KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai klo Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 29.5.2012 klo 18.30-19.35. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 5/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai klo Kunnanviraston kahvio Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Nuutinen Pekka Korhonen Ilkka Puranen Pekka Voutilainen Jouko Lempinen Sami Väätäinen Kullervo Liimatainen Mirva Kemppainen Seija Tarkkonen Jaana Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Mirva Liimatainen ja Kyllikki Kekkonen PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Puheenjohtaja Maarit Tarvainen Tarkastusaika Tervo Allekirjoitukset Mirva Liimatainen Pöytäkirjanpitäjä Anna Kuhmonen Kyllikki Kekkonen PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Tervossa Allekirjoitus ilmoitustaulunhoitaja Saini Malinen

2 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 36 Perusturvalautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosääntö 8 :n ja 9 :n mukaisesti, kun perusturvalautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan perusturvalautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä esityslista, on toimitettu lautakunnan jäsenille perjantaina Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSAJANKOHTA Perusturvaltk 37 Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa valitut pöytäkirjan tarkastajat. Perusturvalautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Sami Lempisen ja Mirva Liimataisen Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Mirva Liimatainen ja Kyllikki Kekkonen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen..

4 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MAHDOLLISTEN LISÄASIOIDEN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 38 Hallintosäännön 11 :n mukaan kokouksen asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Perusturvalautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityksen mukainen.

5 Perusturvalautakunta KOTISAIRAANHOITAJA SATU TIIHOSEN JA TOIMISTOSIHTEERI PIRKKO VÄÄTÄISEN TEHTÄVÄNKUVIEN JA TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TARKISTAMINEN Perusturvaltk 39 ( ) Kotisairaanhoito on siirtynyt Sisä-Savon terveydenhoidon kuntayhtymältä Tervon kunnan toiminnaksi Kotisairaanhoitajien tehtävänkuva ja palkka määriteltiin tällöin aiemman toimen pohjalta. Kunnan kotihoidossa tulee nimetä kotisairaanhoidosta vastaava työntekijä sekä vastuulääkäri. Kotihoidon vastuulääkäriksi on nimetty Erja Kuisma. Sairaanhoidon vastuutyötehtäviä on käytännössä hoitanut Satu Tiihonen. Käytännössä tämä on merkinnyt vastuuta kotisairaanhoidon toiminnasta kotihoidon kokonaisuudessa. Vuoden 2012 alussa Tervon kunnassa otettiin käyttöön Alue-Pegasos kotihoito-ohjelma, jonka Tervon kunnan vastuukäyttäjäksi nimettiin Satu Tiihonen ja Pirkko Väätäinen. Vastuukäyttäjän tehtäviin kuuluu muiden työntekijöiden ohjaus ja neuvonta ongelmatilanteissa. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi muutokset kotisairaanhoitaja Satu Tiihosen ja toimistosihteeri Pirkko Väätäisen tehtävissä. Perusturvalautakunta valtuuttaa palkka-asiamiehen, kunnanjohtajan neuvottelemaan ja päättämään Satu Tiihosen ja Pirkko Väätäisen tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksista tehtävien muutosten edellyttämällä tavalla. Perusturvalautakunta jättää asian pöydälle lisäselvittelyä varten. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 27 :n mukaan palkkauksesta valinnan yhteydessä päättää valitseva viranomainen neuvoteltuaan asiasta palkka-asiamiehen kanssa ennen palkkauk sen vahvistamista. KVTES luvun 10 :n 1 mom. Mukaan Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleen järjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan tehtävien muutosajakohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi. Tervon kunnan hallintosäännön :n mukaan tehtävänku-

6 Perusturvalautakunta vauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä viranhaltijan/työntekijän kanssa. Tehtävänkuvaukset hyväksyy toimistopäällikkö välittömien alaistensa osalta. 1. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi saatetuksi muutokset kotisairaanhoitaja Satu Tiihosen ja toimistosihteeri Pirkko Väätäisen tehtä vissä. 2. Perusturvalautakunta toteaa, että hallintosäännön mukaisesti perusturvajohtaja päättää neuvoteltuaan asiasta palkka-asiamiehen kanssa Satu Tiihosen ja Pirkko Väätäisen tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksista tehtävien muutosten edellyttämällä tavalla. Esityksen mukainen.

7 Perusturvalautakunta KOTIHOITOPALVELUJEN ESIMIEHEN TEHTÄVÄNKUVA JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Perusturvaltk 40 ( ) Kotihoitopalvelujen esimies on ilmoittanut hakevansa eläkettä niin, että hän jää eläkkeelle Välittömästi ennen eläkkeelle siirtymis tään hän pitää kertyneet lomat siten, että loma alkaa Koti hoidon toiminnan kannalta on tärkeää, että uusi työntekijä pääsee aloit tamaan työnsä heti kesälomakauden jälkeen. Rekrytoinnin mahdollista miseksi tulee täsmentää kotihoitopalvelujen esimiehen tehtävänkuva ja kelpoisuusvaatimukset. Tehtävänkuvaa on valmisteltu yhdessä kotihoi topalvelujen esimiehen, kotisairaanhoitajien, osastonhoitajan sekä hal linto- ja kunnanjohtajan kanssa. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 30 mukaan tehtävänkuvaukset hyväksyy toimistopäällikkö välittömien alaistensa osalta. 1) Kotihoitopalvelujen esimiehen tehtävänkuva saatetaan tiedoksi perusturvalautakunnalle (Liite 2). 2) Perusturvalautakunta hyväksyy kotihoitopalvelujen esimiehen kelpoisuusvaatimuksiksi terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tutkinnot. Eduksi viran täytössä katsotaan suuntautuminen vanhustyöhön, dementiakoulutus ja gerontologiset opinnot. Perusturvalautakunta jättää asian pöydälle lisäselvittelyä varten. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään lailla ( /272) ja asetuksella (608/2005). Kelpoisuuslain- ja asetuksen mukaisia sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia on noudatettava kaikilla kunnan ja valtion hallinnonaloilla sekä yksityisissä sosiaalipalveluissa, jotka kuuluvat yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain piiriin. Laissa on määritelty kelpoisuusvaatimukset tehtävänimikkeittäin keskeisiin sosiaalihuollon ammatteihin sekä vahimmäiskoulutusvaatimus muihin sosiaalihuollon ammatillisiin tehtäviin. Sosiaalihuollon johtotehtävistä säädetään kelpoisuuslain 10 :ssä.

8 Perusturvalautakunta Kelpoisuuslaissa ei määritellä johtotehtävistä käytettäviä ammattinimikkeitä. Kelpoisuuden kannalta ratkaisevaa on tehtävien sisältö. Lain 10 :n 4 mom. mukaan kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen (464/1998) 1 :n mukaan mukaisesti korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, maanpuollustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sekä väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta kokeilusta annetussa laissa (645/2001) tarkoitetut ammattikorkeakoulun jatkotutkinnot. Sosiaalihuollon kelpoisuuslaissa- ja asetuksessa korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan siis vähintään alempaa yliopistollista tutkintoa taikka ammattikorkeakoulututkintoa. Siirtymäsäännösten mukaisesti myös ammattikorkeakoulututkintoja edeltäneet opistoasteen tutkinnot tuottavat kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään korkeakoulututkintoa. Ylempi yliopistollinen korkeakoulututkinto sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaavat tasoltaan ylempää korkeakoulututkintoa. Riittävä johtamistaito edellyttää joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamiskoulutusta tai käytämnnön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Tervon kunnan hallintosäännön V luvun 26 :n mukaan henkilöstön kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä niistä virkaa tai tointa perustettaessa tai muutoin on päätetty taikka säädetty ja niistä pidetään erillistä luetteloa. Perusturvajohtaja selvitti puhelimitse millaisia koulutuksia kotihoitopalvelujen esimiehillä on Vesannon, Keiteleen ja Pielaveden kunnissa. Vesannolla ja Pielavedellä esimiehellä on sairaanhoitajan koulutus. Keiteleellä Vanhustyön johtajalla on AMK-sosionomi koulutus. Tehtävien sisältö vaihtelee eri kunnissa.

9 Perusturvalautakunta Kotihoitopalvelujen esimiehen tehtävänkuva saatetaan tiedoksi perusturvalautakunnalle (Liite 1). 2. Perusturvalautakunta hyväksyy kotihoitopalvelujen esimiehen kelpoisuusvaatimuksiksi tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, vanhustenhuollon tuntemuksen sekä riittävän johtamistaidon. 1. Esityksen mukainen. 2. Perusturvalautakunta hyväksyy kotihoitopalvelujen esimiehen kelpoisuusvaatimuksiksi tehtävään soveltuvan sosiaali- tai terveydenhuollonalan korkeakoulututkinnon, vanhustenhuollon tuntemuksen sekä riittävän johtamistaidon.

10 Perusturvalautakunta VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINTAAN HAETTUJEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Perusturvaltk 41 Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt vanhusten virkistystoimintaan osoitetun euron käytöstä seuraavaa: Vanhusten virkistystoimintaan osoitettuja perintövaroja voidaan käyttää järjestöjen tai kunnan järjestämiin vanhusväestölle suunnattuihin tapahtumiin retkiin ja muuhun virkistystoimintaan. Varoja voidaan myöntää sellaiseen toimintaan, johon kaikilla Tervon kunnan ikäihmisillä on mahdollisuus osallistua tai joka laajasti edesauttaa ikäihmisten virkistäytymismahdollisuuksia kunnassa. Kunnan omaan ikäihmisten virkistystoiminnan järjestämiseen varataan 1500 euroa, josta avustusta myönnetään vuosittain enintään 500 euroa euroa varataan järjestöjen käyttöön, josta avustusta myönnetään vuosittain enintään euroa. Avustukset tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella Tervon perusturvalautakunnalta vuosittain mennessä noudattaen kunnan yleistä virastoaikaa. Jos kyseinen päivä ei ole arkipäivä hakemus tulee toimittaa perusturvalautakunnalle viimeistään seuraavana arkipäivänä nuodattaen kunnan yleistä virastoaikaa. Hakemuksessa tulee olla järjestön tiedot sekä haettavan avustuksen euromäärä ja käyttösuunnitelma. Perusturvalautakunta edellyttää, että avustus käytetään hakemuksessa määriteltyyn toimintaan. Tositteet kustannuksista, joihin avustus on käytetty tulee toimittaa sosiaalitoimistoon vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2012 avustukset myönnetään edellä määritellyin kriteerein vuoden 2012 aikana saapuneiden hakemusten perusteella. Vuoden 2012 aikana avustusta on haettu seuraaviin kohteisiin: Tarinatuvan ja päivätoiminnan vastuuhenkilöt (4 henkilöä) olivat Muistaakseni laulan koulutuksessa Joensuussa. Koulutus oli suunnattu ikäihmisten laulukerhojen pitäjille ja siellä annettiin oppia ja materiaalia toiminnan tueksi. Avustusta on haettu suullisesti koulutuksen matkakustannuksiin 404 km x 0,54 = 218,16 euroa. Eläkeliiton Tervon yhdistys on hakenut avustusta kesämatkansa museokohteiden lippukuluihin 1056 euroa. Eläkeliiton toimintaan voivat osallistua kaikki Tervolaiset ikäihmiset. (liitte 2).

11 Perusturvalautakunta Tarinatuvan vastuuhenkilöt ovat hakeneet suullisesti avustusta tehtävään kirkkoretkeen Pielavedelle. Avustusta haetaan matkakuluihin noin 350 euroa ja kahvitukseen noin 240 euroa (8 euroa X 30 henkeä) yhteensä 590 euroa. 1. Perusturvalautakunta myöntää avustusta vanhusten virkistytoimintaan osoitetuista perintövaroista Muistaakseni laulan koulutuksen matkakuluihin 218,16 euroa. 2. Perusturvalautakunta myöntää avustusta vanhusten virkistytoimintaan osoitetuista perintövaroista Eläkeliiton Tervon Yhdistyksen kesämatkan museokohteiden lippukuluihin avustusanomuksen mukaisesti 1056 euroa. 3. Perusturvalautakunta myöntää avustusta vanhusten virkistytoimintaan osoitetuista perintövaroista Tarinatuvan kirkkoretkeen Pielavedelle noin 590 euroa. Avustus maksetaan tositekuittien perusteella. 1. Esityksen mukainen. 2. Esityksen mukainen. 3. Esityksen mukainen.