Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin"

Transkriptio

1 1 KH Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin *) kirjoitettu punaisella 3 Tavoitteiden toteutumisen arviointi Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Kaupungin talousarviossa on asetettu ns. poikkihallinnollisia strategisia tavoitteita, joiden toteutumista on selostettu toimintakertomuksessa strategisten tavoitteiden toteutuminen 2013 osiossa. Toimialat ovat kuvanneet omaa toimintaansa ja siinä tapahtuneita muutoksia erikseen. Talousarviotavoitteiden ja niiden toteuttamista varten myönnettyjen taloudellisten resurssien yhteys on vaikeammin todennettavissa, kun talousarviotavoitteita ei ole esitetty toimialojen kohdilla. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden selkeyttäminen on erittäin tärkeätä, jotta varmistutaan siitä, että toimialoilla toimitaan valtuuston tahdon mukaisesti. Tavoitteiden asettamisessa hyvänä lähtökohtana voisi olla esim. kuntaliiton talousarviosuositus. Vuoden 2014 talousarviossa ja osavuosikatsauksissa on yritetty selkiinnyttää kaupungin tavoitteiden seurantaa. Vuoden 2015 talousarvio laaditaan nykyisen asetelman mukaan. KH käynnistää syksyllä yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden esittämistavan kehittämistä koskevan arviointi- ja kehittämishankkeen. Kauniaisten kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisessa ei tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan ole merkittäviä poikkeamia talousarviossa asetetuista tavoitteista. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Alla olevaan taulukkoon on koottu käyttötalouden määrärahojen toteutuma toimielimittäin. Valtuustoon nähden sitova erä on toimialakohtainen toimintakate.

2 2 Käyttötalouden toteutuminen TP TA muutokset muutettu toteuma poikkeama TA Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhdyskuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate >2013 toimintatuottojen kasvu- % 4,7 % toimintakulujen kasvu -% 3,6 % toimintakatteen muutos -% 3,1 % Tilikauden aikana myönnettiin lisämäärärahoja yhteensä n. 1,4 milj. euroa. Tästä 1,2 milj. euroa kohdistui sosiaali- ja terveystoimeen. Sosiaali- ja terveystoimi ylitti sitovan muutetun toimintakatteensa 0,3 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen menoylityksistä suurin osa johtui ostopalvelumenojen kasvusta sekä erikoissairaanhoidon kustannusten ylittymisestä n. 0,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menoylitys johtui palveluiden ennakoitua suuremmasta käytöstä. Talousarviossa 2014 sosiaali- ja terveystoimen sitovaksi toimintakatteeksi on asetettu 22,8 milj. euroa, joka alittaa tilinpäätöksessä toteutuneen toimintakatteen n. 1,0 milj. euroa. Toimintakuluihin on budjetoitu vuodelle 2014 yhteensä 26,0 milj. euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota budjetoinnin realistisuuteen toimialalla. Merkittävä osa sosiaali- ja terveystoimen ylityksestä johtuu erikoissairaanhoidon menoista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille maksettavat menot ovat viime vuosina merkittävästi ylittäneet kuntayhtymän talousarvion laadintavaiheessa ilmoitetut ennakkoarviot. Mahdollisen alibudjetoinnin välttämiseksi vuoden 2015 talousarvioon otetaan edellisien vuosien toteuman perusteella arvioitu määräraha. Yhdyskuntatoimen toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa tavoiteltua alhaisempana johtuen pääasiassa budjetoitujen myyntivoittojen jäätyä toteutumatta. Sivistystoimen toimintakate toteutui n. 1,3 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintakatteen alittumiseen vaikuttivat toimintatuottojen budjetoitua parempi kertymä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa täyttämättä jääneet vakanssit. Sivistystoimen menokuri piti kokonaisuudessaan hyvin. Kokonaisuutenaan kaupungin toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Kaupungin toimintamenot kasvoivat n. 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstökulut kasvoivat 4,1

3 3 % ja palveluiden ostojen menokehitys vastasi lähes samaa (3,7 %). Toimintakulut kasvoivat Kuntaliiton tilinpäätösarvioiden mukaan kunta-alalla keskimäärin 2,6 %. Kauniaisissa toimintamenojen kasvu on ollut keskimääräistä suurempaa. Investointien toteutuminen Investointeihin käytettiin vuonna 2013 määrärahoja yhteensä 6,1 milj. euroa. Talousarvioon määrärahoja investointimenoihin oli varattu n. 10 milj. euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota investointimäärärahojen käyttämättä jäämiseen. Talousarviossa on hyvä esittää investointihankkeiden kokonaiskustannusarviot. Talousarvioon investointimäärärahoja tulee varata suunnitelmallisesti vain hankkeita varten, jotka pystytään toteuttamaan halutussa aikavälissä. Investointiohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä pitkän aikavälin hankekokonaisuus, jolla on myös poliittinen ulottuvuus. Investointiohjelmassa ilmaistaan valtuuston tahto edistettävistä hankkeista ja niiden aikatauluista. Toisinaan hankkeiden suunnittelu, päätöksenteko- tai hankintaprosessi vie tavoiteltua enemmän aikaa. Hankkeita toteuttavan organisaation resurssit ovat myös rajalliset. Hankkeiden onnistumisen ja hyvän lopputuloksen kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että em. vaiheissa ei kiirehditä tarpeettomasti, mikäli hankkeen valmistumiselle tiettyyn päivämäärään mennessä ei ole poikkeuksellisia ja pakottavia tekijöitä. Investointimenojen siirtyminen vaikuttaa toisaalta vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tunnuslukuihin positiivisesti, mikäli investoinnit olisivat toteutuneet tavoitteiden mukaisina, olisi kaupungin lainavelka myös kasvanut samassa suhteessa. Kaupungin taloudellinen asema 2013 Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon on kerätty kaupungin talouden kannalta keskeisimpiä tunnuslukuja ja verrattu niitä samankokoisiin kuntiin sekä Uudenmaan ja koko maan vastaaviin tunnuslukuihin. Jälkimmäisessä taulukossa on vertailtu muutamia Kauniaisten kaupungin keskeisiä tunnuslukuja kuntien vuoden 2013 tilinpäätösarvioiden perusteella samankokoisiin kuntiin sekä Uudenmaan maakuntaan. Tunnuslukujen vertailua Tunnusluku Vertailu 2012 tunnuslukujen osalta Uusimaa Koko maa asukkaan kunnat Tuloveroprosentti, % 16,5 16,5 16,5 19,7 18,63 19,24 Asukasluvun muutos, % 1,4 1,2 2,2-0,2 1,1 0,5 Toimintatuotot/-kulut, % 21,1 17,4 18,1 18,8 27,9 24,4 Vuosikate %:a poistoista Vuosikate, /as Omavaraisuus-% ,0 91,1 90,5 53,8 70,9 62,1 Suhteellinen velkaantuneisuus , % 11,2 12,8 13,5 44,8 46,1 48,2 Lainakanta , /as Kassan riittävyys pv Lähde: Suomen Kuntaliitto, Verohallinto ja tilastokeskus (kuntien taloudellisia tunnuslukuja)

4 4 Tunnuslukujen vertailua Tilinpäätösarviot Uusimaa Tunnusluku asukkaan kunnat Tuloveroprosentti, % 16,5 16,5 16,5 19,98 18,66 Vuosikate %:a poistoista Vuosikate, /as Lainakanta , /as Lähde: Suomen Kuntaliitto, kuntien tilinpäätösarviot 2013 Kaupungin taloudellista tilannetta voidaan tunnuslukujen valossa luonnehtia hyväksi. Kaupungin tilinpäätös oli n. 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate heikkeni selvästi edellisvuoteen verrattuna, eikä riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Vertailussa on kuitenkin syytä ottaa huomioon suunnitelmapoistoihin kirjattu n. 0,7 milj. euron aiheellinen lisäpoisto (Klostret). Lisäksi tilinpäätökseen ei sisältynyt myyntivoittoja ennustetusti, vaan näiden realisoituminen siirtyi tuleville vuosille. Kaupungin omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuusaste ovat tällä hetkellä erinomaisella tasolla. Kaupungilla ei ollut pitkäaikaista lainaa tilikauden päättyessä. Kaupungin taseessa on kertyneitä ylijäämiä tilikauden 2013 tulos huomioiden yhteensä 39,4 milj. euroa. Kaupungin toimintatuotot (mm. myyntituotot, maksutuotot) kattavat toimintamenoista vain 18,1 %. Loppuosa katetaan verotustuloilla, joiden merkitys kaupungin kannalta on siten erityisen suuri. Kaupungin verotulot kehittyivät suotuisasti, mutta valtionosuuksia kertyi 0,6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Valtionosuusuudistukset vähentävät kaupungin valtionosuuksia myös jatkossa. Kaupungin talousarvio 2014 on alijäämäinen n. 2,4 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuodet 2015 ja 2016 odotetaan olevan positiivisia omaisuuden myyntivoittojen johdosta. Kaupungin toimintamenojen kasvu on ollut keskimääräistä korkeampi tilikaudella 2013 ja myös edellisellä tilikaudella. Kaupungin palvelutaso on haluttu säilyttää laadukkaana, jolloin kustannustaso on vastaavasti myös korkea. Palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla voi lähitulevaisuudessa asettaa paineita verotustulojen kasvattamiselle ja/tai vaihtoehtoisesti palvelurakenteiden muutoksille. Valtionosuusjärjestelmän muutos on syytä huomioida tarkasteltaessa kaupungin taloudellista tilannetta pitkällä aikavälillä. Kaupungin saamat valtionosuudet ovat putoamassa lähivuosina merkittävästi. Kaupungin asukasluku on viime vuosina, ja varsinkin vuonna 2013, kasvanut nopeammin kuin maassa keskimäärin. Väestönkasvun seurauksena palvelujen kysyntä kasvaa. Muita palvelujen kysyntää kasvattavia tekijöitä on väestön ikääntyminen ja lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen. Kaupungin talous on viime vuosina, osittain satunnaisten tulojen ansiosta, pysynyt tasapainossa alhaisella 16,5 % tuloveroprosentilla. Kaupungin valtionosuudet ovat leikkausten johdosta alentuneet määrällä, joka vastaa 0,5 tuloveroprosentin tuottoa. Vuodesta 2015 toteutettava valtionosuusuudistus alentaa kaupungin valtionosuuksia siirtymäkauden jälkeen vuonna 2017 toisen 0,5 tuloveroprosentin verran. Veronkorotusten välttämiseksi kaupunki panostaa palvelujen taloudellisuuteen. Konsernin taloudellinen tilanne ja kehityssuunta Kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöinä lähinnä kiinteistöyhtiöitä, joiden tehtävänä on harjoittaa asuntojen vuokraustoimintaa. Kaupunki laatii vuosittain konsernitilinpäätöksen osana kaupungin tilinpäätöstä. Kaupungin kokonaistilannetta tarkasteltaessa ei sovi unohtaa konsernin osuutta, esimerkiksi konsernitaseessa on kertyneitä lainoja euroa asukasta kohden. Konsernin tunnusluvut ovat hyvää tasoa vertailtaessa yleensä kuntakonsernien keskimääräisiin lukuihin. 4 Henkilöstö

5 5 Tarkastuslautakunta kuuli arviointivuoden aikana kaupungin henkilöstöpäällikköä sekä henkilöstöjärjestöjen edustajia. Kaupungin henkilöstöasioiden hoitoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin arvot heijastuvat hyvin toiminnassa. Kaupungissa toteutetaan säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Viimeisin kysely oli toteutettu syksyllä Keskimäärin tulokset olivat hyviä, vaikka hajontaa yksiköittäin tyytyväisten ja tyytymättömien välillä oli. Tuloksiin, joissa oli tyytymättömyyttä, onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kyselyn keskiarvo oli asteikolla 1-5 yhteensä 3,62. Edellisen kerran vuonna 2010 toteutettu kysely antoi keskiarvoksi 3,56. Kyselyn keskiarvo ylitti myös vertailukuntien toteuttamien kyselyiden tulokset. Kehityssuunta on siten ollut myönteinen ja toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväiseen parantamiseksi on siten suositeltavaa jatkaa ja erityisesti huomioitava yksiköt, jossa tyytyväisyys oli alle kaupungin keskiarvon tai hajonta suurta. Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty läpi työsuojelussa ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on välittömästi reagoitu niihin yksikköihin, joiden tulokset ovat olleet alle keskiarvon, tai huomattavasti edellisestä mittauksesta laskeneet. Toimialat ovat raportoineet henkilöstöhallinnolle työyksikköjen kehittämiskohteista ja tavoitteiden toteutumista haasteiden korjaamiseksi seurataan kuluvan vuoden aikana. Toimialojen raportit kehittämiskohteista ja toimenpiteistä saatetaan myös henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. Kyselyn perusteella tarkastuslautakunta näkee erityisen tärkeänä esimiestyön kehittämisen kaupungissa. Palkitsemisjärjestelmien tasapuolisuus, ristiriitojen välitön selvittäminen ja avoin keskustelu sekä tiedottaminen nousivat tarkastuslautakunnan arviointihaastatteluiden ja työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella erityisiksi kehittämiskohteiksi. Johtamisen perusedellytykset on syytä huolehtia asianmukaisiksi ja kehityskeskusteluiden käyminen rakentaa koko organisaation toimintatavaksi. Tarkastuslautakunta näkee, että kehityskeskustelut on hyvä käydä yhteistä mallia noudattaen. Keskusteluissa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön tavoitteiden ja vastuiden riittävään määrittelyyn. Käydyistä keskusteluista ja henkilöstön kehittämistavoitteiden toteutumisesta on hyvä raportoida organisaatiossa esim. henkilöstöhallinnolle, jolloin turvataan riittävä valvonta ja yhdenmukaisten periaatteiden noudattaminen. Kaupungin strategiaprosessiin kuuluu työyhteisöjen itsearviointi ja kehittämistarpeiden määrittely suhteessa kaupungin arvoihin ja päämääriin. Työyhteisöt suunnittelevat ja arvioivat toimintaansa ja määrittelevät tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavan työyhteisön ja yksittäisen henkilön osaamisen. Arviointi auttaa löytämään työyhteisölliset ja yksilölliset kehityshaasteet suhteessa tavoitteisiin ja strategioihin. Tehtäväkuvien ja vastuualueiden tarkastelu tehdään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelut ovat olleet käytössä jo pitkään ja henkilökohtaisen työsuorituksen osuus on vakiintunut kunta-alan palkkausjärjestelmään. Kehityskeskustelut voidaan käydä sekä henkilökohtaisella että ryhmä/tiimitasolla. Arviointikertomuksen kohtaan 6.2 viitaten kehityskeskustelujen yhteyteen ohjeistetaan myös tehtäväksi arvioida henkilöstön IT-osaaminen ja koulutustarpeet. Kaupungin palkitsemisperiaatteiden yhdenmukaisuus ja tasavertaisuus tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan varmistaa. Kaupungissa on tarkastuslautakunnan haastatteluissa saamien tietojen mukaan esiintynyt myös työpaikkakiusaamista, jonka suhteen on sovellettava nollatoleranssia. Kaupungissa on käytössä kannustuslisäjärjestelmä (kertapalkkio), jonka myötä välittömän ja nopean palkitsemisen malli on vakiintunut palkitsemisen muodoksi. Kannustuslisäjärjestelmän toteutumista ja sen arviointiperusteita koskeva selostus saatetaan myös henkilöstöjaostolle.

6 6 Kiusaamisesta ja epäasiallisesta käyttäytymisestä on aina ilmoitettava esimiehelle, työsuojeluun tai henkilöstöhallintoon, jolloin asiaan voidaan puuttua. Menettelytapaohjeet epäasiallisen käyttäytymisen varalta ovat olemassa ja esimiehiä valmennetaan vuosittain konflikteihin puuttumiseen. Henkilöstön työtyytyväisyyteen vaikuttaa lisäksi kuntakentän rakenteelliset ratkaisut, joiden lopullinen sisältö on vielä avoin. Henkilöstön työhyvinvointia on myös haitanneet sisäilmaongelmat, jotka tulee selvittää ja tehdä tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi. Kaupungin moniammatillinen sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti käsitellen eri kiinteistöissä ilmenneitä sisäilmaan liittyviä ongelmia sekä tarvittavia toimenpiteitä niiden hoitamiseksi. Suurin osa esiin nousevista tilanteista saadaan ratkaistua ryhmän yhteistyönä. Selkeät, esim. vaurioituneiden rakennus- tai taloteknisten osien kosteusvauriokorjaukset pystytään käynnistämään välittömästi talousarvioon vuosittain varatun ns. Ennalta arvaamattomien hankkeiden määrärahavarauksen turvin. Haasteellisimpia ovat sellaiset kohteet, joissa mahdollisten sisäilmaoireiden aiheuttajaa joudutaan selvittämään pitempään oikeiden toimenpiteiden varmistamiseksi. Sisäilmatyöryhmä toimii yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Henkilöstökertomuksen 2013 mukaan henkilökunnan määrä oli 727 (edellisenä vuonna 724). Henkilöstöstä naisia oli 76 %, miehiä 24 %. Henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta. Kasvava eläköitymisten määrä tuo lähitulevaisuudessa mahdollisuuden kehittää organisaatiota joustavasti vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja sen perusteella myös uusia rekrytointeja. Kaupungissa on syytä varautua riittävän ajoissa eläköitymisten tuomiin haasteisiin esimerkiksi tarkastelemalla millaista osaamista kaupunki jatkossa tarvitsee, millaista osaamista sillä tällä hetkellä on ja kuinka vastata tuleviin tarpeisiin. Toimialoilla tarkastellaan henkilöstön ikärakennetta, sairastavuutta ja vaihtuvuutta suhteessa asetettuihin palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelun kehittämisessä painotetaan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen, valtakunnallisten suositusten ja seudullisen vertailun lisäksi, lainsäädännöllisiä ja toiminnan kehittämisen edellyttämiä muutoksia, tulevaisuuden osaamistarpeita sekä uusien rekrytointien vaikutusta tehtäväkuvien ja henkilöstömäärän kehitykseen. Samalla arvioidaan, millaista osaamista tavoitteiden saavuttaminen tarvitsee ja mitä muutoksia osaamisessa tapahtuu. Henkilöstön sairauspoissaoloissa ei juuri tapahtunut muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,65 (2012; 3,67), ja on siten alle kunta-alan keskiarvon (n. 4,5 %). Kehityssuunta on myönteinen ja tarkastuslautakunta ilmaisee tyytyväisyytensä poissaolojen varhaiseen puuttumiseen. 5 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi Kaupunkikonserniin kuuluu 10 yhtiötä, joista 9 on kiinteistöyhtiöitä. Konserniyhtiöille talousarviossa asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Tavoitteet koskivat vuokrausastetta. Tytäryhtiöille on hyvä asettaa myös taloudellisia tavoitteita. 6 Muut havainnot 6.1 Sosiaali- ja terveystoimi, yleistä Tarkastuslautakunnan arviointityö perustuu nelivuotiskauden kattavaan arvioinnin työohjelmaan. Työohjelmassa vuoden 2013 painopistealueena oli sosiaali- ja terveystoimi. Sosiaali- ja terveystoimeen on kohdistunut merkittäviä kustannuspaineita sekä toimintaympäristöön liittyviä muutoksia. Valtiohallinnon sote -uudistus, kuntarakenneselvitykset, tietojärjestelmien kehittäminen (Apotti-hanke) ja Villa Bredan laajennushankkeen suunnittelu ovat työllistäneet toimialueen henkilökuntaa. Näistä huolimatta sosiaali- ja terveystoimen strategiset tavoitteet on saavutettu hyvin ja tuotetut palvelut

7 7 on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan korkealaatuiset. Toiminnallisten tavoitteiden arviointia vaikeuttaa se, ettei niitä ole kirjoitettu riittävästi auki. Palveluiden tuottaminen nykyisen laajuisena tuottaa myös tuotantokustannusten muodossa paineita. Sosiaali- ja terveystoimen budjetoinnin realistisuuteen verrattuna edellisen vuoden toteutumaan tulee kiinnittää huomiota. Erikoissairaanhoidon budjetointi perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä kaupungin kanssa vuosittain vahvistamaan palvelusuunnitelmaan. Useimmat sosiaali- ja terveystoimen tuottamista palveluista ovat yksilöille lakisääteisiä subjektiivisia oikeuksia, jolloin ne on tarjottava toimialan taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Esimerkiksi vaikeasti vammaisten palvelut ovat hyvin kalliita, joten uuden asiakkuuden syntyminen saattaa vaikuttaa välittömästi kyseiseen palveluun varatun määrärahan toteumaan. Erityisesti edellä mainitut seikat tekevät sosiaali- ja terveystoimen budjetoinnista haastavaa Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen yksiköt ovat saavuttaneet lainsäädännön määräämät käsittelyaikavelvoitteet hyvin. Sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on ollut kuitenkin suurta. Lisäksi sosiaalityön asiakasmäärien ennustetaan kasvavan, jolloin sosiaalityön resursseista voi tulla puutetta. Tarkastuslautakunnan kiinnittää huomiota riittävään seurataan siitä, miten resurssit riittävät lakisääteisistä velvoitteista suoriutumiseen määräaikoja noudattaen. Työjärjestelyillä ja tehtäväalueita tarkentamalla voidaan nykyisessä asiakastilanteessa varmistaa määräajoissa pysyminen. Taloustilanteen pysyessä huonona asiakasmäärät kuitenkin lisääntyvät edelleen ja mm. lastensuojelun lakimuutosten velvoitteiden myötä resurssitarve kasvaa. Sosiaalitoimessa hoidetaan myös vuokra-asuntopäätöksiä sekä vammaispalveluiden erityisavustajien palkanlaskenta. Tarkastuslautakunta suosittelee selvittämään, onko näiden toimintojen suorittamien sosiaalitoimessa tarkoituksenmukaista. Vuokra-asuntojen myöntäminen osana sosiaalipalveluja on hyvä lisä huono-osaisuuden poistamispyrkimyksissä. Vammaiset toimivat avustajiensa työnantajina. Selvitetään mahdollisuuksia käyttää yksityisten tilitoimistojen palveluita työnantajavelvoitteiden suorittamisessa. Kauniaisten kaupungin myöntämät sosiaalietuudet ovat ehkä naapurikuntia korkeammat. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että etuuksista tehdään vertailua ja että niiden tuottamien tulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota, että vammaispalveluiden osalta kaikilla palvelunsaajilla ei ollut vielä vammaispalvelulain mukaisia hoitosuunnitelmia laadittuna. Vammaispalvelun palvelusuunnitelma on tehty/päivitetty kaikille asiakkaille, pois lukien muutama asiakas, jotka eivät ole kokeneet palvelusuunnitelman tekemistä välttämättömäksi Vanhustenhuolto Tarkastuslautakunta tutustui arviointivuonna nykyisen Villa Bredan toimintaan. Tarkastuslautakunta totesi tilojen olevan viihtyisät. Vanhustenhuollon resurssimitoitus on tiukka ja toimintaan luo haasteita henkilöstön sijoittuminen eri toimintayksiköihin. Toimialalla on myös sairauslomia suhteellisen paljon ja tätä tilannetta on myös ratkaistu vuokratyövoimaa käyttämällä. Tarkastuslautakunta suositteleekin, että kaupungissa arvioitaisiin oman henkilöstön ja vuokratyövoiman käytön suhdetta ja mahdollisuuksia ratkaista resurssiongelmia myös omia työkäytäntöjä muuttamalla.

8 8 Kaikilla vanhuspalveluiden yksiköillä on oma sijaisreservinsä mikä mahdollistaa tuttujen sijaisten palkkaamisen suoraan kaupungille ilman vuokrafirmaa. Äkillisten poissaolojen kohdalla joudutaan kuitenkin usein turvautumaan vuokratyövoimaan. Tammikummun sairaalassa ollaan laatimassa suunnitelma henkilöstön joustavasta siirtymisestä tilapäisesti muihin yksiköihin, mikäli sairaalan täyttöaste on matala. Varhaisen tuen mallin aktiivisella käytöllä pyritään pureutumaan sairauslomiin. Vanhustenhuollon toiminnan kehittämisen painopistealue on tällä hetkellä laitosmaisessa hoidossa. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kehittämisresursseja tulisi käyttää myös kotona asumisen tukemiseen. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupungin ja vapaaehtoistyövoiman välistä yhteyttä kehitettäisiin esittämällä konkreettinen toimintasuunnitelma ja nimeämällä vastuuhenkilö. Vapaaehtoistyön osalta kysyntä ja tarjonta ei tällä hetkellä kohtaa, eikä koordinointivastuuta asiassa ole kenelläkään kaupungissa. Kotihoidossa on aktiivisesti kehitetty toimintatapoja vastaamaan asiakkaiden kasvaneeseen hoidon tarpeeseen esim. lisäämällä tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin työskentelevien hoitajien määrää. Työajan seurantajakson tulosten avulla on mietitty tarvittavia toimintatapojen muutoksia välittömän työn osuuden lisäämiseksi. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa on lisätty moniammatillista yhteistyötä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi kaikkien asiakkaiden toimintakyvystä ja siihen liittyvästä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Osastonhoitajat vastaavat yksiköissään vapaaehtoisten toiminnan koordinoinnista ja tukemisesta. Vapaaehtoisten määrän lisääminen nähdään tulosalueella mahdollisuutena, mutta vaatii selkeitä vastuita ja toiminnan suunnittelua. Villa Bredan laajennushanke on Kauniaisten investointiohjelmassa varsin mittava hanke. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja sen toteuttamiseen päästään vuoden 2014 aikana. Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee varata riittävästi resursseja ja varmistaa riittävän laaja edustus hankkeen valmisteluelimiin. Rakennusvaiheen valvonta tulee järjestää asianmukaisesti, jotta varmistutaan rakentamisen laadusta ja suunnitelmien noudattamisesta. Tarkastuslautakunta seuraa hankkeen etenemistä. Kaupunginhallitus on asettanut Villa Breda -hankkeelle suunnittelutoimikunnan, jossa on kattava edustus kaupunginhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan jäsenistöstä sekä näiden alaisia viranhaltijoita. Lisäksi hankkeessa työskentelee kokopäiväinen projektipäällikkö. Lausuntoja pyydetään tarvittaessa eri toimialoilta ja mm. vanhusneuvostolta. Hankkeeseen liittyen on järjestetty työpajoja asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle. Rakennuksen toteutusvaiheeseen kytketään riittävä määrä valvojia myös erikoissuunnittelun toteutuksen osalle. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan rakentaminen käynnistyy kesällä Terveystoimi Terveystoimen yksiköt saavuttivat hoitotakuuvelvoitteet päättyneeltä vuodelta hyvin. Suun terveydenhuollossa resurssien riittävyys on ollut haasteellista ja hoitotakuussa pysyminen on edellyttänyt ulkopuolisen vuokratyövoiman käyttämistä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungissa on hyvin toimiva terveyskeskus ja osaavaa henkilökuntaa. Tästä kertoo myös se, että Kauniaisten terveysaseman palvelut on valinnut arviointikertomusta kirjoitettaessa jo n. 500 ulkopaikkakuntalaista. Resurssien riittävyys voi osoittautua haasteeksi, mikäli terveysaseman omaksi perusterveydenhuollon hoitopaikaksi valitsee enenevässä määrin ulkopaikkakuntalaisia. Terveyskeskuksen käyttäjämäärä on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%. Tämän takia vastaanotolle on jouduttu palkkaamaan ylimääräinen sairaanhoitajan sijainen. Palveluiden saatavuuden parantamiseksi vastaanotto osallistuu Hyvä Potku - hankkeeseen. Kiireettömän

9 9 lääkäriajan saa toukokuussa 2014 noin 4-6 viikon päähän. Terveysaseman vaihtajista useat ovat hakeutuneet myös suun terveydenhuollon palveluihin. Toimialalla suurena haasteena voidaan nähdä väestön ikääntyminen ja sitä kautta asiakkaiden määrän kasvu ja mitoittaa tietotekniikan kehittäminen vastaamaan tähän haasteeseen. Tietotekniikkainvestoinnit ovat rahallisesti merkittäviä, jolloin Kauniaisten terveyskeskus voi osoittautua liian pieneksi hankkeiden läpiviemiseksi. Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että IT-palveluiden tai konsultointipalveluiden ostamiseen voidaan käyttää määrärahoja helpommin kuin sijaisten palkkaamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaan käyttöön otettavan potilasasiakirjojen sähköisen earkiston kustannukset arvioidaan vastaavan vuonna 2012 käyttöönotetun ereseptin kustannuksia, n earkisto-hankkeen valmisteluun ja potilastietojärjestelmä Mediatrin ylläpitoon menee pääsääntöisesti yhden henkilön työpanos. earkiston ja Apotti-hankkeen toteuttaminen vaatii valmisteluvaiheessa paljon myös muun henkilöstön työpanosta. It-palvelujen ostaminen on välttämätöntä toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Nykyisillä resursseilla ei ole mahdollisuutta tehdä näitä toimintoja omana toimintana. Terveysasemalla otettiin käyttöön vuoden aikana ns. takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittojärjestelmän tavoite oli hyvä, mutta sen käyttöönoton yhteydessä on esiintynyt ongelmia. Kaupungissa on suositeltavaa varmistua, että resursseja on riittävästi järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. Tarkastuslautakunta seuraa järjestelmän toimivuutta jatkossa. Keväällä 2014 aloittaneen uuden sairaanhoitajan myötä takaisinsoittojärjestelmän kapasiteettia on kyetty lisäämään. 6.2 IT-toiminnot Sähköiset palvelut ovat kehityksessään vielä alkuvaiheessa. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että pyritään yhteistyöhön hankkeiden toteuttamisessa. Sähköisen asioinnin sovelluksen runko voidaan toteuttaa eri toimialojen palveluille samalla yleisellä yhteisellä osalla, kun määritellään ja suunnitellaan ensin yleisesti sähköisen asioinnin prosessi. Sähköisen asioinnin järjestelmän toteutuksessa riski eri toimialojen päällekkäisestä kehittämistyöstä on todellinen, jos yhteistä perusratkaisua ei ole ensin valittu. IT strategian mukaisesti on tehty kattava kartoitus mahdollisista kehittämiskohteista sähköisiä palveluja ja työprosesseja helpottavien sähköisten järjestelmien osalta. Kartoituksessa on tähdennetty organisaation yhteisten kehityskohteiden tunnistaminen jo tässä vaiheessa. Toimialojen tekemien toimenpide- ja aikatauluehdotusten jälkeen it-johtoryhmä yhteensovittaa sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelman vuosille Henkilöstön tietotekniikan käyttötaidoissa on suuria tasoeroja, mistä syystä uusien sovellusten käyttöönottovaihe voi kestää ja hyödyt sovellusten (esim HR-työpöytä, Intranet) käytöstä jäävät odotettua pienemmiksi. Henkilöstön IT-koulutustarve tulee selvittää vähintään vuosittain ja esimiesten huolehtia alaistensa IT-osaamisen kehittämisestä. Henkilöstön it-koulutustarpeen perusteellinen selvittäminen on varsin laaja kokonaisuus, ohjelmistojen kirjosta johtuen, joka tullaan esimiesten kanssa kartoittamaan sekä selvittämään tarpeellisten koulutusten tarve. 6.3 Ostopalveluiden käyttö Tarkastuslautakunta toteutti arviointivuonna konsulttipalveluiden ostoihin kohdistuvan tarkastuksen. Tarkastukseen valittiin kaikki yli euron hankinnat, jotka eivät perustuneet pitkäaikaisiin sopimuksiin.

10 10 Selvityksen perusteella valtaosa konsultointitöistä toteutui yhdyskuntatoimen toimialalla (1,9 milj. euroa vuonna , aineiston kokonaisarvo n. 3,0 milj. euroa). Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota palveluhankintojen kilpailuttamiseen sekä siihen, että palveluostojen vaikuttavuuden arviointi tulee aina suorittaa hankinnan jälkeen (miten hankinnassa onnistuttiin, vastasiko laatu ja saatu hyöty odotuksia jne.). Usein käytettyjen toimittajien osalta sopiva kilpailuttamismenettely olisi esimerkiksi puitesopimusjärjestely. Tarkastuslautakunta palaa ostopalvelusopimusten toteuttamisen arviointiin vuoden 2014 arviointikertomuksessa. Esim. suunnittelua koskevissa toimeksiannoissa laatutekijät määritellään kilpailutusvaiheessa ja toimeksiannon toteutuksen edellytetään vastaavan kilpailutuksen pohjalta laadittua ja allekirjoitettua hankintasopimusta. Osa kilpailutuksista (esim. vuosisopimusurakoitsijat, jotkin vuoden aikana toistuvat palveluhankinnat) suoritetaan puitesopimusjärjestelyin, mutta merkittävä osa toimeksiannoista on kilpailutettava kertahankintana kulloinkin tarvittavaan esim. erityissuunnittelutehtävään. Tämä on paitsi suunnittelun laadun, myös kustannusten kannalta kaupungin edun mukaista. 6.4 Muut havainnot Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden aikana huomiota tilintarkastuksen väliraporteista siihen, että kaupungin omistamalla maalla olevan pujottelurinteen osalta on voimassa useita eri sopimuksia, jotka eivät näytä kumoavan toisiaan. Sopimusten ehdot näyttävät myös poikkeavan toisistaan. Hallinnon on syytä arvioida sopimuskokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus. Sopimuskumppanina on kaikissa Idrottsföreningen Kamraterna, Grankulla r.f. Käynnissä on kokonaisvaltainen selvitys liikuntaseurojen tukimuodoista. Selvitys valmistuu syksyllä ja sen perusteella uusitaan tarvittaessa seurojen sopimukset tavoitteena että mahdolliset muutokset voidaan huomioida talousarviossa Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota väliraporteissa myös siihen, että kaupungin erityisoppilaiden opetushallitukselle ilmoitettu lukumäärä ei näytä täsmäävän vastaavan ajankohdan oppilasluetteloista laskettuihin. Erityisoppilaita oli ilmoitettu liian vähän. Erityisoppilaista saadaan korotettua valtionosuutta, joten tietojen ilmoittamiseen ja tiedonkeruuprosessiin on syytä kiinnittää hallinnossa huomiota ja hyödyntää käytössä olevat tietojärjestelmät. Sivistystoimi on omassa selonteossa sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta tiedostanut asian ja etsii ratkaisua ongelmaan mennessä, jolloin seuraava ilmoitus oppilaista ja erityisoppilaista tehdään Tilastokeskukselle ja Opetushallitukselle. 7 Yhteenveto Tarkastuslautakunta katsoo edellä kerrottuihin tarkastushavaintoihinsa perustuen, että valtuuston hyväksymät tavoitteet on riittävässä määrin saavutettu. Toiminnan tavoitteiden asettamista tulee edelleen kehittää, jotta niiden toteutumisen seuranta ja arviointi toimialoittain on kattavampi. Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 tilikauden tulos on alijäämäinen n. 1,0 milj. euroa. Alijäämään vaikutti kuitenkin Klostret kiinteistöön tehty aiheellinen lisäpoisto 0,7 milj. euroa. Kaupungin taloustilanne on haasteellinen johtuen myös tulevan valtionosuusuudistuksen myötä aiheutuvista valtionosuustulomenetyksistä. Kaupungin menojen kehitykseen tulee suhtautua maltillisesti sekä myös aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia toimintatuottojen kasvattamiseen. Laadukkaan ja monipuolisen palvelutason ylläpito saattaa aiheuttaa jatkossa paineita verotulojen kasvattamiseen ja/tai palvelutarjonnan muuttamiseen. Kaupungin taseessa on kertyneitä ylijäämiä, jotka tuovat puskuria ja antavat mahdollisuuksia kehittää toimintoja suunnitelmallisesti entistä kustannustehokkaampaan suuntaan.

11 Tarkastuslautakunnan havainnot on otettu toimintojen johtamisessa vakavasti ja toimintaa on kehitetty niiden pohjalta. Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia lautakunnassa haastateltavana olleita viranhaltijoita ja toivoo, että tässä arviointikertomuksessa esitetyt havainnot otetaan huomioon vuoden 2014 toiminnassa ja vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. 11

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Suonenjoki. Asukasluku 31.12.2009 7 611 92 626 248 182 5 351 427

Suonenjoki. Asukasluku 31.12.2009 7 611 92 626 248 182 5 351 427 Talouden tarkastelu Talouden tarkastelu on tehty Tilastokeskuksen talouden tunnuslukuaikasarjoja (vuodet 1998 2009) hyödyntäen sekä kaupunkien vuoden 2010 tilinpäätöstietojen pohjalta. Tuloslaskelmien

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot