KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄ- TOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARATOIMISTOT

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄ- TOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARATOIMISTOT"

Transkriptio

1 KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄ- TOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARATOIMISTOT HTSY Verohallinto

2 2 (6) KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄTOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARA- TOIMISTOT Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu kuluttajaluottoja tarjoavien yritysten rekisteröitymisvelvollisuuden edellytyksiä. Selvityksessä on tutkittu myös perintätoimintaa harjoittavien yritysten, panttilainauslaitosten sekä löytötavaratoimistojen toimilupien saamisedellytyksiä. Lisäksi selvityksessä on tutkittu aluehallintoviraston rekistereissä tarkasteluhetkellä olevien, yllä mainittujen alojen yritysten velvoitteidenhoitoa harmaan talouden torjunnan näkökulmasta. Verojen ja muiden julkisten velvoitteiden hoitaminen ei tällä hetkellä ole edellä mainituille yrityksille rekisteröitymisen, rekisteristä poistamisen tai toimiluvan saannin taikka sen peruuttamisen edellytyksenä. VEROJEN JA MUIDEN JULKISTEN VELVOITTEIDEN HOITO Selvityksessä tutkittujen yritysten valvonnalliset riskit liittyvät muun muassa rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksupuutteisiin, jotka voivat ilmentää myös harmaan talouden riskiä. Esimerkiksi yrityksen verovelka ennustaa tutkitusti harmaan talouden riskiä. Tästä syystä yritysten talouden häiriötietojen, niin verovelkojen, kuin muidenkin yrityksen taloudellista asemaa koskevien tietojen kartoittaminen on olennainen osa harmaan talouden ennaltaehkäisevää torjuntaa. Selvitys on laadittu mahdollista lainsäädäntötyötä silmällä pitäen. Selvityksessä on kuvattu yritysten rekisteröinti- ja lupaprosesseja sekä niiden puutteita. Selvityksessä on tutkittu lisäksi rekisteröinti- ja lupaprosessia hoitavan viranomaisen nykyisiä tiedonsaantioikeuksia muilta viranomaisilta tai julkista tehtävää hoitavilta. Selvityksessä on tutkittu, olisiko tarkoituksenmukaista säätää rekisteröintiä tai toimilupaa hakevan tai hänen lähipiirinsä (hakijayhteisö, vastuuhenkilöt, omistajat taikka näiden muut yhteisöt) verojen ja muiden julkisten velvoitteiden hoitaminen rekisteröinnin ja rekisteristä poistamisen sekä toimiluvan saannin ja sen peruuttamisen edellytykseksi. Selvityksen taustalla on vaikuttanut tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille , jonka toimenpidekohdassa 13 todetaan muun muassa, että viranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saatetaan joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Myös hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 pitää sisällään samansuuntaisen tavoitteen: harmaan talouden torjuntaa tehostetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä. Toimenpide-ehdotuksina on tässä yhteydessä mainittu muun muassa viranomaistiedon käytettävyyden lisääminen velvoitteidenhoitoselvityksiin

3 3 (6) liittyvällä viranomaistietopalvelurajapintahankkeella ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen edelleen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan tietojenvaihdon esteiden ja rajoitteiden poistaminen on kustannustehokas tapa tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Valiokunta on mietinnössään ehdottanut eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, jonka mukaan hallituksen tulee antaa eduskunnalle selvitys vuoden 2016 loppuun mennessä siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa sekä myös yleisemmin. Selvitys sisältää ehdotuksen säätää verojen ja muiden julkisten velvoitteiden hoitaminen rekisteröitymisen ja toimiluvan saamisen sekä toisaalta rekisteristä poistamisen ja toimiluvan peruuttamisen edellytykseksi. Selvitys sisältää niin ikään ehdotukset säätelyvaihtoehdoiksi sekä mallipykälät. NYKYTILAN ONGELMAT Selvityksessä tutkittavien toimialojen yritysten rekisteröitymisvelvollisuutta tai lupaharkintaa koskevassa lainsäädännössä ei veroihin, eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuihin tai tullin perimiin maksuihin liittyviä rekisteröitymis-, ilmoitustai maksupuutteita ole yksiselitteisesti säädetty rekisteröinnin tai toimiluvan saamisen edellytykseksi. Rekisteröinnin tai luvan myöntämiseen eivät myöskään voi vaikuttaa esimerkiksi hakijan, vastaavan henkilön tai hoitajan, hakijayhteisön, sen vastuuhenkilön tai omistajan taikka vastuuhenkilön muun organisaation julkisoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönnit. Rekisteröinti- ja lupaprosessit eivät perustu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Rekisteröinnin ja toimiluvan edellytykset on tarkasti säännelty ja rajattu koskemaan lähinnä hakijan tai hakijayhteisön vastuuhenkilön taikka vastaavan henkilön tai hoitajan sakko- ja rikostuomioita sekä konkurssi- ja liiketoimintakieltotietoja. Hakijan tai hakijayhteisön taloudellista luotettavuutta selvitetään käytännössä hyvin suppeasti, eikä aluehallintovirastolla ole oikeutta saada tarvittavia salassa pidettäviä tietoja asianomaisista yrityksistä tai niiden vastuuhenkilöistä muilta viranomaisilta. Valvontaviranomaisen tietojenhankinta perustuu suurelta osin hakijalta saataviin tietoihin esimerkiksi hakijayhtiön vakavaraisuudesta. Hakijan ja rekistereissä jo olevien yritysten taloudellisesta asemasta esimerkiksi uhkaavasta maksukyvyttömyydestä ei valvontaviranomaisella ole välttämättä käytettävissä ajantasaista tietoa. Valvontaviranomaisen yrityksille suorittamien erilaisten tiedustelujen tekeminen saattaa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa sekä asiakkaille että viranomaisille.

4 4 (6) REKISTEREISSÄ OLEVAT YRITYKSET Selvityksen kohdejoukko muodostettiin kuluttajaluottoja tarjoavista yrityksistä, perintätoimistoista, panttilainaamoista ja löytötavaratoimistoista. Aluehallintoviraston luparekistereissä oli alkuvuonna 2015 luvanhaltijoina neljässä lupajoukossa yhteensä 216 yritystä. Yhdellä yrityksellä on toimilupa sekä perintä- että luotonantajarekisterissä. Verohallinnon rekisteritietojen perusteella toimimattomia yrityksiä oli kohdejoukosta 19, eli 9 %. Kohdejoukon yrityksistä 18, eli noin 8 %, oli poistettu ennakkoperintärekisteristä. Erilaisten verotukseen liittyvien laiminlyöntien vuoksi oli poistettu yhteensä 8 yritystä ja 3 yritystä oli päätynyt konkurssiin. Peräkkäisiä tappiollisia tilikausia havaittiin yhteensä 19 kohdejoukon yrityksessä (noin 11 %). Vähintään 5 peräkkäistä tappiollista tilikautta oli ollut neljässä yrityksessä. Verohallinnon rekisterien mukaan toimivista yrityksistä verovelkaisia oli 18, eli noin 9 %. Verovelkaa oli näillä keskimäärin euroa. Verohallinnon rekisterien mukaan toimimattomista yrityksistä verovelkaisia oli noin viidennes. Näiden yritysten keskimääräinen verovelka oli euroa. Yhteensä 19 tapauksessa yrityksellä verovelan ja viivästysseuraamusten yhteismäärän suhde liikevaihtoon ylitti 10 % vuosina Kohdejoukon yrityksistä yhteensä 44, eli 20 % oli ollut verotarkastuksen kohteena. Harmaan talouden tarkastuksiksi oli merkitty 2, eli noin 5 % kohdejoukon tarkastuksista. Kahdesta kohdejoukon yrityksestä ja yhteensä 7:stä kohdejoukon yrityksen vastuuhenkilöstä oli tehty rikosilmoitus. Yhden yrityksen vastuuhenkilöllä oli voimassaoleva liiketoimintakielto. Vertauksena vuonna 2013 kaikista Verohallinnon rekisterissä olevista yrityksistä 15 prosenttia oli verovelkaisia, toimivista yrityksistä 12 prosenttia. Verovelkaisten osakeyhtiöiden keskimääräinen verovelka oli noin euroa. Toimivien osakeyhtiöiden keskimääräinen verovelka oli noin euroa. Toimialalla Hallinto ja Tuki (77 82), johon suurin osa kohdejoukon yrityksistä kuului, 7 prosenttia toimialan yrityksistä oli verovelkaisia ja verovelan määrä oli keskimäärin euroa. Luotonantajarekisterissä sekä perintä-, panttilainaus- ja löytötavaraluparekistereissä olevien yritysten velvoitteidenhoidon taso on kokonaisuudessaan keskimääräistä parempaa. Rekistereissä on kuitenkin myös yrityksiä, joiden velvoitteidenhoito ei vaikuta olevan sellaisella tasolla, jota kuuluminen kyseisiin rekistereihin edellyttäisi. Myös rypästyminen oli kohdejoukon yritysten osalta vahvaa. Kohdejoukon sisäinen rypästyminen (eli rekistereissä olevien yritysten vastuuhenkilöiden kytkökset muihin rekistereissä oleviin yrityksiin) huomioituna vähintään 45 prosentilla organisaatiohenkilöistä oli kytkös kahteen tai useampaan yritykseen. Vertailuna vuonna

5 5 (6) 2013 kaupparekisteriin merkityistä kaikista (suppean määritelmän mukaisista) vastuuhenkilöistä noin 26 prosentilla oli 2 tai useampia yritysyhteyksiä. Korkea rypästymisaste on osoittautunut yhdeksi harmaan talouden esiintymisen riskitekijäksi ja tuottaa usein haasteita valvontaviranomaisille. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Kohdejoukon yritysten jatkuvassa valvonnassa sekä uusien rekisteröinti- tai lupaharkintaan tulevien yritysten rekisteröintiä tai toimilupaa koskevissa soveltamistilanteissa on tarvetta nykyistä laajempaan viranomaistietojen käyttämiseen. Rekisteröinti- ja lupaharkinnassa otetaan jossain määrin huomioon rekisteröintiä tai toimilupaa hakevan, tai hakevassa yhteisössä tai säätiössä toimivien henkilöiden luotettavuus sekä hakijayhteisön taloudellinen tila. Taloudellisen luotettavuuden arviointi on kuitenkin verrattain suppeaa ja harmaan talouden torjunnan näkökulmasta riittämätöntä. Kohdejoukon yritysten ja uusien rekisteröinti- ja lupaharkintaan tulevien yritysten valvonnalliset riskit liittyvät rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksupuutteisiin, jotka voivat ilmentää harmaan talouden riskiä. Rekisteröinnin tai luvan epäämisen mahdollisuus hakijan tai hakijan lähipiirin laiminlyöntien perusteella voisi olla erityisesti tarpeen silloin, kun hakijana on uusi, vasta perustettu yhteisö, jonka toiminnasta ei viranomaisilla vielä ole rekisteritietoja. KEHITTÄMISEHDOTUS Selvityksessä esitetään harkittavaksi, että kuluttajaluottoja tarjoavien yritysten rekisteröintiä koskevia säännöksiä sekä perintätoimistojen, panttilainauslaitosten ja löytötavaratoimistojen toimilupia koskevia säännöksiä tarkennettaisiin niin, että luparekistereissä olevien yritysten sekä rekisteröintiä tai lupaa hakevan tai hakijayhteisönä toimivan tulisi hoitaa veroihin, eläke- työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuihin tai tullin perimiin maksuihin liittyvät rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuutensa. Lisäksi vaatimus edellä mainittujen velvoitteiden hoitamisesta voitaisiin ulottaa hakijana toimivan yhteisön organisaatiohenkilöihin sekä näiden muihin organisaatioihin. Edellytys tulisi lisäksi olla harkinnanvarainen siten, että rekisteröintejä ja lupaprosessia hoitava viranomainen voisi harkita laiminlyönnin merkityksen mahdollisen rekisteröintimerkinnän tai toimiluvan kannalta. Näin ollen esimerkiksi toimintaan nähden vähäinen laiminlyönti ei olisi rekisteröinnin tai toimiluvan myöntämisen esteenä taikka näiden poistamisen tai peruuttamisen perusteena. Valvontaviranomaisena toimivan Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedonsaantioikeuksia tulisi myös ajantasaistaa ja tehostaa rekisteröinti- ja lupaprosessin tukemiseksi ja kehittämiseksi. Salassa pidettävän viranomaistiedon saannista olisi tarpeen säätää erikseen asianomaisissa laeissa. Säännöksen tulisi mahdollistaa tiedonsaanti rekisteröintiä tai toimilupaa hakevan veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisesta, toiminnasta, taloudesta sekä kytkennöistä. Säännöksen tulisi myös sisältää mahdollisuus saada tie-

6 6 (6) LOPUKSI toja hakijan, hakijana olevan yhteisön, yhteisön vastuuhenkilön tai omistajan taikka vastuuhenkilön muun organisaation velvoitteiden hoitamisesta. Tietojenvaihdon tehostamiseksi olisi lisäksi tarpeen lisätä asianomaisiin sektorilakeihin valvontaviranomaiselle oikeus oma-aloitteisesti antaa toiminnassa saamiaan tietoja viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, jolla on tehtävänsä vuoksi tarve saada näitä tietoja. Säännös mahdollistaisi tehokkaan tietojenvaihdon ja viranomaisyhteistyön tilanteessa, jossa valvontaviranomainen on saanut haltuunsa tietoa toisen viranomaisen valvottavaksi kuuluvasta asiasta. Tällaisia olisivat esimerkiksi pimeät palkat, salattu myynti tai ilman lupaa tapahtuva elinkeinotoiminta, johon liittyviä tietoja valvontaviranomainen voisi luovuttaa Verohallinnolle ja muille työnantajia valvoville viranomaisille. Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalvelu tarjoaisi mahdollisuuden tässä ilmi tuotujen puutteiden korjaamiseksi ja uusien rekisteröinti- ja lupaharkintaan tulevien yritysten sekä jo rekistereissä olevien yritysten kustannustehokkaaseen ja ajantasaiseen valvontaan. Tämä vähentäisi hallinnollista taakkaa niin asiakasyrityksiltä kuin viranomaisiltakin. Kuluttajaluottoja sekä perintä-, panttilainaus- ja löytötavarapalveluja tarjoavien yritysten rekisteröinti- ja lupaprosessien tehostaminen harmaan talouden näkökulmasta siten, että julkisten velvoitteiden hoito asetettaisiin rekisteröinnin ja toimiluvan sekä rekisteristä poistamisen ja toimiluvan peruuttamisen edellytykseksi, on yhdenmukainen tavoite tehostetun harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman kannalta. Selvityksen sisältämät kehittämisehdotukset ovat yhteneviä myös valtion talousarvioehdotuksen sisältämiin toimenpide-ehdotuksiin nähden vuodelle Yhteneväisyyttä löytyy erityisesti pyrkimykseen kehittää edelleen viranomaisten välistä yhteistyötä. Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttöönotto olisi hyödyllistä paitsi edellä kuvattujen nykytilanteen puutoksien vähentämisessä sekä viranomaisyhteistyön kehittämisessä, myös yleisemmin harmaan talouden ja taloudellisen rikollisuuden torjunnan kannalta. Velvoitteidenhoitoselvityspalvelu tehostaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja on omiaan lisäämään viranomaisten tietoutta niistä toimijoista, jotka eivät ole hoitaneet velvoitteitaan. Tätä kautta harmaan talouden toimijoiden liikkumatila vähenee. Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön selvitykseen. Lisätiedot ja selvitystilaukset Lisätietoja medialle: Johtaja Janne Marttinen, puh Apulaisjohtaja Marko Niemelä, puh

VALMISMATKALIIKETOIMINTA

VALMISMATKALIIKETOIMINTA VALMISMATKALIIKETOIMINTA HTSY Verohallinto 31.5.2016 2 (9) VALMISMATKALIIKETOIMINTA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvomaan valmismatkaliikerekisteriin kuuluvia

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 7.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HTSY Verohallinto 19.5.2015 2 (6) HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut raportti Helsingin kaupungin hankinnoista vuosilta 2006 2013.

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 HTSY Verohallinto Päiväys 28.2.2017 2 (5) ANNISKELULUVANHALTIJAT Harmaan talouden selvitysyksikössä (HTSY) on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran)

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUS HTSY Verohallinto Päiväys

SAIRAANKULJETUS HTSY Verohallinto Päiväys SAIRAANKULJETUS HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (6) SAIRAANKULJETUS Tässä kirjoituksessa kuvataan Harmaan talouden selvitysyksikön sairaankuljetusalaa koskeva selvityksen tuloksia. Selvityksessä

Lisätiedot

Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (VM139:00/2014)

Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (VM139:00/2014) VEROHALLINTO LAUSUNTO Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 20.1.2016 00052 VERO Valtiovarainministeriölle Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (VM139:00/2014) Lausuntopyyntö

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYS HTSY Verohallinto 22.3.2016

KIINTEISTÖNVÄLITYS HTSY Verohallinto 22.3.2016 KIINTEISTÖNVÄLITYS HTSY Verohallinto 22.3.2016 2 (6) KIINTEISTÖNVÄLITYS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu kiinteistövälistystä ja vuokrahuoneiston välitystä harjoittavien yritysten rekisteröitymisen

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa: 1 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi LAUSUNTO 6.11.2017 Asia Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee alkoholilain

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

TULLIN VARASTOTOIMIJAT

TULLIN VARASTOTOIMIJAT TULLIN VARASTOTOIMIJAT HTSY Verohallinto 17.3.2015 2 (5) TULLIN VARASTOTOIMIJAT Tullin varastotoimijat -selvitys antaa yleiskuvan tullaamattomien tavaroiden varastonpitäjien velvoitteidenhoidosta. Harmaan

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 9.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 1 (5) PL 325 00052 VERO Työ- ja elinkeinoministeriölle LAUSUNTO TEM/949/03.01.01/2017 16.6.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Selvitys pikalainayrityksistä

Selvitys pikalainayrityksistä Selvitys pikalainayrityksistä HTSY Verohallinto 10.4.2013 Verohallinto 2 (6) SELVITYS PIKALAINAYRITYKSISTÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu pikalainayritysten toimintaa, niiden taloudellisia

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA HTSY 28.10.2014 2 (8) ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut Suomen anniskeluluvanhaltijoita vuosina 2011, 2012 ja 2013 ja selvittänyt

Lisätiedot

VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT

VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT HTSY Verohallinto 22.9.2015 2 (7) VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä 1 VEROHALLINTO LAUSUNTO PL 325 02.07.2015 00052 VERO Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky, 37/2015 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47 Liite (Sisäministeriön vastineen täydennys 24.3.2017) Oikeusministeriö 20. Laki yhdistyslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhdistyslain (503/1989) 47 :n 2 momentti, 48 :n 1 ja

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ALKOHOLILAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ALKOHOLILAIN MUUTTAMISESTA Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ALKOHOLILAIN MUUTTAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunto

Lisätiedot

HE 107/2018 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 107/2018 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutustunut esityksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutustunut esityksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO 24.8.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: lausuntopyyntönne 20.6.2012 Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa: 1 (10) Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO Eduskunta Tarkastusvaliokunta LAUSUNTO 26.9.2017 Asia Eduskunnan tarkastusvaliokunta käsittelee Hallituksen vuosikertomusta 2016 sekä Hallituksen

Lisätiedot

RIKOSTAUSTATIEDON MERKITYS HARMAAN TALOUDEN RISKIN ARVIOINNISSA SELVITYS 21/2018

RIKOSTAUSTATIEDON MERKITYS HARMAAN TALOUDEN RISKIN ARVIOINNISSA SELVITYS 21/2018 RIKOSTAUSTATIEDON MERKITYS HARMAAN TALOUDEN RISKIN ARVIOINNISSA SELVITYS 21/2018 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijät Noora Jokela, Sini Hurmerinta ja Jarkko Mäki Julkisuus julkinen Julkaisun nimi

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Vartioimisala. Heini Vaari

Vartioimisala. Heini Vaari Vartioimisala Heini Vaari HTSY Verohallinto 29.1.2013 Verohallinto 2 (5) VARTIOIMISALA on laatinut ilmiöselvityksen 20/2012 Vartioimisalasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan harmaan talouden riskejä,

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä HE 39/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4) Valtiovarainministeriö Lahti Ilkka PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO 133 Lausunto valtiovarainministeriölle tulotietojärjestelmästä annettavasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2013 1 (8) 713 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yritysten verovelkaa koskevien tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevaksi lainsäädännöksi HEL 2013-006512

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Rakennuskonepäivät 8.11.2012 Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden selvitysyksikkö 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

YRITYSTUKILAKIEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOS- TARPEET SELVITYS 14/2014

YRITYSTUKILAKIEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOS- TARPEET SELVITYS 14/2014 YRITYSTUKILAKIEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOS- TARPEET SELVITYS 14/2014 9.9.2014 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä Harmaan talouden selvitysyksikkö Julkaisun nimi Yritystukilakien lainsäädäntömuutostarpeet

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

PIENITULOISET ORGANISAATIOHENKILÖT SELVITYS 14/2017

PIENITULOISET ORGANISAATIOHENKILÖT SELVITYS 14/2017 PIENITULOISET ORGANISAATIOHENKILÖT SELVITYS 14/2017 Harmaan talouden selvitysyksikkö Julkaisuaika Tekijät Jouni Kytölä Jarkko Mäki Julkaisun nimi Pienituloiset organisaatiohenkilöt Julkisuus Julkinen Julkaisutapa

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Selvityksen julkaisutilaisuus 14.3.2017 Ohjelma ja esiintyjät 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus ja selvityksen taustat

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUUTOSTARPEET SELVITYS 22/2018

ELINTARVIKELAIN MUUTOSTARPEET SELVITYS 22/2018 ELINTARVIKELAIN MUUTOSTARPEET SELVITYS 22/2018 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä Markus Kartano Marko Niemelä Hanna Brotherus (Evira) Kirsi Hannula (Evira) Julkaisun nimi Elintarvikelain muutostarpeet

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

Luvan hakeminen ja luvan saamisen edellytykset

Luvan hakeminen ja luvan saamisen edellytykset Luvan hakeminen ja luvan saamisen edellytykset Lakimies Arttu Malava Valvira.fi @ValviraAlkoholi Esitys on laadittu Tukkuinfo 2018 tilaisuutta varten. Valviran asiaan liittyvät kannanotot esitetään virallisissa

Lisätiedot

urakka- ja työntekijätiedoista

urakka- ja työntekijätiedoista Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Eduskunta valtiovarainvaliokunta verojaos 31.3.2017 Selvityksen taustat Rakennusalalle on toteutettu useita

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT OSARAPORTTI II SELVITYS 4/2015

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT OSARAPORTTI II SELVITYS 4/2015 ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT OSARAPORTTI II SELVITYS 4/2015 3.3.2015 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä analyytikko Tuija Hannula ja asiantuntija Eeva Tiira Julkaisun nimi Elinkeinotoiminnan verovelat

Lisätiedot

Elintarvikelain muutos Hannu Miettinen RO/OKY

Elintarvikelain muutos Hannu Miettinen RO/OKY Elintarvikelain muutos 2020 Hannu Miettinen RO/OKY 1 Tilanne tällä hetkellä Maakuntauudistus ei toteutunut kokonaisuudistusta ei voinut viedä läpi Ruokaviraston perustaminen 2019 EU:n valvonta-asetus (EU)

Lisätiedot

Lausunto hallintovaliokunnalle HE 228/

Lausunto hallintovaliokunnalle HE 228/ Lausunto hallintovaliokunnalle HE 228/2016 1.3.2017 Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

HE 6/2008 vp. sakon täytäntöönpanosta annettua lakia

HE 6/2008 vp. sakon täytäntöönpanosta annettua lakia HE 6/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Sakon täytäntöönpanosta annettua

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen- seminaari 8.5.2009 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

Hankintojen sähköistäminen

Hankintojen sähköistäminen Hankintojen sähköistäminen Verkkolaskutusfoorumi Syysseminaari 23.11.2017 1 Sähköisten hankintojen osa-alueet 2 Tarpeesta sopimukseen Sopimus 3 Tarpeen tunnistaminen ja hankintojen suunnittelu Valtio julkaisee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

07,09, 2016 VALTIOVARAINMINISTERIÖ. Lausunto 1 (6) VM/1396/ /2018

07,09, 2016 VALTIOVARAINMINISTERIÖ. Lausunto 1 (6) VM/1396/ /2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lausunto 1 (6) VM/1396/00.00.05/2018.9.2018 MAA- JA ME 13ÄTALOUSministeriö 07,09, 2016 Nro Maa-ja metsätalousministeriö Lausuntopyyntönne 24.6.2018, MMM025:00/2016 Lausunto luonnoksesta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET Liiketoimintakieltoon määrätyt Lähipiiri, yrityskytkennät ja kiellon rikkomistapaukset HTSY Verohallinto 23.4.2013 Verohallinto 2 (9) LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

Matkapakettilainsäädännön tuomat muutokset vakuusjärjestelmään

Matkapakettilainsäädännön tuomat muutokset vakuusjärjestelmään Matkapakettilainsäädännön tuomat muutokset vakuusjärjestelmään Heli Mäki-Fränti KOULUTUSMATERIAALIA EI SAA OSITTAINKAAN JAKAA ILMAN SUOMEN MATKATOIMISTOALAN LIITON LUPAA Matkapakettilainsäädännön tuomat

Lisätiedot

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden

Lisätiedot

HE 1/2019 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 1/2019 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien annettujen lakien voimaantulosäännösten ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI VAKUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TAUSTA Uusi EU:n pakettimatkadirektiivi

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä Yrittäjäilta 14.11.2017 Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä 1 Ennakonkannon uudistus Yhteisöjen ennakonkanto uudistui 1.11.2017 1.11.2017 alkaen yhteisöt eivät enää voi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA (HE 52/2017 vp)

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA (HE 52/2017 vp) LAUSUNTO LsN Marietta Keravuori-Rusanen Luonnos 20.6.2017 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA (HE 52/2017 vp) Esitys sisältää ehdotuksen

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Laki. virtuaalivaluutan tarjoajista. Soveltamisala. Tätä lakia sovelletaan virtuaalivaluutan tarjoajien harjoittamaan liiketoimintaan.

Laki. virtuaalivaluutan tarjoajista. Soveltamisala. Tätä lakia sovelletaan virtuaalivaluutan tarjoajien harjoittamaan liiketoimintaan. Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: virtuaalivaluutan tarjoajista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan virtuaalivaluutan tarjoajien harjoittamaan liiketoimintaan. 2 Määritelmät Tässä laissa

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Perustuslakivaliokunta 30.11.2016 Valtiovarainministeriö Valli-Lintu, Kuittinen Ehdotuksen tavoitteet ja lähtökohdat Ehdotusten

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET YRITYKSET SUOMEN KAUPPAREKISTERISSÄ

ULKOMAALAISTAUSTAISET YRITYKSET SUOMEN KAUPPAREKISTERISSÄ ULKOMAALAISTAUSTAISET YRITYKSET SUOMEN KAUPPAREKISTERISSÄ SELVITYS 36/2018 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä Analyytikko: Tuija Hannula Asiantuntija: Olavi Kärkkäinen Julkisuus Julkinen Julkaisun

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016:

Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Miten Espoo on huomioinut strategiassaan terveen kilpailun ylläpitämisen pitkällä tähtäimellä Katariina Kasanen Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 1 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 38/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi

Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi Verot Suomeen: Aggressiivinen verosuunnittelu laittomaksi varojen piilottelu mahdottomaksi SDP:n kansainvälisen veronkierron vastaisen ohjelman julkaisutilaisuus Eduskunnan Pikkuparlamentti, 13.9.2017

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 14.9.2015 15.9.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (6) TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN

Lisätiedot

Ymp.ltk liite nro 1 22

Ymp.ltk liite nro 1 22 2 Ymp.ltk 18.4.2018 liite nro 1 22 5.2 Sellaisesta luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA ASIAKASLUOKITTELU SELVITYS 30/2017

MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA ASIAKASLUOKITTELU SELVITYS 30/2017 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA ASIAKASLUOKITTELU SELVITYS 30/2017 22.11.2017 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä Eero Mononen Julkisuus Julkinen Julkaisuaika 22.11.2017 Julkaisun nimi Majoitus- ja ravitsemisala

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 7.11.2017 Veronkorotuksen perustaso - 2 % lisätystä tulosta tai 10 % lisääntyneestä verosta - vastaisi tuloverotuksen keskimääräistä veronkorotustasoa nykytilassa

Lisätiedot

Laki liikenneturvallisuusmaksusta. Milla Mustamäki 02/02/2016

Laki liikenneturvallisuusmaksusta. Milla Mustamäki 02/02/2016 Laki liikenneturvallisuusmaksusta Milla Mustamäki 02/02/2016 Nykytila Vastaavaa osuutta sisältynyt liikennevakuutusmaksuihin jo 1950-luvulta alkaen. Liikennevakuutuslain 18 a :ssa säädetty kohtuullinen

Lisätiedot

Talousvaliokunta Sari Alho

Talousvaliokunta Sari Alho Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 6

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUVELAT SELVITYS 1/2016

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUVELAT SELVITYS 1/2016 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUVELAT SELVITYS 1/2016 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä analyytikko Tuija Hannula, asiantuntija Eeva Tiira Julkaisun nimi Työeläkevakuutusmaksuvelat Julkaisutapa harmaatalous.fi

Lisätiedot