Tarjouskilpailu uusiutuvan energian edistämiskeinona GreenStream Network

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouskilpailu uusiutuvan energian edistämiskeinona. 7.11.2014 GreenStream Network"

Transkriptio

1 Tarjouskilpailu uusiutuvan energian edistämiskeinona GreenStream Network

2 Vuoden 2020 tuulivoimatavoite saavutetaan jo 2018 Päätökset tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian edistämisestä tehtävä seuraavan vaalikauden alkupuolella Tuulivoima on tällä hetkellä kustannustehokkain sähköntuotantomuoto (mm. ruotsalaisen Elforskin tuore selvitys) ja se työllistää Suomessa laajasti On tärkeää, että tuulivoiman rakentamisen edellytykset varmistetaan myös, kun nykyiset tavoitteet täyttyvät. Tuulivoimatavoite tullaan saavuttamaan mahdollisesti jo noin kaksi vuotta etuajassa Mikäli tuulivoimarakentaminen seisahtuisi, tästä seuraisi merkittäviä työllisyystappioita, osaamis- ja muiden resurssien rapautumista, tuulivoiman suotuisan kustannuskehityksen pysähtymistä, sekä muita yhteiskunnallisia kustannuksia Tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian tukemista tulee kuitenkin kehittää markkinaehtoisempaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan Tuulivoima-ala esittää, että Uusiutuvan energian tuotantomuodoille asetetaan kunnianhimoinen tavoite vuodelle 2030 Tavoitteen saavuttamisen keskeisin mekanismi on tuotantomenetelmäpohjainen tarjouskilpailumenettely Tuulivoima-ala on valmis harkitsemaan teknologianeutraalia kilpailutusta, jossa eri uusiutuvan energian tuotantomuodot kilpailevat keskenään, jolloin yksittäisille tuotantomuodoille ei asetettaisi erillisiä tavoitteita 2

3 Tuulivoima on kilpailukykyinen sähköntuotantomuoto Eräillä suurilla markkinoilla tuulivoima on monissa tapauksissa kilpailukykyinen ilman tukia jo tänään Turbiinihintojen lasku viime vuosina yhdistettynä turbiinien tuottavuuden paranemiseen on laskenut tuulivoiman tuotantokustannuksia edelleen merkittävästi Parhailla paikoilla tuulivoima voi olla lähes kannattavaa ilman tukia jo nykyään, ja tarvittavan tukitason voidaan olettaa olevan selvästi nykyistä alempi vuonna 2020 Tuoreen selvityksen mukaan USA:ssa maalle rakennettavan tuulivoiman todelliset tuista puhdistetut myyntihinnat pitkissä sopimuksissa (tyypillisesti 20 vuotta) ovat uusissa laitoksissa välillä USD/MWh, karkeasti ottaen samaa suuruusluokkaa tukkusähkön hinnan kanssa USA:ssa (Lazard 2014, Saksassa Fraunhofer arvioi vuonna 2013 maatuulivoiman tuotantokustannushaarukaksi EUR/MWh, sijaintipaikasta riippuen (Fraunhofer 2013, Mikäli tuulivoimamarkkinan annetaan edelleen kehittyä vuoden 2020 jälkeen ja sen edistämisessä otetaan käyttöön kustannustehokkaita edistämiskeinoja, voidaan Suomessakin saavuttaa tuulivoimalle hintataso, joka on kilpailukykyinen sähkömarkkinoilla lopulta ilman tukia Suomessa tuulivoiman toteutuneet huipunkäyttöajat ovat erittäin kilpailukykyisiä kansainväliseen tasoon verrattuna; Suomessa todistettavasti tuulee hyvin, joskin parhaat paikat rakennetaan ensin 3

4 Lähtökohdat tukimekanismille Tuulivoima tarvitsee vähemmän tukea mutta enemmän hintavakautta Kiinteä pitkäaikainen hinnoittelu ( tariffi tai PPA ) pääoman tuottovaatimuksen varmistamiseksi on osoittautunut pääsääntöisesti toimivimmaksi edistämiskeinoksi Myös muun tyyppisissä järjestelmissä tuottajat ovat pyrkineet sopimaan ostajien kanssa pitkäaikaisia kiinteähintaisia sopimuksia (esim. ostovelvoitejärjestelmät), vaikka ne eivät sinällään velvoittaisi siihen Suomen nykyinen tukijärjestelmä on pääosiltaan hyvä ja toimiva, sitä ei kannata uusia kokonaan Voitaisiin puhua myös kilpailutetusta tariffista, jolloin järjestelmä voisi perustua nykyiseen vain sillä muutoksella, että taso ei määräytyisi hallinnollisesti vaan tarjouskilpailun perusteella Kun tuotannon hinta on varmistettu riittävä pitkäksi aikaa, sijoittajat kilpailevat operatiivisen vaiheen tuottovaatimuksen kohtuulliseksi Esimerkiksi Suomen nykyisessä tilanteessa sijoittajat eivät siten saa ylituottoa, elleivät ota hankekehitysriskiä Mahdollinen preemio syntyy hankekehitysvaiheessa, joka oletettavasti kärsisi arvoketjussa eniten kustannustehokkuuden ja/tai kilpailullisuuden lisäämisessä nykyiseen tilanteeseen verrattuna Keskeiseksi tukimekanismin haasteeksi muodostuu siten hankekehityksen riittävän volyymin ja laadun varmistaminen Tässä tuoton ohella keskeisenä keinona myös hankekehityksen riskien ja kustannusten vähentäminen 4

5 Julkinen tarjouskilpailumenettely: ehdotus Säilytetään tuulisähkölle pitkä kiinteä hintataso mutta hintatason annetaan määräytyä markkinoilla Tariffitason kilpailuttaminen ; vastaava tariffimalli kuin nykyään, mutta hintataso kilpailutetaan. Hyvin yksinkertainen menettely, jossa säilytetään nykyisen menettelyn hyvät puolet Vuosittainen kilpailutus markkinoiden jatkuvuuden ja toimintaedellytysten ylläpitämiseksi; yhden kierroksen suljettu tarjouskilpailu yhdessä kaikille uusiutuviin perustuville tuotantomuodoille (markkinaehtoisuus ja riittävä volyymi) Hankkeilta edellytetään edistynyttä kehitysvaihetta ja kehittäjiltä vahvaa sitoutumista hankkeen toteutukseen luvitus / kaavoitus pitkällä, verkkoonliityntä varmistettu, tuulimittaukset ja tuotantoarviot tehtynä, turbiinitoimitussopimus allekirjoitettavissa, rahoitus järjestettynä Tarjous- ja toimitustakuut tarjouskilpailuun osallistuvilta yrityksiltä Hankekehittäjien riskit ovat selvästi tariffijärjestelmää suuremmat, jolloin keskeistä panostaminen hankekehityksen epävarmuuksien vähentämiseen ja sen laadun ja volyymin ylläpitoon Mikäli hallinnosta ei löydy kykyä kaavoitus- ja luvitusriskin merkittävään vähentämiseen ja julkisen hankintabyrokratian virtaviivaistamiseen, kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto ei välttämättä ole toimiva rakenne Tulee kiinnittää erityistä huomiota hankekehittäjien toimintaedellytyksiin kokonaisvaltaisesti; ei pelkästään uusi tukimekanismi Julkisen sektorin hallinnoima, esimerkiksi erillinen yksikkö Energiavirastossa Yksi haaste on julkisten hankintojen sääntely; järjestelmä olisi pystyttävä pitämään kevyenä ja dynaamisena Toteutettavissa EU-säännösten puitteissa 5

6 Julkisen tarjouskilpailun kokonaispaketti: porkkanat Mahdollistavat ja tukevat toimenpiteet Siirtymäjaksona takuuhinta tuottajille ensimmäisissä kilpailuissa Takuuhintataso kaikille tarjoajille, joka olisi käytännössä tariffijärjestelmä, mutta taso olisi niin alhainen, että vain parhaat hankkeet voisivat olla kannattavia tällä tasolla Kaikki, jotka pystyvät tarjoamaan tämän tason, saisivat pitkäaikaisen sopimuksen kyseisellä hintatasolla Tarjoaa kaikille tarjoajille periaatteessa varman mahdollisuuden (kuten nykyinen tariffijärjestelmä) Näiden jälkeen kilpailutuksessa valittaisiin edullisimmat tarjoukset kunnes tavoiteltu kapasiteetti on täynnä Kaava- ja lupaprosessin epävarmuuden vähentäminen Kuntien ja valtion tulee pystyä koordinoimaan toimintaansa siten, että pystytään osoittamaan paikkoja, joissa hankkeiden kaava- ja lupakysymykset voidaan suurella todennäköisyydellä varmistaa Hankekehittäjillä tulee olla nykyistä paremmat mahdollisuudet arvioida tätä todennäköisyyttä ja prosessin aikajännettä; sääntöjen yhdenmukaistaminen ja läpinäkyvyys Nykyinen tariffijärjestelmä on hyvä mahdollisuus rakentaa tällaiset puitteet markkinaehtoista vaihetta varten Neuvonantopalveluita hankekehittäjille Kustannusten ja riskien vähentämiseksi hankekehittäjille voitaisiin tarjota koordinoidusti esimerkiksi juridisia, teknisiä ja rahoituksellisia palveluita hankekehityksessä Itsenäinen hallinnointiyksikkö Energiaviraston alaisuudessa Fasilitaattori eikä regulaattori ; aktiivinen vuorovaikutus markkinatoimijoiden kanssa Kaksisuuntainen viestintä: läpinäkyvyys ehdoista ja arviointiprosessista, mutta myös prosessin jatkuva hiominen markkinatoimijoiden palautteen perusteella 6

7 Julkisen tarjouskilpailun kokonaispaketti: kepit Vaatimukset ja sanktiot hankekehittäjille sitoutumisen varmistamiseksi Tarjouskilpailuissa keskeisin ongelma on ollut low-balling ; tarjouksia tehdään heppoiselta pohjalta ja ylioptimistisin laskentaoletuksin, tavoitteena pärjätä kilpailutuksessa ja saada siten optio hankkeen toteutukselle Eräissä järjestelmissä hintatasot ovatkin laskeneet voimakkaasti mutta hankkeet eivät lopulta ole toteutuneet Liian kovat vaatimukset ja sanktiot taas lisäävät hankekehityksen kustannuksia ja riskejä ja voivat siten karkoittaa hankekehittäjiä Kyseessä tasapainon etsiminen osin ristiriitaisten tavoitteiden välillä, tyypillisiä mekanismeja ovat esimerkiksi: Hankkeiden tulee olla edistyneessä vaiheessa Hankkeen tulee olla luvitettu tai riittävän pitkällä prosessissa (tai siitä saa lisäpisteitä), verkkoonliityntä varmistettu, asianmukaiset tuulimittaukset ja tuotantoarviot tehtynä, turbiinitoimitussopimus allekirjoitettavissa, rahoitus varmistettuna (konditionaalisena vain tarjouskilpailussa menestymiselle) Hankekehittäjiltä vaadittavat takuut Tarjoustakuu (esim 10,000 EUR/MW), asetettava tarjouksen jättämisen yhteydessä; toimitustakuu (esim 20,000 EUR/MW), joka voittaneiden tarjoajien on asetettava tarjouskilpailun jälkeen Tarjoustakuun saa takaisin tarjouskilpailun jälkeen, toimitustakuun saa takaisin, kun hanke on toteutettu Sopimushinnan aleneminen tai muut sanktiot toteutuksen viivästyksistä Sopimuksen irtisanomisoikeus valtion puolelta, mikäli hanke viivästyy esim yli kolmella vuodella sovitusta 7

8 Julkinen tarjouskilpailu Suomessa? Tarjouskilpailu toimii paremmin, mitä suurempi volyymi (hankkeita) pystytään kilpailuttamaan kerrallaan, ja mikäli markkinoilla on riittävä määrä toimijoita Riitävän kilpailun ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi teknologianeutraali kilpailutus lisäisi kilpailutuksen volyymia ja toimijoiden määrää ja tehostaisi samalla hallinnollisia kustannuksia. Teknologianeutraalin kilpailutuksen pitää kuitenkin olla tasapuolinen, kaikki tuet läpinäkyviä ja huomioituja Tuulivoiman määrä voisi muodostua näin jopa tavoiteltua suuremmaksi, mikäli se osoittautuu muita tuotantomuotoja kustannustehokkaammaksi ja toteutuskelpoisemmaksi ratkaisuksi Kilpailutuksen seurauksena tukitaso voi olla jopa alle markkinahinnan, jolloin tuottajalle maksetaan markkinahinta. Takuuhinta antaa tuottajalle varmuuden tuotosta, jonka sähköstään saa, jolloin investoinnin takaisinmaksu pystytään varmistamaan Tuulivoimayhdistyksen ehdottama tarjouskilpailumenettely on: Markkinaehtoinen Kustannustehokas Tasapuolinen Selkeä ja yksinkertainen Sähköntuotannon kilpailua ja monimuotoisuutta edistävä Teknologianeutraali, olettaen ettei rinnakkaisia tukia ole käytössä millekään tuotantomuodolle 8

9 Tavoiteura 30 TWh 15 TWh 6 TWh Nykyinen tariffijärjestelmä Kilpailutus Täydellinen kilpailu -Nykyinen tariffijärjestelmä - Kaikki tuet poistettu -Hintataso kilpailutettu - vahvaa retrofit- ja uudisrakentamista - Tukitaso nykyistä vähäisempi 9

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2013 kokeilun paikka! suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Kokeilun paikka! Suomi matkalla kohti kokeiluyhteiskuntaa Annukka Berg Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Sähkön hinnanmuodostus

Sähkön hinnanmuodostus Pekka Pirilä Teknillinen korkeakoulu 26.3.2003 Sähkön hinnanmuodostus Sähköllä on joka hetki monta hintaa riippuen siitä kenen kannalta asiaa tarkastelee. Sähkön käyttäjän maksama kokonaishinta sisältää

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot