LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Aika: klo 19:30-21:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen ärestäytyminen 4 52 Sosiaali- a terveydenhuollon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmän hankinta 5 53 Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva Asemakaavan muutos, 2. kaupunginosan katualueet (Ullanmäentie a Kauniaistentie) 55 Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksymiseen liittyvä lisämääräraha-asia 56 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten tarkistaminen Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle Uusien luottamushenkilöiden valinta (Vaenerberg) Uusien luottamushenkilöiden valinta (Lindén-Linna) Vastine arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin Vastaus valtuustoaloitteeseen; strategia kaupallisten mainostauluen sioittamisesta Valtuustoaloite terveysaseman palvelutaronnan lisäämisestä Valtuustoaloite Kauniaisten liikenneärestelyen a -kulttuurin parantamiseksi Valtuustoaloitteita 32

2 PÖYTÄKIRJA 5/ Läsnä: Rehn-Kivi Veronica puh.oht. Ala-Reinikka Tapani I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nystén Tiina Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Ihamuotila Panu v Tupamäki Olavi v Waselius Fredrik v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousoht. Haru Marianna yhdyskunta.oht. Poissa: Artoki Risto Lamberg-Allardt Christel Nyberg Daniel Allekiroitukset Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Pertti Eklund Veronica Fellman Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen ärestäytyminen KV 51 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit ta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suo ritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään näh den pää tös val tai sek si - valitsi valt. Pertti Eklundin a valt. Veronica Fellmanin pöy tä kir an tar kasta ik si.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- a terveydenhuollon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmän hankinta 115/ /2014 KV 52 Lisätiedot: kaupunginohtaa Torsten Widén, puh. (09) hankeohtaa Hannu Välimäki, puh. (09) Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Helsingin, Vantaan a Kauniaisten kaupunkien, Kirk ko num men kunnan sekä Helsingin a Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kun ta yh ty män (HUS) yhteinen sosiaali- a terveydenhuollon asiakas- a poti las tie to är es tel mä. Hankintarenkaan äsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Tarousten vertailu a vertailun lopputulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti liit tee nä olevassa perustelumuistiossa liitteineen (liite 1). Asiakiroihin on mah dol lis ta myös tutustua kaupunginkansliassa ottamalla yhteyttä toi misto sih tee riin tai kaupunginlakimieheen. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu hankintaa koskevassa tar ouspyyn nös sä liitteineen (liite 2, saatavissa liitteineen verkko-osoitteesta Taroukset ovat nähtävillä kokouksessa tuntia ennen kokousta a ko kouksen aikana. Apotti-hanketoimiston edustaa on kutsuttu kokoukseen se losta maan asiaa. Hankinnan tausta Helsingin, Vantaan a Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsin gin a Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kunta han kin nat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, pe rus ter vey denhuol lon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- a po ti las tie to är es telmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI han ke ko konai suut ta. Hankinnan kohteena on kuntien a HUS:n käyttöön tuleva so siaa li- a terveydenhuollon yhteinen asiakas- a potilastietoärestelmä. Hankin ta kilpailutettiin myös puiteärestelynä a muut HUS-alueen kunnat voivat halutessaan liittyä puiteärestelyn perusteella ärestelmän käyttäiksi. Järestelmähankinnasta ulkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutettiin hankin ta lain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankintamenettelyyn va lit tiin osallistumishakemusten perusteella alkuvaiheessa kuusi taroaaa. Neu vot te lu a käytiin kaikista hankinnan ehdoista a hankinnan sisältö a

6 PÖYTÄKIRJA 5/ laa uus sekä taroaien ratkaisut tarkentuivat neuvotteluen aikana. Me nette lyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tar oaien määrää saatettiin raoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Han kin nan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tar oaat Epic Systems Corporation a CGI Suomi Oy. Toisen neu vot te lu kier roksen päätyttyä taroaille lähetettiin lopulliset tarouspyynnöt. Lopullinen tarouspyyntö ulkaistiin Taroaat saivat esittää tarous ai ka na kysymyksiä tarouspyyntöön liittyen a niihin toimitettiin han kinta ren kaan osalta kiralliset vastaukset. Tarousaika päättyi kello Taroaia pyydettiin toimittamaan tarouksen hintaliite muusta tarouk ses ta erillisenä liitteenä. Kumpikin taroaista ätti tarouksen ase te tussa määräaassa. Tarousten avaaminen a tarouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Taroukset vastaanotettiin a avattiin Helsingin kaupungin kiraamossa Tarousten hintaliitteet avattiin erillisessä tilaisuudessa , kun tarousvertailun muut tulokset olivat selvillä. Kummastakin tilai suu des ta laadittiin pöytäkira. Molemmat taroukset olivat sisällöltään tarouspyyntöä vastaavia. Tarousten vertailu Parhaan tarouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tar ouk sia vertailtiin seuraavin ennalta ilmoitetuin perustein a painoarvoin: Vertailuperuste Kuvaus sekä ver tai lu pe rus teen si säi set pai noar vot Painoarvo 1) Hinta Järestelmän (käyt tö oi keus) a pal ve lui den (to teutus, käyttöönotot, tu ki- a ylläpito, at ko ke hi tys) hin ta 40 % 2) Ratkaisun toimin nal li suu det Vertailuhinta tarouksen sel vi tyk sen G mukai ses ti (100 %) 2.1 Tuotevertailu B:n tu lok set (to teu tet tu syk syl lä 2014) Tuotevertailun ko ko nais pis teet tuo te ver tai lun ku vauk sen a ar vioin te a ennen toi mi te tun pis tey tys mal lin mu kai ses ti Käytettävyys (40 %) Toiminnallinen laauus a laa tu (40 %) 2.2 Kiralliset vas tauk set är es tel män toi min nal liseen vaa ti mus mää rit te lyyn (20 %) Taroaan vastaukset vaa ti mus mää rit te lyyn 30 %

7 PÖYTÄKIRJA 5/ sel vi tyk sen B mu kai ses ti 3) Toteutus- a käyt töön ot to ky ky 4) Ratkaisun tekni nen to teu tus, yllä pi to a at ko kehit tä mi nen 3.1 Pro ek ti suun ni tel man sisältö a laa tu (50 %) Taroaan toteutus- a käyt töön ot to suun ni telman sisältö a laa tu (tar ouk sen selvitykset C1-C3 sekä rat kai su ku vaus) 3.2 Toimittaan resurssit a osaa mi nen (50 %) Taroaan henkilöstön osaa mi nen a ko kemus vas taa van laa ui sis ta a si säl töi sis tä toteu tus- a käyt töön ot to pro ek teis ta (tar ouksen selvitys D) 4.1 Integroitavuus a avoi met ra a pin nat (50 %) Apotti Avoin Raapinta -arvioin nin tulokset 4.2 Järestelmän yl lä pi det tä vyys (50 %) Järestelmän yl lä pi det tä vyy den ar vioin nin tulok set 20 % 10 % Tarousvertailun käytännön toteutus on kuvattu liitteenä 1 olevassa pe ruste lu muis tios sa liitteineen. Vertailuperusteittain taroaat saivat pisteitä seuraa vas ti: Vertailuperuste Enimmäispisteet CGI Epic 1 Hinta 40 40,00 33, Tuotevertailu B:n tulok 24 17,42 24,00 set 2.2 Kiralliset vastaukset 6 6,00 5,00 vaa ti mus mää rit te lyyn 3.1 Proektisuunnitelman 10 8,52 10,00 si säl tö a laatu 3.2 Toimittaan resurssit a 10 8,72 10,00 osaa mi nen 4.1 Integroitavuus a avoimet 5 4,50 5,00 raapinnat 4.2 Järestelmän yl lä pi dettä 5 4,60 5,00 vyys Yhteensä ,76 92,23 Voittaneen tarouksen valinta Tarousvertailun tuottamien yhteispisteiden perusteella ko ko nais ta lou del lises ti edullisemman tarouksen ätti taroaa Epic Systems Corporation.

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Asia kas- a potilastietoärestelmän toimittaaksi tulee näin ollen valita Epic Sys tems Corporation. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden so pi muskau del la on ,00 euroa. Hankintasopimuksen allekiroittaminen Hankintayksiköiden a valitun toimittaan kesken allekiroitetaan han kin taso pi mus. Lisäksi toimittaan kanssa allekiroitetaan toimitus- a pal ve lu so pimuk set. Sopimusluonnokset ovat tarouspyynnön liitteinä. Sopimukset tu levat voimaan vasta, kun sopiapuolet ovat allekiroittaneet ne. Ennen so pimus ten allekiroittamista sopimusasiakiroihin tehdään hankinnassa nou datet ta vien sääntöen mukaisesti mahdolliset välttämättömät tekniset korauk set, tarkennukset a taroaakohtaiset täsmennykset. KH on päättänyt, että hankintasopimuksen allekiroittaa hankintayksikön puo les ta kaupunginohtaa. Toimitussopimuksen a Palvelusopimuksen alle kir oit taa Apotti Oy:n toimitusohtaa. Koska kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintasopimus teh dään aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun taroaien katsotaan saaneen päätöksen a valitusosoituksen tiedoksi. Hankintapäätösten tiedoksianto Kaikkien hankintayksiköiden päätökset annetaan taroaille tiedoksi yhdellä ker taa taroaien ilmoittamia sähköisiä yhteystietoa hyväksikäyttäen (sähköi nen tiedoksianto). Päätösehdotuksen perustelut Päätösehdotuksen perustelut a vertailupisteiden muodostuminen on tarkem min kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa sekä sen liitteinä ole vis sa vertailuperustekohtaisissa asiakiroissa. KH: KV päättää, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Cor po ra tionin tarouksen sosiaali- a terveydenhuollon yhteisestä asiakas- a po ti lastie to är es tel mäs tä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuo den sopimuskaudella on ,00 euroa.... Oy Apotti Ab:n toimitusohtaa, hankeohtaa Hannu Välimäki esitteli hankin ta pää tök sen taustaa a perustelua. Paikalla oli myös lakimies Vesa Muta lah ti vastaamassa kysymyksiin. Valt. Miettinen ehdotti seuraavaa lisäystä päätösehdotukseen: Tarouksen hy väk sy mi nen edellyttää, että muut osapuolet hyväksyvät tarouksen. Valt. Pesonen ehdotti valt. Ant-Wuorisen kannattamana asian pa laut ta mista lisäselvityksiä varten.

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Suoritetussa äänestyksessä, ossa valt. Pesosen palautusehdotusta kannat ta vat äänestivät aa a käsittelyn atkamista kannattavat äänestivät ei, palautusehdotus hävisi äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo ri nen, Eklund, Herkama, Jämsén, Laurila, Miettinen, Peltovirta, Pe so nen, Tuohioa, Tupamäki, Viherluoto-Lindström), yhden valtuutetun (Ki ve lä) äänestäessä tyhää. Käsittelyn atkuessa puheenohtaa totesi valt. Miettisen ehdotuksen rau enneen kannattamattomana a valtuuston päättäneen päätösehdotuksen mukai ses ti. Valtuutetut Miettinen, Pesonen, Tupamäki a Ant-Wuorinen ilmoittivat ät tävän sä päätökseen eriävät mielipiteensä. Päätös: KV päätti, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Corporationin tar ouk sen sosiaali- a terveydenhuollon yhteisestä asiakas- a po ti las tie toär es tel mäs tä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden sopimuskaudella on ,00 euroa. Valt. Miettinen a valt. Pesonen, onka perusteluihin valt. Tupamäki a valt. Ant-Wuo ri nen yhtyivät, ättivät päätökseen kiralliset eriävät mielipiteensä. Liitteet

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva / /2015, 544/ /2014 KV 53 Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön a kehittämisen tuek si laadittava strateginen asiakira, oka yleispiirteisenä suunnitelmana si oit tuu maankäytön hierarkiassa yleiskaavan rinnalle asemakaavoitusta oh aa vak si, mutta epäviralliseksi tavoiteohelmaksi. Kehityskuva on kuvaus aluei den tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekiöistä a tulevan maan käy tön aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palveluen kestävyys a kehitystarpeet, työpaik ko en kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä alue ra ken ne a mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit. Kauniaisten ensimmäinen kehityskuva hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ( 13). Tuolloin kehityskuvan aanaksona olivat vuodet , olloin se oli aallisesti yhdenmukainen pääkaupunkiseudun kun tien yhteisen suunnittelun kanssa. Kehityskuvan tavoitteet a mah dol lisuu det määriteltiin luottamushenkilöistä a virkamiehistä koostuneessa työryh mäs sä. Muutoin kehityskuva laadittiin virkatyönä. Uuden valtuustokauden alkaessa vuoden 2013 alussa aiempaa ke hi tys kuvaa päivitettiin tavoitteena saada se vastaamaan uuden valtuuston ta voittei ta. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi oi den kin kehittämistarpeiden painotusten tarkentamiseksi. Kehityskuvatyö pää tet tiin atkaa aiempaa käsittelytapaa avoimempana a aiemmasta poike ten myös yksityisten omistamia maita koskevana sekä ns. vi sio tyyp pi senä Kauniaisten maankäytön kokonaiskuvana. Aiheesta pidettiin yh dys kunta lau ta kun nan a kaupunginhallituksen kanssa lähetekeskustelu Lisäksi keskeneräisestä kehityskuvatyöstä keskusteltiin yh dyskun ta lau ta kun nan kanssa sekä kaupunginhallituksen kanssa Uusi Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva 2015 on laadittu vir ka työ nä. Kehityskuvan aanaksona ovat vuodet , olloin aanak so sopeutuu nykyiseen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen suun nitte luun. Kaupungin väestönkasvun tavoitteena on asukasta vuoteen 2020 a asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa pääkau pun ki seu dun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta. Ke hi tys kuval la pyritään vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen Kauniaisten erityisa ominaispiirteet huomioiden. Tavoitteena on säilyttää Kauniaisten elin voimai suus a hallittu kasvu sekä vaikuttaa positiivisesti Kauniaisten ikä ra kentee seen a monipuolistaa asuntotarontaa. Kehityskohteet painottuvat o en nes tään tehokkaimmin rakennetuille alueille, asemien vaikutuspiiriin, pää- a kokooakatuen varsille sekä harkitusti a vähäisessä määrin pien talo ra ken teen reuna-alueille tai sisäosiin. Työn tavoitteena on ollut hyö dyntää täysimääräisesti olemassa oleva kunnallistekniikka. Jat ko suun nit te lussa on tärkeää, että kussakin aloitettavassa asemakaavan muutoksessa

11 PÖYTÄKIRJA 5/ huo mioi daan erityisesti rakentamisen sioittuminen ympäristöönsä sekä luon to-, kulttuurihistorialliset arvot a virkistysyhteydet. Kaupungin omien tavoitteiden lisäksi Kauniainen on sitoutunut maan käytön, asumisen a liikenteen (MAL) aiesopimuksen so pi mus kaudel la keskimääräiseen 60 asunnon vuosittaiseen tuotantoon. MAL-vel voittei ta tullaan atkamaan kuluvan kauden päätyttyä. Kehityskuvalla var mis tetaan myös seudullisten tavoitteiden täyttyminen. Kehityskuvaa on tarkoitus päi vit tää atkossa n. 5 vuoden välein. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kehityskuvan omalta osaltaan. Kau pun gin hal li tuk sen esityksestä kehityskuvasta pyydettiin asukkaiden mie li pi tei tä internetkyselyllä välisenä aikana. Asiasta ä tettiin kaksi mielipidettä, otka olivat sävyltään positiivisia a koskivat osin mah dol li sen tulevan asemakaavan muutoksen sisältöä. Kaupunginhallitus hy väk syi kehityskuvan teknisluonteisin korauksin. Liitteenä 1 olevaa Maankäytön a asumisen kehityskuva 2015:a on muokat tu em. kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti siten, että sivulla 20 esiin ty vä a maankäytöllisen tutkimisen pääasiallinen syy Vanhentunut ase ma kaa va aanmukaisuuden arviointitarve on muutettu muotoon Aan mu kai suu den arviointitarve. Samalla Aanmukaisuuden arviointitarve -koh dan lyhenteeksi on vaihdettu selvyyden vuoksi A-kirain. Vastaavasti En sim mäi nen asemakaava -kohdan lyhenteeksi on muutettu E-kirain. Aan mu kai suu den arviointitarve -kohdan sanallista selostusta on niin ikään muokattu tulkinnan oikeellisuuden selventämiseksi. Aikataulu a priori soin ti -kappaleessa esiintyvää kehittämiskohdetta, Pohoinen Suotie 1 3, on muokattu ymmärrettävämpään muotoon siten, että Heikelintien päi väko ti sisältyy ko. tutkittavaan kokonaisuuteen. Kehityskuvakohde Jun gahan sin ku a 3 on siirretty kohteen Kauniaistentie 10 perään. Sivulla 7 oleva kuvatekstin oikeellisuus on tarkistettu a se on muutettu vastaamaan oikeaa kuvanottohetkeä, 1960-lukua. KH: KH ehdottaa, että KV hyväksyy liitteenä olevan Kauniaisten maankäytön a asu mi sen kehityskuva 2015:n.... Valt. Colliander-Nyman ehdotti valt. Stenbergin kannattamana seuraavan pon nen hyväksymistä: Samalla kun valtuusto hyväksyy Kauniaisten maan käy tön a asumisen kehityskuvan 2015 valtuusto toteaa, että ke hi tysku van kiinteistökohtainen kohdeluettelo ei merkitse, että onkin kohteen ase ma kaa va sinänsä on vanhentunut tai muuten uudelleen kaavoituksen tar pees sa. Valt. Ala-Reinikka ilmoitti valt. Eklundin kannattamana, ettei hän kannata pon nen hyväksymistä. Suoritetussa äänestyksessä, ossa valt. Colliander-Nymanin pon si eh do tusta kannattavat äänestivät aa a sen hylkäämistä kannattavat äänestivät ei, ponsiehdotus voitti äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo rinen, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Miettinen, Rin ta mäki-ovas ka, Tuohioa, Viherluoto-Lindström, Wahlstedt), yhden valtuutetun

12 PÖYTÄKIRJA 5/ (Tu pa mä ki) äänestäessä tyhää. Puheenohtaa totesi ponnen tulleen hyväksytyksi. Valt. Ala-Reinikka ym. ilmoittivat ättävänsä eriävän mielipiteensä ponnen oh dos ta. Päätös: KV päätti hyväksyä liitteenä olevan Kauniaisten maankäytön a asumisen ke hi tys ku van Lisäksi valtuusto oli hyväksynyt seuraavan ponnen: KV toteaa, että kehityskuvan kiinteistökohtainen kohdeluettelo ei mer kitse, että onkin kohteen asemakaava sinänsä on vanhentunut tai muuten uu del leen kaavoituksen tarpeessa. Valt. Ala-Reinikka ym. ättivät päätöksen yhteydessä hyväksytyn ponnen oh dos ta kir al li sen eriävän mielipiteensä. Liite 1 53

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Asemakaavan muutos, 2. kaupunginosan katualueet (Ullanmäentie a Kauniaistentie) 535/ /2014 KV 54 Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Matti Salminen, puh. (09) Lähtökohdat a tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Ullanmäentien a Kauniais ten tien toteutumattomat katualueet viheralueiksi. Yli 20 vuotta ase makaa vois sa olleiden katualueiden toteuttamiselle ei ole esiintynyt tarvetta. Er sin tien yhdistäminen Espoon puolella atkuvaan Ristihaantiehen on täyttä nyt rantaradan eteläpuolisen yhteystarpeen a tehnyt kyseessä olevat katu alue va rauk set tarpeettomiksi. Myös Espoon kaupunki on muuttanut Ullan mä en tien katualuevarauksen suoaviheralueeksi Koivuhovinlaakson ase ma kaa vas sa a asemakaavan muutoksessa. Kaavamuutoksella alue säilyy viheraluekäytössä eikä muutoksella ole vaiku tus ta alueen nykytilanteeseen. Alueelle kohdistuvan liikennemelun vuoksi aluetta ei voida osoittaa teknisesti kokonaan virkistysalueeksi. Kaava-alueelle on myönnetty poikkeamislupa enintään 36 m korkealle harus ta mat to mal le matkaviestintukiaseman mastolle a 8,5 m 2 :n suuruiselle lai te suo al le. Poikkeamisluvassa on otettu huomioon hankkeen kaavalliset vai ku tuk set sekä sen sopeutuminen ympäristöön. Hankkeelle osoitetaan va raus asemakaavaan. Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Kau pun ginhal li tus on päättänyt :ssä 98 asemakaavan muutoksen laa ti mises ta siten, että Ullanmäentien a Kauniaistentien toteutumattomat ka tualue va rauk set muutetaan viheralueiksi. Hanketta koskeva osallistumis- a arviointisuunnitelma on päivätty Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kaupun gin ilmoitustaululla a Internet-sivuilla sekä Kaunis Grani -lehdessä. Naa pu ri kiin teis tö en omistaille a haltioille on lähetetty kuulutuskire sekä osal lis tu mis- a arviointisuunnitelma Suunnittelualueen kuvaus a nykytilanne Suunnittelualue käsittää Ullanmäentien a Kauniaistentien toteutumattomat ka tu alue va rauk set Thurmaninpuiston alueella. Alueen pinta-ala on n. 0,76 ha. Alue on Kauniaisten kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta pientä val tion omistamaa kaistaletta. Suunnittelualueella siaitsee Thurmaninpuiston rakennettu a aktiivisessa käy tös sä oleva toimintapuisto a leikkikenttä sekä alueen läpi kulkeva seudul li nen kevyenliikenteen reitti. Espoon kaupunkiradan suunnittelun yh teydes sä Ullanmäentien katualuevaraukselle on suunniteltu alankulun a polku pyö räi lyn laatukäytävää.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavatilanne Uudenmaan maakuntakaavassa ( ) suunnittelualue on osoitettu taa a ma toi min to en alueeksi. Alueen pohoispuolelle on osoitettu päärata. Ym pä ris tö mi nis te riön vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-maa kun ta kaa vas sa alue on osoitettu taaamatoimintoen alueeksi, olla on tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä maankäytön yleis suun ni tel mas sa 2004 (Masu 2) Ullanmäentien alue on varattu suo a viher alu eek si (EV) a Kauniaistentien alue keskustatoimintoen (C) alueeksi. Suun nit te lu alu eel le on osoitettu seudullinen kevyenliikenteen reitti. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava, ossa alue on osoitettu Ullanmäentien a Kauniaistentien katualueiksi. Ote voimas sa olevasta asemakaavasta on oheismateriaalina. Asemakaavan muutosluonnos a -ehdotus Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä , olloin sii tä ätettiin nelä lausuntoa, oissa ei ollut huomautettavaa kaavan si sältöön. Luonnoksesta ei ätetty yhtään kirallista mielipidettä. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä , olloin siitä ei ä tet ty yhtään kirallista muistutusta. Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia. Kaavaselostusta on täydennetty. Asemakaavan muutos Maankäyttöyksikössä on valmisteltu asemakaavan muutos, onka kartta mää räyk si neen on liitteenä 1 a selostus liitteineen liitteenä 2. Asemakaavan muutoksella Ullanmäentien katualue osoitetaan suo a vi heralu eek si (EV). Suoaviheralueelle osoitetaan rakennusala, olle saa si oittaa enintään 36 m korkean maston a siihen liittyviä tukiasematiloa enintään 10 kerrosneliömetriä (emt-1). Mastorakenteen a tukiasematiloen tulee soveltua väritykseltään ympäristöön. Olemassa olevat ulkoilureitit merki tään alankululle a polkupyöräilylle varattuna alueen osana onka siainti on oheellinen, yhteys sitova. Kauniaistentien katualue osoitetaan osaksi Thur manin puis toa (VP). KH: Päätös: KV päättää hyväksyä liitteen mukaisen 2. kaupunginosan katualueita (Ullan mä en tie a Kauniaistentie) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksymiseen liittyvä lisämääräraha-asia 932/ /2014, 53/ /2015 KV 55 Lisätiedot: kaupunginohtaa Torsten Widén, puh. (09) yhdyskuntatoimen ohtaa Marianna Haru, puh. (09) maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kauniaisten keskusta-alueen korttelin 252 toteuttaminen on viivästynyt mer kit tä väs ti asemakaavan yhteydessä laaditun maankäyttösopimuksen so vi tus ta aikataulusta. Kaupunki on laittanut kaupunginhallituksen ( 207) päätöksellä lunastustoimituksen vireille alueen haltuun ot ta mi sek si a toteuttamisen edistämiseksi. Samaan aikaan kaupunki on at ka nut neuvottelua hankkeen vapaaehtoisesta käynnistämisestä vaih toeh to na tontin lunastamiselle. Kevään 2015 aikana Kauniaisten kaupunki on saavuttanut neuvottelutuloksen yhdessä Kauniaisten konttoritaloa hallin noi van NCC Rakennus Oy:n sekä Granin kauppakeskuksen omistavan VVT Kiinteistösioitus Oy:n kanssa toteutusratkaisusta, olla keskustan viimei nen rakentamatta oleva tontti voidaan saattaa vihdoin valmiiksi. Neuvotteluen lähtökohtana on ollut alueen asemakaavan a keskustan kehit tä mis suun ni tel man tärkeimmän tavoitteen toteutuminen: Elinvoimainen kes kus ta, ossa on asuntoa, palveluita a viihtyisä torialue. Esitettävä ratkai su edellyttää asemakaavasta poikkeamisia, sillä asuminen erotetaan Gra nin kauppakeskukseen integroitavasta liikerakentamisesta. Ratkaisulla vah vis te taan kaupallisten palveluiden toiminnallisuutta a houkuttelevuutta Kau niais ten keskustan ominainen rakenne säilyttäen. Alueen ra ken ta minen on mahdollista käynnistyä keväällä 2016, mikäli lupaprosessit a to teutus suun ni tel mat etenevät suunnitellusti. Käytyen neuvotteluen perusteella kaupunki a Kauniaisten konttoritalo Oy ovat laatineet a allekiroittaneet esisopimuksen määräalan kaupas ta siten, että kaupunki tai kaupungin osoittama perustettava tms. yhtiö os taa asemakaavan mukaisen n m 2 :n määräalan 2. kaupunginosan kort te lin 252 tontista 1 a sille kohdistuvan 2100 k-m 2 :n lii ke ra ken nus oi keuden. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä kaupunginhallituksen mennessä an ta ma puoltava lausunto hankkeen edellyttämästä poik kea mis pää tök sestä ovat ehtoina kaupalle. Muussa tapauksessa oheismateriaalina oleva esi so pi mus purkautuu. Lisäksi kaupunki on velvoitettu perumaan te ke mänsä lunastushakemuksen viimeistään yhden kuukauden kuluttua lopullisen mää rä alan kiinteistökaupan tekemisestä. Siltä varalta, että kaupunki on määräalan ostaana, ehdotetaan valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä. Em. sopimuksen lisäksi kaupunki a VVT Property Fund I Ky (VVT Kiin teistö ke hi tyk sen omistama yhtiö) ovat laatineet a allekiroittaneet sopi muk sen kiinteistön kehityshankkeesta siten, että VVT hankkii em. esi so-

16 PÖYTÄKIRJA 5/ pi muk seen perustuvan sopimusalueen omistukseensa a rakennuttaa sille laa en nus osan omistamaansa Granin kauppakeskukseen. Sopimukseen liit tyy myös laaennusosan mahdollistava maanvaihto sekä vanhan a uuden kauppakeskuksen osan yhdistävän galleriakäytävän toteuttamisen mah dol lis ta va käyttöoikeuden luovutus kaupungin a VVT:n välillä vas tikkeet ta. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä hankkeen edellyttämien lupien myöntäminen mennessä ovat sopimuksen toteutumisen ehtoina. Muussa tapauk ses sa oheismateriaalina oleva sopimus purkautuu. Edellä kuvattu hanke edellyttää asemakaavasta poikkeamisia mm. lii ke tilan vähimmäiskerrosalan vähäisestä alittamisesta, asuin- sekä ko ko nais raken nus oi keu den a kerrosluvun ylittämisestä kaavan määräämää räys täskor keut ta ylittämättä, torialueelle rakentamisesta sekä arkadin to teu tus velvoit tees ta a siten rakennusalan ylittämisestä korttelin eteläraalla. Poikkea mi sen päätösvalta on ELY-keskuksella, koska rakennusoikeus yli tetään a rakentaminen ulotetaan torialueelle. ELYn myönteinen päätös poikkea mi sis ta on em. sopimusten toteutumisen ehtoina. Poikkeamispäätökseen liittyvän kuulemisen yhteydessä on ärestetty yleinen infotilaisuus. Yhdyskuntalautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt mainitut sopimukset a samalla ehdottanut, että liikerakennusta toteutettaessa sen kat to py säköin ti alu eel le tulee rakentaa katoksia toisaalta helpottamaan alueen kunnos sa pi toa a asiointia sekä myös suoaamaan näkymiä. Rampin toi mi vuuteen on kiinnitettävä huomiota liikennemäärien lisääntyessä. KH on kokouk ses saan hyväksynyt edellä mainitut sopimukset ehdolla, että KV myöntää hankkeessa mahdollisesti tarvittavan lisämäärärahan. KH: Päätös: Siltä varalta, että määräalan ostaana olisi Kauniaisten kaupunki, KV päättää myöntää euron lisämäärärahan Kauniaisten konttoritalo Oy:ltä os tet ta van määräalan hankintaa varten. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten tarkistaminen 231/11.00/2014 KV 56 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, puh. (09) Valtuuston hyväksymät Kauniaisten kaupungin ensimmäiset ym pä ris tönsuo e lu mää räyk set astuivat voimaan Määräyksiä on tämän älkeen päivitetty valtuustossa a muutetut määräykset astuivat voi maan Yhdyskuntalautakunta on (23 ) päättänyt käynnistää Kau niaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten päivittämistyön a on (121 ) asettanut Kauniaisten kaupungin ym pä ris tön suo e lumää räyk set nähtäville a pyytänyt ehdotuksesta lausuntoa a mielipiteitä kun ta lai sil ta, ärestöiltä, naapurikunnilta a muilta viranomaisilta. Ehdotus on ollut nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin net ti si vuil la Lausuntoa on pyydetty mm. muilta kunnilta sekä viranomaisilta mennessä. Asiassa on ätetty kaksi lausuntoa määräaan kuluessa. Helsingin kau pungin ympäristökeskuksen lausunto on saapunut kaupungille määräaan umpeu dut tua , mutta lausunto tullaan tästä huolimatta ottamaan huomi oon määräysten atkokäsittelyssä. Kopiot lausunnoista ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na 1. Alla lyhyt yhteenveto annetuista kommenteista sekä ympäristötoimen vastaus niihin: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos LUP on huomauttanut vanhoista lakinumeroista (kemikaalilaki) sekä ke mikaa lien käsittelyyn a varastointiin liittyvistä säädöksistä, oista olisi syytä mai ni ta muuta lainsäädäntöä kuvaavassa luvussa. LUP ilmoittaa myös, että Ölyalan Keskusliiton nimi on nykyisin Öly- a biopolttoaineala ry. Päi vite tyis sä ympäristönsuoelumääräyksissä olisi lisätiedoissa myös syytä ottaa huomioon uusi valtioneuvoston voimaan tullut asetus rä äh teiden valmistuksen a varastoinnin valvonnasta. LUP on lausunnossa todennut, että se on erittäin tyytyväinen siihen, että Kau niais ten kaupungin ympäristönsuoelumääräykset ovat samankaltaiset Es poon vastaavien määräysten kanssa. Tämä helpottaa heidän valvontaa alu eel la. Ympäristötoimi toteaa, että LUPin antamat kommentit pyritään ottamaan huo mi oon ympäristönsuoelumääräysten atkokäsittelyssä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos katsoo, että ympäristönsuoelumääräyksissä tulisi olla selkeät

18 PÖYTÄKIRJA 5/ vel voit teet kiinteistöen omistaalle huolehtia pihan siisteydestä mm. ra kennus ät teen a romuaoneuvoen osalta. Poliisilaitos katsoo myös, että ympäristönsuoelumääräyksissä tulisi huomioi da kiinteistöen osuus lumen a ään poistosta, liukkauden torunnasta se kö lumen varastoinnista. Ympäristönsuoelumääräyksen 14 :ssä todetaan, että puutarhaätteen vien ti puistoihin a muille yleisille alueille on kielletty. Poliisilaitos toteaa, että pykälässä käytetyn sanamuodon ulkopuolelle äävät muut aineet, kuten hiek ka, sora, multa a kivet yms. luonnonmateriaali. Määräystä voidaan tulki ta virheellisesti niin, että mainitun aineksen vienti maastoon olisi lu val lista. Poliisilaitos on todennut, että 15 :n mukaan pihalla tapahtuvaa puiden a ok sien polttaminen olisi kielletty. Poliisilaitos pyytää vielä tarkistamaan pelas tus lai tok sel ta polttamisen sallittavuutta. Ympäristötoimi toteaa, että ympäristönsuoelumääräysten tavoitteena on pai kal li set kaupunkimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ym pä ristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuoelulaissa on säädetty. Koska ym pä ris tön suo e lu la ki ei ota kantaa kulkuväylien puhtauteen tai kiin teis töen lumen a ään käsittelyyn, ei näistä seikoista voida antaa määräyksiä ym pä ris tön suo e lu mää räyk sis sä. Jätteen kuten romuaoneuvoen ym. ättei den säilyttämisestä säädetään ätelaissa, oten suoranaisia ätelain määräyk siä ei voida lisätä ympäristönsuoelumääräyksiin. Pääkaupunkiseudun eri kaupunkien ympäristönsuoelumääräyksissä on täl lä hetkellä yhteneväiset määräykset puutarhaätteen hävittämisestä a polt ta mi ses ta asemakaava-alueella. Määräys on aikoinaan lisätty pai kal listen pelastuslaitosten ehdotuksesta, a hyväksi todettua yhtenäistä käy täntöä ei tällä hetkellä ole syytä muuttaa. 14 :ään voidaan lisätä maininta siitä, että suuria määriä luon non ma te ri aalia, kuten hiekkaa, soraa, multaa a kiveä ei myöskään saa viedä yleisille alueil le. Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin ympäristökeskus on lausunnossaan todennut määräykset pääosin perustelluiksi, mutta kiinnittää kuitenkin huomioita eräisiin seikkoihin. Ympäristökeskus on lausunut laaasti ympäristönsuoelumääräysten eri näisis tä osa-aluista, suurin osa kommenteista on kieliasua koskevia seikkoa tai koskevat vanhentuneita tietoa tai nimikkeitä. Lausunnossa on myös mai nin ta Kauniaisten tulvavaara-alueiden määritelmän puuttumisesta sekä 21 :n ns. tiedotusvelvollisuudesta a tiedottamistavasta sekä erinäisten tapah tu mien meluhaittoen tiedottamisesta. Tämän lisäksi ympäristökeskus on lausunut mm. ätteiden sioittamisesta maaperään sekä siihen liittyvästä il moi tus vel vol li suu des ta. Ympäristötoimi toteaa, että Helsingin ympäristökeskuksen antamat kommen tit pyritään ottamaan huomioon ympäristönsuoelumääräysten at ko kä-

19 PÖYTÄKIRJA 5/ sit te lys sä. Kaikki tehdyt muutokset verrattuna voimassa oleviin määräyksiin ovat al levii vat tui na a punaisella merkittyinä esityslistan oheismateriaalina 2 olevas sa muutosehdotuksessa. Osa muutosehdotuksista on ns. lakipykälien muu tok sia, missä vanhan ympäristönsuoelulain pykäliä on päivitetty vastaa maan voimaan astuneen uuden ympäristönsuoelulain py kä länu me roin tia. Jotkut muutokset kohdistuvat kieliasuun, olloin määräystä ei ole muutettu, mutta tekstiä on yritetty muokata helpommin luettavaksi oko muo toi le mal la tekstiä uudestaan tai niin että osa nykyisten pykälien si sältöä on aettu erilliseksi, omaksi pykäläksi. Jotkut pykälät ovat myös vaih taneet paikkaa määräysten sisällä. Kauniaisten kaupungin voimassa olevat ympäristönsuoelumääräykset löyty vät kaupungin kotisivuilta osoitteesta df sekä yhdyskuntalautakunnan käsittelyn ( 52) yhteydessä, ol loin lautakunta hyväksyi omalta osaltaan päätösehdotuksen. Ehdotus muutetuiksi ympäristönsuoelumääräyksiksi on liitteenä. KH: KV päättää 1. hyväksyä Kauniaisten kaupungin muutetut ym pä ris tön suo e lu mää räykset liitteen mukaisesti, 2. että muutetut ympäristönsuoelumääräykset tulevat voimaan heti päätök sen saatua lainvoiman, 3. että Kauniaisten yhdyskuntalautakunnalle annetaan oikeus tehdä muutok sia määräysten yhteydessä oleviin suosituksiin a 4. että Kauniaisten ympäristötoimelle annetaan oikeus tehdä tek nis luontei sia korauksia ympäristönsuoelumääräyksiin muuttamatta kui tenkaan niiden merkitystä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle / /2014 KV 57 Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, puh. (09) Kiinteistötoimitusmaksulain (KtmL 558/95) mukaan kunnan kiin teis tö re kiste rin pi tä än (kiinteistöinsinööri) määräämästä kiinteistötoimituksesta pe rittä vä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiin teis tö toi mi tus mak sutak sas sa, osta päättää kunnanvaltuusto (KtmL 4 ). Kiin teis tö toi mi tus maksu kunnan virkamiehen tekemästä toimituksesta peritään kunnalle (KtmL 2 ). Nykyinen taksa (oheismateriaalina) on ollut voimassa alkaen. Tak saa on korotettu kustannustason oletettua nousua vastaavasti, noin 2,3 %. Ehdotus uudeksi kiinteistötoimitusmaksutaksaksi on esityslistan liittee nä. KH: Päätös: KV päättää hyväksyä listan liitteen mukaisen kiin teis tö toi mi tus mak su taksan siten, että uudet maksut tulevat voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Uusien luottamushenkilöiden valinta (Vaenerberg) 217/ /2014 KV 58 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Valtuutettu Robert Vaenerberg (RKP), oka on ruotsinkielisen opetus- a var hais kas va tus lau ta kun nan äsen sekä liikuntalautakunnan varaäsen on il moit ta nut muuttaneensa pois paikkakunnalta Hän on näin ollen me net tä nyt vaalikelpoisuutensa Kauniaisten luottamustoimiin. Vaa li kel poisuu den menettämisen toteaa valtuusto. Kun valtuutettu on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon, pu heenoh ta a kutsuu hänen siaansa älellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaa li lii ton, puolueen tai yhteislistan ärestyksessä ensimmäisen va ra valtuu te tun. Näin ollen RKP:n ärestyksessä ensimmäinen varavaltuutettu Tiina Nystén siirtyy valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Muihin luot ta mus toimiin valtuuston on valittava uusi luottamushenkilö. KH: KV toteaa, että Robert Vaenerberg on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kau niais ten kaupungin luottamustoimiin a toteaa, että Tiina Nystén astuu hä nen tilalleen valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Lisäksi KV valitsee meneillään olevan toimikauden älellä olevaksi aaksi uu den äsenen ruotsinkieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan a uu den varaäsenen liikuntalautakuntaan.... Valt. Colliander-Nymanin ehdotus valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV totesi, että Robert Vaenerberg on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustoimiin a totesi, että Tiina Nystén on astunut hä nen tilalleen valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Lisäksi KV valitsi meneillään olevan toimikauden älellä olevaksi aaksi Roy Heroldin äseneksi ruotsinkieliseen opetus- a var hais kas va tus lau takun taan a Patrik Limnellin varaäseneksi liikuntalautakuntaan.

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Uusien luottamushenkilöiden valinta (Lindén-Linna) 217/ /2014 KV 59 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Pia-Maria Lindén-Linna (RKP), oka on valittu toimikaudeksi nuo ri so lau ta kun nan äseneksi a rakennuslautakunnan varaäseneksi, on il moit ta nut muuttaneensa pois paikkakunnalta. Hän on niin ollen me net tänyt vaalikelpoisuutensa Kauniaisten kaupungin luottamustehtäviin. Vaa likel poi suu den menetyksen toteaa se toimielin, olle kyseisen toimihenkilön va lin ta kuuluu, tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto. Kun lautakunnan varsinaisen äsenen luottamustehtävä vapautuu, ei va raä sen siirry automaattisesti varsinaiseksi äseneksi, vaan lautakuntaan on va lit ta va uusi varsinainen äsen. Jos kuitenkin henkilökohtainen varaäsen va li taan toimielimen varsinaiseksi äseneksi, on hänen tilalleen valittava uu si varaäsen. KH: KV toteaa Pia-Maria Lindén-Linnan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustehtäviin muuttaessaan pois kunnasta sekä va lit see uuden äsenen nuorisolautakuntaan a uuden varaäsenen ra kennus lau ta kun taan toimikauden älellä olevaksi aaksi.... Valt. Colliander-Nymanin ehdotus valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV totesi Pia-Maria Lindén-Linnan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustehtäviin muuttaessaan pois kunnasta sekä va lit si Fredrik Waseliuksen äseneksi nuorisolautakuntaan a Agneta Selroo sin varaäseneksi rakennuslautakuntaan toimikauden älellä olevaksi aak si.

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Vastine arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin 52/ /2015 KV 60 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Valtuusto päätti merkitessään vuoden 2014 arviointikertomuksen tie dok seen kehottaa kaupunginhallitusta antamaan tarkastuslautakunnalle vas ti neen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin syyskuun 2015 lop puun mennessä. Tarkastuslautakunta oli esittänyt saavansa ar vioin tiker to muk ses sa kursiivilla esitettyihin kehittämis- a toimenpidesuosituksiin lau ta kun tien a kaupunginhallituksen selvitykset syyskuun 2015 loppuun men nes sä. Oheismateriaalina olevaan arviointikertomukseen tavoitteiden asetantaa, nii den mitattavuutta a seurantaa, tavoitteiden arvioinnin vaikeutta sekä suo ri te- a tunnuslukua liittyviin tarkastuslautakunnan huomioihin, oita on ker to muk sen useissa eri kohdissa, vastataan keskitetysti toiminnallisten ta voit tei den toteutumisen arviointia koskevan luvun 3. älkeen. Toimialoa koskevia havaintoa käsittelevään lukuun 5. on puolestaan kunkin erillisen huomion a suosituksen älkeen ehdotus vastineeksi kiroitettu pu nai sel la fontilla. KH: Päätös: KV merkitsee tiedokseen arviointikertomuksen 2014 kehittämis- a toi menpi de suo si tuk siin laaditun vastineen a saattaa sen edelleen tar kas tus lau takun nal le. Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 PÖYTÄKIRJA 5/ Vastaus valtuustoaloitteeseen; strategia kaupallisten mainostauluen sioittamisesta 859/ /2014, 3/ /2014 KV 61 Lisätiedot: rakennustarkastaa Sirkka Lamberg, puh. (09) Veronica Rehn-Kivi ym. ovat ättäneet valtuustoaloitteen valtuuston kokouk ses sa Aloitteessa esitetään, että Kauniaisten kaupunki laa ti si strategian kaupallisten mainostauluen a pylonien sioittamisen perus teis ta (oheismateriaali). Mainoslaitteiden asentamista säätelevät maankäyttö- a rakennuslaki sekä kau pun gin rakennusärestys. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat myös laa tineet mainoslaitteita koskevat tulkintaoheet. Tulkintaoheet ovat luettavissa in ter net si vul la numero Lisäksi kaupunki on tehnyt sopimuksen tiettyen toistuvien mainoslaitteiden si oit te lus ta. Maankäyttö- a rakennuslain 126a :ssä on säädetty muun muassa seuraa vaa: Edellä olevan 126 :n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen ra kennel man tai laitoksen, ota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sioittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilaärestelyn muut ta miseen seuraavasti: 8) muun kuin maantielain 52 :ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tar koi tuk sessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen aset ta minen (mainostoimenpide); Kauniaisten kaupungin rakennusärestyksen 10 :ssä määrätään seuraa vaa: Rakennukseen kiinnitettävä myynti-, tiedotus- a mainoslaite saa ulottua 0,8 metriä sekä ikkuna- a ovimarkiisit a terassien katokset 1,5 metriä katu alu eel le tai muulle yleiselle alueelle. Vapaan alikulkukorkeuden on oltava al ka käy tä vän tai muun kevyen liikenteen alueen kohdalla vähintään 4,2 met riä. Aoradan a pelastustien kohdalla noudatetaan 6 :n määräyksiä. Laite on kiinnitettävä tukevasti. Se ei saa haitata ulkisen kaupunkitilan käyt töä, häiritä huomattavasti tai muodostaa liikkumis- tai toimimisestettä. Lait teen muodon, värityksen a rakenteen on sovelluttava rakennukseen a ym pä ris töön. Laitteet on pidettävä kunnossa a rikkinäiset on korattava tai pois tet ta va välittömästi. Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa enintään puolet. Ikkunan enempi peit tä mi-

25 PÖYTÄKIRJA 5/ nen edellyttää toimenpidelupaa. Ikkunan peittäminen ei saa rumentaa raken nus ta tai ympäristöä eikä se saa olla häiritsevä. Rakennusvalvontaviranomainen myöntää mainoslaitteille maankäyttö- a ra ken nus lain 126a :n mukaisen toimenpideluvan. Mainoslaitteen si oit tami seen yleiselle alueelle vaaditaan lisäksi tilapäinen maankäyttölupa tai sioi tus lu pa. Kyseiset luvat myöntää oko maankäyttöpäällikkö tai kun ta tekniik ka pääl lik kö. Pienehkölle mainoslaitteelle ei toista viranomaislupaa vaadita, os kau punki ku va toi mi kun ta puoltaa mainoslaitteen sioitusta a laitteelle on o myönnet ty sioituslupa. Kaupunkikuvatoimikunta arvioi siis kaikissa yllä mainituissa tapauksissa lait tei den sopivuuden kaupunkikuvaan. Valtuustoaloitteen ohdosta kaupunkikuvatoimikunta piti erillisen ko kouk sen, ohon osallistui vakioäsenten lisäksi maankäyttöpäällikkö. Kaupunkikuvatoimikunta sanoo lausunnossaan seuraavaa (lausunto ko ko nai suu des saan oheismateriaalina): Pääsääntöisesti mainonnasta tulee tehdä ensin laaempi yleissuunnitelma, on ka mukaisesti mainoslaitteita sioitetaan. Yleissuunnitelma tehdään raken nuk ses sa tapahtuvassa mainonnassa rakennusluvan hakemisen yhtey des sä tai, os sitä ei ole tuolloin tehty, älkikäteen toi men pi de lu pa me nette lyl lä. Rakennuksiin sallitaan asetettavan pääsääntöisesti rakennuksessa toi miviin liiketiloihin a yrityksiin liittyviä mainoksia. Isoa mainostaulua voidaan sal lia sioitettavan liikerakennusten seiniin tai liikerakennusten tonteille, mut ta niiden tulee olla korkeatasoisia a parantaa rakennuksen ko ko naisark ki teh tuu ria a ympäristöä. Kaupunkitilaan sioitettaville ulkomainoslaitteille tulee hakea mal li hy väk syntä a tämän älkeen toimenpidelupa kaupunginosakohtaisina ko ko nai suuksi na. Ulkomainoslaitteita voidaan sioittaa kaupallisiin ympäristöihin, mm. keskus ta-alueil le, asuntoalueiden liike- a myymäläkeskuksiin a niiden vä lit tömään läheisyyteen sekä toimisto-, teollisuus- a varastoalueille. Ul ko mainos lait tei ta ei yleensä sallita sioitettavan puhtaille asuntoalueille eikä eri tyises ti pientaloalueille. Puistoihin a maisemakuvallisesti, kult tuu ri his to rial lises ti a kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin kaupunkitiloihin niitä raaavine katui neen ei ulkomainoslaitteita sallita sioitettavan. Toimenpideluvan yhteydessä arvioidaan aina mainoslaitteen soveltuvuutta pai kal le. Pääsääntöisesti mainoslaitteet tulee sioittaa sinne, missä on kaupal lis ta toimintaa. Luvan yhteydessä tulee aina esittää sioittuminen kaupun ki ku vaan sekä sioittumisen perusteet. Kaupunkikuvatoimikunta antaa ai na lausunnon mainoslaitteiden yleissuunnitelmista a yksittäisten lait teiden toimenpideluvista.

26 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkikuvatoimikunta katsoo, että pääkaupunkiseudun ra ken nus val vonto en laatimat tulkintakortit luovat riittävän perustan yksityiskohtaisemmalle lu pa har kin nal le. Edellä esitetyn perusteella rakennuslautakunta katsoi kokouksessaan (21 ), että Kauniaisten kaupungin rakennusärestys a pää kaupun ki seu dun rakennusvalvontoen laatimat tulkintakortit ovat riittävä apuvä li ne arvioitaessa kaupallisten mainoslaitteiden sioittumista a so vel tuvuut ta Kauniaisten kaupunkikuvaan. Rakennuslautakunta ehdotti näin ollen, että kaupunginhallitus hyväksyisi edel lä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen. KH: KV merkitsee yllä esitetyn tiedoksi vastauksena valtuutettu Rehn-Kiven ym. valtuustoaloitteeseen a toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.... Merkittiin valt. Bergin toteamus, että kaupunkikuvatoimikunnan lausunnon kol man nek si viimeisessä kappaleessa oleva sana yleensä ( i allmänhet ) on tarpeeton. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuustoaloite terveysaseman palvelutaronnan lisäämisestä 994/ /2014, 3/ /2014 KV 62 Lisätiedot: sosiaali- a terveysohtaa Ulla Tikkanen, puh. (09) n kokouksessa on ätetty Juha Pesosen ym. allekiroittama valtuustoaloite terveyskeskuksen palvelutaronnan lisää mi ses tä (oheismateriaalina). Aloitteessa todetaan, että ter veys keskuk sen palvelutason laskun ohdosta on selvitettävä pikaisesti mah dol lisuu det lisätä palvelutarontaa esimerkiksi lisärekrytoinneilla a au ki olo ai koa laaentamalla. Vuoden 2014 alusta lähtien terveysaseman on saanut valita vuodeksi eteen päin mistä tahansa Suomen kunnasta. Kauniaisten terveysasemalle on tästä ohtuen kirautunut mennessä 725 asiakasta. Asia kasmää rä on lisääntynyt suhteellisen tasaisesti koko aan; viikoittain 5-7 henki löä on tehnyt kirallisen ilmoituksen hoitopaikan valinnasta. Eniten käy tetään vastaanoton a suun terveydenhuollon palvelua. Tämän lisäksi kaupun gin väkiluku on kasvanut noin 100 henkilöllä vuo des ta Vuonna 2014 suun terveydenhuollon palveluihin kirautui asiakasta, oil la oli yhteensä käyntiä. Terveysaseman vaihtaia oli asiakkaista 176 henkilöä. Yhteensä lähikuntalaisilla (sisältää hoitopaikan vaihtaien lisäk si maksusitoumuskäynnit a päivystyspotilaat) oli 506 käyntiä, mikä on kor kea nousu verrattuna vuoden 2013 lähikuntalaisten käyntimäärään, oka oli 169. Erityisesti terveysaseman vastaanoton tilanteeseen on vaikuttanut asiakas mää rän lisääntymisen lisäksi syksyllä 2014 ohtavan lääkärin a kahden ter veys kes kus lää kä rin irtisanoutuminen. Lääkärivaetta ei saatu rek ry tointien avulla heti paikattua, mistä on aiheutunut onkin verran vaausta esimer kik si lääkäriaikoen saatavuuteen. Kiireettömässä hoidossa lääkärille on outunut onottamaan toteutetun seurannan mukaisesti kahdesta kahdek saan viikkoa. Lakisääteisen hoitotakuun mukaisesti kiireettömään hoitoon tulee terveyskeskuksessa päästä enintään kolmessa kuukaudessa. Kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys ( ) a selvitys so si aa li- a terveyspalveluen toimintaympäristön muutoksesta, toiminnan ke hit tä mi ses tä a toiminnan vaatimista resursseista pe rus ter vey den huollos sa a sosiaalipalveluissa ( ) ovat luettavissa valtuuston pöytäkiran oheismateriaalina. KH on ( 125) sosiaali- a terveyslautakunnan ehdotuksen pohal ta, perustanut terveydenhuollon tulosalueelle yhden ter veys kes kus lääkä rin viran, 1,5 terveydenhoitaan toimen (1 äitiys- a lastenneuvolaan a 0,5 terveysaseman vastaanotolle) a yhden määräaikaisen lapsiperhetyön lä hi hoi ta an toimen aalle sekä suun terveydenhuollon tu los alu eel le yhden suuhygienistin toimen. Valtuusto on myön tä nyt tarkoitukseen euron lisämäärärahan.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Ehdokkaittain äänet äänestysalueilla Sivu 1 2 Aho, Marja-Leena Suomen Keskusta 001 1. Äänestysalue 2 0,1 003 3. Äänestysalue 1 0,1 002 2. Äänestysalue 4 0,2 7 0,3 0 0,0 Äänet yhteensä 7 0,1 3 Hallikainen,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ULLANMÄENTIE JA KAUNIAISTENTIE Ak 211 2. kaupunginosan katualueet Asemakaavan muutos

ULLANMÄENTIE JA KAUNIAISTENTIE Ak 211 2. kaupunginosan katualueet Asemakaavan muutos 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 2.6.2015 ULLANMÄENTIE JA KAUNIAISTENTIE Ak 211 2. kaupunginosan katualueet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO

8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUS JA ARKEA OY:N OSAKKEIDEN OSTO Kaupunginhallitus 257 07.10.2015 Kaupunginhallitus 332 25.11.2015 Kaupunginhallitus 8 03.02.2016 8 RUOKAPALVELUN, SIIVOUS- JA KIINTEISTÖNHOIDON SEKÄ LAITOSHUOLLON SELVITYS/RUOKA_ JA SIIVOUSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot