin tase 4-5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8-9 Emoyhtiön

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 20 Tilinpätösmerkint 19 Allekirjoitukset 19 Liitetiedot 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Konsernin rahoituslaskelma

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Vuosi 2005 lyhyesti 3 Tunnuslukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 5 GWS-yhtiöt 6 Kyro 8 Perlos 10 Detection Technology 12 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot