Päätös siirretyn päätösvallan peruuttamisesta kumoaa alemmalla tasol la tehdyt samaa päätösvaltaa koskevat siirtopäätökset.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös siirretyn päätösvallan peruuttamisesta kumoaa alemmalla tasol la tehdyt samaa päätösvaltaa koskevat siirtopäätökset."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen päätösvallan siirto 577/ /2015 KHALL Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toi mival taan sa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viran hal ti joil le. Valtuusto voi johtosäännössä antaa edellä mainituille oi keu den siirtää niille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Hallintosäännön 69 :n mukaan toimielin, luottamushenkilö ja vi ranhal ti ja voi päättää sille johtosäännöllä tai johtosääntöön perustuvalla pää tök sel lä siirretyn tahi säädösperusteisen toimivallan siirtämisestä alai sel leen viranomaiselle. Ratkaisuvallan siirtämispäätöksistä on pidet tä vä ajan tasalla olevaa luetteloa. Päätös siirretyn päätösvallan peruuttamisesta kumoaa alemmalla tasol la tehdyt samaa päätösvaltaa koskevat siirtopäätökset. Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen päätöksestä teh dään oi kaisu vaa ti mus kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksella on otto-oikeus alaisensa viranhaltijan päätöksiin. Kun nan hal li tus voi käyttää otto-oikeutta myös lautakunnan tai joh tokun nan alaisen viranomaisen päätökseen. Hallintosääntöä valmisteltaessa lähdettiin siitä periaatteesta, että valtuus to siirtää päätösvaltaa vain toimielimille, jotka päättävät pää tösval lan siirrosta viranhaltijoille. Vain palvelualuejohtajan siirretty päätös val ta määritetään yhtenäisen käy tän nön vuoksi hal lin to säännössä. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää toimivaltaansa seuraavasti: Kunnanjohtaja 1. päättää tiedotus-, koulutus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien jär jes tä mi ses tä; 2. edustaa kuntaa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yh tei sö jen kokouksissa, joissa kunta on jäsenenä tai osakkaana, sekä neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, ellei kunnanhallitus yk sit-

2 täis ta pauk ses sa toisin päätä; 3. päättää huomionosoituksista, kannatusilmoitusten antamisesta ja lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hy vän te ke väi syys tar koi tuksiin sekä merkkipäivälahjojen hankkimisesta lukuun ottamatta kunnan henkilöstöä; 4. myöntää luvan käyttää kunnan vaakunatunnusta; 5. päättää henkilökunnan palkkauksesta; 6. päättää, että erilaisten epidemioiden yhteydessä esimiehen luval la voi olla poissa enintään seitsemän päivää ilman vaadittavaa lää kä rin to dis tus ta, jollei sairausloman myöntäjä katso lää kä rin to distuk sen esittämistä näissäkin tapauksissa erityisestä syystä tar peel lisek si. Kunnanjohtaja tekee päätöksen kulloisenkin epidemian ajaksi ter veys ase man ylilääkärin esityksestä ja hänen esittämäkseen ajaksi. 7. päättää teollisuus-, kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotonttien sekä muiden rakennuspaikkojen myynnistä ja vuokraamisesta sekä mah dol li ses ta takaisinostosta ja vuokrasopimuksen purkamisesta, kun nan hal li tuk sen hyväksymien myyntiehtojen ja mahdollisten muiden ehtojen mukaisesti. Hallintojohtaja 1. päättää alle 840 euron vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauk sis sa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi tai ta pauksis sa, joissa kunnan vahingonkorvausvelvollisuus kiistetään; 2. päättää henkilökohtaisten asunto- ja korkotukilainojen ly hen nysten ja koron tai molempien suorittamisen lykkäämisestä, koron alenta mi ses ta, vuosimaksutason muuttamisesta sen mukaan mitä niistä on erikseen säädetty; 3. päättää kunnan myöntämien asunto- ja lisälainojen siirtämisestä luo vu tuk sen saajalle; 4. myöntää asunto- ja korkotukilainan omakotitalon rakentamista ja hank ki mis ta sekä huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hank ki mis ta varten; 5. myöntää valtion asuntorahaston ohjeissa mainitut lainat pe rus paran nuk seen enintään kaksi asuntoa käsittävään rakennukseen. 6. hyväksyy omistajien suorittamat valinnat valtion lainoittamiin

3 vuok ra ta loi hin ja -asuntoihin Talousjohtaja 1. päättää lainanotosta ja lainojen lyhennyksistä siten, että ta lous arvio mää rä ra ho ja ei ylitetä ja että talousarviolainojen yhteismäärä pysyy talousarvion rajoissa; 2. päättää tilapäislainan ottamisesta siten, että talousarviolainojen yh teis mää rä pysyy talousarvion rajoissa; 3. päättää kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta ra ha laitok siin; 4. päättää kunnan käyttämien pankkitilien avaamisesta ja lo pet ta mises ta; 5. päättää käteiskassojen ja alitilittäjien perustamisesta; 6. päättää kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuk sien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja va paut tami ses ta, 7. päättää kunnan saatavien perinnästä pakkotoimin, mikäli ulosoton edellytyksenä on tuomioistuimen päätös; 8. hyväksyy henkilökohtaisten asuntolainojen vakuudet, niiden muu tok set ja vapauttamisen; 9. päättää kunnan myöntämien lainojen lyhennysten ja koron maksun lykkäämisestä sekä takaisinmaksuajan pidentämisestä; 10. päättää riskien vakuuttamisesta; 11. päättää työkokemuslisien, vuosisidonnaisten lisien ja am mat tiala li sien myöntämisestä; 12. päättää kunnan henkilöstön merkkipäivälahjojen hankinnasta; 13. vastaa henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja seuraa hen ki lös töpo liit ti sen ohjelman toteutumista.; 14. päättää työllistämiseen myönnettävän Asikkalan kuntalisän hyväk sy mi ses tä kunnanhallituksen työllistämistoimenpiteille hy väk symien ehtojen ja talousarvion rajoissa; 15. päättää nuorten kesätyöllistämiseen myönnettävän tuen hy väk-

4 sy mi ses tä kunnanhallituksen nuorten kesätyötuelle hyväksymien ehto jen ja talousarvion rajoissa; 16. päättää väliaikaisrahoituksen myöntämisestä enintään 12 kuukau dek si useiden kuntien yhteisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, jotka ovat saaneet myönteisen päätöksen ELY-keskukselta ja asik ka lalais ten yhdistysten hankkeisiin, jotka ovat jo saaneet han ke ra hoi tuspää tök sen. Väliaikaisrahoitus voidaan uusia enintään 12 kuukautta, mi kä li hankkeen maksatuspäätökset viivästyvät viranomaisen toimes ta. Kaavoituspäällikkö 1. päättää teollisuus-, kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitalotonttien sekä muiden rakennuspaikkojen myynnistä ja vuokraamisesta sekä mah dol li ses ta takaisinostosta ja vuokrasopimuksen purkamisesta, kun nan hal li tuk sen hyväksymien myyntiehtojen ja mahdollisten muiden ehtojen mukaisesti. Tekninen johtaja 1. päättää kunnan omistamien maiden osalta met säs tys so pi muksis ta ja kalastusoikeudesta kunnan omistamilla vesialueilla, kui ten kin enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan. 2. käyttää kunnan puheoikeutta maa- ja vesialueiden osa kas kunnissa Suunnitteluinsinööri 1. edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puheoikeutta maan mit taus toimi tuk sis sa Koulutusjohtaja 1. myöntää rehtorin esityksestä luvan koulun opetusryhmän ja sen opettajan ulkomaan matkaan, kun matka sisältyy koulun ope tussuun ni tel maan ja talousarvioon, noudattaen Asikkalan kunnan kansainvälisyyssuun ni tel maa ja kunnanhallituksen tarkentantamaa oh jeis tus ta ulkomaanmatkojen osalta Hallintosihteeri (keskusarkistonhoitaja) 1. toimii ilmoitustaulunhoitajana julkisista kuulutuksista annetun lain

5 mukaisesti; ja 2. vastaa keskusarkistoinnista. Palvelualueenjohtaja 1. päättää palkkojen vahvistamisessa siltä osin kuin palkan vah vista mi nen koskee sellaista viranhaltijaa tai työntekijää, jonka KVTES:n ja TS:n mukainen tehtäväkohtainen palkka on kunnanjohtajan vahvis ta ma eikä tehtävän sisällössä ole tapahtunut palkkaukseen vai kutta via muutoksia tehtäväkohtaisen palkan vahvistamisen jälkeen. Palkkauksen vahvistamista koskevat päätökset on lähetettävä aina vä lit tö mäs ti henkilöstövastaavalle, jonka tehtävänä on valvoa teh tävien vaativuuden arvioinnin mukaisten hinnoittelupäätösten nou dattamista. Toimielimen sihteeri Päättää palkkiosäännön mukaisista ansionmenetys- ja muista korvauksista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Hyväksytty 2014 Voimaantulo:

Hyväksytty 2014 Voimaantulo: KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 Voimaantulo: 2 Tähän sääntöön ei ole pääsääntöisesti sisällytetty niitä asioita, joista päättäminen on lailla annettu kunnanhallituksen tehtäväksi. 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen

Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 30.03.2015 klo 15:00-17:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 103 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 14 KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi 3 15 KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungin tonttien hinnoitteluperiaatteet

Kaupungin tonttien hinnoitteluperiaatteet Puheenjohtajiston työryhmä 4 24.02.2015 Kaupunginhallitus 4 09.03.2015 Tonttien hinnat 2015 79/02.05.00/2015 Pjst 24.02.2015 4 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja, puh. 06 438 4631, 044 438

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta

KUNNANHALLITUKSEN TOIMIALA PÄÄVASTUUALUE - keskusvaalilautakunta RUOVEDEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ KH 16.2.2015 39 KV 30.3.2015 X Voimaan 30.3.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallin nosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot