Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 5 Taseet... 6 Rahoituslaskelmat... 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan tase Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Kirjanpitokirjat ja tositenumerosarjat Tilintarkastuskertomus... 24

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella :n tytäryhtiön Jyväskylän Voima Oy:n uusi Keljonlahden voimalaitos aloitti kaupallisen toimintansa heinäkuussa. Käyttöönotto myöhästyi suunnitellusta neljä kuukautta, jonka aikana vastaavasti konsernin muita laitoksia ajettiin suunniteltua enemmän ja kalliimmilla polttoaineilla. Tämä heikensi konsernin tulosta. Keljonlahden voimalaitosta on ajettu heinäkuusta alkaen lähes suunnitelmien mukaan ja laitoksen toimivuus ja tekninen suorituskyky on todettu suunnitelmien mukaisiksi puun käytön osuutta lukuun ottamatta. Puun polton osuuden lisäämistä selvitetään. Konsernin sähkön myynti kasvoi 86,5 % prosenttia ollen 63,7 M. Syynä myynnin voimakkaaseen kasvuun oli sähkömarkkinoiden hyvä hintataso, johon konserni vastasi Keljonlahden lauhdetuotannolla. nosti lokakuussa omistusosuutensa Suomen Hyötytuuli Oy:ssä 11 prosentista 12,5 prosenttiin Fortum Oyj:n myydessä oman 11% osuutensa yhtiön kahdeksalle muulle osakkaalle. Lokakuussa yhtiö päätti osallistua Voimaosakeyhtiö SF:n osakepääoman korotukseen vuonna Päätöksellä sitouduttiin osallistumaan Fennovoima-hankkeen valmistelun kustannuksiin vuodelle Seuraavien vuosien valmisteluvaiheeseen osallistuminen tulee päätettäväksi näillä näkymin loppuvuodesta 2011 ja lopullinen investointipäätös Marraskuussa myi 11,25 %:n osuutensa ENAS Oy:ssä VTT Expert Services Oy:lle. Perusteena osakkuudesta luopumiselle oli, että laboratoriotoiminta on muodostunut omaksi, :n ydinliiketoiminnasta erilliseksi, toimialakseen. Näillä järjestelyillä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Elokuussa teki päätöksen aloittaa suunnittelun tytäryhtiö JE-Urakointi Oy:n myymiseksi. Urakointiliiketoiminta on kehittynyt omaksi, JE:n ydinliiketoiminnasta erilliseksi toimialakseen. SAPPI Finland Oy:n kanssa tehtiin sopimus lämmön toimituksista Kankaan tehdasalueelle. Jyväskylän Kaupungin ostettua Kankaan tehdasalueen, lämmön toimituksista sovittiin Jyväskylän Kaupungin kanssa. :n hallitus vapautti DI Juha Lappalaisen yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä ja valitsi välittömästi uudeksi toimitusjohtajaksi MMM, emba Tuomo Kantolan. Samassa yhteydessä Kantola siirtyi Lappalaisen tilalle Jyväskylän Voima Oy:n toimitusjohtajaksi. Tilikauden aikana JE-Siirto Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin Kari Kautto. 1 :n hallituksessa olivat huhtikuuhun asti pj. Timo Fredrikson (4), vpj. Kaija Haapsalo (4), Kirsi Knuuttila (4), Timo Korhonen (3), Osmo Kääriäinen (3), Ulla Lauttamus (4), Jorma Muhonen (3), Eeva-Kaisa Rouhiainen (4), Risto Rönnberg (3) ja Jukka Ojalainen (13). Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous kutsuttiin koolle ja se valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: pj. Markku Aarnos (8), vpj. Veijo Koskinen (8), Timo Kalliola (8), Anna-Leena Sahindal (9), Heidi Nieminen (6), Rita Marttinen (8), Raimo Sopo (9), Vesa Kupari (9) ja Marja Komppa (8) sekä henkilöstön edustajaksi Jukka Ojalaisen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 13 kertaa. Henkilöiden nimien perässä edellä mainittu luku kertoo henkilön osallistumisen määrän hallituksen kokouksiin. Myös JE-Siirto Oy:n, JE-Urakointi Oy:n ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n hallitukset vaihtuivat tilikauden aikana. Tilikauden aikana toimitusjohtaja nimitti yhtiölle uuden johtoryhmän. Toimitusjohtajan vetämään johtoryhmään kuuluvat asiakkuusjohtaja Teuvo Kangas, verkkojohtaja Kari Kautto, tuotantojohtaja Pentti Huumo, resurssijohtaja Tapo Lehtoranta, henkilöstöjohtaja Satu Kuusinen ja talousjohtaja Pasi Jalonen. Samalla yhtiön organisaatio ja vastuualueet muutettiin toimintokohtaiseksi ja kaikki toiminnot on vastuutettu johtoryhmään kuuluville johtajille. Muutoksella tavoitellaan mm. yhtiön strategian mukaista eri tuotealueiden synergiaetujen hyödyntämistä jokaisessa toiminnossa, sekä tuottavuuden parantamista. Tilikauden aikana käynnistettiin koko konsernin kattava toiminnanohjaushanke TOPI. TOPI:n tavoitteena on mm. edelleen jatkaa synergiaetujen käytäntöön vientiä, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, kehittää asiakashallintaa ja -palvelua, sekä selkeyttää organisaatiorakennetta ja vastuunjakoa. Kehittämisen päämääränä on konsernin rahoituksen ja talouden tasapainottaminen saamalla aikaan pysyviä muutoksia toiminnassa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Konsernin kehittämisohjelman käytäntöön vientiä jatkettiin vuoden vaihteen jälkeen. Helmikuussa 2011 konsernissa käytiin yt-neuvottelut, joissa käsiteltiin tehtäväkuvamuutoksia, organisaatio-rakenteen muutoksia, tehtäväkokonaisuuksien ulkoistuksia ja palveluna ostamisia ja työsuhteiden irtisanomisia. Neuvotteluiden lopputuloksena kuuden henkilön työsuhde päätettiin irtisanoa ja 13 henkilöä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen palveluiden ulkoistusten myötä.

4 Helmikuussa 2011 Jyväskylän Voima Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin Pentti Huumo. :n toimitusjohtaja Tuomo Kantola jätti tytäryhtiön toimitusjohtajan tehtävät siirryttyään Jyväskylän Voima Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernissa jo tehdyt ja tulevat investoinnit kotimaista polttoainetta käyttäviin laitoksiin vähentävät konsernin käyttämän polttoöljyn määrää. Siirtyminen hankintahinnaltaan edullisempiin polttoaineisiin ja lisääntynyt CHP-kapasiteetti parantavat sähkön ja lämmön katetasoa. Investoinnit ovat kuitenkin olleet ennakoitua suurempia, joten myös poistot ja korkokulut ovat vastaavasti ennakoitua suurempia. Tulevien vuosien katetason kehittymiseen vaikuttaa mm. energian kysynnän kehittyminen ja sitä kautta laitosten käyttöasteet. Muita katetasoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. sähkön ja päästöoikeuksien markkinahinnat, kilpailevien lämmitystekniikoiden kehittyminen, polttoaineiden hinnat ja saatavuus, sekä energiaverotus. Vesiliiketoiminta ja konsernin kaikki verkkoliiketoiminnat ovat luonteeltaan vakaata, matalan tuottotason liiketoimintaa. Sähkö- ja kaukolämpöverkot ovat hyvässä kunnossa ja niiden tuottotaso näyttää vakaalta. Vesiverkon kuntoon sisältyy riskejä ja sen kunnossapito ja saneeraaminen vaatii mittavia investointeja vuosiksi eteenpäin. Energiantuotantoon ja vesiverkkoihin sisältyy kustannuspaineita eikä ole varmaa, saadaanko kustannusten nousua kaikilta osin siirrettyä myyntihintoihin. Liiketoiminnan kannattavuuteen sisältyy näin ollen epävarmuuksia, joihin konsernin johto on reagoinut käynnistämällä koko konsernin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä kehityshankkeita. Kehityshankkeiden tulokset vaikuttavat jo vuoden 2011 tulosta parantavasti, vaikka hankkeista johtuen tilikaudelle tulee myös kertaluonteisia kustannuksia. Konserni tulee jatkamaan keskittymistä ydintoimintoihinsa eli energiantuotantoon, siirtoverkkoihin, asiakkuuksiin ja omaisuudenhallintaan. Ydintoimintoihin panostetaan ja investoidaan ja niistä pyritään saamaan lisää synergiahyötyjä. Ydintoimintojen ulkopuolella olevista toiminnoista tullaan osittain luopumaan tai niitä tullaan supistamaan tai ulkoistamaan. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 2 EU:n ilmasto- ja energiapaketin sekä energiapolitiikan muutosten vaikutusten analysointia liiketoimintaamme syvennettiin. Eri energiatuotantovaihtoehtojen vaikutuksia konsernin talouteen ja riskipositioon, toimintaympäristön muutoksia ja erityisesti kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä arvioitiin laajassa selvityksessä. Sähköautojen vaikutuksia jakeluverkkoon ja sähköautojen yleistymisen mukanaan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia tutkittiin opinnäytetyössä. Yhteistyötä käynnistettiin kuumavesiuuton tutkimiseksi ja kehittämiseksi metsähakkeen, rakennusjätteen, oljen sekä rahkasammalten ja turpeen hyödyntämisestä etanolin, erikoissokereiden sekä biohiilen raaka-aineena. Voimalaitosten polttoainekuljetusten logistiikkaa ja toimitusten pullonkauloja analysoitiin erillisessä simulointihankkeessa. Jatkoimme voimalaitostuhkien hyötykäytön selvittämistä yhteistyössä VTT:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Saatoimme päätökseen REACH-asetuksen mukaiset voimalaitostuhkien rekisteröinnin molempien tuotantoyhtiöiden osalta ja osallistuimme sitä edistävän seostuhkakonsortion ohjausryhmätyöskentelyyn. Nenäinniemen puhdistamon biokaasujen hyötykäyttöä selvitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyrolyysiprosessin kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä jatkettiin yrityskonsortion kanssa laadittujen taloudellisten analyysien pohjalta. Energiateollisuus ry:n mandaatilla osallistuimme Eurelectricin uusiutuvien energialähteiden ja hajautetun tuotannon työryhmätyöskentelyyn ja eurooppalaiseen edunvalvontaan. Konsernissa on käynnissä useita hankkeita biopolttoaineiden osuuden lisäämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa. Biopolton vaikutuksia lämpöpintojen likaantumiseen ja tulistinmateriaaleihin tutkitaan. Polttoainelogistiikkaa pyritään kehittämään jatkuvasti ja siihen liittyen päätettiin investoida puupolttoaineen käyttöpaikkamurskaimeen Keljonlahden voimalaitosalueelle. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liiketoimintaympäristön käydessä yhä monimutkaisemmaksi, toimintavuoden aikana panostettiin edelleen konsernin kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen ja erityisesti ennakoitavien riskien hallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Konsernin riskienhallintakäytäntöjä päivitettiin uuden toimintamallin mukaiseksi. Riskikartoitukset tehtiin toiminnoittain tavoitteena tunnistaa yhtiön tuloksenteon kannalta kaikki konsernille merkittävimmät riskit. Tulevaisuuden suurimpia riskejä tarkasteltiin herkkyysanalyysien ja skenaarioiden avulla. Tuleviin vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla tuotannon keskeytykset ja erilaiset onnettomuustilanteet.

5 Riskienhallinta keskittyy erityisesti konsernin kriittisiin menestystekijöihin: energian hankinnan kilpailukyvyn turvaamiseen, polttoainehankinnoissa onnistumiseen, liiketoimintaprosessien tekniseen toimintavalmiuteen, kustannustehokkuuteen, osaamisen varmistamiseen sekä tehokkaaseen markkinointiin ja myyntiin. Konsernin merkittävimmät riskit kaukolämmön ja sähkön osalta ovat turpeen ja puun hinta ja saatavuus, polttoainelogistiikka, tuotannon keskeytykset, päästöoikeuksien hintakehitys, sähkön markkinahinnan vaihtelu sekä kaukolämpötuotteen kilpailukyky. Veden osalta suurimmat riskit ovat vesihuoltoverkoston huono kunto, vesijohtoverkoston saastuminen, vedenjakelun keskeytyminen sekä viemäritulvat ja ylivuodot. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitus- ja maksuvalmiusriskin sekä rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen rakenteen vahvistamista. Korkotason nousuun on varauduttu konsernin korkosuojauspolitiikan mukaisin toimenpitein. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Konsernin tilikauden tappio oli 3,22 M. Tulos parani edellisen tilikauden tappiosta 6,24 M :lla, mutta jäi budjetoitua 2,0 M heikommaksi. Budjetista jääminen johtui pääasiassa Keljonlahden voimalaitoksen käyttöönoton viivästymisestä ja sitä seuranneesta korvaavan energiantuotantokapasiteetin ennakoitua suuremmasta käytöstä. Konsernin viime vuosina tekemät merkittävät investoinnit energiantuotantokapasiteettiin näkyvät konsernin taseen kasvuna ja samassa suhteessa kasvaneet poistot rasittavat konsernin tulosta vuosiksi eteenpäin. Taseen kasvu on rahoitettu vieraalla pääomalla, joten myös korkokulut ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti. Keljonlahden voimalaitoksen laitteistojen leasing-maksujen kulut tulevat näkymään tuloslaskelmassa täysimääräisesti tilikaudesta 2011 alkaen. Konsernin kyky tehdä tulosta on vaatimaton seuraavat vuodet, joskin konsernin kannattavuuden odotetaan kuitenkin kohenevan ja tuloksen paranevan lähelle nollaa tilikaudella Kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi ja velan määrän lievästi vähentyvän. Konsernin keskittyminen ydintoimintoihinsa vapauttaa pääomia, mutta toisaalta se saattaa tuottaa uusia investointeja ydintoimintoihin, lähinnä energiantuotantoon ja siirtoverkkoihin. Konsernin omavaraisuusaste on huono. Huonoa on myös vieraan pääoman korkea määrä suhteessa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 3 Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Tunnuslukuja, JE-konserni Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 10,5 7,7 16,3 Oman pääoman tuotto % neg neg 12,0 Omavaraisuusaste % 4,4 5,0 10,0 Tunnuslukuja, emoyhtiö Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 11,0 13,0 18,8 Oman pääoman tuotto % 10,2 neg 13,0 Omavaraisuusaste % 8,6 7,8 10,5 Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto liiketoiminnoittain t Lämpö Sähkö Vesi Muut

6 Investoinnit liiketoiminnoittain t Lämpö ja sähkö Vesi Muut Muut tunnusluvut liiketoiminnasta Energian myynti, konserni Lämpö (GWh) Sähkö (GWh) Vesiliiketoiminta Veden tuotanto m³ Veden talousmyynti m³ Veden tukkumyynti m³ Jäteveden laskutus m³ Henkilöstö Keskimääräiset henkilöstömäärät Konserni Emoyhtiö Palkkasummat t Konserni Emoyhtiö Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Palkitsemisjärjestelmästä päättää kunkin yhtiön hallitus ja hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemiseen liittyvät periaatteet, sekä päättää maksettavan palkkion määrän tilikauden päättymisen jälkeen. Palkitsemisjärjestelmän mittarit liittyvät pääasiassa kannattavuuteen ja tuottavuuteen ja ne ovat erilaisia eri organisaatioille ja henkilöstöryhmille. Hallitus päätti, että :ssä ei makseta tulospalkkioita tilikaudelta Ympäristötekijät JE-konsernin ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät periaatteet: Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. JE- konserniin kuuluvilla yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. Toimintavuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia ympäristöpolitiikan linjauksista. Konserni julkaisee erillisen ympäristöraportin. Osakeyhtiötä koskevat toimintakertomustiedot Yhtiön osakkeet Yhtiössä on 30 osaketta, joilla kaikilla on sama äänioikeus ja sama oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden voitto ,95 siirretään edellisien kausien voittovarojen tilille.

7 TULOSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR Liite LIIKEVAIHTO , , , ,38 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,22 Varastojen lisäys (-), vähennys (+) , , , ,28 Ulkopuoliset palvelut , , , ,43 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,37 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , , , ,60 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,14 LIIKEVOITTO , , , ,58 5 Rahoitustuotot- ja -kulut 6 Korko- ja rahoitustuotot , , , ,27 Korko- ja rahoituskulut , , , ,05 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , , , ,78 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,20 Satunnaiset erät 0, , , ,47 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,27 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) , ,26 Tuloverot , ,23 0, ,93 Laskennallisen verovelan muutos , ,91 0,00 0,00 Vähemmistöosuudet , ,60 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , ,95 385,08

8 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 8 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,39 Liikearvo , , , ,10 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,71 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,16 Verkostot , , , ,64 Koneet ja laitteet , , , ,63 Koneet ja kalusto , , , ,85 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,72 hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,55 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, , ,48 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,40 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,40 Muut saamiset 3 000, ,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,03 6 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,96 Keskeneräiset tuotteet , ,76 0, ,57 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,53 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,15 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,80 Saamiset muilta , , , ,58 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,53 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,81 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,08 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ,74 0, ,74 0,00 Muut saamiset , , , ,91 Siirtosaamiset , , , ,02 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,27 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,18

9 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,74 Tilikauden voitto/tappio , , ,95 385,08 Oma pääoma yhteensä , , , ,79 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,30 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0, , ,83 VIERAS PÄÄOMA 11 Liittymismaksut , , , ,03 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat , , , ,47 Heikomman etuoikeuden omaava laina , , , ,88 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Laskennallinen verovelka , ,16 0,00 0,00 Muut velat , ,60 0,00 0,00 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,35 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,31 Ostovelat , , , ,80 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat , , , ,26 Siirtovelat , , , ,79 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,18 7 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,18

10 RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , , , ,20 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 2 239, , , ,93 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,78 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,09 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,79 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,19 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) , , , ,29 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,40 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista , , , ,05 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,06 Maksetut välittömät verot , ,23 0, ,93 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , ,48 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,48 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,19 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0, ,00 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot ,84 0, ,84 0,00 Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Myönnetyt lainat 0,00 0, , ,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 3 091, , , ,60 Investoinneista saadut korot 0,00 0, , ,21 Investointien rahavirta (B) , , , ,38 8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nosto 0, ,90 0, ,90 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys , , , ,73 Maksetut ja saadut konserniavustukset 0,00 0, , ,85 Liittymismaksujen lisäys , , , ,57 Lyhytaikaisten lainojen nosto , ,00 0, ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys , , , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,59 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , , , ,69 Rahavarat , , , ,60 Rahavarat , , , ,29 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

11 JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY on Jyväskylän kaupungin tytäryhtiö (100 %). Emoyhteisön tilinpäätös on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskuksesta, Heikinkatu 3, JYVÄSKYLÄ. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö sekä tytäryhtiöt (100 %) JE-Urakointi Oy, JE-Siirto Oy ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy sekä Jyväskylän Voima Oy (68,7%). Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Jyväskylän Energiantuotanto sisältyy konsernitilinpäätökseen toisen kerran. Osakkeiden ostosta syntyneestä konserniliikearvosta kohdistettiin päästöoikeuksiin ,58 euroa ja liikearvoon ,10 euroa. Päästöoikeuksia poistetaan käytön mukaan. Vuonna 2010 päästöoikeuksista kirjattiin käytön mukaan poistoa , 72 euroa. Konserniliikearvon poistoaika on 12 vuotta. Vuotuinen poisto on , 06 euroa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäiset katteet on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä poistoerot on jaettu omassa pääomassa esitettäväksi eräksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Vuonna 2008 hankinttu Jyväskylän Voimalaakso Oy fuusioitiin :öön 2009 tilikauden aikana. Fuusiovoitto sisältyi satunnaisiin eriin. Osakkuusyritykset ovat merkitty hankintamenon mukaisina taseeseen. Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus 9 Konserninssa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Keljonalahden voimalaitoksen koekäyttö ja tuotantokäytön aloittaminen , jolloin myös poistot pääsääntöisesti aloitettiin. Leasingomaisuuden hankkimiseen liittyvien pitkävaikutteisten menojen poisto aloitetaan leasingkauden alkaessa helmikuussa Jyväskylän Voima Oy:n aktivointi ja poistoperiaatteet Valmistunut omaisuus on jaettu rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä muihin pitkävaikutteisiin menoihin, jotka poistetaan suunnitelman mukaisin poistoin. Korko- ja rahoituskuluja on aktivoitu kumulatiivisesti ,77 euroa. Edellä mainittujen lisäksi on aktivoitu leasingsopimuksen korkoja ,53 euroa. KÄYTTÖOMAISUUS JA POISTOT Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Aineettomat oikeudet 10 Aineettomiin oikeuksiin sisältyvät päästöoikeudet käytön mukaan Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot leasingomaisuuteen kohdistuvat menot 15 leasingsopimuksen ennakonkorot 10 muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset ja rakennelmat Aluerakennelmat 40 Tuotannon ja jakelun laitteet Verkostot 25

12 Höyryputki 6 Siirrettävät lämpökeskukset 10 Mittauslaitteet 5 10 Kaukokäyttölaitteet 5 Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Vesiliiketoiminnan hankinnasta syntynyt liikearvo poistetaan 10 vuodessa, koska liikearvon tuloa tuottavan ajan katsotaan olevan vähintään 10 vuotta. Jyväskylän Energiantuotannon hankinnasta syntynyt konserniliikearvo poistetaan 12 vuoden aikana. Rauhalahden voimalaitoksen poistoaikaa on jatkettu vuoteen 2020 asti voimalaitoksen arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella ja näin ollen myös konserniliikearvon tuloa tuottava vaikutus on 12 vuotta. VAIHTO-OMAISUUS Polttoöljyvarastot on arvostettu FIFO-periaatteen mukaan Puupolttoainevarasto hankintahinnalla Aine- ja tarvikevarastot muuttuvalla keskihinnalla Keskeneräiset tilaustyöt hankintahintaisina 10

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti , , , ,03 Sähkön siirto , ,14 0,00 0,00 Lämmön ja höyryn myynti , , , ,14 Veden myynti , , , ,93 Polttoainemyynti , , , ,66 Liittymismaksut , , , ,54 Tilauspalvelujen myynti , , , ,74 Muut myyntiin liittyvät tulot , , , ,34 Liikevaihto yhteensä , , , ,38 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , , , ,38 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratulot , , , ,81 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , ,16 0,00 Taloushallinnon palveluiden myynti 0, , , ,85 Etävalvontapalvelut 0, ,87 0,00 0,00 Päästöoikeuksien myynti ,00 0, ,00 0,00 Vakuutuskorvaus ,43 0, ,43 0,00 Muut tulot , , , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , , ,75 3 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,60 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,81 Lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,19 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , , , ,60 Aktivoidut palkat ja palkkiot , ,55 0,00 0,00 Aktivoidut henkilösivukulut , ,43 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,60 11 Toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot , , , ,55 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo , , , ,01 Päästöoikeudet , ,69 0,00 0,00 Muut aineettomat oikeudet , , , ,84 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,60 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,23 Koneet ja laitteet , , , ,92 Verkostot , , , ,49 Koneet ja kalusto , , , ,35 Lisäpoisto, arvonalentumista 0, ,99 0, ,00 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , , ,44 5 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT Vapaaehtoiset henkilöstökulut , , , ,63 Vuokrat , , , ,63 Toimitilakulut , , , ,00 Hallintokulut , , , , , , , ,14 Tilintarkastajan palkkio Tilintarkastuspalkkiot , , , ,05 Muut palkkiot 5 706, , , , , , , ,85

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Osinkotulot , , , ,00 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muilta , , , ,72 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,31 Emoyhteisöltä , , , ,70 Muilta , , , ,54 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , , ,27 Korkokulut ja muut rahoituskulut Emoyhteisölle , , , ,96 Muille , , , ,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,05 Satunnaiset erät Konserniavustus 0,00 0, , ,85 Fuusiovoitto 0, ,62 0, ,62 7 Poistoeron muutos Rakennuksista 0,00 0, , ,41 Verkot 0,00 0, , ,86 Koneet ja kalusto 0,00 0, , ,99 Poistoeron muutos yhteensä 0,00 0, , ,26 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot satunnaisista eristä , ,90 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,97 Laskennallisen verovelan muutos , ,91 0,00 0,00 Välittömät verot yhteensä , ,68 0, , PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , , , ,20 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,23 Hankintamenot , , , ,43 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,78 Lisäpoistot 0, ,00 0, ,00 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,45 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,20 Aineettomiin oikeuksiin sisältyy konsernissa päästöoikeusvarallisuutta ,77 euro. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,91 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,48 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,56 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,04 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,65 Tilikauden suunntelman mukaiset poistot , , , ,23 Kirjanpitoarvo , , , ,16

15 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Koneet ja laitteet Hankintameno , , , ,55 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,48 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,03 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,48 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,92 Kirjanpitoarvo , , , ,63 Verkostot Hankintameno , , , ,41 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,60 Hankintamenot , , , ,01 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,88 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,49 Kirjanpitoarvo , , , ,64 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,33 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,15 Vähennykset ja siirrot tilikauden aikana , , ,18 0,00 Hankintamenot , , , ,48 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,28 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,35 Lisäpoisto 0, ,99 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,85 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , , ,64 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,64 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,64 13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Hankintameno , , , ,55 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,07 Vähennykset tilikauden aikana , , , ,90 Kirjanpitoarvo , , , ,72 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,55 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno , , , ,92 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,56 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,00 0, ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,48 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,96 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,56 0, ,56 Kirjanpitoarvo , , , ,40 Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,40 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,00 Vähennykset kauden aikana ,83 0, ,83 0,00 Hankintameno , , , ,40 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset ,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,00 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 000, ,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,03

16 OSAKKEET MUISSA YHTIÖISSÄ Osakkeiden lkm Omistusosuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Konserniyritykset JE-Urakointi Oy ,00 % , ,85 JE-Siirto Oy ,00 % , ,07 Jyväskylän Energiantuotanto Oy ,00 % ,56 Jyväskylän Voima Oy ,70 % , ,48 Osakkuusyritykset KS Energiavälitys Oy 46 44,66 % 9 250, ,40 C-Ella Oy ,30 % , , ,40 Muut osakkeet Energiameklarit Oy 38 3,80 % , ,85 Jyväskylän Messu- ja kongressikeskus ,63 % 1 681, ,85 Suomen Hyötytuuli Oy ,50 % ,38 JyväsSeed Fund Oy 20 1,67 % , ,00 Enas Oy ,28 As Oy Tapionkulma 20 1,25 % 6 250, ,00 Kiint. Oy Kuusamon Lampitropiikki ,36 Voimaosakeyhtiö SF , , ,28 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,65 0,00 0,00 Polttoaineet , , , ,96 Keskeneräiset tuotteet , ,76 0, ,57 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,53 14 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset ,00 0, , ,15 lisäys tilikauden aikana 0,00 0, , ,00 vähennys tilikauden aikana 0,00 0, ,00 0,00 Saamiset ,00 0, , ,15 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluessa 0,00 0, , ,15 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Saamiset , , , ,20 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,40 0, ,40 Saamiset , , , ,80 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , , , ,80 Saamiset muilta Pääomalaina, Energiameklarit Oy , , , , , , , ,58 Pääomalainalle maksetaan korkoa 5 % / vuosi vain jos yhtiön vapaa pääoma täyttää pääomalainan koron maksamiselle asetetut ehdot ( asti voimassa olleen OYL 5 luku). Lainan antaja voi halutessaan muuttaa lainan joko osittain tai kokonaan osakepääomaksi. Sitä osaa lainasta, mitä ei ole muutettu osakepääomaksi. maksetaan takaisin pääomalainojen suhteessa siltä osin, kun yhtiön oma pääoma täyttää pääomalainan takaisnmaksun ehdot. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,81 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,72 Lainasaamiset , ,40 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,89

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset emoyhteisöltä Myyntisaamiset , , , ,55 Konsernitilisaamiset , , , ,02 Siirtosaamiset , , , ,50 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , , , ,08 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ,74 0, ,74 0,00 Muut saamiset , , , ,91 Siirtosaamiset , , , ,02 Siirtosaamisten olennaiset erät Lämmön myyntitulojen jaksotus 0, ,96 0, ,96 Polttoainetoimitusten ennakkomaksut , , , ,96 Korvaus työterveyshuollosta , , , ,28 Vakuutusmaksujaksotukset 0, ,15 0, ,80 Rahoituskuluennakot , , , ,32 Tuotannon tukimaksut , , ,29 0,00 Tasesähkö ,84 0,00 0,00 0,00 Menoennakot ,35 0, ,40 0,00 Vakuutuskorvaus ,43 0, ,43 0,00 Muut , , , ,70 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,02 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,27 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,15 10 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,79 Osakepääoma , , , ,79 15 Ylikurssirahasto , , , ,18 Ylikurssirahasto , , , ,18 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,97 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,33 Vero-oikaisu v ,87 0, ,59 Oikaisu vähemmistöosuuteen ,70 0,00 0,00 Tilikauden voitto , , ,95 385,08 Vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,82 Oma pääoma yhteensä , , , ,79 Vähemmistöosuuden muutos Vähemmistöosuus , ,00 Lisäys ,70 0,00 Vähennys ,70 Vähemmistöosuus , ,30 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,33 Oikaisu v , , , ,74 Tilikauden voitto ,95 385,08 Yhteensä , ,82 Kertynyt poistoero Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja laitteet , ,82 Verkostot , ,48 Koneet ja kalusto , ,86 Kertynyt poistoero yhteensä , ,83

18 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut Tilikauden alussa , , , ,46 Lisäykset / vähennykset Sähköliittymismaksut 7 228, ,47-521, ,47 Lämpöliittymismaksut 3 565, , , ,42 Vesiliittymismaksut 7 483, , , ,68 Liittymismaksut yhteensä , , , ,03 Pitkäaikainen vieraspääoma Velat saman konsernin yrityksille Emoyhteisölle Debentuurilaina, takaisinmaksu yhtenä eränä Debentuurilaina, takaisinmaksu yhtenä eränä Heikomman etuoikeudenomaava laina takaisinmaksu yhtenä eränä , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Rahalaitoslainat , , , ,00 joista erääntyy viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan , , , ,00 kuluttua Laskennallinen verovelka , ,16 0,00 0,00 Muut lainat , ,60 0,00 0,00 joista erääntyy viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan , ,60 kuluttua 16 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,35 Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,31 Ostovelat , , , ,80 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 0,00 0, , ,99 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat 0,00 0, , ,55 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä 0,00 0, , ,54 Velat emoyhteisölle Ostovelat , , , ,53 Siirtovelat , , , , , , , ,48 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , , , ,02 Muut velat , , , ,26 Siirtovelat , , , ,79 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Henkilöstökulut , , , ,96 Laskuttamaton energianhankinta , , , ,40 Tuloennakot energialaskuista , , , ,20 Sähkön- ja siirron myyntitulojen jaksotus , , , ,84 Korkomenojen jaksotukset , , , ,64 Tuloennakot myyntitöistä , ,29 0,00 0,00 Muut , , , ,75 Siirtovelat yhteensä , , , ,79 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,18

19 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimukset, sis. alv Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,69 Myöhemmin maksettavat , , , ,72 Leasingsopimusvastuut yhteensä , , , ,41 Tuotantokoneiden leasingsopimuksen ( ,28, alv 0 %) varsinainen leasingkausi on viidentoista (15 ) vuoden mittainen ajanjakso alkaen 4. helmikuuta Jyväskylän Voima Oy;n leasingsopimuksen jäännöarvo on neljäkymmnetä (40) prosenttia perushinnasta varsinaisen leasingkauden päättyessä ( ). Omista sitoumuksista , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset, liittymismaksut , , , ,00 Yhtiö on antanut tytäryhtiölleen JE-Siirto Oy:lle omavelkaisen takauksen liittyjien verkonhaltijalle maksamien palautuskelpoisten liittymismaksujen vakuudeksi. Takaukset muiden puolesta , , , ,64 Muut taloudelliset vastuut Johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypäarvo, EUR , , , ,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , , , ,00 Koronvaihtosopimukset Käypäarvo, EUR , , ,00 0,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , , ,00 0,00 17 Päästöoikeussopimukset Käypäarvo, EUR , , , ,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , , , ,00 Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kauppojen toteuduttua. YMPÄRISTÖVASTUUT Yhtiön sähköverkkoon kuuluu kyllästettyjä puupylväitä, jotka vaihdetaan vuoteen 2031 mennessä. Pylväiden jätteenkäsittelymaksu tämän päivän hinnoilla on euroa. PÄÄSTÖOIKEUDET Konsernin vastiikkeetta saadut päästöoikeudet CO ,00 tonnia päästökauppajaksolle käytetty ,00 ostettu ,00 käytetty ,00 myyty , ,00 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN Sähköliiketoimintojen eriyttäminen on konsernissa toteutettu jakamalla eriytettävät liiketoiminnot eri yhtiöihin. Sähköverkkotoimintaa harjoittaa perustettu ja toimintansa aloittanut JE-Siirto Oy, jonka tilinpäätös sisältää verkkoliiketoiminnan tiedot. Emoyhtiö on vuokrannut sähköverkot JE-Siirto Oy:lle, joka vastaa verkkojen kunnossapidosta ja rakennuttamisesta. Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelmassa myyntiliiketoiminnan ja vähäisen oman tuotannon kulut on kohdistettu liiketoiminnalle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konsernipalveluiden yhteiset erät on kohdistettu kullekin toiminnolle määriteltyjen jakoperusteiden mukaisesti. Taseen erät on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja konsernipalveluiden yhteiset erät sovittujen jakoperusteiden mukaisesti. Tase on tasattu rahavarojen muutoksella.

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila

Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila Tilinpäätös 2010 Hallitus Matti Kataja Hallituksen Pj. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Sari Kurikka Helena Joenkoski Pekka Komu Tuija Nurmi Vesa Knuuttila Matti Kauppila Matti Kämi 2 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Eriytetty tuloslaskelma...

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Vuosikertomus 2009 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintakertomus 6 Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 15 Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma 24 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS

FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2002-31.12.2002 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2006 33 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Osakkeet ja osakkeenomistajat 7 Voitonjakoehdotus 8 Tuloslaskelma 9 Taseet 10 Rahoituslaskelma 11 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot