5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN"

Transkriptio

1 ASFALTTIASEMIEN JA MURSKAAMOIDEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaaminen Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva toiminta toiminnan muutos lupamääräysten tarkistaminen Laitostyyppi ja kunkin toiminnan osuus koko toiminnasta prosentteina (%) tai tonneina (t): asfaltin valmistus uusioasfaltin valmistus pehmeän asfalttibetonin (PAB) / öljysoran valmistus louhinta louheen murskaus soran murskaus maabetonin valmistus muu toiminta t t 2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot Lemminkäinen Infra Oy, Kiviaines, Salmisaarenaukio 2, Helsinki Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Petri Ruostetoja, aluejohtaja, Salmisaarenaukio 2, Helsinki, Liike- ja yhteisötunnus LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT (jos eri kuin hakijan yhteystiedot) Laitoksen nimi, yhteystiedot ja sijaintipaikka Alue sijaitsee Kirkkonummen Överbyn kylässä sijaitsevalla Råskogenin tilalla Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Petri Ruostetoja, aluejohtaja, Salmisaarenaukio 2, Helsinki, Toimialatunnus 4. LAITOKSEN TOIMINTA-AIKA Toiminta-aikatiedot on esitettävä eriteltynä toimintokohtaisesti (esim. murskaus, kuljetus) Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitosta tullaan käyttämään 2010-toistaiseksi Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitosta tullaan käyttämään vuosittain Laitoksia käytetään ympäri vuoden 12 kk vuodessa. Minä viikonpäivinä ja mihin kellonaikaan laitosta tullaan käyttämään Toimintaa on arkipäivisin klo Louhintatyöt poraus, räjäytys ja rikotus keskitetään 7-21 välille. Porauksen ja rikotuksen tehollinen työaika on päivittäistä työskentelyaikaa lyhyempi. Viikonloppuisin ja arkipyhinä ei ole toimintaa. 5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN Råskogen , Nokia Asset Management Oy, Lemmikäinen Infra Oy:llä on maa-ainesten otto ja varastointioikeus alueelle. 1 Sopimus ottooikeudesta 6025 / Kiinteistörekisteritunnukset Råskogen Katutontti Kivikallio

2 6. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA Toiminta käsittää kallion louhintaa, johon kuuluu panostusreikien poraaminen kallioon ja tämän jälkeen kallion räjäyttäminen. Syntynyt louhe murskataan murskauslaitteistolla tarvittaviksi lajikkeiksi. Murskauslaitteistoon liian suuret lohkareet rikotetaan tarvittaessa iskuvasaralla. Lisäksi toiminta käsittää tukitoimintoja, esimerkiksi louheen syöttämisen ja valmiin tuotteen kasaamisen varastokasoihin työkoneilla (pyöräkuormaajilla). Toiminta ei ole jatkuvaa vaan poistuu välillä kohteesta. Vuosittain toimintaa arvioidaan olevan 2,5-4 kk. Päivittäinen työaika on 6-22 maanantaista perjantaihin. Lauantaisin, sunnuntaisin tai arkipyhisin toimintaa ei harjoiteta. Vaikutukset ympäristöön: - vähäisessä määrin leijuva ja laskeutuva pöly. - Pölyn lisäksi ilmaan aiheutuvat päästöt ovat hiilidioksidi, rikkidioksidi ja typen oksidit. - Kiviainesrummun pyörimisestä, seulastosta, pyöräkuormaajan työskentelystä ja alueen liikenteestä aiheutuvat vähäiset meluhaitat. Alue sijaitsee yleiskaavassa pienteollisuudelle osoitetulla alueella erittäin vilkkaan Vt 51:n välittömässä läheisyydessä. Lemminkäinen Infra Oy:n toiminta on turvallista ja ympäristön huomioon ottavaa. Tästä osoituksena, Lemminkäinen Infra Oy:n päällystys- ja kiviainestoiminnalle on myönnetty: - ISO 9002 laatujärjestelmäsertifikaatti - ISO ympäristöjärjestelmäsertifikaatti - OHSAS työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäsertifikaatti yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 7. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Toiminta sijaitsee haja-asutusalueella ja lähin asutus sijaitsee yli 700 metrin päässä toiminnasta. Alue on merkitty yleiskaavassa pienteollisuusalueeksi ja alueeksi. Asemakaavaa ei alueella ole. Kaavoituksellisesti toiminnalle ei ole estettä. 2 Toiminnan sijoittuminen lähiympäristöön toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja 8. TUOTTEET, TUOTANTOMÄÄRÄT JA PROSESSIT Tuotteet Tuotanto (t/d) Arvioitu vuosituotanto (t/a) keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi Kalliolouhe Murske Tiedot toiminnan laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista Poraukseen käytetään hydraulista porakalustoa. Yeisesti käytössä on esimerkiksi Tamrock Ranger 700- poravaunu. Rikotus tapahtuu Rammer S 84-iskuvasaralla tai muulla vastaavalla mallilla. Murskauslaitteisto koostuu useasta osaprosessista. Siihen kuuluu esimurskaus siirrettävällä kokoluokan 6025 /

3 125 laitoksella sekä välimurskain (Lokomo 4214 tai vastaava). Lisäksi laitokseen kuuluu kuljettimia ja Lokomon 2- tai 3-tasoseuloja. Sähkö tuotetaan kontissa sijaitsevalla aggregaatilla (Cat 3412). Murskauslaitos voi myös mahdollisesti olla tela-alustainen ns. Lokotrack-tyyppinen laitos, joka koostuu samoista osaprosesseista. Alueen öljytuotteita säilytetään lukitussa metallikontissa. Jäteöljyt ja kiinteät ongelmajätteet kuten öljynsuodattimet, trasselit, akut yms. säilytetään niin ikään lukitussa metallikontissa, jonne sadeveden pääsy on estetty. Ne toimitetaan Ekokemille tai vastaavalle yritykselle käsiteltäväksi. Kaikki öljyt ovat varastoitu tilaan, missä niiden ympärillä on suojakaukalo. Lisäksi asemalla säilytetään riittäviä määriä öljynimeytysainetta. Nestekaasut varastoidaan lukollisessa suojahäkissä. 3 Nykytilannekartta 9. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET, POLTTOAINEET JA LISÄAINEET Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus (t/a) Maksimikulutus (t/a) Räjähdysaineet 220 g/mursketonni 2,9 t/a Kevyt polttoöljy 0,7 l/mursketonni l/a Voiteluöljy 800 l/vuosi Raskas polttoöljy (rikkipitoisuus alle 1%) Kevyt polttoöljy (rikkipitoisuus alle 0,2 %) Laitoksen käyttämä kiviainesmäärä vuosittain (t/a) ja koko toiminta-aikana (t) Murskattavaa kalliokiviainesta t. Kuinka paljon kiviainesta tuodaan muualta vuosittain (t/a) ja koko toiminta-aikana (t) 5000 t/a 10. TIEDOT RAAKA-AINEIDEN JA TUOTTEIDEN VARASTOINNISTA Jätteiden varastointi ilmoitetaan lomakkeen kohdassa 13. Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) sijainnista ja varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle Tuotevarastot sijoitetaan varastoalueelle, jossa ne toimivat esteenä melun ja pölyn leviämiselle. Pölyäminen ei ole ongelma tällä etäisyydellä asutuksesta. Pölyämisen ehkäisemiseksi voidaan käyttää tarvittaessa vesikastelua -15 asteeseen saakka. Kiviaines varastoidaan varastokasoihin murskepohjan päälle. Kuvaus poltto- ja voiteluaineiden varastointimääristä ja tavasta Raskasta polttoöljyä säilytetään teräksisessä säiliössä. Säiliön vetoisuus on 70 m3. Säiliön ympärillä on valuma-allas ja sateen pääsy säiliöön estetty. Säiliö on sijaitsee päällystetyllä alueella; näin sen tankkaaminen on turvallista. -Kevyt polttoöljysäiliö on 2-osainen ja tilavuudeltaan 9,9 m3, joka on myös varustettu valuma-altaalla ja sateen pääsy säiliöön estetty. Tankkaamisen turvallisuuden lisäämiseksi ja maaperän suojelemiseksi säiliö on sijoitettu päällystetylle alueelle. -Öljytuotteet ja jäteöljyt säilytetään lukitussa metallikontissa, öljytuotteet ja jäteöljyt ovat suojassa sateelta eivätkä pääse vuotamaan maahan. -Öljynsuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan lukittuun metallikonttiin odottamaan kuljetusta Ekokemille tai vastaavat luvat omaavalle yritykselle. -Mahdollisia öljyvahinkoja varten alueella säilytetään myöskin riittävä määrä öljynimeytysainetta (esim. öljynimeytysturvetta) 6025 /

4 Kuvaus bitumin varastointimääristä ja tavasta Kuvaus ympäristölle haitallisten aineiden varastointimääristä ja tavasta Räjähdysaineita ei varastoida alueella. 11. TIEDOT KÄYTETTÄVÄSTÄ ENERGIASTA JA ARVIO SEN KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA Työtavoissa ja laitteistoissa käytetään parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. Asema toimii sähköllä ja polttoöljyllä. Asemaa huolletaan säännöllisesti, mikä pienentää polttoaineen kulutusta. Energia on suuri kustannuserä ja sen käytössä Lemminkäinen pyrkii mahdollisimman suureen tehokkuuteen. 12. TIEDOT TOIMINNAN PÄÄSTÖJEN LAADUSTA JA MÄÄRÄSTÄ SEKÄ SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ JA PUHDISTAMISTA KOSKEVISTA TOIMISTA Päästöt ilmaan Aine Vuosipäästö enintään (t/a) Keskimääräinen vuosipäästö (t/a) Suurin tuntipäästö (kg/h) Suurin vuorokausipäästö (kg/d) CO SO2 21, NOx 12 5, Hiukkaset 3,7 1,6 4, Piipun/piippujen korkeus ja korkeusasema (m) Kuvaus pölyä synnyttävistä tuotantovaiheista ja pölyntorjuntakeinoista Porauksessa syntyvä pöly saadaan sidottua poravaunun pölynpoistojärjestelmän avulla. Murskauksessa pölyä voidaan tarvittaessa vähentää kastelemalla tuotetta tai laitteiston pölynimun avulla. Paljon pölyä tuottavia osia voidaan myös koteloida. Mikäli tiet ja työmaa-alue pölyää, voidaan niitä myös kastella. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä on minimoitu sillä, että liikennealueet ja asema-alue on päällystetty. Päällystetyt alueet pidetään puhtaana pesemällä niitä tarpeen vaatiessa. Lisäksi päällystämättömät alueet kastellaan pölyämisen vähentämiseksi tarpeen mukaan. Tiedot melusta ja tärinästä Melua aiheuttavat työvaiheet ja melun esiintymisajat Kaikista toiminnoista aiheutuu melua, joten melua syntyy kun työmaalla toimitaan. Toimintoja ovat poraus, rikotus, murskaus (+aggregaatti) ja työkoneet. Tilanteet, joissa syntyy melua ja keinot melun vähentämiseksi Murska asetetaan mahdollisimman lähelle rintausta ja alhaiselle tasolle. Tuotteen varastokasat sijoitetaan niin, että ne estävät melun leviämistä häiriintyviin kohteisiin. Päästöt veteen Tiedot päästöjen (esim. poistoilman pesuvedet) laadusta ja määrästä (m 3 /d) veteen tai viemäriin. Jos laitoksella käsitellään jätevesiä, kuvataan myös jätevesien käsittely. Toiminta ei aiheuta päästöjä veteen. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan imeytyskaivon kautta maaperään ja wc-jätevedet kerätään säiliöön, joka tyhjennetään säännöllisesti. Onnettomuustilanteiden varalta asemalle on varattu öljynimeytysturvetta. Lisäksi alueen asfaltointi, öljynerotusjärjestelmä sekä sululla varustettu purkuputki estävät mahdollisen öljyn pääsyn maaperään /

5 Asema ei sijaitse pohjavesialueella, eikä aiheuta vesistöön päästöjä. 13. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ Jätenimike Määrä (esim. t/a) Käsittely tai hyödyntäminen Varastointitapa ja toimituspaikka Talousjäte 1,7 t/a Kerätään 200 l jäteastiaan, josta jäteyhtiö noutaa ja vie asianmukaiseen käsittelyyn. Metalliromu 3 t/a Varastoidaan siirtolavalla ja toimitetaan kierrätykseen. Jäteöljy 1 t/a Varastoidaan jäteöljytynnyreihin, jotka toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Ongelmajätteet (esim. jäteöljyt, öljynsuodattimet, akut, paristot, pakkausnesteet, pesuliuottimet) Vanhat öljynsuodattimet sekä jäteöljyt. Kuvaus ongelmajätteiden kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta Vaaralliset jätteet toimitetaan jätteen käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai kiinteistölle, jonka hyväksytyssä jätehuoltosuunnitelmassa tai ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty. Vaarallisten jätteiden luovutuksesta laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät tiedot jätteiden laadusta ja määrästä voimassaolevan jätelain ja -asetuksen mukaisesti. 14. TIEDOT VEDENHANKINNASTA JA KÄYTÖSTÄ Kuvaus siitä, mistä laitoksella käytettävä vesi otetaan ja kuinka paljon sitä käytetään (m 3 /d) Kesällä pölynpoistoa voidaan suorittaa vesikastelulla. Mikäli vettä ei saada hankittua ympäristöstä, tuodaan se tankkiautolla. Talousvesi tuodaan alueelle säiliöissä. 15. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA Laitteistot ovat tällä hetkellä yleisesti käytössä olevia laitteita. 16. TIEDOT LIIKENTEESTÄ JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä / d) Raskas liikenne aiheuttaa noin 30 käyntiä vuorokaudessa, henkilöliikenne on noin 12 käyntiä vuorokaudessa. - säiliöauto, joka tuo polttoainetta n. 1 / vko Mihin kellonaikaan liikennettä esiintyy (esitetään tarkemmin, jos liikennettä esiintyy laitoksen toiminta-ajan ulkopuolella) Liikenne keskittyy päiväajalle. Vähäistä henkilöliikennettä saattaa olla iltaisin. Alueen liikenne suuntautuu valtatie 51:lle ja siitä pääosin itään kohti Helsinkiä. Valtatie 51:n liikenteelle liikenteellä ei ole merkitystä. Kuvaus työkoneiden ja autojen paikoitus-, huolto- ja pesupaikoista Autoja ei huolleta eikä pestä työmaalla. Työntekijöiden autojen paikoitus tapahtuu tätä varten tasoitetussa kohdassa varasto-alueella. Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista Tiet ovat murskeesta. Mikäli haitallista pölyämistä esiintyy, voidaan teitä kastella. Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen) 6025 /

6 Tiet ovat murskepäällysteisiä. Laitosaluetta voidaan kastella mikäli haitallista pölyämistä tapahtuu. Jos kiviainesta tuodaan laitokselle muualta, ilmoitetaan myös, mitä kautta kiviainekset tuodaan tai on suunniteltu tuotavaksi alueelle (kuvaus alueelle johtavien yksityisteiden käytöstä, tarvittaessa karttaliite) Kiviaines tuodaan alueelle yleisiä teitä käyttäen.. jos lupahakemus koskee uutta toimintaa, esitetään myös mahdolliset vaihtoehdot, joista kiviaines voidaan tuoda alueelle liitteessä nro 17. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Kuvaus esim. pölystä, melusta, tärinästä ja liikenteestä aiheutuvista haitoista sekä etäisyydet (m) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 55 db:n melu leviää louhinnasta ja murskauksesta keskimäärin 500 metrin päähän. Lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ei siis aiheudu melusta haittaa. Lisäksi alueelle jää rintaus pohjoisen taajamaasutusta vasten joka edelleen vähentää melun leviämistä. Myös varastokasat estävät melun leviämistä. Räjäytyksen melu on voimakasta. Se on kuitenkin kyhytkestoista (1-2 s) ja räjäytyksiä on harvoin. -Alueen vaarallisia jätteitä säilytetään turvallisesti, eikä niillä ole minkäänlaisia ympäristövaikutuksia. -Ympäristöriskejä on myös vähennetty säilyttämällä polttoaineita suoja-altaallisessa terässäiliössä. Polttoainesäiliöt sijaitsevat päällystetyllä ja öljynerotusjärjestelmällä varustetulla alueella. -Maaperää suojellaan lisäksi sillä, että kaikki tankkaaminen tapahtuu samaisella päällystetyllä alueella. Ympäristölle tai lähiasutukselle ei aiheudu pysyvää haittaa toiminnasta. 18. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA Öljyn pääseminen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen on riski. Tällaisten tilanteiden varalta työmaalla on imeytysturvetta ja hälytysnumerot ovat nähtävillä. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai ne sijoitetaan tilavuutta vastaavaan suojakoteloon. Materiaalien varastointiin ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suojelun suunnittelulla vahinkotapauksia varten, sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla ja henkilöstön koulutuksella. Öljyvahingon varalle asemalle on varattu riittävä määrä imeytysmateriaalia, lisäksi alueella on tiivispohjainen reunuksella varustettu alue, johon öljyyntyneet maa-ainekset voidaan tilapäisesti varastoida. Lisäksi alueen asfaltointi, öljynerotusjärjestelmä sekä sululla varustettu purkuputki estävät mahdollisen öljyn pääsyn maaperään. Räjähteitä ei varastoida alueella. Räjäytystilanteissa ympäristöä varoitetaan tulevasta räjäytyksestä ja alueelle tulevat tiet suljetaan sekä ihmisten pääsy alueelle estetään. 19. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA Kirkkonummen kaupunki selvittää naapurit ja kuulee heidät. Lähin asutus on yli 700 metrin päästä toiminnasta, joten haitallisia vaikutuksia tähän ei oleteta syntyvän. luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN LAADUNVARMISTUKSESTA - Lemminkäinen Infra Oy:llä on päällystys- ja kiviainestoimialalla käytössä toimintajärjestelmä, johon sisältyy ympäristöohjelma. Ohjelman noudattamista seurataan sekä sisäisten, että ulkoisten auditointien yhteydesssä /

7 ehdotus päästöjen tarkkailusuunnitelmasta on esitetty liitteessä nro 21. LIITELUETTELO Ajantasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt. 5 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti. 2 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit (laitteet). Luetellaan toimintaan olennaisesti liittyvät, voimassa olevat ympäristölupa- tai muut päätökset sekä tieto siitä onko samanaikaisesti vireillä muita hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita. Liitettävistä luvista ja päätöksistä pyydetään ilmoittamaan myös antopäivämäärä ja diaarinumero. Alueelle on samaan aikaan haussa maa-aineslupa. Muut liitteet: 1 Sopimus otto-oikeudesta 2 Asemapiirros 3 Nykytilannekartta 4 Rajanaapurit 5 Sijaintikartta 6 Lopputilnnekartta 7 Omistusnäytöt 22. ALLEKIRJOITUKSET Paikka Helsinki Allekirjoitus Päivämäärä Allekirjoitus Lasse Vilhunen Nimen selvennys Nimen selvennys 6025 /

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä?

D toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 ) D luvan muuttaminen (YSL 89 ) D direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 ) D muu syy, mikä? YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen Diaarimerkintä täyttää) Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUV AN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille

1U16 LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT , K YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Kotipaikka. iaarimerkintä. akemus on tullut vireille YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää ) iaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot akemus on tullut vireille Anl. O / LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT. 1U16 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN yhyt kuvaus

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE

YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAHAKEMUS KALANKASVATUKSELLE (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN uusi toiminta toiminnan

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS-

INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- INARI, MIELIKKÖVAARAN KALLIOALUE -YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS- PIIRUSTUKSET JA LIITTEET Ympäristölupahakemuslomake Suunnitelmaselostus Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemusta on 17.9.2007 täydennetty louhinnan etenemistä kuvaavalla selostuksella ja kartalla.

Ympäristölupahakemusta on 17.9.2007 täydennetty louhinnan etenemistä kuvaavalla selostuksella ja kartalla. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 703 09.10.2007 2 Ymp 7199-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Maanrakennus ja Kuljetus Nylund Oy / Hitsarinkatu Tiivistelmä: - Ympkaalk 703

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy Ympäristölautakunta 45 25.08.2016 Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy 1805/77.772/2016 YMPLA 45 Asia Ympäristölupa

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Päätös Nro 39/2012/1 Dnro ESAVI/700/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.3.2012

Päätös Nro 39/2012/1 Dnro ESAVI/700/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.3.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 39/2012/1 Dnro ESAVI/700/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.3.2012 ASIA Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pyhtään

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Ilmanlaatu Raportti PR Y1036 1 Sivu 1 (7) Markku Kantola Niemijärventie 92 07600 Myrskylä Turku 19.11.2013 ILMANLAATUSELVITYS Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 22.9.2009 15.9.2009, 72

Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 22.9.2009 15.9.2009, 72 FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 22.9.2009 15.9.2009, 72 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMA HARJAVAARAN KALLIOALUE

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMA HARJAVAARAN KALLIOALUE MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMA HARJAVAARAN KALLIOALUE Kunta: TAIVALKOSKI Tila: MH-TAIVALVAARA 832-893-100-1 Hakija: METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY Osoite: Karhukunnaantie 2 93100 PUDASJÄRVI Maa-aineksen

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti ja 2 momentti kohta 4.

Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti ja 2 momentti kohta 4. Etelä-Suomi Päätös Nro 2/2014/1 Dnro ESAVI/656/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.1.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kierrätyslouheen, jäteasfaltin ja -betonin murskaamotoiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.4.2011 Dnro Karp 4631/2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella. JUUAN KUNTA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Poikolantie 1 Pvm 15.07.2015 83900 Juuka Puh. 040 104 2000 Dnro ASIA HAKIJA SIJAINTI Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa lupa-asiassa,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 1.10.2010 Diaarinro Karp 3023/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 1.10.2010 Diaarinro Karp 3023/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 1.10.2010 Diaarinro Karp 3023/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Liite Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Hakija: Metsähallitus, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Yhteyshenkilö: Tienrakennusesimies

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 09.10.2014 Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Meluntorjuntaa

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 17.5.2010 Diaarinro Karp 774/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Päätös Nro 165/2012/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2012

Päätös Nro 165/2012/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2012/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2012 ASIA Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kotkan

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä

Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven kylässä Ympäristölautakunta 31 07.03.2013 Ympäristölautakunta 41 11.04.2013 Ympäristölautakunta 62 06.06.2013 Destia Oy:n ympäristölupa tilalle Vaskijärven sora-alue RN:o 7:73 Karkkilan kaupungissa Vaskijärven

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) 58901 Rantasalmi 27.6.2012. Ympäristöluvan tarkistaminen, Helakiven kallioalue RN:o 20:14, Lahnalahti, Joroinen

Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) 58901 Rantasalmi 27.6.2012. Ympäristöluvan tarkistaminen, Helakiven kallioalue RN:o 20:14, Lahnalahti, Joroinen RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Annettu julkipanon PL 5 jälkeen 58901 Rantasalmi 27.6.2012 1. ASIA Ympäristöluvan tarkistaminen, Helakiven kallioalue RN:o 20:14, Lahnalahti,

Lisätiedot

ASIA Kallion louhintaa, murskausta ja murskeen varastointia koskeva ympäristölupa, Mänttä-Vilppula

ASIA Kallion louhintaa, murskausta ja murskeen varastointia koskeva ympäristölupa, Mänttä-Vilppula KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Annettu 26.3.2014 Dnro 9/11.01.00/2014 ASIA Kallion louhintaa, murskausta ja murskeen varastointia koskeva ympäristölupa,

Lisätiedot

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin asfalttiaseman voi rekisteröidä?"

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan Milloin asfalttiaseman voi rekisteröidä? ASFALTTIASEMAN ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN REKISTERÖINTIÄ VARTEN ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Ilmoitus on saapunut Ennen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti 4 kohta. Lupaviranomainen on Lounais-Suomen ympäristökeskus:

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti 4 kohta. Lupaviranomainen on Lounais-Suomen ympäristökeskus: 1(8) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 86 YLO Dnro 0299Y0322-111 Annettu julkipanon jälkeen 26.11.2009 ASIA Päätös NCC Roads Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee asfaltin ja uusioasfaltin

Lisätiedot

Antopäivä Kokouspäivä FORSSA puh. (03) , 26

Antopäivä Kokouspäivä FORSSA puh. (03) , 26 FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä PL 62 ja pykälä 30101 FORSSA puh. (03) 41 411 18.5.2010 11.5.2010, 26 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 263 22.04.2008 3 Ymp 15985-2007 (235)

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 263 22.04.2008 3 Ymp 15985-2007 (235) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 263 22.04.2008 3 Ymp 15985-2007 (235) NCC Roads Oy:n kiviainesten louhintaa ja murskausta (lentoaseman alue) koskeva ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Ympäristölupa kiven louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa kiven louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen, Lemminkäinen Infra Oy 1 INARIN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 9.6.2015 3 Piiskuntie 2 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2015 99800 IVALO Diaarinro 131/11.01.00.01.00/2015 Puh. 040 188

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 26.11.2010 Diaarinro Karp 3749/2010 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot