Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009

2

3 Sisältö Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus Strategiatyö Johtaminen, hallinto Perustietoa yhtiöstä Kehityshankkeet 7-8 Palvelut ja tuotteet 2.1. Keräys ja kuljetus Käsittely ja hyödyntäminen Muut palvelut Sosiaalinen vastuu 3.1. Henkilökunta Viestintä ja vuorovaikutus Ympäristövastuu 4.1. Vaikutukset veteen Vaikutus ilmaan Taloudellinen vastuu 5.1. Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätöstiedot Tilintarkastuskertomus Yhteystiedot 40 Raportointiperiaatteet Tämä vuosikertomus on toteutettu jätehuollon yhtenäisiä raportoinnin periaatteita noudattaen. Lakeuden Etappi Oy oli mukana FCG Efekon ja Jätelaitosyhdistyksen toteuttamassa Jätelaitosten raportointiprojektissa (JLRapII), jonka pohjalta kehitettiin ja yhtenäistettiin jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia. Yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset, koko toimintaa kuvaavat tunnusluvut soveltavat GRI:a (Global Reportin Iniative) eli kansainvälistä yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa. Hankkeen lopputuloksena saatiin jätelaitosalalle koko toimintaa kuvaavat kehittyneet yhdenmukaiset tunnusluvut, julkisen raportoinnin toteuttamismalli, sekä tunnuslukujen sisäiseen vertailuun tietokantapohjainen järjestelmä. Tunnusluvut toimivat luotettavasti koko julkisen jätehuollon valtakunnallisessa vertailussa. Lisäksi saadaan kuvattua sidosryhmille avoimesti ja selkeästi julkisen jätehuollon merkitys, tavoitteet ja toimintatavat Tulokset toimivat sisäisen johtamisen työkaluna ja arvioinnin pohjana laitosten johdolle. 3

4 1. KUVAUS JÄTEYHTIÖSTÄ 1.1 Johtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kohti kierrätysyhteiskuntaa - on ollut vuoden teema suomalaisessa jätehuollossa. Tavoitteet tulevat EU-direktiivistä, jonka mukaisesti jätelainuudistusta Suomessa valmistellaan. Keskustelu julkisen jätehuollon ja yksityisten jätealan yrittäjien välillä käy suhteettoman korkeilla kierroksilla. Etapin alueella on alun pitäen ollut kunnan kilpailuttama kuljetusjärjestelmä, joka on todettu tehokkaaksi ja tasapuoliseksi asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Toisena merkittävänä asiana on tuottajavastuun lisääntyminen käytöstä poistetuille jätteille kuten pakkauksille. Jälki-työryhmän esitys uudeksi jätelaiksi antaisi kunnalliselle jätehuollolle mahdollisuudet tehokkaaseen toimintaan, joskin eriäviä mielipiteitä esitykseen on tullut monelta taholta. Yhtiömme on hyvin varautunut vastaamaan EU-direktiivien tavoitteisiin. Jätevoimalan investointipäätös varmistaa vähintään 30 prosentin energiana hyödyntämisen, ja samalla ollaan valmiit vuoden 2016 tavoitteeseen lopettaa biohajoavan jätteen kaatopaikalle vienti. Laitos on Suomessa ainut kuntien omistama jätevoimala, joka tuottaa omakustannushintaan palveluita omistajilleen, viidelle jäteyhtiölle. Kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden biojätteen käsittelylle on rakennettu biokaasulaitos, joka palvelee laaja-alaisesti myös puhdistamolietteiden käsittelyssä. Haasteelliseen rejektivesien käsittelyyn on löydetty toimiva ratkaisu. Kaavailtu syöttötariffi parantaa oleellisesti biokaasun hyödyntämistä sähkönä ja laitoksen kannattavuutta. Samoin laitoksen tuottama maanparannusrae menee hyötykäyttöön metsien maanparannukseen. Kokonaisuutena laitos vastaa hyvin lakien vaatimuksiin. Etapin toimintaperiaatteena on verkostoitua alan osaajien kanssa. Tätä linjaa on jatkettu solmimalla sopimuksia, joissa Etappi on yritysjätteiden käsittelijän roolissa maakunnan yritysten jätteiden osalta. Uusi jätelaki mahdollistaa nimenomaan käsittelypalvelujen tuottamisen myös yrityskentälle. Yhteistyö yritysten kanssa on ollut antoisaa, ja on löydetty yhteiset molempia hyödyttävät päämäärät valtakunnallisesta kädenväännöstä huolimatta. Asukkaille tuotettujen palvelujen kehittämisessä on aloitettu ekopisteiden laadun parantaminen siirtymällä syväkeräysjärjestelmään vaiheittain. Tavoitteena on myös kuljetuskulujen minimoiminen. Yhtiökokous hyväksyi Kihniön Etapin osakkaaksi keväällä Aiemmin sopimuspohjalla tehty yhteistyö näin ollen muuttuu ja Kihniö saa samat palvelut kuin muutkin osakkaat. Kuntaliitoksista Jurva on liitetty Kurikkaan, mutta päätökset samanlaisesta palvelusta laajentuneessa Kurikassa puuttuvat kunnalta, samoin siirtymäajan pituus on avoin. Uusi Kauhava ei myöskään ole tehnyt jätehuoltoyhtiöstään päätöstä, jossa toisena osapuolena on entisten Alahärmän ja Kortesjärven käyttämä jäteyhtiö Ekorosk Oy. Tämä päätös puoleen tai toiseen on erittäin merkittävä yhtiön taloudelle. Kehitysprojekteista merkittävin on jätevoimalan tuhkan hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen tähtäävä Tekes- hanke. Etapin on tarkoitus esikäsitellä ja hyödyntää jätevoimalan pohjatuhkat maakunnan infra-hankkeissa. Työn onnistumisella on merkittävä vaikutus toimitetun jätteen porttihintaan. Vuoden aikana käytiin YVA-prosessi läpi koskien Etapin toimintojen päivittämistä ja osin laajentamista taloudellisen toiminnan turvaamiseksi. Ympäristöluvan päivityshakemus jätetään kevään 2010 aikana. Yhtiön kannattavuus pysyi hyvällä budjetin mukaisella tasolla, joskin jätemäärien pudotusta tapahtui niin hyödynnettävien jätteiden kuin loppusijoitetunkin jätteen osalta. Biokaasulaitoksen sopimustekniset ratkaisut rejektivesien käsittelyn osalta painoivat tulosta alaspäin. Tehdyillä ratkaisuilla kuitenkin vältetään verotusriskit seuraavana vuonna. Merkittävä oman toiminnan kehittämisen välivaihe oli toiminnan sertifiointi. ISO 9001 ja ISO auditoinnin suoritti Bureau Veritas Certification Finland. Biokaasulaitoksen auditoinnit on tarkoitus tehdä vuonna Koko henkilökunta on ollut aktiivisesti työssä mukana ja jatkuva toimintojen kehittäminen on päivittäinen työkalumme. Tästä vahvasta sitoutumisesta haluan kiittää henkilökuntaamme. Omistajien päätökset ja sitoutuminen pitkällä aikavälillä jätehuoltopalvelujen tuottamiseen on ollut arvokas tuki yhtiön kehittämisessä. Tulevaisuuden kuvaa muotoilee uusi jätelaki rajanvetoineen, ja kilpailu palveluiden tuottamisesta. Näihin haasteisiin yhtiöllä on hyvät lähtökohdat, joskin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa työtä. Tenho Hakola toimitusjohtaja 4

5 1. KUVAUS JÄTEYHTIÖSTÄ 1.2 Strategiatyö Johtaminen Strategiatyö Lakeuden Etappi Oy:n toimintapolitiikka Lakeuden Etappi Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tavoite on toiminta-ajatuksen mukaisesti tarjota toimivaa jätepalvelua asiakkaiden ja ympäristön hyväksi. Yhtiön tehtävänä on yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan. Yhtiön vastuulla on jätteiden riskitön käsittely ja loppusijoitus, toimiva jätteiden kuljetusjärjestelmä, jäteneuvonta ja tiedotus Lakeuden Etappi sitoutuu noudattamaan toiminnassa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaisten vaatimuksia. Yhtiö sitoutuu myös toimintojen jatkuvaan kehittämiseen, asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ja haittojen ennalta ehkäisemiseen. Sidosryhmätoiminta ja viestintä ovat avointa ja aktiivista. Päämääränä on jätehuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana. Yhteistoiminnalla tähdätään asiakkaiden hyvään palvelutasoon ja jätehuoltopalvelujen tasapuoliseen kohdentamiseen. Yhteistyötä pyritään laajentamaan sopimuskuntien ulkopuolella sijaitseviin kuntiin ja yrityksiin. Jokainen yhtiön työntekijä vastaa laadukkaan ja ympäristösuojelullisen toiminnan ylläpitämisestä ja toteuttamisesta työssään. Henkilöstö sitoutuu siihen, että toiminta vastaa asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia. Lakeuden Etappi Oy:n toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja urakoitsijat, jotka ovat tietoisia asiakkaiden tarpeista, laadukkaista toimintatavoista ja Ympäristöystävällisyyteen liittyvistä tavoitteista. Strategiatyö Yhtiön strategiset tavoitteet määriteltiin edellisvuonna laajalla, koko henkilökuntaa koskeneella koulutuksella. vuoden 2009 aikana strategiaan ei ole tarvinnut tehdä erityisiä muutoksia, linjaukset todettiin ajanmukaisiksi. Vuonna 2010 on aloitettu konsulttivetoisesti strategisten painopisteiden tarkastelu vuoteen 2016 saakka. Valittu ajanjakso perustuu biohajoavan jätteen kaatopaikalle viennin kiristymiseen. Tällöin materiaalihyödyntäminen ja energiahyödyntäminen on oltava uudella tasolla. Toinen merkittävä strateginen kysymys on toiminnan laajentaminen ja rakennetun kapasiteetin täysimääräinen hyödyntäminen. Kapasiteettia on vapaana vuoden lopussa niin biokaasulaitoksella kuin jätevoimalassakin. Strategiset päämäärät eivät ole muuttumassa, mutta painopisteitä ja tavoitteiden aikataulutusta tullaan tarkentamaan. Rakenteilla oleva jätevoimala antaa suuntaa yhtiön kaikkien toimintojen suunnitteluun kuljetuksista ja jätteen varastoinnista jäteneuvontaan ja tiedotukseen. Johtaminen Organisaatio 2009 Viestintä Tiedottaja Hannele Lyytikäinen-Käppi Taloushallinto Talouspäällikkö Pentti Mannila Hallintopäällikkö Veli-Pekka Naumanen Taloussihteeri Liisa Österman Toimistosihteeri Elina Ilkka Emäntä Elisa Koski Tuotanto Tuotantopäällikkö Pekka Kontio Jätehuoltokeskus Käyttöpäällikkö Ilkka Letonsaari Laitosmies Markku Korpela Laitosmies Jarmo Mansikkamäki Laitosmies Marko Knuuttila Biokaasulaitos Laitospäällikkö Esa Yli-Rahnasto Laitosesimies Jari Perälä Jäteasemat, Ekopisteet Jätehuoltoinsinööri Mauri Rajamäki Laitosmies Mari Hautamäki Laitosmies Pauliina Perkiö Laitosmies Matti Perkiö Laitosmies Kauko Leppäkangas Kuljetus ja sakokaivotoiminta Kuljetusvastaava Janne Väänänen Kuljetusjärjestelijä Satu Suomijoki Yhtiökokous Hallitus Toimitusjohtaja Tenho Hakola Johtoryhmä Tenho Hakola Paula Haanpää Pekka Kontio Hannele Lyytikäinen-Käppi Pentti Mannila Kati Säippä Strategiatyöryhmä Henkilöstötyöryhmä Rakentaminen Rakennustoimikunta Tekninen ryhmä Ympäristö ja laatu Ympäristöinsinööri Kati Säippä Asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Paula Haanpää Yritysneuvoja Mirva Hautala sij. Antti Tekoniemi Kotitalousvastaava Helena Anttila Palveluneuvoja Johanna Jokimäki sij. Tarja Renkola Palveluohjaaja Maarit Alppinen Laitosmies Elina Lehtimäki Laitosmies Jorma Latva-Nikkola Laitosmies Jani Korpela 5

6 1. KUVAUS JÄTEYHTIÖSTÄ 1.4 Perustietoa yhtiöstä Yhtiön perustaminen Yhtiö on perustettu vuonna 1997 Perustajaosakkaina 14 kuntaa Vuonna 2009 omistajakuntia 11: Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Töysä ja Ähtäri. Toimialueella noin asukasta. Liikevaihto 14,9 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa vuonna 2008) Yhtiön perustehtävä on omistajakuntien lakisääteinen jätehuolto. Siihen sisältyvät jätteenkuljetus ja -käsittely sekä jätehuollon tiedotus ja neuvonta. Arvot Asiakaslähtöisyys Asiantuntemus Tehokkuus Yhteistyö Ympäristövastuu Missio Lakeuden Etappi Oy tarjoaa toimivaa jätepalvelua asiakkaidensa ja ympäristönsä hyväksi. Jäteyhtiön historia 1997 Lakeuden Jätekeskus Oy perustettiin Perustajina oli14 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Ylihärmä, Töysä, Ylistaro, Ähtäri Operatiivinen toiminta käynnistyi. Kunnissa liityttiin järjestettyyn jätteenkuljetukseen vaiheittain Jätehuoltotoiminta vakiintui. Kunnista viimeisinä Alavus, Töysä ja Ähtäri liittyivät järjestettyyn jätteenkuljetukseen vuoden alusta. Yhtiön palvelujen piirissä oli nyt koko toimialue. Jätehuoltokeskuksen sijoituspaikaksi valittiin Ilmajoki ja rakennustyöt käyn- nistyivät Jätehuoltokeskus valmistui Ilmajoen Pojanluomalle. Lakeuden Etapin hallinto ja jätteenkäsittelytoiminta siirrettiin Ilmajoelle 1.9. Aputoiminimi Lakeuden Etappi Oy rekisteröitiin yhtiön uudeksi nimeksi Biokaasulaitoksen rakentaminen kilpailutettiin ja urakkasopimus allekirjoitettiin YIT Environment Oy:n kanssa Biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi kevättalvella Yhtiön perustamisesta tuli 10 vuotta. Biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi Lakeuden Etapista jätevoimalahanketta suunnittelevan Westenergy Oy:n osakas Etappi on perustetun yhtiön suurin osakas 34 prosentin osuudella. Muut osakkaat ovat Oy Botniarosk Oy Ab, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy. Jätteenpolttolaitoksen on määrä valmistua vuonna Yhtiö vastaanotti biokaasulaitoksen sen rakentajalta YIT:ltä kesäkuussa. Vesien esikäsittelyprosessin kehittäminen kuitenkin jatkui sopimuksen mukaan. Westenergyn investoinnit sinetöitiin lokakuun lopulla, kun yhtiökokous päätti arviolta 135 miljoonan euron voimalaitosinvestoinnista. Jätevoimalan rakentaminen käynnistyi marraskuun 12. päivänä, kun ensimmäinen kivi räjäytettiin voimalaitosalueella tekniikkasopimusten allekirjoituksen jälkeen. Laitoksen on määrä olla tuotannollisessa käytössä vuoden 2013 alusta. Yhtiö sai uuden osakkaan, kun Etapin yhtiökokous hyväksyi toukokuussa Kihniön kunnan Pirkanmaalta osakkaaksi. Kihniön kunta siirtyy vaiheittain Etapin jätehuoltojärjestelmään vuoden 2010 alusta lähtien. Yhtiö sai toiminnastaan sertifikaatin. Käytössä on ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä. Molemmat järjestelmät sertifioitiin Sertifiointiauditoinnin eli ulkopuolisen tarkastuksen teki Bureau Veritas Certification Finland. 6

7 1. KUVAUS JÄTEYHTIÖSTÄ 1.5 Kehityshankkeet Biokaasulaitoksen jätevesien esikäsittely uudistettiin Vuosi 2009 oli Biokaasulaitoksella rejektivesien esikäsittelyn kehittämisen aikaa. Rejektivesien esikäsittelyprosessi selvitettiin, suunniteltiin ja uudistettiin vuoden 2009 aikana. Esikäsittelyjärjestelmään lisättiin rejektivesien tasausallas ja käsittely prosessi muutettiin Demon + -prosessiksi. Prosessimuutoksen tavoitteena on käsitellä vedet viemäröintikelpoisiksi. Loppusijoitusalueen täyttöä alettiin ohjata satelliiteilla Jätehuoltokeskuksen alueella loppusijoitusalueen täytönohjauksessa otettiin käyttöön satelliittiohjattu koneohjausjärjestelmä. Järjestelmä perustuu 3D-mallinnettuun loppusijoitusalueen täyttösuunnitelmaan, jonka täyttämistä ohjataan reaaliaikaisella satelliittipaikannuksella. Järjestelmällä saadaan optimoitua jätetäytöntilavuus ja huomioitua jatkuvasti tapahtuvat painumat. Järjestelmä kerää myös tiedot jätekuormien sijoituksesta täyttöalueella. Tuhkien hyötykäyttöä selvitetään yhteishankkeella Etappi ja Vaskiluodon Voima käynnistivät yhteishankkeen Vaasa- Seinäjoki alueella syntyvien tuhkien tuotteistamiseksi hyötykäyttöön. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Tekesiltä ja hankeen asiantuntijakonsulttina toimii Ramboll. Etapin tavoitteena on löytää kokonaisratkaisu tuleville jätteenpolton tuhkille sekä alueen pienempien tuhkantuottajien tuhkienkäsittelyyn. Koneohjausjärjestelmässä jätetäytön tiedot tulevat kaatopaikkajyrän kuljettajan konenäytölle satelliitin avustuksella Yhtiö sai sertifikaatin Lakeuden Etappi Oy aloitti ISO standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän ja ISO 9001-standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen keväällä Toimintajärjestelmä sertifioitiin toukokuussa Sertifioinnin yhteydessä ei annettu yhtään poikkeamaa yhtiön toiminnasta. Järjestelmien sertifiointiauditoinnin teki Bureau Veritas Certification Finland. Loppusijoitusalueen suotovesien tasausaltaassa ilmastetaan Kesällä 2009 otettiin käyttöön tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen suotovesien tasausaltaassa pintailmastuslaitteet. Vesien ilmastuksella saavutettiin biologisen sekä kemiallisen hapenkulutuksen huomattava pieneneminen, joka vähentää kuormitusta jätevedenpuhdistamolle. Kesällä 2009 aloitettu suotovesien ilmastus on parantanut vesien laatua. Toimintajärjestelmä pyrittiin rakentamaan mahdollisimman käytännönläheiseksi. Sertifiointiin tähdätessään Etappi osallistui yhdessä kolmen muun jäteyhtiön kanssa toimintajärjestelmäprojektiin, jota veti ohjelma- ja konsultointiyritys Eqoweb Suomi Oy (nykyinen MSTConsulting OY). Sertifiointi koskee koko yhtiön toimintaa poislukien biokaasulaitoksen toiminnan. Biokaasulaitoksen toimintajärjestelmän liittäminen yhtiön muuhun toimintaan aloitettiin opinnäytetyöntekijän avustuksella kesällä Laitoksen työntekijöille järjestettiin mm. ympäristökoulutusta sekä toimintajärjestelmän kayttökoulutusta kesän aikana. Laitoksella tehtiin toiminnan kannalta tärkeitä työohjeita ja toiminnan seurannan kirjaamista tarkennettiin. Laitoksen toiminta tullaan liittämään Etapin sertifioituun toimintajärjestelmään. 7

8 1. KUVAUS JÄTEYHTIÖSTÄ 1.5 Kehityshankkeet Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) Lakeuden Etappi Oy:n jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) uutta ympäristölupaa varten aloitettiin keväällä Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui syksyllä 2009 ja siitä pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ilmajoen kunnantalolla. Selostuksessa arvioidaan jätehuoltokeskukseen suunniteltujen tulevien toimintojen ympäristövaikutukset. YVAssa arvioitiin mm. siirtokuormausaseman rakentamisen ympäristövaikutuksia. Arvioinnin mukaan siirtokuormausasema vähentäisi liikennettä, kun pystyttäisiin kuljettamaan suurempia kuormia kerralla. Selostuksessa arvioitiin myös mm. jätevoimalan pohjakuonan vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoittamisen ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arvioinnissa toimi konsulttina Pöyry Environment Oy. Arviointiselostuksesta saatiin ELY-keskuksen lausunto tammikuussa ELY-keskuksen mukaan selostus antaa hyvän pohjan jatkotoiminnalle. Uuden ympäristölupahakemuksen laatiminen aloitettiin heti YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen. Uusi lupahakemus on tavoitteena jättää viranomaiselle kevään 2010 aikana. YVAn arviointiselostuksesta pidettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus Ilmajoen kunnantalolla.. 8

9 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Lakeuden Etappi Oy:n toimialueella jätteenkuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä. Etappi järjestää jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn kilpailuttamalla jätekuljetukset. Jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvat asumisessa syntyvät jätteet vakituisista asuinkiinteistöistä, vapaa-ajan asunnot, maatilan asuinrakennukset, valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet muut kuin ongelmajätteet. Järjestämme myös asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneen ongelmajätteen vastaanoton ja ohjauksen asianmukaiseen käsittelyyn. Sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat myös kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Vuoden aikana kilpailutettiin jätteiden kuljetuksia. Kaatopaikkajätteen kilpailutetut alueet olivat Kanta- Seinäjoki ja Ylistaro, Nurmo ja Kuortane, sekä hyödynnettävien jätteiden kuljetukset koko toimialueella. Kanta-Seinäjoen ja Ylistaron urakoitsijaksi vaihtui HFT Network (aikaisempi urakoitsija Sita Finland Oy) ja Nurmon sekä Kuortaneen urakoitsijaksi vaihtui Kuljetusliike Savolainen Oy (aikaisempi Sita Finland Oy). Hyötyjätteiden urakoitsijaksi tuli HFT Network. Uudet urakat alkavat Urakoissa käytetään kuljetuskalustoa, joissa on EURO 5 -luokituksen mukaiset vähäpäästöiset moottorit. Etapin tuotantoryhmän alla toimiin logistiikkaryhmä, joka koostuu Westenergy Oy:n omistavien jäteyhtiöiden kuljetus- ja käsittelypuolen osaajista. Ryhmän tehtävä on suunnitella ja toteuttaa jätevoimalaan meneville jätteille kuljetuslogistiikka. Lakeuden Etappi Oy:n toimialueella jätteenkuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä. Etappi järjestää jätteiden kuljetuksen ja käsittelyn kilpailuttamalla jätekuljetukset. Palveluverkosto Kiinteistökohtainen keräys Etapin toimialueella jokaisella kiinteistöllä tulee olla kiinteistökohtainen kaatopaikkajäteastia. Taloyhtiöllä tulee lisäksi olla biojäteastia, jos huoneistoja on vähintään 10 ja metallinkeräysastia, jos huoneistoja vähintään 21. Tulevalla toimintakaudella 2010 tullaan keräyskartongin keräys laajentamaan koskemaan koko toimialuetta. Aikaisemmin tämä on koskenut vain osaa kunnista. Taloyhtiöt voivat näin ollen jatkossa liittyä halutessaan kartonginkeräykseen. 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.1 Keräys ja kuljetus Asumisessa syntyneiden sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus on järjestetty sopimusperusteisena yhteistyökuljettajien kanssa. Myös yritysten on mahdollista liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Vuoden aikana järjestettiin koulutusta jäte- ja lietekuljettajille 4 kertaa. Alueellinen keräys Etapilla on vähintään yksi miehitetty jäteasema jokaisessa toimialueensa 11 kunnassa. Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan hyödynnettävät ja ongelmajätteet. Kihniön kunta liittyi Etapin osakaskunnaksi. Lakeuden Etappi Oy osti jäteasemapaikaksi Leppäkosken sähkön entisen kiinteistön. Noin hehtaarin laajuisella kiinteistöllä on toimisto ja varastorakennukset, sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. Lakeuden Etappi rakentaa kyseiselle kiinteistölle Kihniön jäteasemapalvelut. Kihniön kunnan alueella on viisi ekopistettä ja seitsemän aluekeräyspistettä. Vuonna 2009 jäteasemilla kävi yhteensä asiakasta, mikä on noin 11.7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ekopisteitä on yhteensä noin 240 kpl. Ekopisteillä kerätään keräyslasia ja pienmetallia. Liki kaikilla pisteillä on myös paperinkeräysastiat. Osalla pisteistä on vielä myös paristojen keräysastia. Yksi ekopiste on mitoitettu noin 550 asukasta kohti. Kesäasukkaiden aluekeräyspisteitä Etapin alueella on Kuortanella, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella yhteensä 43 kpl. Ekopisteverkoston kehittäminen Uuden ekopisteverkoston rakentaminen aloitettiin Seinäjoelta Kärjen, Hallilan, Simunan ja Honkakylän asuntoalueilta. Uusilta ekopisteiltä saadun kokemuksen perusteella järjestettiin loppuvuodesta syväkeräysmoduuleista kilpailutus. Lakeuden Etappi valitsi toimittajaksi Molok Oy:n ja tilasi uusia syväkeräysmoduuleita 58 kpl asennettavaksi Etapin toimialueelle. Lakeuden Etappi siirtyy kaupunkialueiden ekopisteillään vaiheittain syväkeräysjärjestelmään. Syväkeräysjärjestelmällä tavoitellaan pisteiden yleistä siisteyttä, roskaantumisen ehkäisemistä, hyvää käytettävyyttä, turvallisuutta, kustannussäästöjä ja talvikunnossapidon osalta helppoutta. Pisteissä tullaan keräämään lasia, pienmetallia, paperia sekä osasta pisteillä kerätään myös kartonkia ja muovipussit. Ähtärin uudelle ABC:lle tehtiin uusi ekopiste, ekopiste toteutettiin lajittelulavalla lasin ja pienmetallin keräyksen osalta, ja paperin keräyksen osalta swedeboxilla. Ähtäristä poistettiin Oikotien ekopiste, jonka uusi ABC:n ekopiste korvasi. Lapualle, Mustanmaan koulun viereen, tehtiin uusi ekopiste. Kiinteistökaupan seurauksena Kauhavan Ylikylästä jouduttiin poistamaan ekopiste. Ekopiste sijaitsi Kauhavan kaupungin maalla. 9

10 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.1 Keräys ja kuljetus Jäteasemien kehittäminen Seinäjoen jäteaseman toimistorakennus pesi silmänsä kun toimistorakennuksen ulkoverhous ja sisäverhoukset uusittiin, parannettiin niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin viihtyisyyttä. Ähtärissä jäteasemalle tehtiin sosiaaliset tilat. Puristimia hankittiin lisää kaatopaikkajätteen, pahvin ja energiajätteen vastaanottoon jäteasemille kuljetuskustannusten vähentämiseksi. Jäteasemien kenttien sähköistyksiä uusittiin lähinnä puristinten käytön helpottamiseksi. Kauhavalle ja Ylihärmään saatiin lupa puupohjaisen jätteen vastaanottoon asfaltoidulle kentälle lavojen sijaan. Kauhavan jäteasemalle tehtiin lisää asfaltointia. Jäteasemien kesän aukioloaikaa jatkettiin kaikilla jäteasemilla lokakuun loppuun saakka. Aluekeräyspisteille palkattiin jälleen kiertävä neuvoja opastamaan ja neuvomaan pisteiden käytössä, sekä toimimaan Ähtärin ja Alavuden jäteasemilla sesonkiapuna. Projektin tulokset kesältä olivat positiiviset ja pisteet pysyivät siisteinä sekä viihtyisinä koko kesän. Keräystapahtumat vuonna 2009: Yhdyskuntajätetyhjennyksiä kpl yhteensä Hyötyjätetyhjennyksiä kpl yhteensä Tyhjennystapahtumia kpl yhteensä Kiertävät keräykset Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Ekokemin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin kg käytettyjä voiteluöljyjä talteen. Etappi keräsi yhdessä Ekokemin kanssa öljyt koko toimialueeltaan kevään tempauksessa. Tässä keräyspaikkana Jalasjärven jäteasema. Seinäjoen jäteasema sai iloisen värin pintaansa, kun toimistorakennusta kohennettiin. Ilmajoen jäteasemalla rakennettiin konttilaituri Ilmajoen jäteaseman sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto uusittiin. Asemalle rakennettiin konttilaituri, jossa SER-tuotteet voidaan lastata suoraan kontteihin turvallisesti. Muutoksella säästetään ylimääräisiä siirtoja sekä lisätään turvallisuutta asiointialueella. Muut palvelut ja tuotteet Etappi tarjoaa asiakkailleen myös jäteastioiden myyntiä ja vuokrausta jäteasemilla. Vuoden 2009 aikana jäteastioita myytiin yhteensä 274 kpl (vuonna 2008 myytiin 372 jäteastiaa). Ilmajoen jäteasemaa uudistettiin mm. rakentamalla konttilaituri ja uusimalla opastekylttejä. Kesäasukkaiden aluekeräyspisteet 10

11 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.2 Käsittely ja hyödyntäminen Jätteen vastaanotto Ilmajoelle Lakeuden Etappi Oy:n jätteenkäsittelykeskukseen on vuonna 2009 vastaanotettu vaa an kautta yhteensä kuormaa (vuonna 2008 vastaanotettiin kuormaa). Vastaanotetut jätteet Vastaanotettu kokonaisjätemäärä tonnia Yhdyskuntajäte tonnia Maa- ja kiviainesjäte tonnia Rakennusjäte tonnia Tuotantotoiminnan/teollisuuden jätteet tonnia Yhdyskuntajäte 441,5 389,1 kg/as Sekalainen yhdyskuntajäte 290,4 256,5 kg/as Erilliskerätty biojäte 44,6 49,4 kg/as Ongelmajätteet kotitalouksilta 10,9 9,0 kg/as 1000 tonnia Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste 32 % 33 % Hyödyntämisaste kokonaisjätemäärästä 61 % 58 % 1. Yhdyskuntajäte 2. Maa- ja kiviainesjäte 3. Rakennusjäte 4. Tuotantotoiminnan jäte 1000 tonnia Sekalainen yhdyskuntajäte Erilliskerätty biojäte 1.3 Jätelaitosten erilliskerätyt pakkausjätteet 1.4 Yhdyskuntien ongelmajätteet 1.5 Lietemäiset ja nestemäiset yhdyskuntajätteet sekä sakat 1.6 Muu yhdyskuntajäte 2.1 Pilaantuneet maat (ongelmajäte) 2.2 Pilaantuneet maat (ei ongelmajäte) 2.3 Muut maat 3.1 Ongelmajätepitoinen rakennusjäte 3.2 Muut rakennusjätteet 4.1 Jätehuollossa syntyvät jätteet 4.2 Yhdyskuntajäteveden puhdistuksessa syntyneet jätteet 4.3 Tuotantotoiminnan/teollisuuden ongelmajätteet 4.4 Tuotantotoiminnan/teollisuuden nestemäiset, lietteet ja sakat 4.5 Tuotantotoiminnan/teollisuuden muut jätteet 35 7 Yhdyskuntajäte Maa- ja kiviaines Rakennusjäte Tuotantotoiminnan jäte

12 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.2 Käsittely ja hyödyntäminen Kuormantarkastukset Lakeuden Etappi jatkoi vuonna 2007 aloitettua kokopäivätoimista kuormantarkastustoimintaa ja sen kehittämistä aktiivisesti vuoden 2009 aikana. Kuormantarkastustoiminnan kehittämisestä valmistui toukokuussa 2009 insinöörityö, jonka pohjalta tehtiin muutoksia käytännön toimiin heinäkuun 2009 alussa. Kehitystyön tuloksena saatiin nopeutettua kuormantarkastusprosessia ja kehitettyä raportointia. Kehitystyötä on tarkoitus jatkaa edelleen vuonna Tarkastuksia tehtiin sekä kaatopaikkajätteille että hyödynnettäville jätteille. Huomautuksia kuormista lähetettiin yhteensä 243 kpl (vastaava luku edellisvuonna oli 239 kpl). Huomautuksien lisääntyminen ei johdu kuormien tason heikentymisestä vaan Etapin aktiivisemmasta panostuksesta jätteenlaadun seurantaan, jolla pyritään ohjaamaan parempaan ja tehokkaampaan lajitteluun. Huomautukset johtuivat pääasiassa sähkö- ja elektroniikkaromusta, ongelmajätteistä sekä epäpuhtauksista hyödynnettävien jätteiden seassa. Loppusijoituksesta poistettiin vuonna 2009 kuormantarkastustoiminnan myötä seuraava määrä sinne kuulumattomia jätejakeita: Maalit 590 kg Torjunta-aineet 110 kg Kyllästetty puu 5720 kg Elektroniikkaa 4550 kg Autonrenkaat 2240 kg Jätteiden vastaanotto / Punnitusten määrä (Sisältää kaikki punnitustapahtumat) kpl Kuormantarkastus / Vastaanotetut kuormamäärät (Tarkastuksen alaiset kuormat) 0 Kuormantarkastusraportointi 2009 tammi.09 helmi.09 maalis.09 huhti.09 touko.09 kesä.09 heinä.09 elo.09 syys.09 loka.09 marras.09 joulu.09 tammi.09 helmi.09 maalis.09 huhti.09 touko.09 kesä.09 heinä.09 elo.09 syys.09 loka.09 marras.09 joulu Kuormantarkastus / Tarkastusten määrä Kuormantarkastus / Huomautusten määrä Kuormantarkastustoiminnan kuvaajat Jätehuoltokeskus Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen on keskitetty Lakeuden Etapin jätehuollon osaaminen alan ammattilaisineen. Keskuksessa sijaitsevat yhtiön jätteenkäsittelytoiminnot, tietotaito, yhtiön hallinto ja asiakaspalvelu. Jätehuoltokeskuksen alueella toimivat myös Ekokemin ongelmajäteterminaali ja Suomen Hyötykeskuksen hyötyjäteterminaali. Jätehuoltokeskukseen on sijoitettu myös Ilmajoen jäteasema, joka palvelee toimialueemme kotitalousasiakkaita. Suomen Hyötykeskus Oy:n terminaali on toiminut vuoden Etapissa. Yhteistyön avulla on pystytty tehostamaan materiaalien hyödyntämistä. Seuraavaksi tavoitteena on saada jätehuoltokeskus palvelemaan tulevia toimintoja, jolloin merkittävä osa jätteestä matkaa Westenergy Oy:n jätevoimalaan energiatuotantoon. Tämä toiminto tullaan toteuttamaan teknisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla, ympäristöä unohtamatta. Jätehuoltokeskus Yhtiön toiminnot on keskitetty Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen. Kaikissa omistajakunnissa on lisäksi vähintään yksi jäteasema Vaaka 2. Toimisto 3. Ilmajoen jäteasema 4. Ongelmajätehalli 5. Hyödyntämistoiminnot 6. Loppusijoitus 7. Vedet 8. Biokaasulaitos 9. Pilaantuneet maat 10. Ongelmajätteen LS 11. Konesuoja 12. Nestepitoiset jätteet 13. Suomen Hyötykeskus Oy halli 12

13 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.2 Käsittely ja hyödyntäminen Biokaasulaitos Biokaasulaitoksella vastaanotto ja tuotanto muodostuivat vuoden 2009 aikana seuraavasti: Vastaanotettu kotitalouksien ja yritysten biojäte: tonnia Vastaanotettu puhdistamoliete: tonnia Maanparannusrakeen tuotanto: tonnia Jäteveden esikäsittelylaitoksen rajoittunut puhdistuskyky rajoitti itse biokaasulaitoksen vastaanottotoimintaa, jonka johdosta laitoksen käsittelykapasiteetiksi muodostui 78 prosenttia tulevasta materiaalista. Materiaalista 22 prosenttia käsiteltiin laitoksen erillisellä varakäsittelyjärjestelmällä. Kuluneen vuoden aikana biokaasulaitoksen jäteveden esikättely-yksikköön tehtiin sekä prosessisuunnitelmia että -muutoksia, kiinnittäen erityisesti huomiota typen poistoprosessiin. Uuden biologisen Demon + - prosessin koekäyttövaihe aloitettiin loppuvuodesta Tehtyjen prosessimuutoksien arvioidaan tuovan parannusta jätevesien puhdistustehokkuuteen ja sitä kautta myös parannusta biokaasulaitoksen kokonaiskapasiteettiin. Maanparannusrakeen markkinoinnista ja myynnistä tehtiin yhteistyösopimus, metsien tuhkalannoitukseen erikoistuneen yrityksen, FA Forestin kanssa. Metsälannoitevalmistetta markkinoidaan nimellä: Ecolan BIO-2000 maanparannusrae. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelytoiminta Lietetoiminta on osa kunnan järjestämää jätehuoltoa, jossa lietteen tyhjennys ja kuljetustoiminta on sopimusperusteista. Lieteurakoitsijoita Etapin toimialueella 73 kappaletta ja käytössä 21 isoimmalla urakoitsijalla GPS -pohjainen logistinen ohjausjärjestelmä JPMT, jossa tyhjennystapahtumatiedot välittyvät suoraan tyhjennyskohteelta laskutusjärjestelmään kännykän avulla. Kokonaislietemäärä vuonna 2009 oli 45114,62m 3 (vuonna m 3 ) Maanparannusraetta nnusraetta koelevitettiin metsään Alavudella. Lietetoiminta on osa kunnan järjestämää jätehuoltoa. Tyhjennystapahtumatiedot välittyvät suoraan tyhjennyskohteelta laskutusjärjestelmään kännykän avulla. Kuvassa urakoitsija Rami Keski-Jyrä Kurikasta Lietemäärät m 3 vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Sakokaivoliete m 3 Umpikaivoliete m 3 13

14 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.3 Muut palvelut Kotitalouspalvelut Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden kiinteistöjen lukumäärä kasvoi, ollen viime vuoden lopussa oli kiinteistöä, kun edellisenä vuotena vastaava luku oli kiinteistöä. Etapin jätehuoltoon kuuluvien ekomaksua maksavien kiinteistöjen määrä oli kuluneena vuonna kappaletta. Ekomaksua maksavia kotitalousasiakkaita eli huoneistoja oli ( kpl vuonna 2008) Sähköpostin kautta tulleiden yhteydenottojen määrä oli 1127 kpl. Puheluja otettiin vastaan kappaletta. Kihniön kunnan liittyminen Etapin osakkaaksi merkitsi uuden kunnan perustamista asiakasrekisteriin ja tiivistä yhteydenpitoa kuntaan ja kuntalaisiin jo vuoden 2009 syksyn aikana. Keräyskohteet Jätelaji Kiinteistöjä kpl Kaatopaikkajäte Biojäte Keräyskartonki Pienmetalli Keräyslasi Vuoden 2009 aikana tehtiin kuntien ja muiden julkiseen toimintaan laskettavien asiakkaiden kanssa paljon erilaista yhteistyötä. Suurina tapahtumina voidaan mainita kunnallisella sektorilla pohjustustyön tekeminen Kauhavan Lentosotakoulun ja Ilmajoen Lääkintävarikon liittämiseksi kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen loppuvuodesta 2009, kun puolustusvoimien rakennuslaitos päätti kohteiden liittymisestä Lakeuden Etapin asiakkaaksi vuoden 2010 alusta. Muita merkittäviä julkiseen sektoriin suuntautuneita tapahtumia vuoden aikana oli esimerkiksi astiapesupalvelukyselyn tekeminen, jossa kartoitettiin asunto-osakeyhtiöiden, julkisen sektorin ja yritysten halukkuutta jäteastioiden pesupalveluun. Selvityksestä saatiin hyviä tuloksia ja sen pohjalta jäteastioiden pesupalvelua tarjotaan vuonna 2010 pilottiluonteisesti Seinäjoen ja Nurmon alueella. Palvelut yrityksille Yrityspalveluissa on vuoden 2009 aikana keskitytty uusien yritysasiakkuuksien luomiseen ja vakiinnuttamiseen sekä nykyisten olemassa olevien yritysasiakkuuksien hoitamiseen ja kehittämiseen. Kulunutta vuotta värittivät erilaiset kampanjat, joista voisi mainita esimerkkinä keväällä 2009 Ekokem Oy:n kanssa yhteistyössä suoritettu öljynerotusjätekampanja, jolla pyrittiin aktivoimaan öljynerottimia omistavat yritykset huoltamaan erottimensa jätehuoltomääräysten mukaiselle tasolle. Yrityksille järjestettiin myös erilaisia koulutustilaisuuksia, joita olivat esimerkiksi rakennusjäte-infotilaisuus maaliskuussa ja biojäte-infotilaisuus toukokuussa. Aluekeräyspisteet Asiakas kpl Vuosikäyttäjät Kesäkäyttäjät Kesäasukas oma astia Kuntasektorin kohteet Asiakas kpl Koulut Päiväkodit Seurakunnat Terveydenhuolto Julkisyhteisöt Palvelut kunnille ja jäteasetuksen mukaiselle julkiselle toiminnalle Etappi tarjosi koulutuspalveluja esimerkiksi Koulutuskeskus Sedulle Seinäjoella. Kuvassa asiakaspalvelupäällikkö Paula Haanpää ja siivouspäällikkö Tiina Rinta- Erkkilä. Etapin yrityspalvelut järjesti maaliskuussa infotilaisuuden rakennusjätteistä rakennusliikkeille. Erityisesti turpeenpolton tuhkat ja niiden kaatopaikkakelpoisuusasiat nousivat vuoden aikana voimakkaasti esille. Kunnalliset jäteyhtiöt eri puolilta Suomea ryhtyivät yhteistyöhön yksityisen alan yrityksen, HFT Networkin, kanssa tarkoituksenaan mittava palvelutarjonta yritysten jätehuollolle yhden luukun -periaatteella. Yhteistyön odotetaan tuovan kunnallisille yhtiöille isommat jätemassavirrat ja sitä kautta lisää kustannustehokkuutta, mikä on myös kotitalousasiakkaan etu. Etapin lisäksi sopimuskumppaneina HFT Networkin kanssa on neljä muuta keskisuurta kunnallista jätehuoltoyhtiötä, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Rosk n Roll Oy Ab, Forssan seudulla toimiva Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja kuopiolainen Jätekukko Oy. Yrityspalvelut toteutti ensimmäistä kertaa yritystyytyväisyyskyselyn, mikä valmistui vuoden 2009 alussa. Kysely lähetettiin 210:lle etapin asiakasrekisterin asiakkaalle ja lisäksi 48:lle satunnaiselle yritykselle. Tuloksena saatiin 67 vastausta, vastausprosentin ollessa 26%. Vastanneiden keskuudessa mielikuva Lakeuden Etappi Oy:stä oli varsin myönteinen. Vastaajat olivat tyytyväisiä Etapin jätehuoltopalveluihin ja asiakaspalveluun. Kyselyn perusteella tulevaisuudessakin eniten tarvittava jätehuollon palvelu on jäteastioiden tyhjennys kiinteistöiltä. 14

15 2. PALVELUT JA TUOTTEET 2.3 Muut palvelut Jäteneuvonta Etapin oma henkilökunta järjesti neuvontatilaisuuksia vuoden 2009 aikana yhteensä 139 tuntia (edellisen vuoden määrä oli 50 h). Tässä on mukana lakisääteisen neuvonnan piiriin kuuluvat tilaisuudet sekä maksulliset koulutustilaisuudet. Neuvontaa toteutettiin Etapin jätehuoltokeskuksessa tutustumiskäyntien muodossa sekä asiakkaiden tiloissa asiakaskohtaisina koulutuksina. Lakeuden Etapin neuvontaverkosto jatkoi toimintaansa järjestäen jäteneuvontaa Etapin nimissä korvausta vastaan. Neuvontaverkoston neuvojille järjestettiin koulutus Etapin tiloissa keväällä 2009 ja aiheena oli lapsille suunnattu jäteneuvonta. Neuvontaverkosto hoitaa lakisääteistä neuvontaa suoraan kunnissa. Kuntalaiset, koulut, päiväkodit ja yhdistykset voivat tilata neuvontapalveluita suoraan neuvontaverkostoon kuuluvilta neuvojilta. Neuvontaverkoston kautta järjestettiin neuvontaa vuoden 2009 aikana 165 tuntia (edellisen vuoden määrä oli 67 tuntia). Kummikoulutoiminta Ahonkylän koulun kanssa jatkettiin kummikoulutoimintaa vuoden 2009 aikana. Yhteistyösopimus päättyi vuoden 2009 lopussa. Uudeksi kummikouluksi tulee vuoden 2010 alusta Neiron koulu Ilmajoelta Neuvontaverkoston jäsenille järjestettiin jokavuotinen koulutustilaisuus Etapin toimistolla. Kouluttajana oli Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Ympäristökoulu Lapsille suunnattu tehtäväkirja sai uuden ilmeen ja nimen vuonna Työkirja uudistettiin ja samalla se sai uuden hahmon, joka kirjassa seikkailee. Nyt Eetu Etappi vie lapsille tärkeää sanomaa Etappi Aapisen muodossa. 15

16 3. SOSIAALINEN VASTUU 3.1 Henkilökunta Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia Etapin toiminnan kehittämiseen on kuluvana vuonna parantanut sertifioitu toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmän mukaisesti myös läheltäpiti- eli vaaratilanteet sekä työssä että työmatkoilla, kirjataan työturvallisuuden parantamiseksi palautejärjestelmään. Nämä palautteet tulevat käsiteltäviksi johtoryhmässä. Poikkeavat toimintatavat ovat myös nousseet palautetasolle. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä edellisvuodesta ollen vuoden lopussa 33 työntekijää, joista 25 henkilöä on vakituisessa työsuhteessa ja kahdeksan henkilöä määräaikaisessa työsuhteessa. Määräaikaisista työntekijöistä kolme toimii äitiyslomasijaisina eri tehtävissä. Pitkään yrityksen palveluksessa olleista määräaikaisista työsuhteista kolme tullaan vakinaistamaan vuoden 2010 alusta lähtien. Merkittävämpi työvoimalisäys on ollut ostopalveluissa, josta suurin osa on käytetty biokaasulaitoksen prosessin ajoon, mitä on osittain tehty myös viikonloppuisin. Nousua on ollut 7,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sakokaivojen tyhjennykseen liittyvien siirtokirjojen tallennustyö ja kuljetusten sisäisten tehtävien käsittely ovat myös lisänneet ostopalveluna tehtävää työtä. Vuonna 2009 vakituisessa henkilöstössä ei ollut vaihtuvuutta. Määräaikaisissa työntekijöissä tulovaihtuvuus oli yhdeksän henkeä ja lähtövaihtuvuus oli seitsemän henkeä. Näissä luvuissa ovat mukana sekä kesätyöntekijät että äitiys- ja sairauslomittajat. Henkilöstön keski-ikä on noussut kahdella vuodella ollen vuoden lopussa 43 vuotta. Työterveyskulut ovat nousseet 93 eurolla ollen nyt 296 euroa/hlö/v. Kustannusten kasvu johtuu osittain sisäilman laadun aiheuttamista lisääntyneistä tutkimuskuluista. Vastaavasti sairauspoissaolot ovat vähentyneet 226 työpäivästä 141 työpäivään. Pidempiä, eli yli yhdeksän päivän poissaoloja, oli vain yksi ja suurin osa, eli 29 kpl, oli 1-3 päivän poissaoloja. Työhyvinvointi Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota edellisten vuosien tapaan. Perinteiset kuntotestit järjestettiin Kuortaneen Urheiluopistolla hyvinvointipäivän yhteydessä. Ohjattua kuntosaliliikuntaa on järjestetty toimiston kuntosalilla, ja liikuntasetelit ovat olleet käytössä myös maakunnassa työskenteleville ja kauempana asuville, joilla ei ole mahdollisuutta kuntosalin käyttöön. Stand Up -komiikkailta pidettiin keväällä, ja syksyllä oli ohjattu sauvakävelyn iltapäiväretki makkaranpaistoineen. Työterveys ja -turvallisuus Henkilökunnan turvallisuustietoutta parannettiin aloitetulla kahden vuoden turvallisuuskoulutusrupeamalla. Koulutuksia järjestettiin seuraavista aiheista: ATEX ja kemikaaliturvallisuus, Alkusammutus, Olosuhteiden hallinta. Lisäksi ryhmät perehtyivät pelastus- ja valmiussuunnitelmiin. Koulutus jatkuu yritysturvallisuuskoulutuksella, työturvallisuuskorttikoulutuksella ja yhteisellä pelastusharjoituksella. Työsuojelutarkastuksia pidettiin vuoden aikana jäteasemilla kaksi, jätehuoltokeskuksessa neljä ja toimistossa yksi. Vuoden aikana ei kirjattu merkittäviä tapaturmia tai aineellisia vahinkoja. Henkilökunnan alkusammutuskoulutuksessa jokainen sai itse käytännössä kokeilla sammutuspeitteen ja vaahtosammuttimen käyttöä pelastuslaitoksen kouluttajan opastuksella Henkilöstön määrä kpl Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus % 0 % 7,14 % 10,35 % 7 % Henkilöstön keski-ikä 43,00 41,00 40,14 38,32 Naisten osuus % työvoimasta 45,50 % 46,88 % 48,28 % 50,00 % Miesten osuus % työvoimasta 54,50 % 53,12 % 51,72 % 50,00 % Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tpv/ 142/ ,3/ ,6/ ,5 kalenteripv Työterveyshuolto / työntekijä/vuosi Sisältää työterveystarkastukset, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä varsinaisen sairauden hoidon. 202,81 202,81 204,72 249,62 Koulutustason jakautuminen % 33% 61% Peruskoulu tai ammattitutkinto Korkeakoulu/ yliopisto Perinteiset kuntotestit järjestettiin Kuortaneen Urheiluopistolla hyvinvointipäivän yhteydessä. Tässä on menossa bocciapeli. Opisto/ammattikorkeakoulu 16

17 3. SOSIAALINEN VASTUU 3.2 Viestintä Viestintä Lakeuden Etapin viestinnän päätapahtuma vuonna 2009 oli valtakunnallisten jätehuollon viestintäpäivien järjestäminen yhteistyössä JLY:n kanssa. Tapahtuma toteutettiin Seinäjoella marraskuuta ja siihen osallistuin noin 100 jätehuollon ja viestinnän ammattilaista eri puolilta Suomea. Etapin järjestämiä päiviä leimasi uudenlainen työskentely, kun seminaariväki oli jakaantunut työskentelemään työpajoissa perinteisten luentojen ohella. Etapin pajat liittyivät itseilmaisuun, lasten jäteneuvontaan, radiomainontaan, tiedottavien tekstien hiomiseen ja uusien digitaalisten kanavien hyödyntämiseen. Seinäjoen päivien nimenä oli Viesti paukahtaa Lakeurelta. Teemoina olivat paikallisuus sekä jätteettömyys, mitä toteutettiin myös seminaarijärjestelyissä. Paikallisina esiintyjinä olivat Etapin oman väen lisäksi esimerkiksi Yle Pohjanmaan alueradion päällikkö Pekka Autio, joka puhui maakuntaradioiden toiminnasta, ja näyttelijä Laura Jurkka Seinäjoen kaupunginteatterista. Jurkka sai erityisen runsaasti hyvää palautetta elävästä esityksestään Roppahan ryhtiä. tiedottaja ja yritysneuvoja osallistuivat Westenergy Oy:n omistajakuntien tiedotustyöryhmän työskentelyyn. Tiedottaja osallistui JLY:n viestintäjaoksen toimintaan liityttyään jäseneksi syksyllä. Vuorovaikutus Sidosryhmätoiminta on Etapin merkittävä laatunäkökohta. Tavoitteena on, että omistajat ja sidosryhmät sekä kuntien päättäjät tuntevat Etapin toiminnan ja vuorovaikutus on säännöllistä. Päämääränä on, että omistajat, viranomaiset ja muut tärkeimmät sidosryhmät luottavat Etapin toimintaan ympäristöyrityksenä. Näyttelijä Laura Jurkka sai viestintäpäivien osallistujien roppahan ryhtiä. Lakisääteistä- ja sidosryhmäviestintää Lakeuden Etapin viestintään kuuluu lakisääteinen tiedotus sekä yhtiön strategian mukainen viestintä. Tärkeimpinä kulmakivinä viestinnässä ovat ulkoinen ja sisäinen tiedotus, mediayhteistyö sekä sidosryhmäviestintä. Etapin sisäisiä sidosryhmiä ovat henkilökunta, hallitus ja omistajakunnat. Ulkoisia sidosryhmiä ovat kotitalous- ja yritysasiakkaat, kuntapäättäjät, alan viranomaiset, tiedotusvälineet, yhteistyökumppanit ja muut alan toimijat sekä jätehuoltokeskuksen naapurit. Kotitalousasiakkaille tuotettiin vuonna 2009 kaksi Jäteaviisi -tiedotuslehteä. Lehti julkaistiin ensimmäisen kerran myös netissä näköislehtenä. Yritysasiakkaille ja sidosryhmille tuotettiin oma Jäteaviisi -asiakaslehti, joka jaettiin toimialueen kaikille yrityksille, yhteistyökumppaneille sekä kuntapäättäjille. Yhtiö tuottaa omaa tiedotusohjelmaa, Etappi Radiota, jonka tiedottaja toimittaa. Vuonna 2009 ohjelma pyöri tammikuusta kesäkuuhun ja syyskuusta vuoden loppuun. Ohjelman kokonaiskesto on tunti viikossa. Omistajakuntia ja päättäjiä varten tuotettiin viime vuonna kaksi sähköistä uutiskirjettä, kesäkuussa ja joulukuussa. Lehdistötiedotteita ja erillisiä artikkeleita laadittiin 34 kappaletta. Kaikki tiedotteet ja artikkelit julkaistiin (edellisvuonna vastaava luku oli 30). Etapin Toimitusjohtaja Tenho Hakola ja uuden osakaskunnan Kihniön kunnanjohtaja Petri Liukko vaihtoivat kuulumisia kuntapäättäjille järjestetyssä seminaarissa Seinäjoella. Merkittävä sidosryhmä on myös Etapin jätehuoltokeskuksen naapuruston asukkaat. Asukkalle järjestettiin erilaisia tilaisuuksia. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyen pidettiin yleisötilaisuus, jossa oli naapuruston asukkaita paikalla. Tuomikyläseuran kokouksessa käytiin marraskuussa kertomassa jätehuoltokeskuksen uudesta ympäristölupahakemuksesta sekä ympäristöpaneelin toiminnasta. Jätevoimalahankkeen esittelemiseksi kuntapäättäjille järjestettiin Seinäjoen teknologiakeskuksessa seminaari, jossa hanketta esiteltiin laajalti kuntien edustajille. Kihniön kylätalo täyttyi ääriään myöten jätehuollosta kiinnostuneista, kun Etappi järjesti asiakastilaisuuden loppuvuodesta. Vierailijoita Etapissa kävi vuonna 2009 yhteensä 1520 henkilöä Päättäjien ja viranomaisten vierailut: Ilmajoen ympäristölautakunta Seinäjoen kaupunginhallitus 1.6. Kuntien ympäristöviranomaiset

18 3. SOSIAALINEN VASTUU 3.2 Viestintä Yhtiön uuden hallituksen perehdyttäminen 9.6. Jätevoimalainfo kuntapäättäjille Lapuan ympäristölautakunta Uuden Kauhavan tekninen lautakunta Tuhkan hyötykäyttö -seminaari Kihniön tekninen lautakunta Etapissa vieraili vuoden mittaan säännöllisesti vierailijaryhmiä myös oppilaitoksista, eri yhteisöistä, järjestöistä ja yrityksistä. Taloyhtiöiden isännöitsijöille järjestettiin jo perinteiseksi muodostunut infotilaisuus. Loppuvuodesta järjestettiin yhteistyössä Vaskiluodon Voima Oy:n kanssa seminaari asiantuntijoille liittyen yhteistyössä toteutettavaan kehityshankkeeseen. Tuhkien hyötykäytön tuotteistus ja liiketoiminnan kehittäminen Seinäjoki Vaasa alueella seminaariin kokoontui alueen tuhkien hyödyntämiseen vaikuttavia toimijoita. Vuorovaikutus oli vilkasta myös yhtiön toiminnan laajenemisen myötä. Etappi järjesti loppuvuodesta asiakastilaisuuden uudessa omistajakunnassa Kihniöllä. Jätehuolto tuntui kiinnostavan asukkaita, sillä paikallinen kylätalo täyttyi ääriään myöten, ja myös keskustelu oli vilkasta. Avoimet ovet hyvällä asialla Kesäkuussa järjestettiin avoimien ovien päivä, johon osallistui noin 300 asiakasta. Vierailla oli mahdollisuus tutustua jätehuoltokeskukseen ja Etapin toimintaan opastetuilla kiertoajeluilla. Paikalla oli myös Ekokem, joka esitteli ongelmajäteyhtiön jätevoimalaa videolla ja jakoi tietoa ongelmajätehuollosta. Lapsiperheet oli huomioitu heille suunnatulla ohjelmalla. Tarjolla oli hyväntekeväisyysjärjestö UFF:n Lapsi-vanhempi työpaja, jossa valmistettiin kierrätystekstiileistä käsinukkeja. Päivän aikana otettiin maksutta vastaan muovikanistereita ja kierrätysvaatteita. Lahjoitustavarat päätyivät kehitysmaiden vähäosaisille UFF:n kautta. Keräys järjestettiin ensimmäistä kertaa ja saatu palaute oli positiivista. Lakeuden Etappi Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille syksy/2009 Jäteaseman hoitaja on Asiakaspalvelija Sivu 13 Ympäristö on ykkösasia Etappi tutkii ja tarkkailee toimintansa ympäristövaikutuksia Ympäristöinsinööri Kati Säippä jätehuoltokeskuksen vesialtaalla. Voit nyt lukea Jäteaviisin myös netissä näköislehti löytyy osoitteesta: - sivulla ajankohtaista. Antti Sipilä ja Hannu Iikkola: Sivu 4 Mitä yhteistä on Etapilla ja kaupunginteatterilla? Ohjaaja Tero Heinämäki kertoo Sivu 8 Maanparannusrae on tujua tavaraa Sivu 6 Kamppeet kiertoon Sivu 8 Etapin toimialue laajenee Sivu 12 Jäteaviisia luetaan asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan ahkerasti 3. SOSIAALINEN VASTUU 3.2 Viestintä Julkinen tiedote 1 pin tekemästä asiakastyytyväisyyskyselystä, johon vastasi 426 kyselyn saanutta. Kysely lähetettiin 996 asiakkaalle satunnaisotannalla. Vastausten perusteella noin 80 prosentilla asiakkaista on myönteinen mielikuva yhtiön toiminnasta. Kysely tehtiin nyt kolmatta kertaa. Etapin nettisivujen käyttö oli kyselyn mukaan edelliskerrasta lisääntynyt reippaasti, ja myös tiedotuslehti Jäteaviisia luetaan ahkerasti, kun jopa 82 prosenttia vastaajista arvioi saavansa jätehuollosta tietoa nimenomaan Jäteaviisin välityksellä. Edellisen kyselyn prosentti oli 56,5. Jätekuljettajien työhön oli tyytyväisiä 95 prosenttia vastaajista. Etapin asiakaspalvelua piti ystävällisenä, asiantuntevana ja helposti tavoitettavana noin 60 prosenttia vastaajista. Puolet vastanneista pitää Etapin hintoja kohtuullisina. Asiakaspalautteet Asiakkaat voivat antaa palautetta suoraan yhtiön internet -sivujen kautta. Palautetta voi antaa myös kirjallisesti esimerkiksi jäteasemilla. Kaikki asiakaspalautteet kirjataan samaan palautejärjestelmään. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta Asiakaspalautteita kirjattiin vuoden 2009 aikana palautejärjestelmään 639 kpl. Vuonna 2008 vastaava määrä oli 292 kpl. Eniten kirjattiin palautteita koskien jäteastioiden tyhjentämistä (162 kpl). Palautejärjestelmän kautta lähetettiin myös paljon kysymyksiä, yhteensä 57 kpl. Positiivista palautetta annettiin 101 kpl. Internetin kautta annetuista palautteista eniten positiivista palautetta sai palvelu jäteasemilla. UFF:n auto nouti kierrätettäviä tekstiilejä hyväntekeväisyyteen Etapin jätehuoltokeskuksesta kesäkuussa. Vastaavanlaisia asiakastilaisuuksia järjestettiin myös jäteasemilla, joille sai maksutta tuoda energiahyötykäyttöön soveltuvia muovikanistereita. Yhteistyössä Ekokemin kanssa toteutettu öljynkeräystempaus sovitettiin näihin tapahtumapäiviin. Etappi osallistui Seinäjoella järjestetyille Sarka-messuilla omalla osastollaan. Messut oli suunnattu maatilarakentamiseen, metsäja energiantuotantoon. Etappi esitteli messuilla toimintaansa ja biokaasulaitoksessa syntyvää maanparannusraetta. Asiakastyytyväisyyskysely Etapin asiakkaiden mielikuva yhtiöstä on myönteinen ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tämä selvisi Eta- Jätelautakunnan toiminta Lakeuden Etappi Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta on toiminut vuoden 2007 alusta lähtien. Osakaskuntia ovat Alavuden, Kauhavan (uuden Kauhavan, entinen Ylihärmä ja Kauhava), Kurikan (vanhan Kurikan kaupungin alue), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Ilmajoen, Jalasjärven, Kuortaneen, Nurmon ja Töysän kunnat. Lautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon nopeuttaminen ja toiminnan tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä. Lautakunta kokoontui neljä kertaa. Jätelautakunnan tehtävänä on tehdä jätelain edellyttämät viranomaispäätökset, joita tehtiin seuraavasti: jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskevia päätöksiä 273 kpl (vuonna kpl) maatilan asumislietteiden käsittelemistä omatoimisesti koskevia päätöksiä 153 kpl (vuonna kpl) sako- ja umpikaivon ja pienpuhdistamon lietetilan tyhjennysvälin pidentämistä koskevia päätöksiä 568 kpl 18

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Sisältö 1. 2. 3. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6-7 1.5. Kehityshankkeet 8-9

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2011 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki 06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Seinäjoki Jalasjärvi Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, VUOSIKERTOMUS 2008 Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita vuonna 2009 ovat seudun 14 kuntaa: Aura, Kaarina,

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012

Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 Raaka-ainetta ja energiaa VUOSIKERTOMUS 2012 vuosikertomus Uuden jätelain soveltaminen alkoi kitkatta Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012. Uuden lain soveltamiseen valmistauduttiin huolella. Valmistelu

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, vuosikertomus 2007 Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita ovat seudun 21 kuntaa: Aura, Askainen, Kaarina, Lemu,

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014 Tietoa, taitoa ja tavoitteita Vuosikertomus 2014 6Henkilöstö 8Asiakaspalvelu Sisällys 3 Kymenlaakson Jäte Oy 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat 2014 6 Henkilöstö 8 Asiakaspalvelu 10 Jätteenkuljetukset

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh.

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011. KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. Vuosi- ja ympäristökatsaus 2011 KAPULAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Kapulasillantie 2, 05880 HYVINKÄÄ Puh. 075 753 0049 KARANOJAN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUE Karanojantie 145, 13430 HÄMEENLINNA Puh. 075 753 0039

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana etappiaviisi Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Lakeuden Etappi Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 1/2013 Teemana lajittelu & kierrätys SIVUt 4-9 Etapilla tyytyväisiä asiakkaita l sivu 3 Mitä kierrätettävistä

Lisätiedot

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. SISÄLTÖ 2013 TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2013 lyhyesti 6 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Vuosikertomus 2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kainuun kuntien vuonna 2001 perustama organisaatio toiminta aloitettu vuonna 2002 jäsenkunnat: Hyrynsalmi,

Lisätiedot

TSJ 2011. TSJ:n kuljetuspalvelu kuljettaa kotien suurikokoisia jätteitä. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö saavutti jo 95 % tavoitteen.

TSJ 2011. TSJ:n kuljetuspalvelu kuljettaa kotien suurikokoisia jätteitä. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö saavutti jo 95 % tavoitteen. Opastamme lajittelemaan Hyvä tavara kiertää 10 15 TSJ 2011 TSJ:n kuljetuspalvelu kuljettaa kotien suurikokoisia jätteitä Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö saavutti jo 95 % tavoitteen. Turun Seudun Jätehuolto

Lisätiedot