Maksuja ovat hakemusten hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, valvontamaksut, tutkimusmaksut, näytteenottomaksut sekä muut maksut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksuja ovat hakemusten hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, valvontamaksut, tutkimusmaksut, näytteenottomaksut sekä muut maksut."

Transkriptio

1 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella tehtävistä Päätöksistä, ilmoituksien käsittelystä sekä kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja muista valvontatoimenpiteistä peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. 1. Elintarvikelaki (23/2006) 2. Terveydensuojelulaki (763/1994) 3. Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) 4. Tupakkalaki (693/1976) 5. Lääkelaki (395/1987) 6. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu. 2 Maksun määräytymisperusteet Maksulliset toimenpiteet on lueteltu taksan liitteessä. Maksut on määrätty niin, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Maksujen yleisenä määräytymisperiaatteena on toimenpiteeseen käytetty työaika. Maksuja ovat hakemusten hyväksymismaksut, ilmoitusten käsittelymaksut, valvontamaksut, tutkimusmaksut, näytteenottomaksut sekä muut maksut. 3 Hakemusten hyväksymismaksut ja ilmoitusten käsittelymaksut Hakemusten hyväksymismaksu ja ilmoitusten käsittelymaksu sekä toiminnan olennaista muutosta koskeva maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn keskimääräisen työajan perusteella. Käsittely sisältää käyttöönottotarkastuksen matkoineen, asiakirjojen tarkastuksen sekä hyväksymispäätöksen. Mikäli toiminnanharjoittajan pyynnöstä tai toiminnanharjoittajasta johtuvasta syystä joudutaan tekemään kaksi tai useampi tarkastus käyttöönoton yhteydessä, peritään näistä lisätarkastuksista kunkin kohteen mukainen tarkastus tai osatarkastusmaksu tarkastuksiin käytetyn ajan mukaisesti. Hakemusten tai ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontatoimenpiteistä (jälkitarkastus) peritään kunkin kohteen mukainen osatarkastusmaksu.

2 2 4 Kunnan valvontasuunnitelman mukaiset valvontamaksut Valvontamaksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen 665/2006 kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta ja ko. asetuksen perusteella laaditun valvontasuunnitelman toteutukseen, kuten suunnitelman mukaiset tarkastukset, näytteenotot ja muut valvontatoimenpiteet. Tarkastuksen sisältö määritellään asetuksessa :ssä 4, tarkastustiheys 5 ja käytettävä aika 6. Valvontamaksujen suuruus perustuu eri kohteiden keskimääräiseen toimenpideaikaan, joka määräytyy kohteessa harjoitettavan toiminnan laajuuden, luonteen ja laadun perusteella. Toimialakohtaisessa valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika. Kohteen tarkastustiheys määritetään valvontasuunnitelmassa riskinarvioinnin perusteella. Tarkastusten määrään ja sisältöön vaikuttavat valvontatoimenpiteiden yhteydessä sekä muuten tarkastuskohteesta saadut tiedot. Tarkastuksiin käytettävään aikaan sisältyy valmistautumiseen, tarkastukseen, matkoihin ja tarkastuskertomuksen laadintaan käytettävä aika. Valvontamaksuun sisältyviin tarkastuksiin käytettävän ajan pituus riippuu valvontakohdetyypistä ja siitä, onko kyseessä tarkastus, perustarkastus vai osatarkastus. Tuntihintana veloitettava tarkastusmaksu on 44,98 /h. Tarkastuksen yhteydessä valvontatoimenpiteet kohdistetaan kohteen tiloihin, rakenteisiin, laitteisiin, välineisiin, toimintoihin, tuotteisiin, omavalvontaan, käyttötarkkailuun ja asiakirjoihin sekä näiden muutoksiin. Tarkastus voi kohdistua kohteeseen kokonaisuudessaan tai tiettyyn valvontakokonaisuuteen. Perustarkastuksen yhteydessä kohde käydään läpi kokonaisuudessaan, mm. valvontakohteen asiakirjat, tilat, rakenteet ja pinnat, laitteet, välineet, toiminnot, tuotteet, omavalvonta, käyttötarkkailu ja mahdollisesti näissä tapahtuneet muutokset. Perustarkastusta siihen liittyvine valvontatoimenpiteineen voidaan verrata laajuudeltaan kohteen käyttöönottotarkastukseen. Osatarkastus on tiettyä asiaa koskeva jälkitarkastus, taikka kohdistuu johonkin tai joihinkin rajattuun tai rajattuihin seikkoihin. Tarkastuksen vähimmäisaika on yleensä kaksi tuntia. Osatarkastukseen käytettävä aika on tavallisesti puolet ja perustarkastukseen käytettävä aika kaksinkertainen tavalliseen tarkastukseen käytettävästä ajasta. Valvontamaksu perustuu toteutuneisiin tarkastuksiin, näytteenottoihin tai muihin valvontatoimenpiteisiin. Valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten tai toimenpidekehotusten valvonnasta (jälkivalvonta) peritään kunkin kohteen mukainen osatarkastusmaksu.

3 3 5 Tutkimusmaksut Tutkimusmaksu määräytyy toteutuneiden tutkimuskustannusten mukaan. 6 Muut maksut Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastettavien ruhojen lukumäärän mukaan. Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu peritään toteutuneiden tarkastusten ja niihin kuluneen ajan perusteella. Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 7 Yhdistelmätoiminta Mikäli saman aikaisesti tehdään päätös tai valvontatoimenpide saman tai useamman lain perusteella, joista voidaan periä maksu ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaan, määrätään maksu pääasiallisen toiminnan mukaan. Näin määräytyvään maksuun lisätään enintään 50 % muun toiminnan maksusta käytetyn työajan perusteella. 8 Hyväksytyn huoneiston, laitoksen tai toiminnan keskeyttäminen, toiminnan lopettaminen sekä toimijan vaihtuminen Hyväksytyn huoneiston, laitoksen tai toiminnan keskeyttämistä, toiminnan lopettamista sekä toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. 9 Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa Poikkeuksellisen suurta tai pientä työmäärää vaativasta toimenpiteestä maksu voidaan määrätä enintään 50 % korkeampana tai alhaisempana. Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu. 10 Hakemuksen tai ilmoituksen peruuttaminen Jos hakija peruuttaa hakemuksensa tai ilmoituksensa ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50 %.

4 4 11 Kielteinen päätös hakemuksesta tai ilmoituksesta sekä tutkimatta jättäminen Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty kielteinen päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, ei asian valmistelusta peritä maksua. 12 Hyväksymispäätöksen, ilmoituksen perusteella tehtävän päätöksen tai muun asian palauttaminen Jos hyväksyminen tai muu asia toimijan tekemän valituksen johdosta palautetaan kunnan valvontaviranomaiselle, määrätään uudesta käsittelystä maksutaksan mukaisesti. Perittävästä määrästä vähennetään tällöin kunnalle saman asian käsittelystä aikaisemmin suoritettu maksu. 13 Hyväksymispäätöksen tai ilmoituksen perusteella tehtävän päätöksen kumoaminen Jos hyväksymispäätös tai ilmoituksen perusteella tehtävä päätös kumotaan sen vuoksi, ettei toiminta ollut hyväksymisen tarpeessa, palautetaan maksu kokonaisuudessaan. 14 Maksusta, maksun palauttamisesta ja alentamisesta päättäminen Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää lautakunta päättämiensä asioiden osalta ja asianomainen viranhaltija päätösvaltaansa kuuluvien asioiden osalta. 15 Maksun suorittaminen ja periminen Maksut on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, se voidaan periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 16 Voimaantulo Tämän taksan mukaisia maksuja sovelletaan 1.1. alkaen. Ennen 1.1. vireille tulleeseen asiaan sovelletaan aiemmin voimassa olleita ympäristöterveydenhuollon maksutaksoja.

5 1 (12) luokka Arvioitu Päätt. Huom! IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN tuotto elin Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Imatran Ympäristötervey- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon taksojen maksuluokka II seudun denhuollon takympäristö- sat ovat arvon- 871 Terveysvalvonta lautakunta lisäverottomia 3120 Maksutuotot, veroton OSA 1 Elintarvikehuoneistojen ja laitosten Uusi Toiminnan hyväksymismaksut toiminta oleellinen muutos 10 Liha-alan laitokset Pienteurastamo 514,08 257, Pieni, toiminnaltaan kapea-alainen laitos alle kg / vuosi (lähtevän tuotteen määrä) 514,08 257, Liha-alan laitos kg / vuosi (lähtevän tuotteen määrä) milj. kg 685,44 342, yli 1-10 milj. kg 899,64 449, alle 10 milj. kg 1071,00 535, Kala-alan laitokset Toiminnaltaan kapea-alainen laitos ja osa-aikainen laitos 342,72 171, Kala-alan laitos kg/vuosi (lähtevän tuotteen määrä) alle kg 514,08 257, kg 771,12 385, yli kg 899,64 449, Maito-alan laitos Raakamaidon vastaanotto alle 2 milj.l/ vuosi 514,08 257, Raakamaidon vastaanotto yli 2 milj.l/ vuosi 685,44 342,72

6 2 (12) luokka Muu maitoalan laitos 514,08 257, Muna-alan laitos Munapakkaamo alle kg/vuosi 257,04 128, Munapakkaamo yli kg/vuosi 642,60 321, Munavalmistelaitos 514,08 257,04 Uusi Toiminnan toiminta oleellinen muutos 50. Varastot 50.1 Varasto alle 100 m² 214,20 107, Varasto yli 100 m² 428,40 214, Naudanlihan merkintäjärjestelmä Pakollinen tai vapaaehtoinen 64,26 32, Muu elintarvikehuoneisto, / h 44,98 44, Näytteenotto / kohde 50, Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely 85,68 85,68 OSA 2 Elintarvikehuoneistojen valvontamaksut Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus 1. Tarjoilupaikat 1.1. Ruoanvalmistuspaikka, esim. lounasravintola, työpaikkaruokala, pizzeria, pikaruokala, pitopalvelu, laitoskeittiö 257,04 128,52 64, Ruokaravintola, jolla on cateringtoimintaa /a la carte annoksia / buffetpöytä Tarjoilupaikka jossa jonkin verran elintarvikkeiden käsittelyä, esim. jakelukeittiö, kahvila jossa leivotaan itse Tarjoilupaikka jossa elintarvikkeiden käsittely on vähäistä, pub 428,40 214,20 107,10 214,20 107,10 53,55 171,36 85,68 42,84

7 3 (12) luokka 1.5. Keskuskeittiö (laitoskeittiö, joka toimittaa myös ruokaa muualle) 428,40 214,20 107,10 2. Myymälät ja myyntipaikat 2.1. Myymälä jossa ruoanvalmistusta alle 1000 m2 342,72 171,36 85,68 yli 1000 m2 428,40 214,20 107, Myymälä jossa palvelumyyntiä alle 1000 m2 342,72 171,36 85,68 yli 1000 m2 428,40 214,20 107, Myymälä jossa helposti pilaantuvat elintarvikkeet myydään pakattuina (esim. laatikkomyymälät ja kioskit) alle ,36 85,68 42, ,04 128,52 64,26 yli ,72 171,36 85, Muu elintarvikkeiden myynti, myynnissä vain pakattuja ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus 171,36 85,68 42,84 3. Säännöllinen tori- ja ulkomyynti 3.1. Yksittäinen myyntipiste, jossa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden myyntiä ja/tai ruoanvalmistusta 171,36 85,68 42, Muu yksittäinen myyntipiste (esim. kasvisten myynti) 85,68 42,84 32, Tori- tai muu ulkomyyntialue 171,36 85,68 42, Siirrettävä myyntiajoneuvo tai -laite 171,36 85,68 42, Tilapäinen elintarvikemyynti tai valmistus (yli 2 vrk), useita myynti-, tarjoilu- ja/tai valmistuspisteitä 171,36 85,68 42,84 4. Vihannesten käsittelylaitokset ja pakkaamot 4.1. Vähäinen kauppakunnostus 128,52 64,26 32, Pakkaamo 171,36 85,68 42, Kasvisten käsittely (esim. vihannesten paloittelu) 257,04 128,52 64,26 5. Eineskeittiöt ja ruokavalmistetehtaat

8 4 (12) luokka 5.1. alle 100 m² 257,04 128,52 64, yli 100 m² 342,72 171,36 85,68 6. Leipomot 6.1. Ruoka- ja kahvileivän valmistus 257,04 128,52 64, Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistus (piirakat ja pasteijat), konditoriatuotteiden valmistus <100 m² 342,72 171,36 85, Helposti pilaantuvien leipomotuotteiden valmistus (piirakat ja pasteijat), konditoriatuotteiden valmistus >100 m² 428,40 214,20 107,10 7. Muu tuotantolaitos 7.1. alle100 m² 257,04 128,52 64, yli 100 m² 342,72 171,36 85, Pieni toiminnaltaan kapea-alainen laitos 171,36 85,68 42,84 8. Elintarvikevarastot 8.1. alle 100 m² 85,68 42,84 32, yli 100 m² 171,36 85,68 42,84 9. Elintarvikekuljetukset 9.1. Elintarvikekuljetusajoneuvo 85,68 42,84 32,13 Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus 10. Muu elintarvikehuoneisto, / h 44,98 44,98 44, Näytteenotto/kohde 50,00 Muut valvontamaksut 12. Alkutuotantopaikka 171,36 85,68 42, Elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita valmistavat laitokset, markkinoijat ja maahantuojat 514,08 257,04 128,52

9 5 (12) luokka 15. Lihantarkastus Maksu Ensimmäisen eläimen tarkastus tai teurastetun eläimen lihantarkastus (sisältää matkakustannukset) käyntimaksu 1-2 h /käynti Eläimiä 20 tai vähemmän 42,84 42, Samalla käynnillä suoritetusta toisen ja sitä seuraavien eläinten tarkastuksesta sekä teurastetun eläimen lihantarkastuksesta Eläimiä > 20 85,68 85, Maidontuotantotilan hygieniatarkastus Tarkastus 85, Lisätarkastus 42,84 Elintarvikelaitosten valvontamaksut Tarkastus Osatarkastus 10. Liha-alan laitokset Pieni, toiminnaltaan kapea-alainen laitos alle kg/vuosi (lähtevän tuotteen määrä) 171,36 85, Liha-alan laitos milj kg/vuosi (lähtevän tuotteen määrä) 342,72 171, Liha-alan laitos yli 1-10 milj. kg/vuosi (lähtevän tuotteen määrä) 342,72 171, Liha-alan laitos yli 10 milj. kg/vuosi (lähtevän tuotteen määrä) 342,72 171,36 Tarkastus Osatarkastus 20. Kala-alan laitokset Toiminnaltaan kapea-alainen laitos ja osa-aikainen laitos 171,36 85, Kala-alan laitos alle kg/vuosi

10 6 (12) luokka (lähtevän tuotteen määrä) 171,36 85, Kala-alan laitos kg/vuosi (lähtevän tuotteen määrä) 342,72 171, Kala-alan laitos yli kg/vuosi (lähtevän tuotteen määrä) 342,72 171, Maito-alan laitos Raaka-maidon vastaanotto alle 2 milj l/vuosi 171,36 85, Raaka-maidon vastaanotto yli 2 milj l/vuosi 342,72 171, Muu maitoalan laitos 342,72 171, Muna-alan laitos Munapakkaamo alle kg/vuosi 171,36 85, Munapakkaamo yli kg/vuosi 342,72 171, Munavalmistelaitos 342,72 171, Varastot Varasto alle 100 m² 171,36 85, Varasto yli 100 m² 342,72 171,36 OSA 3 Terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen ja Uusi Toiminnan laitosten hyväksymismaksut ja ilmoitusten toiminta oleellinen käsittelymaksut muutos 1. Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja 428,40 214, Eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittaminen tai käyttöönotto asemakaava-alueella 299,88 149, Julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto alle m² 214,20 107,10 yli m² 299,88 149, Majoitushuoneisto huoneita enintään ,20 107,10

11 7 (12) luokka huoneita yli ,88 149, Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna 171,36 85, Yleiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli tai kylpylä 514,08 257, Hotellin tai vastaavan uima-allastilat 257,04 128, Uimaranta, uimala 171,36 85,68 2. Koulu tai oppilaitos, päivä-, lasten- tai vanhainkoti alle 200 m² 342,72 171,36 yli 200 m² 428,40 214, Parturi, kampaamo, kauneushoitola, solarium tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa asiakaspaikkoja enintään 5 171,36 85,68 asiakaspaikkoja yli 5 214,20 107, Kuntosali tai muu liikuntatila 342,72 171, Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua terveyshaittaa, / h 44,98 44, Hautausmaa tai hautapaikka, / h 44,98 44, Vesilaitos, / h 44,98 44,98 OSA 4 Terveydensuojelulain mukaisten huoneistojen ja Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus laitosten valvontamaksut 1. Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja 428,40 214,20 107, Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus asema-kaava-aueella 299,88 149,94 74, Julkinen huvi- tai kokoontumishuoneisto alle m² 214,20 107,10 53,55 yli m² 299,88 149,94 74,97

12 8 (12) luokka 1.3. Majoitushuoneisto huoneita enintään ,20 107,10 53,55 huoneita yli ,88 149,94 74, Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna 171,36 85,68 42, Yleiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli tai kylpylä 514,08 257,04 128, Hotellin tai vastaavan uima-allastilat 257,04 128,52 64, Uimaranta, uimala 171,36 85,68 42,84 Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus 2. Koulu tai oppilaitos, päivä-, lasten- tai vanhainkoti alle 200 m² 342,72 171,36 85,68 yli 200 m² 428,40 214,20 107, Parturi, kampaamo, kauneushoitola, solarium muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai tai ihonhoitoa asiakaspaikkoja enintään 5 171,36 85,68 42,84 asiakaspaikkoja yli 5 214,20 107,10 53, Kuntosali tai muu liikuntatila <300 m2 171,36 85,68 42,84 >300 m2 257,04 128,52 64, Muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa, / h 44,98 44,98 44, Hautausmaa, / h 44,98 44,98 44, Vesilaitos Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 5000 käyttäjää tai yli 1000 m3/d) 685,44 342,72 171,36 Talousvettä toimittavat laitokset (vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää tai vähintään 10 mutta alle1000 m3/d) tai muu asetuksen 461/2001 mukainen kohde 514,08 257,04 128,52

13 9 (12) luokka Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50 käyttäjää tai alle 10 m3 /d) tai muu 401/2001 asetuksen mukainen kohde 342,72 171,36 85,68 OSA 5 Muut terveydensuojelulain mukaiset maksut Maksu Kohde 1. TSL:n 26 :n mukaiset terveyshaittojen selvittämiseen liittyvä asunnossa tai muussa oleskelutilassa tehtävä olosuhdemittaus rekisteröivällä mittarilla sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja / tai hiilidioksidipitoisuuden mittaus yhdessä huonetilassa 214,20 2. Asunnontarkastuksiin liittyvät jälkitarkastukset. 85,68 Alku- ja lopputarkastuksista ei peritä maksua. 3. Muut TSL 26 :n mukaiset terveyshaittojen selvittämiseen liittyvät mittaukset, selvitykset ja näytteenotot, / h 44,98 4. TSL 13,16, 18, 20 ja 29 :n mukaiset näytteenotot ensimmäinen näyte 50,00 seuraavat, / näyte 10,00 seuraavat näytteet saman toiminnanharjoittajan eri kohteissa, / näyte 25,00 Jos sovittu näytteenotto peruuntuu toiminnanharjoittajasta johtuvasta syystä, peritään normaali näytteenottomaksu. 5. Muut näytteenotto-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut, / h 44,98 OSA 7 Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus turvallisuudesta annetun lain mukaiset maksut

14 10 (12) luokka Valvontakohde Kuluttajapalvelut 1.1. Huvi- tai perhepuisto, tivoli, sirkus 685,44 342,72 171, Kuntosali 342,72 171,36 85, Laskettelu-, snowtubing- tai mäkiautokeskus 685,44 342,72 171, Yleinen leikkikenttä sekä päiväkotien ja koulujen piha-alueet 342,72 171,36 85, Skeittauspaikka 257,04 128,52 64, Ohjelmapalveluyritys 514,08 257,04 128, Kiipeilykeskus tai -seinä, muu kuin edellinen kohta 428,40 214,20 107, Ratsastustalli tai -keskus 428,40 214,20 107, Karting-keskus 514,08 257,04 128, Uimahalli, kylpylä tai vastaava 428,40 214,20 107, Uimaranta 171,36 85,68 42, Talviuintipaikka 171,36 85,68 42, Yleisötilaisuus 257,04 128,52 64, Tatuointien ja lävistysten tekijä 171,36 85,68 42, Muut, / h 44,98 44,98 44,98 Uusi toiminta Oleellinen muutos Palvelutarjoajan muutos 3. Kuluttajaturvallisuuslain 6 :n mukaisen ilmoituksen käsittely 85,68 85,68 85,68 OSA 8 Lain toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi mukaiset maksut Vähittäismyyntilupa 1. Myyntilupa, yksi myyntipiste 128,52 2. Myyntilupa, jokaiselta seuraavalta myyntipisteeltä 21,42 3. Määräaikainen myyntilupa, yksi myyntipiste 42,84 4. Määräaikainen myyntilupa, jokainen seuraava myyntipiste 6,43

15 11 (12) luokka Vuosittainen valvontamaksu 1. Vuosittainen valvontamaksu, yksi myyntipiste 85,68 2. Vuosittainen valvontamaksu, jokaiselta seuraavalta myyntipisteeltä 10,71 3. Muut valvontaan liittyvät toimenpiteet, /h 44,98 Valvontakohde Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus 1. Myyntipaikka 171,36 85,68 42,84 2. Ravintola, pub tai muu tarjoilupaikka 171,36 85,68 42,84 3. Muut valvottavat paikat, / h 44,98 44,98 44,98 4. Muut valvontaan liittyvät toimenpiteet, / h 44,98 44,98 44,98 OSA 9 Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden Uusi toiminta Oleellinen muutos vähittäismyyntiluvan maksutaulukko Vähittäismyyntilupa 1. Yksi myyntipiste 85,68 42,84 2. Jokaiselta seuraavalta myyntipisteeltä 6,43 3,21 3. Jos samalla hakemuksella haetaan myyntilupaa useampaan kuin yhteen myyntipaikkaan, korotetaan maksua jokaista myyntipaikkaa kohti 42,84 21,42 4. Muut valvontaan liittyvät toimenpiteet, / h 44,98 44,98 OSA 10 Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden Perustarkastus Tarkastus Osatarkastus vähittäismyynnin valvonnan maksutaulukko Valvontamaksu 1. Myyntipaikassa myyntipisteitä enintään 5 85,68 42,84 21,42

16 12 (12) luokka 2. Myyntipaikassa myyntipisteitä yli 5 128,52 64,26 32,13 3. Muut valvontaan liittyvät toimenpiteet, / h 44,98 44,98 44,98 OSA 11 Muut ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut, /h 44,98 Vero- Verollinen Arvioitu veloitusyksikkö kanta hinta tuotto % 873 Eläinlääkintähuolto 3110 Maksutuotot verollinen Klinikkamaksut Klinikkakäynti/. isompi käynti 8,06 24 % 10,00 Klinikkakäynti/. pieni käynti max 15 min 4,03 24 % 5, Eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton tarvikelisätaksat Peruskäynti 1 0,97 24 % 1,20 Peruskäynti 2 3,23 24 % 4,00 Laboratoriomaksu 9,68 24 % 12,00 Leikkaus 1 7,26 24 % 9,00 Leikkaus 2 13,71 24 % 17,00

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot 2016. Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot 2016 Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013

veloitusyksikkö luokka tuotto elin 2013 1 (13) veloitusyksikkö luokka 2011 2012 2011 2012 2011 2012 tuotto elin IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAINEN Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon tak- Kaikkien ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2013.xlsx. Keskimääräiset Lisätar tarkastusmaksut, tarkastusajat eri Elintarvikelaki Lisätar kastus toiminnoille Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub 2 100 1,5 75

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2016 toiminnoille Lisätar kastus Ravintolat ja keittiöt Ruokaravintola Ruokaravintola jossa catering toimintaa Kahvila, pizzakebabravintola, pikaruokaravintola, jakelukeittiö Pub Henkilöstöravintolat, pitopalvelu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2008 ALKAEN Hyväksytty: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaoston 28.1.2011 2 hyväksymät taksat 2 Liite 1. Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka käytöstä voi aiheutua

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan

* Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 Voimassa 1.2.2015 alkaen MAKSUTAULUKKO perustuen 40 /h * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ

Lisätiedot

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO

KOTKAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAN MAKSUTAULUKKO Sivu 1 / (6) Maksutaulukko astuu voimaan 1.4.2013 Työtunnin hinta 45 SISÄLTÖ TAULUKKO 1: ELINTARVIKELAIN (23/2006) MUKAISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT, Sivu nro. 2 TAULUKKO 2: TAULUKKO 3: TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Maksut ja myyntitulot Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto

Maksut ja myyntitulot Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Maksut ja myyntitulot Imatran seudun ympäristötoimi Ympäristöterveydenhuolto Imatran seudun ympäristölautakunta 20.9.2016 1 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite nro 2 YMPTH 36 9.10.2014 MAKSUTAULUKKO 2015 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 30 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen

Lisätiedot

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen.

Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. Ilmoitusten ja hakemuksen. Liite 2 YMPTH 39 16.9.2015 MAKSUTAULUKKO 2016 Tämän taksan suunnitelmanmukaisista tarkastuksista peritään maksutaksan 2 :n mukainen 35 käyntimaksu. 1. Terveydensuojeluvalvonta 1.1 Ilmoituksenvarainen tai

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

tarkastuksista ja muusta valvonnasta peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

tarkastuksista ja muusta valvonnasta peritään maksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Hyväksytty Kv 14.12.2006 /54 Lisäykset 1 :n 6. kohtaan ja 2 :ään hyväksytty Ymp. ltk. 15.1.2008 /8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Elintarvikelaki Elintarvikelain

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPIONKAUPUNKGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLONMAKSUTAKSA Kuopionkaupunginympäristö-jarakennuslautakunnanhyväksymä14.2.201312 Soveltamisala Tätätaksaasovelletaan A) Elintarvikelaissa(23/2006)säädettyihinkunnanviranomaisensuoritteisiin,jotkakoskevat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1 (7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO

LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO LIITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAN MAKSUTAULUKKO A: Elintarvikelain mukainen valvonta HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 Liha-alan laitokset Hakemusten käsittelymaksut Suunnitelmallinen

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 (6) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.2018 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 Elintarvikkeiden myynti Tarkastus

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015 YMPTH 9.10.2014 X 9.10.2014 36 Liite 1 PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely 1 () Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.1.017 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ELINTARVIKEHUONEISTOT Ilmoituksen käsittely Tarkastus 1 Elintarvikkeiden myynti

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2016 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4..2016

Lisätiedot

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti.

Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu kuntayhtymässä sovitun käytännön mukaisesti. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT:N KY YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi 12.6.2013 32 lisäyksen 1.2.2013 voimaan tulleeseen maksutaksaan (ympäristöterveyslautakunnan päätös

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 12.12.2013, 37 Liite 1 Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. 2. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan päätös 10.11.2015. Taksan voimaantulo 1.1.2016. Eura, Huittinen, Kokemäki, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 2 SALON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Taksa kumoaa Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollon maksutaksan, jonka kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion kaupunginkanslia Nro 5 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA J u l k a i s s u t 2011 Tornion kaupunginkanslia Nro 5 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.01.2011 hyväksymä Voimaantulopäivä 19.01.2011

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )*" ++% & +' +!"$. # -!" $ $. # -!". '

% $ & $ $ ' ( $ $ $ )* ++% & +' +!$. # -! $ $. # -!. ' !" # # # % & ( )*" ++% & +, &--%! # +! # & # +!". # -!". #!" # +!"!" -!".!" %!" % / ( &%%-+-&!" #. 0 ( - &!" # +!" # -!". --& 1!".# 1!" # %!" # %!". 2 3 --+& % %!4%!".# %!4%!" 5 ( 6... 7 1 % 6.! "! (4

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala

MAKSUTAKSA. 1 Perusteet ja soveltamisala 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto (13.12.2010 70). Lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän (13.12.2010 69) ympäristöterveyslautakunnan

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

TOHMAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1(6) Perusturvalautakunta 26.2.2008 22 esityslistan liite TOHMAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Seuraavien lakien mukaisista hyväksymispäätöksistä, ilmoitusten perusteella

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.5.2009 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.5.2009 alkaen Ympäristöpalvelut (Toimialue: Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) Sotela 28.4.2009 44 Liite nro 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.5.2009 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1. Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Terveydensuojelun valvonnan maksut

Terveydensuojelun valvonnan maksut Ympäristöterveydenhuoltojaosto 31.10.2014, 27 liite 1. Kuntayhtymähallitus xx.xx.xxxx, xx Terveydensuojelun valvonnan maksut 1. Ilmoituksenvarainen tai hyväksymistä edellyttävä toiminta Työtila, jonka

Lisätiedot

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset);

8) 6 :n pykälän nojalla myönnettyjä todistuksia (laivatarkastukset); Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7)

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut MAKSUTAKSA 1(7) 1 Perusteet ja soveltamisala Ympäristöterveydenhuollon taksan perusteet on vahvistanut Siilinjärven kunnanvaltuusto 12.12.2011 ( 50). Lisäksi kunnanvaltuuston

Lisätiedot

1 ELINTARVIKEVALVONTA

1 ELINTARVIKEVALVONTA SIILINJÄRVEN KUNT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VLVONTSUUNNITELMN LIITE 1 ELINTRVIKEVLVONT RISKILUOKK1) TRKSTETTVI RVIOITVI TRVITTV TYÖPNOS2) Liha-alan laitokset Pienteurastamo 0 Liha-alan laitos yli 10 milj.

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 18.9.2013 98 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa

Ympäristöterveydenhuollon. maksutaksa Ympäristöterveydenhuollon taksa Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Kuluttajaturvallisuuslaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2.2014 12 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa

Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Vaasan kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaisen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA: 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Hyväksytty ympäristöterveydenhuollon lautakunnassa 10.4.2014 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.2.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa Hyväksytty johtokunta 8.2.2010 26 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä 15.12.2016 129 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 Lahden kaupunki / Ympäristöterveys Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA KUOPION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunnan hyväksymä 12.11.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2017 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1)

Lisätiedot

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 7.7 1 (8) Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon taksa Kaupunginhallitus 3.10.2011 Voimaan 4.10.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Luonnos 1.11.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikelain mukaista valvontaa koskeva taksa 3 Sivu Terveydensuojelulain,

Lisätiedot

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014 PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) MAKSUTAKSA 2014 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006), kuluttajaturvallisuuslain

Lisätiedot

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan

TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA. 1 Soveltamisala. Tätä taksaa sovelletaan TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Hyväksytty johtokunta Liite 3 / johtokunta 13.2.2017 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.3.2017 Hyväksytty johtokunta 13.2.2017 20 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä;

- laitoksen hyväksymisestä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelystä; Liite 2/kh 26.5.2014 234 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA TAKSAN PERUSTEET 1 Säädösperusteet Tämän taksan mukaisesti peritään maksu seuraavien säädösten nojalla 1. Asetus (EY) rehu- ja elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2012 1 Soveltamisala 2 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Hyväksytty 10.6.2015 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto Sodankylän

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen Ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2014 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 40 /h

Liite 4 / johtokunta * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen 40 /h Liite 4 / johtokunta 13.2.2017 Hyväksytty johtokunta 13.2.2017 20 Voimassa 1.3.2017 alkaen MAKSUTAULUKKO * Taulukossa tuntitaksa = maksu käsittelyaikaan perustuen /h TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA ILMOITUKSENVARAINEN

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 29.9.2014 78 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA 1(7) MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: I) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitoksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Elintarvikelaki Terveydensuojelulaki Tupakkalaki Lääkelaki Kouvolan kaupunki Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 54 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 26.9.2011 113, Naantalin kaupunginvaltuustossa 10.10.2011 76 ja Ruskon kunnanhallituksessa 19.9.2011 225. Voimaantulo 1.10.2011. Ympäristöterveydenhuollon taksa

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2015 108 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2017 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Hyväksytty 9.4.2013. Maksutaksa tulee voimaan 9.4.2013. 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9

Yhtymähallitus Sivu 1 / 9 Yhtymähallitus 22.12.2016 187 Sivu 1 / 9 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin

Lisätiedot

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski)

LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) 1/9 LAUKAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA (Laukaa-Konnevesi-Äänekoski) Hyväksytty: Laukaan kunnanhallitus 15.9.2014 183 Voimaantulo: 01.01.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ILMOITUKSEN VARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA

MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ILMOITUKSEN VARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan 1.7.2015 maksutaulukot Liite 1 MAKSUTAULUKKO Elintarvikevalvonta ILMOITUKSEN VARAINEN TAI HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA Ilmoitusten käsittelymaksut

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Mikkelin seudun ympäristölautakunta 7.12.2017 Liite 1 39 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (MIKKELIN KAUPUNKI, HIRVENSALMEN, KANGASNIEMEN, MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN KUNNAT) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAT JA TAULUKOT 2013 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa alkaen 1 (5) Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 15.8.2016 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään.

Taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 säädetään. JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 19.12.2013 1. Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2017 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5.

Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa , voimaantulo Kaupunginhallituksen muuttama, voimaantulo 1.5. Hyväksytty Raision kaupunginvaltuustossa 20.1.2014, voimaantulo 21.1.2014. Kaupunginhallituksen 25.4.2016 muuttama, voimaantulo 1.5.2016 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot