Suomen Akatemia syyskuun haku Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Akatemia syyskuun haku 2013. Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot"

Transkriptio

1 Suomen Akatemia syyskuun haku 2013 Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot

2 Syksy 2013 Haku kello Haettavana: Akatemiahankkeet, suunnatut akatemiahankkeet, tutkimusohjelmahankkeet, KV-yhteishankehaut (prof. / dosentti) Henkilökohtainen rahoitus: akatemiaprofessorin, akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin tehtävät Kansainvälinen liikkuvuus FiDiPro-aiehaku Lue hakuilmoitus huolellisesti! Tärkeää: tarkista aina oma sähköpostiosoite, tieto järjestelmään jätetystä hakemuksesta ja rahoituspäätöksestä tulee sinulle ilmoittamaasi sähköpostiin.

3 Syksy 2013 Verkkoasioinnin kautta jätetään hakemus ja sen pakolliset liitteet järjestelmään. Hakemuksen ja tutkimussuunnitelman kieli on englanti. Hakuilmoituksen lisäksi lisätietoja löytyy ilmoituksessa olevista linkeistä ja TIP:n sekä Suomen Akatemian verkkosivuilta. Muutamassa hakumuodossa on poikkeavat hakuajat.

4 Uutta syksyn 2013 haussa Ansioluettelo: Tutkijan ansioluettelomalli uuden TENKin ohjeistuksen mukaan Enimmäispituutta ei rajoiteta, tiivis esitys tieteellisistä ansioista (3-7 sivua) Ei julkaisuja ansioluetteloon ->julkaisuluettelo on oma liite

5 Uutta syksyn 2013 haussa 2 Kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen: Liikkuvuuskorvaus: enintään 6 kk katso liite 4 A hakuilmoituksen sivu 57 Yli 6 kk katso liite 4 B hakuilmoituksen sivu 57 Hakemuksessa rahoitusta haetaan kohdassa muut kulut. Tarkista ulkomaantyöskentelyyn liittyvät ohjeet tiedekuntasi KV-yhteyshenkilöltä.

6 Tärkeää Hakemus osoitetaan toimikunnalle jonka valitset hakemuksessasi (hakemuksesi osassa 3. Yleiskuvaus) Ilmoita hakemuksessa tutkimusalan/-alojen lisäksi tutkimustasi ja tutkimusmenetelmiäsi kuvaavat avainsanat vapaatekstikentässä (avainsanat englanniksi max 250 merkkiä, avainsanat suomeksi tai ruotsiksi max 250 merkkiä)

7 Haun ja rahoituksen vaiheet

8 Arviointikriteerit tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus hakijan/tutkimusryhmän pätevyys tutkimuksen yhteistyösuhteet tutkimushankkeen merkitys ammattimaisen tutkijanuran edistämiselle ja tutkijankoulutukselle. Tutkimushankkeesta riippuen arvioidaan tutkimuksen merkitys ja vaikuttavuus yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle. Lähtökohtana on, että rahoitettava hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä. - Joissakin hakumuodoissa on yleisistä poikkeavat arviointikriteerit. - Kannattaa myös tutustua arviointilomakkeeseen.

9 Arvioitsijoiden kommentteja abstrakti on tärkein, tee se huolella hakemusten rakenteeseen ja selkeyteen toivottiin parannusta perustele, miten tutkimushanke on juuri nyt oman tieteenalan kannalta ajankohtaista ja kerro, miten se edistää tieteenalan kehitystä yleisesti muista myös riskienhallinta ja vaihtoehtoiset lähestymistavat arvioijat kannustavat suomalaisia tutkijoita kansainväliseen liikkuvuuteen sekä verkottumaan muiden maiden tutkijoiden kanssa nykyistä enemmän

10 Tutkimussuunnitelma enimmäispituus on 12 sivua (kirjasin Times New Roman 12 pt tai vastaava) tutkimussuunnitelma liitetään hakemukseen verkkoasioinnissa. Nimeä liitetiedosto: sukunimesi_research plan. 1. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, hankkeen nimi, suorituspaikka, hankkeen kesto (kk) 2. Tausta tutkimuksen merkittävyys kansallisesti ja kansainvälisesti aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus lyhyesti sekä tutkimushankkeen liittyminen siihen tutkimushankkeen liittyminen hankkeen vastuullisen johtajan tai tutkimusryhmän muuhun tutkimukseen 3. Tavoitteet tutkimuksen tavoitteet hypoteesit perustelut kuinka ehdotettu tutkimus sopii tähän hakuun ja sen tavoitteisiin, jos haulla on erityinen tavoite (esim. tutkimusohjelmahaut)

11 Tutkimussuunnitelma 4. Tutkimusmenetelmät ja aineisto ja eettiset kysymykset käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa tutkimusaineisto aineistonhallintasuunnitelma (myös sähköiset aineistot): 1) miten tutkimusaineisto hankitaan, 2) miten sitä käytetään, 3) miten aineisto säilytetään ja suojataan, 4) miten sen myöhempi käyttö mahdollistetaan ja 5) mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet menetelmiin ja aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset (esim. menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen) sekä mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen riskien hallinta: hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat

12 4. Tutkimusmenetelmät ja aineisto ja eettiset kysymykset Aineistonhallintasuunnitelma; 5) mitkä ovat aineiston omistus- ja käyttöoikeudet: JY: Hankkeessa kerättävä tutkimusaineisto jää kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston omistukseen. Aineistoa hallinnoi hankkeen vastuullinen johtaja tai hankkeen vastuullisen johtajan työsuhteen päättyessä joku erikseen tähän tehtävään nimitetty henkilö. Hankkeeseen osallistuvat tutkijat saavat aineistoon käyttöoikeuden tutkimus- ja opetuskäyttöön siksi ajaksi, kun he ovat JY:n palveluksessa. Tarvittaessa käyttöoikeus aineistoon voidaan myöntää tutkijalle myös hänen vaihtaessaan työpaikkaa.

13 Hakemukseen englanniksi The research data will be fully owned by the University of Jyväskylä. The research data is managed by the scientist in charge or another person specifically appointed for this task. When participating in the project, researchers can use the research data for research and teaching for the time when they are JYU's employees. If necessary, the permission to use the research data may be granted to the researchers also if they change their employer.

14 Tutkimussuunnitelma 5. Toteutus: aikataulu, budjetti, työnjako tutkimustyön aikataulu hakemuslomakkeella ilmoitetun kokonaiskustannusarvion perustelut menolajeittain (budjettitaulukko perusteluineen). Kokonaiskustannuksiin ei tule sisällyttää mitään sellaisia kuluja, jotka eivät kulje suorituspaikan kirjanpidon kautta. hankkeessa työskentelevien henkilöiden nimet, tehtävät ja palkkauskustannukset perusteluineen. Mikäli nimet eivät ole tiedossa, merkitään N.N. Tässä kohdassa esitetään myös arvio tutkimuksesta vastaavan johtajan tähän hankkeeseen käyttämästä työajasta. mikäli tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen haetaan hankkeessa työskentelyä varten enintään 12 kk rahoitusta, selkeät tutkimuksellisesti perustellut syyt rahoitukselle suunnitelma hankkeen vastuullisen johtajan palkkauksesta rahoituskauden aikana, mikäli hänellä ei ole pysyvää palvelussuhdetta

15 Tutkimussuunnitelma 6. Tutkijat, tutkimusympäristö ja tutkijoiden liikkuvuus tutkimusryhmän jäsenten ansiot tutkimuksen suorituspaikka ja sen tarjoama konkreettinen tuki hankkeelle, mahdolliset käytössä olevat laitteet myös hakulomakkeella yksityiskohtaisesti selvitettävät toimet, joiden merkitys hankkeen toteuttamiselle kuvataan tutkimussuunnitelmassa: keskeinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja työnjako (lomakkeen kohta Yhteistyökumppanit / Partners) muut yhteistyötahot (esim. SHOKit), yhteistyömuoto, kuvaus siitä miten hanke hyötyy tästä yhteistyöstä (lomakkeen kohta Yhteistyökumppanit / Partners) kansainvälisen ja kansallisen tutkimusinfrastruktuurin käyttö ja kuvaus, miten hanke siitä hyötyy (lomakkeen kohta Infrastruktuurit / Infrastructures) liikkuvuuden perustelut: miten vierailut tai työskentelyjaksot muualla edistävät tutkimussuunnitelman toteuttamista. Hakulomakkeen kohdassa Liikkuvuus / Mobility selvitetään yksityiskohtaisesti mahdollinen ulkomaille, ulkomailta Suomeen tai Suomessa organisaatioiden välillä tapahtuva tutkijoiden liikkuvuus, vierailujen tavoitteet, suunniteltu kesto ja onko vierailuista jo sovittu.

16 Tutkimussuunnitelma 7. Tutkijankoulutus ja tutkijanura (silloin kun haetaan rahoitusta tutkijaryhmälle) tutkijankoulutus sisältäen opetus- ja ohjausjärjestelyt hankkeen vastuullisen johtajan tutkimusryhmässä suoritettavat jatko-opinnot hankkeeseen palkattavien tutkijoiden uran edistäminen tasa-arvon edistäminen tutkimushankkeessa 8. Odotetut tutkimustulokset ja mahdolliset riskit tutkimuksen odotettu tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus mahdollisuus tieteellisiin läpimurtoihin ja tutkimuksen ja tieteen uusiutumiskyvyn lisäämiseen, riskien tunnistaminen tutkimustulosten sovellettavuus ja hyödyntämismahdollisuudet tutkimustulosten julkaiseminen ja tunnetuksi tekeminen mahdollisille hyödyntäjille, tiedeyhteisölle ja yleisölle 9. Keskeinen kirjallisuus tai lähdeluettelo

17 Ansioluettelo Ansioluettelo liitetään hakemukseen sähköisessä asioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_cv. Tieteelliset ansiot tulee esittää mahdollisimman kattavasti, todenmukaisina ja vertailukelpoisina. Akatemia pyytää laatimaan ansioluettelon Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisena. Ansioluettelon tulee olla tiivis esitys erityisesti tieteellisistä ja tutkimussuunnitelman toteuttamiseen vaikuttavista ansioista. Laadi ansioluettelo soveltuvin osin ja tarkoituksenmukaisesti. Ota huomioon haun luonne, oma tutkijanuravaiheesi ja oman tieteenalasi käytännöt. Kokeneenkin tutkijan tärkeimmät ansiot voi yleensä esitellä korkeintaan 5-7 sivulla. Laadi ansioluettelo englanniksi. Ansioluettelo on julkinen asiakirja. Älä esitä siinä salassa pidettäviä tietoja. Mikäli näillä tiedoilla olisi vaikutusta hakukelpoisuuteen, ota yhteyttä hakuilmoituksessa mainittuun lisätietojen antajaan. Akatemian hauissa ansioluettelo ja julkaisuluettelo pyydetään toisistaan erillisinä liitteinä. Ilmoita julkaisutiedot ainoastaan julkaisuluettelossa. Päivää molemmat asiakirjat.

18 Akatemiahanke Tutkimusryhmille: akatemiahankkeen johtaja professorin tai dosentin tasoinen tutkija Tutkimusryhmä jo väitelleistä tutkijoista. Kesto neljä vuotta, aloitus Kokonaiskustannusmalli, kts. kohta Rahoituksesta Akatemian rahoitus 70 % Akatemiahankkeissa vastuulliselle tutkijalle voidaan budjetoida hankkeen johtamiseen työaikaa 1,5 kk / vuosi. Lisäksi vastuullinen tutkija voi hyvin perustelluista syistä tehdä tutkimusta enintään 12 kk neljän vuoden aikana. Tehtävät on kuvattava selkeästi tutkimussuunnitelmassa. Toimikuntien 2012 akatemiahankkeiden rahoitukset näet hakuilmoituksen sivulta 56.

19 Suunnatut Akatemiahankkeet Kehitystutkimus Ympäristön pitkäaikaismuutosten tutkimus Climate-Smart Agriculture: Adaptation of Agricultural Systems in Europe (hakuaika päättyy )

20 Hankeyhteistyö vai konsortio? Hankeyhteistyössä itsenäiset hakemukset ja yhteistyö kuvataan hankesuunnitelmissa Hankeyhteistyöhankkeet arvioidaan erillisinä hakemuksina Konsortiolla on yhteinen tutkimussuunnitelma ja se on eri toimijoiden muodostama itsenäisten osahankkeiden kokonaisuus Konsortiohakemus käsitellään yhtenä kokonaisuutena

21 KV-yhteishankehaut Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus (Suomen Akatemia ja Japanin JSPS) Lääketieteellinen genomiikka, erityisesti bioinformatiikka (Suomen Akatemia, JST,Tekes) Geotieteet (Suomen Akatemia ja Venäjän RFBR) (Deadline klo 16.15) Materiaaliteiteet- ja tekniikka (Suomen Akatemia ja NSF)

22 Akatemiaprofessori Huippututkija, vuosittain noin 8 uutta virkaa. 5 vuotta, aloitus Palkka e/kk Kaksivaiheinen haku Rahoitusmalli: hsk 28 %, yk 14,29 %, (lisäkustannusmalli) Akatemian rahoitus palkasta 100 % mutta myöhemmin haettavista tutkimuskuluista 70 % (kokonaiskustannusmalli).

23 Minna Canth -akatemiaprofessuuri Tasa-arvo ja sukupuolentutkimus Tutkimusalaa ei ole sidottu mihinkään tieteenalaan -> ajankohtaiset yhteiskunnalliset haasteet ja kysymykset Erityisesti naisten toivotaan hakevan

24 Akatemiatutkija Tutkija (tohtorin tutkinnosta 3-9 v) 5 vuotta, aloitus Palkka e/kk Tehtävään valitut hakevat erikseen tarkennetut tutkimuskulut myöhemmin (tässä vaiheessa kuvaat ne tutkimussuunnitelmassa ja käytät kokonaiskustannusmallia) Rahoitusmalli: hsk 28 %, yk 14,29 % (lisäkustannusmalli)

25 Tutkijatohtori Tutkija (tohtorintutkinnosta max. 4 vuotta) 3 vuotta, aloitus palkka (kuukausipalkka, YPJ-palkkatalukon vaatitaso 5) sovitaan laitoksen johtajan kanssa) + tutkimuskulut Akatemian rahoitus 70% Toimikuntien 2012 tutkijatohtoreiden rahoitukset (palkka + tutkimuskulut) näet hakuilmoituksen sivulta 56

26 Rajoitukset Akatemia arvio samalta hakijalta vain yhden hakemuksen (koskee akatemiahanketta/tai konsortion osahanketta, akatemiatutkijan tehtävää, tutkijatohtorin tehtävää) Vain ensimmäinen järjestelmään jätetty hakemus arvioidaan

27 Liikkuvuusrahoitus Hakijana tutkija, rahoituskausi alkaa : Etelä-Afrikka Intia Japani Kiina Taiwan Saksa Venäjä

28 JY / Akatemia Hakemuksen kieli englanti Suomen Akatemian sähköisessä hakumenettelyssä on ilmoitettava tutkimustyön suorituspaikan sitoumus. Jyväskylän yliopistossa suorituspaikan sitoumuksen antaa laitoksen johtaja. Akatemialta tutkimusrahoitusta hakeva esittää hakemuksessaan Jyväskylän yliopiston kokonaiskustannusmallin mukaisen kustannuslajikohtaisen rahoitussuunnitelman. Kokonaiskustannusmallin mukaista hakemusta ei voi jättää järjestelmään, mikäli Akatemian rahoitusosuus on yli 70 % kokonaiskustannuksista. Hakemukseen sisällytetään vain pyydetyt liitteet, ylimääräisiä tai ylipitkiä liitteitä ei oteta huomioon.

29 Hankkeiden suunnitteluvaihe/jy Hankekohtainen riskianalyysi Pakollinen kaikissa hankkeissa, joissa Jyväskylän yliopiston budjetti yli Kuka tekee? Hankkeen vastuullinen tutkija/johtaja ja laitoksen johtaja, sisäinen palvelukeskus avustaa. Sisältää Jyväskylä yliopiston oman laitoksen sitoutumisen hankkeeseen. Lomakkeen allekirjoittavat laitoksen johtaja ja hankkeen vastuullinen tutkija/johtaja. Minne ja milloin dokumentoidaan? Sisäinen palvelukeskus tallentaa WebDynastyyn ennen hakemuksen jättämistä rahoittajalle. Pakollinen lomake: Riskianalyysi Hanketoiminnan käsikirja on hankkeiden laadunvarmistusohje, jota noudatetaan kaikissa yliopiston täydentävän rahoituksen hankkeissa. Löydät sen ohjekeskusksesta.

30 JY/Akatemia Jyväskylän yliopistossa suorituspaikan sitoumuksen antaja on laitoksesi johtaja. Akatemialta tutkimusrahoitusta hakeva esittää hakemuksessaan Jyväskylän yliopiston kokonaiskustannusmallin mukaisen kustannuslajikohtaisen rahoitussuunnitelman. Kokonaiskustannusmallin mukaista hakemusta ei voi jättää järjestelmään, mikäli Akatemian rahoitusosuus on yli 70 % kokonaiskustannuksista. Hakemukseen sisällytetään vain pyydetyt liitteet, järjestelmä ei hyväksy ylimääräisiä tai ylipitkiä liitteitä.

31 Rahoituksesta Kokonaiskustannusmalli JY: tehollinen työaika 85 % henkilösivukustannukset 50 % yleiskustannukset 90 % Akatemian rahoitusosuus 70 % JY omarahoitusosuus 30 %

32 Akatemia hyväksyttävät kustannuslajit Hyväksyttäviä kustannuksia ovat: palkat, henkilösivukulut, matkakulut, ja muut tutkimushankkeen toteutuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset (myös ALV). Sähköinen hakemus näyttää vain kussakin haussa hyväksyttävät kustannuslajit. Kustannusarvio myös tutkimussuunnitelmaan.

33 Akatemia kustannusarvio Käytännössä siis näin: Palkat; paljonko työaikaa suunnitelman toteuttaminen henkilöltä/henkilöiltä vaatii? Henkilösivukustannuskerroin on 50 % (sisältää tehollisen työajan palkan lisäksi maksettavat palkallisia poissaolot kuten vuosi- ja sairauslomat, sosiaaliturva- eläke ja muut maksut) Yleiskustannuskerroin on 90 % Tehollisen työajan kerroin on 85

34 Akatemia Akatemia rahoittaa enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista Muu rahoitus 30 %: Jyväskylän yliopisto/omarahoitusosuus Järjestelmään ei voi jättää hakemusta, jossa SA:n rahoitusosuus on yli 70 %. Palvelukeskus tarkastaa budjetin ja vastuullinen tutkija sekä laitosjohtaja allekirjoittavat riskianalyysilomakkeen.

35 Poikkeus Kokonaiskustannusmallia ei sovelleta seuraavissa tapauksissa: Akatemiaprofessoreiden ja akatemiatutkijoiden omien palkkojen kustannuslaskennassa Näissäkin tutkimuskulurahoitus kokonaiskustannusmallin mukaan Apurahoissa

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015 STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTON HAKU 2015 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 2015 Ohjelma Strategisen tutkimuksen neuvoston haut 2015 Hakuehdot ja -ohjeet Budjetointi Tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 19.3.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 Päätös 31.8.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2015 31.8.2016 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 2.9 24.9.2014 HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

Lisätiedot

LASKENNALLISTEN TIETEIDEN TUTKIMUSOHJELMA

LASKENNALLISTEN TIETEIDEN TUTKIMUSOHJELMA 1 LASKENNALLISTEN TIETEIDEN TUTKIMUSOHJELMA - malleja ja sovelluksia yhteiskuntatieteistä luonnontieteisiin LASTU 2010 2014 Suomen Akatemia Ohjelmamuistio 2 Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 TUTKIMUSOHJELMAN

Lisätiedot

Ask & Apply -kiertue 2013

Ask & Apply -kiertue 2013 Ohjelma: Ask & Apply -kiertue 2013 Syyshaku 2013 (30 min.) Hyvän hakemuksen ainekset (20 min.) Budjetin laadinta, Akatemia ja yliopisto yhdessä (30 min.) Kysy tiedeasiantuntijalta -tunti (60 min.) 1 SYYSHAKU

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa

Lisätiedot

Apurahat 2015 Hakuopas

Apurahat 2015 Hakuopas Apurahat 2015 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 21 21 22 23 24 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Ulkorajarahasto (EBF)

Ulkorajarahasto (EBF) Ulkorajarahasto (EBF) Hakuilmoitus (kiinnostuksenilmaisupyyntö) ja ohjeet hakemuksen täyttämiseksi v. 2013 vuosiohjelmasta rahoitettavia hankkeita varten Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Yhteisvastuun

Lisätiedot

MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2011 - HAKUOHJE 30.3.2010

MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2011 - HAKUOHJE 30.3.2010 MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN 30.3.2010 1. JOHDANTO... 2 2. HAKEMUKSEN MÄÄRÄAIKA JA TOIMITUS... 2 3. TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN LAATIMINEN JA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.1. HAKEMUS... 3 3.2. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta:

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta: USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta: - Kysymys: Ovatko suunnitelmat julkisia hakukierroksen jälkeen? - Vastaus: Hakemukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen julkisia

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Paula Latvala. Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja

Paula Latvala. Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja Paula Latvala Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Hakuopas 2012. Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila

Hakuopas 2012. Tohtoriohjelma. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO. Hanna Haviola Suvi Tulonen Timo-Jaakko Uotila Hakuopas 2012 Julkaisija: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma Osoite: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tohtoriohjelma PL 21280, 00076 AALTO Toimitus: Ritva Laaksovirta Hanna Haviola Suvi

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski

Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski Materiaalin kostaneet Liisa Savunen (SA), Saila Karvinen (SA) ja Riitta Keiski (OY, SA) 1 Suomen Akatemiassa muutosten

Lisätiedot