150 vuotta tulevaisuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "150 vuotta tulevaisuudessa."

Transkriptio

1 - juhiavuoden - juhiavuoden - juliste - tilaisuuksien - lehti-ilmoitus- - mahdolliset Tarjouspyynto D774/2/3 1/ JYVASKYLAN YLIOPISTO HANKINNAN NIMI Jyväskylän yliopistopalvelut (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintaiimoituksen sekã tämän tarjouspyynnön ja sen Ilitteiden mukaisesti Juhlavuoden 2013 visuaalisen ilmeen, tunnuksen ja graafisten tuotteiden suunnittelusta. (jäljempanä palvelu ). 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE Hankintasopimuksen tavoitteena ja hankinnan kohteena on toteuttaa Jyvaskylan yliopiston juhiavuoden visuaalinen lime toivotun viestin mukaisesti seuraaviin juhiavuoden tuotteisiin: tunnus tunnuksen versio www-sivuille ja peikistetty julistepohja laitosten käyttöön (prototyyppi, johon voi vaihtaa tapahtumakohtaista tietoa) - tapahtumakalenteri ohjelmaesitteet ja pelkistetty ohjelmaesitteen pohja laitosten käyttöön ja mainospohja yliopiston viestintäyksikon kayttöön muut tuotteet, pr-tuotteet Jyväskylän yliopisto juhlii ensi vuonna pitkää historiaansa: suomenkielisen opettajankoulutuksen 150-vuotisjuhlaa sekä Iiikuntatieteeiiisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlaa. Juhiavuodelle otetaan kayttöön oma visuaalinen lime ja tunnus, jonka yhteyteen voidaan graafisten ohjeistusten https://www.iyu.fi/hallintokeskus/viestinta/iociot/ mukaisesti iiittää vaihtoehtoisesti yliopiston, opettajankoulutuksen tai liikuntatieteeilisen tiedekunnan logot vuosilukuineen. Tekstiaineiston painotuotteisiin Iaatii yliopiston viestintäyksikkö. Painotuotteiden toivotaan viestivän juhlavuutta, aktiivisuutta ja eiinvoimaa. Juhiavuoden ydinviesti ja teema kiteytyy lauseeseen: Suomenkieiisestä opettajankoulutuksesta moniääniseen kouiutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuteen. Keskiössä on opettajan koulutuksen juuret ja tulevaisuuden opetustyo. Juhiavuoden slogan on - Jo 150 vuotta tulevaisuudessa. Suunnittelussa toivotaan hyädynnettavan myös historiallisten opetustauiujen ilmettä. Lisätietoja: http : //www.lyu.fi/tdk/museo/kuvataulut/projekti/tekstisivu. htm Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostoveivoitetta. 2. SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi aikaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa saakka. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden 1 vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä 2 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Yliopistolla on sopimuskaudella oikeus käyttää muidenkin graafikoiden palveluja muihin kuin juhlavuoden graafisiin töihin. PL 35 Y-tunnus Jyväskylän yliopisto fax (12)

2 3. HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on ahttava hankinta. kansallisen kynnysarvon MikIi saaduista tarjouksista yksikään el vastaa tarjouspyyntoä tilaajan edellyttamalla tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettel tilaaja vol hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja vol keskeyttaa hankintamenettelyn osittain tal kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. 4. YHTEYDENPITO JA LISATIEDOT KILPAILUN AIKANA Tarjoaja vol tarjouskilpailun aikana pyytäa Iisätietoja sahkopostitse Iähettämäflä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Juhiavuoden ilmeen suunnittelu. Suomenkieliset kysymykset on Iähetettävä mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkko-osoitteessa Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyvakseen mahdollisesti tasmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjouksen suunnittelutyössä huomioon otettavat yliopiston, opettajankoulutuksen ja liikuntatieteellisen tiedekunnan logomallit vuosilukuineen ovat saatavilla osoitteessa 5. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan hike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämã tiedot selvãsti muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erilhisen päätoksen mahdohlisesta salassapidosta. Tarjouksen kokonaishinta el kuitenkaan vol ohla hike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus el ole julkinen. 6. TARJOUKSEN LAATIMINEN Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnon hiitteessä 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset. Pahvelua koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön hiitteessä 1, Hankinnan kohde, sekä hiitteessä 3, Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset. Palvelun hinnoittehu on kuvattu tarjouspyynnön hiitteelhä 4 Hintalomake. Liitteet 2, 3 ja 4 ovat tarjouslomakkeita ja ne on toimitettava hankintayksikolhe täytettyinä tarjouksen mukana. Tarjouksen tekemisen tueksi on haadittu lisäksi tarjouksen kansilehti ja sisallysluettelo, lute 5, joka tarjoajan on ahlekirjoitettava ja hiitettävä tarjoukseensa. Kansihehdehlä on lueteltu kaikki 2(12)

3 tarjouksen pakolliset Ilitteet ja tarjoajan tulee merkitä kansilehdelle sanottujen Iiitteiden numerot ja sijainti tarjouksessaan. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnon ja sen Iiitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen el saa Iiittaä tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksikalla on velvollisuus hylatä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjous ja tarjouspyynnon Iiitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset annetaan suomen kielellä. 7. TARJOUSTEN JATTAMINEN Hankintayksikolle osoitettu tarjous suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna on toimitettava viimeistän kello Lisäksi tarjous on toimitettava sähköisenä versiona USB-muistitikulla tai CD-Rom-Ievykkeellä samassa kirjekuoressa paperiversion kanssa. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on ristiriita, noudatetaan tarjouksen paperiversiota. Tarjousmerkintä Juhlavuoden 2013 tunnuksen, visuaalisen ilmeen ja graafisten tuotteiden suunnittelu pyydetaan mainitsemaan kirjekuoressa. Postiosoite: Jyväskylan yliopisto / Kirjaamo (B), PL 35, Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Jyvaskylan yliopisto, Seminaarinkatu 15, B-rakennus Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia el oteta huomioon. 8. TARJOUSTEN KASITTELY Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen. 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen. 3. Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden tarkistaminen. 4. Tarjousten vertailu. 5. Hankintapäätöksen teko ja päätoksesta ilmoittaminen. 6. Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 9. TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET JA VERTAILU Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: 1. LAATU 60 % Laatua vertaillaan seuraavilla kriteereitlä, jotka arvioidaan asteikolla 1-5 (maksimipistemaarä 8 x 5 = 40): Suunnitelma juhiavuoden tunnukseksi, jota käytetään yliopiston logon rinnalla - taiteellinen ja tekninen toteutus, esteettinen taso - tunnuksen monikayttoisyys en tuotteissa - soveltuvuus yliopiston logon ninnalle ja visuaahseen ilmeeseen (www.iyu.fi/viesti nta/g raafisetohjeet) 3(12)

4 - kokonaisilme - suunnitelman - referenssien - suunniteltujen Mallisuunnitelma juhlavuoden julsteeksi/kansikuvaks (tulee sisältä tekstielernentit: Jo 150 vuotta tulevaisuudessa ja ja sopivuus JY:n visuaaliseen ilmeeseen - toivottujen viestien välittyminen monikäyttoisyys esim. erikokoisissa formaateissa Mukaan liitetyt muut referenssit taiteelliset ja tekniset ansiot tuotteiden monipuolisuus (erityyppiset ja -kokoiset painotuotteet, ppt esitykset, visuaalisten ilmeiden kokonaissuunnitelmat) 2. HINTA4O% Hinnat vertaillaan ja pisteytetaän tarjouksessa esitettyjen tuntihintojen keskiarvon perusteella (=suunnittelu-, taitto-, palaverien tuntihinta). Tarjouksista halvin kolmannes saa pistettä, keskihintaiset pistettä ja kalleimmat 10-0 pistetta. Tarjousten arvioinnin ja pisteytyksen tekee juhlavuoden tyoryhmä vararehtori Helena Rasku Puttosen johdolla. (Työryhmän jäsenten nimet lute 1, kohta 2.) 10. PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS Jyv skylassä LZ7f Paivi Seppa Ta lou sj 0 htaj a LIITTEET Lute 1 Hankinnan kohteen kuvaus Lute 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan taytettynä tarjouksen liitteenä) Lute 3 Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Lute 4 Hintalomake (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Lute 5 Tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen Iiitteenä) Lute 6 Referenssilomake (palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Lute 7 Selvitys henkilöresursseista (palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 4(12)

5 LuTE 1 HANKINNAN KOHDE 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÔSTA Jyväskylän yliopisto on seitsemän tiedekunnan ja noin opiskelijan ihmistieteisiin ja Iuonnontieteisiin keskittyvä kansalhsesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto. Yhteensä yliopisto tarjoaa lähes 80 pääainetta ja yli 100 oppiainetta. Jyväskyiän yliopisto tarjoaa koulutuksen ja tutkimuksen Iisäksi yhteistyötä ja kehittamispalvelua tyoeiamän tarpeislin. HenkiIöstömäär yliopistolia on noin HANKINNAN TAUSTA Vuonna 2013 Jyväskylän yiiopiston tavoitteena on juhlia näkyvästi ja en sidosryhmät huomioon ottaen yliopiston pitkäa historiaa: suomenkielisen opettajankoulutuksen 150- vuotisjuhiaa sekä iiikuntatieteeliisen tiedekunnan 50-vuotisjuhiaa. Ensi vuonna järjestetään myös kaikkien tiedekuntien y[iteinen maisteri- ja tohtoripromootio. Rehtori on tekemäilään päätoksella asettanut tyoryhmän, jonka tehtävänä on suunniteiia juhiavuoden toimintaa ja tapahtumia sekä toimia järjesteiyjen ohjausryhmäna. Vuoden akateemisia paätapahtumia ovat yliopiston ja Ilikunnan vuosijuhiat sekä promootio. Ryhmn puheenjohtajaksi on kutsuttu vararehtori Helena Rasku-Puttonen (opettajankouiutusiaitos) ja jäseniksi haliintojohtaja Kirsi Moisander, professori Pilvikki Heikinaro-Johansson (lilkunta- ja terveystieteiden tiedekunta), professori Jukka Konttinen (kemian iaitos), professori Annika Waenerberg, (taiteen ja kuittuurin tutkimuksen (altos), laitoksen johtaja, tutkijatohtori Tuna Silander (opettajankoulutuslaitos), johtaja Kimmo Tuominen (kirjasto), iehtori Matti Rautiainen (opettajankoulutuslaitos), lehtori Auli Poutanen (kielikeskus), intendentti Pirjo Vuorinen (yliopiston museo), pääsihteeri Minna Oinas (JYY; 2.7. alkaen hänen sijaisensa Sami Tuori), yhteysjohtaja Anu Mustonen (yliopistopalvelut) ja kulttuurisihteeri Asta Ruodemäki (yiiopistopalveiut/viestinta). Ryhmän sihteeri ja käytannon järjesteiyista vastaava on juhiavuoden koordinaattori Anne Vartiainen (yliopistopaiveiut/viestintä). Työryhman tyaskenteiyaika on NYKYTILAN KUVAUS Jyväskylän yliopistoila on visuaaiinen lime, tunnukset sekä graafiset ohjeistukset, joiden mukaisesti yliopiston viestintapalveiut toteuttavat yliopiston viestintää ja markkinointia yhteistyossa muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa yiiopisto hankkii uusilie toiminnoilieen, kuten juhiavuodeile 2013, oman visuaalisen iimeen, tunnuksen ja graafisen toteutuksen. 4. TAVOITETILAN KUVAUS Tavoitteena on juhiavuoden 2013 viestinnän, tapahtumien ja muiden toimien kautta vahvistaa yiiopiston profiiliviestintäa vaitakunnailisesti, kertoa yliopiston toiminnasta ulkoisiiie kohderyhmiiie ja iisätä yiiopiston henkilöstön ja opiskeiijoiden yiiopistoidentiteettia ja yhteisöliisyytta. Painotuotteiden toivotaan viestivän juhlavuutta, aktiivisuutta ja eiinvoimaa sekä iimentävãn vuoden siogania - Jo 150 vuotta tulevaisuudessa. Juhiavuoden ydinviesti ja teema kiteytyy iauseeseen: Suomenkie(isestä opettajankoulutuksesta moniääniseen kouiutuksen ja tutkimuksen tuievaisuuteen. Keskiössä on opettajan kouiutuksen juuret ja tulevaisuuden opetustyo. Juhiavuodeiie otetaan käyttoon oma visuaaiinen lime ja tunnus, jonka yhteyteen voidaan graafisten ohjeistusten https : //www.iyu.fi/haiiintokeskus/viestinta/iogot/ mukaisesti iiittä vaihtoehtoisesti yiiopiston, opettajankouiutuksen tai iiikuntatieteeiiisen tiedekunnan iogot vuosiiukuineen. Tekstiaineiston painotuotteisiin iaatii yliopiston viestintyksikko. Suunnitteiussa toivotaan hyodynnettävän myös historiaiiisten opetustauiujen iimettä. Lisätietoja: http ://www.iyu.fi/tdk/museo/kuvatauiut/projekti/tekstisivu.htm 5(12)

6 5. HANKIN NAN KOHTEEN VAHIMMAISVAATIMUKSET/PALVELUNKUVAUS Juhiavuoden tunnuksen tulee taiteelliselta ja tekniseltä toteutukseltaan sekä esteettiseltä tasoltaan soveltua käytettäväksi yliopiston logon rinnalla ja sen tulee soveltua ylipiston muuhun visuaaliseen ilmeeseen. Tunnuksen tulee olla myös monikayttöinen en tuotteissa. Juhiavuoden kokonaisilmeen tulee sopia Jyväskylän yliopiston visuaaliseen ilmeeseen sekä välittää toivottuja viestejä. Time tulee voida toteuttaa erikokoisissa formaateissa. Hankittavan paivelun toteuttajaila tulee olla esittää referenssejä taiteellisista ja teknisistä ansioista vastaavan kokoluokan projekteissa sekä osoittaa alemmin suunnittelemiensa tuotteiden monipuoiisuutta. Paivelun toteuttajan tulee pystyä osoittamaan hankkijan käyttoon riittävä määrä soveltuvia henkilöstöresursseja hankittavan palveiun toteuttamiseksi syys- ja jouiukuun 2012 väiisenä aikana sekã vuoden 2013 aikana. Tarjoajan tulee tarjoushinnoitteiussa eritellä suunnittelu-, taitto- ja palaverituntihinnat. 6(12)

7 - s&v[tyksia suorittamisesta. LuTE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen Iiitteenä Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä Iomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata KyIIä tal tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tal selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jãttöpäivästä laskettuna. Hankintayksikko varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen vol täyttää sähköisesti tai käsin, mutta Iomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. 1. REKISTERITIEDOT VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET REKISTERIT Kylla D Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan El D kaupparekisteriin, ennakkoperintalain mukaiseen ennakkoperintarekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapaatöksen tekemistä, mikäli Iainsäädäntö edellyttää rekisteroitymista. SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTAESSA: Hankintayksikko varaa olkeuden pyytää hanklntamenetteiynkestäessa. 2 TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET VEROT JA MAKSUT KyIIä El Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa Ei El Iainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja Tarjouksen lute sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja on Suomessa Verovelkatodistus ja todistus verovelvollinen ja velvollinen maksamaan eläkevakuutusmaksujen sosiaaliturvamaksuja. ottamisesta ja suorittamisesta SELVITYKSET LIITTEEKSI: Veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista. Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtion todistus elãkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 7(12)

8 LUOTTOTIEDOT JA TALOUDELLINEN TILANNE KyIIä LI Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan E El kokoon ja Iaatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakava raisuudesta, maksu kykyisyydestä, kannattavuudesta ja Iuottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarvittaessa hankintayksikkö vol tarkistaa tarjoajan taloustietoja yiesista tietolähteistä. 3. TEKNINEN JA AMMATILLINEN PATEVYYS VAATIMUS j VASTAUS JA SELVITYKSET REFERENSSIT KyIIä El Tarjoajalla on esittää referenssiä vastaavanlaisista El LI palvelutoimituksista. Tarjouksen lute SELVITYKSET LIITTEEKSI: Selvitys referensseistä an netaan tarjouspyynnön liitteenä 6 olevalla referenssilomakkeella. Selvityksestä tulee ilmetä kaikki lomakkeella kysytyt tiedot: ti I aaj an n i ml, so p1 mu kse n pa a a si a Iii ne n sisältö, sopimuskausi sekä tilaajan yhteyshenkulon nimi ja yhteystiedot, jotta referenssi voidaan tarkastaa. Yksiloimattomi refe re n sseja o micda a ei h u HENKILOSTORESURSSIT KylIä LI Tarjoajalla on riittävä määrä henkilöstöä, jotta El El palvelut saadaan tuotettua keskeytyksettä Tarjouksen lute SELVITYKSET LIITTEEKSI: Selvitys henkilöstöresursseista CV (tarjouspyynnon lute CVlornakkeet 7ja Referenssilomake Selvitys henkilöstöresursseista ja Iomakkeet 8(12)

9 LuTE 3 HANKINNAN KOHDETTA JA TARJOUSTA KOSKEVAT VAHIMMAISVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettyna tarjouksen Iiitteenä Tarjoajan nimi: OHJEET Tarjoajan on vastattava seuraaviin kysymyksiin ja Iiitettävä erikseen pyydetyt selvitykset tarjouksensa Iiitteeksi. Tarjoajan on merkittävä Iomakkeeseen tayttyyko kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee vastata KyIIä tal tarjous suljetaan tarjouskilpailusta. Joissakin kohdissa edellytetaan myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Kaikki tällä Iiitteellä palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset sisaltyvät hintaan. Lomakkeen vol täyttaa sähköisesti tal käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. 1. HANKINNAN KOHTEEN VAHIMMAISVAATIMUKSET VAATIMUS VASTAUS JA SELVITYKSET PALVELUN SISALTO Tarjoajan tarjoama palvelu täyttää kaikki tarjouspyynnon liitteessä 1 maaritellyt asiat. Hankinnan kohde, palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. TOTEUTUSSUUNNITELMA Tarjoaja liittää toteutussuunnitelman, josta kuinka tarjoaja pystyy pyydetyn palvelun. tarjoukseen tulee ilmetä toteuttamaan KylIä LI EiLI Kyllä LI EILI Lute [Toteutussuunnitelma] SELVITYKSET LIITTEEKSI: Toteutussuunnitelma TARJOUKSEN VOIMASSAOLO KyIIä LI Tarjous on sitovana voimassa El LI saakka. 9(12)

10 (ç LuTE 4 HINTALOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettyna tarjouksen Iiitteenä Tarjoajan nimi: OHJEET Hinta sisältää kaikki tarjouspyynnon Iiitteessä 1 asetetut vaatimukset sekä tarjoajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. Kaikki hinnat on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa. Kussakin kohdassa saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä ei siten ole mahdollista. Pyydettyjen hintojen ilmoittamatta jättäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Kaikkiin kohtiin on siten merkittävä hinta. Mikäli maksua ei perita lainkaan, kohtaan on merkittäv nolla euroa. Hinnat ovat sitovina voimassa koko sopimuskauden ajan Lomakkeen vol täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. TARJOTTAVA SUORITE suunnittelutyö /h taittotyö /h palaverit /h I HINTA /yksikö, alv 0 %) 10(12)

11 LuTE 5 KANSILEHTI Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen Iiitteenä Kansilehti ja tarjouksen sisällysluettelo TARJOUS: Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Paikka ja aika Osoite: Sähköposti: Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite, josta tarjoajan tarpeen vaatiessa tavoittaa. Tarjoajan tulee huomloida, että hankintapäätös annetaan tiedoksi tarjoajan yiia ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 20 Tarjoajan allekirjoitus Nimenselvennys Asema tarjoajan organisaatiossa 11(12)

12 TARJOUKSEN SISALLYSLUETTELO Ka nsi Iehti Tarjouslomakkeet ja pyydetyt Ilitteet 1. Tarjoajaa ja hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset -tarjouslomake (tarjouspyynnön lute 2) Lute Verovelkatodistus ja todistus eläkevakuutusmaksujen ottamisesta ja suorittamisesta Lute Lute Referenssilomake Selvitys henkilöstöresursseista ja CV lomakkeet Hankinnan kohteeseen ja tarjoukseen Iiittyvät vähimmäisvaatimukset -tarjouslomake (tarjouspyynnön lute 3). Lute Toteutussuunnitelma 2. Laatuvertailu Vertailuperusteet (kuvattu tarjouspyynnon kohdassa 9) Lute Lute Mallisuunnitelma LUte Suunnitelma juhlavuoden tunnukseksi juhiavuoden julisteeksi/kansikuvaksi Muut referenssit 3. Hintavertailu Lute Hintalomake-tarjouslomake (tarjouspyynnon lute 4) 12(12)

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot