KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS"

Transkriptio

1 KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lupaa haetaan kalliokiven louhintaan ja murskaukseen Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylällä, Korilehdon kallioalueella. Louhinnan kohteena on noin neljän hehtaarin suuruinen, valtaosaltaan moreenipeitteinen ja 1-2 metriä pohjavesipinnan yläpuolelle kohoava kallioalue. Louhinta ja murskaus toteutetaan siirreettavällä kalustolla 1-2 vuodessa. Tuotantojakso kestää kerrallaan 1-2 kuukautta. Kyseessä uusi toiminta Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta Lokakuu 2015 on olemassa olevan toiminnan olennainen muutos (YSL 28 3 mom.) Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta Mitä muutos koskee? olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen (YSL 55 2 mom.) olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen (YSL 58 1 mom.) Mitä muutos koskee? hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 101 ) Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille: kivenlouhimo kiinteä kivenmurskaamo Toimintaan liittyy myös muualta tuotavan kiviaineksen murskaus asfalttiasema muu kivenlouhinta siirrettävä kivenmurskaamo kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus muu, mikä? 2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Hakijan nimi tai toiminimi Puhuri Oy Postiosoite c/o Kanteleen Voima, pl Haapavesi Yhteyshenkilön nimi Jaakko Tyyvi Kotipaikka Pietarsaari Puhelinnumero Postiosoite Y-tunnus Sähköpostiosoite Puhelinnumero Käyntiosoite c/o Kanteleen Voima, Haapavesi Sähköpostiosoite 3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Laitoksen nimi Korilehdon Louhimo Sijaintipaikka (kunta, kylä) Pyhäjoki, Parhalahti Kiinteistötunnus/-tunnukset Postiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Käyntiosoite Toimialatunnus (TOL) koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta) 6036 /

2 08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus) lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten) muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (asfaltin valmistus) muu, mikä? Laitoksen yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite Jaako Tyyvi Työntekijöiden määrä tuotantojaksossa kerrallan viisi (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä yhteensä noin yksi (htv) Laitoksen koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa (YKJ) 37,99 itä 71,53 pohjoinen 4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET Myöntämispäivämäärä Viranomainen/taho Vireillä Ympäristölupa Maa-aineslain mukainen ottamislupa Pohjaveden muuttamista koskeva tai muu vesilain mukainen lupa Rakennuslupa Poikkeamispäätös Toimenpidelupa Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle Sopimus jätevesien johtamisesta a) Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä b) Jätevesien johtamislupa vesistöön c) Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan d) Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus Muutoksenhakutuomioistuimen päätös a) ympäristöluvasta b) muusta luvasta tai päätöksestä, mistä? Muu, mikä? Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita? Ei Kyllä, mitä? Maa-aineslain mukainen lupahakemus Ympäristövahinkovakuutus Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero 5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 6036 /

3 Laitosalueen kiinteistö on hakijan omistuksessa oleva metsäpalsta. 6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta Sijaintipaikka on 1-2 metriä ympäröivästä suometsäaluesta kohoava valtaosaltaa moreenipeitteinen kallioalue. Ottoalue onpohjanmaan rannikkoalueelle tyypillistä metsäluontoa, missä suo, moreenikankaat ja kalliopaljastumat vuorottelevat. Alue on talousmetsäaluetta, jolle on laadittu Parhalahden tuulivoimapuiston osayleiskaava. Lähin asutus on Pyhäjoen Pohjanojanperällä ja lähimmät asumukset ovat 1,6-2,4 kilometrin etäisyydellä ottoalueesta. Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi) Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava, tontin kaavamerkintä: Poikkeamispäätös Ei oikeusvaikutteista kaavaa Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä 7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET 88. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA Lupaa haetaan kalliokiven louhimiseen ja murskaamiseen erilaisiksi murskaustuotteiksi. Ottamisalue sijaitsee Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylällä Sarponevan metsäalueella. Suunitteltu ottomisalue on 1-2 metriä suon pinnan yläpuolella oleva valtaosaltaan moreenipeitteinen kallioalue. Ottoalueen pinta-ala on n. neljä hehtaarie ja sen itäpuolella on saman suuruinen toiminnan tukialue. Ottamistoiminta aloitetaan poistamalla pintamaat noin 0,5-1 metrin paksuudelta. Pintamaiden poiston jälkeen aloitetaan varsinainen louhintatyö. Louhos irroitetaan kalliosta räjäytystyönä. Kerrallaan louhosta irroitetaan noin m3. Louhosrintauksen korkeus on enimmillään10 m. Irrotettu louhos syötetään pyöräkuormaajalla liikuteltavaan kivenmurskausasemaan, missä louhos murskataan erilaisiksi rakennustarkoituksiin soveltuviksi murskelajikkeiksi. Ennen syöttöä ylisuuret kappaleet rikotetaan kaivukone + iskuvasaratyönä murskaamoon soveltuvaan kokoon. Murskelajikkeet varastoidaan ottoalueen itäpuolella olevalle tukialueelle. Ottotoiminta (louhinta ja murskaus) toteutetaa lupa-aikana 1-2 kertaa vuodessa ja toiminnan kestoaika on noin 1-2 kuukautta kerrallan. Myös ottotoiminnan välisinä aikoina alueelta voidaan toimittaa tuoteita kiviaineksia käyttökosteisiin. Tällöin toiminta käsittää vain kuormaus ja kuljetustoimintaa. Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT Tuote Nykyinen tuotanto (1 000 t/a) Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a) keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi Kalliomurskeet kakki lajikekoot mm Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista 6036 /

4 10. TOIMINNAN AJANKOHTA Toiminto Keskimääräinen toiminta-aika (h/a) Päivittäinen toimintaaika (kellonajat) Murskaaminen ma -pe Poraaminen ma-pe Rikotus ma-pe Räjäyttäminen ma-pe Kuormaaminen ja kuljetus ma-pe Viikoittainen toimintaaika (päivät ja kellonajat) Ajallinen vaihtelu toiminnassa Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa? 10 v Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa? n. 2 kk, markkinatilanne määrää laitoksen toiminta-ajnkohdan 11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ Keskimääräinen kulutus Maksimikulutus Käytettävä raaka-aine (t tai m 3 /a) (t tai m 3 Varastointipaikka /a) Toiminta-alueella tuotettava kiviaines m m3 Liite kartta;tukialue Muualta tuotava kiviaines Polttoaine, laatu: Mpö 70 m3 140 m3 Öljyt Voiteluaineet Vesi Räjähdysaineet, tyyppi: Liitekartta; Työkoneiden paikoitusalue Huoltoajoneuvoissa Huoltoajoneuvoissa Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan? sosiaalitilojen käymälät ovat vesikäymälöitä. Vesi tuodaan paikalle 3 m3-kontissa. Jätevesi menee umpisäiliöön, joka tyhjennetään paikallisen jäteurakoitsijan toimesta jätevesipuhdistamolle. Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle Murskattava materiaali irroitaan ennen murskausta kalliosta ja se syötetään välittömästi murskauslaitokseen (ei erillistä varastointia). Murskatut materiaalit varastoidaan tukialueelle. Varastointiaika on 1-6 kuukautta markkinatilanteesta riippuen. Toiminnan haitalliset ympäristövaikutukset (melu, pöly) on huomioitu ja louhimon sijoituspaikassa. Louhimoalue sijaitsee metsäalueella, kaukana asutuksesta. Pöly- ja melu kohdentuvat vain louhimon välittömään ympäristöön eli pääosin vuokraalueelle. Pölyn leviämistä ympäristöön rajoittaa alueella oleva puusto. Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen) Louhinnan ja murskauksen tukitoimintoina ovat työntekijoiden sosiaalitilat, autojen ja työkoneiden paikoitusalueet, sekä työkoneiden tankkaus- ja huoltoalueet. Tukitoiminnot on esitetty liitekartassa, jossa on myös esitys selkeytysaltaanpaikaksi ja kooksi 30 m3 12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk) Murskaustoiminnan toiminta-aikana aluella on raskasta liikennettä 25 käyntiä/vrk, maksimisaan 50 käyntiä/vrk. Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista Alueelle johtava tieverkosto päällystetään murskaustoiminnasta saatavilla murskeilla ja tieverkoston pölytorvunta 6036 /

5 hoidetaan tarvittaessa kastelulla ja suolauksella. Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen) Laitosalueella ei ole varsinaisia kuljetusteitä, vaan alue on avointa kenttää. Laitosalueen pölyntorjunta hoidetaan pinnoittamalla alue riittävän karkealla pintamurskeella 0-35 mm. 13. ENERGIAN KÄYTTÖ Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a) Sähkö hankitaan verkosta aggregaatista 14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä? Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu 15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA Hiukkaset (sis. pöly) Typen oksidit (NOx) Rikkidioksidi (SO 2) Hiilidioksidi (CO 2) Päästö (t/a) Tiedot päästöjen puhdistamisesta Murskausurakoitsijaksi valitaan urakoitsija, joka noudattaa pakokaasupästöjen suhteen parasta mahdollista markkinoilta saatavaa puhdistustekniikkaa ja pölypästöjen osalta laitevalmistajan suunnittelemia eritysratkaisuja. 16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ Valittavan urakoitsijan murskauslaitoksessa on huomioitu melun ja tärinän torjunta eritysratkaisun, mm syöttösuppilo on kumitettu 17. TIEDOT MAAPERÄN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTÄVISTÄ TOIMISTA Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella) Alueella käytettävät polttoainesäiliöt tulee olla tarkastettuja kaksoisvaippasäiliöitä. Konekalusto tuodaan työkohteeseen huollettuna ja kaikki suuremmat korjaus- ja huoltotoimenpiteet tehdään urakoitsijan huoltohallilla. Äkillisiä ja paikanpäällä tehtäviä huoltotoimenpiteitä työkoneiden paikoitusalueelta varataan noin 150 m2 suuruinen huoltoalue, jonka määperä suojataan muovikelmulla. Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen) Pintavedet johdetaan selkeytysaltaan kautta veto-ojaan ja sitä pitkin edeleen kohti Pohjanlahtea. Tiedot jätevesien käsittelystä Alueella ei käsitellä jätevesiä /

6 18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ Jätenimike Arvioitu määrä (kg/a) Käsittely- tai hyödyntämistapa Toimituspaikka (jos tiedossa) Sekajäte 200 kg/a Valittavan murskausurakoitsijan ekopiste Vaaralliset jätteet (jäteöljy, suodattimet, Valittavan murskausurakoitsijan 200 kg/a konepyyhkeet, letkut ekopiste Tiedot ongelmajätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta 19. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN (BEP) SOVELTAMISESTA Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää? Materiaalikuljettimet suojataan yläpuolisin suojin. Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa? Suottosuppilo on kumitettu ja kuljettimet on suojattu yläpuolisin suojin. 20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Ainoa toiminnasta aiheutava vaikutus yleiseen viihtyvyyteen on materiaalin toimituksesta aiheutuva vähäinen raskaanliikenteen lisääntyminen alueen metsäautotieverkostolla. Toisaalta toiminta aiheutaa materiaalien kuljetusen vähenemistä muista, mahdollisesti kauempana sijaitsevista tuotantokohteista. Näin ollen toiminnan vaikutus kokonaisliikennemääriin voi olla myös haittojen kannalta positiivinen. Toiminnalla ei ole vaitutusta ihmisten terveyteen. B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnalla on vähäistä vaikutusta luontoon vain ottoalueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Toiminta-alueella ei mitään merkittäviä luonnonsuojeluarvoja, eikä toiminnalla ole vaikutusta rakennettuun ympäristöön. C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Toiminnalla on vin vähäistä vaikutusta läheiseen veto-ojastoon, ei mihinkään laajempaan vesistöön tai sen käyttöön. D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset rajoittuvat pääasiassa toiminta-alueelle ja ne ovat paikallisia ja vähäisiä. E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Toiminta-alue ie kuulu merkittäviin pohjavesialueisiin, eikä toiminnalla ole vaikutusta maaperään eikä pohjaveteen. F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) On tehty, päivämäärä: Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä: 21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA Toimintaan liittyviä riskejä ovat kone- ja laitepalot, kolaroinnit ja työtapaturmat. Tulipaloihin ja kolarointeihin liittyy myös ympäristövahinkoriski. Tulipaloissa ja kolaroinneissa voi ympäristöön päästä rikkoontuneista ajoneivoista, työkoneista, laitteistatai säiliöistä polttoainetta tai öljyä sekä sammutuskemikaaleja maaperään ja hulevesiin. Tulipalojen varalle aluella on riittävä alkusammutuskalusto ja työntekijät ovat saaneet riittävän koulutuksen alkusammutuskaluston käyttöön. Alueella on myös riittävästi imeytysmateriaalia maahan valuneiden 6036 /

7 haitollisten kemikaalienimeytykseen. Työtapaturmien varalle jokaisessa työvuorossa on vähintäin yksi ensiapukoultuksen saanut työntekijä, riittävästi ensiapuvälineitä ja -kalustoa ja kaikki työtekijät ovat saaneet ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen. 22. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN LAADUNVARMISTUKSESTA A. Käyttötarkkailu Murskausurakoitsijan työvuorojen etumiehet tarkailevat toimintaa jatkuvasti ja raportoivat havainnoistaan työmaapäiväkirjaan. B. Päästö- ja vaikutustarkkailu Murskausurakoitsijan yritysjohto tarkkailee päästöjä ja ympäristövaikutuksia työmaa-auditointien, työmaapäiväkirjojen ja työnjohdolta saamansa informaation perusteella. C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus Murskausurakoitsijalta edellytetään että mittausmenetelmät ja -laitteet ovat kalibroituja ja laadunvarmistuksen edellyttämällä tasolla kohdentuvat. Ympäristövaikutusten havainnointi perustuu silmämääräiseen tarkasteluun. D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat Ympäristövaikutuksia tarkkailaan edellä kuvatulla tavalla ja niistä raportoidaan tarvittaessa toimintaa valvoville viranomaisille. 23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT Sijaintikartta Asemapiirros Kaavakartta Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty Muu, mikä? Ympäristöluvan liitekartta, osayleiskaavaote + määräykset, laskelma murskauksen vuosituotannon päästöistä 6036 /

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta

Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta Tekninen lautakunta 5 26.03.2012 Makausmaan kallioalueen ympäristölupa Teknltk 5 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta pyynnöstä

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.9.2014 Ympäristöjaosto 49 19.05.2015 Ympäristölupa, soran murskaus, Morenia Oy 887/11.01.00/2014 YMPJAOST 49 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus soran murskaukselle siirrettävällä murskaamolla.

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013

PÄÄTÖS. Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 PÄÄTÖS Nro 18/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2013 ASIA Ympäristölupapäätös toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien Tampereen Infran jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 407 Dno KYK:8 /2013 72 NCC ROADS OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS SEKÄ MAANKAATOPAIKKATOIMINTA, MÄNTSÄLÄ, OHKOLAN TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa

Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Hakija: Metsähallitus, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Yhteyshenkilö: Tienrakennusesimies Ilmo Heikkinen, Urheilukatu 3, 81700 Lieksa. Maanomistaja:

Lisätiedot