LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok AIKA klo 17:00-17:55 PAIKKA Musiikkiopisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4 3 JOHTOKUNNAN KOKOUKSET VUONNA JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN VUONNA MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN NÄH- 7 TÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUS JA ARVIOINTISELVITYS 8 7 VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 9 8 TANSSILINJAN LUKUKAUSIMAKSUT USEAMMALLA OPPINTUNNIL LA 11 KÄYVILLE ALKAEN 9 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ 12

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok AIKA klo 17:00-17:55 PAIKKA Musiikkiopisto OSALLISTUJAT LÄSNÄ Knuutila Eino Puheenjohtaja Alanen Kaisu Jäsen Tuominen Tuulikki Jäsen Karjala Väinö Jäsen Guevara Auli Varajäsen Erelä Eija Jäsen MUU Hiukkanen Vesa-Pekka Talvitie Ville-Veikko Rehtori, esittelijä Nuorisovaltuuston edustaja POISSA Lahti Matti Jäsen Lindholm Kirsi Jäsen Pitkänen Olli Jäsen Rouhiainen Hannele Jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Eino Knuutila Vesa-Pekka Hiukkanen KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 27. päivänä helmikuuta 2008 TARKASTUS Auli Guevara Eija Erelä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Opistojen toimistossa NÄHTÄVILLÄ

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS MUSOP Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA MUSOP Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Guevara ja Eija Erelä.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok JOHTOKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2008 MUSOP Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajasta ja paikasta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Musiikkiopiston johtokunnan kokoukset pidetään erikseen so vittavina ajankohtina. Kokouskutsu kokouksiin toimitetaan lähettämällä kutsu ja esityslista viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN VUONNA 2008 MUSOP Loimaan kaupungin hallintosäännön 16 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunta päättää, että pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker taa sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa, pöytäkirjantarkas tajien valinnassa pyritään noudattamaan vuorotteluperiaatetta ja kiireellisissä tapauksissa tietyt pöytäkirjan pykälät voidaan tar kastaa heti kokouksessa.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2008 MUSOP Loimaan kaupungin hallintosäännön 16 mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Johtokunta päättää pitää johtokunnan kokousten pöytäkirjat vuonna 2008 yleisesti nähtävänä opiston kansliassa sen aukioloaikana kunkin kuukauden päivänä pidettyjen kokousten osalta 25. päivänä sanottua kuuta sekä päivinä pidettyjen kokousten osalta seuraavan kuukauden 10. päivänä kuitenkin si ten, että mikäli nähtävänäolopäivä osuu päiväksi, jolloin opiston kanslia on suljettuna, nähtävänäolopäivä on seuraava aukiolopäi vä.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok VUODEN 2007 TOIMINTAKERTOMUS JA ARVIOINTISELVITYS MUSOP Kaupunginhallituksen antamien tilinpäätös 2007-ohjeiden mu kaan lautakunnan on jätettävä mennessä toimintaker tomuksensa tunnuslukuineen siinä muodossa kuin ne liitetään kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Vuoden 2007 tilinpäätöstä käsitellessään jokaisen lauta- ja johto kunnan on otettava kantaa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä siihen, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja jos eivät ole niin selvityksessä on mai nittava miksi ei tai mahdollisesti mikä tavoite on priorisoitu edelle ja miksi. * Talousarvion toteutumisvertailu 2007 ** Musiikkiopiston toimintakertomus 2007 *** Musiikkiopiston tuloskortin 2007 toteutuma Liite 1 Musiikkiopiston arviointiselvitys 2007 Johtokunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen 2007 ja tulos kortin toteutuman 2007 sekä liitteen 1 arviointiselvityksen.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA MUSOP Loimaan kaupunginhallitus on antanut vuoden 2008 ta lousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joissa todetaan talousarvion käyttösuunnitelmasta mm. seuraavaa: "Lautakuntien tulee käsitellä käyttösuunni telmansa mennessä. Käyttösuunnitelmaa hyväksyessään asianomaisen viranomaisen on asetettava täsmennetyt tavoit teet ja osatavoitteet alaisilleen toimintayksiköille sekä korostettava painopistealueita. Tavoitteiden ja osatavoitteiden osalta on käytettävä yhtenevää taulukkopohjaa, jossa palvelukeskuksen tuloskortti ja tavoitteet hienonnetaan valtuuston vahvistamaa linjaa tukeviksi tavoitteiksi toimielimittäin ja/tai tehtäväalueittain. Tuloskorttilomake on yh te ne vä kau pungin ta sa pai no te tun tu los kortin kans sa. Tu loskortti on joh ta misen apu väline, jon ka avulla suunnataan voimavarat olennaiseen asetetaan vuositason tavoitteet viedään strategia, tasapainottamisohjelma ja talousarvio käytännön toimintaan ja määritellään toiminnan ja johtamisen eri näkökulmat (asiakas-prosessi-, osaamis- ja talousnäkökulmat) kaupunkiorgani saation palvelutuotannon kehittämisessä. Lomakkeella ilmaistaan toiminnalliset tavoitteet siten, että palvelujen järjestämisen taloudellinen ja toiminnallinen seuranta ja vastuu on selkeä ja aukoton. Tarkennetut tavoitteet ja osatavoitteet, jotka ovat valtuuston ja toimielinten päättämien linjojen mukaisia käydään läpi ja sovitaan kehityskeskustelujen yhteydes sä henkilö-/henkilöryhmätasolla (kehityskeskustelulomakkeet ja ohjeet löytyvät kaupungin intranetistä). Valtuusto on vahvistanut tuloskortit palvelukeskuksille ja tulevaisuuslautakunnalle. Kaupunginhallitus suosittelee, että käyttösuunnitelmaa tehtäessä ja kehityskeskustelujen yhteydessä laaditaan tuloskortit vähintään seuraavilta tehtäväalueilta: Sivistyspalvelukeskus Koululautakunta Työväenopisto Musiikkiopisto Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kehityskeskustelujen suorittamisen organisoi palvelukeskuksen johtaja. Kaupunginjohtaja käy kehittämiskeskustelut palvelukeskusten johtajien kans sa. Tuloskortit ovat julkisia ja tallennetaan TULOS KOR TIT2008-kansioon, nimellä esim. "TULOSKORT- TI.koulultk". * Tuloskortti vuodelle 2008 ** Käyttösuunnitelma vuodelle 2008 Johtokunta hyväksyy tuloskortin vuodelle 2008 ja ta lous ar vion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2008.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok TANSSILINJAN LUKUKAUSIMAKSUT USEAMMALLA OPPINTUNNILLA KÄYVILLE ALKAEN MUSOP Tanssilinjan oppilaat kehittyvät harrastuksessaan nopeammin, jos osallistuvat opetukseen kaksi tai kolme kertaa viikossa. Näille opiskelijoille lukukausimaksu kahdesta tai kolmesta opetuskerras ta on kuitenkin varsin korkea. Johtokunta päättää laskea niiden tanssilinjan opiskelijoiden lukukausimaksua, jotka käyvät tanssitunneilla useamman kuin yhden kerran viikossa siten, että lukukausimaksu ensimmäisestä opetuskerrasta on 90 ja seuraavista opetuskerroista 60.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Musiikkiopiston johtok VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ MUSOP Musiikkiopiston rehtorin henkilöstöpäätökset: 01/2008 Palkallinen työloma; Anttila Sari Musiikkiopiston rehtorin muut päätökset: 16/2007 Työmatka, Budapest/Anttila Saku 17/2007 Työmatka, Budapest/Puerto Carlos 18/2007 Työmatka, Tver/Juhasz Ferenc 19/2007 Työmatka, Tver/Kuusela Baiba 20/2007 Työmatka, Tver/Uffert Maris 21/2007 Työmatka, Tver/Uffert Mati 02/2008 Palkallinen koulutus, Tallinna/Uffert Mati 03/2008 Palkallinen koulutus, Tallinna/Uffert Maris 04/2008 Palkallinen koulutus, Tallinna/Kuusela Baiba 05/2008 Palkallinen koulutus, Tallinna/Vainiotalo Anna 06/2008 Palkallinen koulutus, Tallinna/Laurila Tapio 06/2007/m Hankintapäätös; Kontrabasso 07/2007/m Hankintapäätös; Bassoklarinetti Va. sivistystoimenjohtajan päätökset: 91/2007 Vuosiloma, säästövapaa/hiukkanen Vesa-Pekka 40/2007 Työmatka, Budapest/Hiukkanen Vesa-Pekka 42/2007 Työmatka, Tver/Hiukkanen Vesa-Pekka 01/2008 Vuosiloma/Hiukkanen Vesa-Pekka 12/2008 Palkallinen koulutus, Tallinna/Hiukkanen Vesa-Pekka 13/2008 Palkallinen koulutus, Tallinna/Petroczky Katalin Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 27.01.2015 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 18:30-20:25 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 5/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 5/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 5/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 28.10.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 15:00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 23.2.2015 6 Kokousaika 23.2.2015 klo 19.00-20.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS. Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS Nro 1 Maanantaina 09.01.2006 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 1/2006 Maanantaina klo 18.30 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kaupunkikehitystoimikunta 11.06.2013

Kaupunkikehitystoimikunta 11.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 51 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot