PUITESOPIMUKSEN LIITE (luonnos) (7) VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITESOPIMUKSEN LIITE (luonnos) 4.6.2013 1 (7) VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ"

Transkriptio

1 VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ Tällä sopimuksella sovitaan palvelusta, jossa Tilaaja tilaa vianhoitopalvelun Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitokselta. Toimialueena on Kuopion Energia Liikelaitoksen jakeluverkon alue. Tämä on Kuopion Energia liikelaitoksen ja Kuopion Kuntatekniikanliikelaitoksen puitesopimuksen liite. Tätä liitettä voidaan muuttaa välittömästi, jos havaitaan puutteita työturvallisuusohjeistuksessa, lainsäädännön muuttuessa ja jos ohjeistusta tarvitsee muusta syystä muuttaa. Muutos ei ole riippuvainen puitesopimuksesta. 2 TEHTÄVÄ- JA VASTUUJAKO 2.1 Pääperiaate Kuopion Energia Liikelaitos toimii valtioneuvoston asetuksen 205/2009 (Rakennustyön turvallisuus) mukaisesti Tilaajana ja Kuopion Kaupunki Kuntatekniikkaliikelaitos Toimittajana (Päätoteuttajana). Päätoteuttaja Toimittaja toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/ :n 1 mom. 4- kohdan tarkoittamana päätoteuttajana siltä osin kuin asetus soveltuu tämän Sopimuksen mukaiseen työhön. Toimittaja nimeää valtioneuvoston asetuksen 12 :n 2 mom. tarkoittaman vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen ja ilmoittaa valituista henkilöistä Tilaajalle. Sähkötöiden johto Sopimuksen kohteena olevien sähkötöiden osalta Toimittaja toimii sähköturvallisuuslain /410 tarkoittamana sähköurakoitsijana ja nimeää hankintaan kuuluvien sähkötöiden osalta sähköturvallisuuslain 8 :n 1 mom. 1 kohdan tarkoittaman sähkötöiden johtajan. Toimittaja vakuuttaa, että sillä ja sen nimeämällä töiden johtajalla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus ja muut edellytykset huolehtia sähköurakoitsijalle ja töiden johtajalle säädetyistä velvollisuuksista. Tilaaja vastaa alue- ja sähkönjakeluverkon vianhoidon ja käyttötoiminnan järjestämisestä. Tilaaja tilaa tällä sopimuksella em. työn Toimittajalta, joka varaa sopimuksessa määritellyt resurssit Tilaajan käyttöön. Tilaajalla on oikeus hyväksyä/hylätä Toimittajan tehtävään osoittamat resurssit. Tilaaja hyväksyy Toimittajan resurssin tarkoituksenmukaisuuden, osaamisen sekä henkilöstön soveltuvuuden perusteella. Toimittajan vastuulla on huolehtia varallaolijoiden asianmukaisesta varustamisesta. Tilaajan palveluksessa on käytönjohtaja, sähkötöiden johtaja, turvallisuuskoordinaattorit, käytöstä vastaavat ja työstä vastaavat henkilöt. Käyttökeskus johtaa vianselvitys- ja kytkentätöitä käytönjohtajan ohjeistuksen mukaisesti. Toimittajan palveluksessa on sähkötöiden johtaja. Toimittaja varaa Tilaajan käyttöön 30 viikoksi /vuosi 2hlö/vko varallaoloon vianselvitysja käyttötöihin. Toimittaja nimeää 12 henkilöä varallaolorinkiin. Normaaliaikana varallaolossa on 2 henkilöä/vuoro. Nostetussa valmiudessa tai suurhäiriötilanteessa on Toimittajan varauduttava antamaan Tilaajan käyttöön tarvittaessa koko asentaja- ja työnjohtoresurssi. Tilaaja määrittelee tilanteen mukaan tarvittavan henkilöresurssin määrän. Nos- Sivu 1

2 tetussa valmiudessa ja suurhäiriötilanteessa Toimittaja huolehtii Tilaajan pyynnöstä asentaja- ja työnjohtoresurssin työhön kutsumisen. Toimittaja on velvollinen hakemaan asentaja- ja työnjohtoresurssille vapautuksen palvelusta (VAP). Tilaajan määrittelemien Henkilöiden tulee olla riittävän ammattitaitoisia, kykeneviä ja työkokemuksen omaavia. Toimittaja vakuuttaa, että henkilöstö on ammattitaitoista ja vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja säädöksiä. Toimittaja huolehtii tämän sopimuksen mukaisesti resursseista. Tilaaja määrittää varallaolovuorot ja toimittaa Toimittajalle varallaololistan noin puoleksi vuodeksi kerrallaan. Tilaaja käyttää varallaoloon myös omaa henkilökuntaa. Tilaajan toimittamassa yhteystietolomakkeessa on nimetty sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö, kun työhön osallistuu useampi henkilö ja työnjohto ei ole paikalla. Yksintyöskentelyssä sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö on työn suorittaja. Tilaaja arvioi vikatilanteessa kutsuttavan vikahenkilöstön määrän noudattaen yksintyöskentelyohjetta (liite) ja sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. Tilaaja antaa varallaolijan käyttöön Virve-puhelimen, tarvittavat avaimet, yhteystietolomakkeen ja käyttökaavion. Tilaaja ylläpitää yhteystietolomaketta. Toimittajan tulee toimittaa tilaajalle varallaolijoiden ajantasaiset yhteystiedot. Tilaaja ylläpitää luetteloa varallaolijoista. (varallaolo-ohje liite) Vuoromuutoksista on ilmoitettava Tilaajalle viikkoa ennen ja äkillisistä pakottavista muutoksista, kuten sairaustapausten aiheuttamista, välittömästi tiedon saatuaan. Työnjohtovastuu toimittajan tekemissä sähkötöissä on Toimittajalla. Tilaaja toteuttaa työajan ulkopuolella työryhmän ohjauksen ja toimenpiteiden opastuksen käyttövastuun mukaisesti. Käyttövastuulla tarkoitetaan, että ennen kuin työkohde on todettu jännitteettömäksi ja tarvittaessa maadoitettu on tehtävä työ käyttötyötä, joka on käytönjohtajan alaista työtä. Jännitteettömyyden toteamisen ja tarvittaessa maadoittamisen jälkeen tehtävä rakennus-, kunnossapito- ja korjaustyö on sähkötöiden johtajan alaista työtä. Työnjohtovastuu työajan ulkopuolella tapahtuvassa päivystysluonteisessa käyttö- ja korjaustöissä on tilaajan käyttöpäivystäjällä Noudatettavat säädökset 1. Sähköturvallisuuslaki STL 410/ Työturvallisuuslaki 738/2002 ja siihen liittyvät valtioneuvoston päätösten vaatimukset 3. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä KTMp 516/1996,1994/ TUKES- ohje S Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit 5. Sähkötyöturvallisuus standardi SFS Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta 7. Valtioneuvoston päätös RakVNp 629/94 5 ja sen mukainen sopimusosapuolten allekirjoittama turvallisuusasiakirja 8. Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 749/ VNP 856/98 työssä käytettävien apuvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 10. Sähkötöiden suorittamisessa noudatetaan hyvää asennustapaa ja kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, sähkölaite- ja asennusstandardeja, sekä Tilaajan ohjeita käyttö-, vianselvitys- ja kunnossapitotöistä 11. Muut voimassaolevat sähkö- ja työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset. Sivu 2

3 12. Kuopion Energia Liikelaitoksen yhtiökohtaiset ohjeet 2.3. Asentajien pätevyysvaatimukset Yleiset varallaolohenkilön vaatimukset: jakeluverkon paikallistuntemus, asiakaspalveluhenkisyys, luotettavuus ja yhteistyökyky, kyky työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti paineen alaisena. KTM 516/ kohdat 2-5 riittävän ammattitaitoinen henkilö. Edellä mainitun pätevyyden lisäksi 2 vuotta työkokemusta sähköverkkoasentajan työstä. vähintään B luokan ajokortti Toimittajan vastattavat koulutukset: työturvallisuuskortti (5v) jännitetyökoulutus enintään 1000V laitteistossa SFS6002 (jakokaappi, AMKA-työt) (5v) suoritettu SPR:n EA 1 ensiapukoulutus ja ko. koulutuksen kertaus vähintään kolmen vuoden välein, SÄTKY/tai vastaava sähkötyöturvallisuus (5v) Tieturvakoulutus (5v) Tulityökoulutus (5v) Työvälinekoulutus (kertaus 5v välein): moottorisahan käyttö, vauriopuiden käsittely maasta ja nostolava-autosta nostolava-auto moottorikelkka mönkijä vene kaapelivikojen ja paikannuslaitteen käyttö GPS-navigaattorin käytön tuntemus Tilaajan vastattavat koulutukset: Virve koulutus sähköasema koulutus (toiminta ja vaaratekijät) varallaolo henkilöiden opastus ja varallaolokoulutus sähköverkon käyttö ja vikojen paikantaminen etäluettavien Kwh -mittareiden asennus- ja korjaustyöt Kuopion Energian työturvallisuuskoulutus 2.4 Koulutus- ja työsuojeluvastuu Tilaaja vastaa varallaolijoiden perehdyttämisestä sähköasemalaitteiden ja jakeluverkon kytkentöjen ja käytön osalta. Lisäksi tilaaja järjestää yhtiökohtaisia koulutuksia, joista Sivu 3

4 vastaa tilaaja. Toimittaja vastaa kohdassa 2.3 esitetyistä kohdista: yleiset varallaolohenkilön vaatimukset ja toimittajan vastattavat koulutukset. Vianhoitotöissä Tilaajan käyttökeskus johtaa vianselvitys- ja käyttötoimintaa ja vastaa annettujen työtehtävien ja niiden hoitoon liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Toimittajan henkilöstö osallistuu Tilaajan järjestämiin opastus- ja koulutustilaisuuksiin. Ennalta suunniteltavat koulutukset pyritään järjestämään ajalle, jolloin koulutus haittaa mahdollisimman vähän Toimittajan työtä. Toimittaja on velvollinen ylläpitämään koulutusrekisteriä ja huolehtimaan, että vaaditut koulutukset ovat aina voimassa. 3. VIANHOITO 3.1 Vastuut vikatöissä 3.1 Varallaolo Tilaaja vastaa käyttötöistä, vikapaikan erottamisesta, jännitteettömyyden toteamisesta ja päätyömaadoittamisesta. Toimittaja suorittaa Tilaajan ohjeiden ja sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisesti sähkötyöturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. Tilaaja antaa työn aloitusluvan Toimittajalle. Toimittaja vastaa sähkötyöstä kohdan 2.1 mukaisesti ja työn valmistuttua antaa käyttöönottoluvan Tilaajalle. Poikkeuksena Tilaaja vastaa em. asioista siinä tapauksessa, että töitä tekevä varallaolija on tilaajan oma työntekijä. Toimittaja varaa Tilaajan käyttöön varallaololistan mukaisesti viikoksi kerrallaan kohdassa 2.3 esitetyt vaatimukset täyttäviä itsenäiseen sähkötyöhön kykeneviä sähköasentajia työajan ja työajan ulkopuolisiin vianhoitotöihin ja käyttötöihin. Jokaisella on käytettävissään oma tehtävään soveltuva ajoneuvo varustettuna vianhoitoon tarkoitetuilla tarvikkeilla ja työvälineillä. Tilaajan omilla varallaolijoilla on oikeus käyttää Toimittajan varustamia ajoneuvoja. Varallaolo kestää aina viikon kerrallaan. Arkipäivisin varallaoloaika on klo 15:30-7:00 välisenä aikana. Viikonloppuisin varallaolo alkaa perjantaina klo 13:30 ja kestää seuraavaan maanantaihin klo 7:00 saakka. Varallaolijoita voidaan tarvittaessa kutsua vianselvitys- ja korjaustöihin myös normaalina työaikana (7:00 15:30). Tällöin työhön kutsu tehdään Toimittajan työnjohdon kautta. Toimittajan tulee huolehtia siitä, että varallaolijalla on mahdollista lähteä tarvittaessa vianselvitys- ja korjaustöihin Tilaajan pyynnöstä. Varallaolijoiden tulee kutsun saatuaan lähteä työhön viivyttelemättä ja olla työkohteessa 30 minuutissa. Toimittajan asettama varallaolija osallistuu varallaoloaikana Tilaajan ohjeiden mukaan energiamittareiden, KJ- ja PJ-vikojen selvittelyyn, katkaistujen ja tilapäissähköliittymien kytkemiseen, sekä muihin Tilaajan osoittamiin sähköalan töihin. Työhön kutsuttu henkilöstö tiedottaa aina käyttöpäivystäjää työn aikana ja työn loputtua sovitulla tavalla. Tilaajan käyttökeskus johtaa toimintaa ja toimii tehtävien osoittajana. Resurssitarpeesta päättää Tilaaja. Sivu 4

5 Toimittajan tulee varautua suurhäiriötilanteisiin. Suurhäiriötilanteessa toimitaan Tilaajan suurhäiriöohjeistuksen mukaan. Resurssitarpeesta päättää Tilaaja. 3.5 Lisävarallaolo Toimittaja varaa Tilaajan pyynnöstä lisävarallaoloon tarvittaessa resursseja sähkönjakelun varmuutta uhkaavan ilmastollisen tai muun syyn johdosta. 4. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOTYÖT 4.1 Käyttötyöt Käyttötilannemuutoksissa kytkennänjohtajana toimii aina käyttökeskus ja kytkentämuutoksia ei yli 1 kv:n verkossa saa tehdä kuin suunnitellusti tarkastetun kytkentäohjelman mukaisesti lukuun ottamatta vika- ja hätäkytkentöjä. Käyttöönottotarkastuksia ja mittauksia varten purettavat tai kytkettävät päätyömaadoitukset tehdään kytkennänjohtajan luvalla. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tilaajan käyttökeskukselle etukäteen työskentelystä Tilaajan verkossa työajan ulkopuolella. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tilaajan käyttökeskukselle etukäteen Toimittajan tarvitsemista sähkönjakelun keskeytystarpeista. Toimittaja ilmoittaa keskeytystarpeet Tilaajalle viisi (5) työpäivää ennen. Tilaaja tekee sähkön keskeytysilmoitukset ja jakaa ne itse asiakkaille tai Toimittaja voi myös jakaa sähkönjakelun keskeytysilmoitukset paikallisesti Tilaajan määrittelemällä ilmoituksella. Sähkönjakelun keskeytysten ajankohdat ja keskeytysalueiden laajuuden suunnittelevat Toimittaja ja Tilaaja yhdessä, ja hyväksynnän tekee Tilaaja. Tilaaja tekee kaikki sähkönjakeluverkossa tehtävät käyttötyöt. Poikkeuksena ovat vikaja hätätyöt. Toimittaja saa tehdä käyttötöitä mittarointiin, kiinteistöjen syöttökaapeleiden kytkentään ja työmaakeskusten kytkentään liittyvien töiden yhteydessä. Tarvittaessa Tilaaja voi käyttää käyttötöissä myös Toimittajan resurssia. Tiedottamisesta sidosryhmille ja verkkosivuille vastaa Tilaaja. Toimittaja ilmoittaa sähköverkon kytkentämuutostarpeen tilaajalle vähintään kolme (3) työpäivää ennen kytkentätarvetta. Tilaaja vastaa kaikkien Kuopion Energian jakeluverkossa käytössä olevien kaapeleiden näytöstä, kaapeleiden varmistuksesta ja kaapeleiden katkaisusta. 4.2 Verkon osan käyttöönotto Tilaaja ottaa aina käyttöön uuden keskijänniteverkkoon liitettävän verkon osan ja kytkee siihen jännitteen. Tilaaja huolehtii myös muuntamolla sijaitsevan pääkeskuksen käyttöönotosta ja kytkee siihen jännitteen. Toimittajalle sallitaan kohdassa 4.1 tehtävien kohteiden käyttöönotto ja käyttötoimenpiteiden tekeminen. Kytkennän ja kytkentäsuunnitelman edellytyksenä on, että Toimittaja on toimittanut dokumentoinnin kytkettävästä koh- Sivu 5

6 teesta Tilaajan dokumentoijalle. Käyttöönoton yhteydessä on Toimittajan esitettävä käyttöönottopöytäkirja tai osittainen käyttöönottopöytäkirja kytkettävästä kohteesta. Tilaaja suorittaa Kj-kohteessa tarvittaessa eristysvastusmittauksen ja vaiheistuksen ja merkkaa tulokset käyttöönottopöytäkirjaan. Ilman dokumentointia ja käyttöönottopöytäkirjaa ei kohdetta oteta käyttöön. 4.3 Jännitetyöt Pääsääntö on, että Kuopion Energia liikelaitoksen sähkönjakeluverkossa tehtävät työt suoritetaan aina jännitteettömänä. On kuitenkin otettava huomioon, että kohtuuttoman haitan vuoksi on jännitetyön teko sallittu seuraavissa tapauksissa. Sallittavia jännitetöitä ovat jakokaappiin ja muuntamolla sijaitsevaan pääkeskukseen liitettävien jonovarokkeiden lisäys. Lisäksi jännitetöitä saa tehdä jännitteiseen riippukierrejohtoon (AMKA:aan) liitettävien johtohaarojen, työmaakeskusten, kiinteistöjen pääkeskusten ja pylväsvarokealustojen asennuksessa yhteydessä. Jännitetöitä tehtäessä on aina huomioitava seuraavat työturvallisuusasiat. Jännitetyötä tekevä henkilö on saanut jännitetyökoulutuksen ja henkilö on kykenevä tekemään jännitetöitä. Käytettävien työkalujen on täytettävä jännitetyökalulle asetetut vaatimukset. Tarvikkeet joita käytetään asennustyössä, ovat siihen käyttötarkoitukseen luokiteltuja. Työtä suoritettaessa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. 5. TILAAJAN VASTUULLE KUULUMATTOMAT TYÖT Tilaaja ei vastaa miltään osin Toimittajan asiakassopimusten mukaisista käyttö-, kunnossapito- ja vikatöistä. Näitä töitä ovat mm. katuvalotyöt liikennevalotyöt Toimittajan käytönjohtajuudessa olevien kohteiden työt Edellä mainituissa töissä Tilaajan käyttöpäivystys toimii vikailmoitusten tai työtilausten välittäjänä Toimittajalle. Mikäli Tilaajan asentaja käy vikatöissä em. kohteissa tehdään se laskutustyönä toimittajalle. 6. AJONEUVOT JA VIESTIVÄLINEET Toimittaja varustaa vikatyöryhmien käyttöön kaksi nelivetoautoa ja vastaa siitä, että autoissa on työn suorittamista varten varattu asianmukainen kalusto ja tarvikkeet. Jokaisella asentajalla on henkilökohtainen gsm-puhelin. Tilaaja hankkii vikaryhmien käyttöön Virve-puhelimet. Tilaaja pitää huolta Virve-puhelimen kunnosta ja testaa laitteita säännöllisesti. Tilaaja vastaa siitä, että navigaattorit päivitetään Tilaajan verkkotiedoilla riittävän usein (vähintään kaksi kertaa vuodessa) ja että navigaattoreissa on käytettävissä uusimmat karttasovellukset. Tilaajalla on oikeus käyttää ko. ajoneuvoja oman henkilökunnan varallaoloon. Sivu 6

7 7. MATERIAALIHANKINNAT JA TARVIKKEET Vianhoito- ja kunnossapitotöissä käytettävät tarvikkeet ja materiaalit Toimittaja hankkii suoraan tilaajan asiakasnumerolle käyttäen hyväksi ko. työnumeroa sekä niitä tuotteita, jotka Tilaaja on määritellyt. Tarvikevarasto sijaitsee Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen tiloissa Haapaniemellä, mistä löytyvät pientarvikkeet, kaapelit, jatkot, sulakkeet, kojeistot ja muuntajat. Toimittaja on luovuttanut Tilaajan varallaolohenkilöä varten avaimet kyseiseen kohteeseen. Mikäli tarvikkeita haetaan työajan ulkopuolella, on tilaaja ilmoitusvelvollinen Toimittajalle välittömästi seuraavana arkipäivänä. 8. TARKASTUKSET JA ILMOITUKSET Toimittaja on ilmoitusvelvollinen Tilaajalle välittömästi havaitsemistaan puutteista ja / tai turvallisuuteen tai sähkönjakeluverkon käyttövarmuuteen vaikuttavista seikoista. Toimittaja osallistuu päätoteuttajana Tilaajan pyynnöstä määräaikaistarkastuksiin ja muihin Tilaajan vaatimiin turvallisuus- ja työmaatarkastuksiin. Kuopiossa xx.xx.2013 Seppo Hiekkala Toimitusjohtaja Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Kari Väänänen Toimitusjohtaja Kuopion Energia Liikelaitos Sivu 7

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3634/06/2004 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella Tutkijaryhmä: Valto Ottovainen Björn Johansson 2(21)

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Miksi rakennusalan ammattilaisen olisi hyvä tietää myös sähköistyksestä? Nykyaikaisessa rakentamisessa rakennussähköistyksellä on koko ajan lisääntyvän taloautomaation ansiosta

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Joel Korhonen SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Opinnäytetyö Sähkötekniikkan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Joel Korhonen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN

PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN KIRKKONUMMEN KUNTA Tilahallinto 22.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ PIENEHKÖJEN, YKSILÖIMÄTTÖMIEN LV-TEKNISTEN TÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSPERIAATTEELLAKORJAUSHANKKEISIIN Hankinnan kohde Kirkkonummen kunta pyytää

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO Diplomityö Tarkastaja: Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot