VO GTK. Geological Survey of Finland PL 1237, FIN KUOPIO M06/4513/2001/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VO GTK. Geological Survey of Finland PL 1237, FIN-70211 KUOPIO M06/4513/2001/2 17.10.2001"

Transkriptio

1 Geological Survey of Finland PL 1237, FIN KUOPIO M06/4513/2001/ VO GTK Tutkimustyöselostus Suomussalmen kunnan Saarikylässä sijaitsevista valtauksista Seipelä 1 (Kaiv. RNro 6550/1) ja Siikaselänne 1 (Kaiv. RN :o 5620/1) sekä niitä ympäröivästä valtausvarausalueesta (69/1997) Pietikäinen Kimmo & Niskanen Matti Kuva 1. Suomussalmen Seipelän ja Siikaselänteen tutkimusalue Fig. 1. The study areas of Seipelä and Siikaselänne in Suomussalmi

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä Tekijät Kimmo Pietikäinen, Matti Niskanen Raportin laji M06 Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Raportin nimi Tutkimustyöselostus Suomussalmen kunnan Saarikylässä sijaitsevista valtauksista Seipelä 1 (Kaiv. RN :o 6550/1) ja Siikaselänne 1 (Kaiv. RN :o 5620/1) sekä niitä ympäröivästä valtausvarausalueesta (69/1997) Tiivistelmä Tutkimusalueet sijaitsevat myöhäisarkeeisessa Suomussalmen vihreäkivijaksossa, jossa kultamineralisoitumista luonnehtivat kemiallisesti muuttuneet ja hiertyneet kivet usein lähellä granitoidien ja vihreäkivien kontaktia. Kvartsijuonet, rauta- ja arseenikiisut sekä turmaliinipitoiset kivet ovat tyypillisiä kultakriittisille vyöhykkeille. Nämä piirteet sekä kohdentavassa moreeninäytteenotossa saadut alueellisesti kattavat korkeat kultapitoisuudet johtivat IP-mittauksiin ja kairauksiin. Niistä saatiin runsaasti uutta kivilajitietoa alueelta, lävistettiin -yleensä- kullan suhteen otollisia kivilajeja, mutta saadut analyysitulokset olivat heikkoja. Paras analysoitu metri kairasydäntä sisälsi 1,3 ppm kultaa, pitoisuuksien jäädessä tavallisimmin alle 0,1 ppm. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Suomussalmi, Saarikylä, arkeeinen vihreäkivi, kulta, timanttikairaus, moreenigeokemia, geofysiikka Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Suomi, Oulun lääni, Suomussalmi, Saarikylä, Seipelä ja Siikaselänne Karttalehdet , Muut tiedot Arkistosaijan nimi Arkistotunnus Malmiraportti M06/4513/2001/2 Kokonaissivtunäärä Kieli Hinta Julkisuus 7 sivua, 7 liitettä Suomi

3 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND DOCUMENTATION PAGE Date Authors Kimmo Pietikäinen Matti Niskanen Type of report M06 Commissioned by Geological Survey of Finland Title of report Tutkimustyöselostus Suomussalmen kunnan Saarikylässä sijaitsevista valtauksista Seipelä 1 (Kaiv. RN :o 6550/1) ja Siikaselänne I (Kaiv. RN :o 5620/1) sekä niitä ympäröivästä valtausvarausalueesta (69/1997) (A Research report of studies concerning the claims of Seipelä 1, Siikaselänne 1 and the surrounding area reserved for a claim (register numbers of claims : 6550/1, 5620/1 and 69/1997, respectively), located in the village of Saarikylä, Suomussalmi.) Abstract The study area is located in the late Archaean Suomussalmi greenstone belt, where gold mineralizations often are characterized by chemically altered and deformed rocks in the contact zone of the greenstones and surrounding granitoids. Quartz veins, sulphides and arsenides and tourmaline bearing rocks are typical for these gold occurrences. These features in association with anomalously high gold contents in till samples taken in the area let to additional studies by geophysical IPchargeability measurements and diamond drilling. These studies gave a lot of new information about the bedrock, also the type of usually gold-bearing rocks described above. However, the results of chemical gold analyses were poor. The highest gold content measured of a one meter of split drill core yielded 1.3 g Au/t. Most commonly the gold content of the samples was less than 0.1 g Au/t. Keywords Suomussalmi, Pahkosuo, Archaean greenstone, gold, diamond drilling, till geochemistry, geophysics Geographical area Finland, Province of Oulu, Suomussalmi, Saarikylä, Seipelä and Siikaselänne Map sheet and Other information Report serial Archive code Exploration report M06/4513/2001/2 Pages Language Price Confidentiality 7 pages, 7 appendices Finnish

4 JOHDANTO Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Väli-Suomen aluetoimistossa, Kallioperä- ja raaka-aineet toimialalla, on vuodesta 1992 toiminut Itä-Suomen arkeeiset alueet tutkimushanke, jonka eräänä tehtävänä on ollut kultapotentiaalin selvittäminen Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeeltä. Tässä tutkimustyöselostuksessa kuvataan hankkeessa tehtyjä etsintätutkimuksia Suomussalmen pohjoisosaan sijoittuvan Saarikylän alueella (kuva 2), Seipelä-nimisen tilan läheisyydessä valtausalueilla Seipelä 1 (6550/1) ja Siikaselänne 1 (5620/1) sekä niitä ympäröivällä valtausvarausalueella (69/1997). Tutkimusten taustaa Suomussalmen Saarikylässä, Saarijärven etelä- ja kaakkoispuolella (alueella jossa peruskarttalehdet , -03, -05 ja -06 kohtaavat) sijaitsevan Seipelän kultatutkimuksille antoi ratkaisevan sysäyksen sieltä valmistuneet alueelliset ja kohdentavat moreenitutkimukset. Anomaaliset kultapitoisuudet olivat korkeampia ja alueellisesti laajempia kuin tämän Suomussalmen vihreäkivijakson luoteeseen suuntautuvan ns. Tormuan liuskejakson itäpäässä sijaitsevalla Moukkorin alueella, josta oli löydetty näkyvää kultaa sisältävät Moukkorin ja Pahkalammen esiintymät. Kallioperäkartoituksen yhteydessä alueelta oli löydetty kvartsiutuneita paljastumia, joissa lisäksi oli rikki- ja arseenikiisua sekä turmaliinia. Merkittäviä kultapitoisuuksia ei tuolloin saatu analysoiduista näytteistä. Alueella tehtyjen geofysikaalisten maastomittausten jälkeen sinne tehtiin vuosina 1995 ja 1997 pienehköt valtausalueet sekä niitä ympäröivä varausalue (Taulukko 1 ja kuva 2), joilla tehtiin syväkairausta kallioperän koostumuksen, rakenteen ja mahdollisesti kultakriittisten kivilajien selvittämiseksi. Taulukko 1. Valtaustiedot Suomussalmen Seipelän tutkimuskohteesta. Alueiden kartat on esitetty liitteessä 1. Valtauksen nimi Alueen koko (h a) Rekisterinumero Rekisteröintipäivä Raukeamispäivä Seipelä /1 13, Siikaselänne /1 74, Valtauksia ympäröi 593,9 ha valtausvaraus (tunnus 69/1997) joka astui voimaan ja raukesi vuotta myöhemmin. Seipelä I-valtauksesta yksityisessä omistuksessa on 10,8 ha ja valtion omistuksessa (Metsähallitus) 2,7 ha. Siikaselänteen valtausalue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. GEOLOGINEN YLEISKUVAUS Tutkimusalue sijaitsee myöhäisarkeeisella Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeellä, jota ympäröivät granitoidit ja migmatiittiset gneissit. Pohjois-eteläsuunnassa vihreäkivivyöhykkeen pituus on noin

5 3 Q> ae~ Rovani 4 rpt 0 M, 0 Pgj1 Juntu anta à 5y Q Kuopio J' else 200 km P 4 Mir ' Seipelä /1 ntusrant Kylmä &v a t 799 P -- Li aya ;t rn A IL 5km Kuva 2. Maantiekartta, joka osoittaa Siikaselänteen ja Seipelän valtausalueiden sekä niitä ympäröivän valtausvarausalueen sijainnin. Fig. 2. Road map showing locations, names and registration numbers of claims the Geological Survey of Finland in the study area, Saarikylä Suomussalmi.

6 4 60 km ja leveys alle 10 km. Tutkimusalue sijoittuu vyöhykkeen keskiosasta itäänpäin erkanevan haaran, ns. Tormuan liuskejakson, tyviosaan Kuva 3. Kerrosjärjestyksessä vyöhykkeen vanhimmiksi kiviksi on tulkittu (Luukkonen 1991) felsiset ja mafiset vulkaniitit ja vulkaanisperäiset sedimentit ( Ga), joiden päälle sijoittuvat tutkimusalueen yleisimmät kivet, tholeiittiset laavat. Vyöhykkeen itäisessä haarassa komatiittiset vulkaniitit ovat selvästi harvinaisempia kuin pohjoiseteläisessä päävyöhykkeessä. Ylimpänä vihreäkivivyöhykkeen kerrosjärjestyksessä ovat felsiset- ja intermediääriset vulkanoklastiset kivet sekä grafiittipitoiset fylliitit. Vihreäkivivyöhykettä leikkaavat sitä ympäröivät granitoidit, ja alueen nuorimpina kivinä diabaasijuonet leikkaavat sekä vihreäkiviä että granitoideja SUOMI 4511 i Suomussalmen Vihreäkivivyöhyke f 1 Granitoidit ja gneissit Felsiset ja intermediaäriset kive Mafiset vulkaaniset kivet Ultramafiset kumulaatit 10 km 7220 Seipelä, Siikaselänne 4422 SUOMUSSALMI 7190 Kuva 3. Korsman et al. (1997) mukaan yleistetty geologinen kartta myöhäisarkeeisesta Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeestä. Siikaselänteen-Seipelän tutkimusalueen sijainti on merkitty punaisella suorakaiteella. Fig 3. The generalized geological map of the Late Archaean Suomussalmi greenstone belt. The study area is indicated by a red rectangle. Modified after Korsman et al. (1997).

7 5 Tutkimuskohteiden alueella vihreäkivien yleiskulku on itä-länsi ja niiden kaade yleensä pohjoiseen. Tätä rakennetta leikkaavat hiertosaumat, joiden kulku vaihtelee. Diabaasijuonet ovat magneettisten karttojen perusteella joko itä-läntisiä tai luode-kaakkosuunnassa. ALUEELLA SUORITETUT TUTKIMUKSET Alueella on mitattu lentogeofysiikkaa, tehty lohkare-etsintää, moreeninäytteenottoa sekä malminetsintää palvelevaa kallioperäkartoitusta, joista on erikseen saatavissa tietoa geologian tutkimuskeskuksesta. Tässä työselostuksessa keskitytään maastogeofysikaalisiin mittauksiin sekä kairaukseen, jotka ovat yhteydessä valtauksiin ja valtausvaraukseen. Nlaastogeofysiikka Seipelän alueella tehtiin systemaattinen indusoidun polarisaation (IP) mittaus. Mittausten kokonaismäärä oli 65.5 linjakilometriä (3066 pistettä). IP-mittaus tehtiin Scintrex IPR/10-IPC/8 laitteistolla dipoli-dipoli mittauksena. Linjaväli oli 50 m ja pisteväli 20 m. Menetelmävakioina olivat a=20 m ja n=3 (dipolien keskipisteiden välinen etäisyys on 60 m). Liitteessä 1 on esitetty IP-varautuvuus. Mittausalueen itäosassa olevan IP-anomalian aiheuttaja on mustaliuskeiden magneettikiisu (vrt. pystyleikkaus I NS, liite 3). Samoin Siikaselänne 1 valtausalueella olevan varautuvuusaomalian aiheuttaja on magneettikiisu (pystyleikkaus 2NS, liite 4). IP-mittausalueen lounaisosan anomaliat ovat hajanaisia. Mittausta vaikeutti alueen maaperän kuivuus, mikä nostaa mittauksen kohinatasoa. Sektion 4SE (liite 6) anomalia selittyy rikki(/arseeni)kiisupirotteella. Hajanaisten IP-anomalioiden luokittelua kiisumineraalien (rikki/arseeni - magneetti) suhteen voisi parantaa magneettisella maanpintamittauksella. Kairaus Tutkimusalueella kairattiin GTK :n PoKa-kalustolla (GM 100), reikäkoolla T-56, neljässä jaksossa yhteensä 21 reikää (1239,60 m), joista teetettiin 1185 kemiallista kulta-analyysiä (GFAAS-analyysi kuningasvesiliuotuksella, liitteessä 2 sarake 521U) ja 261 analyysiä (ICP-AES-analyysi kuningasvesiliuotuksella, liitteessä 2 sarake P) perusmetallien Tnäärittämiseksi. Kairanreikien paikat, suunnat, kaltevuudet ja kairasydämistä tehdyt kemialliset analyysit sekä kairausprofiilit on esitetty liitteissä 2-7. Ensimmäinen pohjois-eteläsuuntainen profiili (R513 - R517) kairattiin y-linjalle välille x= kairaussuuntana etelä kaltevuudella 45, liite 3. Profiililla saatiin kivilajitietoa geofysikaalisista anomalioista paljastumattomalta suoalueelta. Kultapitoisuudet jäivät vaatimattomiksi, vain kaksi 1 metrin kairasydännäytettä pitoisuuksilla 0,37 ja 0,23 ppm Au intermediäärisessä vulkaniitissa pohjoisimmassa reiässä R516. Toinen profiili (R518 - R521) kairattiin tutkimusalueen pohjoisreunaan linjalle y= ja x= , liite 4, kairaussuuntana sama kuin edellä. Kivilajit ovat tällä profiililla

8 6 vallitsevasti emäksisiä vulkaniitteja (laavoja). Korkein kultapitoisuus 0.58 ppm Au/1 m kairasydäntä analysoitiin reiästä R520. Tutkimusalueen emäksiset vulkaniitit leikkautuvat eteläosastaan kontaktin lähellä hienoa magneettija kuparikiisua sisältävään leukotonaliitti-graniittimassiiviin. Vulkaniiteissa on kiisupitoisia granitoidijuonia sekä turmaliinia ja arseenikiisua sisältäviä kvartsijuonia ja -pesäkkeitä. Kolmas luode-kaakkosuuntainen profiili (R589 - R594) kairattiin suuntaan 135 kaateella 45 välille (x= , y= ) - (x= , y= ), liite 5, kontaktivyöhykkeen kultamalmipotentiaalin selvittämiseksi. Kivilajit osoittautuivat yllä esitetyn ennakkokuvan kaltaisiksi paitsi, että diabaasien osuus oli yllättävän suuri. Kullan seuralaisina pidettyjen kvartsin, turmaliinin, arseenikiisun ja rautakiisujen lisäksi kairasydämissä oli myös satunnaisesti scheeliittiä. Analyysitulokset kullan suhteen olivat pettymys. Indikaattorimineraalejakin sisältävissä osissa pitoisuudet jäivät yleensä lähelle määritysrajaa (0,01 ppm). Satunnaisesti analyysitulokset antoivat 0,3-0,5 ppm Au pitoisuuksia sekä poikkeuksena R592 välillä 15,4-16,4 m pitoisuus nousi alueen korkeimpaan reiästä saatuun tulokseen 1,33 ppm. Kyseisessä kohdassa ei kairasydämessä näy mitään geologisesti poikkeuksellista verrattuna viereisiin tyhjiin metreihin tai muihin emäksisistä vulkaniiteista otettuihin näytteisiin. Moreenigeokemiasta saatujen anomalioiden selvittämiseksi kolmatta kairauslinjaa jatkettiin neljällä reiällä ( R601) välillä (x= , y= (x= , y= ), liite 6. Kivilajit pysyivät samoina eivätkä kultapitoisuudetkaan nousseet. Kesällä 1998 löytyi edellisestä profiilista länteen paljastuman reuna, jossa voimakkaasti hiertyneessä ja serisiittiytyneessä tonaliitissa, joka oli vihreäkiven kontaktissa, oli runsaasti arseeni- ja rikkikiisua sekä deformoituneita kvartsijuonia. Jäätikön kulkusuunta huomioon ottaen kohde olisi hyvin sopinut moreenin kulta-anomalioiden lähtöalueeksi. Reiät R608 (x= , y= ) ja R609 ( , y= ), molemmat kairattuina suuntaan 135 /45, liite 7, lävistivät n. 30 m edellä kuvattua kiveä sekä kontakteissa olevaa vihreäkiveä. Kultaa ei näytteissä ollut. YHTEENVETO, TUTKIMUSMATERIAALIN PAIKKA JA EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEISTÄ Geologian tutkimuskeskuksen kultatutkimuksissa Suomussalmen Saarikylässä paikannettiin anomalisen korkeita kultapitoisuuksia moreenissa Saarijärven eteläpuolella. Alueella tehtiin IPmittauksia ja kairausta anomalioiden syyn selvittämiseksi. Vaikka tutkimukset antoivatkin runsaasti uutta tietoa alueen kallioperästä, ei taloudellisesti merkittäviä kultamineralisaatioita kyetty paikantamaan. Tutkimustulokset selvittävät vain osittain moreenista analysoidut kulta-anomaliat. Moreenigeokemian tulokset on tallennettu GTK :n Väli-Suomen aluetoimiston ATK-tietokantoihin samoin kuin geofysikaalisten mittausten tulokset. Kairattujen reikien sydämet on varastoitu GTK :n Lopen kairasydänvarastoon ja niistä tehdyt reikäraportit sekä alkuaineanalyysitulokset sähköisessä muodossa em. tietokantoihin. Kemiallisista analyyseistä jääneitä murskeita ja jauheita on varastoitu GTK :ssa. Niiden jäljittäminen onnistuu helpoiten liitteen 2 taulukossa olevan analyysitilausnumeron perusteella. Kultapitoisten geokemiallisten näytteiden mineralogian tutkiminen saattaisi antaa viitteitä anomalian lähdealueesta. Alueellinen jäätikön viimeisin kuljetussuunta on ollut länsilounaasta. Kairauskohteista

9 viimeisimmässä, R608 ja R609, tavattiin kiisupitoisia serisiittiytyneitä kiviä, jotka vihreäkivien kontaktivyöhykkeissä ovat useissa muissa Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeen tutkimuskohteissa olleet kriittisiä kullan suhteen. Näillä perusteilla mahdolliset jatkotutkimukset kannattaisi aloittaa em. reikien ympäristöstä muuttuneita kivilajijaksoja seuraamalla. Jatkotutkimukset edellyttävät lisäkairauksia. Geologian tutkimuskeskus luopui valtauksista, koska tutkimuksissa ei tavattu taloudellista kultamineralisaatiota. KIRJALLIStJt1SLUETTELO Korsman, K., Koistinen, T., Kohonen, J., Wennerström, NL, Ekdahl, E., Honkamo, M., Idman, H. and Pekkala, Y. (eds), Bedrock map of Finland 1 : Geological Survey of Finland, Special Maps 37. Luukkonen, E., Late Archaean and early Proterozoic structural evolution in the Kuhmo- Suomussalmi terrain, eastern Finland. Turun Yliopiston Julkaisuja. Sarja A.1I. Biologica- Geographica-Geologica 78, 115 p. LIITTEET Liite I. Valtaus- ja valtausvarausalueet, IP-mittausalue ja kairauspisteiden sijainti Liite 2. Kairaustiedot Liite 3. Kairausprofiili 1 Liite 4. Kairausprofiili 2 Liite 5. Kairausprofiili 3 Liite 6. Kairausprofiili 3 :n viimeinen reikä ja kairausprofiili 4 Liite 7. Reiät R608 ja R609 Kuopio Kimmo Pietikäinen Matti Niskanen

10

11 Liite 2 REIKA KTL X Y SUUNTA KALT. MAATA LOPPU m AN.TIL. 511P 521U KAIRAUSAIKA KAIRAAJA RAPORTOIJA R A ,0 100, GTKIGM100 K. Pietikäinen R A ,0 58, GTKIGM100 K. Pietikäinen R A ,0 41, GTKIGM100 K. Pietikäinen R A ,0 60, GTKIGM100 E. Luukkonen R A ,0 67, GTK/GM100 E. Luukkonen R A ,0 78, GTK/GM100 E. Luukkonen R A ,0 68, GTK/GM100 E. Luukkonen R A ,0 60, GTKIGM100 E. Luukkonen R A ,6 75, GTK/GM100 E. Luukkonen R C ,0 84, GTK/GM100 K. Pietikäinen R A ,0 85, GTKIGM100 K. Pietikäinen R A ,0 96, , GTK/GM100 K. Pietikäinen R A , GTKIGM100 K. Pietikäinen R A , GTK/GM100 K. Pietikäinen R A , GTK/GM100 K. Pietikäinen R C ,0 55, GTKIGM100 K. Pietikäinen R C ,0 73, GTKIGM100 K. Pietikäinen R C ,0 77, GTK/GM100 K. Pietikäinen R C ,0 39, GTK/GM100 K. Pietikäinen R C ,0 60, GTKIGM100 K. Pietikäinen R C 7240, ,0 56, GTK/GM100 K. Pietikäinen 1239,

12 O r Cli N M451397R M R515 M451397R516 ROC~TYP Maa Gran E -vu Ik I-vulh H-J uon i I -J uon i Dlab FylI Geological Survey of Finland Section = INS Kuopio Office Neulmiementie 5 UNITS : METRES DATE : 01/06/19 TffE : 15 :07 :43 Suomussalml, Selpel? P.0. Box 1237 Au content and LIthology Kuopio, FIN Grr~..,e h,, f`-- Snrh.- L,ro.,nFir.~nl

13 N r N N N x CZ? oj x Scale x 0 R ROC KTYP Mba Gran E - vu lh l-vulh H-j uon [ -j uon D i ab Fyll Liite 4. Kairausprofiili 2 Geological Survey of Finland Kuopio Office Neu i m i emen t l e 5 P.O. Box 1237 Kuopio, FIN-7021[ WITS. NFTRFS natf. 011(1fi/IR TINf. In 2.S..l Section = 2NS Suomussalml, Seipel? Au content and Hthology

14 m ROC KTYP Maa Coli Gran E - vu lh I -vu l k H-j uon 10 [ -j uon Diab Fyll Liite 5. Kairausprofiili 3 Geological Survey of Finland - Kuopio Office Neuloniementle 5 P.O. Box 1237 Kuopio, FIN KNITS : NETRES DATE : 01/06/18 TINE : :53 Section = ISE Suomussalmi, Seipel? Au content and lithology

15 m Rr 0 9 m em Fr x mte!2000 x Q ROCKTYP Maa Gron E-vu I lx f -vu l k H-j uon i [ - j uon i Dlab Fyll EM DIED Liite 6. Kairausprofiili 3 :n viimeinen reikä ja kairausprofiili 4 Geological Survey of Kuopio Office Neu hlementle 5 P.O. Box 1237 Kuopio, FIN Finland Section = ISE Suomussalmi, Seipel? Au content and Lithology UNITS : fetres DATE : 01/06/18 TINE : 11 :41 :56

16 w CD N Q-, O CP O (D N v r ö ol 8 r Q1 O O (D <t st (V ~r r N r 2C: 0 X O x (a Scale 1 :2000 x ROC ~ TYP %a Gran E-vu l h I-vulh H-j uon I -j uon OIab Fyll LL-11, Liite 7. Reiät R608 ja R609 Geological Survey of Finland Kuopio Office Neu L m I emen tie 5 P.O. Box 1237 Kuopio, FIN nnrc ncmrpc nero. nirvana rrw 11 tiq a7 Section = 2SE Suomussalmi, Selpel? Au content and lithology

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 Kauppa- ja teollisuusministeriö Ylitarkastaja

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3611/2004/1/10 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA Ulkujärvi Isomaa Jorma 08.01.2004 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ULKUJÄRVI 1. JA ULKUJÄRVI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 3242 30.12.2003 Mäkinen Jari Raportti Suonenjoen kunnassa kohteissa Kärpänlampi ja Saarinen suoritetuista

Lisätiedot

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 63/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3122/-87/1 Luhanka Tammijärvi Marjatta Virkkunen Boris Lindmark 18.6.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski 26.09.2003 Hannu Makkonen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RAUTALAMMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA MYHINKOSKI 1 (KAIV.REK.NRO 7312/1) SUORITETUISTA

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 93/2015 Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 Esa Heilimo ja Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2015 Kuvailulehti Documentation page Sisällysluettelo 1 Kohteen

Lisätiedot

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja Dnro K 127/43/01

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja Dnro K 127/43/01 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 26.11.2001 Dnro K 127/43/01 Kauppa- ja teollisuusministeriö Ylitarkastaja

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

GTK. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/4412/2001/3/10 Iso Aittojärvi, Mujesuo, Jousijärvi, Härmäkangas

GTK. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/4412/2001/3/10 Iso Aittojärvi, Mujesuo, Jousijärvi, Härmäkangas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/4412/2001/3/10 Iso Aittojärvi, Mujesuo, Jousijärvi, Härmäkangas Markku Tenhola ja Matti Niskanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUHMON KAUPUNGISSA VALTAUSALUEILLA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10 Rantasalmi Osikk o Olavi Kontoniemi 04.06.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA OSIKKO, 1, KAIV.REK.NRO 4048/1, OSIKKO 2, KAIV.REK.NRO

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A Q 19/46] 3/1998/1 KUUSAMO Pertti Turunen 4.6.1998 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti HYDROTERMISEN MUUTTUMISEN VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Suomussalmi Huutoniemi 1-4 (8476/1-4)

Tutkimustyöselostus Suomussalmi Huutoniemi 1-4 (8476/1-4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Suomussalmi Huutoniemi 1-4 (8476/1-4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10 271 0090 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Kairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset mittaukset 2 Maanpintamittaukset 2 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX 9 0 K MALMINETSINTX VIHANNIN KAIVOKSEN YMPARISTON KAIRAUKSET VUONNA 1985 Sysäyksen Vihannin alueen tutkimuksille on tuonut kesällä 1983 lennetty matalalentomittaus, jonka tulokset saatiin käyttöön keväällä

Lisätiedot

Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen

Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio Arkistoraportti 85/2014 Ala-Siilin kairaukset Pieksämäellä 2014 Perttu Mikkola, Sami Niemi, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3144/2004/1/10 ANTTOLA Pihlajasalo Hannu Makkonen Juha Mursu

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3144/2004/1/10 ANTTOLA Pihlajasalo Hannu Makkonen Juha Mursu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3144/2004/1/10 ANTTOLA Pihlajasalo 13.02.2004 Hannu Makkonen Juha Mursu NIKKELIMALMITUTKIMUKSET ANTTOLAN PIHLAJASALON KOHTEESSA VUOSINA 2000 JA 2001 GEOLOGIAN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI. Työraportti. Pertti Turunen. Geofysikaaliset malminetsintätutkimukset karttalehdellä vuosina

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI. Työraportti. Pertti Turunen. Geofysikaaliset malminetsintätutkimukset karttalehdellä vuosina GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Paivamaara 7.9.1999 Tekijät Raportin laji Pertti Turunen Työraportti Toimeksiantaja Raportin nimi Geofysikaaliset malminetsintätutkimukset karttalehdellä 4522 12 vuosina

Lisätiedot

Tutkimustyoselostus valtausalueella Lokki 1, kaivosrekisterinumero suoritetuista tutkimuksista.

Tutkimustyoselostus valtausalueella Lokki 1, kaivosrekisterinumero suoritetuista tutkimuksista. -t o@/~lj. r/ ~ GEOLOGAN TUTKMUSKESKUS M06144131199511110 KUHMO Lokki 1 Timo Heino Markku Kilpela 6.1 1.1995..--- O~(G=/W. i J r,.,;-,..>: -..*.'*. ~ 5 ~ ; ~, ~ - - l ~ ; x - f -.&; - ~ ---------J - -.

Lisätiedot

;* 2. Paltamo. Haapaselka

;* 2. Paltamo. Haapaselka 2 L* + GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS ;* 2 'I Paltamo Haapaselka Timo Heino TUTKIMUSTY USELOSTUS PALTAMON KUNNASSA VALTAUSALUEILLA HAAPASELKA 1 ja 2 SEK# HORKANLAMPI 1, KAIV. REK. N:O 3130 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto KUVAILULEHTI Päivärnäärä Tekijät Pekka Tanskanen Raportin laji Loppuraportti Toimeksia

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto KUVAILULEHTI Päivärnäärä Tekijät Pekka Tanskanen Raportin laji Loppuraportti Toimeksia GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3423/96/1/10 Pohjois-Suomen aluetoimisto Pekka Tanskanen 19.11.1996 Utajärvi Käkiperä UTAJÄRVEN KÄKIPERÄN MALMITUTKIMUKSET VUONNA 1993 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4613/-97/1/10 Kuusamo Pohjaslampi 1 Erkki Vanhanen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4613/-97/1/10 Kuusamo Pohjaslampi 1 Erkki Vanhanen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4613/-97/1/10 Kuusamo Pohjaslampi 1 Erkki Vanhanen 11.12.1997 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA POHJASLAMPI 1, KAIV. REK.N:O

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö M06/2342/2008/75 SIEVI Pikipannu Mauri Niemelä

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö M06/2342/2008/75 SIEVI Pikipannu Mauri Niemelä GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö M06/2342/2008/75 SIEVI Pikipannu Mauri Niemelä 31.12.2008 Tutkimustyöselostus Sievin kunnassa valtausalueilla Pikipannu 1-4 (kaivosrekisterinumero 8118/1-4)

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla Espoon yksikkö M06/2024/2007/1/10/69 30.11.2007 Espoo Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla Niilo Kärkkäinen,

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina Geologian tutkimuskeskus 43/2011 23.11.2011 Espoo Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina 2006-2009 Sari Grönholm, Saku Vuori,

Lisätiedot

Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen

Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 12.12.2013 Arkistoraportti 162/2013 Geokemialliset maaperätutkimukset Kangasniemi-Toivakka alueella Aimo Hartikainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto ja Malmiosasto M06/4333/-95/1/1 0 ILOMANTSI Hatun liuskejakson pohjoisosa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto ja Malmiosasto M06/4333/-95/1/1 0 ILOMANTSI Hatun liuskejakson pohjoisosa ,--- GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto ja Malmiosasto M06/4333/-95/1/1 0 ILOMANTSI Hatun liuskejakson pohjoisosa Timo Heino Aimo Hartikainen Esko Koistinen Matti Niskanen 15.09.1995 - Tutkimustyöselostus

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Särkisuon gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi

Särkisuon gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 136/2015 Särkisuon gabron geofysikaaliset tutkimukset 2014-2015 Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Hanna Leväniemi KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski

Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski Pohjois-Suomi S49/2009/38 4.6.2009 Rovaniemi Meltauksen geokemiallisten aineistojen tarkastelua Pasi Lehmuspelto, Riitta Pohjola ja Anne Peltoniemi-Taivalkoski GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

I "lrtaa )KS. liiteluettelo. l I 1 TUTKIMUSALUE 1 LAATIJA 1 JAKELU RAUTARUUKKI OY. Ou k. Kivivaara. Pudasjarvi. Ou k

I lrtaa )KS. liiteluettelo. l I 1 TUTKIMUSALUE 1 LAATIJA 1 JAKELU RAUTARUUKKI OY. Ou k. Kivivaara. Pudasjarvi. Ou k RAUTARUUKKI OY MALMINETSI NTA KIVIVAARAN kairaus$a edeltgneet tutkimukset Pudasjarven Jaalangan asutusalueella N:o 4/65 1 TUTKIMUSALUE 1 LAATIJA 1 JAKELU Kivivaara KUNTA l Pudasjarvi HYV. V Makkonen Ou

Lisätiedot

Raportti kultatutkimuksista Sodankylän Kukkaroselän alueella vuosina Eelis Pulkkinen ja Heikki Salmirinne

Raportti kultatutkimuksista Sodankylän Kukkaroselän alueella vuosina Eelis Pulkkinen ja Heikki Salmirinne Pohjois-Suomen yksikkö M19/3724/2008/10/32 11.9.2008 Rovaniemi Raportti kultatutkimuksista Sodankylän Kukkaroselän alueella vuosina 1999-2001 Eelis Pulkkinen ja Heikki Salmirinne M19/3724/2008/10/32 GEOLOGIAN

Lisätiedot

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : NTKIMJSKOHTEEN SlJAINTI AKAIWEN, SAHAKOSKI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminets inta MOREENITUTKIMUS AHLAINEN, SAHAKOSKI Tutkimuskohteen sijainti Tutkimuksen tarkoitus Tyon suoritus ja

Lisätiedot

Alueen geologisen kartoituksen ja lohkaretutkimukset suoritti allekirjoittanut apunaan yo. Risto Valjakka.

Alueen geologisen kartoituksen ja lohkaretutkimukset suoritti allekirjoittanut apunaan yo. Risto Valjakka. 1 M/17/Yt-52/1 Ylitornio Veijo Yletyinen Allekirjoittanut suoritti osaston johtajan toimesta kansannäytteiden No 1208 A. P. Leminen ja No 1244 M. Hautala, tarkastuksen. Tällöin ilmeni, että molemmat molybdeenihohdepitoiset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ALAVUDEN KUNNASSA (TIMANTTI- MAALLA) VALTAUSALUEELLA KOUKKULUOMANMAA I, KAIV.REK.NRO 4186/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ALAVUDEN KUNNASSA (TIMANTTI- MAALLA) VALTAUSALUEELLA KOUKKULUOMANMAA I, KAIV.REK.NRO 4186/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/2223/-93/1/10 Timanttimaa Peräseinäjoki, Alavus Niilo Kärkkäinen 1.12.1993 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3422 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ALAVUDEN KUNNASSA (TIMANTTI- MAALLA) VALTAUSALUEELLA

Lisätiedot

SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista

SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista Outokumpu Oy Halminetsintä (){.,.;!,. 3731/600/69 MKK SodBQkzläQ KeluJärven moretni Ja mie!kj.vitutkimuksista Sodankylän Orajä.rven alueella v. 1968 tehdyn puroeedimonttitutki muksan yhteydessä saatujen

Lisätiedot

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen

Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Arseenin vaikutus kiviaineksen ottamiseen Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet LIFE10 ENV/FI/062 ASROCKS Esityksen sisältö Luontainen arseeni maa- ja kallioperässä ASROCKS hanke Arseenin liukeneminen

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/2432/2003/1/10 Pyhäjoki Oltava Olavi Kontoniemi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/2432/2003/1/10 Pyhäjoki Oltava Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M0/2432/2003/1/10 Pyhäjoki Oltava 30.09.2003 Olavi Kontoniemi TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PYHÄJOEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLTAVA 2 (KAIV.REK.NRO 7237/1) TEHDYISTÄ PALLADIUMTUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset

Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GSO/MIV Espoo 97/2016 Hämeenlinnan Pirttikosken Cu-kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2014-2016 Hanna Leväniemi, Sari Grönholm GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 97/2016 2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3144/2004/2/10 SULKAVA Kaukosenlampi Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3144/2004/2/10 SULKAVA Kaukosenlampi Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3144/2004/2/10 SULKAVA Kaukosenlampi 24.03.2004 Hannu Makkonen NIKKELIMALMITUTKIMUKSET SULKAVAN KAUKOSENLAMMEN KOHTEESSA VUOSINA 1993 JA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, YLIKIIMINKI, II, YLI-II, MUHOS

HAUKIPUDAS, KIIMINKI, YLIKIIMINKI, II, YLI-II, MUHOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M19/2533/2534/3511/3422/3424/-02/1/10 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, YLIKIIMINKI, II, YLI-II, MUHOS Esko Korkiakoski 31.12.2002 POHJOIS-POHJANMAAN LIUSKEALUEEN SINKKI-

Lisätiedot

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Maria Haanela Kandidaatin tutkielma Kaivannaisalan tiedekunta Oulun yliopisto 2016 Abstrakti Tässä työssä

Lisätiedot

= RNNMINES. 0 outokumpu mining TUTKIMUSRAPORTTI 1(6) 061/ , /LP/1993. Jakelu OKME/ arkisto. Sijainti 1:

= RNNMINES. 0 outokumpu mining TUTKIMUSRAPORTTI 1(6) 061/ , /LP/1993. Jakelu OKME/ arkisto. Sijainti 1: 0 outokumpu mining = RNNMINES TUTKIMUSRAPORTTI 1(6) 061/3322 10,3324 01/LP/1993 Jakelu OKME/ arkisto P LITOGEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET VUOSINA 1991-1992 LIITTOPERÄN-TORVELAN ALUEELLA Sijainti 1: 400 000

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen LIUSKEKIVITUTKIMUKSET PALOVAARAN ALUEELLA KITTILÄSSÄ VUONNA 1984 YHTEENVETO Palovaaran liuskekiviesiintymän pääkivilajeina ovat

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3632, 3634/-99/1/10 Kemijärvi Joutsijärvi. Heikki Pankka

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3632, 3634/-99/1/10 Kemijärvi Joutsijärvi. Heikki Pankka GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3632, 3634/-99/1/10 Kemijärvi Joutsijärvi Heikki Pankka 28.12.1999 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KEMIJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUUSIVAARA 1 KAIV.REK.N:O

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pertti Heikura, Olli Sarapää, Tuomo Törmänen, Markku Iljina, Heikki Salmirinne, Pertti Sarala

Pertti Heikura, Olli Sarapää, Tuomo Törmänen, Markku Iljina, Heikki Salmirinne, Pertti Sarala Pohjois-Suomen yksikkö M06/4721/2009/67 28.02.2011 Rovaniemi Tutkimustyöselostus Savukosken kunnassa Ketunkangas 1 (kaivosrekisterinumero 8247/1)- ja Kuttusoja 1-4 (kaivosrekisterinumero 8410/1-4)-nimisillä

Lisätiedot

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia

Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia ARKISTOKAFPALE.Q h :IS/PL ILZ-SuoinEi! yksikk6 M 10.1/2006/3 Kuopio Serpentiinin ja serpentiniitin hyotykayttonakymia Soile Aatos, Peter Sorjonen-Ward, Asko Kontinen & Tapio Kuivasaari QEOLOQIAN TVrKlMUSKESKUS

Lisätiedot

ARKISTOKAPPAL~ OUTOKUMPU OY. Sijainti 1: K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM )

ARKISTOKAPPAL~ OUTOKUMPU OY. Sijainti 1: K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM ) Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM 5.10.1984 1 84) ARKISTOKAPPAL~ PYHASALMEN KAIVOKSEN POHJOISPUOLELLA SIJAITSEVAN GRAVIMETHISEN ANOMALIAN TUTKIMUKSISTA Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Kun

Lisätiedot

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos r -'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos., Seppo ~ i o Geofysiikan osasto Otaniemi TAIVALKOSKEN SAARIJÄRVEN SAVIKIVIESIINTYMÄN GRAVIMETRINEN TUTKIMUS Tämä raportti liittyy työhön, jota geologisen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/4522/-84/1/60 Kuusamo Kouvervaara Kari Pääkkönen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

Lisätiedot

Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi

Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GSO Espoo 137/2015 Lempään gabron geofysikaaliset tutkimukset 2013-2015 Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 137/2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama

Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama ESY Q16.2/2006/5 16.11.2006 Espoo Kompleksilukujen käyttö sähkömagneettisia kaavoja johdettaessa Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 16.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitushankkeen toiminta vuosina ja jatkotutkimustarve Olavi Kontoniemi

Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitushankkeen toiminta vuosina ja jatkotutkimustarve Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 18.06.2015 38/2015 Länsi-Suomen malmipotentiaalin kartoitushankkeen toiminta vuosina 2014-2015 ja jatkotutkimustarve Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander

GEOLTMIALLINEN TULKINTA. Pekka Huhta Jarmo Nikander GEOLTMIALLINEN TULKINTA Pekka Huhta Jarmo Nikander 09031 977 Työn tarkoitus Käytettävissä oli sadan liejunäytteen analyysitulokset (AAS). Näytteet oli otettu Iisveden Jauholahdesta, Kokinsalmesta ja Suihanlahdesta.

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malminetsintälupa-alueella Pirtti 1 (ML2011:0026) vuosina tehdyistä kultatutkimuksista

Tutkimustyöselostus malminetsintälupa-alueella Pirtti 1 (ML2011:0026) vuosina tehdyistä kultatutkimuksista GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 30.04.2015 20/2015 Tutkimustyöselostus malminetsintälupa-alueella Pirtti 1 (ML2011:0026) vuosina 2011-2014 tehdyistä kultatutkimuksista Olavi Kontoniemi

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Varauksen nimi: Petäinen 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0183. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 9.9.2013 1 (5) Lupatunnus Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 Rovaniemi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 16.11.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3521/99/2/10 Kuivaniemi Karahka/Kompsa

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3521/99/2/10 Kuivaniemi Karahka/Kompsa Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto Kuivaniemi Karahka/Kompsa Heikki Juopperi ja Antero Karvinen Rovaniemi 31.12.1999 KULTATUTKIMUKSET VUOSINA 1996-1999 KUIVANIEMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA

Lisätiedot

ARKI,TOKAPPALE. M 19/3311/-84/1 /10 Viitasaari Makkaralahti Jarmo Nikander

ARKI,TOKAPPALE. M 19/3311/-84/1 /10 Viitasaari Makkaralahti Jarmo Nikander ARKI,TOKAPPALE M 19/3311/-84/1 /10 Viitasaari Makkaralahti Jarmo Nikander 1.10.1984 SINKKIMALMITUTKIMUKSISTA VIITASAAREN KUNNAN MAKKARALAHDESSA VUONNA 1983 SISÄLTÖ SIJAINTI 1 KULKUYHTEYDET JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Lisätiedot

RANTSILAN PEURANEVAN JA VIHANNIN VILMINGON ALUEIDEN KAIRAUSTUTKIMUKSET VUONNA 2004 KARTTALEHDELLÄ

RANTSILAN PEURANEVAN JA VIHANNIN VILMINGON ALUEIDEN KAIRAUSTUTKIMUKSET VUONNA 2004 KARTTALEHDELLÄ GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö M19/2434, 3412/2005/1/10 Koskee 2434 08, 3412 05 RANTSILA, VIHANTI Nikander, Jarmo Luukas, Jouni Ruotsalainen, Aimo RANTSILAN PEURANEVAN JA VIHANNIN VILMINGON

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Tervolan kunnassa valtausalueilla Vähäjoki 1-3 kaiv.rek.nro 7697/1-3 suoritetuista malmitutkimuksista vuosina

Tutkimustyöselostus Tervolan kunnassa valtausalueilla Vähäjoki 1-3 kaiv.rek.nro 7697/1-3 suoritetuista malmitutkimuksista vuosina Tutkimustyöselostus Tervolan kunnassa valtausalueilla Vähäjoki 1-3 kaiv.rek.nro 7697/1-3 suoritetuista malmitutkimuksista vuosina 2003-2009 Pyhäsalmi Mine Oy Tel. 358 8 769 6111 P.O.BOX 51 fax 358 8 780

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Kuopion yksikkö PL 1237 FIN KUOPIO M06/4413/2004/1/

Geologian tutkimuskeskus Kuopion yksikkö PL 1237 FIN KUOPIO M06/4413/2004/1/ Geologian tutkimuskeskus Kuopion yksikkö PL 1237 FIN-70211 KUOPIO M06/4413/2004/1/10 16.02.2004 Tutkimustyöselostus Kuhmon kaupungin länsipuolella sijaitsevien valtausten Pahasuo 1 ja 2 (kaivosrekisterinumerot

Lisätiedot

Nurmeksen kartta-alueen kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Nurmes map-sheet area

Nurmeksen kartta-alueen kallioperä Summary: Pre-Quaternary rocks of the Nurmes map-sheet area suomen geologinen kartta Geological map of Finland 1 : 100 000 kallioperäkarttojen selitykset lehti 4321 explanation to the maps of sheet 4321 pre-quaternary rocks erkki J. luukkonen Nurmeksen kartta-alueen

Lisätiedot

HELSINKI. Helsingin Satama. Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014

HELSINKI. Helsingin Satama. Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014 HELSINKI 2014 Helsingin Satama Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014 Arkisto- ja rekisteritiedot Kunta: Helsinki Alue: Vuosaaren satama, Skatanselkä,

Lisätiedot

SINKKIMALMINETSINNÄSTÄ KIURUVEDEN KOIVUJÄRVEN KYLMÄ- LAHDESSA KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA

SINKKIMALMINETSINNÄSTÄ KIURUVEDEN KOIVUJÄRVEN KYLMÄ- LAHDESSA KARTTALEHDELLÄ , VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3323/-93/1/1 0 Kylmälahti Jarmo Nikande r 1.2.199 3 SINKKIMALMINETSINNÄSTÄ KIURUVEDEN KOIVUJÄRVEN KYLMÄ- LAHDESSA KARTTALEHDELLÄ 3323 01, VUOSINA 1991-1992. TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja Dnro K 132/43/01

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja Dnro K 132/43/01 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 5.12.2001 Dnro K 132/43/01 Kauppa- ja teollisuusministeriö Ylitarkastaja

Lisätiedot

KESKI-LAPINVIHREÄKMVY~HYKKEEN KULTAPROJEKTIN GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET VUOSINA

KESKI-LAPINVIHREÄKMVY~HYKKEEN KULTAPROJEKTIN GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET VUOSINA Q 19/2743/1990/1 Koskee: 2734 Kittilä Pertti Turunen 18.4.1990 2744 Qöraportti 3712 3721 3722 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Poqlois-Suomen aluetoimisto KESKI-LAPINVIHREÄKMVY~HYKKEEN KULTAPROJEKTIN GEOFYSIKAALISET

Lisätiedot

Petäjälehdon tutkimuskohde sijaitsee

Petäjälehdon tutkimuskohde sijaitsee Pohjois-Suomen suurin IOCG-tyypin malmi Sodankyän Petäjälehdossa EELIS PULKKINEN Petäjälehdon tutkimuskohde sijaitsee Sodankylässä, karttalehdellä 3724 08, Porttipahdan tekojärven pohjoispuolella. Vuotson

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet toimiala M06/3521/2000/2/10 KUIVANIEMI Välikangas - Kylmäkangas

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet toimiala M06/3521/2000/2/10 KUIVANIEMI Välikangas - Kylmäkangas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet toimiala KUIVANIEMI Välikangas - Kylmäkangas Seppo Rossi 10.10.2000 KULTATUTKIMUKSET VUOSINA 1999-2000 KUIVANIEMEN KUNNASSA

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3714/98/1/10 Sodankylä Särkivaara

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3714/98/1/10 Sodankylä Särkivaara Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3714/98/1/10 Sodankylä Särkivaara Eero Hanski 28.1. 1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA SÄRKIVAARA 5-6 (KAIVOSREKISTERINUMEROT

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/4211/2004/1/10 Enonkoski-Savonlinna-Kerimäki Hannu Makkonen Heikki Forss

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/4211/2004/1/10 Enonkoski-Savonlinna-Kerimäki Hannu Makkonen Heikki Forss GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/4211/2004/1/10 Enonkoski-Savonlinna-Kerimäki 29.11.2004 Hannu Makkonen Heikki Forss NIKKELIMALMITUTKIMUKSET ENONKOSKEN-SAVONLINNAN-KERIMÄEN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

2.1 Jaatiköitymisista 2.2 Moreenin kivilajikoostumuksesta 2.3 Alueen geokemiallisesta luonteesta

2.1 Jaatiköitymisista 2.2 Moreenin kivilajikoostumuksesta 2.3 Alueen geokemiallisesta luonteesta - Jakelu - RAPORTTI KESÄN 88 KENTTÄT~I~TÄ RANTSILAN KARTTALEHDEN 3412 ALUEELLA 1 JOHDANTO 2 ALUEELLA SUORITETUT AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 2.1 Jaatiköitymisista 2.2 Moreenin kivilajikoostumuksesta 2.3 Alueen

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot