Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Itsenäisen Kurun aikana kaikki kunnan koulut oli nimetty kou lun sijaintipaikan mukaan. Tällä perusteella nimettiin vuon na 1999 myös Keihäslahden koulu, joka muodostettiin yh te näi sek si peruskouluksi samoissa kiinteistöissä toi mi neis ta Kirkonkylän ala-asteesta ja Kurun yläasteesta. Kurun kunta liitettiin osaksi Ylöjärven kaupunkia vuonna Tällä hetkellä Keihäslahden koulu on ainoa entisen Ku run kunnan alueella toimiva koulu. Esitämme, että Kei häs lah den koulun nimi muutettaisiin Kurun Yh te näis kou luk si, jolloin koulun nimi kuvaisi koulun sijaintia ja rakennetta pa rem min kuin nykyinen. Nimi saattaisi lisäksi vahvistaa po si tii vi ses ti kurulaista identiteettiä. Kurussa Leena Törmä Jaana Tiura Anja Elomaa Kuru-neuvoston pj Kuru-seura ry:n pj Keihäslahden koulun rehtori" Lisätiedot Matti Hursti, p , Sivistysjohtaja ehdottaa: Koulutuslautakunta päättää muuttaa Keihäslahden koulun uu dek si nimeksi "Kurun Yhtenäiskoulu" lukien. Päätös Koulutuslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian val mis te luun seuraavaan kokoukseen ja pyytää siihen kaikilta kol mel ta esityksen tehneeltä taholta uudet, viralliset lau sun not Kei häs lah den koulun nimen muuttamisesta Kurun Yh te näis kou luk si KOULTK 87 Uudet lausunnot Koulutuslautakunnan pyytämät uudet, viralliset lausunnot on saa tu kaikilta kolmelta taholta: Kuru-neuvostolta, Ku ru-seu ral ta ja

2 Keihäslahden koulun rehtorilta. Kuru-neuvoston lausunto Kuru-neuvosto päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa Kei häs lah den koulun nimeksi Kurun Yhtenäiskoulua. Ää nes tys tu los: Kurun Yhtenäiskoulu 4 ääntä, Kurun Keihäslahden Yh te näis kou lu 2 ääntä, yksi äänesti tyhjää. Kuru-seura ry:n lausunto Kuru-seura ry päätti yksimielisesti kannattaa Keihäslahden kou lun nimen muuttamista Kurun Yhtenäiskouluksi, koska se kuvastaisi paremmin koulun sijaintia ja sen rakennetta. Keihäslahden koulun rehtori Anja Elomaan lausunto Rehtori Anja Elomaa esittää, että Keihäslahden koulun nimi muu tetaan Kurun Yhtenäiskouluksi. Perustelut: Rehtorina ar vos tan, että koulun nimi kertoo lyhyesti koulun sijainnin ja kou lu muo don. Kurun Yhtenäiskoulu kertoo, että koulu si jait see Kurun kaupunginosassa Ylöjärvellä ja se antaa pe rus ope tus ta vuosiluokilla 1-9. Adressit Keihäslahden koulun nimen säilyttämisen puolesta Koulutuslautakunnalle on toimitettu kaksi adressia Keihäslahden koulun nimen säilyttämisen puo les ta Eila Hoikan toimittama adressi, 145 allekirjoitusta "Asia: Keihäslahden koulun nimen muuttaminen Me kaikki allekirjoittaneet toivomme, että nimeä ei muu tet tai si. Meille kaikille peruskurulaisille ja etenkin niille, jotka ovat ky seis tä koulua käyneet, on asia tärkeä. Vaikka listoilla on ni men kohdalla muita paikkakuntia, on kysymyksessä täältä läh töi sin olevia ja täällä koulua käyneitä henkilöitä tai jäl ke läi siä. Puhuessamme, Keihäslahden koulu nimenä on tuttu ja kaikki tietävät, mistä koulusta on kyse. Kurun yh te näis kou lu tuntuu kovin vieraalta nimeksi. Eihän ylö jär ve läiset kään tunnu tietävän, missä heidän yhtenäiskoulunsa sijait see. Sitä paitsi joillakin paikkakunnilla on nimien muutosten jälkeen palattu takaisin vanhoihin hyviksi havaittuihin nimiin. Ku ru-neuvos ton, Kuru-seuran ja Keihäslahden koulun reh to rin tekemässä esityksessä vedotaan siihen, että uusi ni mi vah vis tai si kurulaista identiteettiä. Uskomme, että asia on ihan päinvastoin. Ei ole hyvä, kun kaikki entinen ha lu taan muut taa. Esityksen takana lienee ihan muut intressit ja mik si vähän salassa ehdotus alkuunpantu? Toivomme, että koulutuslautakunta käsittelee asian oi keu den mu kaises ti ja ottaa toiveemme huomioon. Kurussa 17. päivänä syyskuuta 2013 Toimeksisaaneena Eila Hoikka, Keihäslahden koulun en ti nen oppilas ja paluumuuttaja"

3 Kaija Kivimäen toimittama adressi, 63 allekirjoitusta "Tämä liitteenä oleva adressi on koottu Pohjois-Kurussa. Pos ti tan myös tämän adressin käyttöönne ensi tilassa. Allekirjoittajina on 63 nimeä, nykyisiä ja entisiä kurulaisia kuin myös kurulaisia kesäasukkaita. Kaikki allekirjoittaneet ko ke vat Keihäslahden Koulun nimen säilyttämisen tärkeäksi asiak si entisessä Kurussa. Paikallinen identiteetti ni men omaan korostuu VAIN säilyttämällä entinen nimi. Peräti kummallisena asiana pidettiin sitä, että aloite oli läh te nyt liikkeelle kolmen KURULAISEN ihmisen al le kir joit ta mana. Ihmeteltiin, kuinka viiden kilometrin säteisen ympyrän si säl lä asuvien ihmisten mielipiteet voivat niin järkyttävällä ta val la erota valtaväestön mielipiteistä. Kaksi allekirjoittajista toi mii KuruSeurassa ja KuruNeuvostossa, kaksi on opet ta ja kun taa ja mukana koulun vanhempainyhdistyksessä. Var sin sup pea piiri tällaiseen katsantokantaan kolmella ih mi sel lä. Tässä adressissa on 63 nimeä; kaksikymmentäyksi kertaa enem män kuin aloitteen allekirjoituksia. Alueellisesti laajalti, ent. kuntakeskuksesta 48 km pohjoiseen päin, kuin myös kun ta kes kukses sa ja Poikeluksessa. Onneksi sattumalta asia tuli esille. Lähihistoriassa jo Kurun kun nan olemassaolon aikana on tehty esim. Itä-Aureen Kou lun nimen muutos yht äkkiä Pohjois-Kurun kouluksi vain lau ta kun nan päätöksellä, joka tuli esiin nk. ilmoitusasiana. Tar koi tus oli tässäkin ilmeisesti tehdä nimimuutos salaisesti, ei vät kä aloitteen allekirjoittajat voineet ymmärtää sitä, kuin ka tärkeä asia tämä kurulaisille on. Säilyttäkää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Keihäslahden Kou lun nimi ennallaan - viittaan julkisuudessa olleisiin leh ti kir joi tuk siin ja adressin allekirjoittaneitten määrään Kurussa. Pyy dän erityisesti huomioimaan sen, että allekirjoittajina on myös NUORISOA. Toivon kuntalaisten aloitteellisuuden asian puolesta kan ta van hedelmää ja johtavan nimenmuutosasian hyl kää mi seen. Samalla toivon vastaisen varalle käsiteltävien asioit ten julkistamisen tapahtuvan jatkossa automaattisesti. On mur heel lis ta nähdä kurulaisia edustavien ihmisten mu ren ta van kurulaisten kulttuuria ja identiteettiä. Kyseessä ei ole "pik ku asia" tai "mitätön juttu". Yst.terv. Kaija Kivimäki" Lausunnot ja adressit ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ko koukses sa.

4 Keihäslahden koulun nimiasia on synnyttänyt Kurussa sel keän vastakkainasettelun. Kuru-neuvosto, Kuru-seura ry. se kä Keihäslahden koulun rehtori kannattavat nimen muut ta mis ta Kurun Yhtenäiskouluksi. Perusteluiksi on todettu se, et tä uusi nimi kuvaisi selkeästi koulumuodon ja koulun si jain nin. Nimen muutosta vastustavat adressin allekirjoittajat (yh teen sä 208 nimeä) vetoavat etenkin koulun perinteisen ni men ja kurulaisen identiteetin säilyttämiseen. Muutoksen vas tus ta jat viittaavat myös Kurun kunnan ai kai siin ta pah tu miin, jolloin Itä-Aureen koulun nimi muutettiin Pohjois-Ku run kou luk si. Päätöksenteon näkökulmasta tilanne on hankala. Mitkä te ki jät tässä asiassa ovat ratkaisevia: lausuntojen pätevyys ja edus tuk sel li suus, nimen muuttamisen perusteet vai nimen säi lyt tä mi sen perusteet? Lausuntojen pätevyyttä, nimen muuttamisen ja säi lyt tä mi sen perusteita on vaikea asettaa pätevyysjärjestykseen. Kou lul la on ollut ja on edelleen yhteiskunnassamme kak sois roo li: koulun on samaan aikaan oltava sekä perinteiden vaa li ja että aktiivinen toimintansa uudistaja. Missään ei oh ja ta sitä, kummalle näkökulmalle on annettava tässä ajassa enem män painoarvoa. Lausuntojen edustuksellisuuden arviointi on helpompaa. On pe rustel tua ajatella, että Kuru-neuvosto, Kuru-seura ry. ja Kei häs lah den koulun rehtori yhdessä edustavat huo mat ta vas ti suurempaa kuin 208 henkilön joukkoa. On myös epä us kot ta vaa, että em. toimijat olisivat lähteneet esittämään ni men muutosta kevein perustein, vain muutaman henkilön mie li pi tei den pohjalta. Ylöjärvellä koulut on nimetty kaupunginosien mukaan. Poik keuk se na on ainoastaan Ylöjärven Yhtenäiskoulu (ent. Kir kon ky län koulu), joka sijaitsee Soppeenmäessä. Koulun ni meä mis tä ohjasi se, että koulun nimeä ei haluttu sekoittaa Sop peen har jun kouluun. Nimet "Soppeenmäen koulu" ja "Sop peen har jun koulu" olisivat todennäköisesti aiheuttaneet häm min kiä. Koko kaupunkia palvelevat Vanha koulu (ent. Loi lan koulu) ja Ylöjärven lukio ovat luonnollisesti nimetty il man viittausta kaupunginosaan. Opetuksen järjestäjän näkökulmasta katsottuna Ylöjärvellä on nyt Kurun kaupunginosa, mutta ei Keihäslahden kau pun gin osaa. Koulun nimen muuttamiseen ei ole pakkoa, mutta ei es tet tä kään. Asia on täysin koulutuslautakunnan päätettävissä. Ku ten edellä selosteosasta selviää, Ylöjärvellä on melko hil jat tain tehty kaksi koulujen nimimuutosta. Kirkonkylän kou lus ta tuli Ylöjärven Yhtenäiskoulu ja Loilan koulusta (eri tyis kou lu) Vanha koulu. Entisten nimien perään ei kukaan ole hai kail lut. Osittaisena nimimuutoksena voidaan pitää Kou lu tus kes kus Valoa, jonka sisällä toimii Ylöjärven lukio.

5 Jos tätä asiaa halutaan vielä harkita, voitaisiin mielipiteitä kar toit taa neuvoa antavalla Wilma-kyselyllä koulun oppilailta ja heidän vanhemmiltaan sekä koulun henkilökunnalta. Sil loin olisi kaikkia osallisia sidosryhmiä kuultu kattavasti. Lisätiedot Matti Hursti, p , Sivistysjohtaja ehdottaa: Koulutuslautakunta päättää, että Keihäslahden nimen muut ta mi ses ta järjestetään mielipidekysely Wilmassa, joka koh dis te taan koulun oppilaiden vanhemmille, luokkien op pi lail le sekä koulun henkilökunnalle. Päätös Keskustelun kuluessa jäsen Hirvonen jäsen Lammin kan nat ta ma na ehdotti, että Keihäslahden koulun nimen muut ta mis ta koskeva päätös tehdään tässä kokouksessa. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu eh do tus, pu heen joh ta ja esitti suo ri tet ta vak si ää nes tyk sen kä den nos tol la si ten, että ne, jot ka kan nat ta vat pohjaehdotusta ää nes tä vät jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Hirvosen eh do tus ta, ää nes tä vät ei. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ään tä (Koivisto, Lehtonen, Paldanius, Röp pä nen, Ukon mä ki) ja 5 ei-ääntä (Hirvonen, Ka mi nen, Lam mi, Ojares, Savela), jä sen Törmälän äänestäessä tyhjää, joten pu heen joh ta ja to te si, että äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee eli Kei häs lah den koulun nimen muuttamista koskeva pää tös teh dään tässä kokouksessa. --- Asian käsittelyä jatkettaessa jäsen Koivisto jäsen Lammin kan nat tama na ehdotti, että Keihäslahden koulun nimi muu te taan Kurun Yhtenäiskouluksi. Koulutuslautakunta päätti yksimielisesti muuttaa Kei häs lah den koulun nimen Ku run Yhtenäiskouluksi alkaen. ---