RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt"

Transkriptio

1 RT-väestönsuojaohjeet ennen ja nyt Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, RT-kortiston päätoimittaja, Rakennustieto Oy Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry Väestönsuojaohjeet ovat olleet osa RT-kortistoa sodanjälkeisestä ajasta alkaen. Ne on jälleen päivitetty vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Suomen vanhimman ja laajimman rakentamisen tietopalvelun tuotannossa ollaan jatkuvasti valppaana. Muutosten ristipaineessa sekä rakentamisen ohjeistukset että niiden esittämistapa vaativat jatkuvaa hienosäätöä ja uudistamista. Yhteiskunnalliset muutokset jättävät jälkensä rakennustaiteeseen ja rakentamisen olemukseen. Jokainen historiallinen taitekohta antaa näille uuden suuntauksen ja päämäärän kuten nyt valloillaan oleva EU:n aikakausi, joka lukuisine direktiiveineen jättää vaikutuksen rakentamiseen. Rakentamisen perusongelmien säilyessä samoina muuttuvat asioiden painotus ja tärkeysjärjestys. Kun RT-kortisto syntyi, tarvittiin sodanaikaisessa jälleenrakentamisessa käytännöllistä tietoa rakennusmateriaaleista ja rakenteista. Väestönsuojaohjeet ovat edellen osa tietopalvelua, kuten ne olivat 1950-luvullakin. 70-vuotista taivaltaan juhlistavan RT-kortiston, nykyisin RT Net -tietopalvelu, sisältämät rakentamisen ohjeet ovat eri-ikäisiä. Se, mikä on hyvää, pysyy ja jää niinhän on laita arkkitehtuurissakin ja päivitystä kaipaava materiaali korvataan uudella. Paperisesta kortistosta sähköiseksi muuntautunut tietopalvelu täydentyy ja kehittyy jatkuvasti. Käyttäjistä valtaosa, jo 75 %, hyödyntää palvelua sähköisesti, ja kolmen vuoden kuluttua kaikkien paperikortiston tilaajien odotetaan siirtyneen nettipalvelun käyttäjiksi. Digitalisoituminen on nopeaa, sillä RT Net lanseerattiin vuonna Väestönsuojien rakentaminen ja RT-ohjeet Väestönsuojelu todettiin tarpeelliseksi 1900-luvun alkupuolella. Vuonna 1935 perustettiin Valtion väestönsuojelukomitea sekä vuonna 1937 sisäasiainministeriön toimesta ja Suomen kaasusuojelujärjestön myötävaikutuksella Valtion väestönsuojelukeskus. Väestönsuojelukeskus julkaisi vuonna 1938 Väestönsuojelun käsikirjan Väestönsuojat II, jossa oli mm. väestönsuojien suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Väestönsuojia alettiin rakentaa vuonna Vuosina suojia ei rakennettu. Vuonna 1955 väestönsuojien rakentaminen tuli uudisrakentamisen yhteydessä pakolliseksi. Vuonna 1954 annetun valtioneuvoston päätöksen 342/54 mukaiset suojat tehtiin antamaan suojaa rakennussortumia, sirpaleita ja taistelukaasuja vastaan. Suojiin oli asennettava kolmen millimetrin paksuinen kaasutiivis teräsovi. Ilmanvaihtolaitteita ei vaadittu. Vuonna 1959 väestönsuojat luokiteltiin A-, B- ja C-luokan teräsbetoniväestönsuojiksi ja A-luokka myös kalliosuojaksi. Vuodesta 1959 alkaen suojan ovet tehtiin vähintään 20 mm:n teräksestä, suojakäytön aikaista ilmanvaihtoa varten rakennettiin ilmanottoon hiekkasuodatin ja asennettiin käsikäyttöinen ilmanvaihtolaite. Vuonna 1963 B- ja C-luokan suojaustasoa nostettiin. Suojien rakentamiskustannuksia pyrittiin alentamaan säilyttämällä riittävä suojaustaso. Vuodesta 1963 B- ja C-luokan suojiin tuli hiekkasuodattimen lisäksi erityissuodatin, joka sisälsi hiukkas- ja kaasusuodatinosan. Vuonna 1971 B- ja C-luokka korvattiin S1-luokalla, ja vuonna 1975 asetuksen muutoksella A-luokan suoja korvattiin S3-luokan teräsbetonisella tai kallioon rakennetulla suojalla. Vuonna 1991 lisättiin S1-luokan lisäksi K-luokka (ns. kevyiden väestönsuo jien luokka). Rakennettavien väestönsuojien määrän vähentymisen takia voimaan tulleella pelastuslailla 379/2011 S1- ja K-luokka yhdistettiin. Vuodesta 1955 alkaen Suomen Arkkitehtiliiton Standardisoimislaitoksessa alettiin julkaista yhteistyössä sisäasiainministeriön väestönsuojeluasiainosaston kanssa väestönsuojien rakentamista koskevia yleisiä määräyksiä RT-kortiston ryhmässä RT 085 sekä väestönsuojan ovista ja luukuista ryhmässä RT 872. Väestönsuojien suunnittelusta, kuten sijoituksesta, tilojen suunnittelusta, tilojen mitoituksesta, rakenteista, kulkureiteistä, ovista, luukuista, ilmanvaihdosta ja ilmanvaihtolaitteista, julkaistiin erillisiä RT-ohjekortteja. Suojaovista, luukuista ja ilmaventtiileistä yksityiskohtaisesti laadittuja RT-ohjeita on voitu käyttää valmistuksessa konepajapiirustuksia vastaavasti. Lukuisat erilliset RT-ohjekortit yhdistettiin vuonna 1991 julkaistuun ohjekorttiin RT Kevyt väestönsuoja ja S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja. Se korvattiin vuonna 2002 RT-ohjeella RT S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja ja K-luokan väestönsuoja. Väestönsuojia koskevat lait sekä sisäasiainministeriön teknilliset määräykset ja asetukset on julkaistu sisäasiainministeriön säädöksinä RT-säännöstiedostossa. 43

2 Vuosina 1991 ja 2001 julkaistuja RT-ohjeita laativat suojelujohtaja Pekka Rajajärvi sisäasiainministeriön pelastusosastolta, erikoistutkija Pekka Laine VTT:ltä, rakennussuunnittelija Georg Bäckmann ja projektivastaava Viljo Lukkarinen Rakennustieto Oy:stä. Vuonna 2012 pelastuslain perusteella julkaistiin RT S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja. Verrattuna vuonna 2002 julkaistuun ohjeeseen RT S1-luokan teräsbetoniväestönsuoja ja K-luokan väestönsuoja tehtiin lainsäädännöstä (pelastuslaki 379/2011) johtuvat seuraavat muutokset: Maan jakamisesta suojelukohteisiin ja muuhun alueeseen luovuttiin. Suojelukohdekunniksi pelastustoimilain 561/1999 perusteella sisäasiainministeriön päätöksessä määrättiin asutus- ja teollisuuskeskuksia, kuntia tai osia kunnista. Muusta alueesta kuin suojelukohteista käytettiin nimitystä muu alue, aiemmin myös valvonta-alue. Yleisten väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta suojelukohdekunnissa luovuttiin Väestönsuojan rakentamisvelvoite entisissä suojelukohdekunnissa muutos- tai korjaustyön yhteydessä on poistunut. Väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 250 metrin päähän rakennuksesta, jota varten se rakennetaan. Matkaa voidaan pidentää rakennuslupaviranomaisen päätöksellä. Myymälärakennusten varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee olla vähintään yksi prosentti kerrosalasta (aiemmin 2 %). (12 ) Väestönsuojan kunnossapitäminen ja määräaikainen tarkastaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Väestönsuojien kuntoselvityksiä ja uusien väestönsuojien käyttöönottotarkastuksia tekevät riittävän koulutuksen saaneet henkilöt. Viranomaisille kuuluu rakennuslupakäsittely ja väestönsuojien lopputarkastukset. (71 2 mom.) Väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden rajaa nostettiin huomattavasti ja samalla tuli kaksi eri ryhmää seuraavasti: 1200 m 2 yleisesti 1500 m 2 teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennukset. Ryhmittelyssä käytetään Tilastokeskuksen luokitusta. (71 2 mom.) Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai rakennuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja. (72 ) Väestönsuoja on kunnostettava, muutos ohjeessa KH S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan tarkastaminen ja kunnostaminen. (73 ) Olemassa olevan rakennuksen kerrosalaa lisäävää osaa ei oteta laskuihin mukaan kellarissa tai ullakolla. (75 1 mom.) Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää koko maassa (paitsi ei Ahvenanmaalla) vapautukset väestönsuojan rakentamisesta. Kohtuuttomina kustannuksina pidetään yli 4 %:n kustannuksia rakentamisen kustannuksista, joissa myös väestönsuojan osuus on mukana. (76 ) Väestönsuoja on voitava ottaa käyttöön 72 tunnin aikana. (112 kohta 19) Aiemmin rakennetut väestönsuojat on pidettävä kunnossa. Ohjeet väestönsuojan kunnostamisesta ja tarkastamisesta ja väestönsuojien LVI-laitteista Pelastuslain 379/ :n vanhan väestönsuojan kunnostamisvelvoitteen ohjeistamiseksi isännöitsijöille ja taloyhtiöiden käyttöön laadittiin Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisema kiinteistönhoito-ohje KH S1-luokan teräsbetoniväestönsuojan tarkastaminen ja kunnostaminen. Vanhoja kiinteistöjä koskee väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustöiden yhteydessä. Kunnostamisvelvollisuuden mukaan rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevan korjaus- tai muutostyön ja käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä rakennuksessa oleva väestönsuoja kunnostetaan siten, että väestönsuoja täyttää soveltuvin osin väestönsuojalle toimenpiteen toteuttamisajankohtana asetetut teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset. Rakennuksessa sijaitsevan suojan kunto ja käyttövalmius on rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla. Suojan omistaja huolehtii siitä, että suoja laitteineen pysyy kunnossa ja että siellä on suojan kuntoon laittamiseksi ja hätätilanteita varten tarpeelliset työkalut. Jos väestönsuojaa käytetään muuten kuin väestönsuojana, se on voitava kunnostaa väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja väestönsuojalaitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa. S1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien LVIlaitteista julkaistiin vuonna 1986 ohje padotusventtiilikaivoista LVI , joka uusittiin ohjeella LVI Vuonna 2005 julkaistiin ohjeet S1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien LVI-laitteista LVI Ne uusittiin vuonna 2012 LVI-ohjeilla LVI S1-luokan teräsbetonisten väestönsuojien LVIS-laitteet ja LVI Padotusventtiilikaivo. Niillä korvattiin myös erillinen ohje väestönsuojan sulku- ja padotusventtiililattiakaivosta. Vuonna 2012 julkaistuja ohjeita laativat toimistoinsinööri Pekka Rajajärvi, Rakennustieto Oy:stä Viljo Lukkarinen, KH-kortiston päätoimittaja Ilmo Rekonen, LVIkortiston päätoimittaja Tiina Strand ja LVI-toimittaja Heikki Nieminen. 44

3 Kuva 1. RT-ohjekortti RT Väestönsuoja, esimerkki luettelointia varten tarvittavasta piirustuksesta (2 s.), vuodelta

4 46

5 Kuva 2. RT-ohjekortti RT Väestönsuojat, normaalit, yleisiä määräyksiä (3 s.), vuodelta

6 48

7 49

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio SISÄASIAINMINISTERIÖ Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio Työryhmämuistio SM059:00/2012 31.3.2013 1 Sisäasiainministeriölle Sisäasiainministeriö asetti

Lisätiedot

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012 Kokouskutsu s. 4 Pelastuskoirasivut s. 34-43 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat HELSINGIN VÄESTÖNSUOJELUYHDISTYS RY

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1380 1385. Laki. N:o 1380

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1380 1385. Laki. N:o 1380 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1380 1385 SISÄLLYS N:o Sivu 1380 Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta... 4181 1381 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet:

RAKENNUSVALVONTAMAKSUT 2014. Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: JOENSUUN KAUPUNKI 1 MAKSUT 2014 Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet: 1 Yleistä 2 2 Rakennuslupamaksut 2 3 Toimenpidelupamaksut 3 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut 4 5

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2-2011 Kokouskutsu s. 4 Ajankohtaista talosuojelussa s. 11 Pelastuskoirasivut 24-30 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat HELSINGIN

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tekninen johtaja 2.5.2011 Hannu Olamo VALTIONEUVOSTON ASETUS VÄESTÖNSUOJAN LAITTEISTA JA VARUSTEISTA

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tekninen johtaja 2.5.2011 Hannu Olamo VALTIONEUVOSTON ASETUS VÄESTÖNSUOJAN LAITTEISTA JA VARUSTEISTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Tekninen johtaja 2.5.2011 Hannu Olamo VALTIONEUVOSTON ASETUS VÄESTÖNSUOJAN LAITTEISTA JA VARUSTEISTA Taustatietoja ja säädösperusta Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojan

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio

Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO 1 Jaana Rajakko 30.9.2005 SM015:00/2005 Sisäasiainministeriön asetuksen perustelumuistio Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 1. Asetuksen

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN RAKENNUSJÄRJESTYS PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2011

PYHÄJÄRVISEUDUN RAKENNUSJÄRJESTYS PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2011 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2011 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 I LUKU YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 II LUKU TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS... 3 3

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot