PUITESOPIMUKSEN LIITE (luonnos) (7) VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITESOPIMUKSEN LIITE (luonnos) 4.6.2013 1 (7) VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ"

Transkriptio

1 VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ Tällä sopimuksella sovitaan palvelusta, jossa Tilaaja tilaa vianhoitopalvelun Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitokselta. Toimialueena on Kuopion Energia Liikelaitoksen jakeluverkon alue. Tämä on Kuopion Energia liikelaitoksen ja Kuopion Kuntatekniikanliikelaitoksen puitesopimuksen liite. Tätä liitettä voidaan muuttaa välittömästi, jos havaitaan puutteita työturvallisuusohjeistuksessa, lainsäädännön muuttuessa ja jos ohjeistusta tarvitsee muusta syystä muuttaa. Muutos ei ole riippuvainen puitesopimuksesta. 2 TEHTÄVÄ- JA VASTUUJAKO 2.1 Pääperiaate Kuopion Energia Liikelaitos toimii valtioneuvoston asetuksen 205/2009 (Rakennustyön turvallisuus) mukaisesti Tilaajana ja Kuopion Kaupunki Kuntatekniikkaliikelaitos Toimittajana (Päätoteuttajana). Päätoteuttaja Toimittaja toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/ :n 1 mom. 4- kohdan tarkoittamana päätoteuttajana siltä osin kuin asetus soveltuu tämän Sopimuksen mukaiseen työhön. Toimittaja nimeää valtioneuvoston asetuksen 12 :n 2 mom. tarkoittaman vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen ja ilmoittaa valituista henkilöistä Tilaajalle. Sähkötöiden johto Sopimuksen kohteena olevien sähkötöiden osalta Toimittaja toimii sähköturvallisuuslain /410 tarkoittamana sähköurakoitsijana ja nimeää hankintaan kuuluvien sähkötöiden osalta sähköturvallisuuslain 8 :n 1 mom. 1 kohdan tarkoittaman sähkötöiden johtajan. Toimittaja vakuuttaa, että sillä ja sen nimeämällä töiden johtajalla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus ja muut edellytykset huolehtia sähköurakoitsijalle ja töiden johtajalle säädetyistä velvollisuuksista. Tilaaja vastaa alue- ja sähkönjakeluverkon vianhoidon ja käyttötoiminnan järjestämisestä. Tilaaja tilaa tällä sopimuksella em. työn Toimittajalta, joka varaa sopimuksessa määritellyt resurssit Tilaajan käyttöön. Tilaajalla on oikeus hyväksyä/hylätä Toimittajan tehtävään osoittamat resurssit. Tilaaja hyväksyy Toimittajan resurssin tarkoituksenmukaisuuden, osaamisen sekä henkilöstön soveltuvuuden perusteella. Toimittajan vastuulla on huolehtia varallaolijoiden asianmukaisesta varustamisesta. Tilaajan palveluksessa on käytönjohtaja, sähkötöiden johtaja, turvallisuuskoordinaattorit, käytöstä vastaavat ja työstä vastaavat henkilöt. Käyttökeskus johtaa vianselvitys- ja kytkentätöitä käytönjohtajan ohjeistuksen mukaisesti. Toimittajan palveluksessa on sähkötöiden johtaja. Toimittaja varaa Tilaajan käyttöön 30 viikoksi /vuosi 2hlö/vko varallaoloon vianselvitysja käyttötöihin. Toimittaja nimeää 12 henkilöä varallaolorinkiin. Normaaliaikana varallaolossa on 2 henkilöä/vuoro. Nostetussa valmiudessa tai suurhäiriötilanteessa on Toimittajan varauduttava antamaan Tilaajan käyttöön tarvittaessa koko asentaja- ja työnjohtoresurssi. Tilaaja määrittelee tilanteen mukaan tarvittavan henkilöresurssin määrän. Nos- Sivu 1

2 tetussa valmiudessa ja suurhäiriötilanteessa Toimittaja huolehtii Tilaajan pyynnöstä asentaja- ja työnjohtoresurssin työhön kutsumisen. Toimittaja on velvollinen hakemaan asentaja- ja työnjohtoresurssille vapautuksen palvelusta (VAP). Tilaajan määrittelemien Henkilöiden tulee olla riittävän ammattitaitoisia, kykeneviä ja työkokemuksen omaavia. Toimittaja vakuuttaa, että henkilöstö on ammattitaitoista ja vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja säädöksiä. Toimittaja huolehtii tämän sopimuksen mukaisesti resursseista. Tilaaja määrittää varallaolovuorot ja toimittaa Toimittajalle varallaololistan noin puoleksi vuodeksi kerrallaan. Tilaaja käyttää varallaoloon myös omaa henkilökuntaa. Tilaajan toimittamassa yhteystietolomakkeessa on nimetty sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö, kun työhön osallistuu useampi henkilö ja työnjohto ei ole paikalla. Yksintyöskentelyssä sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö on työn suorittaja. Tilaaja arvioi vikatilanteessa kutsuttavan vikahenkilöstön määrän noudattaen yksintyöskentelyohjetta (liite) ja sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. Tilaaja antaa varallaolijan käyttöön Virve-puhelimen, tarvittavat avaimet, yhteystietolomakkeen ja käyttökaavion. Tilaaja ylläpitää yhteystietolomaketta. Toimittajan tulee toimittaa tilaajalle varallaolijoiden ajantasaiset yhteystiedot. Tilaaja ylläpitää luetteloa varallaolijoista. (varallaolo-ohje liite) Vuoromuutoksista on ilmoitettava Tilaajalle viikkoa ennen ja äkillisistä pakottavista muutoksista, kuten sairaustapausten aiheuttamista, välittömästi tiedon saatuaan. Työnjohtovastuu toimittajan tekemissä sähkötöissä on Toimittajalla. Tilaaja toteuttaa työajan ulkopuolella työryhmän ohjauksen ja toimenpiteiden opastuksen käyttövastuun mukaisesti. Käyttövastuulla tarkoitetaan, että ennen kuin työkohde on todettu jännitteettömäksi ja tarvittaessa maadoitettu on tehtävä työ käyttötyötä, joka on käytönjohtajan alaista työtä. Jännitteettömyyden toteamisen ja tarvittaessa maadoittamisen jälkeen tehtävä rakennus-, kunnossapito- ja korjaustyö on sähkötöiden johtajan alaista työtä. Työnjohtovastuu työajan ulkopuolella tapahtuvassa päivystysluonteisessa käyttö- ja korjaustöissä on tilaajan käyttöpäivystäjällä Noudatettavat säädökset 1. Sähköturvallisuuslaki STL 410/ Työturvallisuuslaki 738/2002 ja siihen liittyvät valtioneuvoston päätösten vaatimukset 3. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä KTMp 516/1996,1994/ TUKES- ohje S Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit 5. Sähkötyöturvallisuus standardi SFS Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta 7. Valtioneuvoston päätös RakVNp 629/94 5 ja sen mukainen sopimusosapuolten allekirjoittama turvallisuusasiakirja 8. Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 749/ VNP 856/98 työssä käytettävien apuvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 10. Sähkötöiden suorittamisessa noudatetaan hyvää asennustapaa ja kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, sähkölaite- ja asennusstandardeja, sekä Tilaajan ohjeita käyttö-, vianselvitys- ja kunnossapitotöistä 11. Muut voimassaolevat sähkö- ja työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset. Sivu 2

3 12. Kuopion Energia Liikelaitoksen yhtiökohtaiset ohjeet 2.3. Asentajien pätevyysvaatimukset Yleiset varallaolohenkilön vaatimukset: jakeluverkon paikallistuntemus, asiakaspalveluhenkisyys, luotettavuus ja yhteistyökyky, kyky työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti paineen alaisena. KTM 516/ kohdat 2-5 riittävän ammattitaitoinen henkilö. Edellä mainitun pätevyyden lisäksi 2 vuotta työkokemusta sähköverkkoasentajan työstä. vähintään B luokan ajokortti Toimittajan vastattavat koulutukset: työturvallisuuskortti (5v) jännitetyökoulutus enintään 1000V laitteistossa SFS6002 (jakokaappi, AMKA-työt) (5v) suoritettu SPR:n EA 1 ensiapukoulutus ja ko. koulutuksen kertaus vähintään kolmen vuoden välein, SÄTKY/tai vastaava sähkötyöturvallisuus (5v) Tieturvakoulutus (5v) Tulityökoulutus (5v) Työvälinekoulutus (kertaus 5v välein): moottorisahan käyttö, vauriopuiden käsittely maasta ja nostolava-autosta nostolava-auto moottorikelkka mönkijä vene kaapelivikojen ja paikannuslaitteen käyttö GPS-navigaattorin käytön tuntemus Tilaajan vastattavat koulutukset: Virve koulutus sähköasema koulutus (toiminta ja vaaratekijät) varallaolo henkilöiden opastus ja varallaolokoulutus sähköverkon käyttö ja vikojen paikantaminen etäluettavien Kwh -mittareiden asennus- ja korjaustyöt Kuopion Energian työturvallisuuskoulutus 2.4 Koulutus- ja työsuojeluvastuu Tilaaja vastaa varallaolijoiden perehdyttämisestä sähköasemalaitteiden ja jakeluverkon kytkentöjen ja käytön osalta. Lisäksi tilaaja järjestää yhtiökohtaisia koulutuksia, joista Sivu 3

4 vastaa tilaaja. Toimittaja vastaa kohdassa 2.3 esitetyistä kohdista: yleiset varallaolohenkilön vaatimukset ja toimittajan vastattavat koulutukset. Vianhoitotöissä Tilaajan käyttökeskus johtaa vianselvitys- ja käyttötoimintaa ja vastaa annettujen työtehtävien ja niiden hoitoon liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Toimittajan henkilöstö osallistuu Tilaajan järjestämiin opastus- ja koulutustilaisuuksiin. Ennalta suunniteltavat koulutukset pyritään järjestämään ajalle, jolloin koulutus haittaa mahdollisimman vähän Toimittajan työtä. Toimittaja on velvollinen ylläpitämään koulutusrekisteriä ja huolehtimaan, että vaaditut koulutukset ovat aina voimassa. 3. VIANHOITO 3.1 Vastuut vikatöissä 3.1 Varallaolo Tilaaja vastaa käyttötöistä, vikapaikan erottamisesta, jännitteettömyyden toteamisesta ja päätyömaadoittamisesta. Toimittaja suorittaa Tilaajan ohjeiden ja sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisesti sähkötyöturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. Tilaaja antaa työn aloitusluvan Toimittajalle. Toimittaja vastaa sähkötyöstä kohdan 2.1 mukaisesti ja työn valmistuttua antaa käyttöönottoluvan Tilaajalle. Poikkeuksena Tilaaja vastaa em. asioista siinä tapauksessa, että töitä tekevä varallaolija on tilaajan oma työntekijä. Toimittaja varaa Tilaajan käyttöön varallaololistan mukaisesti viikoksi kerrallaan kohdassa 2.3 esitetyt vaatimukset täyttäviä itsenäiseen sähkötyöhön kykeneviä sähköasentajia työajan ja työajan ulkopuolisiin vianhoitotöihin ja käyttötöihin. Jokaisella on käytettävissään oma tehtävään soveltuva ajoneuvo varustettuna vianhoitoon tarkoitetuilla tarvikkeilla ja työvälineillä. Tilaajan omilla varallaolijoilla on oikeus käyttää Toimittajan varustamia ajoneuvoja. Varallaolo kestää aina viikon kerrallaan. Arkipäivisin varallaoloaika on klo 15:30-7:00 välisenä aikana. Viikonloppuisin varallaolo alkaa perjantaina klo 13:30 ja kestää seuraavaan maanantaihin klo 7:00 saakka. Varallaolijoita voidaan tarvittaessa kutsua vianselvitys- ja korjaustöihin myös normaalina työaikana (7:00 15:30). Tällöin työhön kutsu tehdään Toimittajan työnjohdon kautta. Toimittajan tulee huolehtia siitä, että varallaolijalla on mahdollista lähteä tarvittaessa vianselvitys- ja korjaustöihin Tilaajan pyynnöstä. Varallaolijoiden tulee kutsun saatuaan lähteä työhön viivyttelemättä ja olla työkohteessa 30 minuutissa. Toimittajan asettama varallaolija osallistuu varallaoloaikana Tilaajan ohjeiden mukaan energiamittareiden, KJ- ja PJ-vikojen selvittelyyn, katkaistujen ja tilapäissähköliittymien kytkemiseen, sekä muihin Tilaajan osoittamiin sähköalan töihin. Työhön kutsuttu henkilöstö tiedottaa aina käyttöpäivystäjää työn aikana ja työn loputtua sovitulla tavalla. Tilaajan käyttökeskus johtaa toimintaa ja toimii tehtävien osoittajana. Resurssitarpeesta päättää Tilaaja. Sivu 4

5 Toimittajan tulee varautua suurhäiriötilanteisiin. Suurhäiriötilanteessa toimitaan Tilaajan suurhäiriöohjeistuksen mukaan. Resurssitarpeesta päättää Tilaaja. 3.5 Lisävarallaolo Toimittaja varaa Tilaajan pyynnöstä lisävarallaoloon tarvittaessa resursseja sähkönjakelun varmuutta uhkaavan ilmastollisen tai muun syyn johdosta. 4. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOTYÖT 4.1 Käyttötyöt Käyttötilannemuutoksissa kytkennänjohtajana toimii aina käyttökeskus ja kytkentämuutoksia ei yli 1 kv:n verkossa saa tehdä kuin suunnitellusti tarkastetun kytkentäohjelman mukaisesti lukuun ottamatta vika- ja hätäkytkentöjä. Käyttöönottotarkastuksia ja mittauksia varten purettavat tai kytkettävät päätyömaadoitukset tehdään kytkennänjohtajan luvalla. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tilaajan käyttökeskukselle etukäteen työskentelystä Tilaajan verkossa työajan ulkopuolella. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tilaajan käyttökeskukselle etukäteen Toimittajan tarvitsemista sähkönjakelun keskeytystarpeista. Toimittaja ilmoittaa keskeytystarpeet Tilaajalle viisi (5) työpäivää ennen. Tilaaja tekee sähkön keskeytysilmoitukset ja jakaa ne itse asiakkaille tai Toimittaja voi myös jakaa sähkönjakelun keskeytysilmoitukset paikallisesti Tilaajan määrittelemällä ilmoituksella. Sähkönjakelun keskeytysten ajankohdat ja keskeytysalueiden laajuuden suunnittelevat Toimittaja ja Tilaaja yhdessä, ja hyväksynnän tekee Tilaaja. Tilaaja tekee kaikki sähkönjakeluverkossa tehtävät käyttötyöt. Poikkeuksena ovat vikaja hätätyöt. Toimittaja saa tehdä käyttötöitä mittarointiin, kiinteistöjen syöttökaapeleiden kytkentään ja työmaakeskusten kytkentään liittyvien töiden yhteydessä. Tarvittaessa Tilaaja voi käyttää käyttötöissä myös Toimittajan resurssia. Tiedottamisesta sidosryhmille ja verkkosivuille vastaa Tilaaja. Toimittaja ilmoittaa sähköverkon kytkentämuutostarpeen tilaajalle vähintään kolme (3) työpäivää ennen kytkentätarvetta. Tilaaja vastaa kaikkien Kuopion Energian jakeluverkossa käytössä olevien kaapeleiden näytöstä, kaapeleiden varmistuksesta ja kaapeleiden katkaisusta. 4.2 Verkon osan käyttöönotto Tilaaja ottaa aina käyttöön uuden keskijänniteverkkoon liitettävän verkon osan ja kytkee siihen jännitteen. Tilaaja huolehtii myös muuntamolla sijaitsevan pääkeskuksen käyttöönotosta ja kytkee siihen jännitteen. Toimittajalle sallitaan kohdassa 4.1 tehtävien kohteiden käyttöönotto ja käyttötoimenpiteiden tekeminen. Kytkennän ja kytkentäsuunnitelman edellytyksenä on, että Toimittaja on toimittanut dokumentoinnin kytkettävästä koh- Sivu 5

6 teesta Tilaajan dokumentoijalle. Käyttöönoton yhteydessä on Toimittajan esitettävä käyttöönottopöytäkirja tai osittainen käyttöönottopöytäkirja kytkettävästä kohteesta. Tilaaja suorittaa Kj-kohteessa tarvittaessa eristysvastusmittauksen ja vaiheistuksen ja merkkaa tulokset käyttöönottopöytäkirjaan. Ilman dokumentointia ja käyttöönottopöytäkirjaa ei kohdetta oteta käyttöön. 4.3 Jännitetyöt Pääsääntö on, että Kuopion Energia liikelaitoksen sähkönjakeluverkossa tehtävät työt suoritetaan aina jännitteettömänä. On kuitenkin otettava huomioon, että kohtuuttoman haitan vuoksi on jännitetyön teko sallittu seuraavissa tapauksissa. Sallittavia jännitetöitä ovat jakokaappiin ja muuntamolla sijaitsevaan pääkeskukseen liitettävien jonovarokkeiden lisäys. Lisäksi jännitetöitä saa tehdä jännitteiseen riippukierrejohtoon (AMKA:aan) liitettävien johtohaarojen, työmaakeskusten, kiinteistöjen pääkeskusten ja pylväsvarokealustojen asennuksessa yhteydessä. Jännitetöitä tehtäessä on aina huomioitava seuraavat työturvallisuusasiat. Jännitetyötä tekevä henkilö on saanut jännitetyökoulutuksen ja henkilö on kykenevä tekemään jännitetöitä. Käytettävien työkalujen on täytettävä jännitetyökalulle asetetut vaatimukset. Tarvikkeet joita käytetään asennustyössä, ovat siihen käyttötarkoitukseen luokiteltuja. Työtä suoritettaessa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. 5. TILAAJAN VASTUULLE KUULUMATTOMAT TYÖT Tilaaja ei vastaa miltään osin Toimittajan asiakassopimusten mukaisista käyttö-, kunnossapito- ja vikatöistä. Näitä töitä ovat mm. katuvalotyöt liikennevalotyöt Toimittajan käytönjohtajuudessa olevien kohteiden työt Edellä mainituissa töissä Tilaajan käyttöpäivystys toimii vikailmoitusten tai työtilausten välittäjänä Toimittajalle. Mikäli Tilaajan asentaja käy vikatöissä em. kohteissa tehdään se laskutustyönä toimittajalle. 6. AJONEUVOT JA VIESTIVÄLINEET Toimittaja varustaa vikatyöryhmien käyttöön kaksi nelivetoautoa ja vastaa siitä, että autoissa on työn suorittamista varten varattu asianmukainen kalusto ja tarvikkeet. Jokaisella asentajalla on henkilökohtainen gsm-puhelin. Tilaaja hankkii vikaryhmien käyttöön Virve-puhelimet. Tilaaja pitää huolta Virve-puhelimen kunnosta ja testaa laitteita säännöllisesti. Tilaaja vastaa siitä, että navigaattorit päivitetään Tilaajan verkkotiedoilla riittävän usein (vähintään kaksi kertaa vuodessa) ja että navigaattoreissa on käytettävissä uusimmat karttasovellukset. Tilaajalla on oikeus käyttää ko. ajoneuvoja oman henkilökunnan varallaoloon. Sivu 6

7 7. MATERIAALIHANKINNAT JA TARVIKKEET Vianhoito- ja kunnossapitotöissä käytettävät tarvikkeet ja materiaalit Toimittaja hankkii suoraan tilaajan asiakasnumerolle käyttäen hyväksi ko. työnumeroa sekä niitä tuotteita, jotka Tilaaja on määritellyt. Tarvikevarasto sijaitsee Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen tiloissa Haapaniemellä, mistä löytyvät pientarvikkeet, kaapelit, jatkot, sulakkeet, kojeistot ja muuntajat. Toimittaja on luovuttanut Tilaajan varallaolohenkilöä varten avaimet kyseiseen kohteeseen. Mikäli tarvikkeita haetaan työajan ulkopuolella, on tilaaja ilmoitusvelvollinen Toimittajalle välittömästi seuraavana arkipäivänä. 8. TARKASTUKSET JA ILMOITUKSET Toimittaja on ilmoitusvelvollinen Tilaajalle välittömästi havaitsemistaan puutteista ja / tai turvallisuuteen tai sähkönjakeluverkon käyttövarmuuteen vaikuttavista seikoista. Toimittaja osallistuu päätoteuttajana Tilaajan pyynnöstä määräaikaistarkastuksiin ja muihin Tilaajan vaatimiin turvallisuus- ja työmaatarkastuksiin. Kuopiossa xx.xx.2013 Seppo Hiekkala Toimitusjohtaja Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Kari Väänänen Toimitusjohtaja Kuopion Energia Liikelaitos Sivu 7

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteyshenkilöt ovat toimitusjohtaja Kari Väänänen ja verkkojohtaja

Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteyshenkilöt ovat toimitusjohtaja Kari Väänänen ja verkkojohtaja PUITESOPIMUS 2013 1. Sopimuksen osapuolet: Tilaajana toimii Kuopion Energia Liikelaitos. Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteyshenkilöt ovat toimitusjohtaja Kari Väänänen ja verkkojohtaja Lauri Siltanen.

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Lainsäädännössä määritellyt vastuuhenkilöt Sähkötöiden johtaja on säädöksissä määritelty toiminnanharjoittajan sähkötöitä varten

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä sakari.hatakka@tukes.fi antti.savola@tukes.fi Tukesin Sähkölaitteistot ryhmä - Tukesin tuote- ja laitteistovalvontayksikön

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Ohje S (11)

Ohje S (11) Ohje S5-2012 31.10.2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015 ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 4 Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 7 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 Päätoteuttaja... 2 Töiden yhteensovitus... 2 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.3.2010 2/9 3/9 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011 KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet Arto Kari 17.5.2011 Sähköalan ammattilainen KTMp 516, 11 Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1/8 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 13.11.2012 Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2/8 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KOLKANLAHTI VALAISINVAIHTO 31.8.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähkötyöturvallisuuskoulutus Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 11: Sähkötyöturvallisuus 19.2.2013 Tero Kaipia 1 Sähkötyöturvallisuus Standardin SFS 6002 mukaisesti Standardi sisältää kansainvälisen EN-standardin EN 50110-1:2004,

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT

LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

AIKATAULU. Päivämäärä

AIKATAULU. Päivämäärä VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-OHJE -apu sähköturvallisuusriskien hallintaan Tämä lyhyt esittely kannattaa käydä läpi jos: olet kiinteistön haltija tai käytönjohtaja toimit kiinteistön hoitotehtävissä toimit sähköurakoitsijana

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Hankenumero 046ON006 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Kuusamossa 2.7.2004 Tutkijat Roger Kanerva Sakari Hatakka 1 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Sisällys Projektien tausta Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa

Lisätiedot

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista.

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista. LAUSUNTO Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Perustettu 1996 Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy Nimetty 2.9.1996 sähköturvallisuuslaissa tarkoitetuksi arviointilaitokseksi FINAS akkreditoinut toiminnan ja tekee

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTO 2017 1 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelutoimisto Sisällysluettelo 1 Tarkoitus... 2 2 Menettely... 2 3 Vaatimukset... 2 3.1 Suunnitteluohjeet...

Lisätiedot

1 Hallamäki Oy Martti Hallamäki 17.8.2013

1 Hallamäki Oy Martti Hallamäki 17.8.2013 1 MARTIN TEESIT Olen vuosien varrella kirjoitellut Martin teesejä alkaen KTMP 1149 sisällön erittelystä eli mitä eri 29 suomeksi tarkoittavat. Niihin ei enää kannata palata, pikemminkin pitäisi koko KTMp

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot