LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Aika: klo 19:30-21:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen ärestäytyminen 4 52 Sosiaali- a terveydenhuollon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmän hankinta 5 53 Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva Asemakaavan muutos, 2. kaupunginosan katualueet (Ullanmäentie a Kauniaistentie) 55 Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksymiseen liittyvä lisämääräraha-asia 56 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten tarkistaminen Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle Uusien luottamushenkilöiden valinta (Vaenerberg) Uusien luottamushenkilöiden valinta (Lindén-Linna) Vastine arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin Vastaus valtuustoaloitteeseen; strategia kaupallisten mainostauluen sioittamisesta Valtuustoaloite terveysaseman palvelutaronnan lisäämisestä Valtuustoaloite Kauniaisten liikenneärestelyen a -kulttuurin parantamiseksi Valtuustoaloitteita 32

2 PÖYTÄKIRJA 5/ Läsnä: Rehn-Kivi Veronica puh.oht. Ala-Reinikka Tapani I varapuh.oht. Pesonen Juha II varapuh.oht. Alapappila Annukka Ant-Wuorinen Lauri Berg Finn Colliander-Nyman Nina Eklund Pertti Fellman Veronica Hallbäck Johan Hammarberg Johanna Herkama Pekka Johansson Johan Jämsén Martta Karlsson-Finne Anna Lena Kivelä Marianne Kurkela Heikki Laurila Piro Limnell Patrik Miettinen Taisto Nystén Tiina Peltovirta Margit Rintamäki-Ovaska Tiina Savander Johanna Sederholm Camilla Skogster Alf Stenberg Stefan Stolt Sofia Sunabacka Ulf-Johan Tuohioa Pauli Viherluoto-Lindström Irmeli Wahlstedt Virva Ihamuotila Panu v Tupamäki Olavi v Waselius Fredrik v Widén Torsten k Söderlund Gun kaup.siht. Jahnsson Markus tied.siht. Boström Mikael talousoht. Haru Marianna yhdyskunta.oht. Poissa: Artoki Risto Lamberg-Allardt Christel Nyberg Daniel Allekiroitukset Veronica Rehn-Kivi Gun Söderlund puheenohtaa sihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Käsitellyt asiat Pöytäkira tarkastettu Allekiroitukset Pertti Eklund Veronica Fellman Pöytäkira yleisesti nähtävänä Kauniaisissa Todistaa Karola Nyman ilmoitustaulun hoitaa

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kokouksen ärestäytyminen KV 51 KV - toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suorit ta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään nähden päätösvaltaiseksi - valitsee kaksi pöytäkirantarkastaaa. Päätös: KV - totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi sekä nimenhuudon suo ritta misen älkeen saapuvilla olevien valtuutettuen lukumäärään näh den pää tös val tai sek si - valitsi valt. Pertti Eklundin a valt. Veronica Fellmanin pöy tä kir an tar kasta ik si.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Sosiaali- a terveydenhuollon yhteisen asiakas- a potilastietoärestelmän hankinta 115/ /2014 KV 52 Lisätiedot: kaupunginohtaa Torsten Widén, puh. (09) hankeohtaa Hannu Välimäki, puh. (09) Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Helsingin, Vantaan a Kauniaisten kaupunkien, Kirk ko num men kunnan sekä Helsingin a Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kun ta yh ty män (HUS) yhteinen sosiaali- a terveydenhuollon asiakas- a poti las tie to är es tel mä. Hankintarenkaan äsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Tarousten vertailu a vertailun lopputulokset on kuvattu yksityiskohtaisesti liit tee nä olevassa perustelumuistiossa liitteineen (liite 1). Asiakiroihin on mah dol lis ta myös tutustua kaupunginkansliassa ottamalla yhteyttä toi misto sih tee riin tai kaupunginlakimieheen. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu hankintaa koskevassa tar ouspyyn nös sä liitteineen (liite 2, saatavissa liitteineen verkko-osoitteesta Taroukset ovat nähtävillä kokouksessa tuntia ennen kokousta a ko kouksen aikana. Apotti-hanketoimiston edustaa on kutsuttu kokoukseen se losta maan asiaa. Hankinnan tausta Helsingin, Vantaan a Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsin gin a Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kunta han kin nat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, pe rus ter vey denhuol lon a erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- a po ti las tie to är es telmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI han ke ko konai suut ta. Hankinnan kohteena on kuntien a HUS:n käyttöön tuleva so siaa li- a terveydenhuollon yhteinen asiakas- a potilastietoärestelmä. Hankin ta kilpailutettiin myös puiteärestelynä a muut HUS-alueen kunnat voivat halutessaan liittyä puiteärestelyn perusteella ärestelmän käyttäiksi. Järestelmähankinnasta ulkaistiin hankintailmoitus -sivustolla Hankinta toteutettiin hankin ta lain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Hankintamenettelyyn va lit tiin osallistumishakemusten perusteella alkuvaiheessa kuusi taroaaa. Neu vot te lu a käytiin kaikista hankinnan ehdoista a hankinnan sisältö a

6 PÖYTÄKIRJA 5/ laa uus sekä taroaien ratkaisut tarkentuivat neuvotteluen aikana. Me nette lyn ensimmäisen vaiheen aikana neuvotteluissa mukana olevien tar oaien määrää saatettiin raoittaa hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Han kin nan toiselle neuvottelukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tar oaat Epic Systems Corporation a CGI Suomi Oy. Toisen neu vot te lu kier roksen päätyttyä taroaille lähetettiin lopulliset tarouspyynnöt. Lopullinen tarouspyyntö ulkaistiin Taroaat saivat esittää tarous ai ka na kysymyksiä tarouspyyntöön liittyen a niihin toimitettiin han kinta ren kaan osalta kiralliset vastaukset. Tarousaika päättyi kello Taroaia pyydettiin toimittamaan tarouksen hintaliite muusta tarouk ses ta erillisenä liitteenä. Kumpikin taroaista ätti tarouksen ase te tussa määräaassa. Tarousten avaaminen a tarouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Taroukset vastaanotettiin a avattiin Helsingin kaupungin kiraamossa Tarousten hintaliitteet avattiin erillisessä tilaisuudessa , kun tarousvertailun muut tulokset olivat selvillä. Kummastakin tilai suu des ta laadittiin pöytäkira. Molemmat taroukset olivat sisällöltään tarouspyyntöä vastaavia. Tarousten vertailu Parhaan tarouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tar ouk sia vertailtiin seuraavin ennalta ilmoitetuin perustein a painoarvoin: Vertailuperuste Kuvaus sekä ver tai lu pe rus teen si säi set pai noar vot Painoarvo 1) Hinta Järestelmän (käyt tö oi keus) a pal ve lui den (to teutus, käyttöönotot, tu ki- a ylläpito, at ko ke hi tys) hin ta 40 % 2) Ratkaisun toimin nal li suu det Vertailuhinta tarouksen sel vi tyk sen G mukai ses ti (100 %) 2.1 Tuotevertailu B:n tu lok set (to teu tet tu syk syl lä 2014) Tuotevertailun ko ko nais pis teet tuo te ver tai lun ku vauk sen a ar vioin te a ennen toi mi te tun pis tey tys mal lin mu kai ses ti Käytettävyys (40 %) Toiminnallinen laauus a laa tu (40 %) 2.2 Kiralliset vas tauk set är es tel män toi min nal liseen vaa ti mus mää rit te lyyn (20 %) Taroaan vastaukset vaa ti mus mää rit te lyyn 30 %

7 PÖYTÄKIRJA 5/ sel vi tyk sen B mu kai ses ti 3) Toteutus- a käyt töön ot to ky ky 4) Ratkaisun tekni nen to teu tus, yllä pi to a at ko kehit tä mi nen 3.1 Pro ek ti suun ni tel man sisältö a laa tu (50 %) Taroaan toteutus- a käyt töön ot to suun ni telman sisältö a laa tu (tar ouk sen selvitykset C1-C3 sekä rat kai su ku vaus) 3.2 Toimittaan resurssit a osaa mi nen (50 %) Taroaan henkilöstön osaa mi nen a ko kemus vas taa van laa ui sis ta a si säl töi sis tä toteu tus- a käyt töön ot to pro ek teis ta (tar ouksen selvitys D) 4.1 Integroitavuus a avoi met ra a pin nat (50 %) Apotti Avoin Raapinta -arvioin nin tulokset 4.2 Järestelmän yl lä pi det tä vyys (50 %) Järestelmän yl lä pi det tä vyy den ar vioin nin tulok set 20 % 10 % Tarousvertailun käytännön toteutus on kuvattu liitteenä 1 olevassa pe ruste lu muis tios sa liitteineen. Vertailuperusteittain taroaat saivat pisteitä seuraa vas ti: Vertailuperuste Enimmäispisteet CGI Epic 1 Hinta 40 40,00 33, Tuotevertailu B:n tulok 24 17,42 24,00 set 2.2 Kiralliset vastaukset 6 6,00 5,00 vaa ti mus mää rit te lyyn 3.1 Proektisuunnitelman 10 8,52 10,00 si säl tö a laatu 3.2 Toimittaan resurssit a 10 8,72 10,00 osaa mi nen 4.1 Integroitavuus a avoimet 5 4,50 5,00 raapinnat 4.2 Järestelmän yl lä pi dettä 5 4,60 5,00 vyys Yhteensä ,76 92,23 Voittaneen tarouksen valinta Tarousvertailun tuottamien yhteispisteiden perusteella ko ko nais ta lou del lises ti edullisemman tarouksen ätti taroaa Epic Systems Corporation.

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Asia kas- a potilastietoärestelmän toimittaaksi tulee näin ollen valita Epic Sys tems Corporation. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden so pi muskau del la on ,00 euroa. Hankintasopimuksen allekiroittaminen Hankintayksiköiden a valitun toimittaan kesken allekiroitetaan han kin taso pi mus. Lisäksi toimittaan kanssa allekiroitetaan toimitus- a pal ve lu so pimuk set. Sopimusluonnokset ovat tarouspyynnön liitteinä. Sopimukset tu levat voimaan vasta, kun sopiapuolet ovat allekiroittaneet ne. Ennen so pimus ten allekiroittamista sopimusasiakiroihin tehdään hankinnassa nou datet ta vien sääntöen mukaisesti mahdolliset välttämättömät tekniset korauk set, tarkennukset a taroaakohtaiset täsmennykset. KH on päättänyt, että hankintasopimuksen allekiroittaa hankintayksikön puo les ta kaupunginohtaa. Toimitussopimuksen a Palvelusopimuksen alle kir oit taa Apotti Oy:n toimitusohtaa. Koska kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintasopimus teh dään aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun taroaien katsotaan saaneen päätöksen a valitusosoituksen tiedoksi. Hankintapäätösten tiedoksianto Kaikkien hankintayksiköiden päätökset annetaan taroaille tiedoksi yhdellä ker taa taroaien ilmoittamia sähköisiä yhteystietoa hyväksikäyttäen (sähköi nen tiedoksianto). Päätösehdotuksen perustelut Päätösehdotuksen perustelut a vertailupisteiden muodostuminen on tarkem min kuvattu liitteenä 1 olevassa perustelumuistiossa sekä sen liitteinä ole vis sa vertailuperustekohtaisissa asiakiroissa. KH: KV päättää, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Cor po ra tionin tarouksen sosiaali- a terveydenhuollon yhteisestä asiakas- a po ti lastie to är es tel mäs tä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuo den sopimuskaudella on ,00 euroa.... Oy Apotti Ab:n toimitusohtaa, hankeohtaa Hannu Välimäki esitteli hankin ta pää tök sen taustaa a perustelua. Paikalla oli myös lakimies Vesa Muta lah ti vastaamassa kysymyksiin. Valt. Miettinen ehdotti seuraavaa lisäystä päätösehdotukseen: Tarouksen hy väk sy mi nen edellyttää, että muut osapuolet hyväksyvät tarouksen. Valt. Pesonen ehdotti valt. Ant-Wuorisen kannattamana asian pa laut ta mista lisäselvityksiä varten.

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Suoritetussa äänestyksessä, ossa valt. Pesosen palautusehdotusta kannat ta vat äänestivät aa a käsittelyn atkamista kannattavat äänestivät ei, palautusehdotus hävisi äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo ri nen, Eklund, Herkama, Jämsén, Laurila, Miettinen, Peltovirta, Pe so nen, Tuohioa, Tupamäki, Viherluoto-Lindström), yhden valtuutetun (Ki ve lä) äänestäessä tyhää. Käsittelyn atkuessa puheenohtaa totesi valt. Miettisen ehdotuksen rau enneen kannattamattomana a valtuuston päättäneen päätösehdotuksen mukai ses ti. Valtuutetut Miettinen, Pesonen, Tupamäki a Ant-Wuorinen ilmoittivat ät tävän sä päätökseen eriävät mielipiteensä. Päätös: KV päätti, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Corporationin tar ouk sen sosiaali- a terveydenhuollon yhteisestä asiakas- a po ti las tie toär es tel mäs tä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden sopimuskaudella on ,00 euroa. Valt. Miettinen a valt. Pesonen, onka perusteluihin valt. Tupamäki a valt. Ant-Wuo ri nen yhtyivät, ättivät päätökseen kiralliset eriävät mielipiteensä. Liitteet

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva / /2015, 544/ /2014 KV 53 Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön a kehittämisen tuek si laadittava strateginen asiakira, oka yleispiirteisenä suunnitelmana si oit tuu maankäytön hierarkiassa yleiskaavan rinnalle asemakaavoitusta oh aa vak si, mutta epäviralliseksi tavoiteohelmaksi. Kehityskuva on kuvaus aluei den tulevasta maankäytöstä, siihen vaikuttavista tekiöistä a tulevan maan käy tön aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palveluen kestävyys a kehitystarpeet, työpaik ko en kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä alue ra ken ne a mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit. Kauniaisten ensimmäinen kehityskuva hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ( 13). Tuolloin kehityskuvan aanaksona olivat vuodet , olloin se oli aallisesti yhdenmukainen pääkaupunkiseudun kun tien yhteisen suunnittelun kanssa. Kehityskuvan tavoitteet a mah dol lisuu det määriteltiin luottamushenkilöistä a virkamiehistä koostuneessa työryh mäs sä. Muutoin kehityskuva laadittiin virkatyönä. Uuden valtuustokauden alkaessa vuoden 2013 alussa aiempaa ke hi tys kuvaa päivitettiin tavoitteena saada se vastaamaan uuden valtuuston ta voittei ta. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi oi den kin kehittämistarpeiden painotusten tarkentamiseksi. Kehityskuvatyö pää tet tiin atkaa aiempaa käsittelytapaa avoimempana a aiemmasta poike ten myös yksityisten omistamia maita koskevana sekä ns. vi sio tyyp pi senä Kauniaisten maankäytön kokonaiskuvana. Aiheesta pidettiin yh dys kunta lau ta kun nan a kaupunginhallituksen kanssa lähetekeskustelu Lisäksi keskeneräisestä kehityskuvatyöstä keskusteltiin yh dyskun ta lau ta kun nan kanssa sekä kaupunginhallituksen kanssa Uusi Kauniaisten maankäytön a asumisen kehityskuva 2015 on laadittu vir ka työ nä. Kehityskuvan aanaksona ovat vuodet , olloin aanak so sopeutuu nykyiseen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen suun nitte luun. Kaupungin väestönkasvun tavoitteena on asukasta vuoteen 2020 a asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa pääkau pun ki seu dun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta. Ke hi tys kuval la pyritään vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen Kauniaisten erityisa ominaispiirteet huomioiden. Tavoitteena on säilyttää Kauniaisten elin voimai suus a hallittu kasvu sekä vaikuttaa positiivisesti Kauniaisten ikä ra kentee seen a monipuolistaa asuntotarontaa. Kehityskohteet painottuvat o en nes tään tehokkaimmin rakennetuille alueille, asemien vaikutuspiiriin, pää- a kokooakatuen varsille sekä harkitusti a vähäisessä määrin pien talo ra ken teen reuna-alueille tai sisäosiin. Työn tavoitteena on ollut hyö dyntää täysimääräisesti olemassa oleva kunnallistekniikka. Jat ko suun nit te lussa on tärkeää, että kussakin aloitettavassa asemakaavan muutoksessa

11 PÖYTÄKIRJA 5/ huo mioi daan erityisesti rakentamisen sioittuminen ympäristöönsä sekä luon to-, kulttuurihistorialliset arvot a virkistysyhteydet. Kaupungin omien tavoitteiden lisäksi Kauniainen on sitoutunut maan käytön, asumisen a liikenteen (MAL) aiesopimuksen so pi mus kaudel la keskimääräiseen 60 asunnon vuosittaiseen tuotantoon. MAL-vel voittei ta tullaan atkamaan kuluvan kauden päätyttyä. Kehityskuvalla var mis tetaan myös seudullisten tavoitteiden täyttyminen. Kehityskuvaa on tarkoitus päi vit tää atkossa n. 5 vuoden välein. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kehityskuvan omalta osaltaan. Kau pun gin hal li tuk sen esityksestä kehityskuvasta pyydettiin asukkaiden mie li pi tei tä internetkyselyllä välisenä aikana. Asiasta ä tettiin kaksi mielipidettä, otka olivat sävyltään positiivisia a koskivat osin mah dol li sen tulevan asemakaavan muutoksen sisältöä. Kaupunginhallitus hy väk syi kehityskuvan teknisluonteisin korauksin. Liitteenä 1 olevaa Maankäytön a asumisen kehityskuva 2015:a on muokat tu em. kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti siten, että sivulla 20 esiin ty vä a maankäytöllisen tutkimisen pääasiallinen syy Vanhentunut ase ma kaa va aanmukaisuuden arviointitarve on muutettu muotoon Aan mu kai suu den arviointitarve. Samalla Aanmukaisuuden arviointitarve -koh dan lyhenteeksi on vaihdettu selvyyden vuoksi A-kirain. Vastaavasti En sim mäi nen asemakaava -kohdan lyhenteeksi on muutettu E-kirain. Aan mu kai suu den arviointitarve -kohdan sanallista selostusta on niin ikään muokattu tulkinnan oikeellisuuden selventämiseksi. Aikataulu a priori soin ti -kappaleessa esiintyvää kehittämiskohdetta, Pohoinen Suotie 1 3, on muokattu ymmärrettävämpään muotoon siten, että Heikelintien päi väko ti sisältyy ko. tutkittavaan kokonaisuuteen. Kehityskuvakohde Jun gahan sin ku a 3 on siirretty kohteen Kauniaistentie 10 perään. Sivulla 7 oleva kuvatekstin oikeellisuus on tarkistettu a se on muutettu vastaamaan oikeaa kuvanottohetkeä, 1960-lukua. KH: KH ehdottaa, että KV hyväksyy liitteenä olevan Kauniaisten maankäytön a asu mi sen kehityskuva 2015:n.... Valt. Colliander-Nyman ehdotti valt. Stenbergin kannattamana seuraavan pon nen hyväksymistä: Samalla kun valtuusto hyväksyy Kauniaisten maan käy tön a asumisen kehityskuvan 2015 valtuusto toteaa, että ke hi tysku van kiinteistökohtainen kohdeluettelo ei merkitse, että onkin kohteen ase ma kaa va sinänsä on vanhentunut tai muuten uudelleen kaavoituksen tar pees sa. Valt. Ala-Reinikka ilmoitti valt. Eklundin kannattamana, ettei hän kannata pon nen hyväksymistä. Suoritetussa äänestyksessä, ossa valt. Colliander-Nymanin pon si eh do tusta kannattavat äänestivät aa a sen hylkäämistä kannattavat äänestivät ei, ponsiehdotus voitti äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo rinen, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Miettinen, Rin ta mäki-ovas ka, Tuohioa, Viherluoto-Lindström, Wahlstedt), yhden valtuutetun

12 PÖYTÄKIRJA 5/ (Tu pa mä ki) äänestäessä tyhää. Puheenohtaa totesi ponnen tulleen hyväksytyksi. Valt. Ala-Reinikka ym. ilmoittivat ättävänsä eriävän mielipiteensä ponnen oh dos ta. Päätös: KV päätti hyväksyä liitteenä olevan Kauniaisten maankäytön a asumisen ke hi tys ku van Lisäksi valtuusto oli hyväksynyt seuraavan ponnen: KV toteaa, että kehityskuvan kiinteistökohtainen kohdeluettelo ei mer kitse, että onkin kohteen asemakaava sinänsä on vanhentunut tai muuten uu del leen kaavoituksen tarpeessa. Valt. Ala-Reinikka ym. ättivät päätöksen yhteydessä hyväksytyn ponnen oh dos ta kir al li sen eriävän mielipiteensä. Liite 1 53

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Asemakaavan muutos, 2. kaupunginosan katualueet (Ullanmäentie a Kauniaistentie) 535/ /2014 KV 54 Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Matti Salminen, puh. (09) Lähtökohdat a tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Ullanmäentien a Kauniais ten tien toteutumattomat katualueet viheralueiksi. Yli 20 vuotta ase makaa vois sa olleiden katualueiden toteuttamiselle ei ole esiintynyt tarvetta. Er sin tien yhdistäminen Espoon puolella atkuvaan Ristihaantiehen on täyttä nyt rantaradan eteläpuolisen yhteystarpeen a tehnyt kyseessä olevat katu alue va rauk set tarpeettomiksi. Myös Espoon kaupunki on muuttanut Ullan mä en tien katualuevarauksen suoaviheralueeksi Koivuhovinlaakson ase ma kaa vas sa a asemakaavan muutoksessa. Kaavamuutoksella alue säilyy viheraluekäytössä eikä muutoksella ole vaiku tus ta alueen nykytilanteeseen. Alueelle kohdistuvan liikennemelun vuoksi aluetta ei voida osoittaa teknisesti kokonaan virkistysalueeksi. Kaava-alueelle on myönnetty poikkeamislupa enintään 36 m korkealle harus ta mat to mal le matkaviestintukiaseman mastolle a 8,5 m 2 :n suuruiselle lai te suo al le. Poikkeamisluvassa on otettu huomioon hankkeen kaavalliset vai ku tuk set sekä sen sopeutuminen ympäristöön. Hankkeelle osoitetaan va raus asemakaavaan. Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Kau pun ginhal li tus on päättänyt :ssä 98 asemakaavan muutoksen laa ti mises ta siten, että Ullanmäentien a Kauniaistentien toteutumattomat ka tualue va rauk set muutetaan viheralueiksi. Hanketta koskeva osallistumis- a arviointisuunnitelma on päivätty Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kaupun gin ilmoitustaululla a Internet-sivuilla sekä Kaunis Grani -lehdessä. Naa pu ri kiin teis tö en omistaille a haltioille on lähetetty kuulutuskire sekä osal lis tu mis- a arviointisuunnitelma Suunnittelualueen kuvaus a nykytilanne Suunnittelualue käsittää Ullanmäentien a Kauniaistentien toteutumattomat ka tu alue va rauk set Thurmaninpuiston alueella. Alueen pinta-ala on n. 0,76 ha. Alue on Kauniaisten kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta pientä val tion omistamaa kaistaletta. Suunnittelualueella siaitsee Thurmaninpuiston rakennettu a aktiivisessa käy tös sä oleva toimintapuisto a leikkikenttä sekä alueen läpi kulkeva seudul li nen kevyenliikenteen reitti. Espoon kaupunkiradan suunnittelun yh teydes sä Ullanmäentien katualuevaraukselle on suunniteltu alankulun a polku pyö räi lyn laatukäytävää.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaavatilanne Uudenmaan maakuntakaavassa ( ) suunnittelualue on osoitettu taa a ma toi min to en alueeksi. Alueen pohoispuolelle on osoitettu päärata. Ym pä ris tö mi nis te riön vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihe-maa kun ta kaa vas sa alue on osoitettu taaamatoimintoen alueeksi, olla on tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymässä maankäytön yleis suun ni tel mas sa 2004 (Masu 2) Ullanmäentien alue on varattu suo a viher alu eek si (EV) a Kauniaistentien alue keskustatoimintoen (C) alueeksi. Suun nit te lu alu eel le on osoitettu seudullinen kevyenliikenteen reitti. Suunnittelualueella on voimassa vahvistettu asemakaava, ossa alue on osoitettu Ullanmäentien a Kauniaistentien katualueiksi. Ote voimas sa olevasta asemakaavasta on oheismateriaalina. Asemakaavan muutosluonnos a -ehdotus Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä , olloin sii tä ätettiin nelä lausuntoa, oissa ei ollut huomautettavaa kaavan si sältöön. Luonnoksesta ei ätetty yhtään kirallista mielipidettä. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä , olloin siitä ei ä tet ty yhtään kirallista muistutusta. Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia. Kaavaselostusta on täydennetty. Asemakaavan muutos Maankäyttöyksikössä on valmisteltu asemakaavan muutos, onka kartta mää räyk si neen on liitteenä 1 a selostus liitteineen liitteenä 2. Asemakaavan muutoksella Ullanmäentien katualue osoitetaan suo a vi heralu eek si (EV). Suoaviheralueelle osoitetaan rakennusala, olle saa si oittaa enintään 36 m korkean maston a siihen liittyviä tukiasematiloa enintään 10 kerrosneliömetriä (emt-1). Mastorakenteen a tukiasematiloen tulee soveltua väritykseltään ympäristöön. Olemassa olevat ulkoilureitit merki tään alankululle a polkupyöräilylle varattuna alueen osana onka siainti on oheellinen, yhteys sitova. Kauniaistentien katualue osoitetaan osaksi Thur manin puis toa (VP). KH: Päätös: KV päättää hyväksyä liitteen mukaisen 2. kaupunginosan katualueita (Ullan mä en tie a Kauniaistentie) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten keskustakorttelia (Kauniaistentie 9) koskevien sopimusten hyväksymiseen liittyvä lisämääräraha-asia 932/ /2014, 53/ /2015 KV 55 Lisätiedot: kaupunginohtaa Torsten Widén, puh. (09) yhdyskuntatoimen ohtaa Marianna Haru, puh. (09) maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, puh. (09) Kauniaisten keskusta-alueen korttelin 252 toteuttaminen on viivästynyt mer kit tä väs ti asemakaavan yhteydessä laaditun maankäyttösopimuksen so vi tus ta aikataulusta. Kaupunki on laittanut kaupunginhallituksen ( 207) päätöksellä lunastustoimituksen vireille alueen haltuun ot ta mi sek si a toteuttamisen edistämiseksi. Samaan aikaan kaupunki on at ka nut neuvottelua hankkeen vapaaehtoisesta käynnistämisestä vaih toeh to na tontin lunastamiselle. Kevään 2015 aikana Kauniaisten kaupunki on saavuttanut neuvottelutuloksen yhdessä Kauniaisten konttoritaloa hallin noi van NCC Rakennus Oy:n sekä Granin kauppakeskuksen omistavan VVT Kiinteistösioitus Oy:n kanssa toteutusratkaisusta, olla keskustan viimei nen rakentamatta oleva tontti voidaan saattaa vihdoin valmiiksi. Neuvotteluen lähtökohtana on ollut alueen asemakaavan a keskustan kehit tä mis suun ni tel man tärkeimmän tavoitteen toteutuminen: Elinvoimainen kes kus ta, ossa on asuntoa, palveluita a viihtyisä torialue. Esitettävä ratkai su edellyttää asemakaavasta poikkeamisia, sillä asuminen erotetaan Gra nin kauppakeskukseen integroitavasta liikerakentamisesta. Ratkaisulla vah vis te taan kaupallisten palveluiden toiminnallisuutta a houkuttelevuutta Kau niais ten keskustan ominainen rakenne säilyttäen. Alueen ra ken ta minen on mahdollista käynnistyä keväällä 2016, mikäli lupaprosessit a to teutus suun ni tel mat etenevät suunnitellusti. Käytyen neuvotteluen perusteella kaupunki a Kauniaisten konttoritalo Oy ovat laatineet a allekiroittaneet esisopimuksen määräalan kaupas ta siten, että kaupunki tai kaupungin osoittama perustettava tms. yhtiö os taa asemakaavan mukaisen n m 2 :n määräalan 2. kaupunginosan kort te lin 252 tontista 1 a sille kohdistuvan 2100 k-m 2 :n lii ke ra ken nus oi keuden. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä kaupunginhallituksen mennessä an ta ma puoltava lausunto hankkeen edellyttämästä poik kea mis pää tök sestä ovat ehtoina kaupalle. Muussa tapauksessa oheismateriaalina oleva esi so pi mus purkautuu. Lisäksi kaupunki on velvoitettu perumaan te ke mänsä lunastushakemuksen viimeistään yhden kuukauden kuluttua lopullisen mää rä alan kiinteistökaupan tekemisestä. Siltä varalta, että kaupunki on määräalan ostaana, ehdotetaan valtuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä. Em. sopimuksen lisäksi kaupunki a VVT Property Fund I Ky (VVT Kiin teistö ke hi tyk sen omistama yhtiö) ovat laatineet a allekiroittaneet sopi muk sen kiinteistön kehityshankkeesta siten, että VVT hankkii em. esi so-

16 PÖYTÄKIRJA 5/ pi muk seen perustuvan sopimusalueen omistukseensa a rakennuttaa sille laa en nus osan omistamaansa Granin kauppakeskukseen. Sopimukseen liit tyy myös laaennusosan mahdollistava maanvaihto sekä vanhan a uuden kauppakeskuksen osan yhdistävän galleriakäytävän toteuttamisen mah dol lis ta va käyttöoikeuden luovutus kaupungin a VVT:n välillä vas tikkeet ta. Kaupunginhallituksen päätös ko. sopimuksen hyväksymisestä mennessä sekä hankkeen edellyttämien lupien myöntäminen mennessä ovat sopimuksen toteutumisen ehtoina. Muussa tapauk ses sa oheismateriaalina oleva sopimus purkautuu. Edellä kuvattu hanke edellyttää asemakaavasta poikkeamisia mm. lii ke tilan vähimmäiskerrosalan vähäisestä alittamisesta, asuin- sekä ko ko nais raken nus oi keu den a kerrosluvun ylittämisestä kaavan määräämää räys täskor keut ta ylittämättä, torialueelle rakentamisesta sekä arkadin to teu tus velvoit tees ta a siten rakennusalan ylittämisestä korttelin eteläraalla. Poikkea mi sen päätösvalta on ELY-keskuksella, koska rakennusoikeus yli tetään a rakentaminen ulotetaan torialueelle. ELYn myönteinen päätös poikkea mi sis ta on em. sopimusten toteutumisen ehtoina. Poikkeamispäätökseen liittyvän kuulemisen yhteydessä on ärestetty yleinen infotilaisuus. Yhdyskuntalautakunta on omalta osaltaan hyväksynyt mainitut sopimukset a samalla ehdottanut, että liikerakennusta toteutettaessa sen kat to py säköin ti alu eel le tulee rakentaa katoksia toisaalta helpottamaan alueen kunnos sa pi toa a asiointia sekä myös suoaamaan näkymiä. Rampin toi mi vuuteen on kiinnitettävä huomiota liikennemäärien lisääntyessä. KH on kokouk ses saan hyväksynyt edellä mainitut sopimukset ehdolla, että KV myöntää hankkeessa mahdollisesti tarvittavan lisämäärärahan. KH: Päätös: Siltä varalta, että määräalan ostaana olisi Kauniaisten kaupunki, KV päättää myöntää euron lisämäärärahan Kauniaisten konttoritalo Oy:ltä os tet ta van määräalan hankintaa varten. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kauniaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten tarkistaminen 231/11.00/2014 KV 56 Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, puh. (09) Valtuuston hyväksymät Kauniaisten kaupungin ensimmäiset ym pä ris tönsuo e lu mää räyk set astuivat voimaan Määräyksiä on tämän älkeen päivitetty valtuustossa a muutetut määräykset astuivat voi maan Yhdyskuntalautakunta on (23 ) päättänyt käynnistää Kau niaisten kaupungin ympäristönsuoelumääräysten päivittämistyön a on (121 ) asettanut Kauniaisten kaupungin ym pä ris tön suo e lumää räyk set nähtäville a pyytänyt ehdotuksesta lausuntoa a mielipiteitä kun ta lai sil ta, ärestöiltä, naapurikunnilta a muilta viranomaisilta. Ehdotus on ollut nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin net ti si vuil la Lausuntoa on pyydetty mm. muilta kunnilta sekä viranomaisilta mennessä. Asiassa on ätetty kaksi lausuntoa määräaan kuluessa. Helsingin kau pungin ympäristökeskuksen lausunto on saapunut kaupungille määräaan umpeu dut tua , mutta lausunto tullaan tästä huolimatta ottamaan huomi oon määräysten atkokäsittelyssä. Kopiot lausunnoista ovat esityslistan oheis ma te ri aa li na 1. Alla lyhyt yhteenveto annetuista kommenteista sekä ympäristötoimen vastaus niihin: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos LUP on huomauttanut vanhoista lakinumeroista (kemikaalilaki) sekä ke mikaa lien käsittelyyn a varastointiin liittyvistä säädöksistä, oista olisi syytä mai ni ta muuta lainsäädäntöä kuvaavassa luvussa. LUP ilmoittaa myös, että Ölyalan Keskusliiton nimi on nykyisin Öly- a biopolttoaineala ry. Päi vite tyis sä ympäristönsuoelumääräyksissä olisi lisätiedoissa myös syytä ottaa huomioon uusi valtioneuvoston voimaan tullut asetus rä äh teiden valmistuksen a varastoinnin valvonnasta. LUP on lausunnossa todennut, että se on erittäin tyytyväinen siihen, että Kau niais ten kaupungin ympäristönsuoelumääräykset ovat samankaltaiset Es poon vastaavien määräysten kanssa. Tämä helpottaa heidän valvontaa alu eel la. Ympäristötoimi toteaa, että LUPin antamat kommentit pyritään ottamaan huo mi oon ympäristönsuoelumääräysten atkokäsittelyssä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos katsoo, että ympäristönsuoelumääräyksissä tulisi olla selkeät

18 PÖYTÄKIRJA 5/ vel voit teet kiinteistöen omistaalle huolehtia pihan siisteydestä mm. ra kennus ät teen a romuaoneuvoen osalta. Poliisilaitos katsoo myös, että ympäristönsuoelumääräyksissä tulisi huomioi da kiinteistöen osuus lumen a ään poistosta, liukkauden torunnasta se kö lumen varastoinnista. Ympäristönsuoelumääräyksen 14 :ssä todetaan, että puutarhaätteen vien ti puistoihin a muille yleisille alueille on kielletty. Poliisilaitos toteaa, että pykälässä käytetyn sanamuodon ulkopuolelle äävät muut aineet, kuten hiek ka, sora, multa a kivet yms. luonnonmateriaali. Määräystä voidaan tulki ta virheellisesti niin, että mainitun aineksen vienti maastoon olisi lu val lista. Poliisilaitos on todennut, että 15 :n mukaan pihalla tapahtuvaa puiden a ok sien polttaminen olisi kielletty. Poliisilaitos pyytää vielä tarkistamaan pelas tus lai tok sel ta polttamisen sallittavuutta. Ympäristötoimi toteaa, että ympäristönsuoelumääräysten tavoitteena on pai kal li set kaupunkimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ym pä ristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuoelulaissa on säädetty. Koska ym pä ris tön suo e lu la ki ei ota kantaa kulkuväylien puhtauteen tai kiin teis töen lumen a ään käsittelyyn, ei näistä seikoista voida antaa määräyksiä ym pä ris tön suo e lu mää räyk sis sä. Jätteen kuten romuaoneuvoen ym. ättei den säilyttämisestä säädetään ätelaissa, oten suoranaisia ätelain määräyk siä ei voida lisätä ympäristönsuoelumääräyksiin. Pääkaupunkiseudun eri kaupunkien ympäristönsuoelumääräyksissä on täl lä hetkellä yhteneväiset määräykset puutarhaätteen hävittämisestä a polt ta mi ses ta asemakaava-alueella. Määräys on aikoinaan lisätty pai kal listen pelastuslaitosten ehdotuksesta, a hyväksi todettua yhtenäistä käy täntöä ei tällä hetkellä ole syytä muuttaa. 14 :ään voidaan lisätä maininta siitä, että suuria määriä luon non ma te ri aalia, kuten hiekkaa, soraa, multaa a kiveä ei myöskään saa viedä yleisille alueil le. Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin ympäristökeskus on lausunnossaan todennut määräykset pääosin perustelluiksi, mutta kiinnittää kuitenkin huomioita eräisiin seikkoihin. Ympäristökeskus on lausunut laaasti ympäristönsuoelumääräysten eri näisis tä osa-aluista, suurin osa kommenteista on kieliasua koskevia seikkoa tai koskevat vanhentuneita tietoa tai nimikkeitä. Lausunnossa on myös mai nin ta Kauniaisten tulvavaara-alueiden määritelmän puuttumisesta sekä 21 :n ns. tiedotusvelvollisuudesta a tiedottamistavasta sekä erinäisten tapah tu mien meluhaittoen tiedottamisesta. Tämän lisäksi ympäristökeskus on lausunut mm. ätteiden sioittamisesta maaperään sekä siihen liittyvästä il moi tus vel vol li suu des ta. Ympäristötoimi toteaa, että Helsingin ympäristökeskuksen antamat kommen tit pyritään ottamaan huomioon ympäristönsuoelumääräysten at ko kä-

19 PÖYTÄKIRJA 5/ sit te lys sä. Kaikki tehdyt muutokset verrattuna voimassa oleviin määräyksiin ovat al levii vat tui na a punaisella merkittyinä esityslistan oheismateriaalina 2 olevas sa muutosehdotuksessa. Osa muutosehdotuksista on ns. lakipykälien muu tok sia, missä vanhan ympäristönsuoelulain pykäliä on päivitetty vastaa maan voimaan astuneen uuden ympäristönsuoelulain py kä länu me roin tia. Jotkut muutokset kohdistuvat kieliasuun, olloin määräystä ei ole muutettu, mutta tekstiä on yritetty muokata helpommin luettavaksi oko muo toi le mal la tekstiä uudestaan tai niin että osa nykyisten pykälien si sältöä on aettu erilliseksi, omaksi pykäläksi. Jotkut pykälät ovat myös vaih taneet paikkaa määräysten sisällä. Kauniaisten kaupungin voimassa olevat ympäristönsuoelumääräykset löyty vät kaupungin kotisivuilta osoitteesta df sekä yhdyskuntalautakunnan käsittelyn ( 52) yhteydessä, ol loin lautakunta hyväksyi omalta osaltaan päätösehdotuksen. Ehdotus muutetuiksi ympäristönsuoelumääräyksiksi on liitteenä. KH: KV päättää 1. hyväksyä Kauniaisten kaupungin muutetut ym pä ris tön suo e lu mää räykset liitteen mukaisesti, 2. että muutetut ympäristönsuoelumääräykset tulevat voimaan heti päätök sen saatua lainvoiman, 3. että Kauniaisten yhdyskuntalautakunnalle annetaan oikeus tehdä muutok sia määräysten yhteydessä oleviin suosituksiin a 4. että Kauniaisten ympäristötoimelle annetaan oikeus tehdä tek nis luontei sia korauksia ympäristönsuoelumääräyksiin muuttamatta kui tenkaan niiden merkitystä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kiinteistötoimitusmaksutaksa vuodelle / /2014 KV 57 Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, puh. (09) Kiinteistötoimitusmaksulain (KtmL 558/95) mukaan kunnan kiin teis tö re kiste rin pi tä än (kiinteistöinsinööri) määräämästä kiinteistötoimituksesta pe rittä vä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiin teis tö toi mi tus mak sutak sas sa, osta päättää kunnanvaltuusto (KtmL 4 ). Kiin teis tö toi mi tus maksu kunnan virkamiehen tekemästä toimituksesta peritään kunnalle (KtmL 2 ). Nykyinen taksa (oheismateriaalina) on ollut voimassa alkaen. Tak saa on korotettu kustannustason oletettua nousua vastaavasti, noin 2,3 %. Ehdotus uudeksi kiinteistötoimitusmaksutaksaksi on esityslistan liittee nä. KH: Päätös: KV päättää hyväksyä listan liitteen mukaisen kiin teis tö toi mi tus mak su taksan siten, että uudet maksut tulevat voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 PÖYTÄKIRJA 5/ Uusien luottamushenkilöiden valinta (Vaenerberg) 217/ /2014 KV 58 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Valtuutettu Robert Vaenerberg (RKP), oka on ruotsinkielisen opetus- a var hais kas va tus lau ta kun nan äsen sekä liikuntalautakunnan varaäsen on il moit ta nut muuttaneensa pois paikkakunnalta Hän on näin ollen me net tä nyt vaalikelpoisuutensa Kauniaisten luottamustoimiin. Vaa li kel poisuu den menettämisen toteaa valtuusto. Kun valtuutettu on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon, pu heenoh ta a kutsuu hänen siaansa älellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaa li lii ton, puolueen tai yhteislistan ärestyksessä ensimmäisen va ra valtuu te tun. Näin ollen RKP:n ärestyksessä ensimmäinen varavaltuutettu Tiina Nystén siirtyy valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Muihin luot ta mus toimiin valtuuston on valittava uusi luottamushenkilö. KH: KV toteaa, että Robert Vaenerberg on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kau niais ten kaupungin luottamustoimiin a toteaa, että Tiina Nystén astuu hä nen tilalleen valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Lisäksi KV valitsee meneillään olevan toimikauden älellä olevaksi aaksi uu den äsenen ruotsinkieliseen opetus- a varhaiskasvatuslautakuntaan a uu den varaäsenen liikuntalautakuntaan.... Valt. Colliander-Nymanin ehdotus valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV totesi, että Robert Vaenerberg on menettänyt vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustoimiin a totesi, että Tiina Nystén on astunut hä nen tilalleen valtuuston varsinaiseksi äseneksi. Lisäksi KV valitsi meneillään olevan toimikauden älellä olevaksi aaksi Roy Heroldin äseneksi ruotsinkieliseen opetus- a var hais kas va tus lau takun taan a Patrik Limnellin varaäseneksi liikuntalautakuntaan.

22 PÖYTÄKIRJA 5/ Uusien luottamushenkilöiden valinta (Lindén-Linna) 217/ /2014 KV 59 Lisätiedot: kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) Pia-Maria Lindén-Linna (RKP), oka on valittu toimikaudeksi nuo ri so lau ta kun nan äseneksi a rakennuslautakunnan varaäseneksi, on il moit ta nut muuttaneensa pois paikkakunnalta. Hän on niin ollen me net tänyt vaalikelpoisuutensa Kauniaisten kaupungin luottamustehtäviin. Vaa likel poi suu den menetyksen toteaa se toimielin, olle kyseisen toimihenkilön va lin ta kuuluu, tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto. Kun lautakunnan varsinaisen äsenen luottamustehtävä vapautuu, ei va raä sen siirry automaattisesti varsinaiseksi äseneksi, vaan lautakuntaan on va lit ta va uusi varsinainen äsen. Jos kuitenkin henkilökohtainen varaäsen va li taan toimielimen varsinaiseksi äseneksi, on hänen tilalleen valittava uu si varaäsen. KH: KV toteaa Pia-Maria Lindén-Linnan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustehtäviin muuttaessaan pois kunnasta sekä va lit see uuden äsenen nuorisolautakuntaan a uuden varaäsenen ra kennus lau ta kun taan toimikauden älellä olevaksi aaksi.... Valt. Colliander-Nymanin ehdotus valinnoiksi, hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: KV totesi Pia-Maria Lindén-Linnan menettäneen vaalikelpoisuutensa Kauniais ten kaupungin luottamustehtäviin muuttaessaan pois kunnasta sekä va lit si Fredrik Waseliuksen äseneksi nuorisolautakuntaan a Agneta Selroo sin varaäseneksi rakennuslautakuntaan toimikauden älellä olevaksi aak si.

23 PÖYTÄKIRJA 5/ Vastine arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin havaintoihin 52/ /2015 KV 60 Lisätiedot: talousohtaa Mikael Boström, puh. (09) Valtuusto päätti merkitessään vuoden 2014 arviointikertomuksen tie dok seen kehottaa kaupunginhallitusta antamaan tarkastuslautakunnalle vas ti neen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin syyskuun 2015 lop puun mennessä. Tarkastuslautakunta oli esittänyt saavansa ar vioin tiker to muk ses sa kursiivilla esitettyihin kehittämis- a toimenpidesuosituksiin lau ta kun tien a kaupunginhallituksen selvitykset syyskuun 2015 loppuun men nes sä. Oheismateriaalina olevaan arviointikertomukseen tavoitteiden asetantaa, nii den mitattavuutta a seurantaa, tavoitteiden arvioinnin vaikeutta sekä suo ri te- a tunnuslukua liittyviin tarkastuslautakunnan huomioihin, oita on ker to muk sen useissa eri kohdissa, vastataan keskitetysti toiminnallisten ta voit tei den toteutumisen arviointia koskevan luvun 3. älkeen. Toimialoa koskevia havaintoa käsittelevään lukuun 5. on puolestaan kunkin erillisen huomion a suosituksen älkeen ehdotus vastineeksi kiroitettu pu nai sel la fontilla. KH: Päätös: KV merkitsee tiedokseen arviointikertomuksen 2014 kehittämis- a toi menpi de suo si tuk siin laaditun vastineen a saattaa sen edelleen tar kas tus lau takun nal le. Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 PÖYTÄKIRJA 5/ Vastaus valtuustoaloitteeseen; strategia kaupallisten mainostauluen sioittamisesta 859/ /2014, 3/ /2014 KV 61 Lisätiedot: rakennustarkastaa Sirkka Lamberg, puh. (09) Veronica Rehn-Kivi ym. ovat ättäneet valtuustoaloitteen valtuuston kokouk ses sa Aloitteessa esitetään, että Kauniaisten kaupunki laa ti si strategian kaupallisten mainostauluen a pylonien sioittamisen perus teis ta (oheismateriaali). Mainoslaitteiden asentamista säätelevät maankäyttö- a rakennuslaki sekä kau pun gin rakennusärestys. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat myös laa tineet mainoslaitteita koskevat tulkintaoheet. Tulkintaoheet ovat luettavissa in ter net si vul la numero Lisäksi kaupunki on tehnyt sopimuksen tiettyen toistuvien mainoslaitteiden si oit te lus ta. Maankäyttö- a rakennuslain 126a :ssä on säädetty muun muassa seuraa vaa: Edellä olevan 126 :n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen ra kennel man tai laitoksen, ota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sioittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilaärestelyn muut ta miseen seuraavasti: 8) muun kuin maantielain 52 :ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tar koi tuk sessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen aset ta minen (mainostoimenpide); Kauniaisten kaupungin rakennusärestyksen 10 :ssä määrätään seuraa vaa: Rakennukseen kiinnitettävä myynti-, tiedotus- a mainoslaite saa ulottua 0,8 metriä sekä ikkuna- a ovimarkiisit a terassien katokset 1,5 metriä katu alu eel le tai muulle yleiselle alueelle. Vapaan alikulkukorkeuden on oltava al ka käy tä vän tai muun kevyen liikenteen alueen kohdalla vähintään 4,2 met riä. Aoradan a pelastustien kohdalla noudatetaan 6 :n määräyksiä. Laite on kiinnitettävä tukevasti. Se ei saa haitata ulkisen kaupunkitilan käyt töä, häiritä huomattavasti tai muodostaa liikkumis- tai toimimisestettä. Lait teen muodon, värityksen a rakenteen on sovelluttava rakennukseen a ym pä ris töön. Laitteet on pidettävä kunnossa a rikkinäiset on korattava tai pois tet ta va välittömästi. Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa enintään puolet. Ikkunan enempi peit tä mi-

25 PÖYTÄKIRJA 5/ nen edellyttää toimenpidelupaa. Ikkunan peittäminen ei saa rumentaa raken nus ta tai ympäristöä eikä se saa olla häiritsevä. Rakennusvalvontaviranomainen myöntää mainoslaitteille maankäyttö- a ra ken nus lain 126a :n mukaisen toimenpideluvan. Mainoslaitteen si oit tami seen yleiselle alueelle vaaditaan lisäksi tilapäinen maankäyttölupa tai sioi tus lu pa. Kyseiset luvat myöntää oko maankäyttöpäällikkö tai kun ta tekniik ka pääl lik kö. Pienehkölle mainoslaitteelle ei toista viranomaislupaa vaadita, os kau punki ku va toi mi kun ta puoltaa mainoslaitteen sioitusta a laitteelle on o myönnet ty sioituslupa. Kaupunkikuvatoimikunta arvioi siis kaikissa yllä mainituissa tapauksissa lait tei den sopivuuden kaupunkikuvaan. Valtuustoaloitteen ohdosta kaupunkikuvatoimikunta piti erillisen ko kouk sen, ohon osallistui vakioäsenten lisäksi maankäyttöpäällikkö. Kaupunkikuvatoimikunta sanoo lausunnossaan seuraavaa (lausunto ko ko nai suu des saan oheismateriaalina): Pääsääntöisesti mainonnasta tulee tehdä ensin laaempi yleissuunnitelma, on ka mukaisesti mainoslaitteita sioitetaan. Yleissuunnitelma tehdään raken nuk ses sa tapahtuvassa mainonnassa rakennusluvan hakemisen yhtey des sä tai, os sitä ei ole tuolloin tehty, älkikäteen toi men pi de lu pa me nette lyl lä. Rakennuksiin sallitaan asetettavan pääsääntöisesti rakennuksessa toi miviin liiketiloihin a yrityksiin liittyviä mainoksia. Isoa mainostaulua voidaan sal lia sioitettavan liikerakennusten seiniin tai liikerakennusten tonteille, mut ta niiden tulee olla korkeatasoisia a parantaa rakennuksen ko ko naisark ki teh tuu ria a ympäristöä. Kaupunkitilaan sioitettaville ulkomainoslaitteille tulee hakea mal li hy väk syntä a tämän älkeen toimenpidelupa kaupunginosakohtaisina ko ko nai suuksi na. Ulkomainoslaitteita voidaan sioittaa kaupallisiin ympäristöihin, mm. keskus ta-alueil le, asuntoalueiden liike- a myymäläkeskuksiin a niiden vä lit tömään läheisyyteen sekä toimisto-, teollisuus- a varastoalueille. Ul ko mainos lait tei ta ei yleensä sallita sioitettavan puhtaille asuntoalueille eikä eri tyises ti pientaloalueille. Puistoihin a maisemakuvallisesti, kult tuu ri his to rial lises ti a kaupunkikuvallisesti arvokkaisiin kaupunkitiloihin niitä raaavine katui neen ei ulkomainoslaitteita sallita sioitettavan. Toimenpideluvan yhteydessä arvioidaan aina mainoslaitteen soveltuvuutta pai kal le. Pääsääntöisesti mainoslaitteet tulee sioittaa sinne, missä on kaupal lis ta toimintaa. Luvan yhteydessä tulee aina esittää sioittuminen kaupun ki ku vaan sekä sioittumisen perusteet. Kaupunkikuvatoimikunta antaa ai na lausunnon mainoslaitteiden yleissuunnitelmista a yksittäisten lait teiden toimenpideluvista.

26 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkikuvatoimikunta katsoo, että pääkaupunkiseudun ra ken nus val vonto en laatimat tulkintakortit luovat riittävän perustan yksityiskohtaisemmalle lu pa har kin nal le. Edellä esitetyn perusteella rakennuslautakunta katsoi kokouksessaan (21 ), että Kauniaisten kaupungin rakennusärestys a pää kaupun ki seu dun rakennusvalvontoen laatimat tulkintakortit ovat riittävä apuvä li ne arvioitaessa kaupallisten mainoslaitteiden sioittumista a so vel tuvuut ta Kauniaisten kaupunkikuvaan. Rakennuslautakunta ehdotti näin ollen, että kaupunginhallitus hyväksyisi edel lä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen. KH: KV merkitsee yllä esitetyn tiedoksi vastauksena valtuutettu Rehn-Kiven ym. valtuustoaloitteeseen a toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.... Merkittiin valt. Bergin toteamus, että kaupunkikuvatoimikunnan lausunnon kol man nek si viimeisessä kappaleessa oleva sana yleensä ( i allmänhet ) on tarpeeton. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuustoaloite terveysaseman palvelutaronnan lisäämisestä 994/ /2014, 3/ /2014 KV 62 Lisätiedot: sosiaali- a terveysohtaa Ulla Tikkanen, puh. (09) n kokouksessa on ätetty Juha Pesosen ym. allekiroittama valtuustoaloite terveyskeskuksen palvelutaronnan lisää mi ses tä (oheismateriaalina). Aloitteessa todetaan, että ter veys keskuk sen palvelutason laskun ohdosta on selvitettävä pikaisesti mah dol lisuu det lisätä palvelutarontaa esimerkiksi lisärekrytoinneilla a au ki olo ai koa laaentamalla. Vuoden 2014 alusta lähtien terveysaseman on saanut valita vuodeksi eteen päin mistä tahansa Suomen kunnasta. Kauniaisten terveysasemalle on tästä ohtuen kirautunut mennessä 725 asiakasta. Asia kasmää rä on lisääntynyt suhteellisen tasaisesti koko aan; viikoittain 5-7 henki löä on tehnyt kirallisen ilmoituksen hoitopaikan valinnasta. Eniten käy tetään vastaanoton a suun terveydenhuollon palvelua. Tämän lisäksi kaupun gin väkiluku on kasvanut noin 100 henkilöllä vuo des ta Vuonna 2014 suun terveydenhuollon palveluihin kirautui asiakasta, oil la oli yhteensä käyntiä. Terveysaseman vaihtaia oli asiakkaista 176 henkilöä. Yhteensä lähikuntalaisilla (sisältää hoitopaikan vaihtaien lisäk si maksusitoumuskäynnit a päivystyspotilaat) oli 506 käyntiä, mikä on kor kea nousu verrattuna vuoden 2013 lähikuntalaisten käyntimäärään, oka oli 169. Erityisesti terveysaseman vastaanoton tilanteeseen on vaikuttanut asiakas mää rän lisääntymisen lisäksi syksyllä 2014 ohtavan lääkärin a kahden ter veys kes kus lää kä rin irtisanoutuminen. Lääkärivaetta ei saatu rek ry tointien avulla heti paikattua, mistä on aiheutunut onkin verran vaausta esimer kik si lääkäriaikoen saatavuuteen. Kiireettömässä hoidossa lääkärille on outunut onottamaan toteutetun seurannan mukaisesti kahdesta kahdek saan viikkoa. Lakisääteisen hoitotakuun mukaisesti kiireettömään hoitoon tulee terveyskeskuksessa päästä enintään kolmessa kuukaudessa. Kaupungin perusterveydenhuollon resurssiselvitys ( ) a selvitys so si aa li- a terveyspalveluen toimintaympäristön muutoksesta, toiminnan ke hit tä mi ses tä a toiminnan vaatimista resursseista pe rus ter vey den huollos sa a sosiaalipalveluissa ( ) ovat luettavissa valtuuston pöytäkiran oheismateriaalina. KH on ( 125) sosiaali- a terveyslautakunnan ehdotuksen pohal ta, perustanut terveydenhuollon tulosalueelle yhden ter veys kes kus lääkä rin viran, 1,5 terveydenhoitaan toimen (1 äitiys- a lastenneuvolaan a 0,5 terveysaseman vastaanotolle) a yhden määräaikaisen lapsiperhetyön lä hi hoi ta an toimen aalle sekä suun terveydenhuollon tu los alu eel le yhden suuhygienistin toimen. Valtuusto on myön tä nyt tarkoitukseen euron lisämäärärahan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Kaupunginvaltuusto 52 21.09.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta 115/02.08.00/2014 KV 52 Lisätiedot: kaupunginjohtaja Torsten Widén, puh. (09) 5056

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu: 100,0% Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Ehdokkaittain äänet äänestysalueilla Sivu 1 2 Aho, Marja-Leena Suomen Keskusta 001 1. Äänestysalue 2 0,1 003 3. Äänestysalue 1 0,1 002 2. Äänestysalue 4 0,2 7 0,3 0 0,0 Äänet yhteensä 7 0,1 3 Hallikainen,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 0.08.015 Kunnanhallitus 60 4.08.015 Kunnanvaltuusto 81 07.09.015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa: Tekninen lautakunta 2 17.01.2017 Asemakaavan muutos 690/Akm Tori 81/10.02.03/2017 Tekla 17.01.2017 2 69/10.02.03/2016 Tekla 07.06.2016 76 Tekla 104 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 22.9.2015 104 on asiasta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 21.02.2017 40 25.04.2017 UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 659/10.03.00/2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot