Keskisuomalainen Oyj. Ympäristöraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskisuomalainen Oyj. Ympäristöraportti 2013-2014"

Transkriptio

1 Keskisuomalainen Oyj Ympäristöraportti

2 KESKISUOMALAINEN OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI JOHDANTO Keskisuomalainen Oyj on merkittävä suomalainen viestintäyritys, jonka päätoimialueita ovat Etelä-Suomi, Keski-Suomi ja Savo. Konsernin päätoimiala on sanomalehtien ja verkkolehtien kustantaminen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen sekä jakelu. Keskisuomalainen Oyj on noteerattu Helsingin pörssissä ja konsernin kotipaikkana on Jyväskylä. Tilattavista lehdistä suurimmat ovat Keskisuomalainen ja Savon Sanomat, joiden lisäksi konsernilla on 50 lehteä, neljä sanomalehtipainoa, arkkipaino, sanomalehtijakelua, markkinointiviestintää sekä tutkimustoimintaa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 157,7 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa vuoden 2014 lopussa oli 1210 kokopäiväistä henkilöä. Ympäristöasiat ovat konsernille tärkeitä ja niistä halutaan tiedottaa avoimesti ja kattavasti kaikille sidosryhmille. Keskisuomalainen Oyj:llä on ulkopuolisen sertifiointiyhtiön varmentama ISO ympäristöjärjestelmä, joka kattoi vuoden 2014 lopussa koko Keskisuomalainen Oyj:n. Konserniin kuuluvalla Lehtisepät Oy:llä on myös ISO 9001 laatu- ja OHSAS työturvallisuusjohtamisjärjestelmät sekä PEFC-merkin käyttöoikeus eli puun alkuperän hallintaketju on sertifioitu. Lehtiseppien Jyväskylän paino on ympäristölupavelvollinen suuren liuotin käyttömäärän vuoksi. Keskisuomalaisen ympäristöjärjestelmä keskittyy tiiviisti painotoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen, mutta tavoitteena on huomioida myös jakelutoiminta, toimistotyö ja kiinteistöt. Maaliskuussa 2013 Keskiuomalainen Oyj osti Suomen Lehtiyhtymä konsernin, jonka vuoksi vuoden vaihteessa konsernissa tapahtui rakennemuutos. Vuoden 2015 aikana ympäristöjärjestelmä tullaan laajentamaan myös koskemaan Suomen Lehtiyhtymä -konsernin yhtiöitä. Kirjapaino Uusimaalla on jo tällä hetkellä Pohjoismainen ympäristömerkki

3 Tämän ympäristöraportin tarkoituksena on toteuttaa käytännössä Keskisuomalainen Oyj:n ympäristöpolitiikan mukaista avointa ja kattavaa ympäristöviestintää konsernissa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. KESKISUOMALAISEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA: Keskisuomalainen Oyj:n ympäristötoiminnoissa kestävän kehityksen perustana on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä, ympäristölainsäädäntö, viran- Sisältö omaisten vaatimukset sekä asiakkaiden ja sidosryhmien toiveet ja odotukset. Konsernissa toteutetaan hallituksen hyväksymää ympäristöjohtamismallia, jonka mukaisesti sitoudumme toimimaan ympäristön pilaantumista ehkäisevästi jatkuvan parantamisen periaatteella. Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu jokaiselle konsernissa työskentelevälle. 2 JOHDANTO 5 KESKISUOMALAINEN OYJ:N YMPÄRISTÖTASE 7 TAVOITTEET VUOSILLE VUOSINA TEHDYT TOIMENPITEET, Tiedostamme liiketoimintaamme, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät ympäristönäkökohdat sekä niiden vaikutukset ja riskit koko niiden elinkaaren ajalta. Määrittelemme merkittävimmille ympäristönäkökoh- PROJEKTIT JA AUDITOINNIT dille päämäärät ja tavoitteet sekä luomme mittariston 12 VUOSI LUKUINA tavoitteiden seuraamiseen. 13 TULEVAISUUDEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Pyrimme käyttämään ekotehokkaita toimintatapoja, 14 LIITE 1- INPUT (materiaalit, kulutus) jotka rasittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. 15 LIITE 2- OUTPUT (tuotteet, jätteet, päästöt) Dokumentoimme ympäristöasioihin liittyvät toimenpiteet sertifioituun ympäristöjärjestelmäämme, seuraamme niitä sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Koulutamme henkilökuntaa ja asiaankuuluvia sidosryhmiä tarvittaessa. Tiedotamme ympäristöperiaatteistamme julkisesti konsernin verkkosivuilla. Konserni raportoi ympäristötoimintansa tuloksista avoimesti ja kattavasti vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissaan. Nämä ympäristöperiaatteet on hyväksytty konsernin johtoryhmässä. Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja

4 N : J Y EN O E S A O T U S Ö I K T S I KES R Ä P YM IN A L MA - 4 -

5 Energia sähkö lämpö Materiaalit paperit painovärit painolevyt kemikaalit Polttoaine bensa diesel Työmatkustus henkilöauto lentokone juna linja-auto Kuljetus Hankinnat koneet, laitteet Asiakkaiden ja sidosryhmien ympäristöodotukset Vesi KONSERNI SISÄÄN - INPUT LAIT, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET ULOS - OUTPUT Tuotteet Päästöt ilmaan kasvihuonekaasupäästöt pienhiukkaset VOC-päästöt Melu Jätteet paperi pahvi sekajäte energiajäte biojäte vaarallinen jäte Jätevesi

6 KESKISUOMALAINEN OYJ:N YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ TOTEUTTAA JATKUVAN PARANTAMISEN PERIAATETTA STANDARDIN SFS ISO MUKAISESTI. YMPÄRISTÖPOLITIIKKA SUUNNITTELU tavoitteet, toimenpiteet mittarit KATSELMOINTI JA JATKUVA PARANTAMINEN KÄYTÄNNÖN OHJAUS JA TOTEUTUS TARKASTUKSET JA KORJAAVA TOIMINTA Keskisuomalainen Oyj:n merkittäviksi Ympäristöjärjestelmän ISO periaate. ympäristönäkö- Ympäristönäkökohtien kokonaismerkittävyys syntyy edellis- kohdiksi on määritelty: materiaalien käyttö, energian kulutus ten yhteisvaikutuksena. Materiaalien käyttö liittyy erityisesti sekä CO2-päästöt. Nämä ympäristönäkökohdat on määritelty painomateriaaleihin eli paperin ja painovärin käyttöön. Ener- seuraavien periaatteiden avulla: gian käyttö liittyy niin ikään painoprosessiin, mutta energi- määrät (tonnia, kiloa, kilometriä, megawattituntia jne.) an käyttöä on merkittävästi myös konsernin isoissa kiinteis- ympäristövaikutukset, haitallisuus, riskit töissä. Hiilidioksidipäästöjä syntyy kaikessa toiminnassa, yksiköiden vaikuttamismahdollisuudet mutta eritoten seurannan alla ovat konsernin työntekijöiden asiakkaiden ja sidosryhmien mielenkiinto liikkumiseen ja Savon Jakelut Oy:n toimintaan liittyvät ympäristölainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset hiilidioksidipäästöt

7 TAVOITTEET VUOSILLE Ympäristönäkökohtien pohjalta on valittu konsernille tavoit- Nämä asetetut tavoitteet on jaoteltu toiminnoittain: pai- teet vuosille Merkittävimmät ympäristönäkö- notoiminta, kiinteistöt, toimistotyö sekä jakelut, jotta tavoit- kohdat ovat siis materiaalien käyttö, energian kulutus sekä teita voidaan kohdistaa eri toimintoihin ottaen huomioon CO2-päästöt, jotka liittyvät konsernin kaikkiin toimintoihin. toimintojen erityispiirteet. Materiaalien käyttö NÄKÖKOHTA TOIMINTO Painotoiminta Energian kulutus Kiinteistöt CO2 -päästöt Toimistotyö Jakelut Keskisuomalainen Oyj:llä on konsernin johdon katselmukses- minnan osalta tavoitteet keskittyvät jätteiden ja makkelin eli sa päätetty tavoitteet vuosille ja ne ovat näkyvil- paperihukan vähentämiseen sekä energian käytön vähen- lä alla olevissa taulukoissa. Jokaiselle toiminnon alueelle on tämiseen. Myös hankintojen ympäristötietoisuutta pyritään määritelty tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Painotoi- lisäämään. TAULUKKO 1. PAINOTOIMINTAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Painotoiminta Makkelikilojen vähentäminen suhteessa tuotantomäärään Hukkakilot/ostettu paperimäärä [kg/kg] Hankintojen ohjeistaminen Energian käytön vähentäminen suhteessa tuotantomäärään Energia/ostettu paperimäärä [kwh/kg] Kierrätyksen tehostaminen 0-jäte Kaatopaikkajätteen määrä [kg] Ympäristötietoisuuden lisääminen hankinnoissa Suljettu värinsäätö Tekniikan parantaminen (BAT) Keskisuomalainen Oyj:n kiinteistöihin liittyy ympäristövaikutuk- energian osuuden tarkkailu sekä arvioida palveluntuottajien sia, joiden vähentämiseksi on määritelty tavoitteita ja toimen- ympäristötoiminnan tasoa. Tavoitteisiin on tarkoitus päästä esi- piteitä sekä niihin liittyviä mittareita. Tavoitteena on kiinteistö- merkiksi parantamalla kiinteistötekniikkaa, lisäämällä LED-va- jen energiatehokkuuden parantaminen, ympäristöystävällisen laistusta sekä tekemällä energiakatselmuksia

8 TAULUKKO 2. KIINTEISTÖIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Kiinteistöt Energiatehokkuuden parantaminen Energiankäyttö [kwh] Kiinteistötekniikan parantaminen/uusiminen Ympäristöystävällisen energian tuotantotavat (osuus) Hankinnat: palvelun tuottajien ympäristötoiminnan arviointi Osuus käytetystä energiasta [%] Kaatopaikkajäte [kg/hlö] Rakennustekninen kuntoarvio LED valaistusten lisääminen Hankintojen ohjeistaminen Alihankkijoiden raportoinnin kehittäminen ja auditointi Energiakatselmus Painotoiminnan ympäristövaikutukset ovat konsernin ympäristövaikutuksissa hallitsevassa osassa. Kuitenkin suurin osa konsernin työntekijöistä työskentelee toimistoympäristössä, jolloin myös toimistotyön ympäristövaikutuksia on pyritty hillitsemään ja vähentämään. Eritoten tavoitteiden kohteena ovat toimistomateriaalien käytön vähentäminen sekä työmatkustuksen vähentäminen. Tavoitteisiin on tarkoitus päästä keskittämällä tulostuksia isompiin tulostuslaitteisiin sekä kehittämällä etäneuvotteluratkaisuja. TAULUKKO 3. TOIMISTOTYÖHÖN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Toimistotyö Toimistomateriaalien käytön vähentäminen Tulosteiden lukumäärä [kpl] Keskitetty/yhdenmukaistettu tulostus Sähköiset neuvotteluratkaisut Työmatkustuksen vähentäminen Työmatkustus [km] Yhteiskyytijärjestelmä Hankintojen ohjeistaminen Konsernin jakeluita Savon alueella hoitaa Savon Jakelut Oy, joka on konsernin oma jakeluyhtiö. Jakeluiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja jakokirjamateriaalien vähentäminen ovat jakelun osalta ympäristötoiminnan tavoitteina. Tavoitteisiin aiotaan päästä monin eri keinoin, kuten yhdistämällä jakeluita reuna-alueilla, yhteiskuljetuksia kehittämällä, terminaalien optimoinnilla ja sähköisen jakokirjan avulla. TAULUKKO 4. JAKELUIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Jakelut CO 2 -päästöjen vähentäminen Jakelun kilometrit [km] Jakeluiden yhdistäminen reuna-alueilla (pilotteja) Yhteiskuljetusten kehittäminen Jakokirjamateriaalien vähentäminen (jakelun laadun parantaminen) Terminaalien sijoituksen optimointi Hankintojen optimointi (kuljetukset) Sähköinen jakokirja Hankintojen ohjeistaminen - 8 -

9 VUOSINA TEHDYT TOIMENPITEET, PROJEKTIT JA AUDITOINNIT Vuonna 2013 lähetettiin konsernin toimistotyötätekeville henkilöille ympäristökysely, jonka pohjalta vuosina on toteutettu ympäristövaikutuksia pienentäviä projekteja. Ympäristökyselyyn vastasi 40 prosenttia viestin saaneista eli noin 300 henkilöä. Suurimmiksi kehityskohteeksi kysely paljasti henkilökunnan tulostuskäyttäytymisen sekä etäneuvottelun hyödyntämisen. Myös lajitteluun kaivattiin selkeämpiä käytäntöjä ja ohjeita. Tulostuskäyttäytymisessä kyseltiin harkitseeko henkilöstö tulosteiden tarpeellisuutta (38 % henkilöstöstä harkitsee aina), tulostetaanko mustavalkoisena (58 % aina) tai käytetäänkö kaksipuoleista tulostusta (5 % aina kaksipuoleinen). Etäneuvottelua taas vastanneista 43 prosenttia ei ollut käyttänyt koskaan matkustamisen sijaan. Valojen ja tietokoneen sammuttamisesta henkilöstö huolehtii sen sijaan hyvin, sillä yli 80 prosenttia sammuttaa tietokoneen ja melkein 90 prosenttia vastanneista sammuttaa valot työpäivän päätyttyä. Toimistotyöntekijöille suunnattu kysely toimii samalla sisäisenä auditointina, jonka avulla on tarkoitus parantaa toimistotyöhön liittyviä ympäristönäkökohtia. Kyselyn pohjalta vuonna suunniteltiin ja toteutettiin etäneuvottelumahdollisuuksien parantamis- ja koulutusprojekti, jonka tarkoituksena on vähentää työmatkustusta konsernissa. Niin kutsutussa Jabber-projektissa kaikille konsernin työntekijöille on mahdollistettu etäneuvottelun käyttäminen. Tarkoituksena on näin vähentää matkustusta konsernin eri toimipaikkojen välillä ja siirtyä etäviestintään oman työpisteen tai etäneuvotteluhuoneiden kautta. Projektin ansiosta laskujen ja maksettujen kilometrikorvausten mukaan matkustuskilometrit ovat vähentyneet viime vuonna merkittävästi vuoden 2013 tasosta. Kuvassa 1 nähdään matkustuskilometrien muutos vuosina Tilasto sisältää lento- ja junamatkustuksen sekä linja-auton ja työntekijöiden oman auton käytön kilometrit. Kysely on tarkoitus uusia kevään 2015 aikana, jotta muutoksia ja projektien vaikutuksia voitaisiin arvioida. Tarkoitus on myös laajentaa kattamaan kysely koskemaan myös Etelä-Suomessa työskenteleviä henkilöitä, jolloin voidaan arvioida koko konsernin ympäristöasioihin liittyviä koulutustarpeita ja näin toteuttaa tarpeellisia projekteja myös jatkossa. VALOJEN JA TIETOKONEEN SAMMUTTAMISESTA HENKILÖSTÖ HUOLEHTII HYVIN

10 KUVA 1. MATKUSTUSKILOMETRIT LASKUJEN JA KILOMETRIKORVAUSTEN MUKAAN VUOSINA Muutosten todenmukainen vertailu on kuitenkin hankalaa, sillä toimintaympäristö on muuttunut projektin edetessä. Muun muassa Suomen Lehtiyhtymän osto on todennäköisesti kasvattanut matkustamisen tarvetta Etelä-Suomeen Keski-Suomesta ja Savosta. Kyselyn jälkeen vuoden 2013 aikana toteutettiin myös niin kutsuttu tulostusprojekti, missä henkilökohtaisia tulostimia korvattiin yhteisillä isommilla yksiköillä. Näin tulostusasetukset pystyttiin asettamaan automaattisesti kaksipuoleiseksi sekä mustavalkoiseksi. Laitetoimittajan mukaan energiankulutus tulisi projektin myötä putoamaan jopa 40 prosenttia ja paperin kulutus prosenttia. Toimistopaperin kulutus on laskenut muutaman vuoden ajan ennen vuotta 2014, jolloin paperinkulutus on projektista huolimatta kasvanut yhteensä 18 prosenttia. Kuitenkin kokonaisuudessaan trendi on laskeva (kuva 2). KUVA 2. TOIMISTOPAPERIN KULUTUKSEN MUUTOS VUOSINA KESKISUOMALAINEN OYJ:SSÄ

11 Lehtiseppien Jyväskylän painossa on käynnissä myös niin kutsuttu Retrofit-projekti, jonka tarkoitus on automatisoida painotuotantoa sekä ottaa käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa (engl. Best Available Technology, BAT). Projekti valmistuu vuoden 2015 keväällä. Projektin tavoitteena on hukan pienentäminen sekä painolaadun tasalaatuisuuden parantaminen, mikä myös onnistuessaan vähentäisi painamisen ympäristövaikutuksia. Jo tarjouskilpailuvaiheessa selvitettiin projektin urakoitsijoiden ympäristövastuullisuutta. Vuosien aikana painotuotannossa toteutettiin myös muutamia sisäisiä auditointeja, kuten Lehtiseppien ympäristöauditointi sekä Lehtisepät Oy:n PEFC puun alkuperän hallintajärjestelmän sisäinen auditointi. Auditoinneissa esille nousi muun muassa Jyväskylän painon jätekeräyksen merkintöjen uusimistarve sekä jätehuollon raportin kehittäminen. Lainsäädännön seurannan kehittäminen on myös noussut sisäisissä auditoinneissa esille, joka on korjattu ostamalla palvelu siihen erikoistuneelta yritykseltä. Näin ollen lainsäädännön seuraaminen on helpottunut huomattavasti. Myös jätehuollon raportit on saatu hyvälle tasolle yhteistyössä jätehuoltoa hoitavan yrityksen kanssa. Muiden puutteiden osalta on auditointihetkellä laadittu korjausaikataulu ja vastuuhenkilö. Lehtiseppien painoissa on myös ollut käynnissä tavoitteisiin liittyvä, niin kutsuttu nollajäteprojekti. Sen avulla on pyritty pienentämään loppusijoitukseen joutuvan jätteen määrää ja lopulta vähentämään tämä jätemäärä nollaan. Projektissa lajittelua on tehostettu koulutuksen ja asioiden merkintöjen parantamisen avulla. Pieksämäen painossa loppusijoitukseen menevä jäte on jo saatu hyvin vähenemään. Vuoden 2015 aikana samanlainen projekti tullaan toteuttamaan myös Jyväskylässä sijaitsevassa painossa. Kuvasta 3 nähdään, että Pieksämäen painon jätteistä loppusijoitukseen menee vain noin 0,4 prosenttia. KUVA 3. NOLLAJÄTEPROJEKTIN JÄLKEINEN JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖPROSENTTI PIEKSÄMÄEN PAINOSSA VUONNA Keskisuomalainen Oyj on myös suuri kiinteistöjen omistaja ja käyttäjä, mikä velvoittaa tehostamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Uusi energiatehokkuuslaki (1429/2014) velvoittaa suuria yrityksiä tekemään energiakatselmuksia vähintään neljän vuoden välein, minkä takia konsernissa onkin toteutettu energiakatselmus yhtiön Jyväskylän toimipisteessä. Myös muiden toimipaikkojen energiakatselmuksia on joko työn alla tai suunnitelmissa. Jyväskylän toimipisteen energiakatselmuksessa esille nousi parannusehdotuksina muun muassa patteriverkoston perussäätö sekä ilmanvaihtokoneiden muutokset, myös valaistuksen liiketunnistuksen lisäämistä suositeltiin. Kiinteistöpäällikkö arvioi suositukset ja suunnittelee sen pohjalta korjaukset

12 VUOSI lukuina Keskisuomalainen-konsernin tavoitteena on ympäristövaikutusten pienentäminen jatkuvan parantamisen avulla. ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti Keskisuomalainen-konsernissa on asetettu tavoitteita, joihin liittyvät mittarit on koottu alla olevaan taulukkoon (taulukko 5). TAULUKKO 5. TAVOITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MITTARIT. Toiminto Tavoite Mittarit Yksikkö Painotoiminta Kiinteistöt Toimistotyö Jakelut Makkelikilojen vähentäminen suhteessa tuotantomäärään Energian käytön vähentäminen suhteessa tuotantomäärään 0-jäte Energiatehokkuuden parantaminen Ympäristöystävällisen energian tuotantotavat (osuus) Työmatkustuksen vähentäminen Toimistomateriaalien käytön vähentäminen CO 2 -päästöjen vähentäminen Hukkakilot/ostettu paperimäärä Sähkö/ostettu paperimäärä Kaatopaikkajätteen määrä [kg/kg] 0,06 0,08 [MWh/ kg] 0,41 0,44 [kg] 40,39 29,53 Energiankäyttö [MWh] 4 463, ,70 Uusiutuvan energian käyttö [%] 11 % - Kaatopaikkajäte [kg/hlö] 58,47 44,71 Työmatkustus [km] , ,00 Toimistopaperi [kg/hlö] 11,27 13,41 Jakelun kilometrit [km] , ,00 Vuoden 2014 ostetun sähkön alkuperäjakaumaa ei ole vielä saatavilla

13 TULEVAISUUDEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Keskisuomalainen Oyj haluaa varmistaa koko toimitusketjun ja palveluntarjoajien ympäristövastuullisuuden toteuttamalla toimittaja-auditointeja. Vuonna 2015 tavoitteena on toteuttaa toimittaja-arviointeja esimerkiksi siivouspalveluissa. Luonnollisesti tarkoituksena on myös toteuttaa sisäisiä auditointeja niin Etelä-Suomen toiminnoissa kuin jo aiemmin järjestelmän piirissä olleissa kohteissa. Erityisesti suunniteltuja kohteita ovat jakelut sekä kiinteistöhuollon toimijat. ISO ympäristöjärjestelmä tullaan laajentamaan sertifioituna koskemaan myös Etelä-Suomen Median yhtiöitä (entisen Suomen Lehtiyhtymän yhtiöt). Vuoden 2015 aikana on tarkoitus tehdä sisäisiä auditointeja sekä henkilöstökyselyn avulla selvittää ympäristöjärjestelmään liittyviä koulutustarpeita, jotta sertifiointiprosessi voidaan käynnistää ja näin saattaa kaikki konsernin toiminnot ympäristöjärjestelmän piiriin. Vuosittaisissa johdon katselmuksissa jatketaan ympäristötoiminnan tason arviointia ja asetetaan tavoitteita. Seuraava johdon katselmus on suunniteltu pidettäväksi kesällä Kevään 2015 aikana uusitaan myös vuonna 2013 ensimmäisen kerran toteutettu ympäristöasioihin keskittyvä henkilöstökysely, jolla pyritään löytämään uusia kehityskohteita. Henkilöstöltä on tarkoitus myös pyytää kyselyn yhteydessä omia ideoita konsernin ympäristötyön tueksi. Yritysvastuun laajemman raportoinnin osalta Keskisuomalainen Oyj:ssä seurataan Euroopan Unionin yritysvastuun raportoinnin direktiivimuutoksia ja valmistaudutaan mahdolliseen pakolliseen yritysvastuun raportointiin vuodesta 2017 alkaen. Myös ISO standardi uudistuu elokuussa 2015, minkä jälkeen konsernissa aloitetaan selvittely standardin muutosten vaatimuksista toimintaan

14 INPUT Yksikkö Sähkö MWh 8 779, ,70 Lämpö MWh 4 463, ,70 Painopaperi t , ,60 LIITE 1- INPUT (materiaalit, kulutus) Keskisuomalinen Oyj:n toiminnassa käytetyt materiaalien kulutus, työntekijöiden matkustus sekä kiinteistön toimintoihin liittyvä kulutus vuosina Toimistopaperi kg 7 787, ,50 Painoväri kg , ,00 Painolevyt kpl , ,00 Painolevykemikaalit litra 8 240, ,00 Painon pesukemikaali (LIAV) litra , ,00 Polttoaine (yrityskorteilla ostetut polttoaineet) Jakeluyrittäjien ajokilometrit (reittien mukaan) litra , ,16 km , ,00 Matkustus, juna km , ,00 Matkustus, lento km , ,00 Matkustus, linja-auto km 7 161, ,00 Kilometrikorvaukset (henkilökohtaiset ajoneuvot) Henkilöstömäärä (kokopäiväisiksi muutetut) km , ,00 hlö 690,70 660,35 Kiinteistöjen tunnusluvuista seurataan neljää suurinta kiinteistöä (Kuopio [Leväsentie, Vuorikatu], Pieksämäki, Jyväskylä) Kuopion paino (Leväsentie) on lopetettu vuoden 2014 keväällä

15 OUTPUT Yksikkö Painotuotteet (laskennallinen) Kuljetuspäästöt (oma jakelu), CO 2 t , ,26 kg CO 2 ekv , ,00 LIITE 2- OUTPUT (tuotteet, jätteet, päästöt) Keskisuomalainen Oyj:n toiminnassa syntyneet tuotteet, jätteet sekä valikoidut CO 2 -päästöt vuosina Matkustuspäästöt (julkinen liikenne ja omat autot), CO 2 kg CO 2 ekv , ,70 JÄTEJAKEET: Sanomalehtipaperi t 1 321, ,34 Valkoiset paperiliuskat t 78,86 79,50 Sekalainen keräyspaperi t - 272,56 Biojäte t 6,61 9,05 Energiajate t 15,74 27,90 Hylsyt t 162,78 137,58 Keräyspahvi t 545,39 112,88 Kierrätyslasi t 0,24 1,03 Kierrätysmetalli t 0,83 1,03 Sekajäte t 40,39 29,53 Tietoturva SER t 0,45 - Tietoturvapaperi t 3,79 3,36 Käytetyt Al-painolevyt t 80,12 52,39 Metallijäte t 3,17 2,80 Vaarallinen jäte t 7,93 39,21 Yhteensä jätteet [tonnia] t 2 429, ,25 Huom! Vuoden 2013 jätteistä osa on arvioitu jätteenkeräyksen yhteistyökumppanin vaihtumisen vuoksi. Kokonaisluvusta uupuu seuraavat vaaralliset jätteet: Liuotinjäte: 9000 litraa Levykehitejäte: 6060 litraa

16

KESKISUOMALAINEN OYJ YMPÄRIS TÖRAPORT

KESKISUOMALAINEN OYJ YMPÄRIS TÖRAPORT KESKISUOMALAINEN OYJ YMPÄRIS TÖRAPORT T I 2 0 1 6 Sisältö 1 JOHDANTO 3 2 VUODEN 2016 TOIMENPITEET, PROJEKTIT JA AUDITOINNIT 7 2.1 Painot 7 2.1.1 Lehtisepät 7 2.1.2 Painotalo Plus Digital (PPD) 8 2.2 Kiinteistöt

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit

RESCA päätösseminaari 18.3.2014. Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit ä ä Tuula Salminen 17.3.2014 Tampereen Särkänniemi Oy Suomen suurimpia vapaa-ajanviettokeskuksia - omistaja Tampereen kaupunki Kävijämäärä n. 650.000 asiakasta/a Liikevaihto n. 20-22 milj Henkilöstö vakituisia

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki

Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Pidä Lappi Siistinä ry:n hiilijalanjälki Järjestökoordinaattori Paula Tarkka 6.10.2014 Johdanto Ihmisten toiminnan aiheuttamat t voimistavat ilmastonmuutosta. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1 Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Kuljetusketjujen energiakatselmus Kuljetusketjujen energiakatselmus Helsingin messukeskus 17.5.2006 Pertti Koski 1 Motiva Oy tuottaa palveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. 2 Motivan palvelut Energianhallinnan

Lisätiedot

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus

ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus ISO 50001 velvoite vai liiketoimintamahdollisuus 1 Energiatehokkuusdirektiivi 2012/27/EU energiansäästötavoite on yksi EU:n vuodelle 2020 20/20/20 tavoitteista, joista kaksi muuta ovat kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1

Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012. Motiva Oy 1 Energiatehokkuuden huomioiminen julkisissa kuljetuspalveluhankinnoissa Seminaari 8.10.2012 Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011)

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa Kurkistus kehityshankkeeseen 12.5.2017 Heidi Huvila, Helsinki heidi.huvila@hel.fi Heidi Huvila 15.12.2016 1 Heidi Huvila

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA

KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA Motivan HANKINTAPALVELU KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU- SEKÄ AJONEUVOHANKINNOISSA KOKEMUKSIA YMPÄRISTÖKRITEERIEN KÄYTÖSTÄ JOUKKOLIIKENNE-, HENKILÖKULJETUSPALVELU-

Lisätiedot

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa

Uusiutuva energia energiakatselmuksissa Uusiutuva energia energiakatselmuksissa 24.1.2017 Juha Toivanen, Energiavirasto Energiakatselmustoiminta Suomessa Suuren yrityksen energiakatselmus Vapaaehtoinen katselmustoiminta 2 Suuren yrityksen energiakatselmukset

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLO LEED 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLON LEED-LUOKITUS Kauppakeskus Sellolle on myönnetty kultaisen tason LEED-sertifiointi Sello on ensimmäinen kauppakeskus

Lisätiedot

Kiinteistö-KYS Oy. Aurinkoenergian käyttöönotto

Kiinteistö-KYS Oy. Aurinkoenergian käyttöönotto Kiinteistö-KYS Oy Aurinkoenergian käyttöönotto 15.11.2017 1 Kiinteistö Kys Oy lyhyesti Omistus Kuopion Kaupunki 51,1% Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 48,8% Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Tulevaisuuden logistiikkakeskus EslogC - tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden logistiikkakeskus EslogC - tulevaisuusverstas Tulevaisuuden logistiikkakeskus EslogC - tulevaisuusverstas 26.3.2010 Erkki Aalto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tulevaisuuden logistiikkakeskus Haasteita konsepti joustavuus, ketteryys

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki

ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki ONKO YRITYKSESI VALMIS ENERGIAKATSELMUKSEEN 2015? ISS:n webinaari Uusi energiatehokkuuslaki Tervetuloa webinaariin: Uusi energiatehokkuuslaki! ISS on mukana toteuttamassa uuden energiatehokkuuslain vaatimuksia

Lisätiedot

Huomisesta huolehtien, ympäristöä kunnioittaen

Huomisesta huolehtien, ympäristöä kunnioittaen KESKISUOMALAINEN OYJ:n YMPÄRISTÖRAPORTTI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 14001 2012 Sauli Vuorinen Sanomalehti Keskisuomalainen Oy, Savon Sanomat Oy, Iisalmen Sanomat Oy, Warkauden Lehti Oy, Maakunnan Sanomat Oy,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

Valtra. Perustettu: 1951 Liikevaihto: 1 030 MEUR (* Henkilöstö: 2 100 (*

Valtra. Perustettu: 1951 Liikevaihto: 1 030 MEUR (* Henkilöstö: 2 100 (* AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden valmistaja ja myyjä. Perustettu 1990 Yli 2700 myynti- ja jakelupistettä ympäri maailmaa. Avaintuotemerkit: Valtra Perustettu:

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70%

RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% RAKENNUSLIIKKEIDEN 2020 KIERRÄTYSTAVOITE 70% Laura Kemppainen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj RAKENNUSTOIMINNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Rakennustoiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelain

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus. Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus 16.4.2013 Kirsi Sivonen, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sisältö ja toteutus Uusiutuvan energian kuntakatselmoijien koulutustilaisuus Tavoite ja sisältö Tavoite Tunnetaan malliraportin rakenne Sisältö Kuntakatselmuksen sisältö

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008

Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä. Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Kestävät hankinnat 22 miljardia syytä Taina Nikula Ympäristöministeriö Lähiruoka 2008 14.5.2008 Teemat Miksi? Julkisen hankkijan mahdollisuudet Toimintaohjelmaehdotus kestävien hankintojen edistämiseksi

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) -lomake

Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) -lomake Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) -lomake Tämä epävirallinen lomake on tarkoitettu ainoastaan yleissopimusaloitteen allekirjoittajien tietojenkeruun tueksi. Virallinen sähköinen SEAP-lomake

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaat käytännöt käyttöön Miksi? ESD Energiapalvelu direktiivi Tavoitteena säästää 50 milj. bensiinilitraa vastaava energiamäärä

Lisätiedot

Flow Festival Case Study

Flow Festival Case Study Flw Festival Case Study FESTIVAALI Flw Festival n vusittainen, urbaani festivaali Helsingin Suvilahdessa vanhalla kaasutehdasalueella. Räjähdysmäinen kasvu. Vunna 2004 4500 kävijää vunna 2012 63 000 kävijää.

Lisätiedot

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK

Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa LAMK Henkilöstölogistiikka suurtapahtumassa Teemu Koistinen LAMK Henkilöstölogistiikka MM-kisat 2017 Lahti Yksityisautoilun vähentäminen kaupunkialueella Fokus: Lahden ulkopuolelta autolla tulevien kisaturistien

Lisätiedot