KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY"

Transkriptio

1 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää konsulttien laatimia kiinteistöarviointeja päätöksen teon tukena kaupungin luovuttaessa tai hankkiessa maaomaisuutta. A. HANKINNAN KOHDE Hankintamenettelyn tavoitteena on hankkia kiinteistöjen arviointipalveluita Loviisan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietotoimiston tilaamina. Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-järjestelmässä () ja Loviisan kaupungin Internet-sivulla. Loviisan kaupunki arvioi käyttävänsä tämän tarjouspyynnön arviointipalveluihin, puitesopimuksen mukaisiin hankintoihin noin euroa vuosittain. Kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Puitesopimuksen piirissä hankinnat perustuvat tilaukseen, josta palveluntarjoaja lähettää kirjallisen tilausvahvistuksen, jonka tilaaja vahvistaa. Tilaus vahvistetaan tekemällä päätös, jossa mainitaan työn laskutuskelpoisuus. Hankintapäätökset tehdään noudattaen Loviisan kaupungin yleisiä hankintaohjeita. Arviointitehtävien sisältö Tehtävänä on arvioida kiinteistöjä tarkoituksenmukaisissa kokonaisuuksissa tai yksittäin toimeksiantojen mukaisesti. Kiinteistöt ovat pääasiassa toimisto-, liike-, logistiikka- tai teollisuustontteja, mutta myös asuntotontteja sekä maa- ja metsätaloustiloja. Arvioinnit koskevat pääasiassa maapohjan markkina-arvoa. Kiinteistöjen arvioinnin tulee olennaisilta osiltaan täyttää hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevat vaatimukset (ks. Keskuskauppakamarin antamat hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevat määräykset, liite 4). Tehtävänä on laatia arviokirjat toimeksiannon mukaisina kokonaisuuksina. Arviokirjan tulee sisältää vähintään seuraavat kohdat: a. kohdekohtainen yleiskatselmuksen suorittaminen ja kohdetta kuvaavien valokuvien ottaminen b. kohdekohtainen yhteenveto, jossa on lyhyesti yksilöity maapohja ja kaavaolosuhteet c. kohdekohtainen yhteenveto maapohjan arvosta nykykäytössä d. määritellään kohteelle käypä arvo (markkina-arvo) ja sen mahdollinen vaihteluväli; arvioinnissa käytetään kohteen ominaisuudet huomioon ottaen soveltuvaa tai soveltuvia arviointimenetelmiä. Keskeinen arviointimenetelmä käytössä olevien kiinteistöjen osalta on markkina-arvomenetelmä. Mahdollista olemassa olevaa vuokrasopimuskantaa ei huomioida. e. liitteenä kuvat ja karttasivu

2 2 Palveluntarjoajan arvioinnista vastaavan henkilön tai tämän varahenkilön tulee allekirjoittaa arviokirjat. Arviokirjat ja lausunto sekä perusteluosa toimitetaan Loviisan kaupungille kirjallisena ja sähköisenä kappaleena (word/pdf). Sopimuskausi Sopimuskausi on vuoden 2016 loppuun (päättyy ) ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on B. TARJOUS Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. TARJOUSTEN LAATIMINEN Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty kohdassa yrityksen kelpoisuusehdot. Hankinnan vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön kohdassa A. Hankinnan kohde, arviointitehtävän sisältö, kohdat a.-e. Palveluntarjoaja hyväksyy esitetyt vähimmäisvaatimukset tarjouksen allekirjoituksella. Palvelun hinnoittelu on kuvattu hintalomakkeella tarjouspyynnön liitteellä 1. Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liitteenä 3 oleva sopimusmalli. Sopimukseen sovelletaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 1995) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja siten vertailukelvoton. Tarjoukseen tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös toimitetaan. Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee esittää kokonaishinnat liitteenä olevassa tarjoustaulukossa kuvatuista tyyppikohteista (liite 1). Tarjouksessa tulee nimetä konsultin vastuuhenkilö ja tälle varahenkilö (liite 2). Liitteet 1 ja 2 ovat tarjouslomakkeita, jotka on palautettava täytettyinä tarjouksen jättämisen yhteydessä.

3 3 Lomakkeella on ilmoitettava palvelun hinta euroina ilman arvonlisäveroa liitteenä olevien tarjoustaulukon mukaisesti. Jokainen hintataulukon kohta on täytettävä. Ilmoitetun hinnan tulee sisältää kaikki palveluntuottajan asiakirjakulut tai muut materiaalikulut, kopioinnin tai muun vastaavan työn kulut ja toimitusmaksut. Tarjoushinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. Loviisan kaupunki toimittaa palveluntarjoajalle lähtötietoina tarvittavat otteet kiinteistörekisteristä ja asemakaavasta. Matkakuluja ja niihin liittyviä kuluja ei tule sisällyttää tarjoushintaan. Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön periaatteiden mukaisesti. Matkakulut maksetaan erikseen toimittajan laatiman selvityksen perusteella ja niistä pyydetään erillinen arvio, kun yksilöityä toimeksiantoa koskevaa tarjoajaa valitaan. Osatarjoukset eivät ole hyväksyttyjä. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole hyväksyttyjä. Tarjous on allekirjoitettava. Yrityksen kelpoisuusehdot Tarjoukseen on liitettävä seuraavat selvitykset ja todistukset, joiden tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. - Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - Kaupparekisteriote - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista - Tarjoajan tulee vaatia myös aliurakoitsijoiltaan edellä luetellut selvitykset. Mikäli selvitys puuttuu, on tilaajalla oikeus hylätä tarjous puutteellisena Tarjoaja tai sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei saa olla tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta taikka hankintalain 53 :ssä sanotusta rikoksesta. Tarjoajaa ei saa koskea myöskään hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouksen allekirjoituksella tarjoaja vakuuttaa, ettei sillä tai mainituilla henkilöillä ole edellä mainituista rikoksista rikosrekisterimerkintää Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa ja että sitä ei koske hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan on vaadittaessa toimitettava tilaajalle vastaavat selvitykset uudelleen ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoajan tulee esittää projektin vastuuhenkilö sekä tälle varahenkilö. Tarjoajan nimeämällä vastuuhenkilöllä ja tämän varahenkilöllä on oltava kokemusta Suomessa viimeisen kahden vuoden ajalta tehdyistä kiinteistönarvioinneista, minkä lisäksi henkilöillä on oltava auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), yleisauktorisointi -tutkinto. Tarjoajan tulee esittää selvitys palvelusta vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön yleisauktorisoinnista. Vastuuhenkilön ja tämän varahenkilön kelpoisuuden osoittamiseksi tarjoajan tulee esittää selvitys kiinteistöarviointeja koskevista toimeksiannoista (AKA), joiden suorittamiseen

4 4 henkilöt ovat osallistuneet viimeisen 2 vuoden aikana (toimeksiantaja, arvioitava kohde, kohteen käyttötarkoitus ja laajuus) liitteenä 2 olevan lomakkeen mukaisesti. Mikäli katsotaan, ettei toimittajalla ole teknisiä tai toiminnallisia edellytyksiä suoriutua tehtävästä, suljetaan toimittaja ulos tarjouskilpailusta. Tarjouksen jättäminen Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa ja niiden tulee olla perillä Loviisan kaupungissa seuraavaksi mainitussa osoitteessa viimeistään klo Tarjoukset lähetetään osoitteella Loviisan kaupunki/ Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto / Arviointipalvelut, PL 11, Loviisa. Tarjoukset tulee varmentaa allekirjoituksin. Tarjoukset voi toimittaa myös osoitteeseen Loviisan kaupunki/ Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto / Arviointipalvelut, Kuningattarenkatu 15, Loviisa. Tarjousten tulee olla sitovana voimassa neljä (4) kuukautta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen. C. VALINTAPERUSTEET JA HANKINTAPÄÄTÖS, SOPIMUKSEN SOLMIMINEN Tarjoukset avataan jättöpäivämäärää seuraavan viiden arkipäivän kuluessa. Tarjouksen tekijät eivät saa olla läsnä avaustilaisuudessa. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: - tarjoajien kelpoisuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen - tarjousten edullisuuden vertailu. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten hintavertailuun. Tilaajalla on oikeus hylätä puutteellisesti jätetyt tarjoukset, eikä konsultille synny mitään oikeutta korvauksiin. Tarjoajien kelpoisuuden täyttävistä ja tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Hintavertailu suoritetaan niin, että hintataulukkoon täytetyistä hinnoista lasketaan vertailuluku seuraavalla kaavalla: A1+B1+C1+A2+B2+C % x (A3+B3+C3) = tarjoajan vertailuluku Tarjoajista valitaan se, jonka vertailuluku on pienin. Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse sopimuksen syntymistä, vaan tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella. Mikäli usealla tarjoajalla on sama vertailuluku, hankintayksikkö arpoo voittavan tarjouksen. Hankintapäätös lähetetään muille tarjoajille tiedoksi tarjouksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. D. LISÄTIEDOT JA YHTEYDENPITO KILPAILUN AIKANA Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Arviointipalvelut. Suomen- tai ruotsinkieliset kysymykset on lähetettävä

5 5 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset ja vastaukset lähetään samansisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen mennessä niin, ettei selviä kuka on ollut kysymyksen esittäjä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Loviisassa Aki Härmä Vs. kaupungingeodeetti / Tf. stadsgeodet LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Hintatiedot (Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Henkilötiedot ja referenssit (Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Sopimusmalli Keskuskauppakamarin antamat hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevat määräykset

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008)

Sopimuksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE2008) TARJOUSPYYNTÖ HIIHTOLATUJEN KUNNOSSAPIDOSTA TYÖN YKSILÖINTI Latujen kunnossapito tehdään tarjoajan omalla kalustolla. Työ suoritetaan latujen kunnossapitoohjeen ja laatukriteeristön (LIITE 1) mukaisesti.

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot