PUITESOPIMUKSEN LIITE (luonnos) (7) VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITESOPIMUKSEN LIITE (luonnos) 4.6.2013 1 (7) VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ"

Transkriptio

1 VARALLAOLO- JA KÄYTTÖTOIMINTASOPIMUS 1. YLEISTÄ Tällä sopimuksella sovitaan palvelusta, jossa Tilaaja tilaa vianhoitopalvelun Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitokselta. Toimialueena on Kuopion Energia Liikelaitoksen jakeluverkon alue. Tämä on Kuopion Energia liikelaitoksen ja Kuopion Kuntatekniikanliikelaitoksen puitesopimuksen liite. Tätä liitettä voidaan muuttaa välittömästi, jos havaitaan puutteita työturvallisuusohjeistuksessa, lainsäädännön muuttuessa ja jos ohjeistusta tarvitsee muusta syystä muuttaa. Muutos ei ole riippuvainen puitesopimuksesta. 2 TEHTÄVÄ- JA VASTUUJAKO 2.1 Pääperiaate Kuopion Energia Liikelaitos toimii valtioneuvoston asetuksen 205/2009 (Rakennustyön turvallisuus) mukaisesti Tilaajana ja Kuopion Kaupunki Kuntatekniikkaliikelaitos Toimittajana (Päätoteuttajana). Päätoteuttaja Toimittaja toimii rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 205/ :n 1 mom. 4- kohdan tarkoittamana päätoteuttajana siltä osin kuin asetus soveltuu tämän Sopimuksen mukaiseen työhön. Toimittaja nimeää valtioneuvoston asetuksen 12 :n 2 mom. tarkoittaman vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen ja ilmoittaa valituista henkilöistä Tilaajalle. Sähkötöiden johto Sopimuksen kohteena olevien sähkötöiden osalta Toimittaja toimii sähköturvallisuuslain /410 tarkoittamana sähköurakoitsijana ja nimeää hankintaan kuuluvien sähkötöiden osalta sähköturvallisuuslain 8 :n 1 mom. 1 kohdan tarkoittaman sähkötöiden johtajan. Toimittaja vakuuttaa, että sillä ja sen nimeämällä töiden johtajalla on riittävä pätevyys ja asiantuntemus ja muut edellytykset huolehtia sähköurakoitsijalle ja töiden johtajalle säädetyistä velvollisuuksista. Tilaaja vastaa alue- ja sähkönjakeluverkon vianhoidon ja käyttötoiminnan järjestämisestä. Tilaaja tilaa tällä sopimuksella em. työn Toimittajalta, joka varaa sopimuksessa määritellyt resurssit Tilaajan käyttöön. Tilaajalla on oikeus hyväksyä/hylätä Toimittajan tehtävään osoittamat resurssit. Tilaaja hyväksyy Toimittajan resurssin tarkoituksenmukaisuuden, osaamisen sekä henkilöstön soveltuvuuden perusteella. Toimittajan vastuulla on huolehtia varallaolijoiden asianmukaisesta varustamisesta. Tilaajan palveluksessa on käytönjohtaja, sähkötöiden johtaja, turvallisuuskoordinaattorit, käytöstä vastaavat ja työstä vastaavat henkilöt. Käyttökeskus johtaa vianselvitys- ja kytkentätöitä käytönjohtajan ohjeistuksen mukaisesti. Toimittajan palveluksessa on sähkötöiden johtaja. Toimittaja varaa Tilaajan käyttöön 30 viikoksi /vuosi 2hlö/vko varallaoloon vianselvitysja käyttötöihin. Toimittaja nimeää 12 henkilöä varallaolorinkiin. Normaaliaikana varallaolossa on 2 henkilöä/vuoro. Nostetussa valmiudessa tai suurhäiriötilanteessa on Toimittajan varauduttava antamaan Tilaajan käyttöön tarvittaessa koko asentaja- ja työnjohtoresurssi. Tilaaja määrittelee tilanteen mukaan tarvittavan henkilöresurssin määrän. Nos- Sivu 1

2 tetussa valmiudessa ja suurhäiriötilanteessa Toimittaja huolehtii Tilaajan pyynnöstä asentaja- ja työnjohtoresurssin työhön kutsumisen. Toimittaja on velvollinen hakemaan asentaja- ja työnjohtoresurssille vapautuksen palvelusta (VAP). Tilaajan määrittelemien Henkilöiden tulee olla riittävän ammattitaitoisia, kykeneviä ja työkokemuksen omaavia. Toimittaja vakuuttaa, että henkilöstö on ammattitaitoista ja vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja säädöksiä. Toimittaja huolehtii tämän sopimuksen mukaisesti resursseista. Tilaaja määrittää varallaolovuorot ja toimittaa Toimittajalle varallaololistan noin puoleksi vuodeksi kerrallaan. Tilaaja käyttää varallaoloon myös omaa henkilökuntaa. Tilaajan toimittamassa yhteystietolomakkeessa on nimetty sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö, kun työhön osallistuu useampi henkilö ja työnjohto ei ole paikalla. Yksintyöskentelyssä sähkötyöturvallisuudesta vastaava henkilö on työn suorittaja. Tilaaja arvioi vikatilanteessa kutsuttavan vikahenkilöstön määrän noudattaen yksintyöskentelyohjetta (liite) ja sähkötyöturvallisuusmääräyksiä. Tilaaja antaa varallaolijan käyttöön Virve-puhelimen, tarvittavat avaimet, yhteystietolomakkeen ja käyttökaavion. Tilaaja ylläpitää yhteystietolomaketta. Toimittajan tulee toimittaa tilaajalle varallaolijoiden ajantasaiset yhteystiedot. Tilaaja ylläpitää luetteloa varallaolijoista. (varallaolo-ohje liite) Vuoromuutoksista on ilmoitettava Tilaajalle viikkoa ennen ja äkillisistä pakottavista muutoksista, kuten sairaustapausten aiheuttamista, välittömästi tiedon saatuaan. Työnjohtovastuu toimittajan tekemissä sähkötöissä on Toimittajalla. Tilaaja toteuttaa työajan ulkopuolella työryhmän ohjauksen ja toimenpiteiden opastuksen käyttövastuun mukaisesti. Käyttövastuulla tarkoitetaan, että ennen kuin työkohde on todettu jännitteettömäksi ja tarvittaessa maadoitettu on tehtävä työ käyttötyötä, joka on käytönjohtajan alaista työtä. Jännitteettömyyden toteamisen ja tarvittaessa maadoittamisen jälkeen tehtävä rakennus-, kunnossapito- ja korjaustyö on sähkötöiden johtajan alaista työtä. Työnjohtovastuu työajan ulkopuolella tapahtuvassa päivystysluonteisessa käyttö- ja korjaustöissä on tilaajan käyttöpäivystäjällä Noudatettavat säädökset 1. Sähköturvallisuuslaki STL 410/ Työturvallisuuslaki 738/2002 ja siihen liittyvät valtioneuvoston päätösten vaatimukset 3. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä KTMp 516/1996,1994/ TUKES- ohje S Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit 5. Sähkötyöturvallisuus standardi SFS Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta 7. Valtioneuvoston päätös RakVNp 629/94 5 ja sen mukainen sopimusosapuolten allekirjoittama turvallisuusasiakirja 8. Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 749/ VNP 856/98 työssä käytettävien apuvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 10. Sähkötöiden suorittamisessa noudatetaan hyvää asennustapaa ja kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, sähkölaite- ja asennusstandardeja, sekä Tilaajan ohjeita käyttö-, vianselvitys- ja kunnossapitotöistä 11. Muut voimassaolevat sähkö- ja työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset. Sivu 2

3 12. Kuopion Energia Liikelaitoksen yhtiökohtaiset ohjeet 2.3. Asentajien pätevyysvaatimukset Yleiset varallaolohenkilön vaatimukset: jakeluverkon paikallistuntemus, asiakaspalveluhenkisyys, luotettavuus ja yhteistyökyky, kyky työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti paineen alaisena. KTM 516/ kohdat 2-5 riittävän ammattitaitoinen henkilö. Edellä mainitun pätevyyden lisäksi 2 vuotta työkokemusta sähköverkkoasentajan työstä. vähintään B luokan ajokortti Toimittajan vastattavat koulutukset: työturvallisuuskortti (5v) jännitetyökoulutus enintään 1000V laitteistossa SFS6002 (jakokaappi, AMKA-työt) (5v) suoritettu SPR:n EA 1 ensiapukoulutus ja ko. koulutuksen kertaus vähintään kolmen vuoden välein, SÄTKY/tai vastaava sähkötyöturvallisuus (5v) Tieturvakoulutus (5v) Tulityökoulutus (5v) Työvälinekoulutus (kertaus 5v välein): moottorisahan käyttö, vauriopuiden käsittely maasta ja nostolava-autosta nostolava-auto moottorikelkka mönkijä vene kaapelivikojen ja paikannuslaitteen käyttö GPS-navigaattorin käytön tuntemus Tilaajan vastattavat koulutukset: Virve koulutus sähköasema koulutus (toiminta ja vaaratekijät) varallaolo henkilöiden opastus ja varallaolokoulutus sähköverkon käyttö ja vikojen paikantaminen etäluettavien Kwh -mittareiden asennus- ja korjaustyöt Kuopion Energian työturvallisuuskoulutus 2.4 Koulutus- ja työsuojeluvastuu Tilaaja vastaa varallaolijoiden perehdyttämisestä sähköasemalaitteiden ja jakeluverkon kytkentöjen ja käytön osalta. Lisäksi tilaaja järjestää yhtiökohtaisia koulutuksia, joista Sivu 3

4 vastaa tilaaja. Toimittaja vastaa kohdassa 2.3 esitetyistä kohdista: yleiset varallaolohenkilön vaatimukset ja toimittajan vastattavat koulutukset. Vianhoitotöissä Tilaajan käyttökeskus johtaa vianselvitys- ja käyttötoimintaa ja vastaa annettujen työtehtävien ja niiden hoitoon liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Toimittajan henkilöstö osallistuu Tilaajan järjestämiin opastus- ja koulutustilaisuuksiin. Ennalta suunniteltavat koulutukset pyritään järjestämään ajalle, jolloin koulutus haittaa mahdollisimman vähän Toimittajan työtä. Toimittaja on velvollinen ylläpitämään koulutusrekisteriä ja huolehtimaan, että vaaditut koulutukset ovat aina voimassa. 3. VIANHOITO 3.1 Vastuut vikatöissä 3.1 Varallaolo Tilaaja vastaa käyttötöistä, vikapaikan erottamisesta, jännitteettömyyden toteamisesta ja päätyömaadoittamisesta. Toimittaja suorittaa Tilaajan ohjeiden ja sähkötyöturvallisuusmääräysten mukaisesti sähkötyöturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. Tilaaja antaa työn aloitusluvan Toimittajalle. Toimittaja vastaa sähkötyöstä kohdan 2.1 mukaisesti ja työn valmistuttua antaa käyttöönottoluvan Tilaajalle. Poikkeuksena Tilaaja vastaa em. asioista siinä tapauksessa, että töitä tekevä varallaolija on tilaajan oma työntekijä. Toimittaja varaa Tilaajan käyttöön varallaololistan mukaisesti viikoksi kerrallaan kohdassa 2.3 esitetyt vaatimukset täyttäviä itsenäiseen sähkötyöhön kykeneviä sähköasentajia työajan ja työajan ulkopuolisiin vianhoitotöihin ja käyttötöihin. Jokaisella on käytettävissään oma tehtävään soveltuva ajoneuvo varustettuna vianhoitoon tarkoitetuilla tarvikkeilla ja työvälineillä. Tilaajan omilla varallaolijoilla on oikeus käyttää Toimittajan varustamia ajoneuvoja. Varallaolo kestää aina viikon kerrallaan. Arkipäivisin varallaoloaika on klo 15:30-7:00 välisenä aikana. Viikonloppuisin varallaolo alkaa perjantaina klo 13:30 ja kestää seuraavaan maanantaihin klo 7:00 saakka. Varallaolijoita voidaan tarvittaessa kutsua vianselvitys- ja korjaustöihin myös normaalina työaikana (7:00 15:30). Tällöin työhön kutsu tehdään Toimittajan työnjohdon kautta. Toimittajan tulee huolehtia siitä, että varallaolijalla on mahdollista lähteä tarvittaessa vianselvitys- ja korjaustöihin Tilaajan pyynnöstä. Varallaolijoiden tulee kutsun saatuaan lähteä työhön viivyttelemättä ja olla työkohteessa 30 minuutissa. Toimittajan asettama varallaolija osallistuu varallaoloaikana Tilaajan ohjeiden mukaan energiamittareiden, KJ- ja PJ-vikojen selvittelyyn, katkaistujen ja tilapäissähköliittymien kytkemiseen, sekä muihin Tilaajan osoittamiin sähköalan töihin. Työhön kutsuttu henkilöstö tiedottaa aina käyttöpäivystäjää työn aikana ja työn loputtua sovitulla tavalla. Tilaajan käyttökeskus johtaa toimintaa ja toimii tehtävien osoittajana. Resurssitarpeesta päättää Tilaaja. Sivu 4

5 Toimittajan tulee varautua suurhäiriötilanteisiin. Suurhäiriötilanteessa toimitaan Tilaajan suurhäiriöohjeistuksen mukaan. Resurssitarpeesta päättää Tilaaja. 3.5 Lisävarallaolo Toimittaja varaa Tilaajan pyynnöstä lisävarallaoloon tarvittaessa resursseja sähkönjakelun varmuutta uhkaavan ilmastollisen tai muun syyn johdosta. 4. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOTYÖT 4.1 Käyttötyöt Käyttötilannemuutoksissa kytkennänjohtajana toimii aina käyttökeskus ja kytkentämuutoksia ei yli 1 kv:n verkossa saa tehdä kuin suunnitellusti tarkastetun kytkentäohjelman mukaisesti lukuun ottamatta vika- ja hätäkytkentöjä. Käyttöönottotarkastuksia ja mittauksia varten purettavat tai kytkettävät päätyömaadoitukset tehdään kytkennänjohtajan luvalla. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tilaajan käyttökeskukselle etukäteen työskentelystä Tilaajan verkossa työajan ulkopuolella. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan Tilaajan käyttökeskukselle etukäteen Toimittajan tarvitsemista sähkönjakelun keskeytystarpeista. Toimittaja ilmoittaa keskeytystarpeet Tilaajalle viisi (5) työpäivää ennen. Tilaaja tekee sähkön keskeytysilmoitukset ja jakaa ne itse asiakkaille tai Toimittaja voi myös jakaa sähkönjakelun keskeytysilmoitukset paikallisesti Tilaajan määrittelemällä ilmoituksella. Sähkönjakelun keskeytysten ajankohdat ja keskeytysalueiden laajuuden suunnittelevat Toimittaja ja Tilaaja yhdessä, ja hyväksynnän tekee Tilaaja. Tilaaja tekee kaikki sähkönjakeluverkossa tehtävät käyttötyöt. Poikkeuksena ovat vikaja hätätyöt. Toimittaja saa tehdä käyttötöitä mittarointiin, kiinteistöjen syöttökaapeleiden kytkentään ja työmaakeskusten kytkentään liittyvien töiden yhteydessä. Tarvittaessa Tilaaja voi käyttää käyttötöissä myös Toimittajan resurssia. Tiedottamisesta sidosryhmille ja verkkosivuille vastaa Tilaaja. Toimittaja ilmoittaa sähköverkon kytkentämuutostarpeen tilaajalle vähintään kolme (3) työpäivää ennen kytkentätarvetta. Tilaaja vastaa kaikkien Kuopion Energian jakeluverkossa käytössä olevien kaapeleiden näytöstä, kaapeleiden varmistuksesta ja kaapeleiden katkaisusta. 4.2 Verkon osan käyttöönotto Tilaaja ottaa aina käyttöön uuden keskijänniteverkkoon liitettävän verkon osan ja kytkee siihen jännitteen. Tilaaja huolehtii myös muuntamolla sijaitsevan pääkeskuksen käyttöönotosta ja kytkee siihen jännitteen. Toimittajalle sallitaan kohdassa 4.1 tehtävien kohteiden käyttöönotto ja käyttötoimenpiteiden tekeminen. Kytkennän ja kytkentäsuunnitelman edellytyksenä on, että Toimittaja on toimittanut dokumentoinnin kytkettävästä koh- Sivu 5

6 teesta Tilaajan dokumentoijalle. Käyttöönoton yhteydessä on Toimittajan esitettävä käyttöönottopöytäkirja tai osittainen käyttöönottopöytäkirja kytkettävästä kohteesta. Tilaaja suorittaa Kj-kohteessa tarvittaessa eristysvastusmittauksen ja vaiheistuksen ja merkkaa tulokset käyttöönottopöytäkirjaan. Ilman dokumentointia ja käyttöönottopöytäkirjaa ei kohdetta oteta käyttöön. 4.3 Jännitetyöt Pääsääntö on, että Kuopion Energia liikelaitoksen sähkönjakeluverkossa tehtävät työt suoritetaan aina jännitteettömänä. On kuitenkin otettava huomioon, että kohtuuttoman haitan vuoksi on jännitetyön teko sallittu seuraavissa tapauksissa. Sallittavia jännitetöitä ovat jakokaappiin ja muuntamolla sijaitsevaan pääkeskukseen liitettävien jonovarokkeiden lisäys. Lisäksi jännitetöitä saa tehdä jännitteiseen riippukierrejohtoon (AMKA:aan) liitettävien johtohaarojen, työmaakeskusten, kiinteistöjen pääkeskusten ja pylväsvarokealustojen asennuksessa yhteydessä. Jännitetöitä tehtäessä on aina huomioitava seuraavat työturvallisuusasiat. Jännitetyötä tekevä henkilö on saanut jännitetyökoulutuksen ja henkilö on kykenevä tekemään jännitetöitä. Käytettävien työkalujen on täytettävä jännitetyökalulle asetetut vaatimukset. Tarvikkeet joita käytetään asennustyössä, ovat siihen käyttötarkoitukseen luokiteltuja. Työtä suoritettaessa on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. 5. TILAAJAN VASTUULLE KUULUMATTOMAT TYÖT Tilaaja ei vastaa miltään osin Toimittajan asiakassopimusten mukaisista käyttö-, kunnossapito- ja vikatöistä. Näitä töitä ovat mm. katuvalotyöt liikennevalotyöt Toimittajan käytönjohtajuudessa olevien kohteiden työt Edellä mainituissa töissä Tilaajan käyttöpäivystys toimii vikailmoitusten tai työtilausten välittäjänä Toimittajalle. Mikäli Tilaajan asentaja käy vikatöissä em. kohteissa tehdään se laskutustyönä toimittajalle. 6. AJONEUVOT JA VIESTIVÄLINEET Toimittaja varustaa vikatyöryhmien käyttöön kaksi nelivetoautoa ja vastaa siitä, että autoissa on työn suorittamista varten varattu asianmukainen kalusto ja tarvikkeet. Jokaisella asentajalla on henkilökohtainen gsm-puhelin. Tilaaja hankkii vikaryhmien käyttöön Virve-puhelimet. Tilaaja pitää huolta Virve-puhelimen kunnosta ja testaa laitteita säännöllisesti. Tilaaja vastaa siitä, että navigaattorit päivitetään Tilaajan verkkotiedoilla riittävän usein (vähintään kaksi kertaa vuodessa) ja että navigaattoreissa on käytettävissä uusimmat karttasovellukset. Tilaajalla on oikeus käyttää ko. ajoneuvoja oman henkilökunnan varallaoloon. Sivu 6

7 7. MATERIAALIHANKINNAT JA TARVIKKEET Vianhoito- ja kunnossapitotöissä käytettävät tarvikkeet ja materiaalit Toimittaja hankkii suoraan tilaajan asiakasnumerolle käyttäen hyväksi ko. työnumeroa sekä niitä tuotteita, jotka Tilaaja on määritellyt. Tarvikevarasto sijaitsee Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen tiloissa Haapaniemellä, mistä löytyvät pientarvikkeet, kaapelit, jatkot, sulakkeet, kojeistot ja muuntajat. Toimittaja on luovuttanut Tilaajan varallaolohenkilöä varten avaimet kyseiseen kohteeseen. Mikäli tarvikkeita haetaan työajan ulkopuolella, on tilaaja ilmoitusvelvollinen Toimittajalle välittömästi seuraavana arkipäivänä. 8. TARKASTUKSET JA ILMOITUKSET Toimittaja on ilmoitusvelvollinen Tilaajalle välittömästi havaitsemistaan puutteista ja / tai turvallisuuteen tai sähkönjakeluverkon käyttövarmuuteen vaikuttavista seikoista. Toimittaja osallistuu päätoteuttajana Tilaajan pyynnöstä määräaikaistarkastuksiin ja muihin Tilaajan vaatimiin turvallisuus- ja työmaatarkastuksiin. Kuopiossa xx.xx.2013 Seppo Hiekkala Toimitusjohtaja Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Kari Väänänen Toimitusjohtaja Kuopion Energia Liikelaitos Sivu 7

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteyshenkilöt ovat toimitusjohtaja Kari Väänänen ja verkkojohtaja

Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteyshenkilöt ovat toimitusjohtaja Kari Väänänen ja verkkojohtaja PUITESOPIMUS 2013 1. Sopimuksen osapuolet: Tilaajana toimii Kuopion Energia Liikelaitos. Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteyshenkilöt ovat toimitusjohtaja Kari Väänänen ja verkkojohtaja Lauri Siltanen.

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä sakari.hatakka@tukes.fi antti.savola@tukes.fi Tukesin Sähkölaitteistot ryhmä - Tukesin tuote- ja laitteistovalvontayksikön

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015 ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 4 Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 7 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 Päätoteuttaja... 2 Töiden yhteensovitus... 2 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö

Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Kaukolämmityslaitteiden asennus Urakoitsijan ja lämmönmyyjän yhteistyö Raportti K2/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9250 Viite: Sky-kansio 1/3 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS K2/1998 Tässä suosituksessa

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011

KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet. Arto Kari 17.5.2011 KTMp 516 Sähköalan ammattilainen Sähköpätevyydet Arto Kari 17.5.2011 Sähköalan ammattilainen KTMp 516, 11 Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011. 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2011 518/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1/8 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 13.11.2012 Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2/8 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähkötyöturvallisuuskoulutus Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 11: Sähkötyöturvallisuus 19.2.2013 Tero Kaipia 1 Sähkötyöturvallisuus Standardin SFS 6002 mukaisesti Standardi sisältää kansainvälisen EN-standardin EN 50110-1:2004,

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT

LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet LIIKENNEVALOJEN YLLÄPITOTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015

Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Ajankohtaista KYSistä 25.4.2015 Jo kolmas tulipalo KYSissä, joka on saanut alkunsa valosäätimestä (tällä kertaa painikesäädin, aiemmin kierrettävä säädin)! Hyvää tässä tapauksessa oli: Paloilmoitin Palokatkot

Lisätiedot

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista.

Esitämme valtakunnallisen, sähköisesti internetissä ylläpidettävän sähkölaitteistorekisterin perustamista. LAUSUNTO Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Kirjaamo@tem.fi Lausunto ehdotuksesta TEM/1808/03.01.01/2015 Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto sähköturvallisuuslakia ja siihen liittyviä

Lisätiedot

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN

AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON HYVÄKSYMINEN 2009 Finanssialan Keskusliitto Automaattisten sammutuslaitteistojen 2 (10) AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEISTOJEN SUUNNITTELUTOIMISTON

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Hankenumero 046ON006 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Kuusamossa 2.7.2004 Tutkijat Roger Kanerva Sakari Hatakka 1 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus

Lisätiedot

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus

Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa ja Koneellisen oksinnan sähkötyöturvallisuus Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Sisällys Projektien tausta Sähkölinjan työmaadoittaminen puunpoistotilanteessa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11

1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RHK Turvallisuusvastuut ja -tehtävät 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 SUUNNITTELU... 5 3 RAKENTAMINEN... 6 4 KUNNOSSAPITO... 8 5 MUU PROJEKTITOIMINTA... 10 6 LIIKENTEENOHJAUS... 11 RH Turvallisuusvastuut ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

1 Hallamäki Oy Martti Hallamäki 17.8.2013

1 Hallamäki Oy Martti Hallamäki 17.8.2013 1 MARTIN TEESIT Olen vuosien varrella kirjoitellut Martin teesejä alkaen KTMP 1149 sisällön erittelystä eli mitä eri 29 suomeksi tarkoittavat. Niihin ei enää kannata palata, pikemminkin pitäisi koko KTMp

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

JÄNNITETYÖN MUISTILISTA

JÄNNITETYÖN MUISTILISTA Martti Hallamäki Sivu 1/12 Päivitetty 1.9.2010 JÄNNITETYÖN MUISTILISTA 1. Onko jännitetyön teko tarpeen ja onko se luvallista. (Riskinarviointi) 2. Varmistu ettei laitteiston rakenne aiheuta rajoituksia

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet

Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet 1 Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Laitepaikkatuotteet Voimassa 1.7.2012 alkaen toistaiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO Laitepaikkatuotteet... 3 1. Yleistä... 3 2. Laitepaikkatuotteet... 3 2.1 Telinepaikka...

Lisätiedot

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5.

S6-2003 HISSIEN TARKASTUS. Turvatekniikan keskus 1. YLEISTÄ 2. HISSIN TARKASTUKSET. 2.1. Tarkastukset ennen hissin käyttöönottoa 23.5. Turvatekniikan keskus S6-2003 23.5. 2003 HISSIEN TARKASTUS 1. YLEISTÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) antaa tämän ohjeen sähköturvallisuuslain, SL (410/1996, 913/2002), 56 :n nojalla. Hissien ja eräiden

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE 1 Asiakkaan vastuut liittymisessä jakeluverkkoon

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ

Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ Kouvolan kaupunki SOPIMUS 1 (5) SOPIMUS VALAISTUKSEN JA LIIKENNEVALOJEN KUNNOSSAPIDOSTA JA KÄYTÖSTÄ 1. Sopimusosapuolet Tilaaja: Kouvolan kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut Tilaajan yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA

Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA Naantalin Energia Oy LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1.5.2011 ALKAEN YLEISTÄ Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja periaatteita sovelletaan jakeluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa. LIITTYMIEN

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

LAITEPAIKKA- HINNASTO

LAITEPAIKKA- HINNASTO 1 OPERAATTORIHINNASTO LAITEPAIKKA- HINNASTO Hinnasto sisältää Ikaalisten- Parkanon Puhelin Osakeyhtiön vahvistamat laitepaikkahinnat Operaattorihinnaston yleiset ehdot Voimassa 1.1. 2013 lukien 1. Oikeus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN LIITE 5. SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN Maallikolle annettava opastus ennen sähkölaboratoriotiloihin pääsyä Käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Laitteisiin, kytkimiin yms. koskeminen

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3634/06/2004 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella Tutkijaryhmä: Valto Ottovainen Björn Johansson 2(21)

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1 Arvioitsijat

Lisätiedot