Sisällysluettelo LUKU I METODOLOGIAN PERUSTEET IHMISTIETEISSÄ ESIPUHE...III ESIPUHE KIRJAN TOISEEN PAINOKSEEN... VIII SISÄLLYSLUETTELO...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo LUKU I METODOLOGIAN PERUSTEET IHMISTIETEISSÄ ESIPUHE...III ESIPUHE KIRJAN TOISEEN PAINOKSEEN... VIII SISÄLLYSLUETTELO..."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo ESIPUHE...III ESIPUHE KIRJAN TOISEEN PAINOKSEEN... VIII SISÄLLYSLUETTELO... IX LUKU I METODOLOGIAN PERUSTEET IHMISTIETEISSÄ 1. JOHDANTO JA PÄÄMÄÄRÄT TIETEELLISEN TIEDON OMINAISPIIRTEITÄ IHMISTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN PIIRTEITÄ TILASTOTIEDE IHMISTIETEIDEN APUNA TUTKIMUKSEN AIHE AIHEESEEN PEREHTYMINEN TUTKIMUSONGELMAN TÄSMENTÄMINEN AIEMPAAN TUTKIMUKSEEN TUTUSTUMINEN KIRJALLISUUDEN ETSIMINEN MIKÄ LÄHDE ON LUOTETTAVA? KUINKA LÄHDETTÄ ON LUETTAVA? SYSTEMOITU KIRJALLISUUSKATSAUS KRIITTISYYS JA NÖYRYYS KÄSITTEET TEORIAT, PARADIGMAT JA MALLIT KÄSITTEET JA NIIDEN OPERATIONALISOINNIT TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT KYSYMYKSEN ASETTELU JA HYPOTEESIT HYPOTEESIEN MERKITYS JA HYÖTY TUTKIMUSASETELMA JA OTANTA TUTKIMUSASETELMA OTANTA TUTKIMUSASETELMA JA VALIDITEETTI MITTARI JA SEN LUOTETTAVUUS ASTEIKKOTYYPIT JA MITTAAMINEN...37 Laatueroasteikko...37 Järjestysasteikko...38 Välimatka-asteikko...39 Suhdeasteikko...41 Absoluuttinen asteikko MITTARIN LUOMINEN MITTAUKSEN LUOTETTAVUUS...42 Mittarin validius...43 ix

2 Mittarin reliaabelius...44 LÄHTEET...49 LIITE 1. ESIMERKKI MITTARISTA...51 LIITE 2. LUVUSSA I TARVITTAVA TAULUKKO...55 ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN I...56 LUKU II MITTARIN RAKENTAMINEN JA TESTITEORIAN PERUSTEET 8. JOHDANTO JA TESTITEORIAN HISTORIAA MITTARITYYPIT JA OBJEKTIIVISEN OSION RAKENTAMISEN PERIAATTEET INFORMAATION HANKKIMINEN ERILAISILLA MITTAUSVAIHTOEHDOILLA OPPISAAVUTUSMITTARIEN OSIOTYYPIT OBJEKTIIVISTEN OSIOIDEN KIRJOITTAMISEN PERIAATTEITA ASENNETEHTÄVIEN RAKENTAMISEN PERIAATTEITA MITTARIN RAKENTAMINEN PROSESSINA KYSYMYS JOHON HALUTAAN SAADA VASTAUS TEORIAN VALINTA OPERATIONALISOINTI MITTARIN KOOSTAMINEN OSIOISTA OSION OLEELLISET PARAMETRIT MITTARIN KEHITTÄMINEN PROSESSINA MITTAUKSEN SISÄINEN LUOTETTAVUUS (VALIDITEETTI) SISÄLLÖN VALIDITEETTI RAKENNEVALIDITEETTI KRITEERIVALIDITEETTI VALIDITEETIN UUSIA TULKINTOJA KLASSINEN TESTITEORIA TOSIPISTEMÄÄRÄN TEORIA...95 Tosipistemäärän määritelmä...95 Tosipistemäärä ja rinnakkaistesti...96 Havaittu pistemäärä ja virhe...97 Tosipistemäärä ja reliabiliteetti...98 Tosipistemäärä ja validiteettikerroin...99 Mittauksen varianssi ja virhevarianssi RELIABILITEETIN LASKEMISEN TAPOJA Rinnakkaismittareiden käyttö Testi uusintatesti -menetelmä Split-half -menetelmä Sisäinen yhtenevyys (konsistenssi) Faktorianalyysiin perustuvat menetelmät Avovastausten reliabiliteetin laskeminen LATENTTI PIIRRE JA OSION OMINAISKÄYRÄT x

3 13.1 LATENTTI PIIRRE LATENTTI PIIRRE JA LATENTTI MUUTTUJA LATENTIN PIIRTEEN MALLITUS Latentin piirteen ja osion vaikeuden välinen yhteys Osion ominaisfunktion ominaisuudet Yksiparametrinen malli (Raschin malli) Kaksiparametrinen malli Kolmiparametrinen malli Polytomiset mallit Osioparametrien yhteenveto OSIOIDEN ARVIOIMINEN GRAAFISESTI Erottelukyvyn arvioiminen graafisesti Osion loogisuuden arviointi Graafinen analyysi IRT-ohjelmistolla OSIOPANKITUKSEN JA SOPEUTETTUJEN TESTIEN PERIAATTEET OSIOIDEN PARAMETRIEN MÄÄRITYS Validiteetin varmistaminen Vaikeustason ja erottelukyvyn määrittäminen Osion loogisuus OSIOPANKITUS JA MUUTTUJIEN VALINTA Osiot tasapainoisessa kuutiossa Testin vaikeustason määritys ADAPTIIVISEN TESTIN PERIAATTEITA ESIMERKKI LAAJAN MITTARISARJAN RAKENTAMISESTA ESIVALMISTELU ASIANTUNTIJOIDEN KUULEMINEN ESITESTAUS VIIHTYVYYDEN RAKENTEEN SELVITTÄMINEN OSIOANALYYSI LOPULLISET MITTARIT MITTAREIDEN NORMITUS LÄHTEET LIITE 1. MERKINTÖJÄ LIITE 2. TODISTUKSET ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN II LUKU III LAADULLISEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET 16. JOHDANTO LAADULLISEEN TUTKIMUKSEEN LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUS xi

4 18. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN TIEDONHANKINNAN STRATEGIOITA TAPAUSTUTKIMUS ETNOGRAFINEN TUTKIMUS FENOMENOGRAFIA GROUNDED THEORY TOIMINTATUTKIMUS AINEISTON HANKINNAN METODIT HAASTATTELU HAVAINNOINTI KIRJALLISEEN MATERIAALIIN PEREHTYMINEN LAADULLISEN TUTKIMUKSEN STRATEGIOIDEN JA METODIEN YHTEENSOVITTAMINEN LAADULLISEN AINEISTON ANALYYSI JA TULKINTA KENTTÄMUISTIINPANOJEN ANALYSOINTI GRÖNFORSIN MUKAAN SISÄLLÖNANALYYSI SYRJÄLÄISEN MUKAAN ESIMERKKI SISÄLLÖN ANALYYSISTA: SOSIAALI- JA TERVYSALAN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEET DISKURSSIANALYYSI JA NARRATOLOGIA TIETOKONEAVUSTEINEN ANALYYSI LAADULLISEN AINEISTON RAPORTOINTI LAADULLISEN JA MÄÄRÄLLISEN TUTKIMUSOTTEEN YHDISTÄMINEN LÄHTEET ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN III LUKU IV TULEVAISUUSTUTKIMUKSEN PERUSTEET 23. JOHDATUS TULEVAISUUSTUTKIMUKSEEN TULEVAISUUSTUTKIMUS JA TIETEELLINEN TIETO TIEDON KORJAUTUVUUS UUSI TIETO PERUSTUU AIEMPAAN TIETOON TIETO EI OLE EREHTYMÄTÖNTÄ TIEDONHANKINNAN MENETELMÄT TUNNETTUJA TIEDON OBJEKTIIVISUUS JA SUBJEKTIIVISUUS HEIKOT SIGNAALIT JA PÄÄTÖKSENTEKO TULEVAISUUSTUTKIMUS JA HEIKOT SIGNAALIT PÄÄTÖKSENTEKO JA TULEVAISUUS TULEVAISUUDEN HALTUUNOTON MENETELMIÄ LASKENNALLISET MENETELMÄT xii

5 Trendianalyysi ja ekstrapolointi Conjoint-analyysi Ristivaikutusanalyysi Asiantuntijoiden mielipiteen pysyvyyden analysoiminen ASIANTUNTIJAMENETELMÄT Delfi-tekniikka Skenaariotyöskentely Megatrendianalyysi ja Top Ten -listat Tulevaisuustaulukko Edelläkävijäanalyysi Teknologian ennustaminen ja arviointi (foresight) MUITA MIELENKIINTOISIA MENETELMIÄ PESTE-analyysi Science Fiction LOPUKSI LÄHTEET ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN IV LUKU V TILASTOLLISEN KUVAUKSEN PERUSTEET 27. JOHDATUS TILASTOLLISEEN KUVAUKSEEN AINEISTO AINEISTON TIIVISTÄMINEN FREKVENSSIT JA PROSENTIT KESKILUVUT ERIKOISEMPIA KESKIARVOJA HAJONTALUVUT RISTIINTAULUKOINTI RISTIINTAULUKON RAKENTAMINEN DIKOTOMINEN RISTIINTAULUKKO RISTIINTAULUKON ANALYSOINTI χ 2 testi χ 2 testin tilastollinen päättely Yatesin jatkuvuuskorjain Fisherin tarkka testi MITTA-ASTEIKOT JA KORRELAATIO LAATUERO- ELI NOMINAALIASTEIKKO Kontingenssikerroin Phi-kerroin JÄRJESTYS- ELI ORDINAALIASTEIKKO Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin VÄLIMATKA- JA SUHDEASTEIKKO Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen laskeminen xiii

6 Korrelaatiokertoimen tulkinta Korrelaation merkitsevyys Korrelaatiomatriisi Korrelaatiokertoimen graafinen tulkinta Anomaliat korrelaatiokertoimessa KORRELAATIOITA ERIKOISTILANTEISIIN Cohenin Kappa Osittaiskorrelaatio Piste-biseriaalinen korrelaatio Biseriaalinen korrelaatio Tetrakorinen korrelaatio KESKIARVOJEN ERON TESTAAMINEN MANN-WHITNEYN U-TESTI T-TESTI USEAMMAN RYHMÄN KESKIARVON VERTAILU LOPUKSI LÄHTEET LUKUUN V LIITTYVÄT TAULUKOT ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN V LUKU VI TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN PERUSTEET 33. JOHDANTO TILASTOLLISEEN PÄÄTTELYYN INDUKTIO JA DEDUKTIO SYYT JA VAIKUTUKSET TODENNÄKÖISYYS MERKINTÖJÄ KLASSINEN TODENNÄKÖISYYS TODENNÄKÖISYYDEN FREKVENSSITULKINTA TODENNÄKÖISYYDEN OMINAISUUKSIA TODENNÄKÖISYYS JA P-ARVO TODENNÄKÖISYYS JA PINTA-ALATULKINTA OTANTAJAKAUMAT JA NIIDEN KÄYTTÖ EPÄJATKUVIA JAKAUMIA NORMAALIJAKAUMA T-JAKAUMA JA χ 2 -JAKAUMA HYPOTEESIEN TESTAAMINEN TESTATTAVA HYPOTEESI HYPOTEESI MATEMAATTISESSA MUODOSSA PÄÄTÖSTEORIA JA TESTISUURE KIINTEÄN P-ARVON KÄYTTÖ P-ARVON ETSIMINEN TAULUKOSTA JA TIETOKONEELLA xiv

7 36.6 MERKITTÄVYYS JA MERKITSEVYYS JAKAUMIA HYÖDYNTÄVIÄ TESTEJÄ χ 2 RIIPPUMATTOMUUSTESTIN TULKINTA KORRELAATION MERKITSEVYYS KAHDEN KORRELAATION ERON MERKITSEVYYS T-TESTIN TULKINTA PIENI OTOSKOKO JA JAKAUMAOLETUS LUOTTAMUSVÄLI JA SEN LASKEMINEN LUOTTAMUSVÄLIN LASKEMINEN ESIMERKKI LUOTTAMUSVÄLIN LASKEMISESTA CRONBACHIN ALFA JA SEN LUOTTAMUSVÄLIN LASKEMINEN Alfan luottamusvälin laskemisen tekniikka Kriittiset pisteet ja luottamusväli SPSS -ohjelmistolla Kriittiset pisteet ja luottamusväli Excel-laskentataulukolla Kriittiset pisteet ja luottamusväli SURVO 98C ohjelmistolla Alfan luottamusväli ja erilaiset otoskoot Johtopäätöksiä alfan luottamusvälistä TULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA MATEMATIIKKA JA TULKINNAT TULOKSET JA TULKINNAT SUOSITUKSET JA TULKINNAT LOPUKSI LÄHTEET LUKUUN VI LIITTYVÄT TAULUKOT ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN VI LUKU VII SPSS ALOITTELEVAN TUTKIJAN KÄYTÖSSÄ 40. JOHDANTO SPSS-OHJELMISTON KÄYTTÖÖN PERUSASIOITA JA AINEISTON SYÖTTÖ PERUSNÄKYMÄ AINEISTON SYÖTTÖ VERSIOSSA Muuttujan määrittely versiossa Valmiin pohjan luominen samanlaisille muuttujille (Template) Aineiston syöttäminen MUULLA KUIN SPSS-OHJELMALLA TEHDYN AINEISTON SYÖTTÖ MUUTTUJIEN MÄÄRITTELY SPSS VERSIOSTA 10 ETEENPÄIN AINEISTON TARKISTUS DESCRIPTIVES -KOMENNOLLA PUUTTUVIEN HAVAINTOJEN KORVAAMINEN Keskiarvo puuttuvan havainnon korvaajana Verrokin käyttäminen puuttuvan havainnon korvaajana Puuttuvan havainnon korvaamisen yhteenvetoa xv

8 41.7 POIKKEAVAT HAVAINNOT JA MULTIKOLLINEAARISUUS SUMMAMUUTTUJAT JA MITTARIN LUOTETTAVUUS OSIOIDEN KÄÄNTÄMINEN RELIABILITEETIN LASKEMINEN CRONBACHIN ALFAN AVULLA Reliabiliteetin laskemisen tekniikka Tulosten tulkinta Matalan alfan ongelma Cronbachin alfan luottamusväli SUMMAMUUTTUJAN RAKENTAMINEN Summamuuttuja samanlaisella skaalalla mitatuista muuttujista Summamuuttuja eri skaalalla mitatuista muuttujista MUUTTUJIEN RIIPPUVUUDEN JA YHTEYDEN MITTAAMINEN RISTIINTAULUKOINTI JA RISTIINTAULUKON ANALYYSI Ristiintaulukoinnin tekniikka ja merkinnät Luokittelumuuttujan ja järjestysasteikollisen muuttujan ristiintaulukointi Välimatka- ja suhdeasteikollisen muuttujan ristiintaulukointi KORRELAATION LASKEMINEN JA ANALYSOINTI Korrelaation laskemisen tekniikka Korrelaation tulkinta KAHDEN KESKIARVON VERTAILU T-TESTI MANN-WHITNEYN U-TESTI GRAAFISIA MAHDOLLISUUKSIA HAVAINNOLLISTAA TULOKSIA KUVAN TEKNINEN PIIRTÄMINEN KUVAN MUOKKAAMINEN Kuvan muodon ja rakenteen muokkaus Kuvien selitteet Kuvan tekstien muotoileminen Frekvenssien lisääminen pylväisiin KUVAN SIIRTÄMINEN TEKSTIIN LOPUKSI LÄHTEET ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN VII LUKU VIII MONIMUUTTUJAMENETELMIEN PERUSTEET SPSS-YMPÄRIS- TÖSSÄ LYHYT SANASTO VASTA-ALKAJILLE MONIMUUTTUJAMENETELMÄT IHMISTIETEISSÄ MONIMUUTTUJA-AINEISTON ERITYISPIIRTEITÄ AINEISTON ALUSTAVA TARKASTELU xvi

9 Korrelaatio ja käyräviivainen yhteys Outlierit Normaalisuus Multikollineaarisuus ja singulaarisuus LUVUN RAKENTEESTA FAKTORIANALYYSI PÄÄKOMPONENTTIANALYYSI (PCA) PERINTEINEN EKSPLORATIIVINEN FAKTORIANALYYSI (EFA) KONFIRMATORINEN FAKTORIANALYYSI (CFA) REGRESSIOANALYYSI PERINTEINEN REGRESSIOANALYYSI (RA) LOGISTINEN REGRESSIOANALYYSI (LRA) KANONINEN KORRELAATIO (CC) VARIANSSIANALYYSI YKSI- JA MONISUUNTAINEN VARIANSSIANALYYSI (ANOVA) KOVARIANSSIANALYYSI (ANCOVA) MONIMUUTTUJAINEN VARIANSSIANALYYSI (MANOVA) HAVAINTOJEN RYHMITTELY- JA LUOKITTELUANALYYSIT EROTTELU- JA LUOKITTELUANALYYSI (DA) RYHMITTELYANALYYSI (CA) ANSWERTREE -ANALYYSI (ATA) LOPUKSI LÄHTEET LIITE A. AINEISTOSSA KÄYTETYT ALKUPERÄISET MUUTTUJAT LIITE B. MATRIISILASKENNASTA KEVYESTI ASIA- JA HENKILÖHAKEMISTO LUKUUN VIII KIRJOITTAJASTA xvii

SISÄLTÖ 1 TILASTOJEN KÄYTTÖ...7 MITÄ TILASTOTIEDE ON?

SISÄLTÖ 1 TILASTOJEN KÄYTTÖ...7 MITÄ TILASTOTIEDE ON? SISÄLTÖ 1 TILASTOJEN KÄYTTÖ...7 MITÄ TILASTOTIEDE ON?...7 TILASTO...7 TILASTOTIEDE...8 HISTORIAA...9 TILASTOTIETEEN NYKYINEN ASEMA...9 TILASTOLLISTEN MENETELMIEN ROOLIT ERI TYYPPISET AINEISTOT JA ONGELMAT...10

Lisätiedot

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014

Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Opas toimintakyvyn mittarin arviointiin TOIMIA-verkostossa (1.0) 1.6.2014 Kirjoittajat: Heli Valkeinen, Erikoistutkija, TtT, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos Heidi Anttila, Erikoistutkija, TtT, Terveyden

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto

Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Mitä tarvitsee tietää biostatistiikasta ja miksi? Matti Uhari Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Tutkimusaineistomme otantoja Hyödyt Ei tarvitse tutkia kaikkia Oikein tehty otanta mahdollistaa yleistämisen

Lisätiedot

Professional Statistics Pikaopas

Professional Statistics Pikaopas 2013-11-29 Webropol Oy Professional Statistics Pikaopas SISÄLTÖ 1. Miten pääset alkuun... 2 1.1. Systeemivaatimukset... 2 1.2. Professional Statistics avaaminen... 2 2. Perustoiminnot... 4 3. Mitä pitäisi

Lisätiedot

UPSEERIVALINNOISTA UPSEERIN URALLE Pääsykoe- ja opintomenestyksen yhteys työssä menestymiseen lyhyellä aikavälillä

UPSEERIVALINNOISTA UPSEERIN URALLE Pääsykoe- ja opintomenestyksen yhteys työssä menestymiseen lyhyellä aikavälillä UPSEERIVALINNOISTA UPSEERIN URALLE Pääsykoe- ja opintomenestyksen yhteys työssä menestymiseen lyhyellä aikavälillä Kapteeni Joakim Salonen Diplomityö Kesäkuu 2009 Yleisesikuntaupseerikurssi 54 Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Christina Gustafsson Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 5. YKSIULOTTEISET JAKAUMAT... 2 5.1. Frequencies-proseduuri... 2 5.2.

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

Näkökulmani painottuu siis tilastotieteeseen, mutta kohderyhmäni koostuu enimmäkseen muista kuin tilastotieteilijöistä. Ristiriitaa ei ole, sillä

Näkökulmani painottuu siis tilastotieteeseen, mutta kohderyhmäni koostuu enimmäkseen muista kuin tilastotieteilijöistä. Ristiriitaa ei ole, sillä Alkusanat Olet kirjoittanut uuden oppikirjan. Miten luonnehtisit sitä? Kirja käsittelee käytännönläheisellä tavalla mittausta ja tilastollisten menetelmien soveltamista kyselytutkimuksessa. Keitä olet

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin

Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 CHERMUG-hankkeen määrälliset ja laadulliset pelit... 3 Mitä tutkimuksella tarkoitetaan...

Lisätiedot

PASW Statistics 18 tuoteperhe

PASW Statistics 18 tuoteperhe PASW Statistics 18 tuoteperhe Sisältö Peruspaketti: 3 PASW Statistics Programmability 4 Lisämodulit: PASW Tables 5 PASW Regression 6 PASW Advanced Statistics 7 PASW Forecasting 8 PASW Exact Tests 9 PASW

Lisätiedot

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA

VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU VIRTUAALINEN TAISTELUKENTTÄ OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAISTELUN OPETUS UPSEERIOPPILAAN NÄKÖKULMASTA RESERVIUPSEERIKOULUN 1. KOMPPANIASSA Pro Gradu -tutkielma Yliluutnantti Heikki-Tapio

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Tutkimustulosten raportoinnista Tarja Heikkilä Tutkimusraportti Tutkimusraportti sisältää kuvauksen tutkimuksen suorittamisesta sekä yhteenvedon tuloksista. Kansilehti Tiivistelmä

Lisätiedot

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä Minitab liiketoiminnan kehittämisessä Ohjelmistot ja kurssit tehokkaaseen datan analysointiin Quality Trainer Quality Companion Minitab Statistical Software Kuva: Minitab Inc. - 2 - Tehokasta data-analyysia

Lisätiedot

Tekniikan alan jatkoopiskelun. ja kehittämistarpeet Suomessa

Tekniikan alan jatkoopiskelun. ja kehittämistarpeet Suomessa Tekniikan alan jatkoopiskelun nykytila ja kehittämistarpeet Suomessa Tekniikan alan jatko-opiskelun nykytila ja kehittämistarpeet Suomessa 1 2 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK 2001 Ulkoasu Maisa Nissinen

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina

7. Tutkimuksen teko. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina. Kevät 2005 Empiirinen ohjelmistotutkimus / Taina 7. 7.1. Johdanto Tämä luku perustuu kirjaan C. Wohlin et al., Experimentation in Software Engineering, An Introduction, Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0-7923-8682-5. Tähän asti olemme käsitelleet

Lisätiedot

1 Hankkeen toteutus... 4. 2 Arvioijien arviointia koskevia tuloksia... 6. 3 Validiutta koskevia tuloksia... 10. 4 Taitotasojen asettamisesta...

1 Hankkeen toteutus... 4. 2 Arvioijien arviointia koskevia tuloksia... 6. 3 Validiutta koskevia tuloksia... 10. 4 Taitotasojen asettamisesta... 1 ESIPUHE Ylioppilastutkinnon kielikokeita on kehitetty määrätietoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan Lukion opetussuunnitelman perusteiden ja Eurooppalaisen viitekehyksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Lisätiedot

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 46 Katariina Salmela-Aro Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille Helsinki 2009 Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot