KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA"

Transkriptio

1 Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto, Liite 1/

2 Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Kunta- ja palvelustrategia-asiakirja Kuntastrategia Lähtökohtina strategia 2000+, toimintaympäristöanalyysi ja huoneentaulut Visio Yhteenveto Kirkkonummen kunnan tasapainotetusta strategiasta Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla (näkökulma) Tasapainoinen talous (näkökulma) Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) Uudistuva palveluverkko (näkökulma) Kuntastrategiaan liittyvät ohjelmat/alastrategiat Strategian täydentäminen Johdanto palvelustrategiaan Palvelustrategian lähtökohdat Palvelustrategian laadinnan lähtökohdat, tavoitteet ja tehty työ Toimintaympäristön muutokset Swot- analyysi Kehittämisen pohjana toimiva väestöennuste Väestösuunnite Alueellinen näkökulma Henkilöstönäkökulma Palvelutuotannon eri vaihtoehdot ja nykykäytännöt Yleiset tavoitteet Tilaajan ja tuottajan roolit Palvelutuotanto suhteessa omistajapolitiikkaan Konserninohjauksen näkökulma Kirkkonummen palvelustrategia Konsernihallinto...22 Konsernihallinnon palvelujen kehittäminen Sosiaalipalvelut...23 Sosiaalipalveluiden kehittäminen Terveyspalvelut Terveyspalvelujen kehittäminen Varhaiskasvatus-, opetus- ja sivistyspalvelut Varhaiskasvatus, opetus- ja sivistyspalvelujen kehittäminen Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskuntateknisten palvelujen kehittäminen Toimialoille yhteiset palvelut Palvelustrategian toteuttaminen, seuranta ja päivitys Seurannan ja päivityksen tavat Vastuutahot... 33

3 Kunta- ja palvelustrategia Kunnanjohtajan esipuhe Kuntiin on kohdistunut viime vuosina suuria muutos- ja kehittämisodotuksia. Pääsääntöisesti ne liittyvät kunnan asukasluvun muutokseen ja sen seurauksena kuntalaisten palvelutarpeen uudelleen arviointiin ja toteuttamistapaan. Vuonna 2005 esitelty kunta- ja palvelurakenteen kehittämishanke PARAS on osaltaan vauhdittanut kuntia pohtimaan rooliaan palvelujen järjestämisessä. Kirkkonummen houkutteleva maantieteellinen sijainti ja viihtyisä asuinympäristö ovat merkinneet lähes yhtäjaksoista väestömäärän kasvua viimeisten viiden vuosikymmenen aikana. Pelkästään 2000-luvulla kirkkonummelaisia on tullut lisää yhden keskikokoisen kunnan asukasluvun verran eli noin asukasta. On luonnollista, että tällainen kehitysvauhti edellyttää toimintojemme ja strategioidemme tarkistamista määräajoin. Nyt toteutettu kuntastrategian uudistaminen ja ensimmäistä kertaa laadittu palvelustrategia on ollut ensisijaisesti kehitysprosessi, jonka lopputulos on luettavissa ja arvioitavissa seuraavilla sivuilla. Reilu puoli vuotta kestäneen prosessin aikana on eri toimialoilla kuitenkin kerätty ja jalostettu tietoa, joka ei välttämättä näy tässä asiakirjassa, mutta jota voidaan hyödyntää myöhemmin saatettaessa strategioita käytännön toimenpiteiksi. Strategiatyön suurena haasteena onkin muokata se uskottavaksi, realistiseksi ja toteutettavaksi asiakirjaksi, johon kaikki tahot sitoutuvat. Uudessa kuntastrategiassamme näkökulmiksi on asetettu talous, henkilöstö, palvelut ja asemamme Helsingin seudulla; asioita, jotka vaikuttavat kuntaamme ja kuntalaisiimme aivan arkielämän tasolla. Palvelustrategiassa pureudutaan syvemmälle Kirkkonummen kunnan järjestämiin palveluihin, niiden määrään ja laatuun sekä järjestämistapaan. Muita kuntamme päätöksentekoa ohjaavia keskeisiä strategisia asiakirjoja ovat mm. vuosittain tarkistettava kaavoitusohjelma sekä talousarvio, joiden välistä yhteyttä tulisi jatkossa entisestään parantaa. Vuonna 2007 strategiatyö jatkuu toimialoilla laadittavien toimintaohjelmien muodossa. Kunnan eri toimielimet laativat ensi vaiheessa kunta- ja palvelustrategisia tavoitteita toteuttavat toimintaohjelmansa, jotka yhdessä vuoden 2008 talousarvion kehyspäätöksen kanssa muodostavat pohjaa varsinaiselle vuoden 2008 talousarviolle ja toimialoittaiselle jatkosuunnittelulle. Samanaikaisesti käyttöönotettava vuosisuunnittelujärjestelmä mittareineen ja tavoitetasoineen tukee strategioiden seurantaa sekä luottamushenkilö- että virkamiestasolla. Vaikka olemme nyt luomassa kauan odotetun ohjausjärjestelmän kuntaamme, sen takana olevia strategioita ja toimintaohjelmia tulee voida arvioida uudelleen tilanteen niin edellyttäessä. Ennakointi on kunnan johtamisen menestystekijä jatkossakin. Kirkkonummella Tarmo Aarnio kunnanjohtaja

4 Kunta- ja palvelustrategia 1. Johdanto Vuoden 2006 talousarvio/ kunta- ja palvelustrategia Vuoden 2006 talousarviossa todetaan seuraavaa: Kirkkonummen kuntastrategian ja palvelustrategian valmistelu Vuoden aikana jatketaan uuden, keväällä 2006 vahvistettavan, kuntastrategian valmistelua ja toimeenpanoa. Tavoitteena on linjata kunnan tulevaisuutta ja sen toteuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koko kunnan tasolla. Kuntastrategiaan liittyy läheisesti kunnan palvelustrategian valmistelu. Palvelustrategiassa arvioidaan vaihtoehtoisia kuntalaispalvelujen tuotantotapoja, palvelujen ohjausta ja yhteistyötä kuntaorganisaation lisäksi seudun kuntien ja muiden palvelujen tuottajien kanssa. Palvelujen tehokas hankinta ja tuottaminen edellyttää kunnan omistajapolitiikan vahvistamista sekä vahvaa ostajaosaamista. Kuntastrategian pohjalta syntyvät haasteet ovat usein toimialojen välisiä, jolloin strategian tehokkaan toteuttamisen edellytyksenä on kyky arvioida uusia toimialojen ylittäviä toimintamalleja ja voimavarojen uudelleen kohdentamista toimialojen välillä. Kunta- ja palvelustrategian laatiminen Kirkkonummen kunta toteutti kunta- ja palvelustrategian valmistelun yhteistyössä Efeko Oy:n kanssa. Valmistelu käynnistyi tammikuussa 2006 ja valmistelua on tehty tiiviisti koko kevään ajan. Kunta- ja palvelustrategian valmistelusta on vastannut ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina kunnan johtoryhmä, kunnan yhteistoimintaryhmä ja Efekon asiantuntijat, johtava konsultti Sirpa Korhonen ja konsultti Markus Pauni. Valmistelu on tapahtunut pääasiassa ohjausryhmän työkokouksissa. Lisäksi valmistelua on tapahtunut toimialoittaisissa työseminaareissa ja laajemmissa strategiaseminaareissa. Näihin ovat osallistuneet em. lisäksi kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta, kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä sekä toimialoittaiset yhteistoimintaryhmät. Kunta- ja palvelustrategiaprosessiin osallistuneet tahot ja aikataulu on esitetty liiteosassa Kunta- ja palvelustrategia-asiakirja Kunta- ja palvelustrategia-asiakirja rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisen osan muodostaa varsinainen päätösasiakirja, Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategia. Toisen osan muodostaa kunta- ja palvelustrategian liiteosa, joka käsittää varsinaista strategiaa tukevan aineistoa. Varsinainen päätösasiakirja käsittää linjaukset kunta- ja palvelustrategian osalta. Kuntastrategian osalta esitetään kunnan kehittämisen visio, näkökulmat ja päämäärät sekä strategian edellyttämät kriittiset menestystekijät. Palvelustrategian osalta esitetään palvelutuotannon yleiset tavoitteet ja toimialakohtaiset kehittämistavoitteet. Liiteaineistossa konkretisoituvat palvelustrategiassa esitetyt linjaukset. Liiteosa ei muodosta päätösasiakirjaa eikä se kilpaile talousarvion kanssa. Siinä on pyritty konkretisoimaan niitä yksityiskohtaisia hankkeita, joilla tavoitteita voidaan saavuttaa. Näitä hankkeita rahoitetaan

5 2 vuotuisten talousarvioiden kehyksien puitteissa ja niiden toteuttamisesta tehdään päätökset erikseen. Liiteaineisto muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: Työskentelyn organisointi ja työn kuluessa järjestetyt tilaisuudet Kunkin toimialan palvelujen nykytilannekuvaukset Palvelukohtaiset kuvaukset yksityiskohtaisemmista palvelujen järjestämistavoista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä Toimialakohtainen tarkastelu palvelujen tuotantokustannuksista, järjestämistavasta ja tuotantotavasta Kunnan väestökehityksen tarkastelu 2

6 3 2. Kuntastrategia Lähtökohtina strategia 2000+, toimintaympäristöanalyysi ja huoneentaulut Kirkkonummen kunnan kuntastrategiatyön pohjana olivat kunnan strategia 2000+, strategista ajattelua ohjaavat huoneentaulut sekä toukokuussa 2005 tehty kunnanvaltuutettujen toteuttama toimintaympäristöanalyysi, jonka lopputulokset kirjattiin aihealueittain jatkovalmistelun lähtökohtana toimineeksi kokonaisuudeksi. Kirkkonummen toimintastrategian valmistelu on lähtenyt kunnan nykytilanteesta ja kehityksestä esille nostetuista painotuksista. Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus ovat tehneet strategiatyötä useassa eri kehittämisseminaarissa viime vuosien aikana. Työskentelyn tuloksena kunnan toimintojen kehittämisessä on painotettu erityisesti seuraavia tekijöitä: Vahva talous menestyksen perusta Hallittu väestökehitys Yhteiset pelisäännöt luottamus - yhteistyö Keskustan kehitys kunnan kärjeksi Kunnan strategioita palveleva kaavoitus Nämä teemat (huoneentaulut) ovat ohjanneet koko kuntakonsernin kehittämistä ja niiden pohjalta toteutetaan tarvittavia koko kuntakonsernin kattavia kehittämishankkeita. Huoneentaulujen sisältämien kysymysten uudelleenarviointi ja mahdolliset painotusmuutokset on huomioitu kunta- ja palvelustrategian valmistelun yhteydessä Visio 2016 Visio on valmistelun tuloksena syntynyt kuva halutusta tulevaisuudesta, johon strategian avulla on tarkoitus päästä. Vision tehtävänä on luoda jännite nykypäivän ja tulevaisuuden välille ja sillä saadaan aikaan kestävä pohja kunnassa tehtäville strategisille päätöksille. Visio koostuu muutamasta virkkeestä. Strateginen visio on kartta organisaation tulevaisuuteen ja se on voimassa kunnes sitä muutetaan Visiossa kuvataan sitä Millaiseksi organisaatio aikoo tulla ja Tarpeet, joita tulevaisuudessa tyydytetään VISIO Kirkkonummi on turvallinen, luonnoltaan monipuolinen, hyvien palvelujen kunta lähellä pääkaupunkia. Rakennamme tulevaisuutta osaavien kuntalaisten, kehittyvän yritystoiminnan ja yhteistyön varaan. 3

7 Yhteenveto Kirkkonummen kunnan tasapainotetusta strategiasta Kuntastrategiaprosessissa käytettiin Balanced Scorecard (BSC) menetelmää soveltuvilta osin. Menetelmän tarkoituksena on helpottaa strategista ajattelua ja päätöksentekoa keskittymällä toiminnan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiin ja olennaisimpiin kysymyksiin. BSC -menetelmällä luotua strategiaa kutsutaan tasapainotetuksi strategiaksi. Kirkkonummen strategiaprosessissa ei aikataulullisista syistä ulotettu tarkastelua tavoitteita toteuttavien mittaristojen määrittelyyn. BSC -menetelmän keskeiset käsitteet ovat seuraavat: Näkökulmat eli painopistealueet määrittävät strategian valtatiet. Näkökulmat ovat BSC -menetelmässä käytettäviä strategisia tarkastelualueita, joiden mukaisesti sekä päämäärät että kriittiset menestystekijät valmistellaan. Päämäärät ovat strategisia tavoitteita, joihin organisaatio tähtää pidemmällä aikavälillä. Päämäärät ovat pitemmän aikavälin kehittämisen ydinasioita. Kriittiset menestystekijät ovat seikkoja, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin organisaation toimintaan. Kirkkonummen kunnan tasapainotettu strategia (BSC) Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Näkökulmat Uudistuva palveluverkko Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Sitoutunut ja osaava henkilöstö Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät 4

8 Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla (näkökulma) Päämäärät 1. Tasapainoinen väestönkasvu ja rakenne 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kaupalliset palvelut ja työpaikkaomavaraisuuden kehitystä tukeva elinkeinorakenne 3. Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla Kriittiset menestystekijät Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikeaaikainen maankäytön toteutuminen Monipuolinen asuntokanta Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Korkea työllisyysaste Seudullisen yhteistyökulttuurin ja verkostojen kehittäminen kaikilla kuntaorganisaation tasoilla Kaavoitus-, liikenne-, palvelu- ja elinkeinoyhteistyön kehittäminen osana Helsingin seudun työssäkäyntialuetta 4. Väestön hyvä elämä Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Hyvät sekä sisäiset että ulkoiset liikenneyhteydet Eheä yhdyskuntarakenne Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Päämäärä 1.: TASAPAINOINEN VÄESTÖNKASVU JA RAKENNE Kriittiset menestystekijät Kunnan strategioita palveleva, tasapainoinen ja oikea-aikainen maankäytön toteutuminen Kaavoituksella ja maapolitiikalla myötävaikutetaan tasapainoiseen väestörakenteeseen. Kunnan maapolitiikan perusperiaatteena on pitkäjänteinen, hallittu ja tasapainoinen väestönkasvu. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnan oman raakamaan hankinnan lisäämistä nykyisestä tulevien vuosien maankäytön ohjauksen parantamiseksi. Kunta hyödyntää olemassa olevia julkisia liikenneyhteyksiä ja valmiiksi rakennettua muuta infrastruktuuria. Monipuolinen asuntokanta Muutokset väestörakenteessa vaikuttavat myös asukkaiden asuntotarpeeseen. Asuntorakentamista on kehitettävä siten, että eri väestöryhmille on tarjolla monipuolisia talo- ja asuntotyyppejä sekä omistus- että vuokra-asumiseen. Myös jo olemassa olevasta asuntokannasta ja niiden asuinympäristöistä tulee huolehtia. 5

9 6 Päämäärä 2.:SEUDULLISET JA KILPAILUKYKYISET KAUPALLISET PALVELUT JA TYÖPAIKKAOMAVARAISUUDEN KEHITYSTÄ TUKEVA ELINKEINORAKENNE Kriittiset menestystekijät Toimiva palvelurakenne kuntakeskuksessa ja muissa taajamissa Kuntakeskukseen ja sen välittömään läheisyyteen luodaan hyvät toimintaedellytykset eri tyyppisille kaupallisille palveluille. Tähän voidaan merkittävimmin vaikuttaa kaavoitusohjelmassa ja liikennesuunnittelussa sekä keskustan kehittämisprojektissa. Kunnan muissa taajamissa luodaan edellytykset kilpailukykyisten lähipalveluiden kehittymiselle yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Elinkeinopolitiikan tavoitteena on erityisesti pien- ja keskisuuren yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen. Kunta kehittää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa monipuolisia yritystoiminnan alueita liikenteellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Yritysten kiinnostukseen sijoittua alueelle vaikuttavat mm. asumisviihtyvyys, liikenneolot, kunnalliset ja yksityiset palvelut, luonto sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Näitä tekijöitä hyödynnetään markkinoitaessa Kirkkonummea yritysten sijoittumispaikkana. Korkea työllisyysaste Kunnan yhdyskunta- ja elinkeinorakenteen kehittäminen luo monipuolisemmat työmahdollisuudet kuntalaisille. Tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi kehitetään yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten kanssa. Päämäärä 3.: KEHITTYVÄT SEUDULLISET YHTEISTYÖMALLIT JA -VERKOSTOT Kriittiset menestystekijät Seudullisen yhteistyökulttuurin ja verkostojen kehittäminen kaikilla kuntaorganisaation tasoilla Kirkkonummen kunta toimii aktiivisesti, aloitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti erityisesti Helsingin seudun kuntien kahden- ja monenvälisessä yhteistyössä. Yhteistyön sisältöä kehitetään toimialakohtaiseen, käytännönläheiseen ja asukaslähtöiseen muotoon. Sekä luottamushenkilöiden että virkamiesten keskinäistä vuoropuhelua edistetään yli kuntarajojen. 6

10 7 Kaavoitus-, liikenne-, palvelu- ja elinkeinoyhteistyön kehittäminen osana Helsingin seudun työssäkäyntialuetta Kirkkonummelle ja koko Helsingin seudulle tyypillinen alueen keskuksiin suuntautuva työmatkaliikenne edellyttää yhteistyön kehittämistä useilla eri osa-alueilla pääkaupunkiseudun ja muiden kehyskuntien kanssa. Kirkkonummi toimii aktiivisesti alueen maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa yhteistyössä. Kunta laajentaa ja syventää yhteistyötään Helsingin seudun eri yrityspalvelu- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Päämäärä 4.:VÄESTÖN HYVÄ ELÄMÄ Kriittiset menestystekijät Ehkäisevän työn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen kunnan eri toimissa Lähtökohtana on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää toimialojen keskinäistä tavoitteenasettelua ja yhteistyötä. Hyvinvointia edistävä ja turvallinen ympäristö Kaavoituksen, liikenteellisten ratkaisujen sekä palvelujen suunnittelun koordinaatiolla pyritään jatkossa parantamaan asukkaiden elinympäristöä ja toimintamahdollisuuksia. Hyvät sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet Hyvällä tie- ja kevyen liikenteen verkolla, liikennesuunnittelulla sekä kehittämällä joukkoliikennettä vaikutetaan väestön turvalliseen elämään. Palvelutasotavoitteet tulee määritellä asukkaiden tarpeiden pohjalta. Liikenneasiat edellyttävät yhteistyötä valtion, naapurikuntien ja yritysten kanssa. Ensisijaisen tärkeä hanke on kantatie 51:n parantaminen moottoritieksi sekä rantaradan ylläpitäminen ja kehittäminen. Kytkeytyminen pääkaupunkiseudun liikennesuunnittelujärjestelmään (PLJ) on joukkoliikenteen kehittämistä ajatellen välttämätöntä. YTV:n lippujärjestelmän kehittäminen on joukkoliikenteen kehittämisen kannalta tärkeätä. Eheä yhdyskuntarakenne Kirkkonummen yleiskaava 2020 mahdollistaa eheän yhdyskuntarakenteen toteuttamisen. Tarkoituksenmukaisella yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä toteutetaan kestävän kehityksen mukaisia periaatteita, kuten liikkumisen helppoutta ja palvelujen saatavuuden parantamista. Asuinympäristöt rakennetaan siten, että ne tukevat eheää yhdyskuntarakennetta. Maankäytön suunnittelussa otetaan tulevaisuudessakin huomioon luonnonarvojen, kulttuurimaiseman ja paikallisen rakennuskulttuurin säilyttäminen. Kirkkonummen omaleimaisuutta maaseutukuntana varjellaan osana kunnan identiteettiä. 7

11 8 Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Kunta vahvistaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kannustamalla kuntalaisia osallistumaan kunnallisdemokratiaan sen eri muodoissa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen lisätään säännöllisin kyselyin. Kirkkonummi on kuntana demokraattinen, läpinäkyvä, kuunteleva ja osallistumiseen kannustava ja sen salliva Tasapainoinen talous (näkökulma) Päämäärät 5. Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tasapainoinen talous Kriittiset menestystekijät Toiminnan tuottavuuden lisääminen Verotuksen tasosta ja veropohjasta huolehtiminen halutun palvelutason ylläpitämiseksi Aktiivinen taksa- ja maksupolitiikka Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä 6. Investointihuippujen hallinta Omistajapolitiikan selkeyttäminen Maan arvonnoususta saatavan taloudellisen edun suuntaaminen palvelurakentamiseen Investointihuippujen tasaamiseksi harkittu lainarahoituksen käyttö Päämäärä 5.:PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ TULOT KATTAVAT KÄYTTÖMENOT, POISTOT JA INVESTOINNIT Kriittiset menestystekijät Toiminnan tuottavuuden lisääminen Kunta hoitaa taloutensa niin, että toimintakatteen kasvu ei ylitä verorahoituksen kasvua. Toimintakatteen kasvun hallitsemiseksi kunta kehittää toimintaansa - keskittymällä ydintehtäviinsä - ottamalla ennakkoluulottomasti käyttöön uusia innovaatioita - monipuolistamalla sisäistä ja ulkoista yhteistyötä Verotuksen tasosta ja veropohjasta huolehtiminen halutun palvelutason ylläpitämiseksi Vahvan veropohjan säilyttämiseksi kunta - harjoittaa korkeaa työllisyyttä tukevaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa - luo asukkailleen laadukkaan ja turvallisen elinympäristön, joka tarjoaa kysyntää vastaavia asumisvaihtoehtoja - varmistaa palveluverkon kattavuuden ja kustannustehokkuuden. 8

12 9 Aktiivinen taksa- ja maksupolitiikka Kunta hyödyntää tehokkaasti mahdollisuuksiaan hinnoitella palveluja ottamalla tasapuolisesti huomioon maksupolitiikan kaksi perustehtävää: toiminnan rahoitus ja palvelujen käytön ohjaaminen. Maksupolitiikassa huomioidaan sosiaaliset näkökohdat. Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä Kunta kehittää toiminnan ohjausjärjestelmäänsä siten, että se nykyistä paremmin palvelee kunnan johtamista tarjoamalla välineitä strategioiden muuttamiseen toiminnan tavoitteiksi, seurantatietojen hallintaan ja analysointiin sekä yhtenäisten raporttien laadintaan. Päämäärä 6.:INVESTOINTIHUIPPUJEN HALLINTA Kriittiset menestystekijät Omistajapolitiikan selkeyttäminen Tavoitteena on mahdollisimman tehokas pääoman käyttö. Kunta määrittelee omistajapoliittiset linjauksensa palvelustrategiassa todetun palvelujen tuotantorakenteen pohjalta. Tavoitteiden asettelussa otetaan huomioon omaisuuden hoidon periaatteet, toimintoihin liittyvien riskien hyväksyttävä taso sekä organisaation vastuu ja tehtävät omistajapolitiikan toteutuksessa. Maan arvonnoususta saatavan taloudellisen edun suuntaaminen palvelurakentamiseen Asunto- ja työpaikka-alueiden kaavoituksessa kunta ottaa huomioon myös kaavaratkaisun taloudellisuuden. Kunta toimii niin, että nykyistä suurempi osuus kaavoitetun maan arvonnoususta suunnataan alueen infrastruktuurin ja palveluinvestointien rahoittamiseen. Investointihuippujen tasaamiseksi harkittu lainarahoituksen käyttö Oman tulorahoituksen ylittävät investoinnit infrastruktuurin ja palvelutehtävien vaatimiin kunnan omiin hankkeisiin rahoitetaan pitkäaikaisilla lainoilla kunnan vakavaraisuutta vaarantamatta. Kunnan vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste on vähintään 60 % 9

13 Sitoutunut ja osaava henkilöstö (näkökulma) Päämäärät Sitoutunut ja osaava henkilöstö Kriittiset menestystekijät 7. Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö 8. Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen 9. Kuntaorganisaation ja työyhteisön toimivuus Työhyvinvointi Haasteellinen ja palkitseva työ Yhteistoiminnallisuuden varmistaminen Työyhteisöjen tuloksellisuus Osaamisen varmistaminen Riittävät resurssit Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Päämäärä 7.:TAVOITTEISIIN JA YHTEISTYÖHÖN SITOUTUNUT HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ Kriittiset menestystekijät Työhyvinvointi Toimintaympäristön haasteisiin vastaaminen edellyttää henkilöstön työhyvinvoinnista ja suoriutumisesta huolehtimista. Työhyvinvoinnin kannalta tärkeää on hyvä johtaminen, henkilökunnan ammattitaito ja motivaatio. Haasteellinen ja palkitseva työ Henkilöstön sitoutumisesta huolehditaan tarjoamalla haasteellisia työtehtäviä. Kuntatyönantaja ottaa käyttöön eri palkitsemismuotoja. Yhteistoiminnallisuuden varmistaminen Muutosten tavoitteet ja niihin sitoutuminen valmistellaan ja jalkautetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa,: kunnan yhteistoimintaryhmän ja toimialojen yhteistoimintaryhmien valmistelulla sekä esimiesten toimesta työpaikkakokouksissa. Henkilöstö on otettava kautta organisaation mukaan suunnittelemaan palveluiden tuottamista jo muutostarpeiden tunnistamisen alkuvaiheessa ja turvattava heidän osallistumisensa kaikilla tasoilla. 10

14 11 Päämäärä 8.: PALVELUJEN TUOTANTOTARPEESEEN JA TAPOIHIN VASTAA- MINEN Kriittiset menestystekijät Työyhteisöjen tuloksellisuus Kunta varmistaa työyhteisöjen tuloksellisuuden nykyaikaisilla työtavoilla ja toiminnan kustannuksia seuraamalla. Osaamisen varmistaminen Kunta kehittää henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamista toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Riittävät resurssit Kunta mitoittaa henkilöstö-, toimitila- ja työvälineresurssit palvelutarpeen mukaisesti. Päämäärä 9.: KUNTAORGANISAATION JA TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS Kriittiset menestystekijät Hyvät johtamisjärjestelmät ja -taidot Hyvillä johtamistaidoilla tarkoitetaan asiajohtamista ja ihmisten johtamista. Kunta huolehtii johtamisjärjestelmien tehokkuudesta ja toimivuudesta. Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus Kunta varmistaa henkilöstön saatavuuden laadullisesti ja määrällisesti sekä vahvistaa mainettaan työnantajana. Kunta kehittää kilpailukykyisiä palkka- ja palkitsemisjärjestelmiä. 11

15 Uudistuva palveluverkko (näkökulma) Päämäärät 10. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut 11. Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Uudistuva palveluverkko Kriittiset menestystekijät Asiakkaan tarpeista lähtevät tarkoituksenmukaiset palvelut Resurssien painotus vaikuttavimpiin palveluihin Palvelujen kaksikielisyys Tehokas ja toimiva palvelujen järjestämistapa Toimintojen kustannus-laatusuhde Hyvä sisäinen työnjako ja palvelujen tuottajien välinen yhteistyö Päämäärä 10.: ASIAKASLÄHTÖISET JA VAIKUTTAVAT PALVELUT Kriittiset menestystekijät Asiakkaan tarpeista lähtevät tarkoituksenmukaiset palvelut Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti ja kattavasti. Palvelutarvetta ja -tarjontaa tarkastellaan myös kunnan kokonaisuuden kannalta sekä reagoiden kunnan väestön kasvuun. Resurssien painotus vaikuttavimpiin palveluihin Kuntalaisten ja kunnan eri alueiden palvelutarpeet erilaistuvat ja yksilöllistyvät. Kunta keskittyy vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin palveluihin hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelujen kaksikielisyys Kunta tarjoaa palvelut tasavertaisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Palvelujen kaksikielisyyden toteutumista ja laatua seurataan säännöllisesti. 12

16 13 Päämäärä 11.: TEHOKKAAT PALVELUJEN JÄRJESTÄMISTAVAT JA TOIMIVAT PROSESSIT Kriittiset menestystekijät Tehokas ja toimiva palvelujen järjestämistapa Kunta tarkastelee toimintatapojaan säännöllisesti ja vertaa niitä muiden kuntien, yrityssektorin ja kolmannen sektorin toimintatapoihin. Tavoitteena on palvelujen kokonaistaloudellisesti edullisin järjestämistapa. Toimintojen kustannus laatu-suhde Käytössä olevilla resursseilla toteutetaan kuntalaisille kustannus laatu-suhteeltaan mahdollisimman hyvätasoiset palvelut. Palveluja, niiden laatua, tehokkuutta, kattavuutta, suhdetta tarpeeseen sekä taloudellisuutta seurataan ja tarkastellaan säännöllisesti. Hyvä sisäinen työnjako ja palvelujen tuottajien välinen yhteistyö Palveluja järjestettäessä resurssit ovat tehokkaassa käytössä selkeällä sisäisellä sekä tilaajan ja tuottajan välisellä työnjaolla. Palvelut tuotetaan kunnan palveluyksiköiden, muiden kuntien, yritysten ja yhteisöjen muodostamassa palveluverkostossa Kuntastrategiaan liittyvät ohjelmat/alastrategiat Seuraavat kunnan strategiset asiakirjat ja ohjelmat täydentävät ja tarkentavat kuntastrategiassa tehtyjä linjauksia: - palvelustrategia - henkilöstöstrategia - kunnan talousarvio/talousohjelma - maapoliittinen ohjelma - kaavoitusohjelma - kunnallistekniikan investointiohjelma - asunto-ohjelma 2.9. Strategian täydentäminen Tavoitteena on, että Kirkkonummen kunnassa käynnistetään nopealla aikataululla kevään 2006 strategiaprojektin jatkoksi sisäinen prosessi kuntastrategian mittareiden/ arviointikriteerien laatimiseksi. Mittarien/ arviointikriteerien laatimisprosessissa etsitään ja kehitetään kullekin kriittiselle menestystekijälle joukko mittareita, jonka jälkeen näistä konkretisoidaan oleellisimman ja toimivimman tuntuiset ja testataan niitä. Testauksella selvitetään se, mitä tietoa ja lisäarvoa suunnitellut mittarit todellisuudessa tuovat sekä kuinka paljon mittaaminen vaatii tiedon tuottamista, jotta mittarissa kuvattu asia saadaan selville. 13

17 14 Mittarien tulee kuvata koko kuntakonsernin tasoista asiaa ja kuvata juuri sitä kriittistä menestystekijää, jota niiden on suunniteltu mittaavan. Kuntastrategian arviointivaiheessa mitatut tulokset ja strategiset seikat vedetään yhteen ja todetaan strategian mahdollinen päivitystarve (esim. toimintaympäristö on muuttunut siten, että määriteltyihin päämääriin ei päästä tai että päämäärät ovat olleet epärealistisia). Haasteena strategian seurannassa on sen laajuus ja keskittyminen vain olennaisiin kysymyksiin konsernitasolla. Tämä edellyttää jatkuvaa strategian täsmentämistä, jalkauttamista ja arviointia. 3. Johdanto palvelustrategiaan Kuntaliitto antoi vuonna 2003 kunnille suosituksen palvelustrategian laatimisesta. Suosituksen mukaisesti palvelustrategian tulee olla sisällöltään sellainen, että kunnan henkilöstö, kuntalaiset ja ulkopuoliset markkinoilla toimivat palveluntarjoajat voivat tehdä siitä omat johtopäätöksensä. Tärkeää on, että - kunnan oman toiminnan kehittäminen kohdentuu oikeisiin asioihin - kunnan henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kunnan tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa - kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin - ulkopuoliset toimijat voivat valmistautua mm. investointitarpeisiin, joita tarvitaan palvelutoimintojen käynnistämiseen, kun kunta itse on päättänyt luopua niiden hoitamisesta. Palvelustrategia on kunnan palvelutuotannon linjaaja. Sitä käytetään työkirjana osana kunnan jatkuvaa työtä palvelujen tuottajana ja järjestäjänä. Sitä tulee myös päivittää tarpeellisin väliajoin joko toimialoittain tai koko kunnan osalta yhdessä sopien. Palvelustrategian tärkeä osan muodostavat toimialoittaiset toimenpidetaulukot (liiteosassa), joissa on määritelty palvelustrategian toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näiden toimenpidetaulukkojen myötä etenemällä ja toimenpiteitä aikatauluttamalla ja vastuuttamalla edetään suunnitelman mukaisesti. Varsinaiset toteuttamispäätökset tehdään talousarvion mahdollistamassa laajuudessa. Palvelustrategia on tärkeä osa kunnan sisäistä viestintää. Itse strategian sekä siihen eri vaiheissa liittyvien tilaisuuksien ja muun informaation myötä henkilöstölle viestitään suuntaviivoja tulevaan. Kunnan oma tuotanto saa tietoa tavoitteista, johon kussakin palvelussa pyritään, ja pystyy näin kehittämään ja muuntamaan tuotantoa sen mukaisesti. Kuntalaiset ovat kiinnostuneita kunnan palveluihin vaikuttavista ratkaisuista. Varsinkin kutakin itseään tai läheisiä koskevista palveluista; päivähoito, ikäihmisten palvelut, terveyskeskuspalvelut ja joukkoliikenne, etsitään tietoa. Ulkopuoliset palveluntuottajat näkevät palvelustrategian viestinä mahdollisuuksista tuottaa palveluja kunnalle tulevaisuudessa. Valtakunnan tasolla on käyty keskustelua siitä, että kuntakentän tulisi entistä vahvemmin antaa signaaleja siitä, kuinka paljon kussakin palvelussa tullaan käyttämään ostopalveluja. Julkiselle sektorille jo myyvälle tai markkinoille pyrkivälle yritykselle palvelustrategian antama viesti on tärkeä. 14

18 15 Tulevaisuudessa tehdään entistä enemmän vapaaehtoista ja osittain valtiovallan määrittelemää kunta-, seutu- tai alueyhteistyötä. Jokainen kunta Suomessa tarkastelee tulevaisuuden varalle erilaisia vaihtoehtoja, jotka koskevat osittain tai laajastikin muita alueen kuntia. Neuvotteluja yhteistyöstä käydään, ja usein myös palvelustrategian kautta viestitään tahtotilasta laajentaa yhteistyötä ja avaukset potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin helpottuvat. 4. Palvelustrategian lähtökohdat 4.1. Palvelustrategian laadinnan lähtökohdat, tavoitteet ja tehty työ Palvelustrategiatyön taustalla on - kunnanvaltuuston päätös kunta- ja palvelustrategian laatimisesta syksyn 2005 ja kevään 2006 aikana - tarve linjata strategisten suuntaviivojen lisäksi kunnan palvelujen kehittämistä - tavoite vastata kysymykseen, miten Kirkkonummen kunta selviää palvelujen järjestämisestä erilaisten tulevaisuuden muutoshaasteiden keskellä Palvelustrategian laatimisen tavoitteina olivat - saada tietoa kunnan nykyisestä palvelutuotannosta - arvioida palvelutarpeiden kehittymistä ja vaihtoehtoja toimialoittain - arvioida kuntayhteistyön tavoitteita ja käytännön mahdollisuuksia - sitouttaa toimialojen henkilöstö palvelustrategian laatimiseen ja sen pohjalta määritettäviin kehittämishankkeisiin Työn lopputuloksena oleva palvelustrategia sisältää linjaukset palvelujen järjestämisestä. Palvelustrategiatyö aloitettiin keräämällä tarvittavat nykytilatiedot. Palvelutarpeiden kehittymistä arvioitiin sekä palvelutuotannon vaihtoehtoja ja niiden tuomia mahdollisuuksia tarkasteltiin. Parasta järjestämistapaa etsittiin sekä palvelukohtaisesti, toimialoittain että koko kunnan näkökulmasta. Toimialoille yhteisiä palveluja ja näkökulmia tarkasteltiin. Jokaisen palvelun osalta näkökulmana pidettiin lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet. Palvelujen tulevaisuuden parhaiden järjestämistapojen löytäminen vaatii eri vaihtoehtojen jatkuvaa tarkastelua. Ratkaisuihin vaikuttavat suuressa muutoksessa oleva toimintaympäristö, talousnäkymät sekä kunnan/seudun tuottama tieto palvelujen tarkastelun avuksi. Täten palvelustrategian päivityksestä tulee muodostaa jatkuva säännöllisesti läpivietävä prosessi Toimintaympäristön muutokset Kuntien toimintaympäristö on voimakkaassa muutostilassa. Mm. väestörakenteiden muutokset, muuttoliike, aluerakenteen uudelleenmuotoutuminen, kuntien talousnäkymät, teknologian kehityksen tuomat mahdollisuudet ja kansainvälistymisen nopea kasvu vaikuttavat kuntien toimintaedellytyksiin. Suomen väestö on kauttaaltaan vanhenemassa. Suuret ikäluokat ovat tulossa eläkeikään ja lasten määrä on vähenemässä. Ikäihmisten osuus kuntien väestöstä kasvaa tulevaisuudessa selvästi nykyisestä. Kuluvan vuosikymmenen loppuun saakka kasvaa erityisesti yli 65-15

19 16 vuotiaiden osuus. Näillä seikoilla on merkittäviä paikallisia seurauksia palvelujen turvaamisen ja tuottavuuden, kuntien talouskehityksen eriytymisen, kunta-alan työvoiman saannin vaikeutumisen ja kustannuskehityksen kannalta. Muutosten seurauksena kunnat joutuvat entistä tarkemmin miettimään palvelutarpeitaan ja toimintatapojaan. Tämän vuoksi myös seudullinen yhteistyö on entisestään tiivistynyt. Toimintaedellytysten heikentyessä kuntien on tulevaisuudessa nykyistä selkeämmin valittava mitä palveluja vähenevillä resursseilla kuntalaisille järjestetään, mikä on palvelujen järjestämistapa, saatavuustaso ja laatu. Edellä mainitut muutokset asettavat merkittäviä vaatimuksia Kirkkonummen kunnalle. Tapahtuvilla väestömuutoksilla on merkittävä vaikutus palvelutarpeen muutoksiin ja palvelujen turvaamiseen. Kansalaisten tasa-arvoisuuden ja kuntalaisasiakkaiden näkökulmasta palvelujen saatavuus ja laatu ovat jatkossa olennaisia. Kunnan verotuloilla ja muilla tuloilla on pystyttävä kattamaan sekä palvelujen tuotanto että kasvun vaatimien mittavien investointien kustannukset. Tämän yhtälön ratkaiseminen on ajankohtaista ja samalla erittäin haastavaa. Haasteisiin voidaan vaikuttaa erityisesti parantamalla yhteistyötä yritysten, yhdistysten ja muiden kuntien kanssa. Keskeistä tässä tehtävässä on arvioida ja uudistaa palvelutuotantorakenteita. Kirkkonummen valtuusto teki keväällä 2005 toimintaympäristöanalyysin, jota käytettiin pohjatyönä kunta- ja palvelustrategian teossa. Kunnan kehittämisen pohjana käytettävää väestöennustetta sekä alueellista näkökulmaa tarkastellaan kohdissa 4.4 ja Swot- analyysi Palvelustrategiatyön taustatyönä tehtiin palvelutoimintojen arviointi nykytilanteesta ja tulevaisuudesta eri tekijöiden suhteen (nk. Swot analyysi). Arvioinnissa käydään läpi seuraavat näkökohdat - vahvuudet ja heikkoudet: nykytila ja sisäiset asiat - mahdollisuudet ja uhat: tulevaisuus ja ulkoiset asiat - vahvuudet ja mahdollisuudet: myönteiset asiat - heikkoudet ja uhat: kielteiset asiat Arvioinnissa käytiin läpi toimialakohtaisesti tärkeitä näkökulmia, joko laajemmin aiheesta kunta palvelujen järjestäjänä tai analysoiden tiettyjen palvelujen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Arvioinnin tulokset käytiin läpi analysoiden ja ne huomioitiin palvelustrategian jatkotyössä Kehittämisen pohjana toimiva väestöennuste Kirkkonummen kunnan palvelujen mitoittamisen ja investointien suunnittelun helpottamiseksi on luotu yhdenmukaiset alueelliset väestömäärä- ja ikärakenne-ennusteet. Ennusteessa on otettu huomioon väestönkasvun kokonaisvaikutus kahdella tarkastelujaksolla, vuosina ja vuosina Lisäksi ennusteessa arvioidaan väestön määrän ja ikärakenteen muutokset tarkasteluajanjaksoilla kunnanosittain ja kieliryhmittäin. 16

20 17 Laadittu ennuste toimii kunnan palvelustrategian pohja-aineistona sekä jatkossa kunnan eri hallinnonalojen yhteisenä arviona väestönkasvun kehittymisestä määrällisesti ja alueellisesti. Suunnitteessa kunta on jaettu neljään osa-alueeseen: - Pohjoinen Kirkkonummi - Keskinen Kirkkonummi - Eteläinen Kirkkonummi - Itäinen Kirkkonummi Aluejako seuraa melko tarkasti kunnan nykyistä suur- ja tilastoaluejakoa. Väestösuunnitteen laatimisen toiminnallisina lähtökohtina ovat: eräiden kaavoitushankkeiden vaikutukset väestömäärään ja palvelutarpeeseen (liite 2) kunnan väestö väestön muuttoliike vuonna 2004 (vuoden 2005 tiedot julkaistaan vasta kesäkuussa). Omavaraisuuslaskelmassa on käytetty tilastokeskuksen kuntakohtaisia hedelmällisyyslukuja ja kuolleisuuskertoimia. Väestösuunnitteen laskentamalli perustuu siihen, että edellisen vuoden toteutuman pohjalta (alkutilanne ) on tehty seuraavan vuoden omavaraisuuslaskelma, johon on lisätty vuoden nettomuutto. Tämä on laskettu kertoimen avulla vuoden 2004 nettomuuton pohjalta sen ikäprofiili säilyttäen niin, että nettomuuton määrä yhdessä omavaraisuuslaskelman tuloksen kasvun kanssa on tavoitellun väestönkasvun suuruinen. Omavaraisuuslaskelman tulos ja nettomuuton määrän summa muodostavat seuraavan vuoden alkutilanteen. Suunnitejaksolla on arvioitu lähinnä kaavoitusohjelman perusteella, että vuotuinen väestönkasvu olisi jakson alkupuolella noin 2,5 % ja jakson loppupuolella jonkin verran yli 3 %. Suunnitejaksolle laadittu väestösuunnite ei enää perustu kaavoitusohjelmaan, vaan väestönkasvun tason on kunnan yleisen väestönkasvutavoitteen mukaisesti arvioitu alenevan kahden prosentin vuosikasvun tuntumaan. Väestösuunnite Vuosien väestösuunnite on laskettu alueittain koko väestön ja ruotsinkielisen väestön osalta ikäryhmittäin. Vuosien väestösuunnite on laskettu vain kuntatasolla koko väestön ja ruotsinkielisen väestön osalta ikäryhmittäin. Laadittu väestösuunnite voi toteutua edellyttäen, että nykyinen suotuisa taloudellinen kehitys jatkuu koko suunnitejakson ja että kaavoitusohjelman keskeiset kaavoitushankkeet etenevät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Väestösuunnitteen epävarmuustekijöitä ovat uusien alueiden kuten Sarvvikin ja keskustan alueiden toteutuminen. Perusteltua on jatkossa päivittää kunnan väestösuunnitelmaa kerran vuodessa, kun edellisen vuoden toteutumatiedot väestörakenteen ja muuttoliikkeen osalta on käytettävissä. Väestösuunnitelma ja osa-, ikä- ja kieliryhmittäiset taulukot ovat strategia-asiakirjan liitteenä. 17

21 Alueellinen näkökulma Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (ns. Paras hanke) on tavoiteltu suurempia hallinnollisia kuntakokoja sekä laajempaa kuntien välistä yhteistyötä palvelujen järjestämisessä. Omassa lausunnossaan sisäasiainministeriölle tammikuussa 2006 Kirkkonummen kunta ilmoitti sekä asukasmääränsä että palvelurakenteensa perusteella omaavansa riittävät edellytykset säilyä myös jatkossa itsenäisenä kuntana. Kirkkonummella on pitkä perinne yhteistyöstä läntisten Uudenmaan kuntien kanssa, mutta pääosin pääkaupunkiseudulta kuntaamme suuntautuvan muuttoliikkeen ja päinvastoin suuntautuvan työssäkäynnin johdosta yhteydet Helsingin seudun kuntien kanssa ovat korostuneet. Kirkkonummi oli yhtenä seudun 14:stä kunnasta solmimassa Helsingin seudun yhteistyösopimusta (HSYK), jossa on sovittu asumisen, maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyön tiivistämisestä. YTV:n strategiaan kirjattu tavoite Kirkkonummen kunnan täysjäsenyydestä YTV:ssä on myös kunnan tavoitteena lähivuosina. Jäsenyyden tulee perustua tasapuoliseen hallinnolliseen ja toiminnalliseen kohteluun kaikilla YTV:n toiminta-alueilla. Sopimusperusteisesta yhteistyöstä jätehuollon osalta ja YTV:n seutulipun käyttöönotosta junaliikenteestä neuvotellaan parhaillaan eri osapuolten kesken. Luontaiset kuntayhteistyökumppanit Kirkkonummelle ovat sen rajanaapurit. Espoon kanssa maankäyttöä ja palvelujen järjestämistä tulee pohtia erityisesti itäisen (Sarvvik ja Saunalahti) ja pohjoisen (Veikkola ja Hista) Kirkkonummen alueilla. Jälkimmäisen alueen osalta Vihdin Nummela on luonnollinen yhteistyökumppani alueellisen palvelukeskuksen muodostamiseksi. Alueellisen yhteistyön tavoitteina tulee olla asukaslähtöiset ja kustannustehokkaat alueelliset palvelut, joita voidaan sopimusjärjestelyin tuottaa myös naapurikuntien tai muiden osapuolten toimesta Henkilöstönäkökulma Kirkkonummen kunnan henkilöstöstrategia on tarkistettu vuonna Valtuustokauden henkilöstöstrateginen toimenpideohjelma on laadittu vuosiksi Muutoksia henkilöstökenttään tuovat lähivuosina erityisesti ikääntyminen, eläköityminen, henkilöstömäärän kasvu ja palvelujen tuotantotapojen muutokset, joihin on pystyttävä vastaamaan kaikilla toimialoilla. Henkilöstöstrategiassa painotetaan, että kaikissa muutosprosesseissa noudatetaan yhteistoiminnan pelisääntöjä ja mahdolliset henkilöstöä koskevat muutoshankkeet toteutetaan aina yhteistoiminnallisina ja hyvin ennakoituina hankkeina. Kunta kehittää henkilöstöstrategiassaan seuraavia tekijöitä: 1. Johtamista 2. Henkilöstön osaamista 3. Henkilöstön pysyvyyttä, palkitsemista, motivointia ja rekrytointia 4. Henkilöstön tilan seurantaa ja arviointia 18

22 19 Toimenpideohjelman kehittämisen osa-alueet ovat johtamisen kehittäminen (esim. palvelustrategian laatiminen), henkilöstötunnuslukujen käytön tehostaminen (tilastointijärjestelmien käytön laajentaminen), palkitsemisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen (työterveyshuollon palveluntuottajan valinta) sekä osaamisen ja rekrytoinnin kehittäminen (HR-prosessien sähköistäminen ja rekrytointiprosessin kehittäminen). Toimenpideohjelman kehittämisen osa-alueita ovat lisäksi tuottavuuden ja prosessien kehittäminen, henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja ikäohjelman laatiminen. 5. Palvelutuotannon eri vaihtoehdot ja nykykäytännöt Kuntasektorilla on perinteisesti vahva oma palvelutuotanto. Kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu voidaan toteuttaa esim. kunnan perustoimialan, nettobudjetoidun yksikön tai liikelaitoksen tuottamana. Laajentuva kunta- ja seutuyhteistyö mahdollistaa suuremmat yksiköt ja palveluun tarvittavan asiakasmäärän. Toisten kuntien kanssa yhteistyönä voidaan tuottaa palvelua esim. sopimuksenvaraisella yhteistyöllä, kuntayhtymänä tai seudullisena osakeyhtiönä. Ostopalvelu esim. yksityisiltä palveluntuottajilta ja säätiöiltä on tällä hetkellä laajeneva ja uusille toimintasektoreille ulottuva palvelujen järjestämistapa. Ostopalveluja käytettäessä vastuu palvelusta, sen toimivuudesta, laadusta ja saatavuudesta säilyy kunnalla. Palveluiden tuotannossa pyritään useiden tuottajien mallin avulla turvaamaan kunnalle tarpeellinen osto-osaaminen, palveluiden riittävä laajuus sekä tuotannon hyvä laatu. Riittävän suuri osuus palvelutuotannosta on syytä kaikissa olosuhteissa säilyttää omana tuotantona. Oman osaamisen tasosta ja kustannustietoisuudesta on pidettävä huolta. Yksityistäminen ja kilpailuttaminen voidaan mieltää välineeksi. Kilpailuttamisen tarve julkisissa palveluissa tulee arvioida välinearvon perusteella. Sitä voidaan edistää, jos voidaan todentaa sen tuottavan lisäarvoa ja oman palvelutuotannon toteuttamiseen pätevän henkilökunnan saatavuus vaikeutuu. Erityisesti ulkoistaminen soveltuu sesonkiluonteisten tukipalvelujen tuottamisessa. Itsetarkoitus ei saa olla, että julkinen sektori tuottaa kaiken tai lähes kaikki mahdollinen pitää yksityistää. Kilpailuttaminen edellyttää riittävää palvelutarjontaa. Kilpailuttaminen on vaikeata, jos toimivia markkinoita ei ole, tai ne ovat ohuet. Kunnan tukema harrastus-, vapaaehtois- tai omaistyö on tärkeä ja laajeneva osa palvelujen järjestämisen kokonaisuutta tulevaisuudessa. Palvelun tuotantotapoja on myös useita, mm. kunnan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta Toimitiloihin sekä palveluvarustukseen liittyen on lukuisia eri malleja niiden hankkimiselle, ylläpidolle ja omistamiselle. Erilaisten rahoitusmallien käyttö avaa uudentyyppisiä mahdollisuuksia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle. Palvelujen järjestämistä tarkastellessa on myös mahdollista todeta, että tietyt palvelut tai palvelujen osat ovat sellaisia, ettei kunnan ole tarkoituksenmukaista tuottaa niitä nykypäivän muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminta voidaan lopettaa tai myydä yksityiselle liiketoiminnan harjoittajalle, jolloin kunta ei enää vastaa taloudellisesti ko. palvelusta. 19

23 20 Vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitettäessä on syytä kiinnittää huomiota myös tieto- ja tietoliikennetekniikan antamiin mahdollisuuksiin ja erityisesti ratkaisuihin, joilla edistetään itsepalvelun käyttöä tietoverkkojen avulla. 6. Yleiset tavoitteet Kunta- ja palvelustrategian tulee ohjata palveluiden kehittymistä, turvata hyvinvointipalvelut ja palvella päätöksentekoa. Palvelustrategian avulla voidaan keskittyä olennaiseen ja hallita kustannuksia voimakkaasti kasvavassa kunnassa. Keskeistä on kaikki palvelualueet kattava ennaltaehkäisevä työ, palvelun läheisyysperiaate ja kaksikielisyys. Kaikessa toiminnassa pitää noudattaa kestävän kehityksen periaatetta. Tämän päivän päätökset eivät saa uhata ja vaikeuttaa huomisen kehitysmahdollisuuksia. Palvelustrategiatyön valmistelun myötä on nostettu esille näkökulmia, joiden linjaaminen on tärkeää kunta- ja palvelustrategian toteutumiseksi. Nämä ovat periaatteellisia mutta ohjaavia tavoitteita ja näkökulmia. Palvelujen järjestämisessä tärkeintä on asiakaslähtöisyys. Ne palvelut, joihin liittyy useampi toimiala, järjestetään yhteistyössä yli toimialarajojen. Merkittävin toimialarajat ylittävä tulevaisuuden linjaus on sosiaali- ja terveystoimen mahdollinen fuusio. Tavoitteena on sosiaali- ja terveystoimen mahdollinen yhdistäminen v alusta. Ennen päätöksentekoa asiassa laaditaan selvitys toimialafuusion ja seudullisen yhteistyön tiivistämisen vaikutuksista sosiaali- ja terveystoimen eri tehtäväalueisiin. Muita toimialoille yhteisiä palveluja tarkastellaan aktiivisesti toimintatapoja tarvittaessa nykyisestä muuttaen. Tällä hetkellä tehtävä yhteistyö ja suuntauksia tulevaan on kuvattu kappaleessa Tilaajan ja tuottajan roolit Kuntien roolin muuttuminen palvelujen tuottajasta palvelujen järjestäjäksi sekä kustannustietoisuuden ja tuloksellisuuden lisäämisen tavoitteet kunnan palvelutuotannossa saavat aikaan tilaajien ja tuottajien roolien entistä vahvemman eriyttämisen ja määrittelyn. Kirkkonummella tilaaja-tuottajamalli on käytössä sisäisesti mm. ateria-, siivous- ja kiinteistöpalveluissa. Tilaajan ja tuottajan välisen yhteistyön perustana tulee olla sopimus, jossa määritellään sopimuksen kohteena oleva palvelu, sen hinta sekä tilaamiseen ja tuottamiseen liittyvät seikat. Näiden seikkojen entistä tarkempi määrittely ja kirjaaminen ovat osa palvelustrategian täytäntöönpanoa Kirkkonummella. Tilaajien ja tuottajien roolien selkiyttämisen osalta tilaajalla kuin tuottajalla täytyy olla osaamista ja selkeät pelisäännöt sisäisten roolien merkityksestä. Tilaajan pitää saada vastinetta rahoilleen ja tuottajan pitää pystyä kohtuudella vastaamaan tilaajan tahtoon. Olennaista on, että eri toimijoille määräytyvät omat roolinsa ja vältetään päällekkäisyyksiä. Työnjaon selkiyttämiseksi olisi siten eri toimijoiden roolit järjestettävä niin, että vältetään päällekkäisyyksiä ja eriytetään lähtökohtaisesti tilaajatehtävät ja tuotantotehtävät silloin kun se on toiminnallisesti mielekästä, tarkoituksenmukaista ja mahdollista. 20

24 21 Ostopalveluissa Kirkkonummi toimii tilaajana tuottajien ollessa muita kuin kunnan omia yksiköitä. Entistä vahvempi tarjouspyyntö- ja sopimusosaaminen ovat onnistuneen yhteistyön kulmakiviä. Tähän liittyen tuotannon ja sen laadun seurantajärjestelmien on oltava toimivia. Tavoitteena tulevaisuudessa on sopimusohjauksen tehostaminen palvelusopimuksilla sekä sisäisesti että ostopalveluja käytettäessä Palvelutuotanto suhteessa omistajapolitiikkaan Kunnan omistajapolitiikka on kunnan voimavarojen suuntaamista kuntalaisia parhaalla mahdollisella palvelevalla tavalla sekä tehokkaiden toimintatapojen valintaa. Kunnan palvelustrategia ja toimialojen strategiat tulee perustua vahvasti paitsi kuntastrategiaan myös kunnan omistajapolitiikkaan. Kuntakonsernin omaisuuden tarkoituksenmukaisuuden analysointi on pohjana erilaisille tuleville toimitilojen ja muiden tuotantovälineiden omistamisen perusteille ja vaihtoehdoille. Tavoitteena on harjoittaa omistajapolitiikkaa, joka vastaa toimintaympäristön muutoksen haasteisiin, tukee kunnan kehitystä ja vastaa mahdollisimman hyvin palvelutuotannon tarpeisiin Konserninohjauksen näkökulma Kirkkonummen kunnan konserniohjauksen tavoitteena on edistää yhteisen kokonaisnäkemyksen muodostamista kunnan keskeisistä kehittämiskysymyksistä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Konserniohjauksessa konsernijohto antaa kunnan hallinnolle yhtenäisiä konsernitason seuranta- ja vertailutietoja sekä toimintaohjeita ja toimintaperiaatteita. Konserniohjauksessa painotetaan ennaltaehkäiseviä ja poikkihallinnollisia toimintoja. Keskeisiä toimijoita konserniohjauksessa ovat kunnanvaltuusto, joka hyväksyy kunnan laaja-alaiset strategiat sekä kunnanhallitus, joka antaa konserniohjaukseen yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet. Konserniohjauksen osia ovat kunnan hallinnon ja eri yhteisöjen ohjaaminen, talouden ja toiminnan suunnittelu, asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta, sisäinen valvonta sekä toimintojen koordinointi- ja kehittämistehtävät ja edunvalvonta. Konsernihallinto huolehtii kunnan kannalta keskeisten, hallintokuntien rajat ylittävien hankkeitten valmistelusta. 7. Kirkkonummen palvelustrategia Seuraavassa on esitetty kunnan palvelujen tulevaisuuden kannalta keskeiset palvelujen tuottamiseen liittyvät uudistushankkeet. Kunkin toimialan palvelujen nykytilanne on kuvattu kunta- ja palvelustrategian liiteosassa. Liiteosassa on lisäksi esitetty toimialoittain palvelukohtaiset kuvaukset yksityiskohtaisemmista palvelujen järjestämistavoista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi liiteosassa on esitetty taulut palvelujen tuotantokustannuksista, järjestämistavasta ja tuotantotavasta kunkin palvelun osalta. 21

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt

Ennakoiva strategia. Tulevaisuus- näkymät. Suunniteltu tulevaisuus. Nykytila. Mennyt ENNAKOIVA STRATEGIA Ennakoiva strategia Mennyt Nykytila Suunniteltu tulevaisuus Tulevaisuus- näkymät Strategialinjaukset Ennakoiva strategia Suunniteltu tulevaisuus Palvelut Henkilöstö Yleiset ja toimialakohtaiset

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Asikkala Valtuustoseminaari

Asikkala Valtuustoseminaari Asikkala Valtuustoseminaari 25.9.2017 Valtuustoseminaarin ohjelma Maanantai 25.9.2017 klo 16.30 Valtuustoseminaarin avaus Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi Uuden strategian valmistelu ja kunnan oma

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Ritva Laine Kokonaisuuden näkeminen välttämätöntä Erilaisia ilmiöitä - ilmastonmuutos, niukkeneva julkinen talous, väestön ikääntyminen, erilaistumiskehitys Pelikenttä

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013

Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 1 Kunnat ja yrittäjät yhdessä Loppi 18.9.2013 116 000 jäsenyritystä 21 aluejärjestöä 400 paikallisyhdistystä 53 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä 1500 jäsentä kuntien valtuustoissa 55000 Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020

Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020 Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020 16.12.2010 Innopoli 2, PRO2ACT tutkimushanke Hankejohtaja Palvelujen järjestäminen ja palveluverkon uudistaminen valtuusto päätti tuottavuusohjelmasta vuosille

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg

Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg Me teemme yhdessä Uutta Tuusulaa! Hyvinvointiseminaari Arto Lindberg 3.10.2017 3. Tulevaisuuden kunnan kysymystä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä? Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset

Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset Yleisötilaisuus Vaajakoskella 14.11.2007 Pj. Ari Hiltunen Työryhmän jäsenet Hiltunen Ari, Jyväskylä, pj Autere Anna, Jyväskylä Colliander Jari, Jyväskylän

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen

Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen Harkittua omistajuutta työkaluja kuntatekniikan konserniohjaukseen Tuulia Innala, kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi, Seinäjoki 23.-24.10.2014 Harkittua omistajuutta - projektikokonaisuus Miksi?» Teknisen

Lisätiedot