ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA"

Transkriptio

1 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Orimattilan kaupungille, Orimattilan yhteiskoulun perusopetuksen teknisen työn opetuksessa käytettävistä koneista, laitteista ja varusteista, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden Luokkatilan (varusteiden) informatiivisuuteen, yksiselitteisyyteen ja yhdenmukaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Hankinta toteutetaan kokonaisuutena, jossa toimittaja vastaa tilan toiminnallisuuden viimeistelystä, työturvamerkinnöistä ja käyttökoulutuksesta. Tarjoajilta edellytetään laajaa oppiaineen tuntemusta sekä kokemusta vastaavien kohteiden toteuttamisesta. Tavoitteena on toteuttaa käyttövalmis kokonaisuus yleissivistävän teknisen työn luokkatiloihin sähkö- ja muoviteknologian sekä automaation, robotiikan ja tietokoneavusteisen suunnittelun ja -työstön opetukseen. Kilpailutuksen kohteena oleva varustus täydentää 2013 saneerattuja teknisen työn tiloja. Tilaaja varaa oikeuden tarvittaessa vähäisiin muutoksiin sisältöjen osalta tilausvaiheessa. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus HILMA- palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntö on sähköisenä saatavilla kaupungin internet-sivuilla osiosta Ajankohtaista > Kuulutukset. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, toiminnalliset ja tekniset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten Tarjousten vertailussa suljetaan pois tarjous, jos 1. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, 2. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, tai 3. tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteen laadulle ja ominaisuuksille asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden Hankinnan kohde Osatarjous Hankinnan kohteena on Orimattilan yhteiskoulun teknisen työn sähkö- ja muoviteknologian opetustilan koneet, laitteet ja varusteet sekä kalusteet (liitteen 1) tarjouslomakkeella esitettyjen ja eriteltyjen ominaisuuksien ja vaatimuksien Osatarjoukset hyväksytään (liitteen 1) tarjouslomakkeilla esitettyjen ja eriteltyjen tuoteryhmien

2 2 Rinnakkais- ja vaihtoehtoiset tarjoukset Hankinnan jakaminen Toimitusaika Hinnat Rinnakkais- tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankinta voidaan jakaa (liitteen 1) tarjouslomakkeissa esitettyjen tuoteryhmien Tarkka toimitusaika ilmoitetaan tilaajan toimesta myöhemmin. Alustava toimitusaika on viikko 31 / Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (alv 0%) kiinteinä euromääräisinä nettohintoina, joissa kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty. Hintojen tulee sisältää kaikki toimituksista, asennuksista, sijoittelusta ja nimikoinneista aiheutuvat kustannukset. Hintoihin tulee sisällyttää käytönopastus kaikille koneille ja laitteille vähintään liitteessä (liite 1) mainituin ehdoin. Mitään erikseen veloitettavia kustannuksia ei hyväksytä. Tarjoushinnat tuotekohtaisesti on ilmoitettava tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle (liite 1). Lisäksi tarjoukseen tulee liittää tarjottavien tuotteiden yhteenlaskettu hinta tarjouspyynnössä esiteltyjen ja eriteltyjen tuoteryhmien Laskutus Laskun maksamisen edellytyksenä on, että sovittu toimitus on hyväksytysti suoritettu, tavara tarkastettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Laskutusosoite OVT-tunnus / Verkkolaskutusosoite Operaattori Logica Suomi Oyj Välittäjätunnus Laskutuslisää ei hyväksytä. Maksuehdot Tarjouksen pyydämme maksuehdolla 14 päivää netto laskun päiväyksestä ja Jyse 2009 tavaratoimitusten ehdot. Viivästyskorko on korkolain 4 1 mom. mukainen. Alihankkija Toimitusehdot Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan käyttämät alihankkijat. Toimittajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan. Toimitusosoite Orimattilan yhteiskoulu, Koulutie 17, Orimattila Koneet ja laitteet sekä kalusteet ja varusteet on toimitettava paikoilleen asennettuina ja pakkausmateriaalit pois kuljetettuina, ellei tilauksen yhteydessä tilaaja toisin määritä. Koneet ja laitteet tulee olla puhdistettuja varastorasvoista yms. epäpuhtauksista ja niiden suojalaitteet, terät yms. varusteet tulee olla asianmukaisesti paikoilleen asennettuja ja niiden tulee olla kaikilta osin käyttövalmiita. Koneisiin ja laitteisiin mahdollisesti asennettavat luvatonta käyttöä estävät manuaaliset / mekaaniset lukot tulee sarjoittaa siten, että sama avain käy kaikkiin lukkoihin tilaajan määrittämässä sarjassa. Käyttöönottotarkastus Tilaajan edustaja suorittaa järjestelmien, koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastuksen ja laatii siitä pöytäkirjan. Toimittajan on sitouduttava poistamaan toimittamistaan koneista, laitteista ja varusteista tilan käyttöönottotarkastuksessa havaitut viat ja puutteet.

3 3 Käytönopastus Huolto- ja varaosapalvelut Toimittaja antaa varustamisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tilaajalle käytönopastuksen käyttöpaikalla Orimattilan yhteiskoulussa. Toimittaja laatii käytönopastuksesta todistuksen, missä mainitaan opastuksen antaja, opastuksen saaneet henkilöt ja opastetut koneet ja laitteet. Käytönopastuksen ajankohdasta sovitaan toimittajan ja tilaajan kesken. Edellytämme tarjottaville koneille ja laitteille sekä varusteille ja kalusteille huoltoja varaosapalvelulle enintään 21 arkipäivän mittaista vasteaikaa. Tarjouksessa on ilmoitettava huolto- ja varaosapalvelut tarjoavan yrityksen nimi ja sijaintipaikkakunta sekä huollon ja varaosapalvelun vasteaika. Huoltopalvelu on oltava tilaajan halutessa tilattavissa myös tuotteen sijaintipaikalle Orimattilaan. Kaikki huolto- ja varaosapalvelu tulee antaa suomen kielellä. Takuuaika Ympäristövaikutukset Tarjoajan kelpoisuus Tarjottujen koneiden ja laitteiden takuuaika ja -ehdot tulee mainita tarjouksessa. Edellytämme tarjottaville tuotteille vähintään 24 kuukauden takuuaikaa. Takuuaikaisiin korjauksiin on sisällyttävä kaikki työ- ja varaosakulut, matkalähetys- ym. kulut sekä mahdolliset päivärahat ja yöpymiskustannukset. Tarjoukseen tulee liittää selvitys ympäristöasioiden huomioimisesta. Tarjoukseen on liitettävä yleinen selvitys ja referenssilista vastaavista kohteista. Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen sisältö ja liitteet Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksen laatimiskielen tulee olla suomi. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjouspyynnön mukaisesti eritellyt kattavat tuotetiedot ja kuvat koneista, laitteista ja varusteista. Tiedot on esitettävä niin tarkasti, että tarjousten laadun ja käyttötarkoitukseensa soveltuvuuden arviointi sekä vertailu on mahdollista tehdä pelkästään tarjousasiakirjojen perusteella. Tilaajat pitävät oikeuden pyytää laadun arvioimiseksi vaadittavia lisäselvityksiä ja mallikappaleita arvioitavaksi. Tilaaja edellyttää, että tarjoaja järjestää tarvittaessa mahdollisuuden tutustua tarjottaviin tuotteisiin ja kalusteisiin. Tarjoajien kelpoisuuden arvioimiseksi tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y- tunnus ja tarjoukseen on liitettävä: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista Vakuutusyhtiön / -yhtiöiden todistukset: o lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen suorittamisesta o lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Orimattilan kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

4 4 Päätöksentekoperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoukset arvioidaan ja vertaillaan tilaajan erikseen asettamassa työryhmässä. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjottavalle tuotteelle asetetut minimivaatimukset, vertaillaan seuraavasti (painoarvoprosentti): Koneet, laitteet ja varusteet hinta tarjouslomakkeella (liite 1) annettujen hintojen 45 % perusteella takuuaika vähimmäisvaatimusten ylittävältä osalta 5 % huolto- ja varaosapalvelun vasteaika vähimmäisvaatimuksen 5 % alittavalta osalta koneiden ja laitteiden laatu, toiminnalliset ja tekniset 25 % ominaisuudet sekä soveltuvuus opetuskäyttöön tarjoajan asiantuntemus ja osaaminen perusopetuksen 10 % teknisen työn alalta käyttökoulutuksen laajuus 10 % Kalusteet ja varusteet hinta tarjouslomakkeilla (liite 1) annettujen hintojen 40 % perusteella takuuaika vähimmäisvaatimusten ylittävältä osalta 5 % huolto- ja varaosapalvelun vasteaika vähimmäisvaatimuksen 5 % alittavalta osalta laatu ja pedagogiset innovaatiot 30 % tarjoajan asiantuntemus ja osaaminen perusopetuksen 10 % teknisen työn alalta kokonaistoimitus 10 % Hylkäämisperusteet Sopimusehdot Tarjouslomakkeiden (liite 1) kohdassa Ominaisuudet ja vaatimukset esitetyt vaateet ovat ehdottomia. Tarjous hylätään, jos se ei täytä em. kohtia tai ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lain voiman. Tilaaja varaa sopimuksen tekovaiheessa oikeuden tarvittaessa vähäisiin muutoksiin sisältöjen osalta. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 TAVARAT 4. Tarjous Tilauksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esimerkiksi hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja ja oman alansa ehtoja, tarjouksessa on selkeästi käytävä ilmi miltä osin niitä sovelletaan.

5 5 Asiakirjojen julkisuus Tarjouksen voimassa olo Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Mikäli liikeja ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- ja ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ei ole liikesalaisuus. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu sopimus, kuitenkin enintään kahden kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjousten palautus Tarjouslomake / tarjous palautetaan kahtena kappaleena paperitulosteina sekä sähköisesti tallennettuna virustarkastetulla USB-muistitikulla Microsoft Excel 2003 ja pdf -formaateissa viimeistään klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS PAPPILANTIE 2, PL ORIMATTILA Kuoressa on oltava merkintä ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN, VARUSTEIDEN JA KALUSTEIDEN HANKINTA Lisätiedot Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä klo mennessä sähköpostitse osoitteella vastaukset toimitetaan kaikille kyselyn jättäneille, mikäli he ovat toimittaneet sähköpostiosoitteensa tilaajalle. Sähköpostin otsikkona tulee olla Lisätietopyyntö: ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA. Liitteet Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Pohjapiirustus

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tyrnävän kunta Sivistysosasto 11.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta

Lisätiedot

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma

3. kustannuslaskelma työn vaiheista (hintakuoressa) 4. esitys työn kuvauksesta ja tarkemmasta aikataulusta, tarjoajan työohjelma TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KESKUSTABAROMETRIN LAATIMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun keskustabarometrin laadinnasta. Pyydämme jättämään

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista OULAISTEN KAUPUNKI Hallintokeskus Kirje 14.1.2013 JHTT - yhteisöt Tarjouspyyntö Oulaisten kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN

TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ 27.6.2013 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNITELMAN 2030 UUDISTAMINEN Hankintamenettely Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat. Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Tarjouspyyntö on nähtävissä kaupungin internetsivuilla www.seinajoki.fi/hankinnat. Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. MATERIAALIHALLINTO 9.9.2015 TP 15149 PRUUKIN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEET, LAITTEET JA KALUSTEET TARJOUSPYYNTÖ Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa tarjoustanne Pruukin yhtenäiskoulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä työstä.

Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä työstä. TARJOUSPYYNTÖ 139/43/2007 TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN KUVATIETOKANTA 1. Tarjouspyynnön kohde Pyydämme tarjoustanne Taideteollisen korkeakoulun kuvatietokannan perusjärjestelmästä ja sen käyttöönottoon

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot