Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle"

Transkriptio

1 OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa rahoittajat noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Aiehaun perusteella valitaan varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet. FiDiPro Professori -rahoitus on tarkoitettu projektille, johon rekrytoidaan ulkomaalainen professoritasoinen huippututkija. FiDiPro Fellow -nimikkeellä rahoitetaan projektia, johon ns. post doc -vaiheen ylittänyt (researcher, associate/assistant professor, junior professor) lupaava huippututkija rekrytoidaan. FiDiPro Professori tai Fellow -projektirahoitusta voi hakea myös vastaaville pitkään ulkomailla työskennelleille suomalaisille tutkijoille. Tekesin FiDiPro-haussa haetaan 1. yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaisprojekteja Lisätietoa: 2. tutkimusorganisaatioiden projekteja, joiden tyyppi on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus. Lisätietoa: 2 Hakuajat FiDipro-projekteissa tavoitteena on projektin tulosten sekä uuden osaamisen laaja hyödyntäminen. Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen projekteissa yritysten rahoitusosuus on vähintään 5 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. Rahoitusta haetaan projektille, johon sisältyy vierailevan huippututkijan palkka- ja matkakuluja ja esitetyn tutkimusprojektin kustannukset. Nimitettävä huippututkija osallistuu aktiivisesti hakemuksessa esitetyn tutkimusprojektin toteuttamiseen ja tutkimusryhmän/ryhmien toimintaan. Projektien rahoituskausi on 2 5 vuotta. Kansainvälisen huippututkijan on työskenneltävä Suomessa vähintään 4 kuukautta projektivuodessa ja työsuhteessa hakijaorganisaatioon. Koko projektin aikana huippututkijan Suomessa tehtävän työpanoksen on oltava yhteensä vähintään 12 kuukautta. Fidipro-projekteille on oma hakuaikansa. Tekesin hakuajoista tiedotetaan Tekesin verkkosivuilla sekä Tekesin FiDiPro-ohjelman sivuilla 3 Aiehaun ohje (I vaihe) FiDiPro-aiehakemuksen voi jättää vain ohjelman omaan aiehakuun tai muuhun Tekesin hakuun, jossa erikseen pyydetään FiDiPro-hankkeita. Hakijana voi olla yritysten ja tutkimusorganisaation yhteishanke tai suomalainen tutkimusorganisaatio, joka suunnittelee FiDiPro-projektia yhdessä kansainvälisen huippututkijan kanssa. Suunnitellusta projektikokonaisuudesta jätetään yksi yhteinen aiehakemus. Projekteissa tulee huomioida erityisesti uusi osaaminen, sen merkitys ja hyödyntäminen elinkeinoelämän ja suomalaisen innovaatioympäristön tarpeisiin. Aiehakemuksessa esitetään tiedot tutkimusorganisaatioon kutsuttavasta huippututkijasta ja haettavasta tutkimusprojektista. Jos yliopisto tai tutkimuslaitos hakee rahoitusta kahden tai useamman tutkijan kutsumiseksi, aiehakemukseen on

2 OHj Ohje 2 (5) liitettävä hakijaorganisaation näkemys projektien prioriteettijärjestyksestä perusteluineen. Hakemuksessa on kuvattava, miten projekti tukee yliopiston tai tutkimusorganisaation strategiaa. Hakijoita kannustetaan toimimaan yhteistyössä keskenään ja laajasti elinkeinoelämän kanssa huomioiden projektissa tavoitellun uuden osaamisen hyödyntäminen. Tekes käyttää päätöksenteossaan yrityksille ja julkiselle tutkimukselle asettamiaan arviointikriteerejä sekä aiehakemusten että varsinaisten hakemusten arvioinnissa. Arviointikriteereistä on lisätietoa tämän ohjeen kohdassa viisi. 3.1 Aiehakemuksen sisältö perustiedot kansainvälisestä huippututkijasta o haetaanko projektille FiDiPro Professori- vai FiDiPro Fellow rahoitusta o huippututkijan suunnitellut työskentelyjaksot Suomessa tutkimusprojektin tavoitteet ja sisältö huippututkijan erityisosaamisen verkottaminen suomalaiseen innovaatioympäristöön o mikä on kyseisen tutkimusalan tila ja resursointi Suomessa o minkälaista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä projektiin liittyy ja miten sitä kehitetään projektissa o mikä on projektin mahdollinen yhteys strategisen huippuosaamisen keskittymiin hyödyntämissuunnitelma o mitkä yritykset ovat sitoutuneet projektiin ja miten o miten yritykset pystyvät hyödyntämään projektin tuloksia ja uutta osaamista omassa toiminnassaan o projektissa syntyvän ja Fidipron tuoman uuden osaamisen hyödyntäminen o FiDiPro-projektin muut vaikutukset hakijaorganisaation sitoutuminen huippututkijan vastaanottamiseen ja FiDiPro-projektiin rahoitussuunnitelma projektin kokonaiskustannuksista (huippututkijan palkka ja projektin kustannukset) ja arvio kutsuttavan tutkijan työskentelyjaksoista Suomessa miten projekti tukee yliopiston tai tutkimuslaitoksen strategiaa ja esitettyä vahvuusaluetta 3.2 Aiehakemuksen liitteet kutsuttavan tutkijan CV, täydellinen julkaisuluettelo sekä luettelo 20 tärkeimmästä julkaisusta jos yliopisto tai tutkimuslaitos hakee rahoitusta kahden tai useamman tutkijan kutsumiseksi, aiehakemukseen on liitettävä prioriteettijärjestys perusteluineen 3.3 Aiehakemuksen jättäminen Aiehakemus jätetään käyttämällä FiDiPro-aiehakemuslomaketta ja se toimitetaan liitteineen määräaikaan mennessä Tekesin kirjaamoon sähköpostilla: kirjaamo(at)tekes.fi.

3 OHj Ohje 3 (5) 4 Varsinainen haku (II vaihe) Varsinainen FiDiPro-hakemus laaditaan Tekesin julkisen tutkimuksen hakuohjeiden mukaisesti. Hakemukseen tulee sisällyttää konkreettinen uuden osaamisen ja projektin tulosten hyödyntämissuunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä, mitkä yritykset ja toimialat voivat hyödyntää uutta osaamista ja projektin tuloksia toiminnassaan ja millä tavoin. Hyödyntämisen aikajänne voi olla myös pitkä. Hakemuksessa on kuvattava, miten vuorovaikutus tutkimuksesta kiinnostuneiden yritysten ja teollisuuden toimialojen kanssa toteutuu. Yritykset osoittavat sitoutumisensa toimittamalla Tekesiin lomakkeen Ilmoitus projektiin osallistumisesta. Rahoitettavien projektien seurantaan muodostetaan ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat tutkimusosapuolet ja projektia seuraavat yritykset ja muut toimijat. Tekes käyttää päätöksenteossaan tutkimukselle ja yrityksille asettamiaan arviointikriteerejä sekä aiehakemusten että varsinaisten hakemusten arvioinnissa. Arviointikriteereistä on lisätietoa tämän ohjeen kohdassa viisi. 4.1 Hakemuksen sisältö hakijaorganisaation tiedot kehittämisen kohde: tarve, ratkaisu, hyödyt ja kilpailu projektin tiedot: perustiedot, toteutus ja tulokset, henkilöresurssit, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma o Kustannusarviossa on ilmoitettava huippututkijan kanssa sovitut työskentelyjaksot Suomessa sekä hänelle maksettava korvaus. o Hakijaorganisaation edellytetään osallistuvan huippututkijan kustannusten kattamiseen, huippututkijan hallinnolliseen avustamiseen ja esimerkiksi muuttoon liittyviin käytännön asioihin. Suunniteltu osuus on kuvattava hakemuksessa. o Hakemuksen tulee sisältää julkaisukelpoinen julkinen tiivistelmä hankkeesta sekä suomeksi että englanniksi. Tekes julkistaa rahoitettavaksi valittujen projektien tiivistelmät lehdistötiedotteessa sekä FiDiPron internet -sivuilla. 4.2 Hakemuksen liitteet 1. Projektisuunnitelma a. Suunnitelmassa kuvataan projektissa tehtävä työ ja sen vaiheet sekä esitetään eritelty kustannusarvio. b. Projektin konkreettinen hyödyntämissuunnitelma: mitkä yritykset, verkostot ja toimialat voivat hyödyntää uutta osaamista ja projektin tuloksia toiminnassaan ja millä tavoin. c. Kuvaus projektin vaikutuksista d. Miten projekti liittyy yliopiston tai tutkimuslaitoksen strategiaan ja millä tavoin projekti tukee sitä. 2. Potentiaalisten hyödyntäjäyritysten aito sitoutuminen projektiin (Tekesin lomake: Ilmoitus projektiin osallistumisesta/notification of participation in project (rtf) 3. Ehdotus ohjausryhmän asiantuntijoiksi 4.3 Hakemuksen jättäminen 5 Arviointikriteerit Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa Tekes pyytää kansainväliset arviot FiDiPro-projekteihin esitettävien huippututkijoiden tasosta FiDiProkandidaattien CV:n ja julkaisuluettelon perusteella. Arviointi tehdään toiseen vaiheeseen pyydetyistä

4 OHj Ohje 4 (5) hakemuksista ja tehdään aiehaussa jätetyn CV:n ja julkaisuluettelon perusteella. Hakijan tulee huolehtia, että kutsuttava huippututkija on tietoinen hänestä tehtävästä ulkopuolisesta arvioinnista. Projektikokonaisuus ja tutkimussuunnitelma arvioidaan Tekesissä. Tekes käyttää päätöksenteossaan julkiselle tutkimukselle asettamiaan arviointikriteerejä. Lisätietoa Tekesin tutkimusrahoituksesta FiDiPro-ohjelmassa tarkastellaan seuraavia arviointiperusteita Tekesin normaalien rahoituskriteerien lisäksi: Esitetyn projektin sisällön ja uuden osaamisen merkitys elinkeinoelämän ja suomalaisen innovaatioympäristön kannalta (hyödyntämissuunnitelma) Kutsuttavan tutkijan taso FiDipro Professorin/Fellow n sitoutuminen projektiin ja työskentelyaika Suomessa Vastaanottavan yksikön osaamistaso ja resurssit Esitetyn projektin kohdistuminen Tekesin strategisiin painopistevalintoihin Esitetyn projektin merkitys yliopiston / tutkimuslaitoksen strategialle Sijoitus yliopiston / tutkimuslaitoksen priorisoinnissa FiDiPro Fellow -hakemuksia arvioitaessa huomioidaan kutsuttavan tutkijaehdokkaan lyhyempi akateeminen kokemus. Muuten FiDiPro Fellow -hakemuksia arvioidaan samoin perustein kuin FiDiPro Professor -hakemuksia. 6 Mitä Tekes rahoittaa FiDiPro-projekteissa FiDiPro-rahoitusta haetaan tutkimusprojektille, joka voi kattaa mm. vierailevan huippututkijan palkkaja matkakuluja, muiden projektiin osallistuvien tutkijoiden kuluja ja projektin tutkimustyöstä aiheutuvia kustannuksia kuten aine- ja tarvikekustannuksia Tekesin normaalien julkisen tutkimuksen rahoituskriteerien mukaisesti. Tutkijaliikkuvuuden kustannusten hyväksymisessä ja korvaamisessa noudatetaan kunkin hakijaorganisaation käytössä olevaa tutkijaliikkuvuuden ohjeistusta. Tekes pyytää tarvittaessa ohjeet käyttöönsä. Ulkomainen huippututkija voi tuoda mukanaan jonkin/joitakin tutkimusryhmänsä avaintutkijoista. Myös mukana seuraavan tutkijan kuluja voidaan korvata, mikäli tutkijalla on työsuhde hakijaorganisaatioon eli suomalaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Hakijoita pyydetään huomioimaan, että Tekesin projekteihin ei voi sisällyttää kutsuttavan professorin mahdollisesti tekemää opetustyötä tai tutkijakouluissa tehtävää opetusta. Tekesin rahoittamaa tutkimusta tekevät tutkijat saavat opettaa, mutta opetustyötä ei voi sisällyttää Tekesin rahoittaman projektin kustannuksiin. Yritysten rahallista panostusta projekteihin edellytetään normaalien rahoituskriteerien puitteissa. FiDiPro-projektit ovat muodoltaan Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen projekteja. Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen projekteissa yritysten rahoitusosuus on vähintään 5 % projektin hyväksytyistä kustannuksista. FiDipro-projektien tavoitteena on laaja hyödyntämissuunnitelma projektin tulosten ja uuden osaamisen hyödyntämiseksi. Yritysten sitoutuminen ja panostus projektiin on yksi merkittävä kilpailutekijä arvioitaessa FiDipro-projekteja. Hakijoita pyydetään varmistamaan viimeistään ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, että kutsuttava tutkija on valmis tulemaan Suomeen ja on tutustunut Tekesin projektiehtoihin General Terms and Conditions for Public Research Funding (pdf) ja että hän hyväksyy ne.

5 OHj Ohje 5 (5) 7 FiDiPro-professorin rekrytointi FiDiPro-projektin hakijaorganisaatiolla ja rahoituksen saajalla tulee olla edellytykset vastaanottaa ulkomailta tuleva huippututkija. FiDiPro-huippututkija tulee suomalaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen työsuhteeseen ja työhön rahoitettavaan projektiin. Rahoituksen saaja, suomalainen yliopisto tai tutkimuslaitos, vastaa FiDiPro-huippututkijan rekrytoinnista ja siihen mahdollisesti liittyvistä kustannuksista, nimittämisestä ja työsuhteen ehdoista. Hakijaorganisaation edellytetään osallistuvan huippututkijan hallinnolliseen avustamiseen ja esimerkiksi muuttoon tai muihin käytännön asioissa avustamiseen. Työnantajalle syntyvistä esim. rekrytointiin liittyvistä kustannuksista vastaa hakija.

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2015-2016

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2015-2016 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2015-2016 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi Tutkimuseettinen neuvottelukunta Helsinki 2009 1

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot