MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2013

2 SISÄLLYS 1. Toimintakertomus s Johdon katsaus s Vaikuttavuus s Toiminnan vaikuttavuus s Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus s Toiminnallinen tehokkuus s Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus s Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus s Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus s Tuotokset ja laadunhallinta s Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet s Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu s Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen s Tilinpäätösanalyysi s Rahoituksen rakenne s Talousarvion toteutuminen s Tuotto- ja kululaskelma s Tase s Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma s Arviointien tulokset s Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä s Talousarvion toteutumalaskelma s Tuotto- ja kululaskelma s Tase s Liitetiedot s Allekirjoitus 1

3 Museoviraston organisaatio alkaen 2

4 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Toiminnan, talouden ja toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristö Vuosi 2013 oli edelleen talouden ja toiminnan sopeuttamista vuoden 2012 kehysratkaisuun. Museovirasto on onnistunut sopeuttamisessa hyvin. Tavoitteena on pidetty tiukkaa menotaloutta sekä rakenteiden ja toimintamallien uudistamista. Määrärahojen ja henkilöresurssien väheneminen on edellyttänyt Museoviraston toiminnan painopisteiden ja palveluiden uudelleen arviointia. Myös fyysinen toimintaympäristö on uudistunut ja muuttunut merkittävästi. Toimitilaratkaisut saatiin valmiiksi vuonna 2013, kun kaikki Helsingin toiminnat museoita lukuun ottamatta siirtyivät Sturenkadulle. Myös Kansallismuseon maanalaiset tilat valmistuivat. Kansallismuseon näyttely-, konservointi- ja säilytystiloille laadittiin kehittämissuunnitelma, joka on luovutettu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä 2012 työryhmän laatimaan esityksen Museoviraston kiinteistöjen hallinnasta. Työryhmän esitys valmistui toukokuussa Valmistelut kiinteistöjen luovuttamiseksi Senaattikiinteistöille ja Metsähallitukselle käynnistyivät sen jälkeen ja kiinteistöjen luovutus toteutui vuoden lopussa. Kiinteistöjen hallinnan siirron seurauksena Kulttuuriympäristön hoito -osaston tehtävät on otettu uudelleen tarkasteluun ja toiminnan sopeuttaminen uuteen toimintaympäristöön on käynnistetty. Rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut tehdään vuoden 2014 alussa. Kansallismuseon organisaation rakenteiden uudistaminen alkoi syksyllä 2012 ja saatiin päätökseen vuoden 2013 lopussa. Uudistuksen tavoitteena on ollut resurssien oikea kohdentaminen, asiakaspalvelun vahvistaminen, toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä toimintakulttuurin uudistaminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Museopalvelujen näkökulmasta merkittävä strateginen valinta on ollut Suomen kansallismuseon keskittyminen kansallisesti merkittävien kokoelmien ja kohteiden ylläpitoon. Tuottavuuden parantaminen Museovirasto on löytänyt tiukentuneen talouden haasteisiin onnistuneita ratkaisuja. Tavoitteina on pidetty tiukkaa menotaloutta, tuottavuuden lisäämistä ja mahdollisuutta siirtää säästyneitä toimintamäärärahoja seuraaville vuosille niin, että ainakin vielä vuonna 2015 toimintaa voidaan rahoittaa sopeuttamiseen tarkoitetuilla määrärahoilla. Museovirastossa otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa uudenlainen sopimusohjausjärjestelmä. Pääjohtaja on tehnyt aikaisemman mallin mukaisesti tulossopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Museoviraston tehtävät jaettiin palvelutuotteisiin. Osastonjohtajat tekivät palvelutuotteiden toteuttamiseen perustuneet palvelusopimukset pääjohtajan kanssa ja edelleen omat palvelusopimukset osastojen toimintayksiköiden esimiesten kanssa. Sopimusohjausta varten tehtiin sopimusohjauksen käsikirja. Kulttuuripolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö Museovirasto on ollut aktiivisesti mukana kulttuuriympäristöstrategian valmistelussa. Strategia käsitellään valtioneuvostossa vuoden 2014 alussa. Museovirasto on kehittänyt yhteistyötä myös muiden virastojen kanssa. Voimassa ollut yhteistyösopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa uudistettiin vuoden 2013 alussa. Kiinteistöjen hallinnan siirron yhteydessä solmittiin Museoviraston vuokraamiin kohteisiin liittyvä yhteistoimintasopimus. Metsähallituksen kanssa on niin 3

5 ikään solmittu yhteistyösopimus. Kertomusvuoden aikana käynnistettiin Liikenneviraston kanssa neuvottelut kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan yhteistyösopimuksen solmimisesta. Museovirasto on vahvistanut rooliaan kansainvälisessä kulttuuriperintöalan yhteistyössä. Suomi valittiin marraskuussa 2013 Unescon maailmanperintökomitean jäseneksi. Maailmanperintökomiteassa Suomea edustavat Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet ja Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen. Museovirasto käynnisti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Unescon aineettoman kulttuuriperintösopimuksen toimeenpanon valmistelun ja Faron sopimuksen ratifioinnin valmistelun. Museovirasto on ollut mukana European Heritage Heads Forumissa, European Heritage Leagal Forumissa ja Nordic Heritage Heads Forumissa. Museovirasto on toiminut Itämeren maiden kulttuuriperintöyhteistyön seurantaryhmän (Monitoring Group) puheenjohtajana heinäkuusta 2013 alkaen. Virasto on aktiivisesti mukana myös rannikkoseutujen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön teemaryhmissä. Suomi on vuosina Itämeren maiden neuvoston puheenjohtajamaa. Museovirasto on osallistunut puheenjohtajuuskauden ohjelmaan kuuluvan Itämeren piirin kulttuurireitit -foorumin järjestämiseen. Museovirasto on yksi Suomen edustajista Euroopan neuvoston kulttuurin, kulttuuriperinnön ja maiseman johtokomiteassa sekä ICCROMin toimielimissä. Pohjoismaista yhteistyötä on jatkettu mm. arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa (viranomaistoiminta, metsien kulttuuriperintö). Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamista hankkeista virasto on ollut mukana ilmastonmuutoksen ja kulttuuriympäristön suhdetta tutkivassa CERCMA-hankkeessa. Museovirasto on ollut mukana Venäjän ja Suomen välisessä ENPI-rahoitteisessa Linnasta linnaan hankkeessa. Lisäksi Suomen kansallismuseo on tehnyt näyttely-yhteistyötä Pietarin Venäläisen taiteen museon kanssa. Työtyytyväisyyden kehittyminen Museovirastossa toteutettiin joulukuussa 2013 VM Baro -työtyytyväisyyskysely viidennen kerran. Työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,46 (3,38). Työtyytyväisyysindeksi on noussut korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin, mitä voi pitää erinomaisena saavutuksena. Vuoden 2013 työtyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat, että Museovirasto on myös henkilökunnan mielestä onnistunut sopeuttamistoimissa. Viraston johdon tavoitteena on parantaa työtyytyväisyyttä edelleen. VM Baro yleisindeksi ,6 3,4 3,2 3 2,8 1 Tulostavoitteiden toteutuminen Suomen kansallismuseon toimintaa keskitettiin aikaisempaa voimakkaammin. Museotoiminnan painopiste on ollut Kansallismuseossa, jonne myös Kulttuurien museon toiminnat siirrettiin vuoden 2013 aikana. Museotoimintaa on ollut Suomen merimuseossa Kotkassa, Seurasaaren ulkomuseossa, Urho Kekkosen museossa Tamminiemessä, Hämeen linnassa, Olavinlinnassa, Hvitträskissä ja Louhisaaren linnassa sekä Urajärven ja Alikartanon museoissa. Kunnat ja järjestöt vastasivat Kotkaniemen, Lamminahon, Lyytikkälän ja Yli-Lauroselan talomuseoiden sekä Paikkarin torpan avoinna pidosta. 4

6 Viranomaistoiminnan kehittäminen on toteutunut muiden toimintojen kustannuksella. Vuoden 2013 aikana suojelurekisterien ajantasaistamista voitiin kuitenkin tehdä ja niiden määrällistä ja laadullista tasoa kohottaa. Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvien lausuntojen valmisteluajat pitenivät Salama-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Ennen Salaman käyttöönottoa lausuntojen keskimääräinen käsittelyaika oli 38 pv ja ajoissa käsiteltiin 83 % lausunnoista. Vuonna 2013 käsiteltiin määräajassa 1186 (69 %) asiaa ja määräaika ylittyi 531 asiassa. Vuoden 2013 keskeinen tulostavoite oli Museoviraston hallinnassa olleen kiinteistökannan siirtäminen Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle. Siirto toteutui vuoden loppuun mennessä erittäin nopealla aikataululla ja Museovirasto siirtyi strategisten kiinteistöjen osalta vuokrajärjestelmään. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen on ollut keskeinen painopistealue talouden ja toiminnan sopeuttamistilanteessa. Museovirastossa on sisäinen työhyvinvointia parantavia toimia suunnitteleva työryhmä. Sturenkadun toimipisteissä työskentelevien lounasruokailumahdollisuudet ovat huomattavasti entistä paremmat. Työhyvinvointia tuettiin myös kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Työterveyshuollossa toteutettu kokonaisvaltainen uudistus on osoittautunut toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneeksi. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kulttuuriperinnön hallintaan osoitettujen resurssien määrä* 2 Viraston mukanaolo politiikka-ohjelmissa ja keskeisissä muissa ohjelmissa** x - x - x - x 10 * Resurssit koostuvat Museoviraston budjettivaroista ml. lisäbudjetit, jaettavista avustuksista, investointimäärärahoista sekä käytettävissä olevista työllisyys- ja RISE-resursseista. ** Keskeisillä ohjelmilla tarkoitetaan toimialan valtakunnantason, ministeriötason sekä tarvittavissa määrin maakuntatason ohjelmia, lakeja valmistelevia ryhmiä sekä EU- ja EN-tason komiteoita. Mukanaolo merkitsee vähintään valmistelu- tai muiden työryhmien jäsenyyksiä. Pitkäkestoisella kulttuuriperinnön vaalimiseen osoitetulla resurssien seurannalla pyritään arvioimaan yhteiskunnan panostusta ja oman toiminnan vaikuttavuutta. Museoviraston tilinpäätös osoittaa vuoden 2013 tilikauden kulujäämää ,57 euroa. Kulujäämässä ovat mukana omat budjettivarat ja jaettavat avustukset. Investoinnit on huomioitu poistoina. Kulujäämään sisältyvät myös oman toiminnan tuotot, jotka olivat vuonna ,18 miljoonaa euroa. Kulujäämä pienenee omien tuottojen lisääntyessä. Museovirasto on ollut mukana keskeisenä toimijana kulttuuriympäristöstrategian valmistelussa. Strategia valmistui vuoden 2013 loppuun mennessä ja se esitetään valtioneuvostolle hyväksyttäväksi 2014 vuoden alussa. Haagin sopimukseen liittyvä kohdeluettelo valmistui vuonna 2013 ja Museovirasto teki opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen osapuolien kuulemisesta ja luettelon hyväksymisestä. Suomi ratifioi aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toukokuussa Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi sopimuksen toimeenpanon valmistelun Museovirastolle. Museovirasto on saanut valmisteltavakseen myös Faron sopimuksen ratifioinnin tot tot tavoite 2013 tot. 3 Museoiden kävijämäärä* Linnojen kävijämäärä Medianäkyvyyden määrä Laatumuuttujien kehitys** - - _ 5

7 *Museoiden kävijämäärään on laskettu kaikki asiakkaat, myös tilavuokra-asiakkaat, sekä linnoista että museokohteista. **Laatumuuttujien kehitystä ei ole voitu seurata, koska mediaseurantaa ei ole kustannussyistä voitu toteuttaa useaan vuoteen. Suomen kansallismuseon museoiden ja linnojen yhteen laskettu kävijämäärä oli Museoiden kävijämäärä ylitti asetetun tavoitteen ( ) 6,3 %:lla. Linnojen kävijämäärä kävijää jäi alle tulossopimuksessa asetetun tavoitteen ( ) 16 %, mutta kasvoi edellisvuoteen ( ) verrattuna yli 10 %:lla. Kokonaiskävijämäärään sisältyvät myös mm. museoiden ja linnojen tilavuokra-asiakkaat. Oheispalveluiden käytön lisäyksellä on keskeinen vaikutus museon tunnettuuden kasvuun ja kynnyksen madaltamiseen hyödyntää kohteiden sisältöpalveluita. Verkkomedioiden automaattiseurantaan perustuva mediaseuranta otettiin käyttöön elokuussa. Museoviraston tiedotteet ylittävät uutiskynnykset hyvin. Viraston verkkosivuille perustettiin blogi. Osa kirjoituksista herätti vilkasta keskustelua, josta saatiin myös paljon kehittämisajatuksia. Toiminnallinen tehokkuus Museoviraston tulostavoitteet talousarvioesityksessä 2013 ja toteutumatiedot 2011 tot tot tavoite 2013 tot. 6, 8 Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, e 2,44 2,84 2,8 2,58 7, 9 Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, e 2,16 3,13 2,4 2,87 10 Henkilötyövuodet* ,6 Suomen kansallismuseon kaikkien museoiden ja linnojen käynnin keskihinta eli käynnin kustannus laski vuodesta 2012 ja saatiin tavoiteluvun alle. Museo- ja linnassa käynnin keskitulo laski myös edellisvuodesta ollen kuitenkin asetettua tavoitetta korkeampi. Keskihintaa laskivat henkilöstömenojen pienentyminen ja nousseet kävijämäärät. Henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 298,6. Tavoitearvo 320 alittui selvästi. Henkilötyövuodet lisääntyivät edellisestä vuodesta viidellä henkilötyövuodella (1,7 %). Tulossopimuksen tulostavoitteet 2011 tot tot tavoite 2013 tot 11 Kirjaston asiakaspalveluun käytetty työaika (tuntia) / lainat ulkopuolisille 0,014 0,039 0,055 0,035 Kirjaston lainaustoiminnan tuottavuus ylitti tavoitteen vuonna 2012 ja jatkoi nousua vuonna Vuoden 2011 tunnusluku ei ole verrattavissa myöhempiin lukuihin, koska kirjasto oli suljettu tuolloin koko alkuvuoden. Tuotokset ja laadunhallinta Museoviraston tulostavoitteet talousarvioesityksessä 2013 ja toteutumatiedot 2011 tot tot tavoite 2013 tot. 12 Käynnit* MV:n verkkosivuilla Lausuntojen käsittelyaika, pv Ei saatavissa. 14 Museoiden kokonaiskävijämäärä Museoiden näyttelykävijöiden määrä 15 Museoiden maksavien kävijöiden osuus näyttelykävijöistä ,2 % 52 % 45 % 55,8% 6

8 16 Museoiden alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä 19 % 17,51 % 15 % Ei laskettavissa vuodelta Linnojen kokonaiskävijämäärä Linnojen näyttelykävijöiden määrä Linnojen maksavien kävijöiden osuus 88,2 % 62 % 85 % 88.8% näyttelykävijöistä 19 Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl Esinetietojen digitointiaste** 39,9 % 45 % 45 % 45 % * Käyntejä mitataan sivulatausten määrän (onnistuneita sivujen pyyntöjä) perusteella. ** Esinekokoelmien saatavuusaste perustuu arvioon kokonaismäärästä kokoelmayksikköä. Museoviraston verkkosivujen (www.nba.fi) käyntimäärä kasvoi 5,4 %. Museoviraston läsnäolo sosiaalisessa mediassa vahvistui ja seuraajien määrä lisääntyi tasaisesti. Virastolla oli vuoden lopussa käytössä 19 sosiaalisen median kanavaa. Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja sen ajoittuminen muuton yhteyteen pitkitti kulttuuriympäristöä koskevien lausuntojen käsittelyaikoja. Asetettua tavoitetta ei saavutettu, sillä annetussa ajassa käsiteltiin 69 % asioista. Palvelukykyä ja laatua on kehitetty sisäisellä ja ulkoisella ohjeistuksella ja koulutuksella. Maksaneiden kävijöiden osuus näyttelykävijöistä kasvoi sekä museoissa että linnoissa. Ravintola- ja kokouspalveluiden laatua parantamalla pyrittiin lisäämään myös muuta maksullisten palveluiden käyttöä. Kansallismuseossa kokous- ja tilapalveluiden käyttäjäyhteisöjen lukumäärä kasvoi 58 asiakasyrityksestä ja - yhteisöstä 68:een. Voimakasta kysynnän kasvua oli tilatuissa opastuksissa, joiden määrä kasvoi Suomen merimuseossa runsaat 22 %, Kansallismuseossa lähes 19% ja muissa museoissa ja linnoissa 7%. Myös tapahtumien määrä kasvoi, Kansallismuseossa lähes kaksinkertaistui. Museoviraston julkaisutoiminta otettiin kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Julkaisutoiminnan uudistamisen keskeinen tavoite on tuottaa julkaisuja, jotka ovat toiminnan kannalta vaikuttavia ja joilla on kysyntää. Tutkimus- ja näyttelyjulkaisuja julkaistiin entistä enemmän sähköisenä. Julkaisuvaraston määrää saatiin pienennettyä noin kirjalla myyntikampanjoilla ja osallistumalla Helsingin kirjamessuille. Journalistista kuva-arkistoa valmisteleva hanke eteni suunnitellusti. Journalistinen kuva-arkisto perustetaan Eduskunnan päätöksen mukaisesti Museoviraston kuvakokoelmien yhteyteen vuoden 2014 alusta. Journalistinen kuva-arkiston kokoelmat karttuivat yhteensä noin 4 miljoonalla kuvalla. Merkittävin yksittäinen kokoelma oli kuvatoimisto PressFoton kuva-aineisto. Tulossopimuksen tulostavoitteet 2011 toteutuma 2012 toteutuma 2013 tavoite 2013 toteutuma 21 Valokuvien sähköisen luetteloinnin aste* 5,1 % 5,2 % 5,0 % 2,4% 22 Sähköisesti luetteloitujen esineiden 2,7 % 2,7 % 7 % 8,0% saatavuus internetissä % 23 Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus 1,4 % 1,5 % 1,5 % 32 % internetissä % 24 Hoidetut muinaisjäännökset, lkm Museoviraston myöntämin hoitoluvin hoidetut muinaisjäännöskohteet, lkm 26 Määräajassa annetut lausunnot, % 78 % 79 % 60 % 63% 27 Käynnit** muissa verkkopalveluissa *** (Rakennusperinto.fi, Merikeskusvellamo.fi, Kuvakokoelmat.fi, Museo Finna, Suomen kauppalaivastotietokanta) 28 Kulttuuriympäristön kartta-aineistojen katselu WMS-rajapinnan kautta. (Paikkatietoikkuna, Kulttuuriymparisto.nba.fi)** 9 Muinaisjäännökseen kuuluvan 52,6 % 48 % 45 % 53% 7

9 rauhoitusalueen laajuutta koskevien tietojen saatavuus % muinaisjäännösten kokonaismäärästä 30 ARTI-palveluiden asiakasyhteydenotot x Asiakastyytyväisyysindeksi ARTI - kirjasto - kuvakokoelmat - 4, Sidosryhmätyytyväisyysindeksi**** * Kuvakokoelmien voimakkaan kasvun vuoksi laskentatapaa on jouduttu muuttamaan. Uudessa laskutavassa on otettu huomioon kuvakokoelmien nykyinen kokonaismäärä on kuvaa. Esinekokoelmien saatavuusasteet perustuvat arvioon kokonaismäärästä kokoelmayksikköä. **Käyntejä mitataan sivulatausten määrän perusteella. *** Rakennusperinto.fi on tuotettu yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa, Merikeskusvellamo.fi yhdessä Kotkan kaupungin kanssa. **** Resursseja sidosryhmäkyselyn toteuttamiseen ei ollut. Museoviraston kuvakokoelmien digitointiaste-tavoite on kunnianhimoinen. Vuonna 2013 kuvakokoelmissa jatkui erillisrahoitteinen projekti, jossa digitoitiin yli kuvaa. Kuvien sähköisessä luetteloinnissa on siirrytty hierarkkiseen luettelointiin. Yksittäisten kuvien sijaan aineistot luetteloidaan joko hankintaerä-, kokoelma- tai kokoelmanosatasolla. Uuden laskutavan mukaisesti kuvakokoelmien sähköisen luetteloinnin toteutuma on 4 %. Museoviraston hoitamien muinaisjäännöskohteiden määrä pieneni edellisvuoden 53:sta 27:ään. Syynä oli toteutettujen tuottavuusvähennysten lisäksi Museoviraston omien budjettimäärärahojen sekä ulkopuolisen (TEM) rahoituksen väheneminen. Muille toimijoille myönnettiin 12 muinaisjäännösten hoitolupaa. Kiinteistöjen hallinnansiirron valmistelu Metsähallitukselle ja Senaatti-kiinteistöille sitoi huomattavan määrän resursseja. Hallinnansiirtoon valmistavia kiinteistökatselmuksia tehtiin 20. Hallinnansiirto toteutettiin ennätysajassa. Museoviraston verkkopalveluiden kävijämäärät kasvoivat maltillisesti. Tilastossa on mukana ensimmäistä kertaa Museoiden Finna, jonka kautta voi tutustua Suomen kansallismuseon, Kulttuurien museon ja Suomen merimuseon kokoelmiin. Kulttuuriympäristön kartta-aineistojen käyttö sähköisen rajapinnan kautta on kasvanut voimakkaasti sen jälkeen, kun aineistot avattiin ilmaiseen käyttöön. Käytön määrä indikoi kulttuuriympäristön suojelun merkitystä ja korostaa rekisteri- ja paikkatietoaineiston merkitystä. Arkisto- ja tietopalvelut osastolla on vuodesta 2012 lähtien seurattu uuden arkisto- ja tietopalveluyhteydenottoja kuvaavan tunnusluvun kehitystä. Kaikkien arkisto- ja tietopalveluiden osalta tehtiin vuonna 2012 asiakaskysely, jonka keskiarvo oli 4,1 viisiportaisella asteikolla. Kyselyyn vastasi kuitenkin vain 17 asiakasta. Kuvakokoelmien syksyllä 2013 toteuttaman laajan asiakaskyselyn asiakastyytyväisyysindeksi oli 4,2 joten tulos oli hyvä. Kyselyyn vastasi 415 henkilöä luodaan 2012 vakiinnutetaan 2013 arvioidaan 2014 kehitetään 33 Yhteinen palvelukonsepti x x x x Arkisto- ja tietopalveluiden yhteinen asiakaspalvelukonsepti otettiin käyttöön vuonna 2011 ja yhtenäiset palvelut vakiinnutettiin vuonna Vuonna 2013 palvelukonseptin vahvuuksia ja heikkouksia arvioitiin yhteisessä kehittämispäivässä. Tuloksia työstetään edelleen asiakaspalvelutyöryhmässä ja yksiköissä mm. osallistavilla ryhmäkehityskeskusteluilla. 8

10 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2011 toteutuma 2012 toteutuma 2013 tavoite 2013 toteutuma 2,1 1,7 2,5 3,1 34 Koulutustilaisuuksiin osallistuminen (työpäivää / htv) 35 Kokonaishenkilötyövuosien määrä ,6 36 Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,38 3,0 3,46 37 Käynnit* Museoviraston intranetissä *Käyntejä mitataan sivulatausten määrän (onnistuneita sivujen pyyntöjä) perusteella. Henkilöstökoulutukseen käytettiin toimintavuonna 3,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Tavoitteeksi asetettu 2,5 työpäivää ylitettiin. Koulutukseen käytetty aika lisääntyi merkittävästi edellisistä vuosista. Koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen jouduttiin panostamaan erityisesti siitä syystä, että vuoden 2012 henkilöstöleikkauksista aiheutuneet tehtävien uudelleen järjestelyt edellyttivät henkilöstön osaamisen päivittämistä uusien tehtävien mukaiseksi. Vuonna 2012 toimintansa aloittaneen ONNI -kehittämisryhmän työ alkoi näkyä koulutustoiminnassa. Ryhmä koordinoi ja järjesti koulutustilaisuuksia koulutussuunnitelman ja kehitys- ja arviointikeskusteluissa esitettyjen tarpeiden pohjalta. Henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön uusi perehdyttämisohjelma. Sitä varten laadittiin tulokkaan käsikirja, jonka mukaisesti perehdyttämistä on toteutettu. VMBaro -työtyytyväisyyskysely toteutettiin virastossa kuudennen kerran syksyllä Työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,46. Työtyytyväisyysindeksi nousi edellisestä vuodesta (3,36). Tuloksen perusteella voi todeta, että vuoden 2012 henkilöstö- ja määrärahaleikkaukset pystyttiin vaikeasta tilanteesta huolimatta toteuttamaan vähin vaurioin. Henkilöstövähennysten jälkeen yksi työhyvinvoinnin uhkista on töiden kasaantuminen ja työpaineen lisääntyminen, koska viraston tehtävät eivät ole vähentyneet. Tilanteeseen pyrittiin vastaamaan aloittamalla yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimijoiden kanssa yhteinen priorisointikoulutushanke. Vuonna 2013 toiminnan parantamiseksi toteutettiin ensimmäisen kerran myös esimieskysely. Viraston henkilökunnalle tarjottiin Intranetissa ja sisäisessä verkkolehdessä ennätysmäärä tietoa ja uutisia. Merkittävistä aiheista, kuten muutot, Kansallismuseon kehittämishanke, Salama-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja kiinteistöjen hallinnan siirto, tiedotettiin useita kertoja etenemisen eri vaiheissa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista järjestettiin koko henkilökunnalle joka toinen kuukausi. Tuloksellisuuden kehittyminen lähivuosina Museovirasto on asiantuntijavirasto, jonka keskeinen tuloksellisuuteen vaikuttava voimavara on henkilöstö. Tuloksellisuuden parantaminen kehittyy parhaiten tekemällä perusteltuja strategisia valintoja, kehittämällä toiminnan prosesseja, yhdistämällä voimavaroja muiden toimijoiden kanssa ja ylläpitämällä hyvinvoivaa ja aloitekykyistä työyhteisöä. Museoviraston tuottavuutta parannetaan tietojärjestelmiä uudistamalla. Arkisto- ja kokoelmatilojen saaminen asianmukaisiin säilytysoloihin turvaa aineiston säilymisen pitkällä tähtäimellä ja edistää sen käytettävyyttä. Arkistojen ja kokoelmien palvelukyvyn parantaminen on haasteellista nykyisillä resursseilla. Asiakaspalvelun aukioloaikoja ei pystytty pidentämään, joskaan lyhennetyt aukioloajat eivät ole merkittävästi vaikuttaneet tuloksellisuuteen. Kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöaineistojen verkkosaatavuuden parantaminen palvelee viranomais- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä kansalaisia, jotka voivat tutustua digitaalisiin aineistoihin paikkakunnasta riippumatta. Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen kautta rahoitettavien kulttuuriperinnön digitointihankkeiden kuten Kuvakokoelmat.fi -palvelun käytön lisääntyminen on osoitus lisääntyneestä kiinnostuksesta kulttuuriperintöaineistoja kohtaan. 9

11 Kulttuuriympäristön rekistereiden sisältöpuutteet ja eri toimijoiden tietojärjestelmien yhteensopivuus ovat ratkaisematta. Toimintavuonna valmistunut esiselvitys kulttuuriympäristön kokonaisarkkitehtuurista johtaa tilanteen kohenemiseen. Museoviraston asema kiinteistönhaltijavirastona päättyi, kun kiinteistöt siirtyivät Senaatti-kiinteistölle ja Metsähallitukselle vuoden 2013 lopussa ja Museovirasto siirtyi Senaatti-kiinteistöjen vuokralaiseksi. Riippumatta siitä, kenelle vastuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen, linnojen ja kartanoiden, ylläpidosta kuuluu tulevaisuudessa, Museovirastolla säilyy suojelu-, hoito- ja restaurointiasiantuntijuus. Käyttäjäpalveluiden tuottajana tavoite on saattaa kulttuuriperintökohteet asiakkaiden käyttöön saavutettavina ja vetovoimaisina. Syksyllä 2012 laadittua ja opetus- ja kulttuuriministeriölle esiteltyä Suomen kansallismuseon tilojen tulevaisuussuunnitelmaa tarkennettiin vuonna Tavoitteena on ratkaista kokoelmien säilytystila- ja konservointilaitoskysymys, Kulttuurien museon perusnäyttelyn sijoittaminen sekä Kansallismuseon vaihtuvien näyttelyjen sijoittaminen. Tilaratkaisujen toteutuminen Museoviraston esittämän suunnitelman mukaisesti edistäisi Suomen kansallismuseon toiminnan tuloksellisuutta merkittävästi. Museoviraston yhteistyö valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeitten kanssa on vakiintunut ja toimii hyvin. Asianhallintajärjestelmä Salaman käytön vakiinnuttaminen, tilaustenhallintajärjestelmä Tilha ja henkilöstö- ja talousjärjestelmä Kieku tulevat muuttamaan toimintatapoja ja tehostamaan toimintaa. 10

12 1.2 Vaikuttavuus Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus Museoviraston toiminta tukee valtion talousarviossa opetus- ja kulttuuriministeriön osalta esitetyistä kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisista vaikuttavuuden tavoitteista seuraavia: Kulttuurisen perustan vahvistaminen Kaikkien väestöryhmien kulttuuriin osallistumismahdollisuuksien tukeminen Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovitus sekä ympäristötietojen sähköinen saatavuus Oman toiminnan tuloksellinen kehittäminen Museoviraston toiminta-alaa koskevia vaikuttavuustavoitteita on valtion talousarvion lisäksi esitetty seuraavissa hallinnonalan suunnittelu- ja strategia-asiakirjoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020 Kulttuuripolitiikan strategia 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön aluekehittämisstrategia vuosina Opetusministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma ; sekä teema- ja sektoristrategioissa ja -ohjelmissa. Tulossopimuksen tulostavoitteet Kulttuuriperinnön hallintaan osoitettujen resurssien määrä* 2 Viraston mukanaolo politiikka-ohjelmissa ja keskeisissä muissa ohjelmissa** x - x - x - x tot tot tavoite 2013 tot. 3 Museoiden kävijämäärä* Linnojen kävijämäärä Medianäkyvyyden määrä Laatumuuttujien kehitys** - - x x *Museoiden ja linnojen kävijämäärään on laskettu kaikki asiakkaat, myös tilavuokra-asiakkaat. **Laatumuuttujien kehitystä ei ole voitu seurata, koska media-analyysiin tarvittava mediaseuranta ei ole ollut kustannussyistä käytössä useaan vuoteen. Museoviraston toiminnan vaikuttavuutta voidaan tarkastella sekä vaikuttavuutta osoittavien mittareiden avulla että arvioimalla eri palveluiden keskeisiä vaikutuksia yhteiskunnalle ja kansalaisille. Museoviraston tarjoamia palveluita ovat Kokoelmat ja kohteet, Sisällöntuotanto, Tietojärjestelmät, Ohjaus ja tuki sekä Viranomaispalvelut. Kokoelmat ja kohteet Museovirasto huolehtii kansallisesti merkittävän kulttuuriperinnön säilyttämisestä, kartuttamisesta, tutkimuksesta ja sitä koskevan tiedon ylläpidosta. Kulttuuriperintöä ovat mm. Suomen kansallismuseon esinekokoelmat, Museoviraston arkisto, kirjasto, kuvakokoelmat, arkeologiset 11

13 kokoelmat sekä arkeologiset kohteet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Kulttuuriperintö on asiakkaiden käytettävissä sekä paikallisesti että verkon kautta hyvin hoidettujen kokoelmien ja kohteiden sekä niihin liittyvien palvelujen kautta. Museovirastossa laadittiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitelmia Suomen kansallismuseon tilaratkaisuista toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Tilasuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat kokoelmien keskitetty hallinta ja hoito sekä siihen liittyvä yhteistyö pääkaupunkiseudun muiden museoiden kanssa, Kansallismuseon kiinteistön varaaminen yleisökäyttöön sekä uuden näyttelytilan rakentaminen vetovoimaisten ja vaikuttavien kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyönäyttelyiden järjestämiseksi. Säilytystilojen tarve kasvaa, vaikka keskusvaraston uudelleen järjestelyllä on saatu järjestettyä lisää säilytystilaa. Vuonna 2013 purettiin Kulttuurien museon perusnäyttely, käynnistettiin Anjalan kartanon perusnäyttelyn purkaminen ja tyhjennettiin Hylkysaaren kiinteistö. Asiakaspalvelun haasteisiin on pystytty vastaamaan hyvin keskeneräisistä tilajärjestelyistä huolimatta. Kansallismuseon eri kokoelmista lainattiin runsaasti esineitä sekä kotimaisten että ulkomaisten museoiden järjestämiin näyttelyihin. Suomen merimuseon kokoelmapolitiikan laatiminen vahvisti ymmärrystä merihistoriallisen kansalliskokoelman valtakunnallisesta roolista. Suomen merimuseo verkostoitui sekä kokoelmanhallintaa että museon yleisötyötä ja vaikuttavuutta tukevasti meriklusterin toimijoiden kanssa. Arkisto- ja tietopalvelut -osaston asianmukaiset säilytystilat ovat parantaneet arkeologisten esinekokoelmien, kuvakokoelmien ja arkiston ylläpitoa. Arkistoaineistojen digitointiprojektissa tietokantaan vietiin arkeologian ja rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportteja. Aineistojen käyttöaste on korkea, joten digitointi paransi huomattavasti niiden saatavuutta ja käytettävyyttä. Aineistojen keskittämistä Sturenkadun päätearkistoon jatkettiin edelleen. Arkistosiirtoja tehtiin Museoviraston eri toimipisteistä n. 200 hyllymetriä aineistojen saamiseksi yhteisen asiakaspalvelun piiriin. Digitointi lisää myös kuvakokoelmien vaikuttavuutta. Vuonna 2013 kuva-aineistoja avattiin julkisesti saataville erittäin paljon mm. Finnaan. Toinen vaikuttavuuden kannalta keskeinen kanava on kuvakokoelmat.fi -palvelu. Museoviraston koordinoima valtakunnallinen Museo yhteistyöhanke tuottaa työkaluja museokokoelmien sähköisen kokoelmahallinnan käyttöön ja kehittämiseen. Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK) Museovirasto on auttanut muita museoita rajapintojen rakentamisessa ja saamaan omat aineistonsa hankkeen Finna-palveluun. Museoita varten on kehitetty oma näkymä, Museo Finna. Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon koordinoimassa Journalistinen kuva-arkisto -hankkeessa on kehitetty valmiudet aloittaa lehtikuvaajien ja sanoma- ja aikakauslehtien kuvakokoelmien tallentaminen ja julkaiseminen osana kulttuuriperintöä. Museoviraston hallinnoimien rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaisjäännöskohteiden säilyminen kansallisena kulttuuriomaisuutena turvattiin asiantuntevalla hoito- ja restaurointitoiminnalla. Museoviraston hallinnassa olleiden linnojen, museokiinteistöjen, kiinteiden muinaisjäännösten ja muiden kohteiden saavutettavuutta sekä kohteiden palvelutasoa parannettiin, mikä lisäsi paikallista vaikuttavuutta. Urajärven kartanomuseon restauroinnin yhteydessä järjestettiin yleisötilaisuuksia, joissa esiteltiin restaurointi- ja konservointimenetelmiä. Muinaisjäännösten hoidossa on panostettu kohteiden saavutettavuuteen ja hoitoon. Hoitokohteiden valikoimassa on ollut sekä paikallisesti että valtakunnallisesti merkittäviä kohteita. Hoidettujen kohteiden määrä on supistunut, mikä vaikuttaa niiden saavutettavuuteen ja vaikuttavuuteen. Ehdotus Haagin sopimuksen kohdeluetteloksi saatiin valmiiksi ja esitettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Yhteistyöjulkaisu liikuntaympäristöistä kulttuuriperintönä valmistui. Museovirasto aloitti uudempien terveydenhoidon rakennusten kartoittamisen. Rakennusperintörekisterin täydentäminen keskittyi Museoviraston hallinnasta siirtyneisiin kiinteistöihin sekä lailla suojeltuihin kohteisiin. 12

14 Sisällöntuotanto Museovirasto tuottaa ja jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa mm. museoiden näyttelyiden, saavutettavien kohteiden, tapahtuma- ja yleisötoiminnan, verkkoaineistojen ja julkaisujen sekä viestinnän avulla. Laadukkaat ja tutkimukseen perustuvat kulttuuriperinnön tieto- ja asiantuntijapalvelut, kulttuuriperintökasvatus sekä muun sisällöntuotanto tarjoavat asiakkaille tietoa ja elämyksellisiä oppimispalveluita. Kansallismuseon yleisötoiminnan keskeinen teema oli kulttuurin monimuotoisuus, joka näkyi sekä näyttelyissä (Avartuva maailma, Miranda) että yleisötyön sisällöissä (tapahtumat, yleisöohjelma). Painotusta vahvisti Kulttuurien museon integroituminen Kansallismuseoon. Vuonna 2013 jatkettiin toiminnan vuorovaikutteisuuden kehittämistä. Erityistä huomiota kiinnitettiin monipuoliseen pedagogiseen toimintaan ja ohjelmatarjontaan. Vilkkaan näyttelytoiminnan ansiosta vaihtuviin näyttelyihin liittynyt oheisohjelma oli runsasta. Suomen merimuseo tavoitti kiertonäyttelyillä asiakkaita yhteensä henkilöä, joka ylitti tavoitteen n. 50 %. Monipuolisella tarjonnalla on tavoitettu laaja yleisöpohja, laajennettu yleisön käsitystä museon palveluista ja madallettu kynnystä tulla kulttuuriperinnön äärelle. Julkisuuskuvan uudistumiseen on pyritty vaikuttamaan modernilla ja rennolla viestinnällä. Asiakkaille suunnattujen verkkopalvelujen käyttö kasvaa tasaisesti. Tietojärjestelmät Museovirasto ylläpitää ja kehittää kulttuuriperintöä koskevan tiedon säilyttämistä, seurantaa ja saatavuutta edistäviä tietojärjestelmiä, menetelmiä, palveluita ja kokonaisarkkitehtuuria. Palveluita ovat mm. kulttuuriperintöä tukevat tietojärjestelmät, tietovarannot ja rekisterit sekä niitä koskeva kansallinen kehittämistyö. Palvelut tarjoavat laadukasta tiedon hallintaa ja saavutettavaa tietoa niin alan toimijoille ja viranomaisille kuin kiinnostuneille kansalaisillekin. Yhtenäisten tietojärjestelmien kehittäminen palvelee sekä toiminnan tehostamista että mahdollisuuksia käyttää kulttuuriperintöaineistoja. Museovirastossa oli vuonna 2013 käynnissä merkittäviä kehittämishankkeita kansallisten tietojärjestelmien kehittämiseksi. Museo hanke kehittää museoalalle yhteistä kokoelmanhallintajärjestelmää. Kulttuuriympäristön paikkatietoaineistot tulivat avoimesti ladattaviksi kansallisen paikkatietoportaalin kautta, ja niiden käyttö on kasvanut. Sähköistä viranomaistietoa jakavaan SADe-ohjelman palveluun on rakennettu väylää kulttuuriympäristöä koskevan tiedon jakeluun. SALAMA-asianhallintajärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa Salama toimii Museovirastossa käsittelyssä olevien asioiden rekisterinä eli hallintodiaarina. Salaman myötä on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus sekä mahdollisuus lähettää lausunnot sähköpostilla asiakkaalle. Järjestelmä parantaa asiakirjojen saatavuutta ja toteuttaa Julkisuuslain vaatimuksia. Ohjaus ja tuki Museovirasto tukee kansallisen kulttuuriperinnön vaalimista ja ohjaa museoita. Museovirasto parantaa kulttuuriperinnön yhteisvastuullisen suojelun ja hoidon edellytyksiä. Keinoja ovat osallistuminen lainsäädännön valmisteluun, yhteiskunnallinen keskustelu, avustuspolitiikka, kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmä- ja asiantuntijayhteistyö, ohjeet ja oppaat sekä kehittämishankkeet. Museovirasto toteutti valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, osallistui kirkkolain muutosprosessiin ja kehitti muinaismuistolain soveltamiskäytäntöjä. EU-lainsäädännön valmistelun ja kansallisen toimeenpanon seurantaa ja sisältöön vaikuttamista jatkettiin. Energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen hallintaan liittyviä linjauksia haettiin sidosryhmäyhteistyönä. 13

15 Museoviraston tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa. Arkeologian laatuohje otettiin käyttöön. Sen tarkoituksena on ohjata viraston omaa viranomaistoimintaa, tutkimusten rahoittajia ja toteuttajia. Kuvakokoelmat järjesti yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa Valtakunnalliset kuvaarkistopäivät, joissa oli myös kansainvälinen osuus. Ohjelma keskittyi digitointiin ja museoiden kuvakokoelmien kehittämiseen. Suomen kansallismuseon merkittävin kehittämistehtävä on TAKO-verkoston ylläpito ja koordinointi yhteistyössä Kehittämispalveluiden kanssa. Verkostossa on mukana yli sata kulttuurihistoriallista museota. TAKOlla on kaksi päätavoitetta: museoiden välinen tallennustyönjako ja nykydokumentointihankkeiden koordinointi. Tallennustyönjakoa koskevan sopimuksen Museoviraston kanssa on allekirjoittanut 92 museota. Museoviraston koordinoima Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hanke saatiin päätökseen. Sitran, Museoviraston, Kotkan kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin rahoittamassa yhteistyöhankkeessa kehitettiin työkaluja asiakaslähtöisten museopalvelujen rakentamiseen ja uusia toimintamalleja museoiden johtamiseen. Pilottikohteina hankkeessa olivat Merikeskus Vellamo Kotkassa ja Hämeenlinnan Linnanniemen museot. Kehittämishankkeen tulokset on esitelty Altistutaan asiakkaille -julkaisussa ja Vaikuttava museo - verkkosivustolla, jossa tulokset ovat museokentän hyödynnettävissä. Viranomaispalvelut Museovirasto palvelee yhteiskuntaa ja kansalaisia vastaamalla kulttuuriperinnön suojelun lakisääteisistä viranomaispalveluista mm. lausuntojen, lupien, tieto- ja asiantuntijapalveluiden, kannanottojen, avustusten käytön seurannan, asiantuntijayhteistyön sekä kehittämishankkeiden avulla. Lausunnot ovat osa vuorovaikutteista viranomaistoimintaa. Virasto keskittyy valtakunnan- ja maakuntatason asioihin. Maakuntamuseoiden resurssien epätasaisuus pakottaa käsittelemään paikallisiakin asioita. Painotus on valtakunnallisten kohteiden ja ympäristöjen turvaamisessa sekä arkeologisessa kulttuuriperinnössä. Muinaismuistolakiin perustuvat tutkimusluvat indikoivat maankäytön ja rakentamisen volyymiä. Vuosi oli vilkas ja muinaismuistolakiin perustuvia lupia myönnettiin 117. Virasto vaikutti myös erityisesti julkisten ja valtion rakennusten korjauksiin ja restaurointeihin niin, että kulttuuriarvoja vaalitaan esimerkillisesti ja ratkaisut ovat innovatiivisia Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Museovirasto vastaa valtion talousarviossa Museovirastolle siirrettyjen valtionavustusten jakamisesta. Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset Vuonna 2013 avustuksiin oli käytettävissä yhteensä euroa. Museoviraston jakamia harkinnanvaraisia valtionavustuksia oli kolmenlaisia: ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiiviset hankkeet, ammatillisten museoiden kokeiluhankkeet ja valtionosuuden ulkopuolella olevien museoiden avustukset. Ammattimuseoiden innovatiivisten hankkeiden tukemiseen käytettiin euroa. Hakijoita oli 66 ja avustus myönnettiin 38 museolle. Avustuksilla vahvistettiin museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tuettiin innovatiivisia toimintamuotoja ja museon ja toimintaympäristön välistä vuoropuhelua ja verkostoitumista, sekä suuntaamalla kehittämistoimia yhteiskunnallisesti merkittäviin painopisteisiin. Avustukset kohdennettiin ensisijaisesti näihin kehittämisalueisiin: kulttuurisen moninaisuuden ja moniarvoisuuden eri ulottuvuudet kulttuuriperinnön tallentamisessa ja esittämisessä, hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, luova sisällöntuotanto ja tuotteistaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, asiakaslähtöinen 14

16 palveluiden suunnittelu sekä lasten ja nuorten kulttuurisen lukutaidon ja kulttuurimyönteisen arvopohjan vahvistaminen. Avustustoiminnan vaikuttavuuden laajentamiseksi vuonna 2013 avustusta myönnettiin ensimmäistä kertaa ammatillisten museoiden kokeiluhankkeisiin Kokeilutonni. Tavoitteena oli kannustaa museoita kokeilemaan uusien ideoiden toimivuutta. Hakijoita oli 42 ja avustus myönnettiin 10 museolle. Avustuksen vaikuttavuuden tukemiseksi ja arvioimiseksi Kokeilutonniin liitettiin kaksi avustuksen saaneille tahoille suunnattua työpajaa, joista ensimmäinen järjestettiin vuonna Valtionosuuden ulkopuolella olevien kunnallisten sekä säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämien museoiden tukemiseen käytettiin euroa. Hakijoita oli 206 ja avustus myönnettiin 155 museolle. Paikallisen eiammatillisen museotoiminnan tukemisessa pyritään museotoiminnan perusedellytysten kuten kokoelmien hallinnan ja hoidon sekä perusnäyttelyiden tason nostamiseen ja museoiden hallussa olevan laajan rakennetun kulttuuriperinnön säilymisen turvaamiseen. Avustuksilla on paikallista vaikuttavuutta. Avustuksia on kohdennettu myös paikallismuseoiden toiminnan suunnitelmallisuutta ja kehittämistä edistäviin hankkeisiin, painopisteenä vapaaehtoistyö, paikallinen identiteetti ja yhteisöllisyys, kulttuuriperintökasvatus ja muut yhteistyö- ja kehittämishankkeet. Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti Museoviraston käyttöön euron määrärahan käytettäväksi kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen tarkoitettuihin avustuksiin. Avustusta haki 75 toimijaa ja se myönnettiin 31 kansalaisjärjestölle ja -yhteisölle, erityisesti maaseutu- ja työväenperinteeseen liittyviin hankkeisiin. Avustuksia myönnettiin myös muihin paikallisen kulttuuriperinteen tallentamiseen liittyviin hankkeisiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämisavustukset sekä muinaisjäännösten hoitoavustus, avustukset maailmaperintökohteille ja perinnelaivojen korjaus- ja entistämisavustukset Rakennusten entistämisavustuksia haettiin noin 9,8 milj. euroa (442 kpl). Jaettu summa oli noin 17 %, 1,63 milj. (193 kpl, 43 % hakijoista). Haettu tuki oli keskimäärin , myöntöjen keskiarvo 6100 (36 %). Hakemusten vaihteluväli oli Suurin myönnetty summa oli Muinaisjäännösten hoitoavustuksia haettiin 43:lle kohteelle. Sitä myönnettiin 29 hakijalle eli 67 %:lle kohteista. Haettujen ja myönnettyjen avustusten suhde ei ollut yhtä edullinen, ja , 19,7 %. Haettujen summien keskiarvo oli 3 700, myöntöjen keskiarvo hieman yli euroa, suhde 52 %. Hakemusten vaihteluväli oli Suurin myönnetty summa oli Maailmanperintöhakemuksia vastaanotettiin 46 ja avustus myönnettiin 18 hakijalle (39 %). Tukea haettiin ja jaettiin (59 %). Haettujen summien keskiarvo oli noin 9 900, myöntöjen yli eli 97 %. Hakemusten vaihteluväli oli Suurin myönnetty summa oli Perinnelaiva-avustuksia haettiin 29 kpl ja myönnettiin , 75 %:lle hakijoista. Haetut summat olivat yhteensä , myönnetty summa kokonaisuudessaan eli 9,2 %. Avustusta saavat myös telakat ja arvokkaat huviveneet. 15

17 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Toteutuneet henkilötyövuodet, kustannukset ja tuotot palvelukokonaisuuksittain vuosina 2013, 2012 ja 2011 (varsinainen ja maksullinen toiminta yhteensä) Palvelukokonaisuudet Htv:t 2013 Htv:t 2012 Htv:t 2011 Muutos % 12/11 Muutos % 13/12 Kustannukset Kustannukset Kustannukset Muutos % 12/11 Muutos % 13/12 Tuotot Tuotot Tuotot Muutos % 12/11 Muutos % 13/ Kokoelmat ja kohteet Sisällöntuotanto Tietojärjestelmät Ohjaus ja tuki Viranomaispalvelut Sisäiset palvelut 70,4 64,8 84,1-23 % 9 % % 53 % % 3 % 75,5 69,2 94,3-27 % 9 % % 9 % % 1 % 4,1 5,3 4,4 19 % -22 % % -59 % % 4100 % 15,3 14,3 16,7-15 % 7 % % 3 % % -29 % 21,2 20,1 22,5-11 % 5 % % -4 % % 0 % 63,4 78,3 100,1-22 % -19 % % 0 % % 14 % Yhteensä 249,9 252,0 322,2-22 % -1 % % 12 % % 1 % 16

18 17

19 Yllä on esitetty Museoviraston toiminnan jakautuminen varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan vuosina 2012 ja Henkilötyövuosien määrä oli 252,0 vuonna 2012 ja 249,9 vuonna Yllä on esitetty Museoviraston varsinaisen toiminnan jakautuminen tavoitekokonaisuuksille. Varsinaiseen toimintaan kohdistui 192,1 henkilötyövuotta vuonna 2012 ja 188,2 henkilötyövuotta vuonna Yllä on esitetty Museoviraston maksullisen toiminnan jakautuminen tavoitekokonaisuuksille. Maksulliseen toimintaan kohdistui 59,9 henkilötyövuotta vuonna 2012 ja 61,7 henkilötyövuotta vuonna

20 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Museoviraston taloudellinen toiminta on jaettu varsinaiseen toimintaan ja maksulliseen toimintaan, jotka taas on jaettu kuuteen palvelukokonaisuuteen. Kokonaisuudet muodostuvat Museoviraston viidestä substanssipalvelukokonaisuudesta (kokonaisuudet 1-5) sekä sisäisistä palveluista (6). Seitsemäs kokonaisuus sisältää välilliset henkilöstöön liittyvät toiminnot. Kokonaisuuksiin on määritelty toiminnot, joita käytetään niin kirjanpidossa kuin työajanseurannassakin. Menojen ja tulojen osalta käytetään kirjanpidossa aina toimintokoodia muilta osin kuin henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut kohdistetaan toiminnoille tehdyn työajan perusteella. Museoviraston palvelukokonaisuudet: 1. Kokoelmat ja kohteet 2. Sisällöntuotanto 3. Tietojärjestelmät 4. Ohjaus ja tuki 5. Viranomaispalvelut 6. Sisäiset palvelut 7. Välilliset henkilöstökustannukset Kokonaisuuksille 1 6 on vyörytetty toiminnoille kirjattu välillinen työaika ja sen henkilöstökustannukset sekä yleishallinnollinen työaika ja sen henkilöstökustannukset mukaan lukien yleishallinnollisten toimintojen muut kustannukset (7). Edellisten sivujen taulukossa ja grafiikassa on esitetty vyörytetyt tiedot, mutta seuraavien kappaleiden taulukoissa tiedot on esitetty toiminnoille suoraan kohdistetuilla luvuilla. Kokoelmat ja kohteet Osastotason palvelu htv htv htv 111 Kokoelmien hallinta ja saatavuus 33, , , Kokoelmapalvelut 4, , , Restaurointi 15, , , Kohteiden hallinta 13, , , Kohteiden määrittely 1, , , Kokoelmien hallinta ja saatavuus Kulttuurihistoriallisten kokoelmien palvelu muodostuu eri yksiköiden suorittamista toiminnoista: kartuttaminen, luettelointi, digitointi, kokoelmien hallinta, säilyttäminen, konservointi ja esinelogistiikka. Myös tuotokset kuten kokoelmiin liitetyt uudet, luetteloidut, digitoidut, konservoidut, esille otetut esineet jne. ovat niin erilaisia, että tulosta suhteessa panoksiin on vaikea kuvata. Arkeologisten kivikauden kokoelmien siirto uusiin säilytystiloihin lisäsi kokoelmien hallintaan käytettyä työmäärää, mutta paransi kokoelmien järjestystä, käytettävyyttä ja saatavuutta. Aineistojen inventointia tehtiin systemaattisesti. Metallinilmaisinharrastuksen lisääntymisen myötä yksityishenkilöt toimittivat kokoelmiin runsaasti metalliesineistöä. Tämän aineiston käsittelemiseen ei ollut riittävästi resursseja. 19

21 Kuvakokoelmien digitointiprojektin yhteydessä kokoelmien saatavuus parani. Aineistot ovat paremmin sekä yleisön saavutettavissa että kokoelmina hallittavissa. Arkiston ja kuvakokoelmien hallintaan käytettyä työmäärää lisäsi Museoviraston eri toimipisteistä päätearkistoon toimitettu aineisto (200 hm asiakirja-aineistoa ja noin kuvaa). Pidemmällä aikavälillä tämä kuitenkin näkyy tuottavuuden parantumisena. 112 Kokoelmapalvelut Arkeologisten kokoelmien keskittämisen myötä asiakkaita on voitu palvella yhdessä toimipisteessä. Kokoelmista otettiin esille tutkijoita ja näyttelylainoja varten edellistä vuotta enemmän esineitä, vaikka asiakaspalvelu oli suljettuna vuoden alkupuoliskon. Määrän kasvu johtunee kiinnioloajan jälkeisestä aineistopyyntöjen kasaantumisesta sekä mittavista kokoelmia hyödyntävistä tutkimusprojekteista. Arkiston asiakaspalveluun käytetty työmäärä lisääntyi etenkin kiinteistöjen hallinnansiirtoon liittyvien aineistopyyntöjen myötä. Kuvakokoelmista aineistoja otettiin asiakkaille esille lähes sama määrä kuin aiempina vuosina, mutta lievä lasku johtunee media- ja kustannusalan vaikeuksista sekä aineiston digitaalisen saavutettavuuden kasvusta. Kokoelmien digitointi lisää myös palvelujen tuottavuutta. Vuonna 2013 Kuvakokoelmat käytti runsaasti resursseja sisäiseen kuvauspalveluun, sekä Kansallismuseon kokoelmien että Kuvakokoelmien omien aineistojen kuvauksiin. Virkatyönä tuotettiin yli 3600 kuvaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirjaston kävijämäärä ja lainausmäärä kasvoi ja itsepalvelu lisääntyi. Suomen kansallismuseon kokoelmapalveluiden asiakaslähtöisyyttä rajoittavat keskeneräiset kokoelmien säilytyksen tilaratkaisut. Kokoelmaneuvonnan ja asiantuntijapalvelun tarve kasvaa jatkuvasti. Pitkälti sähköpostitse tapahtuvan palvelun määrä ei ole tarkasti seurattavissa. 113 Restaurointi Museoviraston omien kiinteistöjen restaurointi- ja korjaustoiminnassa tuottavuutta on käytettävissä olevien euromääräisten panosten kohdistuminen oikea-aikaisiin ja kohteiden säilymistä edistäviin tai käyttäjien toimintaa turvaaviin toimenpiteisiin. Resursseja on kohdistettu erityisesti vesikattojen korjauksiin ja museoiden toimintamahdollisuuksia parantaviin hankkeisiin. Museoviraston rakennuttamishankkeille osoitettu investointimomentti 75 oli toimintavuonna 2,0 miljoonaa euroa. Siitä euroa kohdistettiin museolaivojen restaurointiin. Lisärahoitusta, euroa, saatiin Kaakkois-Suomen TE- ja ELY-keskuksilta. Osan rahoituksesta on muodostanut edellisten vuosien siirtomääräraha, yhteensä euroa. Vuoden suurimpia hankkeita olivat Urajärven kartanomuseon konservointi sekä Olavinlinnan muurinkorjaukset ja linnan keittiötilojen kunnostus. Turun linnassa maalattiin esilinnan peltikatto, esteettömyyttä parannettiin ja aloitettiin poistumistievalojen ja turvavalaistuksen uusiminen ja parantaminen. Suuri osa hankkeista toteutettiin määräaikaisella työvoimalla. Seurasaaren museorakennuksia konservoitiin neljän hengen konservointiryhmän voimin. Yhteistyöhankkeista merkittävin oli Langinkosken keisarillisen kalastusmajan matkailupalveluja kehittävä hanke, jossa EAKR-rahoitteisen suunnitteluvaiheen projektinjohdosta vastasi Kotkan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Museoviraston, Kotkan kaupungin, Langinkoskiseuran ja Metsähallituksen edustajat. Uutena yhteistyöhankkeena käynnistyi Kotkan linnoitusten (Kyminlinna ja Katariinan polku/patteri Katariina ja Fort Katariina) kehittämishanke yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 20

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2013 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA OHJAAVAT SEURAAVAT PERIAATTEET Yhteistyö ja yhteistoiminnallisuus

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS SISÄLLYS 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus...

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYS 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus s. 3 1.2 Vaikuttavuus s. 15 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus s. 15 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus s. 20 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2011 - SISÄLLYS 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus s. 3 1.2 Vaikuttavuus s. 15 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus s. 15 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus s. 20 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011

Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014. Tarkistettu 19.12.2011 Opetus ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus 2011 2014 Tarkistettu 19.12.2011 Museoviraston organisaatio 1.5.2011 alkaen 2 1. Arvot, toiminta ajatus ja visio MUSEOVIRASTON TOIMINTAA

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018 Ehdotus Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus 2 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset 3 2.1. Kokoelmat ja kohteet 3 2.2. Sisällöntuotanto

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS

MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS MUSEOVIRASTON VUODEN 2004 TULOSSOPIMUS 2 Museoviraston toiminta-ajatus Museovirasto on valtakunnallinen palvelu- ja asiantuntijavirasto, joka edistää aineellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS Sisältö VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit 29.80. 04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)... 3 20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.20. Museoviraston tilavuokramenot 9 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52.

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kulttuuriperintö ja museot eurooppalaisen yhteistyön agendalla & muuta ajankohtaista ministeriöstä

Kulttuuriperintö ja museot eurooppalaisen yhteistyön agendalla & muuta ajankohtaista ministeriöstä Kulttuuriperintö ja museot eurooppalaisen yhteistyön agendalla & muuta ajankohtaista ministeriöstä Päivi Salonen Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta, 18.5.2015 kulttuuriperintöasiat EU:n agendalla

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Linnasta Linnaan - Castle to Castle

Linnasta Linnaan - Castle to Castle SOUTH-EAST FINLAND RUSSIA ENPI CBC 2007 2013 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Linnasta Linnaan - Castle to Castle Linnojen ja linnoitusten historian tuotteistaminen ja elävöittäminen Irina Lukkarinen

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museovirasto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA Sopijapuolet: Museovirasto ja Helsingin kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Journalistinen kuva-arkisto JOKA

Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.-22.11. 2011 Lehtikuvat kellareista ja kotoa kulttuuriperintökäyttöön Ekku Peltomäki ja Aira Samulin JOKA / Kari Pulkkinen JOKA-hanke:

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/13 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseot on kulttuurilaitos, joka vahvistaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisöjen ulottuville. Maan keskustaidemuseona

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Vastaa Salon aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Perustehtävä Salon tuotanto- ja kulttuurihistorian säilyttäminen

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA SAVONLINNAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA Diaarinumero: XXX/005/2011 Sopijapuolet: Sopimuksen tausta ja tarkoitus: Museovirasto ja

Lisätiedot

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma KULTTUURI 2020 Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma Hyväksytty Porin kaupungin kulttuurilautakunnan kokouksessa 14.5.2014, 74 Toiminta-ajatus Kulttuuri on Porissa kunnallinen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot