KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai klo 18:30-20:05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05"

Transkriptio

1 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. x Huttunen Tuula Kumpulainen Tanja, varapj. x Kekkonen Kyllikki Nuutinen Pekka x Korhonen Ilkka Puranen Pekka x Voutilainen Jouko Lempinen Sami Väätäinen Kullervo x Liimatainen Mirva x Kemppainen Seija Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Nuutinen ja Mirva Liimatainen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Maarit Tarvainen Pirjo Nikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus Sosiaalijohtaja Pirjo Nikkinen

2 Sosiaalilautakunta 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos.ltk 31 Sosiaalilautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosääntö 8 :n ja 9 :n mukaisesti, kun sosiaalilautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan sosiaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmistö kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä esityslista on postitettu lautakunnan jäsenille Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätösehdotuksen mukaan.

3 Sosiaalilautakunta 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSAJANKOHTA Sos.ltk 32 Sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa valitut pöytäkirjan tarkastajat. Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi (vuorossa Pekka Nuutinen ja Mirva Liimatainen). Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen

4 Sosiaalilautakunta 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MAHDOLLISTEN LISÄASIOIDEN HYVÄKSYMINEN Sos.ltk 33 Hallintosäännön 11 :n mukaan kokouksen asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

5 Sosiaalilautakunta 5 VANHAINKOTI VALKOVUOKON LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Sos.ltk 34 Sosiaalilautakunta pyysi pitämässään kokouksessa (28 ) kunnanhallitukselta luvan täyttää Valkovuokon lähihoitajan toimi Sini vuokon ja Valkovuokon henkilöstöjärjestelyihin liittyen. Kunnanhallitus antoi toimen täyttöluvan kokouksessaan (33 ). Lähihoitajan toimi oli haettavana klo 15 mennessä työvoima hallinnon sivuilla sekä Tervon kunnan kotisivuilla. Kelpoisuusehdoksi tehtävään asetettiin lähihoitajan tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005/608, 8 ). Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Määräaikaan mennessä toimea haki yhteensä kuusi hakijaa, joista neljä täytti tehtävälle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Yhteenveto haki joista (Liite nro 1). Haastatteluryhmä, johon kuuluivat Maarit Tarvainen, Pirkko Simonen, Pirjo Hänninen ja Pirjo Nikkinen haastattelivat hakijoista kelpoisuusehdot täyttävät: Tarja Rissasen , Juha-Pekka Pasasen ja Janne Arosen ja Merja Palorannan Haastattelujen, työkokemusten ja hakemusasiakirjojen perusteella haastatteluryhmän mielestä sopivin henkilö lähihoitajan toimeen on Janne Aronen. Sosiaalilautakunta päättää valita vanhainkoti Valkovuokon lähihoitajan toimeen Janne Arosen ja hänen varalleen Juha-Pekka Pasasen. Toimi täytetään heti, kun toimeen valittu pystyy ottamaan tehtävän vastaan. Työsuhteessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkka määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS06A mukaan (peruspalk ka 1817,72 /kk).

6 Sosiaalilautakunta 6

7 Sosiaalilautakunta 7 VASTAAVAN SAIRAANHOITAJAN JA VANHUSTYÖN OHJAAJAN TEHTÄVÄNKUVIEN TAR- KISTAMINEN JA MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN Sos.ltk 35 Vastaavan sairaanhoitajan virka vanhainkoti Valkovuokossa on täytetty sosiaalilautakunnan päätöksellä Viran tehtävänkuvassa vastaavan sairaanhoitajan tehtäviksi määritellään sairaanhoidollisena asiantuntijana ja hoitotyön vastaavana sekä lähiesimiehenä toimiminen, sekä aktiivinen osallistuminen asiakkaiden hoitotyöhön ja sen kehittämiseen. Vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin ei ole kuulunut henkilöstöä eikä palveluja koskeva päätöksenteko. Vanhustyön ohjaaja on vastannut koko vanhustenhuollon taloushallin nosta, pääosin palvelujen myöntämisestä, henkilöstöhallinnosta, työ vuorosuunnittelusta sekä toiminnan johtamisesta. Vastaavan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluisivat luontevasti vanhustyön ohjaajalta siirrettävät vanhainkodin henkilöstöhallinto, työvuorojen suunnittelu, yksikön taloushallinto, päivittäinen hoitotyön johtaminen ja hoitotyön kehittämistehtävät. Vastaavan sairaanhoitajan lähiesimiehenä toimisi edelleen vanhustyön ohjaaja. Vastaavasti vanhustyön ohjaajan tehtäviin olisi luontevaa siirtää vanhusten yksityiseen laitoshoitoon ja palveluasumiseen sekä perhehoitoon liittyvät tehtävät. Sosiaalijohtaja on neuvotellut asiasta vastaavan sairaanhoitajan ja vanhustyön ohjaajan kanssa ja molemmat ovat sitä mieltä, että tehtävänkuvien tarkentaminen ja sitä kautta vastuiden jakaminen on perusteltua. Sosiaalijohtaja on työstänyt vanhustyön ohjaajan ja vastaavan sairaan hoitajan tehtävänkuvia yhdessä vanhainkoti Valkovuokon vastaava sairaanhoitajan ja vanhustyön ohjaajan kanssa. Tehtävänkuvat liitteenä

8 Sosiaalilautakunta 8 (Liite nro 2). Tehtävänkuvien tarkistamisen myötä tulee tehdä muutoksia myös hallintosääntöön viranhaltijoiden ratkaisuvallan osalta. Vastaavan sairaan hoitajan toimiessa vanhainkoti Valkovuokon lähiesimiehenä, kuuluu hä nen päätösvaltaansa hallintosäännössä määritelty tulosyksikön esimie hen päätösvalta koskien henkilöstöpäätöksiä (Tervon kunnan hallinto sääntö LUKU 5). Henkilöstöä koskevien päätösten lisäksi vastaavan sairaanhoitajan luon teviin tehtäviin kuuluisi lyhytaikaisesta hoidosta päättäminen. Tervon kunnan hallintosäännön 30 :n mukaan tehtävänkuvaukset hyväksyy toimistopäällikkö välittömien alaistensa osalta ja tulosyksikön esimies alaistensa osalta. Vanhustyön ohjaaja on vastaavan sairaan hoitajan esimies ja hyväksyy vastaavan sairaanhoitajan tehtävänkuvan. Tervon kunnan hallintosäännön 35a :n mukaan toimielimen ratkaisu valtaa siirretään yleisenä ratkaisuvaltana ja toimistokohtaisena ratkaisuvaltana siten, kuin hallintosäännössä määrätään taikka muutoin on säädetty. Hallintosäännössä ei ole määrätty vastaavan sairaanhoitajan päätösvallasta lyhytaikaisen hoidon osalta. 1. Sosiaalilautakunta päättää esittää Tervon kunnanhallitukselle, että hallintosäännön 36 :ään kohta 2. Sosiaalitoimisto, tehdään vanhusten huollon tehtävänkuvien muutoksista johtuen liitteen (Liite nro 3) mukainen muutos vanhustyön ohjaajan ratkaisuvaltaan ja lisäys vastaavan

9 Sosiaalilautakunta 9 sairaanhoitajan ratkaisuvallasta. 2. Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi vanhustyön ohjaa jan ja vastaavan sairaanhoitajan tehtävänkuvien muutokset.

10 Sosiaalilautakunta 10 LÄHIOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA Sos.ltk 36 Tervon kunnan kotipalvelun tulosyksikössä on ollut haettavana lähiohjaajan määräaikainen toimi vuodelle Toimeen valittiin työntekijä, joka ei ottanut tehtävää vastaan. Tehtävään varatut määrärahat käytettiin vuonna 2009 sosiaalilautakunnan päätöksen ( , 40 ) mukaisesti määräaikaisten hoitajien palkkaamiseksi. Vuodelle 2010 on edelleen määrärahavaraus kotipalvelun tulosyksikös sä kyseisen toimen täyttämiseksi. Sosiaalijohtaja on neuvotellut vanhustyön ohjaajan, sosiaalitoimiston kanslistin ja sosiaalityöntekijän kanssa sosiaalihuollon työntekijätarpeis ta. Ennalta ehkäisevässä lastensuojelutyössä on perhetyön tarvetta yhä enenevissä määrin. Nykykäytännön mukaan sosiaalitoimiston kanslisti on kahtena päivänä viikossa noin kaksi tuntia kerrallaan perhetyössä. Kanslistin kokoaikaista työpanosta tarvitaan kanslistin tehtävissä. Sosiaalityöntekijä tarvitsee monissa vaativissa asiakastapaamisissa, mm. lastensuojelussa, päihdehuollossa ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskennellessä, työparin. Sosiaalijohtajalla ei ole uusien työjärjestelyjen vuoksi mahdollista toimia sosiaalityöntekijän työparina. Nykyisin useissa kunnissa perhetyöntekijät toimivat sosiaalityöntekijöiden työpareina. Lastensuojelussa ja muissa sosiaalihuollon palveluissa nousee usein esille tukihenkilön tarve. Tukihenkilöitä on palkattu tarpeen mukaan tuntipalkkaisina. Tukihenkilöiden saaminen on osoittautunut vaikeaksi. Vanhustyön ohjaaja tarvitsee apua mm. hoito- ja palvelusuunnitelmien

11 Sosiaalilautakunta 11 tekemisessä ja ajan tasalla pitämisessä sekä päivätoiminnan ohjaamisessa. Sosiaalihuollon tehtävien täysipainoinen hoitaminen sekä toimintojen kehittäminen edellyttää tarvittavan määrän ammattitaitoista työvoimaa. Vuodelle 2009 suunniteltu lähiohjaajan toimi vastaisi tähän tarpeeseen. Nykyhetken tilanteen mukaan lähiohjaajan tehtävänkuva muokkautuisi niin, että siihen kuuluisi perhetyö, tukihenkilötoiminta, sosiaalityöntekijän työparina toimiminen, vanhusten päivätoiminta ja kotihoidon palvelusuunnitelmat ja palveluohjaus. Tehtävänkuvan muutokset ovat mahdollisia vanhustenhuollon tehtävissä. Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se antaa täyttöluvan lähiohjaajan toimen määräaikaiselle täyttämiselle loppuvuodelle Palkkauksesta aiheutuvat kulut katetaan kotipalvelun tulosyksikköön lähiohjaajan tehtäviin varatuilla määrärahoilla.

12 Sosiaalilautakunta 12 HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOKSET TOIMISTOKOHTAISTA RATKAISUVALTAA KOSKIEN/SO- SIAALITOIMISTO Sos.ltk 37 Sosiaalitoimiston tehtävien hoidossa on tapahtunut muutoksia vuoden 2010 alusta alkaen, kun Tervon sosiaalijohtajan palveluja alettiin myymään Vesannon kunnan perusturvalautakunnalle kahtena päivänä viikossa. Järjestely on vaatinut tehtävien ja vastuiden uudelleen organisointia sosiaalitoimiston viranhaltijoiden kesken. Edellä mainitusta syystä tulee hallintosääntöä tarkistaa viranhaltijoiden ratkaisuvallan osalta (Liite nro 3). Uusi lastensuojelulaki on tullut voimaan vuoden 2008 alusta alkaen. Lastensuojelulain uudistukset edellyttivät tarkkaa ratkaisuvallan määrittelyä kunnissa. Myös tämän vuoksi voimassa oleva hallintosääntö tarvitsee tarkennuksia. Lastensuojelulain 13 :ssä on säädetty päätöksentekoon oikeutetuista viranhaltijoista. Päätöksentekoon oikeutettuja ovat joko kunnan johtosäännön/hallintosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 :n 1 momentin mukaista kelpoisuutta. Päätöksenteko voi olla myös johtavan viranhaltijan määräämällä muulla viranhaltijalla, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 :n 1 tai 2 momentin tai mainitun lain 3 :n kelpoisuus. Kiireellisissä asioissa (lapsen kiireellinen sijoitus tai yhteydenpidon rajoittaminen kiireellisisssä tilanteissa) päätöksenteko-oikeutta käyttää sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 :n mukaisen sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden omaava viranhaltija. Kiireellistä sijoitusta koskevaa jatkopäätöstä ei voi tehdä lapsen

13 Sosiaalilautakunta 13 asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Jos kyseessä on kiireellisen sijoituksen jatkaminen, päätöksen tekee muu viranhaltija kuin se, joka on tehnyt jatkettavaa kiireellistä sijoitusta koskevan päätöksen. Tervon sosiaalilautakunta on tehnyt sopimuksen Karttulan ja Vesannon kuntien kanssa kiireellisen lastensuojelun lähtövalmiudesta. Sopimus on voimassa asti. Sopimuksessa on määritelty, että mahdolliset päätökset tekee asiakkaan kotikunta, mutta käytännössä kiireellisessä huostaanotossa on varalla olevalla sosiaalityöntekijällä oltava valtuudet päätöksentekoon. Toimintavaltuutus on hyvä kirjata Tervon kunnan hallintosääntöön (Liite nro 3). Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Tervon kunnan hallintosääntöön tehtävät muutokset liitteen (Liite nro 3) mukaisesti.

14 Sosiaalilautakunta 14 OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEISEN VAPAAN JÄRJESTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTAN- NUKSET Sos.ltk 38 Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjakoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kotihoitopäiviä on oltava kuukaudessa vähintään kuusitoista (16). Vapaapäiväoikeus toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan määrätyllä tavalla. Vapaapäivät suositellaan pidettäväksi kuukausittain. Lakisääteiset vapaapäivät on toteutettu Tervossa pääsääntöisesti kunnan omissa palveluissa, mm. vanhainkodilla tai ostamalla palvelu esim perhehoidosta. Viime aikoina on omaishoitajien/hoidettavien taholta tullut toive saada hankkia vapaapäivien hoito esim. Tervon kunnan ulkopuolelta yksityisiltä palveluntuottajilta. Näissä tilanteissa vapaapäivistä aiheutuvat kustannukset voivat muodostua huomattavasti korkeammiksi kuin kunnan omissa palveluissa järjestetyt vapaapäivistä aiheutuvat kulut. Tämän vuoksi on tarpeen määritellä se kustannusten raja, mihin asti kunta korvaa vapaapäivistä aiheutuvat kulut. Sosiaalijohtaja on selvittänyt asiassa muiden kuntien käytäntöjä. Kunnan korvaama kulu omaishoidontuen vapaapäivistä on keskimäärin 70 euroa vuorokaudessa. Sosiaalilautakunta päättää, että hankkiessaan omaishoidon vapaapäivän hoidon yksityiseltä palveluntuottajalta, eikä kunnan osoittamasta paikasta, kunta korvaa vapaapäivästä aiheutuvista kuluista 70 euroa vuorokaudessa. Tämän ylittävän osan hoidettava maksaa itse.

15 Sosiaalilautakunta 15 OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEISEN VAPAAN JÄRJESTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTAN- NUKSET

16 Sosiaalilautakunta 16 LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTARAHOITUS Khall 46 Valtuutettu Tarja Tupala on jättänyt valtuustoaloitteen koskien lasten kotihoidon tuen kuntalisää. Aloitteessaan Tupala pyytää Tervon kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin ja selvittämään Tervon kunnan mahdollisuutta maksaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää. Hän esittää, että kunta tutkii asian ja jos kunnalla on resursseja, lasten kotihoidon tuen kuntalisä otetaan Tervossa käyttöön vuoden 2011 alussa. Valtuustoaloite oheisaineistona. Kj:n ehdotus: Kunnahallitus saattaa asian sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi ja pyytää lautakunnan lausunnon toukokuun loppuun mennessä. Sos.ltk 39 Tieto Tervon kunnan kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ja mahdollisista kuntalisän piiriin tulevista perheistä on päiväkodin johtaja Tarja Riekkisellä. Sosiaalilautakunta päättää antaa päiväkodin johtaja Tarja Riekkiselle tehtäväksi selvittää ne perheet, joille olisi mahdollista jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan päivähoitoon tuomisen vaihtoehtona, mikäli Tervon kun ta maksaisi kotihoidon kuntalisää.

17 Sosiaalilautakunta 17 HAKEMUS KUNTARAHOITUSOSUUDESTA/ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Sos.ltk 40 Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella on vireillä Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys Itä-Suomessa ja Kainuussa -hanke, joka on kaksivuotinen ja ajoittuu hankesuunnitelman mukaan vuosille Hankkeen tavoitteena on tiivistää sosiaalityön työelämän käytäntöjen ja kehittämistyön, opetuksen sekä tutkimuksen yhteistyötä luomalla uusia toimintakäytäntöjä ja rakenteita, kehittää sosiaalityön käytännön opetuksen toteuttamiselle vakiintunut työelämälähtöinen järjestelmä ja kehittää käytännön opettajien/ohjaajien koulutusta. Kyseessä on rinnakkaishanke vastaavalle valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston (SOSNET) ESR -hankkeelle, jota koordinoi Lapin yliopisto (Oheismateriaali nro 1). Hankkeen rahoitusta on haettu Manner-Suomen ESR -ohjelmasta. Hankesuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset Itä-Suomen alueella ovat yhteensä euroa. Tästä summasta euroa on ESR:n kautta haettava osuus. Kuntarahoitusosuus on euroa. Laskennallinen kuntarahoitusosuus on euroa ja rahoitus osuus euroa. Tervon kunnan osuus tulisi olemaan kahden vuoden ajalta 300 euroa (Liite nro 4). Tervon sosiaalilautakunta päättää osallistua Itä-Suomen yliopiston Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys Itä-Suomessa ja Kainuussa -hankkeeseen sillä ehdolla, että kustannukset pysyvät koko hankkeen ajalta 300 eurossa.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Nikkinen Pirjo, esittelijä Kuhmonen Anna, esittelijä KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Kovanen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä

PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.02.2011 Aika Tiistai 15.02.2011 klo 16.15 17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.2.2014 klo 16.00 18.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot