LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Aika: klo 19:30-21:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen ärestäytyminen 4 52 Sosiaali- a terveydenhuollon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmän hankinta 5 53 Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva Asemakaavan muutos, 2. kaupunginosan katualueet (Ullanmäentie a Kauniaistentie) 55 Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksymiseen liittyvä lisämääräraha-asia 56 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten tarkistaminen Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle Uusien luottamushenkilöiden valinta (Vaenerberg) Uusien luottamushenkilöiden valinta (Lindén-Linna) Vastine arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin Vastaus valtuustoaloitteeseen; strategia kaupallisten mainostauluen sioittamisesta Valtuustoaloite terveysaseman palvelutaronnan lisäämisestä Valtuustoaloite Kauniaisten liikenneärestelyen a -kulttuurin parantamiseksi Valtuustoaloitteita 32

2 PÖYTÄKIRJA 5/ Läsnä: Rehn-Kivi Veronica puh.oht. Ala-Reinikka Tapani I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nystén Tiina Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Ihamuotila Panu v Tupamäki Olavi v Waselius Fredrik v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousoht. Haru Marianna yhdyskunta.oht. Poissa: Artoki Risto Lamberg-Allardt Christel Nyberg Daniel Allekiroitukset Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Pertti Eklund Veronica Fellman Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen ärestäytyminen KV 51 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit ta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suo ritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään näh den pää tös val tai sek si - valitsi valt. Pertti Eklundin a valt. Veronica Fellmanin pöy tä kir an tar kasta ik si.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- a terveydenhuollon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmän hankinta 115/ /2014 KV 52 Lisätiedot: kaupunginohtaa Torsten Widén, puh. (09) hankeohtaa Hannu Välimäki, puh. (09) Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Helsingin, Vantaan a Kauniaisten kaupunkien, Kirk ko num men kunnan sekä Helsingin a Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kun ta yh ty män (HUS) yhteinen sosiaali- a terveydenhuollon asiakas- a poti las tie to är es tel mä. Hankintarenkaan äsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Tarousten vertailu a vertailun lopputulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti liit tee nä olevassa perustelumuistiossa liitteineen (liite 1). Asiakiroihin on mah dol lis ta myös tutustua kaupunginkansliassa ottamalla yhteyttä toi misto sih tee riin tai kaupunginlakimieheen. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu hankintaa koskevassa tar ouspyyn nös sä liitteineen (liite 2, saatavissa liitteineen verkko-osoitteesta Taroukset ovat nähtävillä kokouksessa tuntia ennen kokousta a ko kouksen aikana. Apotti-hanketoimiston edustaa on kutsuttu kokoukseen se losta maan asiaa. Hankinnan tausta Helsingin, Vantaan a Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsin gin a Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kunta han kin nat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, pe rus ter vey denhuol lon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- a po ti las tie to är es telmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI han ke ko konai suut ta. Hankinnan kohteena on kuntien a HUS:n käyttöön tuleva so siaa li- a terveydenhuollon yhteinen asiakas- a potilastietoärestelmä. Hankin ta kilpailutettiin myös puiteärestelynä a muut HUS-alueen kunnat voivat halutessaan liittyä puiteärestelyn perusteella ärestelmän käyttäiksi. Järestelmähankinnasta ulkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutettiin hankin ta lain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankintamenettelyyn va lit tiin osallistumishakemusten perusteella alkuvaiheessa kuusi taroaaa. Neu vot te lu a käytiin kaikista hankinnan ehdoista a hankinnan sisältö a

6 PÖYTÄKIRJA 5/ laa uus sekä taroaien ratkaisut tarkentuivat neuvotteluen aikana. Me nette lyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tar oaien määrää saatettiin raoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Han kin nan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tar oaat Epic Systems Corporation a CGI Suomi Oy. Toisen neu vot te lu kier roksen päätyttyä taroaille lähetettiin lopulliset tarouspyynnöt. Lopullinen tarouspyyntö ulkaistiin Taroaat saivat esittää tarous ai ka na kysymyksiä tarouspyyntöön liittyen a niihin toimitettiin han kinta ren kaan osalta kiralliset vastaukset. Tarousaika päättyi kello Taroaia pyydettiin toimittamaan tarouksen hintaliite muusta tarouk ses ta erillisenä liitteenä. Kumpikin taroaista ätti tarouksen ase te tussa määräaassa. Tarousten avaaminen a tarouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Taroukset vastaanotettiin a avattiin Helsingin kaupungin kiraamossa Tarousten hintaliitteet avattiin erillisessä tilaisuudessa , kun tarousvertailun muut tulokset olivat selvillä. Kummastakin tilai suu des ta laadittiin pöytäkira. Molemmat taroukset olivat sisällöltään tarouspyyntöä vastaavia. Tarousten vertailu Parhaan tarouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tar ouk sia vertailtiin seuraavin ennalta ilmoitetuin perustein a painoarvoin: Vertailuperuste Kuvaus sekä ver tai lu pe rus teen si säi set pai noar vot Painoarvo 1) Hinta Järestelmän (käyt tö oi keus) a pal ve lui den (to teutus, käyttöönotot, tu ki- a ylläpito, at ko ke hi tys) hin ta 40 % 2) Ratkaisun toimin nal li suu det Vertailuhinta tarouksen sel vi tyk sen G mukai ses ti (100 %) 2.1 Tuotevertailu B:n tu lok set (to teu tet tu syk syl lä 2014) Tuotevertailun ko ko nais pis teet tuo te ver tai lun ku vauk sen a ar vioin te a ennen toi mi te tun pis tey tys mal lin mu kai ses ti Käytettävyys (40 %) Toiminnallinen laauus a laa tu (40 %) 2.2 Kiralliset vas tauk set är es tel män toi min nal liseen vaa ti mus mää rit te lyyn (20 %) Taroaan vastaukset vaa ti mus mää rit te lyyn 30 %

7 PÖYTÄKIRJA 5/ sel vi tyk sen B mu kai ses ti 3) Toteutus- a käyt töön ot to ky ky 4) Ratkaisun tekni nen to teu tus, yllä pi to a at ko kehit tä mi nen 3.1 Pro ek ti suun ni tel man sisältö a laa tu (50 %) Taroaan toteutus- a käyt töön ot to suun ni telman sisältö a laa tu (tar ouk sen selvitykset C1-C3 sekä rat kai su ku vaus) 3.2 Toimittaan resurssit a osaa mi nen (50 %) Taroaan henkilöstön osaa mi nen a ko kemus vas taa van laa ui sis ta a si säl töi sis tä toteu tus- a käyt töön ot to pro ek teis ta (tar ouksen selvitys D) 4.1 Integroitavuus a avoi met ra a pin nat (50 %) Apotti Avoin Raapinta -arvioin nin tulokset 4.2 Järestelmän yl lä pi det tä vyys (50 %) Järestelmän yl lä pi det tä vyy den ar vioin nin tulok set 20 % 10 % Tarousvertailun käytännön toteutus on kuvattu liitteenä 1 olevassa pe ruste lu muis tios sa liitteineen. Vertailuperusteittain taroaat saivat pisteitä seuraa vas ti: Vertailuperuste Enimmäispisteet CGI Epic 1 Hinta 40 40,00 33, Tuotevertailu B:n tulok 24 17,42 24,00 set 2.2 Kiralliset vastaukset 6 6,00 5,00 vaa ti mus mää rit te lyyn 3.1 Proektisuunnitelman 10 8,52 10,00 si säl tö a laatu 3.2 Toimittaan resurssit a 10 8,72 10,00 osaa mi nen 4.1 Integroitavuus a avoimet 5 4,50 5,00 raapinnat 4.2 Järestelmän yl lä pi dettä 5 4,60 5,00 vyys Yhteensä ,76 92,23 Voittaneen tarouksen valinta Tarousvertailun tuottamien yhteispisteiden perusteella ko ko nais ta lou del lises ti edullisemman tarouksen ätti taroaa Epic Systems Corporation.

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Asia kas- a potilastietoärestelmän toimittaaksi tulee näin ollen valita Epic Sys tems Corporation. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden so pi muskau del la on ,00 euroa. Hankintasopimuksen allekiroittaminen Hankintayksiköiden a valitun toimittaan kesken allekiroitetaan han kin taso pi mus. Lisäksi toimittaan kanssa allekiroitetaan toimitus- a pal ve lu so pimuk set. Sopimusluonnokset ovat tarouspyynnön liitteinä. Sopimukset tu levat voimaan vasta, kun sopiapuolet ovat allekiroittaneet ne. Ennen so pimus ten allekiroittamista sopimusasiakiroihin tehdään hankinnassa nou datet ta vien sääntöen mukaisesti mahdolliset välttämättömät tekniset korauk set, tarkennukset a taroaakohtaiset täsmennykset. KH on päättänyt, että hankintasopimuksen allekiroittaa hankintayksikön puo les ta kaupunginohtaa. Toimitussopimuksen a Palvelusopimuksen alle kir oit taa Apotti Oy:n toimitusohtaa. Koska kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintasopimus teh dään aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun taroaien katsotaan saaneen päätöksen a valitusosoituksen tiedoksi. Hankintapäätösten tiedoksianto Kaikkien hankintayksiköiden päätökset annetaan taroaille tiedoksi yhdellä ker taa taroaien ilmoittamia sähköisiä yhteystietoa hyväksikäyttäen (sähköi nen tiedoksianto). Päätösehdotuksen perustelut Päätösehdotuksen perustelut a vertailupisteiden muodostuminen on tarkem min kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa sekä sen liitteinä ole vis sa vertailuperustekohtaisissa asiakiroissa. KH: KV päättää, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Cor po ra tionin tarouksen sosiaali- a terveydenhuollon yhteisestä asiakas- a po ti lastie to är es tel mäs tä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuo den sopimuskaudella on ,00 euroa.... Oy Apotti Ab:n toimitusohtaa, hankeohtaa Hannu Välimäki esitteli hankin ta pää tök sen taustaa a perustelua. Paikalla oli myös lakimies Vesa Muta lah ti vastaamassa kysymyksiin. Valt. Miettinen ehdotti seuraavaa lisäystä päätösehdotukseen: Tarouksen hy väk sy mi nen edellyttää, että muut osapuolet hyväksyvät tarouksen. Valt. Pesonen ehdotti valt. Ant-Wuorisen kannattamana asian pa laut ta mista lisäselvityksiä varten.

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Suoritetussa äänestyksessä, ossa valt. Pesosen palautusehdotusta kannat ta vat äänestivät aa a käsittelyn atkamista kannattavat äänestivät ei, palautusehdotus hävisi äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo ri nen, Eklund, Herkama, Jämsén, Laurila, Miettinen, Peltovirta, Pe so nen, Tuohioa, Tupamäki, Viherluoto-Lindström), yhden valtuutetun (Ki ve lä) äänestäessä tyhää. Käsittelyn atkuessa puheenohtaa totesi valt. Miettisen ehdotuksen rau enneen kannattamattomana a valtuuston päättäneen päätösehdotuksen mukai ses ti. Valtuutetut Miettinen, Pesonen, Tupamäki a Ant-Wuorinen ilmoittivat ät tävän sä päätökseen eriävät mielipiteensä. Päätös: KV päätti, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Corporationin tar ouk sen sosiaali- a terveydenhuollon yhteisestä asiakas- a po ti las tie toär es tel mäs tä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden sopimuskaudella on ,00 euroa. Valt. Miettinen a valt. Pesonen, onka perusteluihin valt. Tupamäki a valt. Ant-Wuo ri nen yhtyivät, ättivät päätökseen kiralliset eriävät mielipiteensä. Liitteet

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva / /2015, 544/ /2014 KV 53 Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön a kehittämisen tuek si laadittava strateginen asiakira, oka yleispiirteisenä suunnitelmana si oit tuu maankäytön hierarkiassa yleiskaavan rinnalle asemakaavoitusta oh aa vak si, mutta epäviralliseksi tavoiteohelmaksi. Kehityskuva on kuvaus aluei den tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekiöistä a tulevan maan käy tön aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palveluen kestävyys a kehitystarpeet, työpaik ko en kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä alue ra ken ne a mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit. Kauniaisten ensimmäinen kehityskuva hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ( 13). Tuolloin kehityskuvan aanaksona olivat vuodet , olloin se oli aallisesti yhdenmukainen pääkaupunkiseudun kun tien yhteisen suunnittelun kanssa. Kehityskuvan tavoitteet a mah dol lisuu det määriteltiin luottamushenkilöistä a virkamiehistä koostuneessa työryh mäs sä. Muutoin kehityskuva laadittiin virkatyönä. Uuden valtuustokauden alkaessa vuoden 2013 alussa aiempaa ke hi tys kuvaa päivitettiin tavoitteena saada se vastaamaan uuden valtuuston ta voittei ta. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi oi den kin kehittämistarpeiden painotusten tarkentamiseksi. Kehityskuvatyö pää tet tiin atkaa aiempaa käsittelytapaa avoimempana a aiemmasta poike ten myös yksityisten omistamia maita koskevana sekä ns. vi sio tyyp pi senä Kauniaisten maankäytön kokonaiskuvana. Aiheesta pidettiin yh dys kunta lau ta kun nan a kaupunginhallituksen kanssa lähetekeskustelu Lisäksi keskeneräisestä kehityskuvatyöstä keskusteltiin yh dyskun ta lau ta kun nan kanssa sekä kaupunginhallituksen kanssa Uusi Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva 2015 on laadittu vir ka työ nä. Kehityskuvan aanaksona ovat vuodet , olloin aanak so sopeutuu nykyiseen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen suun nitte luun. Kaupungin väestönkasvun tavoitteena on asukasta vuoteen 2020 a asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa pääkau pun ki seu dun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta. Ke hi tys kuval la pyritään vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen Kauniaisten erityisa ominaispiirteet huomioiden. Tavoitteena on säilyttää Kauniaisten elin voimai suus a hallittu kasvu sekä vaikuttaa positiivisesti Kauniaisten ikä ra kentee seen a monipuolistaa asuntotarontaa. Kehityskohteet painottuvat o en nes tään tehokkaimmin rakennetuille alueille, asemien vaikutuspiiriin, pää- a kokooakatuen varsille sekä harkitusti a vähäisessä määrin pien talo ra ken teen reuna-alueille tai sisäosiin. Työn tavoitteena on ollut hyö dyntää täysimääräisesti olemassa oleva kunnallistekniikka. Jat ko suun nit te lussa on tärkeää, että kussakin aloitettavassa asemakaavan muutoksessa

11 PÖYTÄKIRJA 5/ huo mioi daan erityisesti rakentamisen sioittuminen ympäristöönsä sekä luon to-, kulttuurihistorialliset arvot a virkistysyhteydet. Kaupungin omien tavoitteiden lisäksi Kauniainen on sitoutunut maan käytön, asumisen a liikenteen (MAL) aiesopimuksen so pi mus kaudel la keskimääräiseen 60 asunnon vuosittaiseen tuotantoon. MAL-vel voittei ta tullaan atkamaan kuluvan kauden päätyttyä. Kehityskuvalla var mis tetaan myös seudullisten tavoitteiden täyttyminen. Kehityskuvaa on tarkoitus päi vit tää atkossa n. 5 vuoden välein. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kehityskuvan omalta osaltaan. Kau pun gin hal li tuk sen esityksestä kehityskuvasta pyydettiin asukkaiden mie li pi tei tä internetkyselyllä välisenä aikana. Asiasta ä tettiin kaksi mielipidettä, otka olivat sävyltään positiivisia a koskivat osin mah dol li sen tulevan asemakaavan muutoksen sisältöä. Kaupunginhallitus hy väk syi kehityskuvan teknisluonteisin korauksin. Liitteenä 1 olevaa Maankäytön a asumisen kehityskuva 2015:a on muokat tu em. kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti siten, että sivulla 20 esiin ty vä a maankäytöllisen tutkimisen pääasiallinen syy Vanhentunut ase ma kaa va aanmukaisuuden arviointitarve on muutettu muotoon Aan mu kai suu den arviointitarve. Samalla Aanmukaisuuden arviointitarve -koh dan lyhenteeksi on vaihdettu selvyyden vuoksi A-kirain. Vastaavasti En sim mäi nen asemakaava -kohdan lyhenteeksi on muutettu E-kirain. Aan mu kai suu den arviointitarve -kohdan sanallista selostusta on niin ikään muokattu tulkinnan oikeellisuuden selventämiseksi. Aikataulu a priori soin ti -kappaleessa esiintyvää kehittämiskohdetta, Pohoinen Suotie 1 3, on muokattu ymmärrettävämpään muotoon siten, että Heikelintien päi väko ti sisältyy ko. tutkittavaan kokonaisuuteen. Kehityskuvakohde Jun gahan sin ku a 3 on siirretty kohteen Kauniaistentie 10 perään. Sivulla 7 oleva kuvatekstin oikeellisuus on tarkistettu a se on muutettu vastaamaan oikeaa kuvanottohetkeä, 1960-lukua. KH: KH ehdottaa, että KV hyväksyy liitteenä olevan Kauniaisten maankäytön a asu mi sen kehityskuva 2015:n.... Valt. Colliander-Nyman ehdotti valt. Stenbergin kannattamana seuraavan pon nen hyväksymistä: Samalla kun valtuusto hyväksyy Kauniaisten maan käy tön a asumisen kehityskuvan 2015 valtuusto toteaa, että ke hi tysku van kiinteistökohtainen kohdeluettelo ei merkitse, että onkin kohteen ase ma kaa va sinänsä on vanhentunut tai muuten uudelleen kaavoituksen tar pees sa. Valt. Ala-Reinikka ilmoitti valt. Eklundin kannattamana, ettei hän kannata pon nen hyväksymistä. Suoritetussa äänestyksessä, ossa valt. Colliander-Nymanin pon si eh do tusta kannattavat äänestivät aa a sen hylkäämistä kannattavat äänestivät ei, ponsiehdotus voitti äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo rinen, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Miettinen, Rin ta mäki-ovas ka, Tuohioa, Viherluoto-Lindström, Wahlstedt), yhden valtuutetun

12 PÖYTÄKIRJA 5/ (Tu pa mä ki) äänestäessä tyhää. Puheenohtaa totesi ponnen tulleen hyväksytyksi. Valt. Ala-Reinikka ym. ilmoittivat ättävänsä eriävän mielipiteensä ponnen oh dos ta. Päätös: KV päätti hyväksyä liitteenä olevan Kauniaisten maankäytön a asumisen ke hi tys ku van Lisäksi valtuusto oli hyväksynyt seuraavan ponnen: KV toteaa, että kehityskuvan kiinteistökohtainen kohdeluettelo ei mer kitse, että onkin kohteen asemakaava sinänsä on vanhentunut tai muuten uu del leen kaavoituksen tarpeessa. Valt. Ala-Reinikka ym. ättivät päätöksen yhteydessä hyväksytyn ponnen oh dos ta kir al li sen eriävän mielipiteensä. Liite 1 53

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Asemakaavan muutos, 2. kaupunginosan katualueet (Ullanmäentie a Kauniaistentie) 535/ /2014 KV 54 Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Matti Salminen, puh. (09) Lähtökohdat a tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Ullanmäentien a Kauniais ten tien toteutumattomat katualueet viheralueiksi. Yli 20 vuotta ase makaa vois sa olleiden katualueiden toteuttamiselle ei ole esiintynyt tarvetta. Er sin tien yhdistäminen Espoon puolella atkuvaan Ristihaantiehen on täyttä nyt rantaradan eteläpuolisen yhteystarpeen a tehnyt kyseessä olevat katu alue va rauk set tarpeettomiksi. Myös Espoon kaupunki on muuttanut Ullan mä en tien katualuevarauksen suoaviheralueeksi Koivuhovinlaakson ase ma kaa vas sa a asemakaavan muutoksessa. Kaavamuutoksella alue säilyy viheraluekäytössä eikä muutoksella ole vaiku tus ta alueen nykytilanteeseen. Alueelle kohdistuvan liikennemelun vuoksi aluetta ei voida osoittaa teknisesti kokonaan virkistysalueeksi. Kaava-alueelle on myönnetty poikkeamislupa enintään 36 m korkealle harus ta mat to mal le matkaviestintukiaseman mastolle a 8,5 m 2 :n suuruiselle lai te suo al le. Poikkeamisluvassa on otettu huomioon hankkeen kaavalliset vai ku tuk set sekä sen sopeutuminen ympäristöön. Hankkeelle osoitetaan va raus asemakaavaan. Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Kau pun ginhal li tus on päättänyt :ssä 98 asemakaavan muutoksen laa ti mises ta siten, että Ullanmäentien a Kauniaistentien toteutumattomat ka tualue va rauk set muutetaan viheralueiksi. Hanketta koskeva osallistumis- a arviointisuunnitelma on päivätty Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kaupun gin ilmoitustaululla a Internet-sivuilla sekä Kaunis Grani -lehdessä. Naa pu ri kiin teis tö en omistaille a haltioille on lähetetty kuulutuskire sekä osal lis tu mis- a arviointisuunnitelma Suunnittelualueen kuvaus a nykytilanne Suunnittelualue käsittää Ullanmäentien a Kauniaistentien toteutumattomat ka tu alue va rauk set Thurmaninpuiston alueella. Alueen pinta-ala on n. 0,76 ha. Alue on Kauniaisten kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta pientä val tion omistamaa kaistaletta. Suunnittelualueella siaitsee Thurmaninpuiston rakennettu a aktiivisessa käy tös sä oleva toimintapuisto a leikkikenttä sekä alueen läpi kulkeva seudul li nen kevyenliikenteen reitti. Espoon kaupunkiradan suunnittelun yh teydes sä Ullanmäentien katualuevaraukselle on suunniteltu alankulun a polku pyö räi lyn laatukäytävää.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavatilanne Uudenmaan maakuntakaavassa ( ) suunnittelualue on osoitettu taa a ma toi min to en alueeksi. Alueen pohoispuolelle on osoitettu päärata. Ym pä ris tö mi nis te riön vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-maa kun ta kaa vas sa alue on osoitettu taaamatoimintoen alueeksi, olla on tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä maankäytön yleis suun ni tel mas sa 2004 (Masu 2) Ullanmäentien alue on varattu suo a viher alu eek si (EV) a Kauniaistentien alue keskustatoimintoen (C) alueeksi. Suun nit te lu alu eel le on osoitettu seudullinen kevyenliikenteen reitti. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava, ossa alue on osoitettu Ullanmäentien a Kauniaistentien katualueiksi. Ote voimas sa olevasta asemakaavasta on oheismateriaalina. Asemakaavan muutosluonnos a -ehdotus Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä , olloin sii tä ätettiin nelä lausuntoa, oissa ei ollut huomautettavaa kaavan si sältöön. Luonnoksesta ei ätetty yhtään kirallista mielipidettä. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä , olloin siitä ei ä tet ty yhtään kirallista muistutusta. Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia. Kaavaselostusta on täydennetty. Asemakaavan muutos Maankäyttöyksikössä on valmisteltu asemakaavan muutos, onka kartta mää räyk si neen on liitteenä 1 a selostus liitteineen liitteenä 2. Asemakaavan muutoksella Ullanmäentien katualue osoitetaan suo a vi heralu eek si (EV). Suoaviheralueelle osoitetaan rakennusala, olle saa si oittaa enintään 36 m korkean maston a siihen liittyviä tukiasematiloa enintään 10 kerrosneliömetriä (emt-1). Mastorakenteen a tukiasematiloen tulee soveltua väritykseltään ympäristöön. Olemassa olevat ulkoilureitit merki tään alankululle a polkupyöräilylle varattuna alueen osana onka siainti on oheellinen, yhteys sitova. Kauniaistentien katualue osoitetaan osaksi Thur manin puis toa (VP). KH: Päätös: KV päättää hyväksyä liitteen mukaisen 2. kaupunginosan katualueita (Ullan mä en tie a Kauniaistentie) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksymiseen liittyvä lisämääräraha-asia 932/ /2014, 53/ /2015 KV 55 Lisätiedot: kaupunginohtaa Torsten Widén, puh. (09) yhdyskuntatoimen ohtaa Marianna Haru, puh. (09) maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kauniaisten keskusta-alueen korttelin 252 toteuttaminen on viivästynyt mer kit tä väs ti asemakaavan yhteydessä laaditun maankäyttösopimuksen so vi tus ta aikataulusta. Kaupunki on laittanut kaupunginhallituksen ( 207) päätöksellä lunastustoimituksen vireille alueen haltuun ot ta mi sek si a toteuttamisen edistämiseksi. Samaan aikaan kaupunki on at ka nut neuvottelua hankkeen vapaaehtoisesta käynnistämisestä vaih toeh to na tontin lunastamiselle. Kevään 2015 aikana Kauniaisten kaupunki on saavuttanut neuvottelutuloksen yhdessä Kauniaisten konttoritaloa hallin noi van NCC Rakennus Oy:n sekä Granin kauppakeskuksen omistavan VVT Kiinteistösioitus Oy:n kanssa toteutusratkaisusta, olla keskustan viimei nen rakentamatta oleva tontti voidaan saattaa vihdoin valmiiksi. Neuvotteluen lähtökohtana on ollut alueen asemakaavan a keskustan kehit tä mis suun ni tel man tärkeimmän tavoitteen toteutuminen: Elinvoimainen kes kus ta, ossa on asuntoa, palveluita a viihtyisä torialue. Esitettävä ratkai su edellyttää asemakaavasta poikkeamisia, sillä asuminen erotetaan Gra nin kauppakeskukseen integroitavasta liikerakentamisesta. Ratkaisulla vah vis te taan kaupallisten palveluiden toiminnallisuutta a houkuttelevuutta Kau niais ten keskustan ominainen rakenne säilyttäen. Alueen ra ken ta minen on mahdollista käynnistyä keväällä 2016, mikäli lupaprosessit a to teutus suun ni tel mat etenevät suunnitellusti. Käytyen neuvotteluen perusteella kaupunki a Kauniaisten konttoritalo Oy ovat laatineet a allekiroittaneet esisopimuksen määräalan kaupas ta siten, että kaupunki tai kaupungin osoittama perustettava tms. yhtiö os taa asemakaavan mukaisen n m 2 :n määräalan 2. kaupunginosan kort te lin 252 tontista 1 a sille kohdistuvan 2100 k-m 2 :n lii ke ra ken nus oi keuden. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä kaupunginhallituksen mennessä an ta ma puoltava lausunto hankkeen edellyttämästä poik kea mis pää tök sestä ovat ehtoina kaupalle. Muussa tapauksessa oheismateriaalina oleva esi so pi mus purkautuu. Lisäksi kaupunki on velvoitettu perumaan te ke mänsä lunastushakemuksen viimeistään yhden kuukauden kuluttua lopullisen mää rä alan kiinteistökaupan tekemisestä. Siltä varalta, että kaupunki on määräalan ostaana, ehdotetaan valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä. Em. sopimuksen lisäksi kaupunki a VVT Property Fund I Ky (VVT Kiin teistö ke hi tyk sen omistama yhtiö) ovat laatineet a allekiroittaneet sopi muk sen kiinteistön kehityshankkeesta siten, että VVT hankkii em. esi so-

16 PÖYTÄKIRJA 5/ pi muk seen perustuvan sopimusalueen omistukseensa a rakennuttaa sille laa en nus osan omistamaansa Granin kauppakeskukseen. Sopimukseen liit tyy myös laaennusosan mahdollistava maanvaihto sekä vanhan a uuden kauppakeskuksen osan yhdistävän galleriakäytävän toteuttamisen mah dol lis ta va käyttöoikeuden luovutus kaupungin a VVT:n välillä vas tikkeet ta. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä hankkeen edellyttämien lupien myöntäminen mennessä ovat sopimuksen toteutumisen ehtoina. Muussa tapauk ses sa oheismateriaalina oleva sopimus purkautuu. Edellä kuvattu hanke edellyttää asemakaavasta poikkeamisia mm. lii ke tilan vähimmäiskerrosalan vähäisestä alittamisesta, asuin- sekä ko ko nais raken nus oi keu den a kerrosluvun ylittämisestä kaavan määräämää räys täskor keut ta ylittämättä, torialueelle rakentamisesta sekä arkadin to teu tus velvoit tees ta a siten rakennusalan ylittämisestä korttelin eteläraalla. Poikkea mi sen päätösvalta on ELY-keskuksella, koska rakennusoikeus yli tetään a rakentaminen ulotetaan torialueelle. ELYn myönteinen päätös poikkea mi sis ta on em. sopimusten toteutumisen ehtoina. Poikkeamispäätökseen liittyvän kuulemisen yhteydessä on ärestetty yleinen infotilaisuus. Yhdyskuntalautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt mainitut sopimukset a samalla ehdottanut, että liikerakennusta toteutettaessa sen kat to py säköin ti alu eel le tulee rakentaa katoksia toisaalta helpottamaan alueen kunnos sa pi toa a asiointia sekä myös suoaamaan näkymiä. Rampin toi mi vuuteen on kiinnitettävä huomiota liikennemäärien lisääntyessä. KH on kokouk ses saan hyväksynyt edellä mainitut sopimukset ehdolla, että KV myöntää hankkeessa mahdollisesti tarvittavan lisämäärärahan. KH: Päätös: Siltä varalta, että määräalan ostaana olisi Kauniaisten kaupunki, KV päättää myöntää euron lisämäärärahan Kauniaisten konttoritalo Oy:ltä os tet ta van määräalan hankintaa varten. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten tarkistaminen 231/11.00/2014 KV 56 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, puh. (09) Valtuuston hyväksymät Kauniaisten kaupungin ensimmäiset ym pä ris tönsuo e lu mää räyk set astuivat voimaan Määräyksiä on tämän älkeen päivitetty valtuustossa a muutetut määräykset astuivat voi maan Yhdyskuntalautakunta on (23 ) päättänyt käynnistää Kau niaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten päivittämistyön a on (121 ) asettanut Kauniaisten kaupungin ym pä ris tön suo e lumää räyk set nähtäville a pyytänyt ehdotuksesta lausuntoa a mielipiteitä kun ta lai sil ta, ärestöiltä, naapurikunnilta a muilta viranomaisilta. Ehdotus on ollut nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin net ti si vuil la Lausuntoa on pyydetty mm. muilta kunnilta sekä viranomaisilta mennessä. Asiassa on ätetty kaksi lausuntoa määräaan kuluessa. Helsingin kau pungin ympäristökeskuksen lausunto on saapunut kaupungille määräaan umpeu dut tua , mutta lausunto tullaan tästä huolimatta ottamaan huomi oon määräysten atkokäsittelyssä. Kopiot lausunnoista ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na 1. Alla lyhyt yhteenveto annetuista kommenteista sekä ympäristötoimen vastaus niihin: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos LUP on huomauttanut vanhoista lakinumeroista (kemikaalilaki) sekä ke mikaa lien käsittelyyn a varastointiin liittyvistä säädöksistä, oista olisi syytä mai ni ta muuta lainsäädäntöä kuvaavassa luvussa. LUP ilmoittaa myös, että Ölyalan Keskusliiton nimi on nykyisin Öly- a biopolttoaineala ry. Päi vite tyis sä ympäristönsuoelumääräyksissä olisi lisätiedoissa myös syytä ottaa huomioon uusi valtioneuvoston voimaan tullut asetus rä äh teiden valmistuksen a varastoinnin valvonnasta. LUP on lausunnossa todennut, että se on erittäin tyytyväinen siihen, että Kau niais ten kaupungin ympäristönsuoelumääräykset ovat samankaltaiset Es poon vastaavien määräysten kanssa. Tämä helpottaa heidän valvontaa alu eel la. Ympäristötoimi toteaa, että LUPin antamat kommentit pyritään ottamaan huo mi oon ympäristönsuoelumääräysten atkokäsittelyssä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos katsoo, että ympäristönsuoelumääräyksissä tulisi olla selkeät

18 PÖYTÄKIRJA 5/ vel voit teet kiinteistöen omistaalle huolehtia pihan siisteydestä mm. ra kennus ät teen a romuaoneuvoen osalta. Poliisilaitos katsoo myös, että ympäristönsuoelumääräyksissä tulisi huomioi da kiinteistöen osuus lumen a ään poistosta, liukkauden torunnasta se kö lumen varastoinnista. Ympäristönsuoelumääräyksen 14 :ssä todetaan, että puutarhaätteen vien ti puistoihin a muille yleisille alueille on kielletty. Poliisilaitos toteaa, että pykälässä käytetyn sanamuodon ulkopuolelle äävät muut aineet, kuten hiek ka, sora, multa a kivet yms. luonnonmateriaali. Määräystä voidaan tulki ta virheellisesti niin, että mainitun aineksen vienti maastoon olisi lu val lista. Poliisilaitos on todennut, että 15 :n mukaan pihalla tapahtuvaa puiden a ok sien polttaminen olisi kielletty. Poliisilaitos pyytää vielä tarkistamaan pelas tus lai tok sel ta polttamisen sallittavuutta. Ympäristötoimi toteaa, että ympäristönsuoelumääräysten tavoitteena on pai kal li set kaupunkimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ym pä ristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuoelulaissa on säädetty. Koska ym pä ris tön suo e lu la ki ei ota kantaa kulkuväylien puhtauteen tai kiin teis töen lumen a ään käsittelyyn, ei näistä seikoista voida antaa määräyksiä ym pä ris tön suo e lu mää räyk sis sä. Jätteen kuten romuaoneuvoen ym. ättei den säilyttämisestä säädetään ätelaissa, oten suoranaisia ätelain määräyk siä ei voida lisätä ympäristönsuoelumääräyksiin. Pääkaupunkiseudun eri kaupunkien ympäristönsuoelumääräyksissä on täl lä hetkellä yhteneväiset määräykset puutarhaätteen hävittämisestä a polt ta mi ses ta asemakaava-alueella. Määräys on aikoinaan lisätty pai kal listen pelastuslaitosten ehdotuksesta, a hyväksi todettua yhtenäistä käy täntöä ei tällä hetkellä ole syytä muuttaa. 14 :ään voidaan lisätä maininta siitä, että suuria määriä luon non ma te ri aalia, kuten hiekkaa, soraa, multaa a kiveä ei myöskään saa viedä yleisille alueil le. Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin ympäristökeskus on lausunnossaan todennut määräykset pääosin perustelluiksi, mutta kiinnittää kuitenkin huomioita eräisiin seikkoihin. Ympäristökeskus on lausunut laaasti ympäristönsuoelumääräysten eri näisis tä osa-aluista, suurin osa kommenteista on kieliasua koskevia seikkoa tai koskevat vanhentuneita tietoa tai nimikkeitä. Lausunnossa on myös mai nin ta Kauniaisten tulvavaara-alueiden määritelmän puuttumisesta sekä 21 :n ns. tiedotusvelvollisuudesta a tiedottamistavasta sekä erinäisten tapah tu mien meluhaittoen tiedottamisesta. Tämän lisäksi ympäristökeskus on lausunut mm. ätteiden sioittamisesta maaperään sekä siihen liittyvästä il moi tus vel vol li suu des ta. Ympäristötoimi toteaa, että Helsingin ympäristökeskuksen antamat kommen tit pyritään ottamaan huomioon ympäristönsuoelumääräysten at ko kä-

19 PÖYTÄKIRJA 5/ sit te lys sä. Kaikki tehdyt muutokset verrattuna voimassa oleviin määräyksiin ovat al levii vat tui na a punaisella merkittyinä esityslistan oheismateriaalina 2 olevas sa muutosehdotuksessa. Osa muutosehdotuksista on ns. lakipykälien muu tok sia, missä vanhan ympäristönsuoelulain pykäliä on päivitetty vastaa maan voimaan astuneen uuden ympäristönsuoelulain py kä länu me roin tia. Jotkut muutokset kohdistuvat kieliasuun, olloin määräystä ei ole muutettu, mutta tekstiä on yritetty muokata helpommin luettavaksi oko muo toi le mal la tekstiä uudestaan tai niin että osa nykyisten pykälien si sältöä on aettu erilliseksi, omaksi pykäläksi. Jotkut pykälät ovat myös vaih taneet paikkaa määräysten sisällä. Kauniaisten kaupungin voimassa olevat ympäristönsuoelumääräykset löyty vät kaupungin kotisivuilta osoitteesta df sekä yhdyskuntalautakunnan käsittelyn ( 52) yhteydessä, ol loin lautakunta hyväksyi omalta osaltaan päätösehdotuksen. Ehdotus muutetuiksi ympäristönsuoelumääräyksiksi on liitteenä. KH: KV päättää 1. hyväksyä Kauniaisten kaupungin muutetut ym pä ris tön suo e lu mää räykset liitteen mukaisesti, 2. että muutetut ympäristönsuoelumääräykset tulevat voimaan heti päätök sen saatua lainvoiman, 3. että Kauniaisten yhdyskuntalautakunnalle annetaan oikeus tehdä muutok sia määräysten yhteydessä oleviin suosituksiin a 4. että Kauniaisten ympäristötoimelle annetaan oikeus tehdä tek nis luontei sia korauksia ympäristönsuoelumääräyksiin muuttamatta kui tenkaan niiden merkitystä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle / /2014 KV 57 Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, puh. (09) Kiinteistötoimitusmaksulain (KtmL 558/95) mukaan kunnan kiin teis tö re kiste rin pi tä än (kiinteistöinsinööri) määräämästä kiinteistötoimituksesta pe rittä vä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiin teis tö toi mi tus mak sutak sas sa, osta päättää kunnanvaltuusto (KtmL 4 ). Kiin teis tö toi mi tus maksu kunnan virkamiehen tekemästä toimituksesta peritään kunnalle (KtmL 2 ). Nykyinen taksa (oheismateriaalina) on ollut voimassa alkaen. Tak saa on korotettu kustannustason oletettua nousua vastaavasti, noin 2,3 %. Ehdotus uudeksi kiinteistötoimitusmaksutaksaksi on esityslistan liittee nä. KH: Päätös: KV päättää hyväksyä listan liitteen mukaisen kiin teis tö toi mi tus mak su taksan siten, että uudet maksut tulevat voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Uusien luottamushenkilöiden valinta (Vaenerberg) 217/ /2014 KV 58 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Valtuutettu Robert Vaenerberg (RKP), oka on ruotsinkielisen opetus- a var hais kas va tus lau ta kun nan äsen sekä liikuntalautakunnan varaäsen on il moit ta nut muuttaneensa pois paikkakunnalta Hän on näin ollen me net tä nyt vaalikelpoisuutensa Kauniaisten luottamustoimiin. Vaa li kel poisuu den menettämisen toteaa valtuusto. Kun valtuutettu on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon, pu heenoh ta a kutsuu hänen siaansa älellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaa li lii ton, puolueen tai yhteislistan ärestyksessä ensimmäisen va ra valtuu te tun. Näin ollen RKP:n ärestyksessä ensimmäinen varavaltuutettu Tiina Nystén siirtyy valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Muihin luot ta mus toimiin valtuuston on valittava uusi luottamushenkilö. KH: KV toteaa, että Robert Vaenerberg on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kau niais ten kaupungin luottamustoimiin a toteaa, että Tiina Nystén astuu hä nen tilalleen valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Lisäksi KV valitsee meneillään olevan toimikauden älellä olevaksi aaksi uu den äsenen ruotsinkieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan a uu den varaäsenen liikuntalautakuntaan.... Valt. Colliander-Nymanin ehdotus valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV totesi, että Robert Vaenerberg on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustoimiin a totesi, että Tiina Nystén on astunut hä nen tilalleen valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Lisäksi KV valitsi meneillään olevan toimikauden älellä olevaksi aaksi Roy Heroldin äseneksi ruotsinkieliseen opetus- a var hais kas va tus lau takun taan a Patrik Limnellin varaäseneksi liikuntalautakuntaan.

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Uusien luottamushenkilöiden valinta (Lindén-Linna) 217/ /2014 KV 59 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Pia-Maria Lindén-Linna (RKP), oka on valittu toimikaudeksi nuo ri so lau ta kun nan äseneksi a rakennuslautakunnan varaäseneksi, on il moit ta nut muuttaneensa pois paikkakunnalta. Hän on niin ollen me net tänyt vaalikelpoisuutensa Kauniaisten kaupungin luottamustehtäviin. Vaa likel poi suu den menetyksen toteaa se toimielin, olle kyseisen toimihenkilön va lin ta kuuluu, tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto. Kun lautakunnan varsinaisen äsenen luottamustehtävä vapautuu, ei va raä sen siirry automaattisesti varsinaiseksi äseneksi, vaan lautakuntaan on va lit ta va uusi varsinainen äsen. Jos kuitenkin henkilökohtainen varaäsen va li taan toimielimen varsinaiseksi äseneksi, on hänen tilalleen valittava uu si varaäsen. KH: KV toteaa Pia-Maria Lindén-Linnan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustehtäviin muuttaessaan pois kunnasta sekä va lit see uuden äsenen nuorisolautakuntaan a uuden varaäsenen ra kennus lau ta kun taan toimikauden älellä olevaksi aaksi.... Valt. Colliander-Nymanin ehdotus valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV totesi Pia-Maria Lindén-Linnan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustehtäviin muuttaessaan pois kunnasta sekä va lit si Fredrik Waseliuksen äseneksi nuorisolautakuntaan a Agneta Selroo sin varaäseneksi rakennuslautakuntaan toimikauden älellä olevaksi aak si.

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Vastine arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin 52/ /2015 KV 60 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Valtuusto päätti merkitessään vuoden 2014 arviointikertomuksen tie dok seen kehottaa kaupunginhallitusta antamaan tarkastuslautakunnalle vas ti neen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin syyskuun 2015 lop puun mennessä. Tarkastuslautakunta oli esittänyt saavansa ar vioin tiker to muk ses sa kursiivilla esitettyihin kehittämis- a toimenpidesuosituksiin lau ta kun tien a kaupunginhallituksen selvitykset syyskuun 2015 loppuun men nes sä. Oheismateriaalina olevaan arviointikertomukseen tavoitteiden asetantaa, nii den mitattavuutta a seurantaa, tavoitteiden arvioinnin vaikeutta sekä suo ri te- a tunnuslukua liittyviin tarkastuslautakunnan huomioihin, oita on ker to muk sen useissa eri kohdissa, vastataan keskitetysti toiminnallisten ta voit tei den toteutumisen arviointia koskevan luvun 3. älkeen. Toimialoa koskevia havaintoa käsittelevään lukuun 5. on puolestaan kunkin erillisen huomion a suosituksen älkeen ehdotus vastineeksi kiroitettu pu nai sel la fontilla. KH: Päätös: KV merkitsee tiedokseen arviointikertomuksen 2014 kehittämis- a toi menpi de suo si tuk siin laaditun vastineen a saattaa sen edelleen tar kas tus lau takun nal le. Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 PÖYTÄKIRJA 5/ Vastaus valtuustoaloitteeseen; strategia kaupallisten mainostauluen sioittamisesta 859/ /2014, 3/ /2014 KV 61 Lisätiedot: rakennustarkastaa Sirkka Lamberg, puh. (09) Veronica Rehn-Kivi ym. ovat ättäneet valtuustoaloitteen valtuuston kokouk ses sa Aloitteessa esitetään, että Kauniaisten kaupunki laa ti si strategian kaupallisten mainostauluen a pylonien sioittamisen perus teis ta (oheismateriaali). Mainoslaitteiden asentamista säätelevät maankäyttö- a rakennuslaki sekä kau pun gin rakennusärestys. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat myös laa tineet mainoslaitteita koskevat tulkintaoheet. Tulkintaoheet ovat luettavissa in ter net si vul la numero Lisäksi kaupunki on tehnyt sopimuksen tiettyen toistuvien mainoslaitteiden si oit te lus ta. Maankäyttö- a rakennuslain 126a :ssä on säädetty muun muassa seuraa vaa: Edellä olevan 126 :n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen ra kennel man tai laitoksen, ota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sioittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilaärestelyn muut ta miseen seuraavasti: 8) muun kuin maantielain 52 :ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tar koi tuk sessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen aset ta minen (mainostoimenpide); Kauniaisten kaupungin rakennusärestyksen 10 :ssä määrätään seuraa vaa: Rakennukseen kiinnitettävä myynti-, tiedotus- a mainoslaite saa ulottua 0,8 metriä sekä ikkuna- a ovimarkiisit a terassien katokset 1,5 metriä katu alu eel le tai muulle yleiselle alueelle. Vapaan alikulkukorkeuden on oltava al ka käy tä vän tai muun kevyen liikenteen alueen kohdalla vähintään 4,2 met riä. Aoradan a pelastustien kohdalla noudatetaan 6 :n määräyksiä. Laite on kiinnitettävä tukevasti. Se ei saa haitata ulkisen kaupunkitilan käyt töä, häiritä huomattavasti tai muodostaa liikkumis- tai toimimisestettä. Lait teen muodon, värityksen a rakenteen on sovelluttava rakennukseen a ym pä ris töön. Laitteet on pidettävä kunnossa a rikkinäiset on korattava tai pois tet ta va välittömästi. Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa enintään puolet. Ikkunan enempi peit tä mi-

25 PÖYTÄKIRJA 5/ nen edellyttää toimenpidelupaa. Ikkunan peittäminen ei saa rumentaa raken nus ta tai ympäristöä eikä se saa olla häiritsevä. Rakennusvalvontaviranomainen myöntää mainoslaitteille maankäyttö- a ra ken nus lain 126a :n mukaisen toimenpideluvan. Mainoslaitteen si oit tami seen yleiselle alueelle vaaditaan lisäksi tilapäinen maankäyttölupa tai sioi tus lu pa. Kyseiset luvat myöntää oko maankäyttöpäällikkö tai kun ta tekniik ka pääl lik kö. Pienehkölle mainoslaitteelle ei toista viranomaislupaa vaadita, os kau punki ku va toi mi kun ta puoltaa mainoslaitteen sioitusta a laitteelle on o myönnet ty sioituslupa. Kaupunkikuvatoimikunta arvioi siis kaikissa yllä mainituissa tapauksissa lait tei den sopivuuden kaupunkikuvaan. Valtuustoaloitteen ohdosta kaupunkikuvatoimikunta piti erillisen ko kouk sen, ohon osallistui vakioäsenten lisäksi maankäyttöpäällikkö. Kaupunkikuvatoimikunta sanoo lausunnossaan seuraavaa (lausunto ko ko nai suu des saan oheismateriaalina): Pääsääntöisesti mainonnasta tulee tehdä ensin laaempi yleissuunnitelma, on ka mukaisesti mainoslaitteita sioitetaan. Yleissuunnitelma tehdään raken nuk ses sa tapahtuvassa mainonnassa rakennusluvan hakemisen yhtey des sä tai, os sitä ei ole tuolloin tehty, älkikäteen toi men pi de lu pa me nette lyl lä. Rakennuksiin sallitaan asetettavan pääsääntöisesti rakennuksessa toi miviin liiketiloihin a yrityksiin liittyviä mainoksia. Isoa mainostaulua voidaan sal lia sioitettavan liikerakennusten seiniin tai liikerakennusten tonteille, mut ta niiden tulee olla korkeatasoisia a parantaa rakennuksen ko ko naisark ki teh tuu ria a ympäristöä. Kaupunkitilaan sioitettaville ulkomainoslaitteille tulee hakea mal li hy väk syntä a tämän älkeen toimenpidelupa kaupunginosakohtaisina ko ko nai suuksi na. Ulkomainoslaitteita voidaan sioittaa kaupallisiin ympäristöihin, mm. keskus ta-alueil le, asuntoalueiden liike- a myymäläkeskuksiin a niiden vä lit tömään läheisyyteen sekä toimisto-, teollisuus- a varastoalueille. Ul ko mainos lait tei ta ei yleensä sallita sioitettavan puhtaille asuntoalueille eikä eri tyises ti pientaloalueille. Puistoihin a maisemakuvallisesti, kult tuu ri his to rial lises ti a kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin kaupunkitiloihin niitä raaavine katui neen ei ulkomainoslaitteita sallita sioitettavan. Toimenpideluvan yhteydessä arvioidaan aina mainoslaitteen soveltuvuutta pai kal le. Pääsääntöisesti mainoslaitteet tulee sioittaa sinne, missä on kaupal lis ta toimintaa. Luvan yhteydessä tulee aina esittää sioittuminen kaupun ki ku vaan sekä sioittumisen perusteet. Kaupunkikuvatoimikunta antaa ai na lausunnon mainoslaitteiden yleissuunnitelmista a yksittäisten lait teiden toimenpideluvista.

26 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkikuvatoimikunta katsoo, että pääkaupunkiseudun ra ken nus val vonto en laatimat tulkintakortit luovat riittävän perustan yksityiskohtaisemmalle lu pa har kin nal le. Edellä esitetyn perusteella rakennuslautakunta katsoi kokouksessaan (21 ), että Kauniaisten kaupungin rakennusärestys a pää kaupun ki seu dun rakennusvalvontoen laatimat tulkintakortit ovat riittävä apuvä li ne arvioitaessa kaupallisten mainoslaitteiden sioittumista a so vel tuvuut ta Kauniaisten kaupunkikuvaan. Rakennuslautakunta ehdotti näin ollen, että kaupunginhallitus hyväksyisi edel lä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen. KH: KV merkitsee yllä esitetyn tiedoksi vastauksena valtuutettu Rehn-Kiven ym. valtuustoaloitteeseen a toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.... Merkittiin valt. Bergin toteamus, että kaupunkikuvatoimikunnan lausunnon kol man nek si viimeisessä kappaleessa oleva sana yleensä ( i allmänhet ) on tarpeeton. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuustoaloite terveysaseman palvelutaronnan lisäämisestä 994/ /2014, 3/ /2014 KV 62 Lisätiedot: sosiaali- a terveysohtaa Ulla Tikkanen, puh. (09) n kokouksessa on ätetty Juha Pesosen ym. allekiroittama valtuustoaloite terveyskeskuksen palvelutaronnan lisää mi ses tä (oheismateriaalina). Aloitteessa todetaan, että ter veys keskuk sen palvelutason laskun ohdosta on selvitettävä pikaisesti mah dol lisuu det lisätä palvelutarontaa esimerkiksi lisärekrytoinneilla a au ki olo ai koa laaentamalla. Vuoden 2014 alusta lähtien terveysaseman on saanut valita vuodeksi eteen päin mistä tahansa Suomen kunnasta. Kauniaisten terveysasemalle on tästä ohtuen kirautunut mennessä 725 asiakasta. Asia kasmää rä on lisääntynyt suhteellisen tasaisesti koko aan; viikoittain 5-7 henki löä on tehnyt kirallisen ilmoituksen hoitopaikan valinnasta. Eniten käy tetään vastaanoton a suun terveydenhuollon palvelua. Tämän lisäksi kaupun gin väkiluku on kasvanut noin 100 henkilöllä vuo des ta Vuonna 2014 suun terveydenhuollon palveluihin kirautui asiakasta, oil la oli yhteensä käyntiä. Terveysaseman vaihtaia oli asiakkaista 176 henkilöä. Yhteensä lähikuntalaisilla (sisältää hoitopaikan vaihtaien lisäk si maksusitoumuskäynnit a päivystyspotilaat) oli 506 käyntiä, mikä on kor kea nousu verrattuna vuoden 2013 lähikuntalaisten käyntimäärään, oka oli 169. Erityisesti terveysaseman vastaanoton tilanteeseen on vaikuttanut asiakas mää rän lisääntymisen lisäksi syksyllä 2014 ohtavan lääkärin a kahden ter veys kes kus lää kä rin irtisanoutuminen. Lääkärivaetta ei saatu rek ry tointien avulla heti paikattua, mistä on aiheutunut onkin verran vaausta esimer kik si lääkäriaikoen saatavuuteen. Kiireettömässä hoidossa lääkärille on outunut onottamaan toteutetun seurannan mukaisesti kahdesta kahdek saan viikkoa. Lakisääteisen hoitotakuun mukaisesti kiireettömään hoitoon tulee terveyskeskuksessa päästä enintään kolmessa kuukaudessa. Kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys ( ) a selvitys so si aa li- a terveyspalveluen toimintaympäristön muutoksesta, toiminnan ke hit tä mi ses tä a toiminnan vaatimista resursseista pe rus ter vey den huollos sa a sosiaalipalveluissa ( ) ovat luettavissa valtuuston pöytäkiran oheismateriaalina. KH on ( 125) sosiaali- a terveyslautakunnan ehdotuksen pohal ta, perustanut terveydenhuollon tulosalueelle yhden ter veys kes kus lääkä rin viran, 1,5 terveydenhoitaan toimen (1 äitiys- a lastenneuvolaan a 0,5 terveysaseman vastaanotolle) a yhden määräaikaisen lapsiperhetyön lä hi hoi ta an toimen aalle sekä suun terveydenhuollon tu los alu eel le yhden suuhygienistin toimen. Valtuusto on myön tä nyt tarkoitukseen euron lisämäärärahan.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Aika: 09.12.2013 klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 19:00-20:20 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 94 Kokouksen järjestäytyminen 3 95 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 85 01.09.2015 Yhdyskuntalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018(20) 265/02.02.00/2015 YLK 85 Lisätiedot: yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Aika: 14.10.2013 klo 19:30-20:25 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 78 Kokouksen ärestäytyminen 4 79 Vuoden 2013 talouden toinen osavuosikatsaus per

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Aika: 16.09.2013 klo 19:30-20:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 66 Kokouksen ärestäytyminen 4 67 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot