KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS"

Transkriptio

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Yhtiöittämisselvityksen toteutus Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen käynnistää Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) yhtiöittämisselvitys. Siinä tuli: - selvittää edellytykset ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen 100-prosenttisesti Kajaanin kaupungin omistukseen; - tehdä tarvittaessa perustellut ehdotukset yhtiöittämisen toteutuksesta; - toteuttaa selvitys niin, että uusi osakeyhtiömuotoinen Kajaanin ammattikorkeakoulu voi hakea syksyllä 2013 ammattikorkeakoulun toimilupaa, mikäli välittömään yhtiöittämiseen päädytään; - saada selvityksen aikana Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) päätös riittävästä rahoitustuesta yhtiöittämisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin keskeisenä yhtiöittämisen toteuttamisen edellytyksenä. Kaupunginhallitus asetti selvitystä varten kaupunginjohtajan johdolla toimivan valmisteluryhmän ja nimesi siihen jäseniksi: Kajaanin ammattikorkeakoulu - liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan Aki Räisäsen, rehtori Turo Kilpeläisen, hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkisen, talousjohtaja Juha Huotarin ja kansliapäällikkö Risto Hämäläisen. Valmisteluryhmän oli toteutettava selvitys huhtikuun 2013 loppuun mennessä. Valmisteluryhmä on toteuttanut selvityksen tehtävänannon mukaisesti. Selvitystyön aikana valmisteluryhmä on neuvotellut OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston johdon kanssa ministeriön rahoitustuesta ja verotuskompensaatioista mahdollisen yhtiöittämisen osalta. Asiasta on saatu osaston johdon lausunto. Edelleen osaston johdosta ylijohtaja Anita Lehikoinen ja johtaja Hannu Siren ovat vierailleet Kajaanissa 2.4. informoimassa kaupungin ja KAMK:n luottamushenkilöitä ja KAMK:n henkilöstöä ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilanteesta ja etenemisestä. Selvitystyön aikana kaupungin vuonna 2012 toteuttamaan, Ernst&Youngin tekemään selvitykseen yhtiöittämisen vaikutuksista on päivitetty KAMK:nuusimmat taloustiedot, sekä ammattikorkeakoulujen uuden rahoitusjärjestelmän arvioitu vaikutus. Edelleen selvitystyön aikana on valmisteltu mm. tarvittavia tietojärjestelmämuutoksia kustannuksineen. Valmisteluryhmä on toteuttanut Kajaanin ammattikorkeakoulun yhtiöittämisselvityksen kaupunginhallituksen asettaman tehtävän mukaisesti, ja esittää selvityksen perusteella, että Kajaanin ammattikorkeakoulu muutetaan kaupungin kokonaan omistamaksi

2 osakeyhtiömuotoiseksi ammattikorkeakouluksi siten, että uusi toimilupa haetaan syksyllä 2013 yhtiömuotoiselle ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen lainsäädäntö ja yleishyödyllinen osakeyhtiömuoto Hallitusohjelmaan kirjattu ammattikorkeakoulu-uudistus on jatkoa OKM:n korkeakoulujen rakenteelliselle kehittämiselle, jonka ensimmäinen osa oli yliopistouudistus. Siinä yliopistoista tehtiin lainsäädännöllä itsenäisiä oikeushenkilöitä, säätiöitä tai julkisoikeudellisia yhteisöjä, ja niiden rahoitusjärjestelmää muutettiin. Ammattikorkeakoulu-uudistustoteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan ammattikorkeakoululaki ja ammattikorkeakoulujen toimiluvat. Uusittu ammattikorkeakoululainsäädäntötulee voimaan vuoden 2014 alussa. Nykyiset ammattikorkeakoulujen toimiluvat lakkaavat, ja ylläpitäjät hakevat uusia toimilupia syksyllä Toimiluvista päättää valtioneuvosto OKM:nvalmistelun pohjalta ja ne astuvat voimaan OKM on valmistellut amk-lain muutokseen liittyen ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisen. Asetuksella säädetään tarkemmin toimilupien hakemisesta. OKM on aloittanut myös uudistuksen toisen vaiheen lainvalmistelutyön. Hallituksen esitys amk-lain muuttamisesta siltä osin on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa Toisessa vaiheessa tavoitteena on muodostaa kaikista ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä, käytännössä osakeyhtiöitä. Linjaus on tehty hallituksen iltakoulussa Muutos on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti, kun ammattikorkeakoulujen rahoitus muuttuu valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessäkokonaan valtionrahoitukseksi yliopistojen tapaan. OKM:ntarkoitus on säätää lailla, että ammattikorkeakouluista tulee yleishyödyllisiä osakeyhtiöitä. Ne toteuttavat julkista korkeakoulutehtävää amk-lain ja toimiluvan mukaisesti. Amk-yhtiöt eivät ole voittoa tavoittelevia eivätkä ne voi jakaa osinkoja ja niiden toiminnassa noudatetaan julkisuuslakia ja tasa-arvolakia. Yhtiön purkautuessa sen varat voidaan käyttää vain vastaavaan tarkoitukseen kuin sen julkinen korkeakoulutehtävä. Osakeyhtiölakia noudatetaan yhtiöissä lähinnä vain itsenäisen oikeushenkilön aseman luomiseksi, eli hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi. Toimilupien uudistaminen Ammattikorkeakoulu-uudistus ja sen lainsäädäntö toteutuu kahdessa vaiheessa. Velvoite yhtiöittämisestä säädetään samalla kun ammattikorkeakoulujen rahoitusperusta muuttuu kokonaan valtionrahoitteiseksi valtionosuusuudistuksen lainsäädännön yhteydessä keväällä Ammattikorkeakouluista tulee yleishyödyllisiä, julkista tehtävää toteuttavia osakeyhtiöitä. Ammattikorkeakoulun toimiluvan saajalla tulee olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisten tehtävien (opetus,

3 tutkimus ja aluekehitys) asianmukaiseen ja kansainvälisesti korkeatasoiseen järjestämiseen laadukkaasti ja tuloksellisesti. Toimiluvissa eräs keskeinen kriteeri on hakijan taloudellinen tilanne ja kantokyky. Toimilupahakemuksessa tulee esittää selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta ja niiden hallinnasta toimintaa aloitettaessa ja seuraavan viiden vuoden ajanjaksolla, eli vuoteen 2018 saakka. Taloudellisessa kantokyvyssä olennainen seikka on uuden tulosperusteisen rahoitusmallin vaikutus ammattikorkeakoulun valtionosuusrahoitukseen. Toimilupaprosessi tulee olemaan kaksivaiheinen. Syksyllä 2013 toimilupaa hakevien on esitettävä selvitys taloudellisesta ja toiminnallisesta kyvystä toteuttaa toimiluvan mukaista korkeakoulutoimintaa pitkällä tähtäimellä. Toisessa vaiheessa toimilupia tullaan arvioimaan ja samalla edellytetään yhtiömuotoa ammattikorkeakoulujen hallintomalliksi muutetun amk-lain mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen itsenäinen oikeushenkilöasema edellyttää ammattikorkeakoulujen toimilupien uusimista myös uudistuksen toisessa vaiheessa. Tarkoitus on, että uudistuksen toisen vaiheen toimilupaprosessi olisi mahdollisimmankevyt ja yksinkertainen.mikäli ammattikorkeakoulu siirtyy yhtiömuotoon vasta uudistuksen toisessa vaiheessa, niin toimiluvan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset arvioidaan kuten syksyn 2013 toimilupahaussa. OKM ohjeistaa uudistuksen toista vaihetta koskevaaammattikorkeakoulujen toimilupamenettelyä myöhemmin. Ministeriö suosittelee toimilupaohjeistuksessa ja sen pohjana olevan amk-asetuksen perusteluissa, että osakeyhtiömuotoon siirtyminen jo uudistuksenensimmäisessä vaiheessa on suositeltavaa, että toisen vaiheen toimilupaprosessi olisi tavoitteen mukaisesti kevyt.koska yhtiömuotoisesta ylläpitäjämuodosta ei ole vielä lainsäädännöllisiä määräyksiä, niin toimilupaa voi hakea amk-lain mukaisesti edelleen myös kunnalle tai kuntayhtymälle. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ja hallinto Ammattikorkeakoulu-uudistuksen kaksivaiheisuus aiheuttaa myös toimilupaprosessin kaksivaiheisuuden. Jo ensimmäisessä vaiheessa yhtiömuotoisena toimiluvan hakeneiden ja saaneiden ammattikorkeakoulujen toisen vaiheen toimilupa-arviointi on kevyempi kuin siinä vaiheessa yhtiöityvien ammattikorkeakoulujen. Toimiluvan voi silti hakea ensimmäisessä vaiheessa myös kunnalle tai kuntayhtymälle. Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua sekä niille rinnakkaisina mutta erillisinä HögskolanpåÅland sekä Poliisiammattikorkeakoulu. Osakeyhtiömuotoisia niistä on 17, yksi on säätiön ylläpitämä. Kuntayhtymämuotoisia ammattikorkeakouluja on viisi, niistä neljä on yhtiöitymässä joko vuoden 2014 tai vuoden 2015 alusta. Kuopion Savonia-amk:n osalta on toteutettu yhtiöittämisselvitys, mutta päätöstä siirtymisestä kuntayhtymämuodosta osakeyhtiöksi ei ole tehty. Kuntien suoraan ylläpitämiä on kaksi, Turun ja Kajaanin ammattikorkeakoulut. Turun osalta on tehty päätös yhtiöittämisestä vuoden 2014 alusta alkaen.

4 Valtionhallinnossa ammattikorkeakoulu toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toisena osana suomalaista korkeakoulujärjestelmää yliopistojen rinnalla. Ammattikorkeakouluilla on sisäisissä asioissaan itsehallinto, jota hoitavat hallitus ja rehtori. Ylläpitäjän tehtäviin kuuluu ammattikorkeakoulun strateginen johtaminen ja kehittäminen. OKM:n kautta tuleva ammattikorkeakoulujen valtionosuusrahoitus tulee sekä kunnilta että valtiolta. Perusrahoituksesta valtion osuus on 41,89% ja kuntien 58,11%. Ammattikorkeakoulut Kuopion kuntayhtymäomisteista Savonia - ammattikorkeakoulua lukuun ottamatta ovat siirtyneet osakeyhtiömuotoon tai ovat tehneet päätöksen siihen siirtymisestä. Kajaanin ammattikorkeakoulun taloustilanne ja sen kehitys 2018 saakka Valtionosuusrahoitus Ammattikorkeakoulujen valtiolta tuleva perusrahoitus (valtionosuusrahoitus, VOS) uudistetaan ammattikorkeakoululain muutoksessa. Rahoitus muuttuu tulosperusteiseksi. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyy pääasiassa suoritettujen tutkintojen, opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. KAMK:n tulevaisuuden taloudellisen kantokyvyn arvioimisessa olennainen seikka on uudistuvan VOS-rahoituksen kehitys. Koska toimilupa-arvioinnissa ammattikorkeakoulujen talous on keskeinen kriteeri, niin OKM on tehnyt arviot kunkin ammattikorkeakoulun perusrahoituksen kehittymisestä vuosina ja toimittanut ne maaliskuussa. Arviota käytetään pohjana toimilupahakemukseen liittyvissä perusrahoituksen kehitystä koskevissa viiden vuoden skenaariolaskelmissa. Taulukko: OKM:n arvio KAMK:nperusrahoituksen kehityksestä (korjattu laskelma ) Huom! Laskelmassa vuoden 2015 rahoituksenperusteena on toimintavuosien tulosten keskiarvo, joka on siis osittain oletusta. Vuosien laskelmat ovat vahvasti spekulatiivisia jo sentakia, että vuoden 2018 rahoitusperusteena toimivat vuosien vielä toteutumattomat tulokset.okm:n mukaan rahoitusarviota voi kuitenkin pitää suuntaa antavana. Huom!Täytyy ottaa myös huomioon, että ammattikorkeakoulukohtainen perusrahoituksen kehitys riippuu tuloskehityksestä suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin. Rahoitussuhteet muuttuvat sen mukaan, miten ammattikorkeakoulut pystyvät kehittämään toimintaansa ja tuloksellisuuttaan, eli korkeakoulukohtainen rahoitus elää tuloksellisuuden kehittymisen myötä. Kaupungin rahoitus

5 Kajaanin kaupunki on tukenut KAMK:n toimintaan vuosittaisella toiminta-avustuksella. Sillä on suuri merkitys KAMK:n hyvään tuloksellisuuteen, toiminta-avustusta on käytetty kehittämis- ja hanketoiminnan omarahoitukseen. VOS-rahoitus on tällöin pystytty käyttämään täysimääräisesti opetukseen ja sen kehittämiseen. Kehittämistoiminta on yksi tuloksellisuuden olennainen mittari. Kaupungin toiminta-avustus oli aiemmin euroa/vuosi. Talouden sopeuttamisohjelmassa se leikattiin tasoon euroa vuodesta 2010 alkaen. Sen pitäminen nykyisellä tasolla on perusteltua ainakin vuosien 2014 ja 2015 muutosvaiheessa, toimilupaprosessin ja amk-uudistuksen kaksivaiheisen ylimenokauden ajan. Mikäli KAMK:n yhtiöittämiseen päädytään, niin toimilupahaun taloustarkastelussa on vastattava osakeyhtiön maksuvalmiuden kysymyksiin. Kaupunkikonsernin tytäryhtiönä KAMKkäyttää konsernitiliä maksuvalmiuden varmistamiseen. Edelleen 100-prosenttisesti omistetulle tytäryhtiölle voidaan antaa valtuuston päätöksellä omavelkaisia takauksia. Kajaanin ammattikorkeakoulun perusrahoituksen kehitys vaikuttaa tämän hetkisen tiedon valossa hyvältä uuteen tulosperusteiseen rahoitukseen siirryttäessä. Valtionosuusrahoitus ei liity KAMK:n ylläpitäjämuotoon, vaan se määräytyy tuloskriteerien mukaan. Yhtiömuodon voi kuitenkin olettaa olevan joustavampi vastaamaan tuloskehityksen turvaamisen haasteisiin. Verotuskompensaatiot ja OKM:n tuki yhtiöittämiseen Kaupunki on todennut amk-uudistuksen kannanotoissaan, että KAMK:n yhtiöittäminen on mahdollinen ratkaisu. Taloudellisiin toimintaedellytyksiin liittyvät olennaiset kompensaatiot on kuitenkin oltava siinä vaiheessa ratkaistu pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla. Yhtiöittämisselvityksen käynnistyspäätöksessä linjausta tarkennettiin siten, että selvityksen aikana tulee saada OKM:npäätös riittävästä rahoitustuesta yhtiöittämisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin keskeisenä yhtiöittämisen toteuttamisen edellytyksenä. OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto on antanut KAMK:lle osoitetun lausunnon sen yhtiöittämisestä ja verotusmuutosten kompensaatioista. Lausunto on raportin liitteenä. Siinä tuodaan esille Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset verotusmuutosten kompensoimiseksi. Niillä pyritään siihen, että yksittäisen ammattikorkeakoulun toimintaedellytykset eivät heikkenisi yhtiöitymisen vuoksi, eli muutos olisi kustannusneutraali viimeistään amk-uudistuksen toisen vaiheen jälkeen. OKM:llä on käytössä verotuskompensaatioissa yhtiömuotoisille ammattikorkeakouluille yleinen yksikköhintojen korotus 4,03%suuruisena. Sen lisäksi ministeriö voi myöntää yhtiöittämisiin erillisen harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotuksen, joka on haettava aina erikseen. Sen suuruus on 0,5 % kolmen vuoden ajan, mikä tarkoittaisi KAMK:n osalta noin euroa/vuosi, yhteensä euroa. Mikäli yhtiöittämiseen päätetään edetä, tulee KAMK hakemaan harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta.

6 OKM:lle on esitetty kaupungin ja KAMK:n yhteisenä esityksenä yhtiöittämisen välittömiksi lisäkustannuksiksi euroa. Lausunnossaan OKM toteaa, että yhtiöittämisen tukemiseksi se voi ottaa puuttuvaa osuutta huomioon KAMK:lle myönnettävällä hankerahoituksella vuonna Rahoitusesitystä koskevassa neuvottelussa helmikuussa OKM:n kanssa käsiteltiin euron rahoitusta täysimääräisenä. OKM voi tehdä hankerahoituspäätöksen yhtiöittämisen tukemisesta siinä vaiheessa, kun kaupunki on tehnyt päätöksen KAMK:n yhtiöittämisestä. Uutena valtion tukimuotona yhtiömuotoisille ammattikorkeakouluille on hallituksen kehysriihen päätös siitä, että amk-uudistuksen tueksi valtio varautuu tekemään ammattikorkeakouluihin finanssisijoituksia vuonna Päätös tarkentuu vasta myöhemmin, tässä vaiheessa ei voida arvioida sen vaikutuksia. OKM.nlausunnon ja ministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella voi todeta, että KAMK:n osalta yhtiöittämisen verotusmuutokset eivät tule aiheuttamaan sellaista rasitetta, joka olisi taloudellisena esteenä yhtiömuotoon siirtymiselle. Edelleen lausunnon ja neuvottelujen perusteella voi todeta, että ministeriöltä voidaan saada riittävä rahoitustuki yhtiöittämisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset, Ernst&Youngin selvitys Kaupunki teetti vuonna 2012 Ernst&YoungillaKAMK:n yhtiöittämisselvityksen, jonka tavoitteena oli tuottaa riittävästi tietoa yhtiöittämisen taloudellisista, toiminnallisista, oikeudellisista vaikutuksista tulevaa päätöksentekoa varten. Selvityksen tekeminen perustui kaupungin vuoden 2012 talousarvion tavoitteeseen: Valmistellaan ammattikorkeakoulun yhtiöittämistä ammattikorkeakoulu-uudistuksen suuntaviivojen ja kaupungin omistajapolitiikan linjausten mukaisesti. Selvitys valmistui elokuussa Siinä käytettiin pohjana nykytasoista valtionosuusrahoitusta KAMK:n taloustietoihin perustuen, ja siinä vertailtiin liikelaitosja osakeyhtiömuotoa. Selvitys osoitti mm. sen, ettäamk-uudistukseen kaavailtu täysimääräinen arvonlisäverokompensaatio on yksi edellytys elinkelpoisen osakeyhtiön syntymiselle. Riskeistä huolimatta Ernst&Young suositti yhtiöittämisen valmistelun jatkamista siten, että talouden kantokyvyn elementtejä pyritään varmistamaan ja parantamaan. Kevään 2013 yhtiöittämisselvityksen yhteydessä Ernst&Youngin selvitys on päivitetty KAMK:n vuoden 2012 tilinpäätöstiedoilla sekä OKM:n toimittamalla rahoitusennusteellakamk:n valtionosuusrahoituksen kehittymisestä uudessa tulospohjaisessa rahoitusjärjestelmässä vuoteen 2018 mennessä. Selvityksessä on arvioitu yhtiömuodon osalta myös verotuskompensaatioiden vaikutus.päivitetty selvitys liitteenä. Selvitys osoittaa, että uusi rahoitusmalli parantaa KAMK:n taloudellista kantokykyä sekä yhtiö- että liikelaitosmuotoisena. Molemmissa malleissa KAMK kykenee rahoittamaan nykyisen laajuisen ammattikorkeakoulutoiminnan vuoteen 2018 saakka ulottuvalla skenaariojaksolla. Vakavaraisuus säilyy ja maksuvalmius pysyy tyydyttävällä tasolla. Yhtiömuodossa KAMK jopa hyötyisiliikelaitosmalliin verrattuna jonkin verran alv- käsittelyn muutoksista ja verotuskompensaatioista.

7 Skenaariotarkastelu on tehtyokm:n arviolaskelmiinperustuvillaoletuksilla tulevien vuosien VOS-rahoituksen kehityksestä, ja sisältää siten merkittävän epävarmuuden. Esimerkiksi jos valtio jatkaa säästötoimenpiteenään yksikköhintojen vuotuisen indeksikorotuksen jäädytystä, niin se aiheuttaa uutta talouden sopeuttamistarvetta. Ernst&Youngin päivitetty selvitys osoittaa, että KAMK:n yhtiömuotoon siirtymiselle ei ole taloudellista estettä. KAMK kykenee sekä osakeyhtiönä että liikelaitoksena rahoittamaan nykytasoisen toimintansa ja säilyttämään maksuvalmiutensa. Toimilupahaku liikelaitosmuodossa vai osakeyhtiömuodossa - vertailu Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toinen vaihe ja siihen sisältyvä yhtiöittämisvelvoite tulee toteutumaan erittäin todennäköisesti. Kajaanin kaupungin tulee tehdä päätös ammattikorkeakoulun toimiluvan hakemisesta syksyllä 2013 jommankumman vaihtoehdon mukaisesti: a) toimiluvan haku kunnallisena liikelaitoksena toimivalle ammattikorkeakoululle ja sen yhtiöittäminen uudistuksen toisessa vaiheessa vuoden 2015 alusta alkaen; b) toimiluvan haku välittömästi 2013 perustettavalle osakeyhtiölle, joka aloittaa ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä vuoden 2014 alusta alkaen. A) Toimilupahaku liikelaitokselle, yhtiöittäminen 2015 VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Liikelaitoksena toiminta hyvä, tuttu ja tuloksellinen malli Yhtiöittämisen valmisteluun voidaan käyttää enemmän aikaa AMK-lain perusteella toimiluvan haku kunnalle edelleen mahdollinen B) Toimilupahaku osakeyhtiölle, yhtiöittäminen jo 2014 Toimilupa saatavissa ensimmäisessä vaiheessa vahvana ilman toisen vaiheen raskasta menettelyä OKM tuki lisäkustannuksille saatavissa, verotuskompensaatiot täysimääräisinä Muutosvaiheen lyhyys voi paremmin varmistaa työrauhan, kun väistämätön yhtiöittäminen hoidetaan nopeasti Yhtiömuoto OKM:n ja hallitustason tavoite, joka toteutetaan lainsäädännöllä AMK:t lähes kaikki jo yhtiömuodossa = tasavertainen kohtelu Kajaanille korkeakoulupolitiikan linjauksissa A) Toimilupahaku liikelaitokselle, B) Toimilupahaku osakeyhtiölle, yhtiöittäminen 2015 yhtiöittäminen jo 2014 HEIKKOUDET JA UHKAT Yhtiöittäminen tehtävä joka tapauksessa Kireä valmisteluaikataulu, useiden toisessa vaiheessa 2015 alkaen samanaikaisten muutosten hoitaminen OKM:n tuki lisäkustannuksille epävarma, Tietojärjestelmämuutokset mittavia,

8 kun yhtiöittämiselle tulee lakivelvoite Toimilupahausta tulee täysimittaisesti kaksivaiheinen ja riskejä sisältävä Henkilöstö pidemmän aikaa epävarmuudessa asemastaan Verotuskompensaatiot eivät toteudu suunnitellulla tavalla Kuntaomisteinen ylläpitäjämalli poistumassa lähes kaikkialla muualla niiden toimimattomuudessa riski AMK-uudistuksen toinen vaihe ei toteudu tai viivästyy Verotuskompensaatiot eivät toteudu suunnitellulla tavalla Valmisteluryhmän arvio ja johtopäätös: Ammattikorkeakoulun toimiluvan hakeminen perustettavalle osakeyhtiölle 2013 ja KAMK:n yhtiöittäminen vuoden 2014 alusta on toimilupaprosessin kaksivaiheisuuden takia perusteltua. Niin saadaan varmemmin jo ensimmäisessä vaiheessa vahva, pysyvä toimilupa. OKM:ltä saatava tuki yhtiöittämiselle helpottaa merkittävästi kireää valmisteluaikataulua. KAMK:n henkilöstölle on parempi ammattikorkeakoulu-uudistuksen aiheuttamien muutosten toteuttaminen ja siirtyminen yhtiömuotoon nopeutetulla aikataululla. Yhtiöittämisen toteutus valmisteluryhmän esitys Perustaminen Ammattikorkeakoulunyhtiöittäminen käynnistyy perustavan kokouksen pitämisellä. Kokouksessa mm. käsitellään kaupunginhallituksessa jo aiemmin käsitelty yhtiöjärjestys ja valitaan yhtiölle kaupunginhallituksen nimeämä hallitus. Hallituksen tulee kokoontua sen jälkeen mahdollisimman pian ja valita yhtiölle toimitusjohtaja, joka virkansa puolesta on käytännössä KAMK:n rehtori. Mikäli yhtiöittämiseen päädytään jo vuoden 2013 aikana ensimmäisessä vaiheessa, niinperustamiskokous kannattaa pitää mahdollisimman pian, koska valmisteluaika toimilupahaulle ja yhtiön toiminnan täysimittaiselle käynnistämiselle vuoden 2014 alusta alkaen on lyhyt. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy yhtiöittämisen kokouksessaan 29.4., niin yhtiön perustaminen ja perustamisasiakirjat käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 6.5. KAMK-liikelaitos jatkaa toimintaansa ja toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa nykyisen toimiluvan puitteissa vuoden 2013 loppuun saakka, jolloin toimilupa lakkaa ammattikorkeakoululain mukaisesti. Osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu jatkaa ammattikorkeakoulutoimintaa katkeamatta alkaen, mikäli saa toimiluvan. Liikelaitoksen toiminta siirtyy liikkeenluovutuksena toimiluvan saaneelle KAMK-osakeyhtiölle. Liikelaitoksen toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä päätetään erikseen asianmukaisessa järjestyksessä. Perustamisasiakirjat Yhtiöjärjestys on olennainen uuden osakeyhtiön toiminnan kannalta. Siinä on otettava huomioon amk-uudistuksen toisen vaiheen tavoite, että ammattikorkeakouluista muodostetaan yleishyödyllisiä osakeyhtiöitä. Yhtiöjärjestykseen on kirjattava, että

9 yhtiö noudattaa toiminnassaan ammattikorkeakoululakia. Kirjaus kattaa jatkossa kaikki lakiin tehtävät muutokset, ja tekee siitä julkista tehtävää toteuttavan osakeyhtiön. Yhtiöjärjestys laaditaan OKM:n lakiasiantuntijoiden konsultaatiota hyödyksi käyttäen. Yhtiö syntyy perustavalla kokouksella, josta laaditaan pöytäkirja.vaikka Kajaanin kaupunki omistaa uuden yhtiön sataprosenttisesti, niin yhtiön perustaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista perustamissopimusta. Siinä on oltava kaikkiosakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet (kaupunki 100 %), osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet.sopimukseen on otettava tai liitettävä yhtiöjärjestys. Tilikaudesta on määrättävä joko sopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa mainittava mm. yhtiön toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Hallinnon järjestäminen Mikäli KAMK:n yhtiöittäminen päätetään tehdä niin, että osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulu hakee toimilupaa syksyllä 2013, niin on perusteltua nimetä perustettavalle yhtiölle aluksi väliaikainen hallitus toimilupahakua ja yhtiön toiminnan käynnistämisen käytännön valmistelua varten. Väliaikaiseksi hallitukseksi ehdotetaan nimettäväksi yhtiöittämisselvityksen valmisteluryhmä, jolloin aloitettu valmistelutyö jatkuu ilman katkoksia. Kaupunginjohtaja on tällöin väliaikaisen hallituksen puheenjohtaja. KAMKliikelaitoksen johtokunta jatkaa edelleen toimivan liikelaitoksen ylläpitäjähallinnon elimenä. Johtokunnan puheenjohtajan on perusteltua kuulua väliaikaiseen hallitukseen. Rehtori toimii molemmissa elimissä esittelijänä. Mikäli toimilupa saadaan ja yhtiömuotoinen KAMK aloittaa toimintansa vuoden 2014 alusta, on kaupungin luottamushenkilöpaikoista tehdyn sopimuksen mukaisesti perusteltua, että nykyinen KAMK-liikelaitoksen johtokunta nimetään yhtiön hallitukseksi valtuustokauden loppuun saakka. Hallinnon järjestämisen yhteydessä otetaan huomioon työ- ja elinkeinoelämän edustus OKM:n esittämien amkuudistuksen toisen vaiheen tavoitelinjausten mukaisesti. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisen vaiheen lainsäädännön mahdollisesti asettamat kriteerit hallituksen kokoonpanolle otetaan huomioon.seuraavan valtuustokauden osalle asetetaan tavoitteeksi yhtiön hallituksen koon tiivistäminen. Henkilöstön asema Yhtiöittämisen mahdollisesti käynnistyessä KAMK:n tulee aloittaa YT-menettely henkilöstön kanssa. YT-lain hengessä henkilöstölle on jo tiedotettu yhtiöittämisselvityksen käynnistymisestä ja sen etenemisestä ja sitä on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa. Koska kyseessä on liikkeenluovutus, niin henkilöstö siirtyy uuden osakeyhtiöin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Kaikki virkasuhteet muutetaan työsuhteiksi ja virat lakkautetaan. Myös kaikille työsuhteisille tehdään uudet työsopimukset, joissa työnantajana on uusi osakeyhtiö.

10 Henkilöstön palkka- ym. edut säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Koska osakeyhtiö ei voi noudattaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) eikä kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES), niin on perusteltua, että se liittyy Palvelulaitosten työnantajayhdistykseen (PTY). PTY toimii yhteistyössä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa ja sen työehtosopimukset ovat hyvin samankaltaisia KVTESin ja OVTESin kanssa. Koska Kajaanin kaupunki omistaa perustettavan osakeyhtiön kokonaan, voi yhtiö jatkaa kunnallisessa eläkejärjestelmässä KuELissa. Samoin eläkevakuutus on syytäsäilyttää ennallaan kunnallisessa eläkevakuuttajassa KEVAssa. Tilat, muutostehtävät KAMK jatkaa Vimpelinlaakson kampuksen tiloissa VILAKE:n vuokralaisena. Vuoden 2012 Ernst&Youngin yhtiöittämisen vaikutusten selvitys osoitti, että vuokrausvaihtoehto on taloudellisesti parempi. Toiminnallisesti VILAKE:n sekä KAMK:n ja KAO:n yhteistyö tilahallinnossa ja tilojen kehittämisessä on ollut kaikille osapuolille hyvin toimiva ratkaisu. Kaupungin liikelaitoksena KAMK on hyödyntänyt maakunta kuntayhtymän yhteisiä tietojärjestelmiä (etyöpöytä eri ohjelmistoineen, asiahallinnan järjestelmät ja taloushallinnon ohjelmistot). Niiden muuttaminen kuntatoimijasta osakeyhtiölle sopiviksi aiheuttaa merkittävän kustannuserän ja työmäärän. Muutokseen liittyy paljon erilaisia hallinnon ja toimintamallien muutostoimenpiteitä, jotka nekin aiheuttavat selvitys-, koulutus- ja konsultointikustannuksia sekä henkilöstölle lisätyötä ja työkustannuksia. Liikelaitoksen sopimukset siirtyvät uudelle osakeyhtiölle, sopimussiirtojen toteuttaminen on myös suuritöinen tehtävä. LIITTEET: OKM:nkorkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston lausunto Ernst&Younginyhtiöittämisselvitys

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus. Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tilannekatsaus Alustus AMK-päivillä Lahdessa 13.5.2014 Johtaja Hannu Sirén AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN II VAIHE Hallituksen esitys uudeksi ammattikorkeakoululaiksi eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia

Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013. Jakelussa mainituille. Viite. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset. Asia Kirje OKM/1/533/2013 05.07.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.3.2013 ohjeistanut ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä ja ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB HALLITUS 27.1.2015

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB HALLITUS 27.1.2015 OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB HALLITUS 27.1.2015 EHDOTUS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISMALLISTA ITÄISELLÄ UUDELLAMAALLA TIEKARTTA HYVÄÄN PÄÄTÖKSENTEKOON TOISEN ASTEEN TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen Yliopistouudistus Suomessa Johtaja Anita Lehikoinen 8.6.2010 Yliopistouudistuksen tavoitteet tavoitteena luoda suomalaisille yliopistoille vastaavat toimintaedellytykset kuin parhailla ulkomaisilla yliopistoilla

Lisätiedot

Toimilupahakemus; talousselvitys. Seminaari

Toimilupahakemus; talousselvitys. Seminaari Toimilupahakemus; talousselvitys Seminaari 3.4.2013 Laadinnan lähtökohdat Toimiluvan saajalla tulee olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1. Taustaa. 2. Asian valmistelu. PERUSTELU- JA PÄÄTÖSMUISTIO Omistajavalmisteluryhmä 7.9.2012

1. Taustaa. 2. Asian valmistelu. PERUSTELU- JA PÄÄTÖSMUISTIO Omistajavalmisteluryhmä 7.9.2012 PERUSTELU- JA PÄÄTÖSMUISTIO Omistajavalmisteluryhmä 7.9.2012 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN YHDISTÄMINEN JA YHTIÖITTÄMINEN Asian valmistelu ja päätösehdotus 1. Taustaa

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA

AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 28.9.2012 AMMATTIKORKEAKOULU-UUDISTUKSEN V EROTUKSEEN LIITTYVIÄ PERIAATTEITA Taustaa H allitusohjelmassa on päätetty, että ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva

Lisätiedot

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007

YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT. Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 YLIOPISTOLAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVAT Johtaja Anita Lehikoinen Kuopio 29.8.2007 JOHDANNOKSI Hallitusohjelman mukaisesti yliopistojen oikeudellinen asema uudistetaan tavoitteena kaikkien yliopistojen

Lisätiedot

Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen"

Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen Suomen Keskusta r.p. Apollonkatu 11 a 00100 Helsinki 21.1.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausunto selvityshenkilöiden raportista (OKM 2010:23) "Ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n perustaminen (Kj)

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n perustaminen (Kj) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 10800-2011 (011, 70) Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n perustaminen (Kj) Tiivistelmä: - Kh 446 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.9.2011 64: Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6)

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6) Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Sopimus 1 (6) SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolet (myöhemmin osakkaat) ovat: 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen Kunnanhallitus 101 13.06.2016 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työterveyshuollon yhtiöittäminen 177/00.04.01/2016 Kunnanhallitus 13.06.2016 101 Valmistelija: kunnanjohtaja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on käsitellyt

Lisätiedot

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Yliopistouudistuksen tavoitteet Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman vahvistaminen muodostamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

AMK-LAKIEHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ VEROSEURAAMUSTEN KOMPENSOINTI. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 5.11.

AMK-LAKIEHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ VEROSEURAAMUSTEN KOMPENSOINTI. Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 5.11. AMK-LAKIEHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ VEROSEURAAMUSTEN KOMPENSOINTI Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 5.11.2012 Hannu Sirén Korkeakoulututkinnot 1985-2011 Ammattikorkeakoulujen uudistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

11) Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Skinnarilankatu 36, Lappeenranta

11) Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1 (6) SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolet (myöhemmin osakkaat) ovat: 1) Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101 Lappeenranta 2) Imatran kaupunki, Virastokatu

Lisätiedot

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA. lausuu pyydettynä seuraavaa:

LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA. lausuu pyydettynä seuraavaa: LAUSUNTO 1 / 5 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 14.9.2011 LAUSUNTO AMMATTIKORKEAKOULULAITOKSEN UUDISTAMISEN SUUNTAVIIVOISTA Yleistä Uudistuksen peruslinjaukset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012

YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 YHTEENVETO AMK-LAKIEHDOTUKSESTA JA SIITÄ ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Liittoumakorkeakoulut-seminaari 31.10.2012 Ylijohtaja Anita Lehikoinen Amk-uudistuksen toteuttaminen Ammattikorkeakoulujen hallintoa ja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi

Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden aikana ja toimintaa koskeva raportointi Kirje OKM/12/210/2013 04.02.2013 Ammattikorkeakoulut Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskäytänteet sopimuskauden 2013 2016 aikana ja toimintaa koskeva raportointi Ammattikorkeakoulu-uudistus

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2013 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄ PÖYTÄKIRJA 2-2013 Kokousaika klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Case:TAMK

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Case:TAMK Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Case:TAMK Historiaa Tampereen ammattikorkeakoulu Väliaikainen toimilupa v. 1992 Vakinainen toimilupa v.1996 Ylläpitäjä: Tampereen kaupunki Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014

Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014. Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 13.10.2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön yhtiöittäminen 1046/00.01.00.03.00/2014 Liikelaitos Salon Kaukolämmön johtokunta 64 Valmistelija: Liikelaitos Salon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Maiju Tuominen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos Maiju Tuominen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 2.12.2014 Maiju Tuominen AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN 1 Taustaa 2 Säädöspohja Hallitusohjelman mukainen ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/6 4.6.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2014 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.05.2014 576 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta.

Taloudellisia selvityksiä edellytetään sekä ylläpitäjästä että ammattikorkeakoulusta. 1 LIITE 2: TOIMILUPAHAKEMUKSEN TALOUDELLISET SELVITYKSET Taloutta koskevat tiedot pyritään esittämään sellaisessa muodossa ja sellaisella tarkkuudella, että niiden avulla voidaan arvioida/testata toimiluvan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 HALLITUKSEN KORKEAKOULUPOLIITTISIA LINJAUKSIA Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan Oppilaitosverkkoa

Lisätiedot

Korkeakoulurakenteet ja Itä Suomi

Korkeakoulurakenteet ja Itä Suomi Korkeakoulurakenteet ja Itä Suomi Esityksen sisältö Nostoja hallitusohjelmasta Hallitusohjelma Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen kannalta Korkeakoulurakenteet Itä Suomessa Mikkelin ja Kymenlaakson

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi ROVANIEMEN i' KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymähallitus 15.11.2012 OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 132 1112012 Sivu 1/9 Aika Torstai 15.11.2012 klo 14.00-17.52 1 1 0 Paikka Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n perustaminen (Kj)

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n perustaminen (Kj) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 2656-2010 (011, 70) Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n perustaminen (Kj) Tiivistelmä: Kaupunginvaltuustolle esitetään Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n perustamista sekä perustamisasiakirjojen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOS Tällä sopimuksella (jäljempänä Sopimus ) Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat yksimielisesti muuttavat [].[].2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 7..0 Sivu / 7/0.0.0/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 0..0 70 Active Life Village Oy:n osakkeiden luovutus Valmistelijat / lisätiedot: Laitala Pasi, puh. (09) 86 87 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Aika Maanantai 4.4.2016 klo 9.00 11.35 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Työplussan liiketoiminnan yhtiöittäminen

Työplussan liiketoiminnan yhtiöittäminen Johtokunta, Työplus 16 21.04.2016 Konserni- ja 46 23.05.2016 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 268 30.05.2016 Työplussan liiketoiminnan yhtiöittäminen 639/00.01.00/2010 JOHTTYÖP 16 Asian taustaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille

Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 825/12.03.02/2016 63 Koha-Suomi Oy:n osakkeiden ostaminen Raision kaupungille Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 29.9.2016: Vaski-kirjastot harkitsevat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yksityinen

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot