TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS"

Transkriptio

1 TUULIVOIMAN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS Sweco Ympäristö Oy Kimmo Koski

2 1 YLEISTÄ RAKENTAMISHANKKEIDEN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSISTA Merkittävät rakentamishankkeet (tuulivoimalat, radat, kaivokset, hotellit ym.) vaikuttavat toteutuessaan monin tavoin sijaintialueensa ja laajemminkin koko vaikutusalueensa työllisyyteen ja yritystoimintaan. Vaikutusalue voi ulottua koko Suomeen ja myös sen rajojen ulkopuolelle. Tässä työssä ei tarkastella Suomen ulkopuolelle kohdistuvia työllisyysvaikutuksia. Rakentamishankkeiden työllisyysvaikutukset voidaan jakaa välittömiin työllisyysvaikutuksiin, välituotepanosten tuotannon ja sen kerrannaisvaikutusten aiheuttamiin työllisyysvaikutuksiin sekä tulojen kasvun aiheuttaman kulutuksen kasvun työllisyysvaikutuksiin. Hankkeet työllistävät paitsi suoraan myös välillisesti työntekijöitä. Etenkin rakentamisvaiheessa käytetään runsaasti muiden toimialojen tuottamia välituotteita ja palveluja. Näitä ovat mm. koneet ja laiteet, rakennusmateriaalit sekä kuljetus-, huolto- ja muut palvelut. Välituotteiden tuotannossa tarvitaan edelleen muiden alojen välituotteita, joiden valmistaminen työllistää väkeä. Lisäksi hankkeiden välittömästi ja välillisesti työllistämät henkilöt saavat työtuloja, joista he käyttävät osan tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Tämä kulutuksen lisäys kanavoituu lisäkysynnäksi tavaroita ja palveluita tuottaville yrityksille ja heijastuu edelleen työllisyyteen. Tämän ketjun kautta syntyviä työllisyysvaikutuksia kutsutaan välillisiksi vaikutuksiksi. Välittömien ja välillisten työllisyysvaikutusten osuus kokonaisvaikutuksesta vaihtelee toimialoittain. Työllisyysvaikutusten kohdentuminen vaihtelee myös alueellisesti. Tietylle alueelle kohdistuvaan osuuteen vaikuttavat alueen osaamisen ja palveluiden suhde hankkeen synnyttämään tarpeeseen. Työllisyysvaikutuksia voidaan periaatteessa arvioida useilla erityyppisillä menetelmillä. Kaikkiin menetelmiin liittyy epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi työllisyyteen ja edelleen aluetalouteen kohdistuvien vaikutusten ennakointi vuosiksi eteenpäin on mahdollista vain suuruusluokan tasolla. Merkittäville rakentamishankkeille on tyypillistä, että huomattava osa taloudellisista vaikutuksista toteutuu välillisesti ja epäsuorasti. Alueellisten vaikutusten näkökulmasta keskeinen piirre taas on, että huomattava osa vaikutuksista vuotaa alueen ulkopuolelle. Kaikkien tutkimusmenetelmien ongelmana on, että nimenomaan epäsuorien ja välillisten vaikutusten sekä alueellisten vuotojen arviointiin liittyy epävarmuutta. Yhteiskunta ja sen taloudelliset rakenteet muuttuvat niin paljon, ettei jälkikäteenkään pystytä koskaan tarkalleen määrittelemään, mitä kaikkea jokin investointi on saanut aikaan. Vaikutukset hukkuvat yleensä suurempien muutosten alle. Varauksista huolimatta panos-tuotos -mallia käyttäen saadaan suuruusluokan tasolla luotettavia arvioita rakentamishankkeiden työllisyysvaikutuksista. 1

3 2 LASKENTAMALLIN KUVAUS Työllisyysvaikutusten laskenta perustuu Metsähallitus Laatumaan arvioon yhden voimalan toteuttamisen valmistelu-, asennus- ja käyttövaiheen rahallisista panostuksista sekä panos-tuotos -menetelmään Tilastokeskuksen uusimmilla (2011) työpanoskertoimilla. Laskennassa eivät ole mukana voimalan ja sen komponenttien valmistuskustannukset, eivätkä siten myöskään tästä aiheutuvat työllisyysvaikutukset, jotka kohdistuvat usein pääosin ulkomaille. Asennusvaiheen eli rakentamisvaiheen oletetaan kestävän vuoden ajan ja käyttövaiheen eli toimintavaiheen 20 vuoden ajan. Voimalan keskikoko on 2,5 MW. Yhden voimalan euromääräiset panostukset eri vaiheissaan ovat: - Valmisteluvaihe Asennusvaihe Käyttövaihe Valmisteluvaiheen työllisyysvaikutuksissa on rahallisten panostusten lisäksi otettu huomioon tuulivoiman yleisessä hankekehityksessä työllistyvät henkilöt sekä se, että vain noin puolet hankkeista etenee toteutusvaiheeseen saakka. Valmisteluvaiheen panos-tuotoskertoimena on teknisten palvelujen kerroin ja käyttövaiheen kertoimena koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus. Asennusvaiheen työllistävyyttä laskettaessa panos-tuotos -kertoimet ovat seuraavat: maanrakennus- ja perustustöiden osalta rakentamisen kerroin, sähköaseman ja sähköverkon rakentamisen osalta sähkölaitteiden valmistuksen kerroin, voimaloiden pystytyksen ja käyttöönoton osalta koneiden ja laitteiden asennuksen, korjauksen ja huollon kerroin sekä kuljetusten osalta maaliikenteen kerroin. Laskentamallissa käytetyt asennusvaiheen työvaiheet ovat: - Maanmittaus, geodeettiset tutkimukset - Alueraivaukset - Tiet ja kentät sekä kuljetusreitit - Välivarastointialueet - Perustukset (maansiirto, kaivuutyöt, raudoitukset, betonityöt ja viimeistely) - Korotettu torni (hybridi/ristikko/harus) - Sähköasema, sähköinfra,sähköliitännät ja Telecom - Työmaajärjestelyt - Kuljetukset ja siirrot - Esikasaukset ja nostojen valmistelut - Alueen kunnossapito ja vartiointi - Nostot ja asennukset - Kytkennät ja liitokset - Viimeistelytyöt - Alkutestaukset ja järjestelmätestit - Luovutustestit ja takuuajot - Ensihuolto - Mahdolliset retrofitit ja korjaukset 2

4 3 TULOKSET Valmisteluvaiheessa työllisyysvaikutuksia aiheutuu hankekehityksestä ja voimaloiden suunnittelusta, maankäytön suunnittelu- ja kaavoitustöistä, erilaisista maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämistä selvityksistä yms. toiminnan käynnistämiseen tarvittavasta toimista. Valmisteluvaiheen välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset yhteensä yhden voimalan osalta ovat yhden henkilön suurusluokkaa. Asennusvaiheen työllisyysvaikutuksilla tarkoitetaan niitä töitä ja tuotantoa, jotka tarvitaan voimaloiden käyttöön ottamiseksi. Välittömiä työllisyysvaikutuksia ovat valmistamisessa ja rakentamisessa syntyvät työpaikat. Välillisiä työllisyysvaikutuksia aiheutuu välittömien työpaikkojen vuoksi muilla toimialoilla kuten rakennustyömaalle materiaaleja kuljettavissa ja palveluja tarjoavissa yrityksissä syntyvistä työpaikoista. Asennusvaiheessa yksi voimala työllistää välittömästi ja välillisesti noin 10 henkilöä. Käyttövaiheessa voimalat tarvitsevat huoltoa ja kunnossapitoa, samoin mm. siirtojohdot ja tiet. Käyttö ja voimaloiden ajaminen työllistää lisäksi myös hallinnointia, sähkönmyyntiä jne. Välilliset työllisyysvaikutukset kohdistuvat mm. kuljetuksiin ja huoltohenkilökunnan tarvitsemiin majoitus- ym. palveluihin. Käyttövaiheen voimalakohtaiset välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset yhteensä ovat vuositasolla yhden ja koko käyttöajalla 25 henkilön suuruusluokkaa. Huolto- ja kunnossapitotyö ei ole jatkuvasti kokopäiväistä, mutta sen rinnalla voi tehdä esimerkiksi muita sähköhuoltotöitä. Elinkaarensa eri vaiheissa yhden voimalan työllisyysvaikutus on koko käyttöajalla 35 henkilön suuruusluokkaa (taulukko 1). Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukainen todennäköinen vuoden 2020 tuulivoimakapasiteetti MW merkitsee jo olemassa olevien voimaloiden käytön sekä uusien voimaloiden valmistelun, asentamisen ja käytön myötä suuruusluokaltaan henkilön työllisyysvaikutusta (taulukko 2 ja kuva 1). Vuosittainen työllisyysvaikutus tuulivoiman parissa työskentelystä (olemassa olevat ja kunakin vuonna rakennettavat uudet voimalat) aikavälillä on henkilöä. Taulukko 1. Yhden voimalan työllisyysvaikutus koko käyttöajalla. Laskennassa eivät ole mukana voimalan ja sen komponenttien valmistuskustannukset, eivätkä siten myöskään tästä aiheutuvat työllisyysvaikutukset. Työllisyysvaikutus Välitön Välillinen Yhteensä Yhteensä Valmistelu Asennus Käyttö

5 On kuitenkin pidettävä mielessä, että kyseessä on suhteellisen kaavamaiseen laskentaan perustuva arvio. Todellisuudessa työllistyvien henkilöiden määrään tulevat vaikuttamaan monet eri seikat urakkatarjousten sisällöstä lähtien. Tämän vuoksi Suomen Tuulivoimayhdistys on tehnyt arvion myös voimalamäärän minimi- ja maksimikehityksestä. Minimikehityksen mukaan vuosittainen työllisyysvaikutus vuosina on henkilöä ja maksimikehityksen mukaan henkilöä. Taulukko 2. Tuulivoimaloiden lukumäärä ja työllisyysvaikutus vuosittain eri toteutumisvaihtoehdoissa Vuosittain rakennetaan (kpl voimaloita) Minimi Todennäköinen Maksimi Voimaloiden kumulatiivinen kappalemäärä vuoden lopussa Minimi Todennäköinen Maksimi Työllisyysvaikutus (henkilöä) Minimi - välitön välillinen yhteensä Todennäköinen - välitön välillinen yhteensä Maksimi - välitön välillinen yhteensä Mikäli tuulivoimarakentamisen ajatellaan loppuvan vuonna 2020 kapasiteetin MW tultua täyteen, hankekehityksen työpanos alkaa laskea jo vuoden 2017 jälkeen. Tämä merkitsee sitä, että vuosittain jää työllistymättä noin 200 henkilöä. Jos tuulivoimarakentamista jatketaan vuoteen 2030 ja tavoitteeksi asetetaan suhteellisen maltillisesti MW ja noin tulivoimalaa, vuosittainen rakentaminen voimaloiden määränä vähenee noin puoleen nykyisestä, mutta olemassa olevien voimaloiden määrän kasvaessa huolto- ja kunnossapitotyöt lisääntyvät. Tämä merkitsee sitä, että työllisyysvaikutus vuonna 2030 on samalla tasolla kuin vuonna Jos tavoitteeksi asetetaan MW ja voimalaa, ne työllistävät vuonna 2030 suuruusluokkaa henkilöä. 4

6 Henkilöä Minimi Todennäköinen Maksimi Kuva 1. Tuulivoimaloiden työllisyysvaikutus eri vaihtoehdoissa. 5

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen taloudellisten vaikutusten arviointi. Loppuraportti 27.6.2014

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen taloudellisten vaikutusten arviointi. Loppuraportti 27.6.2014 Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen taloudellisten vaikutusten arviointi Loppuraportti 27.6.2014 Sisältö Sivu Johdon tiivistelmä 2-5 Johdanto 6-8 Nykytilan kuvaus 9-14 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Erikoistutkija Esa Storhammar Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Satakunta Siiville -hanke Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Tausta...

Lisätiedot

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2012:11. Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2012:11 Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus HELSINGIN SATAMAN JULKAISU 13.11.2012 1(14) Helsingin sataman vaikuttavuustutkimus 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on mitata Helsingin sataman

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vastaanottaja Lapin liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin

Merituulipuiston rakentaminen. Raportti. Prizztech Oy Pori 30.8.2012. Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin Merituulipuiston rakentaminen Raportti Prizztech Oy Pori 30.8.2012 Mikko Jääskeläinen Lasse Rantala Ari Sundelin PRIZZTECH WEST FINLAND WIND CENTER Sisältö 1. Johdanto...4 2. Merituulivoiman mahdollisuudet

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010

Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Matkailun taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seutukunnassa vuonna 2010 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu tutkielma Noora Tahvanainen

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS 25.10.2010 KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS Kuva: Högsåran tuulipuisto Hafmex Wind Oy Merja Paakkari 25.10.2010 2(24) Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Alueiden kuvaus lähtötiedot ja reunaehdot... 4

Lisätiedot

Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki

Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki VATT Muistiot 47 Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki Elina Berghäll VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 47 Senaattikiinteistöjen työllisyysjalanjälki Elina Berghäll Valtion taloudellinen

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset

Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset Vähäsantanen Saku Karppinen Ari Laamanen Jani-Petri Pernell Jenita, Aalto-Setälä Ville Julkaisusarja A Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA

OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA OSA II KAIVOSTOIMINNAN TYÖVOIMAN JA OSAAMISTARPEIDEN KOKO- NAISSUUNNITELMA Jarmo Finnilä ja Kalle Taipale 2007 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO KOKONAISSUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA... 4

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti)

Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 57 Suomen jätepoliittisten tavoitteiden mukaiset jätetutkimuksen tutkimuskokonaisuudet l. tutkimusklusterit (Wasteprev-projekti) Liitteenä kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä

Ruralia-instituutti. Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus. RegFin-raportteja. Hannu Törmä Ruralia-instituutti Mahdollisen kultakaivoksen vaikutukset Seinäjoen seutukuntaan esitutkimus Hannu Törmä RegFin-raportteja 16.4.2010 Mahdollisen kultakaivoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seinäjoen

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

KOTITALOUSVÄHENNYS Muistio verotuksen kehittämistyöryhmälle, Elina Pylkkänen, 13.9.2010, VM / Vero-osasto

KOTITALOUSVÄHENNYS Muistio verotuksen kehittämistyöryhmälle, Elina Pylkkänen, 13.9.2010, VM / Vero-osasto KOTITALOUSVÄHENNYS Muistio verotuksen kehittämistyöryhmälle, Elina Pylkkänen, 13.9.2010, VM / Vero-osasto Sisällys Kotitalousvähennyksen määräytymisperusteet Vähennykseen oikeuttava työ Työn tekemispaikka

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus

KierrätyskeskusMIPS. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus KierrätyskeskusMIPS Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toiminnan ja uudelleenkäyttöön välittämien tavaroiden luonnonvarojen kulutus Marja Salo Michael Lettenmeier D-mat Oy 2 Sisällys 1 Johdanto...3

Lisätiedot