Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 5 Taseet... 6 Rahoituslaskelmat... 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan tase Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Kirjanpitokirjat ja tositenumerosarjat Tilintarkastuskertomus... 24

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella :n tytäryhtiön Jyväskylän Voima Oy:n uusi Keljonlahden voimalaitos aloitti kaupallisen toimintansa heinäkuussa. Käyttöönotto myöhästyi suunnitellusta neljä kuukautta, jonka aikana vastaavasti konsernin muita laitoksia ajettiin suunniteltua enemmän ja kalliimmilla polttoaineilla. Tämä heikensi konsernin tulosta. Keljonlahden voimalaitosta on ajettu heinäkuusta alkaen lähes suunnitelmien mukaan ja laitoksen toimivuus ja tekninen suorituskyky on todettu suunnitelmien mukaisiksi puun käytön osuutta lukuun ottamatta. Puun polton osuuden lisäämistä selvitetään. Konsernin sähkön myynti kasvoi 86,5 % prosenttia ollen 63,7 M. Syynä myynnin voimakkaaseen kasvuun oli sähkömarkkinoiden hyvä hintataso, johon konserni vastasi Keljonlahden lauhdetuotannolla. nosti lokakuussa omistusosuutensa Suomen Hyötytuuli Oy:ssä 11 prosentista 12,5 prosenttiin Fortum Oyj:n myydessä oman 11% osuutensa yhtiön kahdeksalle muulle osakkaalle. Lokakuussa yhtiö päätti osallistua Voimaosakeyhtiö SF:n osakepääoman korotukseen vuonna Päätöksellä sitouduttiin osallistumaan Fennovoima-hankkeen valmistelun kustannuksiin vuodelle Seuraavien vuosien valmisteluvaiheeseen osallistuminen tulee päätettäväksi näillä näkymin loppuvuodesta 2011 ja lopullinen investointipäätös Marraskuussa myi 11,25 %:n osuutensa ENAS Oy:ssä VTT Expert Services Oy:lle. Perusteena osakkuudesta luopumiselle oli, että laboratoriotoiminta on muodostunut omaksi, :n ydinliiketoiminnasta erilliseksi, toimialakseen. Näillä järjestelyillä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Elokuussa teki päätöksen aloittaa suunnittelun tytäryhtiö JE-Urakointi Oy:n myymiseksi. Urakointiliiketoiminta on kehittynyt omaksi, JE:n ydinliiketoiminnasta erilliseksi toimialakseen. SAPPI Finland Oy:n kanssa tehtiin sopimus lämmön toimituksista Kankaan tehdasalueelle. Jyväskylän Kaupungin ostettua Kankaan tehdasalueen, lämmön toimituksista sovittiin Jyväskylän Kaupungin kanssa. :n hallitus vapautti DI Juha Lappalaisen yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä ja valitsi välittömästi uudeksi toimitusjohtajaksi MMM, emba Tuomo Kantolan. Samassa yhteydessä Kantola siirtyi Lappalaisen tilalle Jyväskylän Voima Oy:n toimitusjohtajaksi. Tilikauden aikana JE-Siirto Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin Kari Kautto. 1 :n hallituksessa olivat huhtikuuhun asti pj. Timo Fredrikson (4), vpj. Kaija Haapsalo (4), Kirsi Knuuttila (4), Timo Korhonen (3), Osmo Kääriäinen (3), Ulla Lauttamus (4), Jorma Muhonen (3), Eeva-Kaisa Rouhiainen (4), Risto Rönnberg (3) ja Jukka Ojalainen (13). Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous kutsuttiin koolle ja se valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: pj. Markku Aarnos (8), vpj. Veijo Koskinen (8), Timo Kalliola (8), Anna-Leena Sahindal (9), Heidi Nieminen (6), Rita Marttinen (8), Raimo Sopo (9), Vesa Kupari (9) ja Marja Komppa (8) sekä henkilöstön edustajaksi Jukka Ojalaisen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 13 kertaa. Henkilöiden nimien perässä edellä mainittu luku kertoo henkilön osallistumisen määrän hallituksen kokouksiin. Myös JE-Siirto Oy:n, JE-Urakointi Oy:n ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n hallitukset vaihtuivat tilikauden aikana. Tilikauden aikana toimitusjohtaja nimitti yhtiölle uuden johtoryhmän. Toimitusjohtajan vetämään johtoryhmään kuuluvat asiakkuusjohtaja Teuvo Kangas, verkkojohtaja Kari Kautto, tuotantojohtaja Pentti Huumo, resurssijohtaja Tapo Lehtoranta, henkilöstöjohtaja Satu Kuusinen ja talousjohtaja Pasi Jalonen. Samalla yhtiön organisaatio ja vastuualueet muutettiin toimintokohtaiseksi ja kaikki toiminnot on vastuutettu johtoryhmään kuuluville johtajille. Muutoksella tavoitellaan mm. yhtiön strategian mukaista eri tuotealueiden synergiaetujen hyödyntämistä jokaisessa toiminnossa, sekä tuottavuuden parantamista. Tilikauden aikana käynnistettiin koko konsernin kattava toiminnanohjaushanke TOPI. TOPI:n tavoitteena on mm. edelleen jatkaa synergiaetujen käytäntöön vientiä, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, kehittää asiakashallintaa ja -palvelua, sekä selkeyttää organisaatiorakennetta ja vastuunjakoa. Kehittämisen päämääränä on konsernin rahoituksen ja talouden tasapainottaminen saamalla aikaan pysyviä muutoksia toiminnassa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Konsernin kehittämisohjelman käytäntöön vientiä jatkettiin vuoden vaihteen jälkeen. Helmikuussa 2011 konsernissa käytiin yt-neuvottelut, joissa käsiteltiin tehtäväkuvamuutoksia, organisaatio-rakenteen muutoksia, tehtäväkokonaisuuksien ulkoistuksia ja palveluna ostamisia ja työsuhteiden irtisanomisia. Neuvotteluiden lopputuloksena kuuden henkilön työsuhde päätettiin irtisanoa ja 13 henkilöä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen palveluiden ulkoistusten myötä.

4 Helmikuussa 2011 Jyväskylän Voima Oy:n toimitusjohtajaksi valittiin Pentti Huumo. :n toimitusjohtaja Tuomo Kantola jätti tytäryhtiön toimitusjohtajan tehtävät siirryttyään Jyväskylän Voima Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernissa jo tehdyt ja tulevat investoinnit kotimaista polttoainetta käyttäviin laitoksiin vähentävät konsernin käyttämän polttoöljyn määrää. Siirtyminen hankintahinnaltaan edullisempiin polttoaineisiin ja lisääntynyt CHP-kapasiteetti parantavat sähkön ja lämmön katetasoa. Investoinnit ovat kuitenkin olleet ennakoitua suurempia, joten myös poistot ja korkokulut ovat vastaavasti ennakoitua suurempia. Tulevien vuosien katetason kehittymiseen vaikuttaa mm. energian kysynnän kehittyminen ja sitä kautta laitosten käyttöasteet. Muita katetasoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. sähkön ja päästöoikeuksien markkinahinnat, kilpailevien lämmitystekniikoiden kehittyminen, polttoaineiden hinnat ja saatavuus, sekä energiaverotus. Vesiliiketoiminta ja konsernin kaikki verkkoliiketoiminnat ovat luonteeltaan vakaata, matalan tuottotason liiketoimintaa. Sähkö- ja kaukolämpöverkot ovat hyvässä kunnossa ja niiden tuottotaso näyttää vakaalta. Vesiverkon kuntoon sisältyy riskejä ja sen kunnossapito ja saneeraaminen vaatii mittavia investointeja vuosiksi eteenpäin. Energiantuotantoon ja vesiverkkoihin sisältyy kustannuspaineita eikä ole varmaa, saadaanko kustannusten nousua kaikilta osin siirrettyä myyntihintoihin. Liiketoiminnan kannattavuuteen sisältyy näin ollen epävarmuuksia, joihin konsernin johto on reagoinut käynnistämällä koko konsernin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä kehityshankkeita. Kehityshankkeiden tulokset vaikuttavat jo vuoden 2011 tulosta parantavasti, vaikka hankkeista johtuen tilikaudelle tulee myös kertaluonteisia kustannuksia. Konserni tulee jatkamaan keskittymistä ydintoimintoihinsa eli energiantuotantoon, siirtoverkkoihin, asiakkuuksiin ja omaisuudenhallintaan. Ydintoimintoihin panostetaan ja investoidaan ja niistä pyritään saamaan lisää synergiahyötyjä. Ydintoimintojen ulkopuolella olevista toiminnoista tullaan osittain luopumaan tai niitä tullaan supistamaan tai ulkoistamaan. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 2 EU:n ilmasto- ja energiapaketin sekä energiapolitiikan muutosten vaikutusten analysointia liiketoimintaamme syvennettiin. Eri energiatuotantovaihtoehtojen vaikutuksia konsernin talouteen ja riskipositioon, toimintaympäristön muutoksia ja erityisesti kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä arvioitiin laajassa selvityksessä. Sähköautojen vaikutuksia jakeluverkkoon ja sähköautojen yleistymisen mukanaan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia tutkittiin opinnäytetyössä. Yhteistyötä käynnistettiin kuumavesiuuton tutkimiseksi ja kehittämiseksi metsähakkeen, rakennusjätteen, oljen sekä rahkasammalten ja turpeen hyödyntämisestä etanolin, erikoissokereiden sekä biohiilen raaka-aineena. Voimalaitosten polttoainekuljetusten logistiikkaa ja toimitusten pullonkauloja analysoitiin erillisessä simulointihankkeessa. Jatkoimme voimalaitostuhkien hyötykäytön selvittämistä yhteistyössä VTT:n ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Saatoimme päätökseen REACH-asetuksen mukaiset voimalaitostuhkien rekisteröinnin molempien tuotantoyhtiöiden osalta ja osallistuimme sitä edistävän seostuhkakonsortion ohjausryhmätyöskentelyyn. Nenäinniemen puhdistamon biokaasujen hyötykäyttöä selvitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa. Pyrolyysiprosessin kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä jatkettiin yrityskonsortion kanssa laadittujen taloudellisten analyysien pohjalta. Energiateollisuus ry:n mandaatilla osallistuimme Eurelectricin uusiutuvien energialähteiden ja hajautetun tuotannon työryhmätyöskentelyyn ja eurooppalaiseen edunvalvontaan. Konsernissa on käynnissä useita hankkeita biopolttoaineiden osuuden lisäämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa. Biopolton vaikutuksia lämpöpintojen likaantumiseen ja tulistinmateriaaleihin tutkitaan. Polttoainelogistiikkaa pyritään kehittämään jatkuvasti ja siihen liittyen päätettiin investoida puupolttoaineen käyttöpaikkamurskaimeen Keljonlahden voimalaitosalueelle. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liiketoimintaympäristön käydessä yhä monimutkaisemmaksi, toimintavuoden aikana panostettiin edelleen konsernin kokonaisvaltaiseen ja suunnitelmalliseen ja erityisesti ennakoitavien riskien hallintaan osana liiketoiminnan strategista ja operatiivista johtamista. Konsernin riskienhallintakäytäntöjä päivitettiin uuden toimintamallin mukaiseksi. Riskikartoitukset tehtiin toiminnoittain tavoitteena tunnistaa yhtiön tuloksenteon kannalta kaikki konsernille merkittävimmät riskit. Tulevaisuuden suurimpia riskejä tarkasteltiin herkkyysanalyysien ja skenaarioiden avulla. Tuleviin vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla tuotannon keskeytykset ja erilaiset onnettomuustilanteet.

5 Riskienhallinta keskittyy erityisesti konsernin kriittisiin menestystekijöihin: energian hankinnan kilpailukyvyn turvaamiseen, polttoainehankinnoissa onnistumiseen, liiketoimintaprosessien tekniseen toimintavalmiuteen, kustannustehokkuuteen, osaamisen varmistamiseen sekä tehokkaaseen markkinointiin ja myyntiin. Konsernin merkittävimmät riskit kaukolämmön ja sähkön osalta ovat turpeen ja puun hinta ja saatavuus, polttoainelogistiikka, tuotannon keskeytykset, päästöoikeuksien hintakehitys, sähkön markkinahinnan vaihtelu sekä kaukolämpötuotteen kilpailukyky. Veden osalta suurimmat riskit ovat vesihuoltoverkoston huono kunto, vesijohtoverkoston saastuminen, vedenjakelun keskeytyminen sekä viemäritulvat ja ylivuodot. Korkea velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat rahoitus- ja maksuvalmiusriskin sekä rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen rakenteen vahvistamista. Korkotason nousuun on varauduttu konsernin korkosuojauspolitiikan mukaisin toimenpitein. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Konsernin tilikauden tappio oli 3,22 M. Tulos parani edellisen tilikauden tappiosta 6,24 M :lla, mutta jäi budjetoitua 2,0 M heikommaksi. Budjetista jääminen johtui pääasiassa Keljonlahden voimalaitoksen käyttöönoton viivästymisestä ja sitä seuranneesta korvaavan energiantuotantokapasiteetin ennakoitua suuremmasta käytöstä. Konsernin viime vuosina tekemät merkittävät investoinnit energiantuotantokapasiteettiin näkyvät konsernin taseen kasvuna ja samassa suhteessa kasvaneet poistot rasittavat konsernin tulosta vuosiksi eteenpäin. Taseen kasvu on rahoitettu vieraalla pääomalla, joten myös korkokulut ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti. Keljonlahden voimalaitoksen laitteistojen leasing-maksujen kulut tulevat näkymään tuloslaskelmassa täysimääräisesti tilikaudesta 2011 alkaen. Konsernin kyky tehdä tulosta on vaatimaton seuraavat vuodet, joskin konsernin kannattavuuden odotetaan kuitenkin kohenevan ja tuloksen paranevan lähelle nollaa tilikaudella Kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi ja velan määrän lievästi vähentyvän. Konsernin keskittyminen ydintoimintoihinsa vapauttaa pääomia, mutta toisaalta se saattaa tuottaa uusia investointeja ydintoimintoihin, lähinnä energiantuotantoon ja siirtoverkkoihin. Konsernin omavaraisuusaste on huono. Huonoa on myös vieraan pääoman korkea määrä suhteessa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 3 Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Tunnuslukuja, JE-konserni Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 10,5 7,7 16,3 Oman pääoman tuotto % neg neg 12,0 Omavaraisuusaste % 4,4 5,0 10,0 Tunnuslukuja, emoyhtiö Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 11,0 13,0 18,8 Oman pääoman tuotto % 10,2 neg 13,0 Omavaraisuusaste % 8,6 7,8 10,5 Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto liiketoiminnoittain t Lämpö Sähkö Vesi Muut

6 Investoinnit liiketoiminnoittain t Lämpö ja sähkö Vesi Muut Muut tunnusluvut liiketoiminnasta Energian myynti, konserni Lämpö (GWh) Sähkö (GWh) Vesiliiketoiminta Veden tuotanto m³ Veden talousmyynti m³ Veden tukkumyynti m³ Jäteveden laskutus m³ Henkilöstö Keskimääräiset henkilöstömäärät Konserni Emoyhtiö Palkkasummat t Konserni Emoyhtiö Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Palkitsemisjärjestelmästä päättää kunkin yhtiön hallitus ja hallitus vahvistaa vuosittain palkitsemiseen liittyvät periaatteet, sekä päättää maksettavan palkkion määrän tilikauden päättymisen jälkeen. Palkitsemisjärjestelmän mittarit liittyvät pääasiassa kannattavuuteen ja tuottavuuteen ja ne ovat erilaisia eri organisaatioille ja henkilöstöryhmille. Hallitus päätti, että :ssä ei makseta tulospalkkioita tilikaudelta Ympäristötekijät JE-konsernin ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat hallituksen hyväksymät periaatteet: Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. JE- konserniin kuuluvilla yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. Toimintavuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia ympäristöpolitiikan linjauksista. Konserni julkaisee erillisen ympäristöraportin. Osakeyhtiötä koskevat toimintakertomustiedot Yhtiön osakkeet Yhtiössä on 30 osaketta, joilla kaikilla on sama äänioikeus ja sama oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden voitto ,95 siirretään edellisien kausien voittovarojen tilille.

7 TULOSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR Liite LIIKEVAIHTO , , , ,38 Muut liiketoiminnan tuotot , , , ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , , , ,22 Varastojen lisäys (-), vähennys (+) , , , ,28 Ulkopuoliset palvelut , , , ,43 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,37 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , , , ,60 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,14 LIIKEVOITTO , , , ,58 5 Rahoitustuotot- ja -kulut 6 Korko- ja rahoitustuotot , , , ,27 Korko- ja rahoituskulut , , , ,05 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , , , ,78 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,20 Satunnaiset erät 0, , , ,47 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,27 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) , ,26 Tuloverot , ,23 0, ,93 Laskennallisen verovelan muutos , ,91 0,00 0,00 Vähemmistöosuudet , ,60 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , , ,95 385,08

8 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 8 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , , ,39 Liikearvo , , , ,10 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,71 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,16 Verkostot , , , ,64 Koneet ja laitteet , , , ,63 Koneet ja kalusto , , , ,85 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,72 hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,55 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, , ,48 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,40 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,40 Muut saamiset 3 000, ,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,03 6 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,96 Keskeneräiset tuotteet , ,76 0, ,57 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,53 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,15 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,80 Saamiset muilta , , , ,58 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,53 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,81 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,08 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ,74 0, ,74 0,00 Muut saamiset , , , ,91 Siirtosaamiset , , , ,02 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,27 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,18

9 TASE Liite Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 Osakepääoma , , , ,79 Ylikurssirahasto , , , ,18 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,74 Tilikauden voitto/tappio , , ,95 385,08 Oma pääoma yhteensä , , , ,79 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,30 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0,00 0, , ,83 VIERAS PÄÄOMA 11 Liittymismaksut , , , ,03 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat , , , ,47 Heikomman etuoikeuden omaava laina , , , ,88 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Laskennallinen verovelka , ,16 0,00 0,00 Muut velat , ,60 0,00 0,00 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,35 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,31 Ostovelat , , , ,80 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,02 Velat omistusyhteysyrityksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat , , , ,26 Siirtovelat , , , ,79 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,18 7 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,18

10 RAHOITUSLASKELMA Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö EUR LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , , , ,20 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 2 239, , , ,93 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,78 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,09 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,79 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , , , ,19 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) , , , ,29 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,40 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista , , , ,05 Saadut korot liiketoiminnasta , , , ,06 Maksetut välittömät verot , ,23 0, ,93 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , ,48 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,48 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , , ,19 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0, ,00 0,00 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot ,84 0, ,84 0,00 Luovutustulot muista sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00 Myönnetyt lainat 0,00 0, , ,00 Lainasaamisten takaisinmaksut 3 091, , , ,60 Investoinneista saadut korot 0,00 0, , ,21 Investointien rahavirta (B) , , , ,38 8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen nosto 0, ,90 0, ,90 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys , , , ,73 Maksetut ja saadut konserniavustukset 0,00 0, , ,85 Liittymismaksujen lisäys , , , ,57 Lyhytaikaisten lainojen nosto , ,00 0, ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys , , , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,59 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , , , ,69 Rahavarat , , , ,60 Rahavarat , , , ,29 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

11 JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY on Jyväskylän kaupungin tytäryhtiö (100 %). Emoyhteisön tilinpäätös on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskuksesta, Heikinkatu 3, JYVÄSKYLÄ. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö sekä tytäryhtiöt (100 %) JE-Urakointi Oy, JE-Siirto Oy ja Jyväskylän Energiantuotanto Oy sekä Jyväskylän Voima Oy (68,7%). Vähemmistöosuudet on erotettu omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Jyväskylän Energiantuotanto sisältyy konsernitilinpäätökseen toisen kerran. Osakkeiden ostosta syntyneestä konserniliikearvosta kohdistettiin päästöoikeuksiin ,58 euroa ja liikearvoon ,10 euroa. Päästöoikeuksia poistetaan käytön mukaan. Vuonna 2010 päästöoikeuksista kirjattiin käytön mukaan poistoa , 72 euroa. Konserniliikearvon poistoaika on 12 vuotta. Vuotuinen poisto on , 06 euroa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäiset katteet on eliminoitu. Konsernitilinpäätöksessä poistoerot on jaettu omassa pääomassa esitettäväksi eräksi ja laskennalliseksi verovelaksi. Vuonna 2008 hankinttu Jyväskylän Voimalaakso Oy fuusioitiin :öön 2009 tilikauden aikana. Fuusiovoitto sisältyi satunnaisiin eriin. Osakkuusyritykset ovat merkitty hankintamenon mukaisina taseeseen. Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus 9 Konserninssa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Keljonalahden voimalaitoksen koekäyttö ja tuotantokäytön aloittaminen , jolloin myös poistot pääsääntöisesti aloitettiin. Leasingomaisuuden hankkimiseen liittyvien pitkävaikutteisten menojen poisto aloitetaan leasingkauden alkaessa helmikuussa Jyväskylän Voima Oy:n aktivointi ja poistoperiaatteet Valmistunut omaisuus on jaettu rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä muihin pitkävaikutteisiin menoihin, jotka poistetaan suunnitelman mukaisin poistoin. Korko- ja rahoituskuluja on aktivoitu kumulatiivisesti ,77 euroa. Edellä mainittujen lisäksi on aktivoitu leasingsopimuksen korkoja ,53 euroa. KÄYTTÖOMAISUUS JA POISTOT Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Aineettomat oikeudet 10 Aineettomiin oikeuksiin sisältyvät päästöoikeudet käytön mukaan Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot leasingomaisuuteen kohdistuvat menot 15 leasingsopimuksen ennakonkorot 10 muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset ja rakennelmat Aluerakennelmat 40 Tuotannon ja jakelun laitteet Verkostot 25

12 Höyryputki 6 Siirrettävät lämpökeskukset 10 Mittauslaitteet 5 10 Kaukokäyttölaitteet 5 Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Vesiliiketoiminnan hankinnasta syntynyt liikearvo poistetaan 10 vuodessa, koska liikearvon tuloa tuottavan ajan katsotaan olevan vähintään 10 vuotta. Jyväskylän Energiantuotannon hankinnasta syntynyt konserniliikearvo poistetaan 12 vuoden aikana. Rauhalahden voimalaitoksen poistoaikaa on jatkettu vuoteen 2020 asti voimalaitoksen arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella ja näin ollen myös konserniliikearvon tuloa tuottava vaikutus on 12 vuotta. VAIHTO-OMAISUUS Polttoöljyvarastot on arvostettu FIFO-periaatteen mukaan Puupolttoainevarasto hankintahinnalla Aine- ja tarvikevarastot muuttuvalla keskihinnalla Keskeneräiset tilaustyöt hankintahintaisina 10

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti , , , ,03 Sähkön siirto , ,14 0,00 0,00 Lämmön ja höyryn myynti , , , ,14 Veden myynti , , , ,93 Polttoainemyynti , , , ,66 Liittymismaksut , , , ,54 Tilauspalvelujen myynti , , , ,74 Muut myyntiin liittyvät tulot , , , ,34 Liikevaihto yhteensä , , , ,38 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , , , ,38 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratulot , , , ,81 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , , ,16 0,00 Taloushallinnon palveluiden myynti 0, , , ,85 Etävalvontapalvelut 0, ,87 0,00 0,00 Päästöoikeuksien myynti ,00 0, ,00 0,00 Vakuutuskorvaus ,43 0, ,43 0,00 Muut tulot , , , ,09 Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä , , , ,75 3 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,60 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,81 Lakisääteiset henkilösivukulut , , , ,19 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , , , ,60 Aktivoidut palkat ja palkkiot , ,55 0,00 0,00 Aktivoidut henkilösivukulut , ,43 0,00 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,60 11 Toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot , , , ,55 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Liikearvo , , , ,01 Päästöoikeudet , ,69 0,00 0,00 Muut aineettomat oikeudet , , , ,84 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,60 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,23 Koneet ja laitteet , , , ,92 Verkostot , , , ,49 Koneet ja kalusto , , , ,35 Lisäpoisto, arvonalentumista 0, ,99 0, ,00 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , , , ,44 5 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT Vapaaehtoiset henkilöstökulut , , , ,63 Vuokrat , , , ,63 Toimitilakulut , , , ,00 Hallintokulut , , , , , , , ,14 Tilintarkastajan palkkio Tilintarkastuspalkkiot , , , ,05 Muut palkkiot 5 706, , , , , , , ,85

14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Osinkotulot , , , ,00 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muilta , , , ,72 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 0, , ,31 Emoyhteisöltä , , , ,70 Muilta , , , ,54 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , , , ,27 Korkokulut ja muut rahoituskulut Emoyhteisölle , , , ,96 Muille , , , ,09 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , , , ,05 Satunnaiset erät Konserniavustus 0,00 0, , ,85 Fuusiovoitto 0, ,62 0, ,62 7 Poistoeron muutos Rakennuksista 0,00 0, , ,41 Verkot 0,00 0, , ,86 Koneet ja kalusto 0,00 0, , ,99 Poistoeron muutos yhteensä 0,00 0, , ,26 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot satunnaisista eristä , ,90 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,97 Laskennallisen verovelan muutos , ,91 0,00 0,00 Välittömät verot yhteensä , ,68 0, , PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , , , ,20 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,23 Hankintamenot , , , ,43 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,78 Lisäpoistot 0, ,00 0, ,00 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,45 Kirjanpitoarvo , , , ,20 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , , , ,20 Aineettomiin oikeuksiin sisältyy konsernissa päästöoikeusvarallisuutta ,77 euro. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno , , , ,91 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , , , ,48 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,56 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,04 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,65 Tilikauden suunntelman mukaiset poistot , , , ,23 Kirjanpitoarvo , , , ,16

15 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Koneet ja laitteet Hankintameno , , , ,55 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,48 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,03 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,48 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,92 Kirjanpitoarvo , , , ,63 Verkostot Hankintameno , , , ,41 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,60 Hankintamenot , , , ,01 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,88 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,49 Kirjanpitoarvo , , , ,64 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,33 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,15 Vähennykset ja siirrot tilikauden aikana , , ,18 0,00 Hankintamenot , , , ,48 Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot , , , ,28 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot , , , ,35 Lisäpoisto 0, ,99 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,85 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintamenot , , , ,64 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintamenot , , , ,64 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,64 13 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt Hankintameno , , , ,55 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,07 Vähennykset tilikauden aikana , , , ,90 Kirjanpitoarvo , , , ,72 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,55 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno , , , ,92 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,56 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,00 0, ,00 Kirjanpitoarvo ,00 0, , ,48 Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno , , , ,96 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,56 0, ,56 Kirjanpitoarvo , , , ,40 Muut osakkkeet ja osuudet Hankintameno , , , ,40 Lisäykset tilikauden aikana , , , ,00 Vähennykset kauden aikana ,83 0, ,83 0,00 Hankintameno , , , ,40 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset ,00 0,00 0,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,00 0,00 0,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 000, ,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä , , , ,28 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,03

16 OSAKKEET MUISSA YHTIÖISSÄ Osakkeiden lkm Omistusosuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo Konserniyritykset JE-Urakointi Oy ,00 % , ,85 JE-Siirto Oy ,00 % , ,07 Jyväskylän Energiantuotanto Oy ,00 % ,56 Jyväskylän Voima Oy ,70 % , ,48 Osakkuusyritykset KS Energiavälitys Oy 46 44,66 % 9 250, ,40 C-Ella Oy ,30 % , , ,40 Muut osakkeet Energiameklarit Oy 38 3,80 % , ,85 Jyväskylän Messu- ja kongressikeskus ,63 % 1 681, ,85 Suomen Hyötytuuli Oy ,50 % ,38 JyväsSeed Fund Oy 20 1,67 % , ,00 Enas Oy ,28 As Oy Tapionkulma 20 1,25 % 6 250, ,00 Kiint. Oy Kuusamon Lampitropiikki ,36 Voimaosakeyhtiö SF , , ,28 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,65 0,00 0,00 Polttoaineet , , , ,96 Keskeneräiset tuotteet , ,76 0, ,57 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , ,53 14 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset ,00 0, , ,15 lisäys tilikauden aikana 0,00 0, , ,00 vähennys tilikauden aikana 0,00 0, ,00 0,00 Saamiset ,00 0, , ,15 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluessa 0,00 0, , ,15 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Saamiset , , , ,20 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,40 0, ,40 Saamiset , , , ,80 Saamiset, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua , , , ,80 Saamiset muilta Pääomalaina, Energiameklarit Oy , , , , , , , ,58 Pääomalainalle maksetaan korkoa 5 % / vuosi vain jos yhtiön vapaa pääoma täyttää pääomalainan koron maksamiselle asetetut ehdot ( asti voimassa olleen OYL 5 luku). Lainan antaja voi halutessaan muuttaa lainan joko osittain tai kokonaan osakepääomaksi. Sitä osaa lainasta, mitä ei ole muutettu osakepääomaksi. maksetaan takaisin pääomalainojen suhteessa siltä osin, kun yhtiön oma pääoma täyttää pääomalainan takaisnmaksun ehdot. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,81 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,72 Lainasaamiset , ,40 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,89

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Saamiset emoyhteisöltä Myyntisaamiset , , , ,55 Konsernitilisaamiset , , , ,02 Siirtosaamiset , , , ,50 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , , , ,08 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ,74 0, ,74 0,00 Muut saamiset , , , ,91 Siirtosaamiset , , , ,02 Siirtosaamisten olennaiset erät Lämmön myyntitulojen jaksotus 0, ,96 0, ,96 Polttoainetoimitusten ennakkomaksut , , , ,96 Korvaus työterveyshuollosta , , , ,28 Vakuutusmaksujaksotukset 0, ,15 0, ,80 Rahoituskuluennakot , , , ,32 Tuotannon tukimaksut , , ,29 0,00 Tasesähkö ,84 0,00 0,00 0,00 Menoennakot ,35 0, ,40 0,00 Vakuutuskorvaus ,43 0, ,43 0,00 Muut , , , ,70 Siirtosaamiset yhteensä , , , ,02 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,27 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,15 10 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , , ,79 Osakepääoma , , , ,79 15 Ylikurssirahasto , , , ,18 Ylikurssirahasto , , , ,18 Sidottu oma pääoma yhteensä , , , ,97 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,33 Vero-oikaisu v ,87 0, ,59 Oikaisu vähemmistöosuuteen ,70 0,00 0,00 Tilikauden voitto , , ,95 385,08 Vapaa oma pääoma yhteensä , , , ,82 Oma pääoma yhteensä , , , ,79 Vähemmistöosuuden muutos Vähemmistöosuus , ,00 Lisäys ,70 0,00 Vähennys ,70 Vähemmistöosuus , ,30 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,33 Oikaisu v , , , ,74 Tilikauden voitto ,95 385,08 Yhteensä , ,82 Kertynyt poistoero Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja laitteet , ,82 Verkostot , ,48 Koneet ja kalusto , ,86 Kertynyt poistoero yhteensä , ,83

18 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut Tilikauden alussa , , , ,46 Lisäykset / vähennykset Sähköliittymismaksut 7 228, ,47-521, ,47 Lämpöliittymismaksut 3 565, , , ,42 Vesiliittymismaksut 7 483, , , ,68 Liittymismaksut yhteensä , , , ,03 Pitkäaikainen vieraspääoma Velat saman konsernin yrityksille Emoyhteisölle Debentuurilaina, takaisinmaksu yhtenä eränä Debentuurilaina, takaisinmaksu yhtenä eränä Heikomman etuoikeudenomaava laina takaisinmaksu yhtenä eränä , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Rahalaitoslainat , , , ,00 joista erääntyy viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan , , , ,00 kuluttua Laskennallinen verovelka , ,16 0,00 0,00 Muut lainat , ,60 0,00 0,00 joista erääntyy viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan , ,60 kuluttua 16 Pitkäaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,35 Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,31 Ostovelat , , , ,80 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 0,00 0, , ,99 Siirtovelat 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat 0,00 0, , ,55 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä 0,00 0, , ,54 Velat emoyhteisölle Ostovelat , , , ,53 Siirtovelat , , , , , , , ,48 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , , , ,02 Muut velat , , , ,26 Siirtovelat , , , ,79 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Henkilöstökulut , , , ,96 Laskuttamaton energianhankinta , , , ,40 Tuloennakot energialaskuista , , , ,20 Sähkön- ja siirron myyntitulojen jaksotus , , , ,84 Korkomenojen jaksotukset , , , ,64 Tuloennakot myyntitöistä , ,29 0,00 0,00 Muut , , , ,75 Siirtovelat yhteensä , , , ,79 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,18

19 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimukset, sis. alv Seuraavalla tilikaudella maksettavat , , , ,69 Myöhemmin maksettavat , , , ,72 Leasingsopimusvastuut yhteensä , , , ,41 Tuotantokoneiden leasingsopimuksen ( ,28, alv 0 %) varsinainen leasingkausi on viidentoista (15 ) vuoden mittainen ajanjakso alkaen 4. helmikuuta Jyväskylän Voima Oy;n leasingsopimuksen jäännöarvo on neljäkymmnetä (40) prosenttia perushinnasta varsinaisen leasingkauden päättyessä ( ). Omista sitoumuksista , , , ,00 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut takaukset, liittymismaksut , , , ,00 Yhtiö on antanut tytäryhtiölleen JE-Siirto Oy:lle omavelkaisen takauksen liittyjien verkonhaltijalle maksamien palautuskelpoisten liittymismaksujen vakuudeksi. Takaukset muiden puolesta , , , ,64 Muut taloudelliset vastuut Johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Käypäarvo, EUR , , , ,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , , , ,00 Koronvaihtosopimukset Käypäarvo, EUR , , ,00 0,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , , ,00 0,00 17 Päästöoikeussopimukset Käypäarvo, EUR , , , ,00 Kohde-etuuden arvo, EUR , , , ,00 Arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kauppojen toteuduttua. YMPÄRISTÖVASTUUT Yhtiön sähköverkkoon kuuluu kyllästettyjä puupylväitä, jotka vaihdetaan vuoteen 2031 mennessä. Pylväiden jätteenkäsittelymaksu tämän päivän hinnoilla on euroa. PÄÄSTÖOIKEUDET Konsernin vastiikkeetta saadut päästöoikeudet CO ,00 tonnia päästökauppajaksolle käytetty ,00 ostettu ,00 käytetty ,00 myyty , ,00 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN Sähköliiketoimintojen eriyttäminen on konsernissa toteutettu jakamalla eriytettävät liiketoiminnot eri yhtiöihin. Sähköverkkotoimintaa harjoittaa perustettu ja toimintansa aloittanut JE-Siirto Oy, jonka tilinpäätös sisältää verkkoliiketoiminnan tiedot. Emoyhtiö on vuokrannut sähköverkot JE-Siirto Oy:lle, joka vastaa verkkojen kunnossapidosta ja rakennuttamisesta. Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelmassa myyntiliiketoiminnan ja vähäisen oman tuotannon kulut on kohdistettu liiketoiminnalle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konsernipalveluiden yhteiset erät on kohdistettu kullekin toiminnolle määriteltyjen jakoperusteiden mukaisesti. Taseen erät on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja konsernipalveluiden yhteiset erät sovittujen jakoperusteiden mukaisesti. Tase on tasattu rahavarojen muutoksella.

20 MUUN SÄHKÖLIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkön osto Muut ostot tilikauden aikana , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä , ,00 Varaston muutos 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut Kantaverkkomaksut Muut ulkopuoliset palvelut , ,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liikearvosta 0,00 0,00 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Sisäiset kulut Muut liiketoiminnan muut kulut , ,00 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,00 18 LIIKEVOITTO , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Kunnalta 2 470, ,00 Muilta , ,00 Rahoitustuotot yhteensä , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Kunnalle , ,00 Muille , ,00 Rahoituskulut yhteensä , ,00 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase...5-6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase...5-6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase...5-6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot...8-14 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus...15

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot