Keskisuomalainen Oyj. Ympäristöraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskisuomalainen Oyj. Ympäristöraportti 2013-2014"

Transkriptio

1 Keskisuomalainen Oyj Ympäristöraportti

2 KESKISUOMALAINEN OYJ YMPÄRISTÖRAPORTTI JOHDANTO Keskisuomalainen Oyj on merkittävä suomalainen viestintäyritys, jonka päätoimialueita ovat Etelä-Suomi, Keski-Suomi ja Savo. Konsernin päätoimiala on sanomalehtien ja verkkolehtien kustantaminen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen sekä jakelu. Keskisuomalainen Oyj on noteerattu Helsingin pörssissä ja konsernin kotipaikkana on Jyväskylä. Tilattavista lehdistä suurimmat ovat Keskisuomalainen ja Savon Sanomat, joiden lisäksi konsernilla on 50 lehteä, neljä sanomalehtipainoa, arkkipaino, sanomalehtijakelua, markkinointiviestintää sekä tutkimustoimintaa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 157,7 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa vuoden 2014 lopussa oli 1210 kokopäiväistä henkilöä. Ympäristöasiat ovat konsernille tärkeitä ja niistä halutaan tiedottaa avoimesti ja kattavasti kaikille sidosryhmille. Keskisuomalainen Oyj:llä on ulkopuolisen sertifiointiyhtiön varmentama ISO ympäristöjärjestelmä, joka kattoi vuoden 2014 lopussa koko Keskisuomalainen Oyj:n. Konserniin kuuluvalla Lehtisepät Oy:llä on myös ISO 9001 laatu- ja OHSAS työturvallisuusjohtamisjärjestelmät sekä PEFC-merkin käyttöoikeus eli puun alkuperän hallintaketju on sertifioitu. Lehtiseppien Jyväskylän paino on ympäristölupavelvollinen suuren liuotin käyttömäärän vuoksi. Keskisuomalaisen ympäristöjärjestelmä keskittyy tiiviisti painotoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen, mutta tavoitteena on huomioida myös jakelutoiminta, toimistotyö ja kiinteistöt. Maaliskuussa 2013 Keskiuomalainen Oyj osti Suomen Lehtiyhtymä konsernin, jonka vuoksi vuoden vaihteessa konsernissa tapahtui rakennemuutos. Vuoden 2015 aikana ympäristöjärjestelmä tullaan laajentamaan myös koskemaan Suomen Lehtiyhtymä -konsernin yhtiöitä. Kirjapaino Uusimaalla on jo tällä hetkellä Pohjoismainen ympäristömerkki

3 Tämän ympäristöraportin tarkoituksena on toteuttaa käytännössä Keskisuomalainen Oyj:n ympäristöpolitiikan mukaista avointa ja kattavaa ympäristöviestintää konsernissa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. KESKISUOMALAISEN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA: Keskisuomalainen Oyj:n ympäristötoiminnoissa kestävän kehityksen perustana on sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä, ympäristölainsäädäntö, viran- Sisältö omaisten vaatimukset sekä asiakkaiden ja sidosryhmien toiveet ja odotukset. Konsernissa toteutetaan hallituksen hyväksymää ympäristöjohtamismallia, jonka mukaisesti sitoudumme toimimaan ympäristön pilaantumista ehkäisevästi jatkuvan parantamisen periaatteella. Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu jokaiselle konsernissa työskentelevälle. 2 JOHDANTO 5 KESKISUOMALAINEN OYJ:N YMPÄRISTÖTASE 7 TAVOITTEET VUOSILLE VUOSINA TEHDYT TOIMENPITEET, Tiedostamme liiketoimintaamme, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät ympäristönäkökohdat sekä niiden vaikutukset ja riskit koko niiden elinkaaren ajalta. Määrittelemme merkittävimmille ympäristönäkökoh- PROJEKTIT JA AUDITOINNIT dille päämäärät ja tavoitteet sekä luomme mittariston 12 VUOSI LUKUINA tavoitteiden seuraamiseen. 13 TULEVAISUUDEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Pyrimme käyttämään ekotehokkaita toimintatapoja, 14 LIITE 1- INPUT (materiaalit, kulutus) jotka rasittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. 15 LIITE 2- OUTPUT (tuotteet, jätteet, päästöt) Dokumentoimme ympäristöasioihin liittyvät toimenpiteet sertifioituun ympäristöjärjestelmäämme, seuraamme niitä sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Koulutamme henkilökuntaa ja asiaankuuluvia sidosryhmiä tarvittaessa. Tiedotamme ympäristöperiaatteistamme julkisesti konsernin verkkosivuilla. Konserni raportoi ympäristötoimintansa tuloksista avoimesti ja kattavasti vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissaan. Nämä ympäristöperiaatteet on hyväksytty konsernin johtoryhmässä. Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja

4 N : J Y EN O E S A O T U S Ö I K T S I KES R Ä P YM IN A L MA - 4 -

5 Energia sähkö lämpö Materiaalit paperit painovärit painolevyt kemikaalit Polttoaine bensa diesel Työmatkustus henkilöauto lentokone juna linja-auto Kuljetus Hankinnat koneet, laitteet Asiakkaiden ja sidosryhmien ympäristöodotukset Vesi KONSERNI SISÄÄN - INPUT LAIT, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET ULOS - OUTPUT Tuotteet Päästöt ilmaan kasvihuonekaasupäästöt pienhiukkaset VOC-päästöt Melu Jätteet paperi pahvi sekajäte energiajäte biojäte vaarallinen jäte Jätevesi

6 KESKISUOMALAINEN OYJ:N YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ TOTEUTTAA JATKUVAN PARANTAMISEN PERIAATETTA STANDARDIN SFS ISO MUKAISESTI. YMPÄRISTÖPOLITIIKKA SUUNNITTELU tavoitteet, toimenpiteet mittarit KATSELMOINTI JA JATKUVA PARANTAMINEN KÄYTÄNNÖN OHJAUS JA TOTEUTUS TARKASTUKSET JA KORJAAVA TOIMINTA Keskisuomalainen Oyj:n merkittäviksi Ympäristöjärjestelmän ISO periaate. ympäristönäkö- Ympäristönäkökohtien kokonaismerkittävyys syntyy edellis- kohdiksi on määritelty: materiaalien käyttö, energian kulutus ten yhteisvaikutuksena. Materiaalien käyttö liittyy erityisesti sekä CO2-päästöt. Nämä ympäristönäkökohdat on määritelty painomateriaaleihin eli paperin ja painovärin käyttöön. Ener- seuraavien periaatteiden avulla: gian käyttö liittyy niin ikään painoprosessiin, mutta energi- määrät (tonnia, kiloa, kilometriä, megawattituntia jne.) an käyttöä on merkittävästi myös konsernin isoissa kiinteis- ympäristövaikutukset, haitallisuus, riskit töissä. Hiilidioksidipäästöjä syntyy kaikessa toiminnassa, yksiköiden vaikuttamismahdollisuudet mutta eritoten seurannan alla ovat konsernin työntekijöiden asiakkaiden ja sidosryhmien mielenkiinto liikkumiseen ja Savon Jakelut Oy:n toimintaan liittyvät ympäristölainsäädäntö ja viranomaisvaatimukset hiilidioksidipäästöt

7 TAVOITTEET VUOSILLE Ympäristönäkökohtien pohjalta on valittu konsernille tavoit- Nämä asetetut tavoitteet on jaoteltu toiminnoittain: pai- teet vuosille Merkittävimmät ympäristönäkö- notoiminta, kiinteistöt, toimistotyö sekä jakelut, jotta tavoit- kohdat ovat siis materiaalien käyttö, energian kulutus sekä teita voidaan kohdistaa eri toimintoihin ottaen huomioon CO2-päästöt, jotka liittyvät konsernin kaikkiin toimintoihin. toimintojen erityispiirteet. Materiaalien käyttö NÄKÖKOHTA TOIMINTO Painotoiminta Energian kulutus Kiinteistöt CO2 -päästöt Toimistotyö Jakelut Keskisuomalainen Oyj:llä on konsernin johdon katselmukses- minnan osalta tavoitteet keskittyvät jätteiden ja makkelin eli sa päätetty tavoitteet vuosille ja ne ovat näkyvil- paperihukan vähentämiseen sekä energian käytön vähen- lä alla olevissa taulukoissa. Jokaiselle toiminnon alueelle on tämiseen. Myös hankintojen ympäristötietoisuutta pyritään määritelty tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Painotoi- lisäämään. TAULUKKO 1. PAINOTOIMINTAAN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Painotoiminta Makkelikilojen vähentäminen suhteessa tuotantomäärään Hukkakilot/ostettu paperimäärä [kg/kg] Hankintojen ohjeistaminen Energian käytön vähentäminen suhteessa tuotantomäärään Energia/ostettu paperimäärä [kwh/kg] Kierrätyksen tehostaminen 0-jäte Kaatopaikkajätteen määrä [kg] Ympäristötietoisuuden lisääminen hankinnoissa Suljettu värinsäätö Tekniikan parantaminen (BAT) Keskisuomalainen Oyj:n kiinteistöihin liittyy ympäristövaikutuk- energian osuuden tarkkailu sekä arvioida palveluntuottajien sia, joiden vähentämiseksi on määritelty tavoitteita ja toimen- ympäristötoiminnan tasoa. Tavoitteisiin on tarkoitus päästä esi- piteitä sekä niihin liittyviä mittareita. Tavoitteena on kiinteistö- merkiksi parantamalla kiinteistötekniikkaa, lisäämällä LED-va- jen energiatehokkuuden parantaminen, ympäristöystävällisen laistusta sekä tekemällä energiakatselmuksia

8 TAULUKKO 2. KIINTEISTÖIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Kiinteistöt Energiatehokkuuden parantaminen Energiankäyttö [kwh] Kiinteistötekniikan parantaminen/uusiminen Ympäristöystävällisen energian tuotantotavat (osuus) Hankinnat: palvelun tuottajien ympäristötoiminnan arviointi Osuus käytetystä energiasta [%] Kaatopaikkajäte [kg/hlö] Rakennustekninen kuntoarvio LED valaistusten lisääminen Hankintojen ohjeistaminen Alihankkijoiden raportoinnin kehittäminen ja auditointi Energiakatselmus Painotoiminnan ympäristövaikutukset ovat konsernin ympäristövaikutuksissa hallitsevassa osassa. Kuitenkin suurin osa konsernin työntekijöistä työskentelee toimistoympäristössä, jolloin myös toimistotyön ympäristövaikutuksia on pyritty hillitsemään ja vähentämään. Eritoten tavoitteiden kohteena ovat toimistomateriaalien käytön vähentäminen sekä työmatkustuksen vähentäminen. Tavoitteisiin on tarkoitus päästä keskittämällä tulostuksia isompiin tulostuslaitteisiin sekä kehittämällä etäneuvotteluratkaisuja. TAULUKKO 3. TOIMISTOTYÖHÖN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Toimistotyö Toimistomateriaalien käytön vähentäminen Tulosteiden lukumäärä [kpl] Keskitetty/yhdenmukaistettu tulostus Sähköiset neuvotteluratkaisut Työmatkustuksen vähentäminen Työmatkustus [km] Yhteiskyytijärjestelmä Hankintojen ohjeistaminen Konsernin jakeluita Savon alueella hoitaa Savon Jakelut Oy, joka on konsernin oma jakeluyhtiö. Jakeluiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja jakokirjamateriaalien vähentäminen ovat jakelun osalta ympäristötoiminnan tavoitteina. Tavoitteisiin aiotaan päästä monin eri keinoin, kuten yhdistämällä jakeluita reuna-alueilla, yhteiskuljetuksia kehittämällä, terminaalien optimoinnilla ja sähköisen jakokirjan avulla. TAULUKKO 4. JAKELUIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET, MITTARIT JA TOIMENPITEET. Toiminto Tavoitteet Mittarit Toimenpiteet Jakelut CO 2 -päästöjen vähentäminen Jakelun kilometrit [km] Jakeluiden yhdistäminen reuna-alueilla (pilotteja) Yhteiskuljetusten kehittäminen Jakokirjamateriaalien vähentäminen (jakelun laadun parantaminen) Terminaalien sijoituksen optimointi Hankintojen optimointi (kuljetukset) Sähköinen jakokirja Hankintojen ohjeistaminen - 8 -

9 VUOSINA TEHDYT TOIMENPITEET, PROJEKTIT JA AUDITOINNIT Vuonna 2013 lähetettiin konsernin toimistotyötätekeville henkilöille ympäristökysely, jonka pohjalta vuosina on toteutettu ympäristövaikutuksia pienentäviä projekteja. Ympäristökyselyyn vastasi 40 prosenttia viestin saaneista eli noin 300 henkilöä. Suurimmiksi kehityskohteeksi kysely paljasti henkilökunnan tulostuskäyttäytymisen sekä etäneuvottelun hyödyntämisen. Myös lajitteluun kaivattiin selkeämpiä käytäntöjä ja ohjeita. Tulostuskäyttäytymisessä kyseltiin harkitseeko henkilöstö tulosteiden tarpeellisuutta (38 % henkilöstöstä harkitsee aina), tulostetaanko mustavalkoisena (58 % aina) tai käytetäänkö kaksipuoleista tulostusta (5 % aina kaksipuoleinen). Etäneuvottelua taas vastanneista 43 prosenttia ei ollut käyttänyt koskaan matkustamisen sijaan. Valojen ja tietokoneen sammuttamisesta henkilöstö huolehtii sen sijaan hyvin, sillä yli 80 prosenttia sammuttaa tietokoneen ja melkein 90 prosenttia vastanneista sammuttaa valot työpäivän päätyttyä. Toimistotyöntekijöille suunnattu kysely toimii samalla sisäisenä auditointina, jonka avulla on tarkoitus parantaa toimistotyöhön liittyviä ympäristönäkökohtia. Kyselyn pohjalta vuonna suunniteltiin ja toteutettiin etäneuvottelumahdollisuuksien parantamis- ja koulutusprojekti, jonka tarkoituksena on vähentää työmatkustusta konsernissa. Niin kutsutussa Jabber-projektissa kaikille konsernin työntekijöille on mahdollistettu etäneuvottelun käyttäminen. Tarkoituksena on näin vähentää matkustusta konsernin eri toimipaikkojen välillä ja siirtyä etäviestintään oman työpisteen tai etäneuvotteluhuoneiden kautta. Projektin ansiosta laskujen ja maksettujen kilometrikorvausten mukaan matkustuskilometrit ovat vähentyneet viime vuonna merkittävästi vuoden 2013 tasosta. Kuvassa 1 nähdään matkustuskilometrien muutos vuosina Tilasto sisältää lento- ja junamatkustuksen sekä linja-auton ja työntekijöiden oman auton käytön kilometrit. Kysely on tarkoitus uusia kevään 2015 aikana, jotta muutoksia ja projektien vaikutuksia voitaisiin arvioida. Tarkoitus on myös laajentaa kattamaan kysely koskemaan myös Etelä-Suomessa työskenteleviä henkilöitä, jolloin voidaan arvioida koko konsernin ympäristöasioihin liittyviä koulutustarpeita ja näin toteuttaa tarpeellisia projekteja myös jatkossa. VALOJEN JA TIETOKONEEN SAMMUTTAMISESTA HENKILÖSTÖ HUOLEHTII HYVIN

10 KUVA 1. MATKUSTUSKILOMETRIT LASKUJEN JA KILOMETRIKORVAUSTEN MUKAAN VUOSINA Muutosten todenmukainen vertailu on kuitenkin hankalaa, sillä toimintaympäristö on muuttunut projektin edetessä. Muun muassa Suomen Lehtiyhtymän osto on todennäköisesti kasvattanut matkustamisen tarvetta Etelä-Suomeen Keski-Suomesta ja Savosta. Kyselyn jälkeen vuoden 2013 aikana toteutettiin myös niin kutsuttu tulostusprojekti, missä henkilökohtaisia tulostimia korvattiin yhteisillä isommilla yksiköillä. Näin tulostusasetukset pystyttiin asettamaan automaattisesti kaksipuoleiseksi sekä mustavalkoiseksi. Laitetoimittajan mukaan energiankulutus tulisi projektin myötä putoamaan jopa 40 prosenttia ja paperin kulutus prosenttia. Toimistopaperin kulutus on laskenut muutaman vuoden ajan ennen vuotta 2014, jolloin paperinkulutus on projektista huolimatta kasvanut yhteensä 18 prosenttia. Kuitenkin kokonaisuudessaan trendi on laskeva (kuva 2). KUVA 2. TOIMISTOPAPERIN KULUTUKSEN MUUTOS VUOSINA KESKISUOMALAINEN OYJ:SSÄ

11 Lehtiseppien Jyväskylän painossa on käynnissä myös niin kutsuttu Retrofit-projekti, jonka tarkoitus on automatisoida painotuotantoa sekä ottaa käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa (engl. Best Available Technology, BAT). Projekti valmistuu vuoden 2015 keväällä. Projektin tavoitteena on hukan pienentäminen sekä painolaadun tasalaatuisuuden parantaminen, mikä myös onnistuessaan vähentäisi painamisen ympäristövaikutuksia. Jo tarjouskilpailuvaiheessa selvitettiin projektin urakoitsijoiden ympäristövastuullisuutta. Vuosien aikana painotuotannossa toteutettiin myös muutamia sisäisiä auditointeja, kuten Lehtiseppien ympäristöauditointi sekä Lehtisepät Oy:n PEFC puun alkuperän hallintajärjestelmän sisäinen auditointi. Auditoinneissa esille nousi muun muassa Jyväskylän painon jätekeräyksen merkintöjen uusimistarve sekä jätehuollon raportin kehittäminen. Lainsäädännön seurannan kehittäminen on myös noussut sisäisissä auditoinneissa esille, joka on korjattu ostamalla palvelu siihen erikoistuneelta yritykseltä. Näin ollen lainsäädännön seuraaminen on helpottunut huomattavasti. Myös jätehuollon raportit on saatu hyvälle tasolle yhteistyössä jätehuoltoa hoitavan yrityksen kanssa. Muiden puutteiden osalta on auditointihetkellä laadittu korjausaikataulu ja vastuuhenkilö. Lehtiseppien painoissa on myös ollut käynnissä tavoitteisiin liittyvä, niin kutsuttu nollajäteprojekti. Sen avulla on pyritty pienentämään loppusijoitukseen joutuvan jätteen määrää ja lopulta vähentämään tämä jätemäärä nollaan. Projektissa lajittelua on tehostettu koulutuksen ja asioiden merkintöjen parantamisen avulla. Pieksämäen painossa loppusijoitukseen menevä jäte on jo saatu hyvin vähenemään. Vuoden 2015 aikana samanlainen projekti tullaan toteuttamaan myös Jyväskylässä sijaitsevassa painossa. Kuvasta 3 nähdään, että Pieksämäen painon jätteistä loppusijoitukseen menee vain noin 0,4 prosenttia. KUVA 3. NOLLAJÄTEPROJEKTIN JÄLKEINEN JÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖPROSENTTI PIEKSÄMÄEN PAINOSSA VUONNA Keskisuomalainen Oyj on myös suuri kiinteistöjen omistaja ja käyttäjä, mikä velvoittaa tehostamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Uusi energiatehokkuuslaki (1429/2014) velvoittaa suuria yrityksiä tekemään energiakatselmuksia vähintään neljän vuoden välein, minkä takia konsernissa onkin toteutettu energiakatselmus yhtiön Jyväskylän toimipisteessä. Myös muiden toimipaikkojen energiakatselmuksia on joko työn alla tai suunnitelmissa. Jyväskylän toimipisteen energiakatselmuksessa esille nousi parannusehdotuksina muun muassa patteriverkoston perussäätö sekä ilmanvaihtokoneiden muutokset, myös valaistuksen liiketunnistuksen lisäämistä suositeltiin. Kiinteistöpäällikkö arvioi suositukset ja suunnittelee sen pohjalta korjaukset

12 VUOSI lukuina Keskisuomalainen-konsernin tavoitteena on ympäristövaikutusten pienentäminen jatkuvan parantamisen avulla. ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti Keskisuomalainen-konsernissa on asetettu tavoitteita, joihin liittyvät mittarit on koottu alla olevaan taulukkoon (taulukko 5). TAULUKKO 5. TAVOITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MITTARIT. Toiminto Tavoite Mittarit Yksikkö Painotoiminta Kiinteistöt Toimistotyö Jakelut Makkelikilojen vähentäminen suhteessa tuotantomäärään Energian käytön vähentäminen suhteessa tuotantomäärään 0-jäte Energiatehokkuuden parantaminen Ympäristöystävällisen energian tuotantotavat (osuus) Työmatkustuksen vähentäminen Toimistomateriaalien käytön vähentäminen CO 2 -päästöjen vähentäminen Hukkakilot/ostettu paperimäärä Sähkö/ostettu paperimäärä Kaatopaikkajätteen määrä [kg/kg] 0,06 0,08 [MWh/ kg] 0,41 0,44 [kg] 40,39 29,53 Energiankäyttö [MWh] 4 463, ,70 Uusiutuvan energian käyttö [%] 11 % - Kaatopaikkajäte [kg/hlö] 58,47 44,71 Työmatkustus [km] , ,00 Toimistopaperi [kg/hlö] 11,27 13,41 Jakelun kilometrit [km] , ,00 Vuoden 2014 ostetun sähkön alkuperäjakaumaa ei ole vielä saatavilla

13 TULEVAISUUDEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Keskisuomalainen Oyj haluaa varmistaa koko toimitusketjun ja palveluntarjoajien ympäristövastuullisuuden toteuttamalla toimittaja-auditointeja. Vuonna 2015 tavoitteena on toteuttaa toimittaja-arviointeja esimerkiksi siivouspalveluissa. Luonnollisesti tarkoituksena on myös toteuttaa sisäisiä auditointeja niin Etelä-Suomen toiminnoissa kuin jo aiemmin järjestelmän piirissä olleissa kohteissa. Erityisesti suunniteltuja kohteita ovat jakelut sekä kiinteistöhuollon toimijat. ISO ympäristöjärjestelmä tullaan laajentamaan sertifioituna koskemaan myös Etelä-Suomen Median yhtiöitä (entisen Suomen Lehtiyhtymän yhtiöt). Vuoden 2015 aikana on tarkoitus tehdä sisäisiä auditointeja sekä henkilöstökyselyn avulla selvittää ympäristöjärjestelmään liittyviä koulutustarpeita, jotta sertifiointiprosessi voidaan käynnistää ja näin saattaa kaikki konsernin toiminnot ympäristöjärjestelmän piiriin. Vuosittaisissa johdon katselmuksissa jatketaan ympäristötoiminnan tason arviointia ja asetetaan tavoitteita. Seuraava johdon katselmus on suunniteltu pidettäväksi kesällä Kevään 2015 aikana uusitaan myös vuonna 2013 ensimmäisen kerran toteutettu ympäristöasioihin keskittyvä henkilöstökysely, jolla pyritään löytämään uusia kehityskohteita. Henkilöstöltä on tarkoitus myös pyytää kyselyn yhteydessä omia ideoita konsernin ympäristötyön tueksi. Yritysvastuun laajemman raportoinnin osalta Keskisuomalainen Oyj:ssä seurataan Euroopan Unionin yritysvastuun raportoinnin direktiivimuutoksia ja valmistaudutaan mahdolliseen pakolliseen yritysvastuun raportointiin vuodesta 2017 alkaen. Myös ISO standardi uudistuu elokuussa 2015, minkä jälkeen konsernissa aloitetaan selvittely standardin muutosten vaatimuksista toimintaan

14 INPUT Yksikkö Sähkö MWh 8 779, ,70 Lämpö MWh 4 463, ,70 Painopaperi t , ,60 LIITE 1- INPUT (materiaalit, kulutus) Keskisuomalinen Oyj:n toiminnassa käytetyt materiaalien kulutus, työntekijöiden matkustus sekä kiinteistön toimintoihin liittyvä kulutus vuosina Toimistopaperi kg 7 787, ,50 Painoväri kg , ,00 Painolevyt kpl , ,00 Painolevykemikaalit litra 8 240, ,00 Painon pesukemikaali (LIAV) litra , ,00 Polttoaine (yrityskorteilla ostetut polttoaineet) Jakeluyrittäjien ajokilometrit (reittien mukaan) litra , ,16 km , ,00 Matkustus, juna km , ,00 Matkustus, lento km , ,00 Matkustus, linja-auto km 7 161, ,00 Kilometrikorvaukset (henkilökohtaiset ajoneuvot) Henkilöstömäärä (kokopäiväisiksi muutetut) km , ,00 hlö 690,70 660,35 Kiinteistöjen tunnusluvuista seurataan neljää suurinta kiinteistöä (Kuopio [Leväsentie, Vuorikatu], Pieksämäki, Jyväskylä) Kuopion paino (Leväsentie) on lopetettu vuoden 2014 keväällä

15 OUTPUT Yksikkö Painotuotteet (laskennallinen) Kuljetuspäästöt (oma jakelu), CO 2 t , ,26 kg CO 2 ekv , ,00 LIITE 2- OUTPUT (tuotteet, jätteet, päästöt) Keskisuomalainen Oyj:n toiminnassa syntyneet tuotteet, jätteet sekä valikoidut CO 2 -päästöt vuosina Matkustuspäästöt (julkinen liikenne ja omat autot), CO 2 kg CO 2 ekv , ,70 JÄTEJAKEET: Sanomalehtipaperi t 1 321, ,34 Valkoiset paperiliuskat t 78,86 79,50 Sekalainen keräyspaperi t - 272,56 Biojäte t 6,61 9,05 Energiajate t 15,74 27,90 Hylsyt t 162,78 137,58 Keräyspahvi t 545,39 112,88 Kierrätyslasi t 0,24 1,03 Kierrätysmetalli t 0,83 1,03 Sekajäte t 40,39 29,53 Tietoturva SER t 0,45 - Tietoturvapaperi t 3,79 3,36 Käytetyt Al-painolevyt t 80,12 52,39 Metallijäte t 3,17 2,80 Vaarallinen jäte t 7,93 39,21 Yhteensä jätteet [tonnia] t 2 429, ,25 Huom! Vuoden 2013 jätteistä osa on arvioitu jätteenkeräyksen yhteistyökumppanin vaihtumisen vuoksi. Kokonaisluvusta uupuu seuraavat vaaralliset jätteet: Liuotinjäte: 9000 litraa Levykehitejäte: 6060 litraa

16

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna

Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaita käytäntöjä käyttöön Benchmarking lähtökohtana, RouteSmart työkaluna Parhaat käytännöt käyttöön Miksi? ESD Energiapalvelu direktiivi Tavoitteena säästää 50 milj. bensiinilitraa vastaava energiamäärä

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001

ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, OULU Puh YMPÄRISTÖRAPORTTI SFS-EN ISO 14001 ASENNUS N&H SERVICE OY Haaransuontie 12, 90240 OULU Puh. 08-348 789 www.nhservice.com YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 SFS-EN ISO 14001 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Energiankulutus 3 Vedenkulutus 5 Tilastoidut häiriöt

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

... ja uusia näkökulmia

... ja uusia näkökulmia Energiatehokkuuden mittarit... ja uusia näkökulmia 02.12.2009 Erkki Aalto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry CO 2 jalanjälki- visio 2010-20502050 Kehitysaukot t Puuttuvat lenkit Todellisuus

Lisätiedot

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016 Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä Hanna Keinänen tammikuu 2016 Kunnallistekniikka päästöjen huomioiminen maanrakennuskoneiden ja talvikunnossapitokaluston kilpailutuksessa elohopealamppujen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä 2 3 N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Sataman tarpeet ja näkökulma

Sataman tarpeet ja näkökulma Sataman tarpeet ja näkökulma Sähköistymisen hyödyt satamille ja varustamoille Matti Esko, Toimitusjohtaja, Kvarken Ports Ltd Perusteet Kvarken Ports on osakeyhtiö, joka yhdistää Vaasan ja Uumajan satamat

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009

Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion ja Karttulan kasvihuonekaasu- ja energiatase vuodelle 2009 Kuopion kaupunki Ympäristökeskus 2010 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KUOPIO... 4 2.1 Kasvihuonekaasupäästöt... 4 2.2 Energiatase... 8 3

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Hirsitaloteollisuus r.y.

Hirsitaloteollisuus r.y. Hirsitaloteollisuus r.y. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä hirsitaloteollisuutta harjoittavien yritysten kesken sekä edistää tehdasvalmisteisten hirsitalojen käytön, menekin ja tuotannon

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-31_kiinteistoliikelaitos-vastaa-ilmastohaasteeseen-panostamalla-rakennusten

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio

FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä Tornio FeCr- ja terästuotteen hiilijalanjälki Ilmastopäivä 10.10.2012 Tornio www.outokumpu.com FeCr-tuotteet, Outokumpu Valmistuvan laajennusinvestoinnin myötä Tornion ferrokromitehtaan tuotanto kaksinkertaistuu

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry)

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry) AKKAUSKARTONGIT ankabrite äällystetty hiokkeellinen taivekartonki. Simcote Vahvasti päällystetty hiokkeellinen taivekartonki. rintline Kierrätyskuiturunkoinen kartonki. Korsnäs Carry (Frövi carry) Korkealuokkainen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009

KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 KUOPION KAUPUNGIN KULUTUSPERUSTEISET KASVIHUONE- KAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 LÄHTÖTIEDOT Kuopion kaupungilla tarkoitetaan tässä raportissa seuraavia kohteita: kaikki kaupungin kiinteistöt (hoitoalan rakennukset,

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

käytännön toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi

käytännön toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi Click to edit Master text styles Tilankäytön tehostamispotentiaali ja käytännön toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi Saija Blom, Rapal Oy 26.4.2016 Rakli & GBC: Toimitilojen energiatehokkuuden

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Keitä velvoite koskee?

Keitä velvoite koskee? Suurten yritysten energiakatselmukset Kysymykset ja vastaukset 15.2.2016 Keitä velvoite koskee? 1. Mitä suuren yrityksen määrittelyssä otetaan huomioon? Suuren yrityksen määrittelyssä otetaan huomioon

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 28 7.7.21 Motiva Oy Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti,35,3 kgoe/euro (2 hinnoin),25,2,15,1,5, Energian kokonaiskulutus/bkt

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO

Katso myös: KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO KYMENLAAKSON JÄTETASEKAAVIO ETELÄ-KARJALAN JÄTETASEKAAVIO Yhdyskuntajätteiden jätetase (t) v. 212 KAAKKOIS-SUOMEN JÄTETASEKAAVIO Käsittely Jätejae KAS (%) Kymenlaakso (%) Etelä-Karjala (%) TARJONTA T Yhdyskuntaperäinen sekajäte 26 8 23, 3 31 4,3 22 978 54,5 TARJONTA

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot