Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus I Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 167/91/ /81/813/ /81/813/ /18/180/ /91/ /81/813/ /81/813/2010 MH 124 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistu nut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen johtokunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen - päätökset: :t 41-48, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henki lös tökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: :t 16-17, 11 - Täyttölupatyöryhmän mukaiset päätökset ( 16-17) - Edustajan nimeäminen Kainuun suoselvitys -hankkeen ohjausryhmässä ( 11) Vs. maakuntajohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t 18-23, 8-14 ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Muut päätökset: 15 - Täyttölupatyöryhmän mukainen päätös Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi - päätökset: :t , Talousjohtaja Asta Tolonen - päätökset: :t 17-21, 4-6 Kehittämisjohtaja Jorma Teittinen - päätökset: :t 34-48, 12-15

2 Aluekehitysjohtaja Juhani Kärkkäinen - päätökset: :t 33-37, 9, 5-6 Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen - päätökset: :t palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen - päätökset: :t 29-35, 11, 25-32ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai ka va paa-, virkavapaa-, palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henki lös tö kou lutuspäätöksiä Vs. henkilöstöpäällikkö Hannu Westerinen - päätökset: :t 7, 4-6 Muut päätökset: 8 - koulutusapurahapäätös Viestintäpäällikkö Eeva Mäntymäki - päätökset: 8, 1 Ravintohuoltopäällikkö Eila Heikkinen - päätökset: :t 34-39, 12-15, 21 Sairaalainsinööri Pentti Keränen - päätökset: :t 82-92, 57, Laskentapäällikkö Irma Kärnä - päätökset: :t 19, 6-8 Hankintapäällikkö Laila Härkönen - päätökset :t palkkaus-, virantoi mitus matka- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä Tietohallintojohtaja Riitta Remsu - päätökset: :t 48-55, 57-66

3 Toimistopäällikkö Anja Martiskainen - päätökset: :t 23-26, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, Laskentasihteeri Raisa Heikkinen - päätökset: :t 44-50, ovat henkilöstön vuosiloma-, sairaus-, työ ai kavapaa-, virkavapaa-, Arkistopäällikkö Hilkka Karivuo - päätökset: :t 3 Laskentasihteeri Pirjo Heikkinen - päätökset: :t 24-26, Rahoitussihteeri Liisa Moilanen - päätökset: :t 10, Palkkahallinnon tiiminvetäjä Pirjo Heikkinen - päätökset: :t 16-18, virantoimitusmatka- ja henkilöstökoulutus päätöksiä Palkkahallinnon tiiminvetäjä Maija Rusanen - päätökset :t 19, Pääkirjanpitäjä Eija Sirviö - päätökset: :t 40-46, Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on näh tävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslias sa, Kauppakatu 1, 2. kerroksessa sekä maakuntahallituksen kokouksessa. Lausunnot: 1) Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Laaja kaista kaikille Itä- ja Pohjois-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Esa Huurreok san allekirjoittama lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien lausuntopyyntöä luonnosta valtioneuvoston asetukseksi laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta:

4 "Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperus teiden suhteellisesta painotuksesta siten, että vertailu perusteiden painotus vastaa Suomen laajakaistatukea koskevassa komission päätöksessä hy väksyttyjä painotuksia. Asetusluonnoksessa esitetyt vertailuperusteet ja niiden painotukset on val misteltu hyvällä asiantuntemuksella ja asetus antaa maakun tien liitoille mahdollisuuden käyttää vertailuperusteita joustavasti. Tä mä on tärkeää, koska silloin voidaan huomioida yleiset muutokset esim. hinnoittelussa ja ohjata painotusta niihin vertailuperusteisiin, joissa arvioidaan olevan suu rempaa tarvetta kilpailulle. Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon maakuntien liittojen yhteisellä "Laajakaista kaikille Itä- ja Poh jois-suomessa" -hankkeella ei ole huomautettavaa minis teriön ehdotuk seen vertailuperusteiden suhteellisesta painotukses ta." 2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalveluille seuraavan sisältöisen lausunnon koskien lausuntopyyntöä Jonkerinsalon Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnosta: "Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut on laatinut Kuhmon ja Nur meksen kaupunki en alueella sijaitsevalle Jonkerinsalon Natu ra-alueelle hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnok sen sekä järjestys sään töluonnoksen ja on lähettänyt ne kommentoitavaksi ja mahdol lista lau suntoa varten. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa on otettu huomioon voi massa oleva Kainuun maa kuntakaava. Suunnitelmassa on myös otettu huomioon maakunnan suunnittelun näkö kohtia. Tavoitteet luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi sekä paikal listen asuk kaiden lähivirkistyskäyttötarpeet on otettu suunnitel mas sa huomioon. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tarkasteltu Jonkerinsalon koko naisuuden luonnonarvoja, geologiaa, kulttuuriarvoja, virkistyskäyttö arvoja ja his toriaa monipuolisesti. Jonkerinsalon alueen maankäytön selkeyttämiseksi ja luonnonarvo jen se kä kulttuuriarvojen turvaamiseksi on perusteltua ja tarkoituk senmukaista jakaa alue virkistys- ja syrjävyöhykkei siin sekä antaa yleiset ohjeet yksi tyiskohtaisemmalle toimenpidesuunnittelulle. Järjestyssääntöluonnos Kainuun maakunnalla ei ole huomautettavaa järjestyssääntöluonnokseen." 3) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Kajaanin kaupungille koskien lausuntopyyntöä Kajaanin Ammenie-

5 mi-vihtaniemi osayleiskaavan muutosehdotusta: Osayleiskaavaehdotus Kajaanin kaupunki on pyytänyt maakunta -kuntayhtymältä lausuntoa Am meniemi-vihtaniemi osayleis kaavan muutosehdotuksesta. Osayleiskaavaselostusta esitetään täydennettäväksi seuraavasti: Kohta 2.7 Aluetta koskevat suunnitelmat ja valtakunnalliset intressit (si vu 9 alkaen) sekä kohta 3 Ta voitteet alakohta Maakunnalliset tavoitteet (sivu 20): Kainuun maakuntakaavan kehittämisperiaatemerkintä ok, Oulu-Kajaani-Vartius -käytävä (Huom! ok1 merkintä ei koske ko. kaava-aluetta), esitetään li sät täväksi osayleiskaa vase lostukseen tarvittavin osin: "Kehittämismerkinnällä ok esitetään kansainvälistä Oulu-Kajaani-Vartius -käytävää. Se on osa laa jempaa, valtakunnallisesti tärkeää kansainvälis tä Oulu-Karjala-Arkangel-Komi -kehit tämisvyöhykettä, jota on käsitelty tar kemmin kohdassa 3.4. Käytävän Kainuussa muodosta vat Oulu ja Ka jaa ni-kon tiomäki-vartius -rataosat sekä tieyhteydet Oulu ja Kajaa ni-vartius vt 22 ja vt 5-kt 89. Käytävään voi vat sijoittua myös sähkölinjat, kaasu- ja öljyputket sekä tietolii kenneyhteydet. Kainuun maakuntakaavassa on annettu Kansainvälisen Oulu-Kajaani-Var tius käytävän maankäyttö luokkaa ok koskeva suunnittelumääräys: Oulu-Kajaani-Vartius -käytävää kehitetään kansainvälisenä liikennekäy tä vänä, jonka maan käytön suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huo miota liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuu teen, liikenteen ja matkailun palveluihin sekä liikenneympäristön laatuun. Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon korkealuokkaisen maantie-, rautatieja lentolii kenteen sekä energia- ja tietoliikennejohto jen tilavaraukset ja rajoitukset ympäröivälle maankäytölle. Oulu jokilaaksoa koskevissa suunnitelmis sa tulee edistää yli maakunnallisia yhteyksiä. Käytävällä tulee turvata sujuvan ja turvallisen liikenteen vaatimukset. Varti uksen raja-aseman kehittä misen tulee perustua yksityiskohtaisiin maan käyttösuunnitelmiin, joissa on huomioitu ennakoitavissa olevan henkilö- ja tavaraliikenteen tarpeet. Liikenneväylien kehittämisessä on otettava huo mioon, että valtatiet 5 ja 22 sekä kantatie 89 kuuluvat kan sainväliseen TEN -tie verkkoon ja toimivat myös osana valtakunnallista tieverkkoa. Täs tä syystä maankäytön mer kittävä lisääminen näiden tei den varsilla edellyt tää yksityiskohtaisen maankäyttösuunnitel man laati mista. Suunnitelmassa on esitettävä mm. kehitettävän alueen yksityistie järjestelmät ja liittymät yleiselle tielle sekä liikennemelu-alue ja sen huo mioon ottaminen. Energia- ja tie toliikennejohtojen tilavarauksissa hyödynnetään ensisijaisesti ole massa olevia liikenne- ja johtokäytäviä." Kainuun maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M) esite tään lisättäväksi osayleiskaa vaselostukseen tarvittavin osin: "Merkinnällä M osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tar koi tettuja alueita. Kainuun maakuntakaavassa on annettu pääasiassa maa- ja metsäta-

6 lous käyttöön tarkoitet tuja aluei ta koskeva suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttö tarkoi tusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muut tamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana mui hin tarkoituk siin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviai nesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja lo ma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ul koiluun ja retkei lyyn. Alueille voidaan pe rustaa yksityisiä suo jelualueita. Ilman erityisiä perusteita hy viä ja yhtenäi siä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimin tojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalous alueiden yhtenäi syyttä ja toimi vuutta. Kainuun maakuntakaavan alueesta on pääosa maa- ja metsätalouskäyt töön tarkoitettua aluetta (M). Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuille alueille voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita ja erityi sestä syystä voi daan osoittaa muuta elinkeinotoimintaa palvelevaa maankäyttöä. Elinkei notoiminnan sijoittumisella on kuitenkin ensisijaisesti pyrittävä tu kemaan olemassa olevaa alue- ja yhdyskuntara kennetta. Mahdolliset uudet tur peen ja maa- tai kiviai nesten ottamisalueet voivat sijoittua maa- ja metsä talousalueelle. Kainuun maakuntakaavas sa ei ole osoitettu pel toalueita aluevarauksena, mutta maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoite tuille alueille on annettu yleinen maakuntakaavamääräys, jonka tarkoi tuksena on turva ta hy vien ja yhtenäisten pelto- ja metsätalousalueiden säilyminen maa- ja met sätalouskäytössä. Maaja metsätalousvaltaisille alueille on osoitettu päällekkäismerkintänä kehittä misvyöhyk keitä sekä maiseman, luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeitä osa-aluei ta. Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetulla alueella maankäyttöä ohjaa eri tyislainsäädäntö, kuten maa-aineslaki, kaivoslaki, ympäristönsuojelu laki, luonnonsuojelulaki, metsälaki ja po ronhoitolaki. Maakuntakaavassa osoite tuilla maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla metsien käyttöä ohjaa metsälaki (1093/1996). Metsälain tavoitteena on edistää met sien ta loudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään metsälaissa mainittujen erityisen tärkeiden elinym päristöjen ja muiden arvokkaiden luonto koh teiden säilyttämisellä. Matkailualueilla ja niiden lähialueilla metsien hoi dossa ja käytössä tulee ot taa huomioon matkailun tarpeet." Matkailun vetovoima-alue -merkintä (mv) esitetään täydennettäväksi osayleiskaavaselostuk seen tar vittavin osin selkeyden vuoksi: "Matkailun vetovoimamerkinnällä mv on osoitettu maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannal ta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin si sältyvät matkailukeskusten alueet ja nii hin liittyvät vir kistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkis tystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus. Kainuun maakuntakaavassa matkailun ve to voi ma-alueiksi on merkitty Oulujärvi ympäristöineen, Kajaani-Sotkamo Nuasjärven alue Hossan matkailukeskuksen alue sekä Puolangan ja Hy rynsalmen Paljakka-Ukkohallan matkailualu eet ympäristöineen. Maa kun takaavassa osoitettuja matkailun vetovoima-alueita täydentävät alu een ul kopuoliset kohteet ja palvelut. Matkailun vetovoima-alueina osoitetaan matkailu- tai virkistysalueita, joi hin kohdistuu maa kunnalli sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäy-

7 tölli siä ke hittämistarpeita. Alueen vetovoima rakentuu moni puolisten matkai lukes kusten lisäksi vetovoimaiseen luonnon- ja kulttuuriympäristöön. Matkailun kehit tämisessä vetovoima-alueilla tulee edistää suojelualue verkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyö dyntämistä. Met sien käytössä tulee ottaa huomioon matkailuelinkeino mat kailukohteiden lähialueilla. Kainuun maakuntakaavassa periaatteena on keskittyä olemassa olevien matkailukeskusten kehittä miseen. Matkailukeskusten ja -aluei den ver kot tumista tulee kehittää niin, että muodos tuu toimivia pal ve lukokonai suuk sia." Kaupunkikehittämisen kohdealue -kehittämismerkintä (kk) esitetään täy dennettäväksi osa yleiskaa vaselostukseen tarvittavin osin selkeyden vuok si: "Kehittämismerkinnällä kk osoitetaan Kainuun maakuntakeskuksena yh tei sesti kehitettäviä Kajaanin ja Sotkamon keskustaajamien aluetta. Kum mankin keskustaajaman omiin vahvuuk siin perustuen ja palvelutar jonnal taan toinen toistaan täydentäen pyritään kehittämään vah va maa kunta keskus. Alu eella on tarvetta kuntien yhteistoimintaan elinkeinotoi minnan, liiken teen ja alueidenkäytön suunnitte lussa sekä hankkeiden yhteensovit tamisessa. Kainuun maakuntakaavassa on annettu kaupunkikehittämisen kohdealu een kk maankäyttö luokkaa koskeva suunnittelumääräys: Aluetta kehitetään maakuntakeskuksena. Aluetta tulee kehittää valtakun nallisesti vetovoi maiseksi, yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunki kuvaltaan korkeatasoiseksi osaamisen, yri tystoiminnan, kaupal listen palvelujen se kä matkailu- ja vapaa-aikapalvelujen alueeksi. Alu een kehittämisessä tulee kiin nittää erityistä huomiota kevyen liikenteen ja joukko liikenteen edistämi seen. Vesiliikennettä varten tu lee varata riit tävästi lai turi- ja rantautumis paikkoja. Kajaani-Sotkamo -yhteistyöalue muodostuu Kajaanin kaupungin ja Sot ka mon keskustaaja mien sekä Vuokatin alueesta. Kuntien yhteistyöllä tulisi kehittää alueelle yhteiset suunnittelu periaatteet alueen vetovoiman lisäämi seksi. Yhdyskuntarakennetta pyritään eheyttämään ha janaisesti ja vajaasti raken netuilla alueilla. Uusien asuinalueiden suunnittelussa erityistä huo miota kiinnitetään liikennemelun ja Kainuun prikaatin lisään tyvän helikopte ritoiminnan ai heuttaman lentomelun asettamiin rajoituk siin. Uudet asuin ja työpaikka-alueet pyritään pe rustamaan kevyen lii kenteen ja joukkoliiken teen kehittä misen kannalta edullisille alueille. Vä hittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan taajamarakennetta tuke maan kes kustatoimintojen alu eelle. Ka jaanin ja Sotkamon välisen veneilyliiken teen kehittyminen tur vataan varaa malla riit tävästi laituri- ja rantautumis paikkoja reitin päätepisteisiin sekä matkailun kan nalta vetovoi maisiin kohteisiin." Maakuntakaava-aluetta koskevista yleismääräyksistä esitetään lisättäväksi osayleiskaa vaselostuk seen rantojen käyttöä, liikenneturvallisuutta ja lii to-oravien esiintymispaikkoja kos kevat kaavamää räykset: "RANTOJEN KÄYTTÖ Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon luonnon- ja maisema-arvot, vesihuol lon järjestäminen sekä maanomista-

8 jien väli nen ta sapuolisuus. Rantarakentaminen tulee mitoittaa si ten, että suun nittelussa turvataan riittävä vapaan rantaviivan määrä, viih tyisyys sekä yleisen vir kis tyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdol lisuudet. LIIKENNETURVALLISUUS Yleinen suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja muussa alueiden käyttöä kos kevassa suunnitte lussa tu lee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvalli suuden edistämiseen sekä sujuvan ja hyvän liikenne ympäris tön saavutta miseen. LIITO-ORAVAN ESIINTYMISPAIKAT Yleinen suojelumääräys: Liito-oravien esiintymisalueiden yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja metsien käsitte lyssä tu lee turvata liito-oraville tärkeiden pesäpuiden ja nii tä suojaavien puiden sekä liikkumi sen kannalta riit tävän puuston säilymi nen." Kaavaselostusta olisi lisäksi hyvä täydentää osayleiskaavan suhdetta voi massa olevaan Kainuun maakuntakaavaan käsittelevällä osalla. Sivulla 20 olevaan lauseeseen "Kainuun maakuntakaavassa suunnit telualueet ovat taajaman lieve aluetta ja matkailun vetovoima-aluetta (mv), " todetaan korjauksena, että maakunta kaavassa ei osoiteta taaja mien lie vealueita. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi on selkeä ja havainnollinen. Osayleiskaavan toteuttaminen vaiheittain on mm. kuntateknisten verkosto jen ja liikenneyh teyksien toteuttamiskustannusten vuoksi tarkoituksenmu kaista. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavaehdotukseen." 4) Talousjohtaja Asta Tolonen on antanut lausunnon Pertti Luostarisen jättämään kansalaisaloitteeseen koskien terveyskeskus-, hammaslääkäri- ja sairaalamaksujen maksamista: Pertti Luostarinen esittää kirjeessään seuraavaa: "Maksuja ei voi enää maksaa pankkikortilla eikä käteisellä terveyskeskuk sissa. Perusteluna on sanot tu, että maksaminen oli vähäistä. Mutta kun maksajat näitä maksutapoja käyttäen ovat eläkeläisiä, työttömiä pienituloi sia, on se tulonsiirtoa vähävaraisilta pankeille. Lisäksi vi ranhaltijat väittä vät, että terveydenhoitohenkilöt pääsevät tekemään ammattiaan vastaa vaa työtään. Ei maksujen vastaanotta ja tarvitse terveysalan koulutusta. Ja onhan se jonkun hen kilön kirjoitettava laskut ja postitettava ne. Siitäkin tu lee kustannuksia. Esitänkin, että maa kuntavaltuusto mahdollisimman pian korjaa tämän epäkohdan ja palauttaa tilanteen entiselleen ". "Kainuun maakunta -kuntayhtymän taloussääntöä täydentävien ohjeiden mukaan (MH ja ) maakunnan keskuskas saa hoitaa talouspalvelut ja kas sojen perustamisesta päättää talousjohta ja. Saman ohjeen mukaan maakunnalle tulevat ra hasuoritukset on

9 ensisi jaisesti ohjattava maakunnan maksuliiketileille. Lisäksi maakuntaval tuusto ja maakuntahallitus ovat hyväksy neet talouden tasapainottamista koske vissa asiakir joissa periaatteen, jonka mukaan hallintoon sitou tuvaa työtä pyritään vähentämään kaikin mahdollisin keinoin ja siirtämään työvoimaa sosiaali- ja ter veyspalveluihin, jossa väestön ikääntymisestä johtuva palve lutarpeen lisäys on jatkuvaa. Talousjohtaja on päätöksellään vähentänyt maakunnan käteiskassat toiminnot huomioon ot taen mah dollisimman vähäisiksi. Tällä hetkellä maakunnalla on käytössään ns. yleiskassoja, joihin voi maksaa kaikkia käteis laskuja Kajaanin kaupungin talolla ja Sotkamon terveyskes kuksessa. Ka jaanin kaupun gin talolla oleva kassa tarvitaan maahanmuuttajien rahanja koa varten ja Sotkamon terveysasemalla asioi runsaasti ulkomaalaisia, joi den maksut on helpoin ta ottaa vastaan käteissuorituksina. Lisäksi joissain tulosyksiköissä on vielä käytössä käteis kassoja tulosyksikön omia tarpeita varten kuten ruo kaloissa ja työ- ja toimintakeskuksissa. Li säksi kuntien kanssa on sovittu periaate, jonka mukaan maakunnan ja kuntien kassoja voi daan käyttää keskenään yhteisesti. Mikään laki ei sinänsä velvoita ottamaan maksuja vastaan maakunnan omissa toimipisteissä. Hallin tolain 7 sen sijaan velvoittaa julkista tehtävää hoitavan järjestämään toimintansa jous tavaksi, yksin kertaiseksi ja kus tannuksia säästäväksi. Asiakkaan kannalta kaikkein joustavin, helpoin ja halvin maksutapa on pankkitililtä tapahtuva suoraveloitus. Suoraveloitus on kaikis sa pankkityhmissä asiak kaalle maksutonta. Suoraveloitusjärjes telmän vaihtoehtoina asiak kaalla on käytettävissään internetissä tai mak suautomaateilla tapahtuva laskun maksaminen. Lisäksi maksun voi mak saa ns. maksupal velun kautta tai suoraan pankin tiskillä. Pankin tis killä ta pahtuva laskun maksaminen on kuitenkin kaikkein kallein vaihtoehto las kun maksami seksi. Pieni osa kansalaisista haluaisi kuitenkin vielä mak saa laskunsa maakunnan toimipis teissä tai pankin tiskillä. Heidän opastami seksi muiden edullisem pien tai ilmaisten menetel mien käyttöön on keskus teltu myös pankkien kanssa. Tällä hetkellä laskuis ta 97 % tulee maakun nalle viitesiirtoina pankkien kautta. Maakunnan laskutusjärjestelmä on rakennettu siten, että se on mahdolli simman automaatti nen ja vä hän hallinnollista käsityötä vaativa. Laskuja ei tulosteta eikä postiteta maakunnan toimipisteissä vaan ne siirretään mas salaskutuksena tulospalvelun kautta suoraan postitukseen. Tämän jälkeen viitteelli senä saapuvat suoritukset voidaan automaattisesti koh dentaa maakunnan kirjanpitojärjestelmään maksetuiksi laskuiksi. Käteis maksut ja kassalla suoritetut pankkikorttimaksut aiheuttavat ko. järjestel mässä aina ylimääräistä hallinnollista työtä. Eduskunnan oikeusasiamies on kannanotossaan suosittanut, että myös satunnaisia käteis maksuja otettaisiin palveluperiaatteen mukaisesti vastaan niiltä henkilöiltä, joilla ei ole mah dollisuuksia käyttää hyväkseen suo raveloitusjärjestelmää tai maksaa laskujaan maksuauto maatilla tai interne tissä. Koska saadun palautteen perusteella Kainuun alueella on vielä muutamia henkilöitä, jotka haluavat välttä mättä maksaa laskunsa maakun nalle käteisenä, heille järjestetään tämä mahdollisuus jossakin maa kunnan tai kunnan toimipisteessä seuraa vasti: Hyrynsalmi: kunnanviraston neuvonta Kajaani: kaupungintalon kassa Kuhmo: kaupungintalon neuvonta Paltamo: kunnanviraston neuvonta Puolanka: kunnanviraston neuvonta

10 Ristijärvi: kunnanviraston yhteispalvelupiste Sotkamo: terveysasema Suomussalmi: kunnanviraston neuvonta." 5) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle koskien lausuntopyyntöä tiesuunnitelmasta valtatie 6 ja maantie 870, Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo ja Kajaani. Lausunnon mukaan Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa ko. tiesuunnitelmaan. 6) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Martti Juntunen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon Puolangan kunnanhallitukselle koskien lausuntopyyntöä Tonkopuron asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavaehdotusta: "Puolangan kunta on käynnistänyt Tonkopuron asemakaavan muu toksen ja laajennuksen pa ri vuotta sitten valmistuneen Paljakka Master Planin tavoit teiden mukaisesti. Kaavamuutok sen tavoitteena on lisätä raken nusoi keuksia alueella ja muodostaa Paljakkaan sel keämpi keskusta-alue. Maakunta -kuntayhtymä on antanut aiemmin lausunnon kaavaluon noksesta. Asemakaavaehdotus Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen." 7) Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen ja suunnittelija Paula Karppinen ovat antaneet seuraavan sisältöisen lausunnon liikenne- ja vies tin tä ministeriölle koskien lausuntopyyntöä tilaajaliittymien kustannusten pienentämistä haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa: "Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut keskustelu muistion kei noista turvata kohtuuhintainen tilaajaliittymä kaikille koti talouksille. Kainuun maakunta -kuntayhtymä kannattaa muistiossa olevia ehdotuksia ja haluaa painottaa niiden lisäksi seuraavia seik koja: Kotitalousvähennys Kotitalousvähennys koskee tällä hetkellä pelkästään työkulu ja ja ra jattu pelkästään oman tontin alueella tapahtuviin töi hin. Kotita lous vähennystä tulisi muuttaa siten, että myös oman tontin ulkopuolella tapah tuvista kyseistä kiinteistöä koskevasta laaja kais tatukilain mukaisen edis tyksel listen viestintäpalveluiden välittämi seen kykenevän tilaaja liit tymän ra kentamisesta aiheutuneista työ kustannuksista olisi mahdollista saada vähennys, sillä valokuituisen tilaajaliittymän hankkiva kotitalous joutuu mak samaan lain laajakais tatuki lain 1186/2009 nojalla annetun asetuksen tuki kelpoisista alueista 246/2010 mukaisilla tuki kelpoisilla alueilla jopa 2 kilo metrin pituisen tilaajaliittymän kustannukset. Kustan nukset pitkistä tilaaja yhteyksistä ovat huomattavat ja nykyisen kotita lousvähennyksen ra jauksen "oman tontin alueella" takia ei kotitalousvä hennyksestä ole juurikaan hyö tyä, sillä suurin osa työkus tannuksista ei ole vähennys kelpoisia.

11 Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja enintään 3000 eu roa täl lä hetkellä. Kotitalousvähennystä tulisi muuttaa myös siltä osin, että 3000 euron ylärajaa ei sovelleta laajakaistatukilain mukaisen edis tyksellis ten viestintäpalveluiden välittämiseen ky ke nevän tilaajaliittymän hankinnasta aiheutuneiden kustannusten osal ta tai että kustannuk set voisi kysei nen kotitalous jakaa vähennettä väksi useampana vuotena. Kotitalousvähennys koskee tällä hetkellä pelkästään työkus tannuk sia ja siten voi ohjata käyttäjiä valitsemaan sellaisen tekniikan ti laa jaliittymän toteutuksen, jonka vähennysoikeus on suu rin. Tulevaisuu dessa voi tulla tilaajaliittymän toteutukseen mui ta tek nisiä ratkaisuja, joissa työ kustannus ei ole merkittävä, mutta tarvitta vat laitteet ovat kal liita. Kotitalousvähennys tulisi muuttaa myös siltä osin, että laajakaista tukilain mukai sen edis tyksellisten viestintäpal veluiden välittämiseen ky kenevän tilaajaliit tymän hankintakustannuk set kokonaisuudessaan ovat vähennyskelpoisia (työ ja materiaa li/laitteet). Tietoyhteiskuntavähennys On erittäin kannatettavaa ottaa käyttöön erillinen tieto yh teiskuntavähennys kotitalousvähennyksen lisäksi. Tällöin nykyi seen ko tita lousvähennykseen ei tarvittaisi muutoksia ja tietoyhteis kuntavähen nys voi si olla kertaluontoinen kyseistä kiinteistöä tai huo neistoa koskeva vähen nys. Vähennyskelpoisia kustannuksia tulisi olla laajakaistatukilain mu kaisten edistyksellisten viestintäpalvelui den välittämiseen kykenevän tilaa jaliittymän hankin takustannukset kokonaisuudessaan (työ ja materi aali/laitteet) ilman ylärajaa. Tietoyhteiskuntavähennys toisi helpotuksen niille, joiden liittymiskus tannukset huippunope aan runkoverkkoon muodostuvat kohtuutto man suurik si. Tietoyhteiskuntavähennyksessä voi si olla kotitalousvä hennystä suurem man omavastuun, jolloin vaikutus valtion verotuloi hin ei olisi merkittävä ja vähennys kohdistuisi pelkästään niihin ta louksiin, joilla liittymiskustannuk set suuret. Ne taloudet, joilla kustan nukset pienemmät (muodostuvat oman tontin alueella) voivat käyt tää kotitalousvähennystä. Runkoverkkojen suunnittelu ja toteutus vaikuttaa tilaajaverkkojen kustan nuksiin Maakuntaliitot yhdessä kuntien kanssa tekivät alustavat suunnitel mat tuettavista haja-asutusalueiden laajakaistahankkeista hy vin tiukalla aikataululla 2009 syksyllä. Jos halutaan tilaajaliittymien kus tannuk sia pienentää runkoverkon kattavuutta lisää mällä, tulisi maakun taliitoilla ja kun nilla olla mahdollisuus muuttaa tekemiään suunnitelmia. Tällöin myös tarvittavan julkisen tuen määrä voi kas vaa. Maakuntaliitoil la on yleisenä huole na julkisen tuen riittävyys, sil lä suunniteltujen hank keiden kustan nus arvio on yli kaksinkertai nen valtioneuvoston periaatepäätöksessä mainit tuun kustannusarvioon nähden. Jotta suun nitellut hankkeet eivät jäisi to teutumatta tukira hoituksen riittämättömyyden vuoksi, tulisi val tion tarvit taessa osoit taa maakunnille lisärahoitus tilaajille edullisempien run koverk ko hankkei den toteuttamiseen. Muut keinot tukea tilaajaliittymien kustannuksia Manner-Suomen maaseutuohjelmasta on mahdollista tukea kylien tms. tietoliikenneverkkojen rakentamista (tilaajaverk koa). Tuen käyttämisestä tilaajaverkko hankkeisiin tarvitaan yhtene vät käytännöt ja selkeät oh-

12 jeet maakuntiin sekä ELY-keskuksiin, jot ta kyseistä rahoitusta osattai siin hyödyntää mahdollisimman hyvin ti laajien maksettavaksi tule van osuuden pienentämiseksi. Yhteistyössä ja myös operaattoreiden markkinointipa noksin, on löydettävä keinot, joilla tilaajia voidaan tukea ja kannus taa hankki maan huippunopeat laajakais tayhteydet. Operaattoreiden kiinnostus ra hoittaa haja-asutusalueiden laajakaista hankkeitta riip puu pitkälti siitä, ovatko alu een mahdolliset tilaajat liittymässä tuella rakennettaan runko verkkoon vai ei. Kenenkään etu ei ole rakentaa runkoverkkoa, jolle käyt täjiä on vain vä hän, eivätkä operaattorit vält tämättä siksi tee edes hanke-ehdotuksia tuel lakaan rakennettavista verkoista. Laajakaista kaikille - hankkeen tukemiseksi olisi järjestettävä näkyvä valta kunnallinen markki nointikampanja seuraavan sukupolven tieto liikenne verkkojen edistämiseksi, niiden mahdollis tamien, erilaisten palvelujen tun netuksi tekemiseksi. Maaseudulla uskotaan paikoitellen ADSL-liittymien toi mivan vielä vuosia. ADSL-liittymän vaihtamisesta FTTH-liittymään taajamien ul kopuolella voitaisiin mak saa kotitalouksille kiinteä kor vaus (esim euroa riippuen FTTH-liittymän hinnasta) sa maan tapaan kuin vanhojen autojen romutusmaksu joissakin mais sa. Verovähennys ei pu re pienituloisten kohdalla. Kaikkialle maahamme rakennettavat varmatoimiset, nopeat tietolii kenne yhteydet ovat entistä merkittävämmässä asemassa alueiden kilpailukykyä, saavutettavuutta ja ihmisten välistä ta savertaisuutta arvioitaessa. Tämä lausunto on valmisteltu yhdessä Lapin, Kainuun, Pohjois-Kar jalan, Keski- ja Poh jois-pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien liittojen kans sa. Kyseiset maakuntien liitot ovat perustaneet yhteis hankkeen "Laajakais ta kaikille Itä- ja Pohjois-Suomessa". Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Ka levi Yliniemi puh tai sähkö postitse Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi sekä merkitsee annetut lausunnot tiedoksi. Hyväksyi.

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 3 11.01.2010 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 966/81/813/2009 933/81/813/2009 1041/81/813/2009 MH 3 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat: Kokouspöytäkirjat:

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 154 16.08.2010 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot MH 154 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistu nut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.6.2010

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 83 04.06.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 280/10/101/2012, 302/11/111/2012 MH 83 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali-

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 46 26.03.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 154/10/101/2012 MH 46 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kainuun liitto 19.8.2013

Kainuun liitto 19.8.2013 Kainuun liitto 19.8.2013 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMAN LUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ NIIDEN VASTINEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 97 25.06.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 410/81/813/2012, 448/81/812/2012, 470/81/2012, 337/81/813/2012 MH 97 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat:

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 76 18.04.2011 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 947/81/813/2010 329/81/2011 300/81/813/2011 242/81/813/2011 187/81/813/2011 131/10/101/2011 MH 76 Kainuun maakuntahallinnossa

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Maakuntahallitus I 22.03.2010 AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, os. Koskikatu 3,

Lisätiedot

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus

Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 16 16.01.2017 Tekninen lautakunta 20 22.02.2017 Tekninen lautakunta 70 17.05.2017 Kunnanhallitus 158 19.06.2017 Kunnanvaltuusto 75 26.06.2017 Kuntalaisaloite, koirapuisto Pihtiputaalle Kunnanhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot