5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN"

Transkriptio

1 ASFALTTIASEMIEN JA MURSKAAMOIDEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaaminen Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva toiminta toiminnan muutos lupamääräysten tarkistaminen Laitostyyppi ja kunkin toiminnan osuus koko toiminnasta prosentteina (%) tai tonneina (t): asfaltin valmistus uusioasfaltin valmistus pehmeän asfalttibetonin (PAB) / öljysoran valmistus louhinta louheen murskaus soran murskaus maabetonin valmistus muu toiminta t t 2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot Lemminkäinen Infra Oy, Kiviaines, Salmisaarenaukio 2, Helsinki Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Petri Ruostetoja, aluejohtaja, Salmisaarenaukio 2, Helsinki, Liike- ja yhteisötunnus LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT (jos eri kuin hakijan yhteystiedot) Laitoksen nimi, yhteystiedot ja sijaintipaikka Alue sijaitsee Kirkkonummen Överbyn kylässä sijaitsevalla Råskogenin tilalla Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Petri Ruostetoja, aluejohtaja, Salmisaarenaukio 2, Helsinki, Toimialatunnus 4. LAITOKSEN TOIMINTA-AIKA Toiminta-aikatiedot on esitettävä eriteltynä toimintokohtaisesti (esim. murskaus, kuljetus) Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitosta tullaan käyttämään 2010-toistaiseksi Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitosta tullaan käyttämään vuosittain Laitoksia käytetään ympäri vuoden 12 kk vuodessa. Minä viikonpäivinä ja mihin kellonaikaan laitosta tullaan käyttämään Toimintaa on arkipäivisin klo Louhintatyöt poraus, räjäytys ja rikotus keskitetään 7-21 välille. Porauksen ja rikotuksen tehollinen työaika on päivittäistä työskentelyaikaa lyhyempi. Viikonloppuisin ja arkipyhinä ei ole toimintaa. 5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN Råskogen , Nokia Asset Management Oy, Lemmikäinen Infra Oy:llä on maa-ainesten otto ja varastointioikeus alueelle. 1 Sopimus ottooikeudesta 6025 / Kiinteistörekisteritunnukset Råskogen Katutontti Kivikallio

2 6. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA Toiminta käsittää kallion louhintaa, johon kuuluu panostusreikien poraaminen kallioon ja tämän jälkeen kallion räjäyttäminen. Syntynyt louhe murskataan murskauslaitteistolla tarvittaviksi lajikkeiksi. Murskauslaitteistoon liian suuret lohkareet rikotetaan tarvittaessa iskuvasaralla. Lisäksi toiminta käsittää tukitoimintoja, esimerkiksi louheen syöttämisen ja valmiin tuotteen kasaamisen varastokasoihin työkoneilla (pyöräkuormaajilla). Toiminta ei ole jatkuvaa vaan poistuu välillä kohteesta. Vuosittain toimintaa arvioidaan olevan 2,5-4 kk. Päivittäinen työaika on 6-22 maanantaista perjantaihin. Lauantaisin, sunnuntaisin tai arkipyhisin toimintaa ei harjoiteta. Vaikutukset ympäristöön: - vähäisessä määrin leijuva ja laskeutuva pöly. - Pölyn lisäksi ilmaan aiheutuvat päästöt ovat hiilidioksidi, rikkidioksidi ja typen oksidit. - Kiviainesrummun pyörimisestä, seulastosta, pyöräkuormaajan työskentelystä ja alueen liikenteestä aiheutuvat vähäiset meluhaitat. Alue sijaitsee yleiskaavassa pienteollisuudelle osoitetulla alueella erittäin vilkkaan Vt 51:n välittömässä läheisyydessä. Lemminkäinen Infra Oy:n toiminta on turvallista ja ympäristön huomioon ottavaa. Tästä osoituksena, Lemminkäinen Infra Oy:n päällystys- ja kiviainestoiminnalle on myönnetty: - ISO 9002 laatujärjestelmäsertifikaatti - ISO ympäristöjärjestelmäsertifikaatti - OHSAS työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäsertifikaatti yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 7. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Toiminta sijaitsee haja-asutusalueella ja lähin asutus sijaitsee yli 700 metrin päässä toiminnasta. Alue on merkitty yleiskaavassa pienteollisuusalueeksi ja alueeksi. Asemakaavaa ei alueella ole. Kaavoituksellisesti toiminnalle ei ole estettä. 2 Toiminnan sijoittuminen lähiympäristöön toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja 8. TUOTTEET, TUOTANTOMÄÄRÄT JA PROSESSIT Tuotteet Tuotanto (t/d) Arvioitu vuosituotanto (t/a) keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi Kalliolouhe Murske Tiedot toiminnan laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista Poraukseen käytetään hydraulista porakalustoa. Yeisesti käytössä on esimerkiksi Tamrock Ranger 700- poravaunu. Rikotus tapahtuu Rammer S 84-iskuvasaralla tai muulla vastaavalla mallilla. Murskauslaitteisto koostuu useasta osaprosessista. Siihen kuuluu esimurskaus siirrettävällä kokoluokan 6025 /

3 125 laitoksella sekä välimurskain (Lokomo 4214 tai vastaava). Lisäksi laitokseen kuuluu kuljettimia ja Lokomon 2- tai 3-tasoseuloja. Sähkö tuotetaan kontissa sijaitsevalla aggregaatilla (Cat 3412). Murskauslaitos voi myös mahdollisesti olla tela-alustainen ns. Lokotrack-tyyppinen laitos, joka koostuu samoista osaprosesseista. Alueen öljytuotteita säilytetään lukitussa metallikontissa. Jäteöljyt ja kiinteät ongelmajätteet kuten öljynsuodattimet, trasselit, akut yms. säilytetään niin ikään lukitussa metallikontissa, jonne sadeveden pääsy on estetty. Ne toimitetaan Ekokemille tai vastaavalle yritykselle käsiteltäväksi. Kaikki öljyt ovat varastoitu tilaan, missä niiden ympärillä on suojakaukalo. Lisäksi asemalla säilytetään riittäviä määriä öljynimeytysainetta. Nestekaasut varastoidaan lukollisessa suojahäkissä. 3 Nykytilannekartta 9. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET, POLTTOAINEET JA LISÄAINEET Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus (t/a) Maksimikulutus (t/a) Räjähdysaineet 220 g/mursketonni 2,9 t/a Kevyt polttoöljy 0,7 l/mursketonni l/a Voiteluöljy 800 l/vuosi Raskas polttoöljy (rikkipitoisuus alle 1%) Kevyt polttoöljy (rikkipitoisuus alle 0,2 %) Laitoksen käyttämä kiviainesmäärä vuosittain (t/a) ja koko toiminta-aikana (t) Murskattavaa kalliokiviainesta t. Kuinka paljon kiviainesta tuodaan muualta vuosittain (t/a) ja koko toiminta-aikana (t) 5000 t/a 10. TIEDOT RAAKA-AINEIDEN JA TUOTTEIDEN VARASTOINNISTA Jätteiden varastointi ilmoitetaan lomakkeen kohdassa 13. Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) sijainnista ja varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle Tuotevarastot sijoitetaan varastoalueelle, jossa ne toimivat esteenä melun ja pölyn leviämiselle. Pölyäminen ei ole ongelma tällä etäisyydellä asutuksesta. Pölyämisen ehkäisemiseksi voidaan käyttää tarvittaessa vesikastelua -15 asteeseen saakka. Kiviaines varastoidaan varastokasoihin murskepohjan päälle. Kuvaus poltto- ja voiteluaineiden varastointimääristä ja tavasta Raskasta polttoöljyä säilytetään teräksisessä säiliössä. Säiliön vetoisuus on 70 m3. Säiliön ympärillä on valuma-allas ja sateen pääsy säiliöön estetty. Säiliö on sijaitsee päällystetyllä alueella; näin sen tankkaaminen on turvallista. -Kevyt polttoöljysäiliö on 2-osainen ja tilavuudeltaan 9,9 m3, joka on myös varustettu valuma-altaalla ja sateen pääsy säiliöön estetty. Tankkaamisen turvallisuuden lisäämiseksi ja maaperän suojelemiseksi säiliö on sijoitettu päällystetylle alueelle. -Öljytuotteet ja jäteöljyt säilytetään lukitussa metallikontissa, öljytuotteet ja jäteöljyt ovat suojassa sateelta eivätkä pääse vuotamaan maahan. -Öljynsuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan lukittuun metallikonttiin odottamaan kuljetusta Ekokemille tai vastaavat luvat omaavalle yritykselle. -Mahdollisia öljyvahinkoja varten alueella säilytetään myöskin riittävä määrä öljynimeytysainetta (esim. öljynimeytysturvetta) 6025 /

4 Kuvaus bitumin varastointimääristä ja tavasta Kuvaus ympäristölle haitallisten aineiden varastointimääristä ja tavasta Räjähdysaineita ei varastoida alueella. 11. TIEDOT KÄYTETTÄVÄSTÄ ENERGIASTA JA ARVIO SEN KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA Työtavoissa ja laitteistoissa käytetään parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. Asema toimii sähköllä ja polttoöljyllä. Asemaa huolletaan säännöllisesti, mikä pienentää polttoaineen kulutusta. Energia on suuri kustannuserä ja sen käytössä Lemminkäinen pyrkii mahdollisimman suureen tehokkuuteen. 12. TIEDOT TOIMINNAN PÄÄSTÖJEN LAADUSTA JA MÄÄRÄSTÄ SEKÄ SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTÄ JA PUHDISTAMISTA KOSKEVISTA TOIMISTA Päästöt ilmaan Aine Vuosipäästö enintään (t/a) Keskimääräinen vuosipäästö (t/a) Suurin tuntipäästö (kg/h) Suurin vuorokausipäästö (kg/d) CO SO2 21, NOx 12 5, Hiukkaset 3,7 1,6 4, Piipun/piippujen korkeus ja korkeusasema (m) Kuvaus pölyä synnyttävistä tuotantovaiheista ja pölyntorjuntakeinoista Porauksessa syntyvä pöly saadaan sidottua poravaunun pölynpoistojärjestelmän avulla. Murskauksessa pölyä voidaan tarvittaessa vähentää kastelemalla tuotetta tai laitteiston pölynimun avulla. Paljon pölyä tuottavia osia voidaan myös koteloida. Mikäli tiet ja työmaa-alue pölyää, voidaan niitä myös kastella. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä on minimoitu sillä, että liikennealueet ja asema-alue on päällystetty. Päällystetyt alueet pidetään puhtaana pesemällä niitä tarpeen vaatiessa. Lisäksi päällystämättömät alueet kastellaan pölyämisen vähentämiseksi tarpeen mukaan. Tiedot melusta ja tärinästä Melua aiheuttavat työvaiheet ja melun esiintymisajat Kaikista toiminnoista aiheutuu melua, joten melua syntyy kun työmaalla toimitaan. Toimintoja ovat poraus, rikotus, murskaus (+aggregaatti) ja työkoneet. Tilanteet, joissa syntyy melua ja keinot melun vähentämiseksi Murska asetetaan mahdollisimman lähelle rintausta ja alhaiselle tasolle. Tuotteen varastokasat sijoitetaan niin, että ne estävät melun leviämistä häiriintyviin kohteisiin. Päästöt veteen Tiedot päästöjen (esim. poistoilman pesuvedet) laadusta ja määrästä (m 3 /d) veteen tai viemäriin. Jos laitoksella käsitellään jätevesiä, kuvataan myös jätevesien käsittely. Toiminta ei aiheuta päästöjä veteen. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan imeytyskaivon kautta maaperään ja wc-jätevedet kerätään säiliöön, joka tyhjennetään säännöllisesti. Onnettomuustilanteiden varalta asemalle on varattu öljynimeytysturvetta. Lisäksi alueen asfaltointi, öljynerotusjärjestelmä sekä sululla varustettu purkuputki estävät mahdollisen öljyn pääsyn maaperään /

5 Asema ei sijaitse pohjavesialueella, eikä aiheuta vesistöön päästöjä. 13. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ Jätenimike Määrä (esim. t/a) Käsittely tai hyödyntäminen Varastointitapa ja toimituspaikka Talousjäte 1,7 t/a Kerätään 200 l jäteastiaan, josta jäteyhtiö noutaa ja vie asianmukaiseen käsittelyyn. Metalliromu 3 t/a Varastoidaan siirtolavalla ja toimitetaan kierrätykseen. Jäteöljy 1 t/a Varastoidaan jäteöljytynnyreihin, jotka toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Ongelmajätteet (esim. jäteöljyt, öljynsuodattimet, akut, paristot, pakkausnesteet, pesuliuottimet) Vanhat öljynsuodattimet sekä jäteöljyt. Kuvaus ongelmajätteiden kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta Vaaralliset jätteet toimitetaan jätteen käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai kiinteistölle, jonka hyväksytyssä jätehuoltosuunnitelmassa tai ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty. Vaarallisten jätteiden luovutuksesta laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät tiedot jätteiden laadusta ja määrästä voimassaolevan jätelain ja -asetuksen mukaisesti. 14. TIEDOT VEDENHANKINNASTA JA KÄYTÖSTÄ Kuvaus siitä, mistä laitoksella käytettävä vesi otetaan ja kuinka paljon sitä käytetään (m 3 /d) Kesällä pölynpoistoa voidaan suorittaa vesikastelulla. Mikäli vettä ei saada hankittua ympäristöstä, tuodaan se tankkiautolla. Talousvesi tuodaan alueelle säiliöissä. 15. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA Laitteistot ovat tällä hetkellä yleisesti käytössä olevia laitteita. 16. TIEDOT LIIKENTEESTÄ JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä / d) Raskas liikenne aiheuttaa noin 30 käyntiä vuorokaudessa, henkilöliikenne on noin 12 käyntiä vuorokaudessa. - säiliöauto, joka tuo polttoainetta n. 1 / vko Mihin kellonaikaan liikennettä esiintyy (esitetään tarkemmin, jos liikennettä esiintyy laitoksen toiminta-ajan ulkopuolella) Liikenne keskittyy päiväajalle. Vähäistä henkilöliikennettä saattaa olla iltaisin. Alueen liikenne suuntautuu valtatie 51:lle ja siitä pääosin itään kohti Helsinkiä. Valtatie 51:n liikenteelle liikenteellä ei ole merkitystä. Kuvaus työkoneiden ja autojen paikoitus-, huolto- ja pesupaikoista Autoja ei huolleta eikä pestä työmaalla. Työntekijöiden autojen paikoitus tapahtuu tätä varten tasoitetussa kohdassa varasto-alueella. Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista Tiet ovat murskeesta. Mikäli haitallista pölyämistä esiintyy, voidaan teitä kastella. Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen) 6025 /

6 Tiet ovat murskepäällysteisiä. Laitosaluetta voidaan kastella mikäli haitallista pölyämistä tapahtuu. Jos kiviainesta tuodaan laitokselle muualta, ilmoitetaan myös, mitä kautta kiviainekset tuodaan tai on suunniteltu tuotavaksi alueelle (kuvaus alueelle johtavien yksityisteiden käytöstä, tarvittaessa karttaliite) Kiviaines tuodaan alueelle yleisiä teitä käyttäen.. jos lupahakemus koskee uutta toimintaa, esitetään myös mahdolliset vaihtoehdot, joista kiviaines voidaan tuoda alueelle liitteessä nro 17. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Kuvaus esim. pölystä, melusta, tärinästä ja liikenteestä aiheutuvista haitoista sekä etäisyydet (m) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 55 db:n melu leviää louhinnasta ja murskauksesta keskimäärin 500 metrin päähän. Lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ei siis aiheudu melusta haittaa. Lisäksi alueelle jää rintaus pohjoisen taajamaasutusta vasten joka edelleen vähentää melun leviämistä. Myös varastokasat estävät melun leviämistä. Räjäytyksen melu on voimakasta. Se on kuitenkin kyhytkestoista (1-2 s) ja räjäytyksiä on harvoin. -Alueen vaarallisia jätteitä säilytetään turvallisesti, eikä niillä ole minkäänlaisia ympäristövaikutuksia. -Ympäristöriskejä on myös vähennetty säilyttämällä polttoaineita suoja-altaallisessa terässäiliössä. Polttoainesäiliöt sijaitsevat päällystetyllä ja öljynerotusjärjestelmällä varustetulla alueella. -Maaperää suojellaan lisäksi sillä, että kaikki tankkaaminen tapahtuu samaisella päällystetyllä alueella. Ympäristölle tai lähiasutukselle ei aiheudu pysyvää haittaa toiminnasta. 18. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA Öljyn pääseminen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen on riski. Tällaisten tilanteiden varalta työmaalla on imeytysturvetta ja hälytysnumerot ovat nähtävillä. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai ne sijoitetaan tilavuutta vastaavaan suojakoteloon. Materiaalien varastointiin ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suojelun suunnittelulla vahinkotapauksia varten, sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla ja henkilöstön koulutuksella. Öljyvahingon varalle asemalle on varattu riittävä määrä imeytysmateriaalia, lisäksi alueella on tiivispohjainen reunuksella varustettu alue, johon öljyyntyneet maa-ainekset voidaan tilapäisesti varastoida. Lisäksi alueen asfaltointi, öljynerotusjärjestelmä sekä sululla varustettu purkuputki estävät mahdollisen öljyn pääsyn maaperään. Räjähteitä ei varastoida alueella. Räjäytystilanteissa ympäristöä varoitetaan tulevasta räjäytyksestä ja alueelle tulevat tiet suljetaan sekä ihmisten pääsy alueelle estetään. 19. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA Kirkkonummen kaupunki selvittää naapurit ja kuulee heidät. Lähin asutus on yli 700 metrin päästä toiminnasta, joten haitallisia vaikutuksia tähän ei oleteta syntyvän. luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN LAADUNVARMISTUKSESTA - Lemminkäinen Infra Oy:llä on päällystys- ja kiviainestoimialalla käytössä toimintajärjestelmä, johon sisältyy ympäristöohjelma. Ohjelman noudattamista seurataan sekä sisäisten, että ulkoisten auditointien yhteydesssä /

7 ehdotus päästöjen tarkkailusuunnitelmasta on esitetty liitteessä nro 21. LIITELUETTELO Ajantasalla oleva peruskartta toiminnan sijoittumisesta tai muu mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt. 5 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti. 2 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit (laitteet). Luetellaan toimintaan olennaisesti liittyvät, voimassa olevat ympäristölupa- tai muut päätökset sekä tieto siitä onko samanaikaisesti vireillä muita hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita. Liitettävistä luvista ja päätöksistä pyydetään ilmoittamaan myös antopäivämäärä ja diaarinumero. Alueelle on samaan aikaan haussa maa-aineslupa. Muut liitteet: 1 Sopimus otto-oikeudesta 2 Asemapiirros 3 Nykytilannekartta 4 Rajanaapurit 5 Sijaintikartta 6 Lopputilnnekartta 7 Omistusnäytöt 22. ALLEKIRJOITUKSET Paikka Helsinki Allekirjoitus Päivämäärä Allekirjoitus Lasse Vilhunen Nimen selvennys Nimen selvennys 6025 /

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 PÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 ASIA Ympäristölupapäätös toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot