Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin"

Transkriptio

1 1 KH Vastine*) arviointikertomuksessa esitettyihin kehittämis- ja toimenpidesuosituksiin *) kirjoitettu punaisella 3 Tavoitteiden toteutumisen arviointi Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Kaupungin talousarviossa on asetettu ns. poikkihallinnollisia strategisia tavoitteita, joiden toteutumista on selostettu toimintakertomuksessa strategisten tavoitteiden toteutuminen 2013 osiossa. Toimialat ovat kuvanneet omaa toimintaansa ja siinä tapahtuneita muutoksia erikseen. Talousarviotavoitteiden ja niiden toteuttamista varten myönnettyjen taloudellisten resurssien yhteys on vaikeammin todennettavissa, kun talousarviotavoitteita ei ole esitetty toimialojen kohdilla. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden selkeyttäminen on erittäin tärkeätä, jotta varmistutaan siitä, että toimialoilla toimitaan valtuuston tahdon mukaisesti. Tavoitteiden asettamisessa hyvänä lähtökohtana voisi olla esim. kuntaliiton talousarviosuositus. Vuoden 2014 talousarviossa ja osavuosikatsauksissa on yritetty selkiinnyttää kaupungin tavoitteiden seurantaa. Vuoden 2015 talousarvio laaditaan nykyisen asetelman mukaan. KH käynnistää syksyllä yhteistyössä tarkastuslautakunnan kanssa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden esittämistavan kehittämistä koskevan arviointi- ja kehittämishankkeen. Kauniaisten kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisessa ei tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan ole merkittäviä poikkeamia talousarviossa asetetuista tavoitteista. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Alla olevaan taulukkoon on koottu käyttötalouden määrärahojen toteutuma toimielimittäin. Valtuustoon nähden sitova erä on toimialakohtainen toimintakate.

2 2 Käyttötalouden toteutuminen TP TA muutokset muutettu toteuma poikkeama TA Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaali- ja terveystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhdyskuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate >2013 toimintatuottojen kasvu- % 4,7 % toimintakulujen kasvu -% 3,6 % toimintakatteen muutos -% 3,1 % Tilikauden aikana myönnettiin lisämäärärahoja yhteensä n. 1,4 milj. euroa. Tästä 1,2 milj. euroa kohdistui sosiaali- ja terveystoimeen. Sosiaali- ja terveystoimi ylitti sitovan muutetun toimintakatteensa 0,3 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen menoylityksistä suurin osa johtui ostopalvelumenojen kasvusta sekä erikoissairaanhoidon kustannusten ylittymisestä n. 0,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menoylitys johtui palveluiden ennakoitua suuremmasta käytöstä. Talousarviossa 2014 sosiaali- ja terveystoimen sitovaksi toimintakatteeksi on asetettu 22,8 milj. euroa, joka alittaa tilinpäätöksessä toteutuneen toimintakatteen n. 1,0 milj. euroa. Toimintakuluihin on budjetoitu vuodelle 2014 yhteensä 26,0 milj. euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota budjetoinnin realistisuuteen toimialalla. Merkittävä osa sosiaali- ja terveystoimen ylityksestä johtuu erikoissairaanhoidon menoista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille maksettavat menot ovat viime vuosina merkittävästi ylittäneet kuntayhtymän talousarvion laadintavaiheessa ilmoitetut ennakkoarviot. Mahdollisen alibudjetoinnin välttämiseksi vuoden 2015 talousarvioon otetaan edellisien vuosien toteuman perusteella arvioitu määräraha. Yhdyskuntatoimen toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa tavoiteltua alhaisempana johtuen pääasiassa budjetoitujen myyntivoittojen jäätyä toteutumatta. Sivistystoimen toimintakate toteutui n. 1,3 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintakatteen alittumiseen vaikuttivat toimintatuottojen budjetoitua parempi kertymä sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa täyttämättä jääneet vakanssit. Sivistystoimen menokuri piti kokonaisuudessaan hyvin. Kokonaisuutenaan kaupungin toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Kaupungin toimintamenot kasvoivat n. 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstökulut kasvoivat 4,1

3 3 % ja palveluiden ostojen menokehitys vastasi lähes samaa (3,7 %). Toimintakulut kasvoivat Kuntaliiton tilinpäätösarvioiden mukaan kunta-alalla keskimäärin 2,6 %. Kauniaisissa toimintamenojen kasvu on ollut keskimääräistä suurempaa. Investointien toteutuminen Investointeihin käytettiin vuonna 2013 määrärahoja yhteensä 6,1 milj. euroa. Talousarvioon määrärahoja investointimenoihin oli varattu n. 10 milj. euroa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota investointimäärärahojen käyttämättä jäämiseen. Talousarviossa on hyvä esittää investointihankkeiden kokonaiskustannusarviot. Talousarvioon investointimäärärahoja tulee varata suunnitelmallisesti vain hankkeita varten, jotka pystytään toteuttamaan halutussa aikavälissä. Investointiohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä pitkän aikavälin hankekokonaisuus, jolla on myös poliittinen ulottuvuus. Investointiohjelmassa ilmaistaan valtuuston tahto edistettävistä hankkeista ja niiden aikatauluista. Toisinaan hankkeiden suunnittelu, päätöksenteko- tai hankintaprosessi vie tavoiteltua enemmän aikaa. Hankkeita toteuttavan organisaation resurssit ovat myös rajalliset. Hankkeiden onnistumisen ja hyvän lopputuloksen kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että em. vaiheissa ei kiirehditä tarpeettomasti, mikäli hankkeen valmistumiselle tiettyyn päivämäärään mennessä ei ole poikkeuksellisia ja pakottavia tekijöitä. Investointimenojen siirtyminen vaikuttaa toisaalta vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tunnuslukuihin positiivisesti, mikäli investoinnit olisivat toteutuneet tavoitteiden mukaisina, olisi kaupungin lainavelka myös kasvanut samassa suhteessa. Kaupungin taloudellinen asema 2013 Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon on kerätty kaupungin talouden kannalta keskeisimpiä tunnuslukuja ja verrattu niitä samankokoisiin kuntiin sekä Uudenmaan ja koko maan vastaaviin tunnuslukuihin. Jälkimmäisessä taulukossa on vertailtu muutamia Kauniaisten kaupungin keskeisiä tunnuslukuja kuntien vuoden 2013 tilinpäätösarvioiden perusteella samankokoisiin kuntiin sekä Uudenmaan maakuntaan. Tunnuslukujen vertailua Tunnusluku Vertailu 2012 tunnuslukujen osalta Uusimaa Koko maa asukkaan kunnat Tuloveroprosentti, % 16,5 16,5 16,5 19,7 18,63 19,24 Asukasluvun muutos, % 1,4 1,2 2,2-0,2 1,1 0,5 Toimintatuotot/-kulut, % 21,1 17,4 18,1 18,8 27,9 24,4 Vuosikate %:a poistoista Vuosikate, /as Omavaraisuus-% ,0 91,1 90,5 53,8 70,9 62,1 Suhteellinen velkaantuneisuus , % 11,2 12,8 13,5 44,8 46,1 48,2 Lainakanta , /as Kassan riittävyys pv Lähde: Suomen Kuntaliitto, Verohallinto ja tilastokeskus (kuntien taloudellisia tunnuslukuja)

4 4 Tunnuslukujen vertailua Tilinpäätösarviot Uusimaa Tunnusluku asukkaan kunnat Tuloveroprosentti, % 16,5 16,5 16,5 19,98 18,66 Vuosikate %:a poistoista Vuosikate, /as Lainakanta , /as Lähde: Suomen Kuntaliitto, kuntien tilinpäätösarviot 2013 Kaupungin taloudellista tilannetta voidaan tunnuslukujen valossa luonnehtia hyväksi. Kaupungin tilinpäätös oli n. 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate heikkeni selvästi edellisvuoteen verrattuna, eikä riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Vertailussa on kuitenkin syytä ottaa huomioon suunnitelmapoistoihin kirjattu n. 0,7 milj. euron aiheellinen lisäpoisto (Klostret). Lisäksi tilinpäätökseen ei sisältynyt myyntivoittoja ennustetusti, vaan näiden realisoituminen siirtyi tuleville vuosille. Kaupungin omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuusaste ovat tällä hetkellä erinomaisella tasolla. Kaupungilla ei ollut pitkäaikaista lainaa tilikauden päättyessä. Kaupungin taseessa on kertyneitä ylijäämiä tilikauden 2013 tulos huomioiden yhteensä 39,4 milj. euroa. Kaupungin toimintatuotot (mm. myyntituotot, maksutuotot) kattavat toimintamenoista vain 18,1 %. Loppuosa katetaan verotustuloilla, joiden merkitys kaupungin kannalta on siten erityisen suuri. Kaupungin verotulot kehittyivät suotuisasti, mutta valtionosuuksia kertyi 0,6 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Valtionosuusuudistukset vähentävät kaupungin valtionosuuksia myös jatkossa. Kaupungin talousarvio 2014 on alijäämäinen n. 2,4 milj. euroa. Taloussuunnitelmavuodet 2015 ja 2016 odotetaan olevan positiivisia omaisuuden myyntivoittojen johdosta. Kaupungin toimintamenojen kasvu on ollut keskimääräistä korkeampi tilikaudella 2013 ja myös edellisellä tilikaudella. Kaupungin palvelutaso on haluttu säilyttää laadukkaana, jolloin kustannustaso on vastaavasti myös korkea. Palvelutason säilyttäminen nykyisellä tasolla voi lähitulevaisuudessa asettaa paineita verotustulojen kasvattamiselle ja/tai vaihtoehtoisesti palvelurakenteiden muutoksille. Valtionosuusjärjestelmän muutos on syytä huomioida tarkasteltaessa kaupungin taloudellista tilannetta pitkällä aikavälillä. Kaupungin saamat valtionosuudet ovat putoamassa lähivuosina merkittävästi. Kaupungin asukasluku on viime vuosina, ja varsinkin vuonna 2013, kasvanut nopeammin kuin maassa keskimäärin. Väestönkasvun seurauksena palvelujen kysyntä kasvaa. Muita palvelujen kysyntää kasvattavia tekijöitä on väestön ikääntyminen ja lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen. Kaupungin talous on viime vuosina, osittain satunnaisten tulojen ansiosta, pysynyt tasapainossa alhaisella 16,5 % tuloveroprosentilla. Kaupungin valtionosuudet ovat leikkausten johdosta alentuneet määrällä, joka vastaa 0,5 tuloveroprosentin tuottoa. Vuodesta 2015 toteutettava valtionosuusuudistus alentaa kaupungin valtionosuuksia siirtymäkauden jälkeen vuonna 2017 toisen 0,5 tuloveroprosentin verran. Veronkorotusten välttämiseksi kaupunki panostaa palvelujen taloudellisuuteen. Konsernin taloudellinen tilanne ja kehityssuunta Kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöinä lähinnä kiinteistöyhtiöitä, joiden tehtävänä on harjoittaa asuntojen vuokraustoimintaa. Kaupunki laatii vuosittain konsernitilinpäätöksen osana kaupungin tilinpäätöstä. Kaupungin kokonaistilannetta tarkasteltaessa ei sovi unohtaa konsernin osuutta, esimerkiksi konsernitaseessa on kertyneitä lainoja euroa asukasta kohden. Konsernin tunnusluvut ovat hyvää tasoa vertailtaessa yleensä kuntakonsernien keskimääräisiin lukuihin. 4 Henkilöstö

5 5 Tarkastuslautakunta kuuli arviointivuoden aikana kaupungin henkilöstöpäällikköä sekä henkilöstöjärjestöjen edustajia. Kaupungin henkilöstöasioiden hoitoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin arvot heijastuvat hyvin toiminnassa. Kaupungissa toteutetaan säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Viimeisin kysely oli toteutettu syksyllä Keskimäärin tulokset olivat hyviä, vaikka hajontaa yksiköittäin tyytyväisten ja tyytymättömien välillä oli. Tuloksiin, joissa oli tyytymättömyyttä, onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kyselyn keskiarvo oli asteikolla 1-5 yhteensä 3,62. Edellisen kerran vuonna 2010 toteutettu kysely antoi keskiarvoksi 3,56. Kyselyn keskiarvo ylitti myös vertailukuntien toteuttamien kyselyiden tulokset. Kehityssuunta on siten ollut myönteinen ja toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväiseen parantamiseksi on siten suositeltavaa jatkaa ja erityisesti huomioitava yksiköt, jossa tyytyväisyys oli alle kaupungin keskiarvon tai hajonta suurta. Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty läpi työsuojelussa ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on välittömästi reagoitu niihin yksikköihin, joiden tulokset ovat olleet alle keskiarvon, tai huomattavasti edellisestä mittauksesta laskeneet. Toimialat ovat raportoineet henkilöstöhallinnolle työyksikköjen kehittämiskohteista ja tavoitteiden toteutumista haasteiden korjaamiseksi seurataan kuluvan vuoden aikana. Toimialojen raportit kehittämiskohteista ja toimenpiteistä saatetaan myös henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. Kyselyn perusteella tarkastuslautakunta näkee erityisen tärkeänä esimiestyön kehittämisen kaupungissa. Palkitsemisjärjestelmien tasapuolisuus, ristiriitojen välitön selvittäminen ja avoin keskustelu sekä tiedottaminen nousivat tarkastuslautakunnan arviointihaastatteluiden ja työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella erityisiksi kehittämiskohteiksi. Johtamisen perusedellytykset on syytä huolehtia asianmukaisiksi ja kehityskeskusteluiden käyminen rakentaa koko organisaation toimintatavaksi. Tarkastuslautakunta näkee, että kehityskeskustelut on hyvä käydä yhteistä mallia noudattaen. Keskusteluissa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön tavoitteiden ja vastuiden riittävään määrittelyyn. Käydyistä keskusteluista ja henkilöstön kehittämistavoitteiden toteutumisesta on hyvä raportoida organisaatiossa esim. henkilöstöhallinnolle, jolloin turvataan riittävä valvonta ja yhdenmukaisten periaatteiden noudattaminen. Kaupungin strategiaprosessiin kuuluu työyhteisöjen itsearviointi ja kehittämistarpeiden määrittely suhteessa kaupungin arvoihin ja päämääriin. Työyhteisöt suunnittelevat ja arvioivat toimintaansa ja määrittelevät tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavan työyhteisön ja yksittäisen henkilön osaamisen. Arviointi auttaa löytämään työyhteisölliset ja yksilölliset kehityshaasteet suhteessa tavoitteisiin ja strategioihin. Tehtäväkuvien ja vastuualueiden tarkastelu tehdään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Kehityskeskustelut ovat olleet käytössä jo pitkään ja henkilökohtaisen työsuorituksen osuus on vakiintunut kunta-alan palkkausjärjestelmään. Kehityskeskustelut voidaan käydä sekä henkilökohtaisella että ryhmä/tiimitasolla. Arviointikertomuksen kohtaan 6.2 viitaten kehityskeskustelujen yhteyteen ohjeistetaan myös tehtäväksi arvioida henkilöstön IT-osaaminen ja koulutustarpeet. Kaupungin palkitsemisperiaatteiden yhdenmukaisuus ja tasavertaisuus tulee tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan varmistaa. Kaupungissa on tarkastuslautakunnan haastatteluissa saamien tietojen mukaan esiintynyt myös työpaikkakiusaamista, jonka suhteen on sovellettava nollatoleranssia. Kaupungissa on käytössä kannustuslisäjärjestelmä (kertapalkkio), jonka myötä välittömän ja nopean palkitsemisen malli on vakiintunut palkitsemisen muodoksi. Kannustuslisäjärjestelmän toteutumista ja sen arviointiperusteita koskeva selostus saatetaan myös henkilöstöjaostolle.

6 6 Kiusaamisesta ja epäasiallisesta käyttäytymisestä on aina ilmoitettava esimiehelle, työsuojeluun tai henkilöstöhallintoon, jolloin asiaan voidaan puuttua. Menettelytapaohjeet epäasiallisen käyttäytymisen varalta ovat olemassa ja esimiehiä valmennetaan vuosittain konflikteihin puuttumiseen. Henkilöstön työtyytyväisyyteen vaikuttaa lisäksi kuntakentän rakenteelliset ratkaisut, joiden lopullinen sisältö on vielä avoin. Henkilöstön työhyvinvointia on myös haitanneet sisäilmaongelmat, jotka tulee selvittää ja tehdä tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi. Kaupungin moniammatillinen sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti käsitellen eri kiinteistöissä ilmenneitä sisäilmaan liittyviä ongelmia sekä tarvittavia toimenpiteitä niiden hoitamiseksi. Suurin osa esiin nousevista tilanteista saadaan ratkaistua ryhmän yhteistyönä. Selkeät, esim. vaurioituneiden rakennus- tai taloteknisten osien kosteusvauriokorjaukset pystytään käynnistämään välittömästi talousarvioon vuosittain varatun ns. Ennalta arvaamattomien hankkeiden määrärahavarauksen turvin. Haasteellisimpia ovat sellaiset kohteet, joissa mahdollisten sisäilmaoireiden aiheuttajaa joudutaan selvittämään pitempään oikeiden toimenpiteiden varmistamiseksi. Sisäilmatyöryhmä toimii yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Henkilöstökertomuksen 2013 mukaan henkilökunnan määrä oli 727 (edellisenä vuonna 724). Henkilöstöstä naisia oli 76 %, miehiä 24 %. Henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta. Kasvava eläköitymisten määrä tuo lähitulevaisuudessa mahdollisuuden kehittää organisaatiota joustavasti vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja sen perusteella myös uusia rekrytointeja. Kaupungissa on syytä varautua riittävän ajoissa eläköitymisten tuomiin haasteisiin esimerkiksi tarkastelemalla millaista osaamista kaupunki jatkossa tarvitsee, millaista osaamista sillä tällä hetkellä on ja kuinka vastata tuleviin tarpeisiin. Toimialoilla tarkastellaan henkilöstön ikärakennetta, sairastavuutta ja vaihtuvuutta suhteessa asetettuihin palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelun kehittämisessä painotetaan mahdollisen lakisääteisen mitoituksen, valtakunnallisten suositusten ja seudullisen vertailun lisäksi, lainsäädännöllisiä ja toiminnan kehittämisen edellyttämiä muutoksia, tulevaisuuden osaamistarpeita sekä uusien rekrytointien vaikutusta tehtäväkuvien ja henkilöstömäärän kehitykseen. Samalla arvioidaan, millaista osaamista tavoitteiden saavuttaminen tarvitsee ja mitä muutoksia osaamisessa tapahtuu. Henkilöstön sairauspoissaoloissa ei juuri tapahtunut muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,65 (2012; 3,67), ja on siten alle kunta-alan keskiarvon (n. 4,5 %). Kehityssuunta on myönteinen ja tarkastuslautakunta ilmaisee tyytyväisyytensä poissaolojen varhaiseen puuttumiseen. 5 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi Kaupunkikonserniin kuuluu 10 yhtiötä, joista 9 on kiinteistöyhtiöitä. Konserniyhtiöille talousarviossa asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Tavoitteet koskivat vuokrausastetta. Tytäryhtiöille on hyvä asettaa myös taloudellisia tavoitteita. 6 Muut havainnot 6.1 Sosiaali- ja terveystoimi, yleistä Tarkastuslautakunnan arviointityö perustuu nelivuotiskauden kattavaan arvioinnin työohjelmaan. Työohjelmassa vuoden 2013 painopistealueena oli sosiaali- ja terveystoimi. Sosiaali- ja terveystoimeen on kohdistunut merkittäviä kustannuspaineita sekä toimintaympäristöön liittyviä muutoksia. Valtiohallinnon sote -uudistus, kuntarakenneselvitykset, tietojärjestelmien kehittäminen (Apotti-hanke) ja Villa Bredan laajennushankkeen suunnittelu ovat työllistäneet toimialueen henkilökuntaa. Näistä huolimatta sosiaali- ja terveystoimen strategiset tavoitteet on saavutettu hyvin ja tuotetut palvelut

7 7 on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan korkealaatuiset. Toiminnallisten tavoitteiden arviointia vaikeuttaa se, ettei niitä ole kirjoitettu riittävästi auki. Palveluiden tuottaminen nykyisen laajuisena tuottaa myös tuotantokustannusten muodossa paineita. Sosiaali- ja terveystoimen budjetoinnin realistisuuteen verrattuna edellisen vuoden toteutumaan tulee kiinnittää huomiota. Erikoissairaanhoidon budjetointi perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä kaupungin kanssa vuosittain vahvistamaan palvelusuunnitelmaan. Useimmat sosiaali- ja terveystoimen tuottamista palveluista ovat yksilöille lakisääteisiä subjektiivisia oikeuksia, jolloin ne on tarjottava toimialan taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Esimerkiksi vaikeasti vammaisten palvelut ovat hyvin kalliita, joten uuden asiakkuuden syntyminen saattaa vaikuttaa välittömästi kyseiseen palveluun varatun määrärahan toteumaan. Erityisesti edellä mainitut seikat tekevät sosiaali- ja terveystoimen budjetoinnista haastavaa Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen yksiköt ovat saavuttaneet lainsäädännön määräämät käsittelyaikavelvoitteet hyvin. Sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on ollut kuitenkin suurta. Lisäksi sosiaalityön asiakasmäärien ennustetaan kasvavan, jolloin sosiaalityön resursseista voi tulla puutetta. Tarkastuslautakunnan kiinnittää huomiota riittävään seurataan siitä, miten resurssit riittävät lakisääteisistä velvoitteista suoriutumiseen määräaikoja noudattaen. Työjärjestelyillä ja tehtäväalueita tarkentamalla voidaan nykyisessä asiakastilanteessa varmistaa määräajoissa pysyminen. Taloustilanteen pysyessä huonona asiakasmäärät kuitenkin lisääntyvät edelleen ja mm. lastensuojelun lakimuutosten velvoitteiden myötä resurssitarve kasvaa. Sosiaalitoimessa hoidetaan myös vuokra-asuntopäätöksiä sekä vammaispalveluiden erityisavustajien palkanlaskenta. Tarkastuslautakunta suosittelee selvittämään, onko näiden toimintojen suorittamien sosiaalitoimessa tarkoituksenmukaista. Vuokra-asuntojen myöntäminen osana sosiaalipalveluja on hyvä lisä huono-osaisuuden poistamispyrkimyksissä. Vammaiset toimivat avustajiensa työnantajina. Selvitetään mahdollisuuksia käyttää yksityisten tilitoimistojen palveluita työnantajavelvoitteiden suorittamisessa. Kauniaisten kaupungin myöntämät sosiaalietuudet ovat ehkä naapurikuntia korkeammat. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että etuuksista tehdään vertailua ja että niiden tuottamien tulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota, että vammaispalveluiden osalta kaikilla palvelunsaajilla ei ollut vielä vammaispalvelulain mukaisia hoitosuunnitelmia laadittuna. Vammaispalvelun palvelusuunnitelma on tehty/päivitetty kaikille asiakkaille, pois lukien muutama asiakas, jotka eivät ole kokeneet palvelusuunnitelman tekemistä välttämättömäksi Vanhustenhuolto Tarkastuslautakunta tutustui arviointivuonna nykyisen Villa Bredan toimintaan. Tarkastuslautakunta totesi tilojen olevan viihtyisät. Vanhustenhuollon resurssimitoitus on tiukka ja toimintaan luo haasteita henkilöstön sijoittuminen eri toimintayksiköihin. Toimialalla on myös sairauslomia suhteellisen paljon ja tätä tilannetta on myös ratkaistu vuokratyövoimaa käyttämällä. Tarkastuslautakunta suositteleekin, että kaupungissa arvioitaisiin oman henkilöstön ja vuokratyövoiman käytön suhdetta ja mahdollisuuksia ratkaista resurssiongelmia myös omia työkäytäntöjä muuttamalla.

8 8 Kaikilla vanhuspalveluiden yksiköillä on oma sijaisreservinsä mikä mahdollistaa tuttujen sijaisten palkkaamisen suoraan kaupungille ilman vuokrafirmaa. Äkillisten poissaolojen kohdalla joudutaan kuitenkin usein turvautumaan vuokratyövoimaan. Tammikummun sairaalassa ollaan laatimassa suunnitelma henkilöstön joustavasta siirtymisestä tilapäisesti muihin yksiköihin, mikäli sairaalan täyttöaste on matala. Varhaisen tuen mallin aktiivisella käytöllä pyritään pureutumaan sairauslomiin. Vanhustenhuollon toiminnan kehittämisen painopistealue on tällä hetkellä laitosmaisessa hoidossa. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kehittämisresursseja tulisi käyttää myös kotona asumisen tukemiseen. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että kaupungin ja vapaaehtoistyövoiman välistä yhteyttä kehitettäisiin esittämällä konkreettinen toimintasuunnitelma ja nimeämällä vastuuhenkilö. Vapaaehtoistyön osalta kysyntä ja tarjonta ei tällä hetkellä kohtaa, eikä koordinointivastuuta asiassa ole kenelläkään kaupungissa. Kotihoidossa on aktiivisesti kehitetty toimintatapoja vastaamaan asiakkaiden kasvaneeseen hoidon tarpeeseen esim. lisäämällä tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin työskentelevien hoitajien määrää. Työajan seurantajakson tulosten avulla on mietitty tarvittavia toimintatapojen muutoksia välittömän työn osuuden lisäämiseksi. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa on lisätty moniammatillista yhteistyötä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi kaikkien asiakkaiden toimintakyvystä ja siihen liittyvästä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Osastonhoitajat vastaavat yksiköissään vapaaehtoisten toiminnan koordinoinnista ja tukemisesta. Vapaaehtoisten määrän lisääminen nähdään tulosalueella mahdollisuutena, mutta vaatii selkeitä vastuita ja toiminnan suunnittelua. Villa Bredan laajennushanke on Kauniaisten investointiohjelmassa varsin mittava hanke. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja sen toteuttamiseen päästään vuoden 2014 aikana. Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee varata riittävästi resursseja ja varmistaa riittävän laaja edustus hankkeen valmisteluelimiin. Rakennusvaiheen valvonta tulee järjestää asianmukaisesti, jotta varmistutaan rakentamisen laadusta ja suunnitelmien noudattamisesta. Tarkastuslautakunta seuraa hankkeen etenemistä. Kaupunginhallitus on asettanut Villa Breda -hankkeelle suunnittelutoimikunnan, jossa on kattava edustus kaupunginhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan jäsenistöstä sekä näiden alaisia viranhaltijoita. Lisäksi hankkeessa työskentelee kokopäiväinen projektipäällikkö. Lausuntoja pyydetään tarvittaessa eri toimialoilta ja mm. vanhusneuvostolta. Hankkeeseen liittyen on järjestetty työpajoja asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle. Rakennuksen toteutusvaiheeseen kytketään riittävä määrä valvojia myös erikoissuunnittelun toteutuksen osalle. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan rakentaminen käynnistyy kesällä Terveystoimi Terveystoimen yksiköt saavuttivat hoitotakuuvelvoitteet päättyneeltä vuodelta hyvin. Suun terveydenhuollossa resurssien riittävyys on ollut haasteellista ja hoitotakuussa pysyminen on edellyttänyt ulkopuolisen vuokratyövoiman käyttämistä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupungissa on hyvin toimiva terveyskeskus ja osaavaa henkilökuntaa. Tästä kertoo myös se, että Kauniaisten terveysaseman palvelut on valinnut arviointikertomusta kirjoitettaessa jo n. 500 ulkopaikkakuntalaista. Resurssien riittävyys voi osoittautua haasteeksi, mikäli terveysaseman omaksi perusterveydenhuollon hoitopaikaksi valitsee enenevässä määrin ulkopaikkakuntalaisia. Terveyskeskuksen käyttäjämäärä on lisääntynyt vaihtajien myötä n. 10%. Tämän takia vastaanotolle on jouduttu palkkaamaan ylimääräinen sairaanhoitajan sijainen. Palveluiden saatavuuden parantamiseksi vastaanotto osallistuu Hyvä Potku - hankkeeseen. Kiireettömän

9 9 lääkäriajan saa toukokuussa 2014 noin 4-6 viikon päähän. Terveysaseman vaihtajista useat ovat hakeutuneet myös suun terveydenhuollon palveluihin. Toimialalla suurena haasteena voidaan nähdä väestön ikääntyminen ja sitä kautta asiakkaiden määrän kasvu ja mitoittaa tietotekniikan kehittäminen vastaamaan tähän haasteeseen. Tietotekniikkainvestoinnit ovat rahallisesti merkittäviä, jolloin Kauniaisten terveyskeskus voi osoittautua liian pieneksi hankkeiden läpiviemiseksi. Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että IT-palveluiden tai konsultointipalveluiden ostamiseen voidaan käyttää määrärahoja helpommin kuin sijaisten palkkaamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön vaiheistusasetuksen (165/2012) mukaan käyttöön otettavan potilasasiakirjojen sähköisen earkiston kustannukset arvioidaan vastaavan vuonna 2012 käyttöönotetun ereseptin kustannuksia, n earkisto-hankkeen valmisteluun ja potilastietojärjestelmä Mediatrin ylläpitoon menee pääsääntöisesti yhden henkilön työpanos. earkiston ja Apotti-hankkeen toteuttaminen vaatii valmisteluvaiheessa paljon myös muun henkilöstön työpanosta. It-palvelujen ostaminen on välttämätöntä toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Nykyisillä resursseilla ei ole mahdollisuutta tehdä näitä toimintoja omana toimintana. Terveysasemalla otettiin käyttöön vuoden aikana ns. takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittojärjestelmän tavoite oli hyvä, mutta sen käyttöönoton yhteydessä on esiintynyt ongelmia. Kaupungissa on suositeltavaa varmistua, että resursseja on riittävästi järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. Tarkastuslautakunta seuraa järjestelmän toimivuutta jatkossa. Keväällä 2014 aloittaneen uuden sairaanhoitajan myötä takaisinsoittojärjestelmän kapasiteettia on kyetty lisäämään. 6.2 IT-toiminnot Sähköiset palvelut ovat kehityksessään vielä alkuvaiheessa. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että pyritään yhteistyöhön hankkeiden toteuttamisessa. Sähköisen asioinnin sovelluksen runko voidaan toteuttaa eri toimialojen palveluille samalla yleisellä yhteisellä osalla, kun määritellään ja suunnitellaan ensin yleisesti sähköisen asioinnin prosessi. Sähköisen asioinnin järjestelmän toteutuksessa riski eri toimialojen päällekkäisestä kehittämistyöstä on todellinen, jos yhteistä perusratkaisua ei ole ensin valittu. IT strategian mukaisesti on tehty kattava kartoitus mahdollisista kehittämiskohteista sähköisiä palveluja ja työprosesseja helpottavien sähköisten järjestelmien osalta. Kartoituksessa on tähdennetty organisaation yhteisten kehityskohteiden tunnistaminen jo tässä vaiheessa. Toimialojen tekemien toimenpide- ja aikatauluehdotusten jälkeen it-johtoryhmä yhteensovittaa sähköisten palveluiden kehittämissuunnitelman vuosille Henkilöstön tietotekniikan käyttötaidoissa on suuria tasoeroja, mistä syystä uusien sovellusten käyttöönottovaihe voi kestää ja hyödyt sovellusten (esim HR-työpöytä, Intranet) käytöstä jäävät odotettua pienemmiksi. Henkilöstön IT-koulutustarve tulee selvittää vähintään vuosittain ja esimiesten huolehtia alaistensa IT-osaamisen kehittämisestä. Henkilöstön it-koulutustarpeen perusteellinen selvittäminen on varsin laaja kokonaisuus, ohjelmistojen kirjosta johtuen, joka tullaan esimiesten kanssa kartoittamaan sekä selvittämään tarpeellisten koulutusten tarve. 6.3 Ostopalveluiden käyttö Tarkastuslautakunta toteutti arviointivuonna konsulttipalveluiden ostoihin kohdistuvan tarkastuksen. Tarkastukseen valittiin kaikki yli euron hankinnat, jotka eivät perustuneet pitkäaikaisiin sopimuksiin.

10 10 Selvityksen perusteella valtaosa konsultointitöistä toteutui yhdyskuntatoimen toimialalla (1,9 milj. euroa vuonna , aineiston kokonaisarvo n. 3,0 milj. euroa). Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota palveluhankintojen kilpailuttamiseen sekä siihen, että palveluostojen vaikuttavuuden arviointi tulee aina suorittaa hankinnan jälkeen (miten hankinnassa onnistuttiin, vastasiko laatu ja saatu hyöty odotuksia jne.). Usein käytettyjen toimittajien osalta sopiva kilpailuttamismenettely olisi esimerkiksi puitesopimusjärjestely. Tarkastuslautakunta palaa ostopalvelusopimusten toteuttamisen arviointiin vuoden 2014 arviointikertomuksessa. Esim. suunnittelua koskevissa toimeksiannoissa laatutekijät määritellään kilpailutusvaiheessa ja toimeksiannon toteutuksen edellytetään vastaavan kilpailutuksen pohjalta laadittua ja allekirjoitettua hankintasopimusta. Osa kilpailutuksista (esim. vuosisopimusurakoitsijat, jotkin vuoden aikana toistuvat palveluhankinnat) suoritetaan puitesopimusjärjestelyin, mutta merkittävä osa toimeksiannoista on kilpailutettava kertahankintana kulloinkin tarvittavaan esim. erityissuunnittelutehtävään. Tämä on paitsi suunnittelun laadun, myös kustannusten kannalta kaupungin edun mukaista. 6.4 Muut havainnot Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden aikana huomiota tilintarkastuksen väliraporteista siihen, että kaupungin omistamalla maalla olevan pujottelurinteen osalta on voimassa useita eri sopimuksia, jotka eivät näytä kumoavan toisiaan. Sopimusten ehdot näyttävät myös poikkeavan toisistaan. Hallinnon on syytä arvioida sopimuskokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus. Sopimuskumppanina on kaikissa Idrottsföreningen Kamraterna, Grankulla r.f. Käynnissä on kokonaisvaltainen selvitys liikuntaseurojen tukimuodoista. Selvitys valmistuu syksyllä ja sen perusteella uusitaan tarvittaessa seurojen sopimukset tavoitteena että mahdolliset muutokset voidaan huomioida talousarviossa Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota väliraporteissa myös siihen, että kaupungin erityisoppilaiden opetushallitukselle ilmoitettu lukumäärä ei näytä täsmäävän vastaavan ajankohdan oppilasluetteloista laskettuihin. Erityisoppilaita oli ilmoitettu liian vähän. Erityisoppilaista saadaan korotettua valtionosuutta, joten tietojen ilmoittamiseen ja tiedonkeruuprosessiin on syytä kiinnittää hallinnossa huomiota ja hyödyntää käytössä olevat tietojärjestelmät. Sivistystoimi on omassa selonteossa sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta tiedostanut asian ja etsii ratkaisua ongelmaan mennessä, jolloin seuraava ilmoitus oppilaista ja erityisoppilaista tehdään Tilastokeskukselle ja Opetushallitukselle. 7 Yhteenveto Tarkastuslautakunta katsoo edellä kerrottuihin tarkastushavaintoihinsa perustuen, että valtuuston hyväksymät tavoitteet on riittävässä määrin saavutettu. Toiminnan tavoitteiden asettamista tulee edelleen kehittää, jotta niiden toteutumisen seuranta ja arviointi toimialoittain on kattavampi. Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2013 tilikauden tulos on alijäämäinen n. 1,0 milj. euroa. Alijäämään vaikutti kuitenkin Klostret kiinteistöön tehty aiheellinen lisäpoisto 0,7 milj. euroa. Kaupungin taloustilanne on haasteellinen johtuen myös tulevan valtionosuusuudistuksen myötä aiheutuvista valtionosuustulomenetyksistä. Kaupungin menojen kehitykseen tulee suhtautua maltillisesti sekä myös aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia toimintatuottojen kasvattamiseen. Laadukkaan ja monipuolisen palvelutason ylläpito saattaa aiheuttaa jatkossa paineita verotulojen kasvattamiseen ja/tai palvelutarjonnan muuttamiseen. Kaupungin taseessa on kertyneitä ylijäämiä, jotka tuovat puskuria ja antavat mahdollisuuksia kehittää toimintoja suunnitelmallisesti entistä kustannustehokkaampaan suuntaan.

11 Tarkastuslautakunnan havainnot on otettu toimintojen johtamisessa vakavasti ja toimintaa on kehitetty niiden pohjalta. Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia lautakunnassa haastateltavana olleita viranhaltijoita ja toivoo, että tässä arviointikertomuksessa esitetyt havainnot otetaan huomioon vuoden 2014 toiminnassa ja vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. 11

Kauniaisten kaupungin tarkastuslautakunnan arviointi- kertomus vuodelta 2013

Kauniaisten kaupungin tarkastuslautakunnan arviointi- kertomus vuodelta 2013 Kauniaisten kaupungin tarkastuslautakunnan arviointi- kertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden 1 Sisällys 1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano, tehtävät, toiminnan tavoitteet ja arvioinnin

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila Rovaniemen kaupungin taloustilanne Valtuustoseminaari 18.3.2013 Sirkka Lankila Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen Tilinpäätös on valmistumassa ja julkistetaan kokonaisuudessaan 27.3. Koko kaupungin

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 31.3.2017 Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 1 Alustavat tilinpäätöstiedot 2016 Perustuvat kuntiin lähetettyyn kyselyyn tiedot on koottu 13.-29.3.2017 välisenä aikana Tiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot