VALMISMATKALIIKETOIMINTA

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISMATKALIIKETOIMINTA"

Transkriptio

1 VALMISMATKALIIKETOIMINTA HTSY Verohallinto

2 2 (9) VALMISMATKALIIKETOIMINTA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvomaan valmismatkaliikerekisteriin kuuluvia yrityksiä ja niiden vastuuhenkilöitä. Selvityksessä on tuotu esille organisaatioiden ja vastuuhenkilöiden harmaan talouden riskitekijöitä ja muita toiminnan mahdollisia liittymäkohtia harmaaseen talouteen. Selvitys on tehty mahdollisia lainmuutoksia silmälläpitäen. Selvityksessä on kuvattu yritysten rekisteröintiprosessia, rekisteröinnin edellytyksiä sekä rekisteröintiedellytysten noudattamista. Erityisesti on tarkasteltu mahdollista tarvetta kiristää rekisterissä pysymisen edellytyksiä. Tässä tarkoituksessa on tutkittu rekisterissä olevilta yrityksiltä vaadittavien vakuuksien riittävyyttä sekä valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeuksia ja mahdollisuuksia selvittää rekisteröityjen yritysten taloudellista luotettavuutta. Selvityksen taustalla on tarkoitus parantaa valmismatkaliiketoimintaa harjoittavien yritysten luotettavuuden selvittämistä ja vahvistaa matkustajien taloudellista turvallisuutta. Verojen ja muiden julkisten velvoitteiden hoitaminen ei tällä hetkellä ole valmismatkaliikerekisteriin kuuluvien yritysten rekisteröitymisen tai rekisteristä poistamisen edellytyksenä. Valvontaviranomaisella ei ole oikeutta saada viranomaisilta salassa pidettävää tietoa asiakasyrityksen julkisten velvoitteiden hoitamisesta tai taloudellisesta luotettavuudesta päätöksentekonsa tueksi. Valvontaviranomaisella ei ole myöskään oikeutta saada tietoja asiakasyritysten vastuuhenkilöiden taustalla mahdollisesti olevista talousrikoksista. Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeuksien tehostaminen olisi selvityksen perusteella tarpeen paitsi valmismatkatoimintaa harjoittavien yritysten rekisteröintiharkinnassa myös yrityksiltä vaadittavien vakuuksien kattavuuden tarkastelussa. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian yksi päätavoitteista on harmaata taloutta ja talousrikoksia torjuvien viranomaisten toiminnan vaikuttavuuden lisääminen erityisesti yhteistyötä kehittämällä. Strategian mukaan viranomaisten välistä tietojenvaihtoa kehitetään edelleen parantamalla harmaan talouden torjunnan edellytyksiä selvittämällä viranomaisten välisen tietojenvaihdon esteet ja kehittämällä tietojenvaihtoon liittyviä käytäntöjä sekä viranomaisten mahdollisuuksia käyttää tietoja harmaan talouden toimijoiden tunnistamisessa myös analyysin keinoin. VALMISMATKALIIKKEIDEN REKISTERÖINTI Valmismatkaliikelain 2 :n mukaan valmismatkaliikettä saa harjoittaa ainoastaan sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on kyseisen lain mukaisesti rekisteröity valmismatkaliikerekisteriin valmismatkaliikkeen harjoittajaksi. Rekisteriviranomaisena toimii Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jatkossa myös KKV), jolle myös rekisteri-ilmoitus tehdään.

3 3 (9) VAKUUDET Rekisteröinnin edellytyksistä säädetään valmismatkaliikelain 6 :ssä. Pykälän mukaan ilmoituksen tekijällä on oltava oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa ja jos hän on luonnollinen henkilö, hänen on oltava täysi-ikäinen, hän ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuuttaan saa olla rajoitettu. Lisäksi ilmoituksen tekijän on täytettävä valmismatkaliikelain mukainen velvollisuus asettaa vakuus. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on poistettava valmismatkaliikkeen harjoittaja rekisteristä, jos rekisteröity ei enää täytä 6 :ssä säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä tai on lopettanut toimintansa. Vakuuksista säädetään valmismatkaliikelain 3 luvussa. Matkanjärjestäjällä on vakuudenasettamisvelvollisuus maksukyvyttömyyden varalta. Vakuus asetetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja viraston on se hyväksyttävä. Myös tietyillä matkanvälittäjällä on velvollisuus asettaa vakuus. Vakuuden on turvattava matkustajien paluukuljetus, jos sopimukseen on sisältynyt kuljetus; matkan peruuntuessa ennen matkan alkamista suoritetun maksun tai matkan keskeytyessä keskeytynyttä matkan osaa vastaavan hinnan korvaamisen kuluttajalle; sekä matkustajien majoituksen matkakohteessa paluukuljetukseen asti, jos sopimukseen on sisältynyt majoitus. NYKYTILAN ONGELMAT REKISTERÖINTIHARKINTA Kilpailu- ja kuluttajaviraston rekisteröintiharkinnassa ilmoituksen tekijän luotettavuutta selvitetään varsin suppeasti. Ilmoituksen tekijän taloudellisen luotettavuuden selvittämiseksi riittää, että hakija ei ole konkurssissa ja että hakija kykenee asettamaan tarvittaessa hyväksyttävän vakuuden. Ilmoituksen tekijän, tai jos tämä on yhteisö, yhteisön ja sen vastuuhenkilöiden mahdollisia aiempia laiminlyöntejä ei selvitetä. Valmismatkaliiketoimintaa harjoittavien yritysten rekisteröitymisvelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä ei veroihin, eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuihin tai Tullin perimiin maksuihin liittyviä rekisteröitymis-, ilmoitus- tai maksupuutteita ole säädetty rekisteröinnin tai rekisteristä poistamisen edellytykseksi. Rekisteröintiasemaan eivät myöskään voi suoraan vaikuttaa esimerkiksi valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan henkilön tai yhteisön, sen vastuuhenkilön tai omistajan taikka vastuuhenkilön muun organisaation julkisoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönnit. Kohdejoukon yritysten ja uusien rekisteröintiharkintaan tulevien yritysten valvonnallinen riski liittyy muun muassa rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksupuutteisiin, jotka voivat ilmentää harmaan talouden riskiä. Esimerkiksi yrityksen verovelka ennakoi tutkitusti harmaan talouden riskiä. Erityinen valvonnallinen riski sisältyy myös vakuuksien riittävyyden tarkasteluun esimerkiksi piilevän uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteissa.

4 4 (9) Jos valmismatkaliikkeeltä edellytettäisiin vakavaraisuutta ja sen vastuuhenkilöillä ei saisi olla taustallaan taloudellisia rikoksia [vrt. laissa julkisista hankinnoista (348/2007) säädetyt poissulkemisperusteet], valmismatkaliiketoiminta olisi todennäköisesti huomattavasti turvallisempaa. Rekisteristä poistamisen mahdollisuus valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan vastuuhenkilön laiminlyöntien perusteella voisi olla tarpeen myös silloin, kun valmismatkaliiketoimintaa harjoittavana on uusi, vasta perustettu yhteisö, jonka toiminnasta ei viranomaisilla vielä ole rekisteritietoja. VAKUUKSIEN RITTÄVYYDEN TARKASTELU Vakuuksien riittävyyden tarkastelu perustuu valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan yrityksen omiin ilmoituksiin liiketoiminnan määristä sekä toisaalta aluehallintoviraston suorittamiin käynteihin valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan toimitiloihin. Valvonta aiheuttaa merkittävää hallinnollisia taakkaa siitä syystä, että se perustuu merkittävissä määrin asiakkaalta suoraan ja pyynnöstä saataviin tietoihin. Vakuuden laskennassa käytetään sen ajankohdan ennakkomaksujen määrää, jolloin matkanjärjestäjällä arvioidaan olevan eniten kuluttaja-asiakkailta perittyjä ennakkomaksuja. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle annettujen tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuosittain tilintarkastajan vahvistamien tietojen perusteella. Vakuuden riittävyyden tarkastelun kannalta tämä on ongelmallista, sillä usein matkatoimisto, joka on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, pyrkii kartuttamaan kassaansa keräämällä suunniteltua/ilmoitettua enemmän ennakkomaksuja maksaakseen pois muita velkoja, jolloin vakuus voi pahimmassa tapauksessa olla reilusti alimitoitettu. TIEDONSAANTIOIKEUDET Edellä mainitut valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeuksia koskevat lainkohdat koskevat ainoastaan valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan yrityksen luotettavuuden tutkimista konkurssitietojen pohjalta. Valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan henkilön tai yhteisön taikka yhteisön vastuuhenkilöiden taloudellista luotettavuutta ei selvitetä. Tämä ei ole myöskään mahdollista kattavasti vakuuden riittävyystarkastelussa. Valmismatkaliikelain 14 :n mukaan valmismatkaliikettä harjoittavan on vaadittaessa annettava valvontaviranomaiselle kaikki valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Tällöin, kuten todettu, valvonta perustuu pääasiassa asiakkaan itse ilmoittamiin tietoihin. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei ole oikeutta saada tarvittavia salassa pidettäviä tietoja valvottavista yrityksistä tai niiden vastuuhenkilöistä muilta viranomaisilta tai julkista tehtävää hoitavilta tahoilta. Toisaalta myöskään harmaan talouden torjuntaan osallistuville muille viranomaisille ei ole yleensä säädetty oikeutta luovuttaa tietoja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle valmismatkaliiketoimintaa harjoittavien yritysten rekisteröintiprosessin ja valvonnan tueksi.

5 5 (9) TIETOJEN OMA-ALOITTEINEN LUOVUTTAMINEN Valmismatkaliikelain 18 :ssä on säädetty, että valvontaviranomaisella on liike- tai ammattisalaisuuden tai elinkeinonharjoittajan taloudellisten etujen suojaamiseksi säädettyjen salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa elinkeinonharjoittajaa koskevia tietoja muulle viranomaiselle valvontatehtävää varten sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi tai syytteeseen panemiseksi. Valvontaviranomaisen hallussa olevien salassapidettävien tietojen luovuttamisen mahdollisuus muille viranomaisille näyttäisi olevan laajaa. Valvontaviranomaisen omat tietojensaantioikeudet eivät kuitenkaan ulotu salassa pidettäviin viranomaistietoihin, joten tältä osin mahdollisuus jää jossain määrin teoreettiseksi. VELVOITTEIDENHOITOSELVITYSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :ssä on tyhjentävä luettelo niistä käyttötarkoituksista, joihin velvoitteidenhoitoselvitys voidaan laatia. Velvoitteidenhoitoselvitystä ei tällä hetkellä voida laatia tukemaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston suorittamaa valvontaa rekisteröinti- ja vakuusasioissa selvityksessä tutkittavien yritysten osalta. VALMISMATKALIIKEREKISTERIIN KUULUVAT YRITYKSET Selvityksen kohdejoukko muodostettiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämän valmismatkaliikerekisterin vakuudellisista ja vakuudettomista matkanjärjestäjistä sekä matkanvälittäjistä. Kohdejoukkoa rajattiin koskemaan rekisterin yrityksiä, joiden vakuutusmäärä on alle euroa. Kohdejoukon kooksi muodostui 719 toimijaa, joista Verohallinnon perustiedot löytyivät 717 yritykselle. Kohdejoukolle haettiin Verohallinnon ja eräiden muiden viranomaisten järjestelmistä tietoja, joita vertailtiin muodostettuun vertailujoukkoon sekä KKV:n oman häiriöluokituksen tietoihin rekisteriyrityksistä. SELVITYKSEN KOHDEJOUKKOA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA Selvityksessä ilmi tuotujen havaintojen perusteella voidaan tiivistää muutamia oleellisimpia seikkoja kohdejoukon yrityksistä: Kohdejoukon yrityksistä on toimimattomaksi luokiteltuja yhteensä 44 yritystä, eli noin 6 prosenttia. Kohdejoukon yrityksistä 43 on poistettu ennakkoperintärekisteristä. Näistä yrityksistä 17 on poistettu erilaisten verotukseen liittyvien laiminlyöntien vuoksi. Kohdejoukon yrityksistä noin 14 prosentilla oli verovelkaa. KKV:n häiriömerkityistä noin 40 prosentilla oli verovelkaa. Verovelkaa oli keskimäärin euroa. KKV:n häiriömerkityillä verovelkojen keskiarvo oli noin euroa. Vuositasolla keskimäärin kymmenellä kohdejoukon yrityksellä verovelan ja viivästysseuraamusten määrä suhteessa liikevaihtoon ylitti 10 prosenttia aikavälillä

6 6 (9) Yhtä monella yrityksellä verovelan ja viivästysseuraamusten yhteismäärä suhteessa tilikauden voittoon ylitti 100 prosenttia. Tappiollisia tilikausia on ollut vuositasolla keskimäärin 33:lla kohdejoukon verovelkaisella yrityksellä. Näistä noin puolella on ollut KKV:n häiriömerkintä. Kohdejoukon yrityksistä kuudellatoista on ollut vähintään viisi peräkkäistä tappiollista tilikautta aikavälillä KKV:n häiriömerkinnät osuvat prosenttiin näistä tapauksista. Kohdejoukon yrityksistä yhteensä 165, eli 23 prosenttia oli ollut verotarkastuksen kohteena. Harmaan talouden tarkastuksiksi oli merkitty 16 tarkastusta, eli noin 9 prosenttia kohdejoukon tarkastuksista. KKV:n häiriömerkittyjen yritysten osalta harmaan talouden tarkastusten suhteellinen osuus on noin 14 prosenttia. Kohdejoukon sisäinen rypästyminen huomioituna noin 36 prosentilla organisaatiohenkilöistä oli kytkös vähintään kahteen yritykseen. Kohdejoukon organisaatiohenkilöiden kokonaisrypästymisaste on siten kohtalainen. Yhdeksällä kohdejoukon yrityksellä (KKV:n häiriömerkittyjä 7) oli ollut ulosottomenettelyssä todettu varattomuuseste vuosien aikana. Neljästä kohdejoukon yrityksestä oli tehty Verohallinnon rikosilmoitus. KKV:n häiriömerkittyjä yrityksiä näistä oli kaksi. KOHDEJOUKON YRITYSTEN HÄIRIÖTIEDOT VAKUUSLUOKITTAIN Vakuudettomien yritysten tappiolliset tilikaudet ovat yleisimpiä kuin muilla. Myös KKV:n oman valvonnan perusteella tehtyjä häiriömerkintöjä on selvästi eniten vakuudettomien yritysten luokassa. Yritysten verovelka on kokonaismäärältään suurinta vakuudettomien yritysten joukossa. Verovelan kokonaismäärä ja verovelan keskiarvo pienenevät siirryttäessä isompiin vakuusluokkiin. KKV:n häiriömerkittyjen yritysten keskimääräiset verovelat ovat selvästi suurempia kuin muilla kohdejoukon yrityksillä. Läheskään kaikkia kohdejoukon verovelkaisia yrityksiä ei kuitenkaan ole KKV:n valvonnassa merkitty häiriöyrityksiksi. Harmaan talouden tarkastuksia oli eniten vakuudettomilla yrityksillä. KKV:n häiriömerkintä oli noin kolmanneksella harmaan talouden yrityksistä. KONKURSSIIN ASETETUT TAI MAKSUKYVYTTÖMÄKSI JULISTETUT REKISTE- RIYRITYKSET Konkurssiin asetetuilla tai maksukyvyttömäksi julistetuilla valmismatkaliikerekisterissä olleilla yrityksillä verovelat ovat olleet keskiarvoltaan selvästi suurempia kuin kohdejoukon kaikilla yrityksillä keskimäärin. Asianomaisilla yrityksillä verovelan ja viivästysseuraamusten suhde liikevaihtoon on niin ikään tyypillisesti suuri, yli 10 prosenttia. Lisäksi näillä yrityksillä verovelan

7 7 (9) ja viivästysseuraamusten suhde tilikauden voittoon on useimmiten suuri silloin, kun suhde on ollut määriteltävissä. Useassa tapauksessa tilikausi on ollut tappiollinen. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Valmismatkaliikerekisterissä olevien yritysten velvoitteidenhoidon tason perusteella voidaan todeta, että rekisterissä on yrityksiä, joiden velvoitteidenhoito ei vaikuta olevan sellaisella tasolla, jota kuuluminen kyseiseen rekisteriin edellyttäisi. Kohdejoukon yritysten ja uusien rekisteröintiharkintaan tulevien yritysten valvonnallinen riski liittyy rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksupuutteisiin, jotka voivat kohottaa harmaan talouden riskiä. Erityisesti yrityksen verovelka ennakoi tutkitusti myös harmaan talouden riskiä. Yritysten häiriötietojen, niin verovelkojen kuin muidenkin yrityksen taloudellista asemaa koskevien tietojen, kartoittaminen on olennainen osa harmaan talouden ennaltaehkäisevää torjuntaa. Selvityksessä havaitut kohdeyritysten häiriötiedot korreloivat myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisterin valvonnassa havaittujen häiriötietojen kanssa. Tästä syystä kohdeyritysten häiriötietojen ja muiden, esimerkiksi yrityksen maksuvalmiutta kuvaavien tietojen kattava analysointi on tärkeää myös vakuuksien riittävyyden tarkastelussa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston nykyiset tiedonsaantioikeudet eivät ole riittäviä rekisteriin merkittyjen yritysten ja niiden vastuuhenkilöiden taloudellisen luotettavuuden selvittämiseksi ja julkisten velvoitteiden hoitamattomuuden tunnistamiseksi. Valmismatkaliiketoimintaa harjoittavien yritysten rekisteröintiprosessissa veroihin, eläke- työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuihin tai tullin perimiin maksuihin liittyvät rekisteröitymis-, ilmoitus- tai maksupuutteet eivät suoraan voi johtaa rekisterimerkinnän poistamiseen. Tämä on mahdollista vasta rekisterissä olevan yrityksen konkurssitietojen perusteella. Rekisteriasemaan ei suoraan voi vaikuttaa esimerkiksi valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan yhteisön, sen vastuuhenkilön tai omistajan taikka vastuuhenkilön muun organisaation julkisoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönnit. Selvityksessä tutkittujen toimialojen yritysten rekisteröintiä koskevissa soveltamistilanteissa on tarvetta nykyistä laajempaan tietojen käyttämiseen paitsi rekisteröintiharkinnassa myös rekistereissä jo olevien yritysten jatkuvassa valvonnassa. Tällä hetkellä valmismatkaliiketoimintaa harjoittavien yritysten taloudellisen luotettavuuden arviointi on verrattain suppeaa ja harmaan talouden torjunnan näkökulmasta riittämätöntä. Valvontaviranomaisen tiedonsaanti valmismatkaliikkeen taloudellisesta tilasta perustuu pääosin valmismatkaliikkeen harjoittajan antamiin selvityksiin.

8 8 (9) KEHITTÄMISEHDOTUS LOPUKSI Selvityksessä esitetään harkittavaksi, että valmismatkaliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevia säännöksiä tarkennettaisiin niin, että yrittäjän tulisi hoitaa veroihin, eläke- työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuihin tai tullin perimiin maksuihin liittyvät rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuutensa. Lisäksi vaatimus edellä mainittujen velvoitteiden hoitamisesta voitaisiin ulottaa toimintaa harjoittavan yhteisön vastuuhenkilöihin sekä näiden muihin organisaatioihin. Edellytys tulisi lisäksi olla harkinnanvarainen siten, että rekisteröintejä hoitava viranomainen voisi harkita laiminlyönnin merkityksen mahdollisen rekisteröintimerkinnän kannalta. Näin ollen esimerkiksi toimintaan nähden vähäinen laiminlyönti ei johtaisi rekisteristä poistamiseen. Valvontaviranomaisena toimivan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedonsaantioikeuksia tulisi myös ajantasaistaa ja tehostaa rekisteröintiprosessin tukemiseksi ja kehittämiseksi. Salassa pidettävän viranomaistiedon saannista olisi tarpeen säätää erikseen asianomaisissa laeissa. Säännöksen tulisi mahdollistaa tiedonsaanti valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä Tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksien hoitamisesta. Säännöksen tulisi sisältää mahdollisuus saada tietoja myös valmismatkaliiketoimintaa harjoittavan organisaatiohenkilön muun organisaation velvoitteiden hoitamisesta. Selvityksen perusteella ehdotetaan myös säädettäväksi valvontaviranomaiselle mahdollisuus poistaa valmismatkaliikerekisteristä toimija, joka on syyllistynyt eräisiin talousrikoksiin, siten kuin on säädetty laissa julkisista hankinnoista (348/2007). Tietojenvaihdon tehostamiseksi olisi lisäksi tarpeen lisätä asianomaiseen sektorilakiin valvontaviranomaiselle oikeus oma-aloitteisesti antaa toiminnassa saamiaan tietoja viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, jolla on tehtävänsä vuoksi tarve saada näitä tietoja. Säännös mahdollistaisi tehokkaan tietojenvaihdon ja viranomaisyhteistyön tilanteessa, jossa valvontaviranomainen on saanut haltuunsa tietoa toisen viranomaisen valvottavaksi kuuluvasta asiasta. Tällaisia olisivat esimerkiksi pimeät palkat, salattu myynti tai ilman lupaa tapahtuva elinkeinotoiminta, johon liittyviä tietoja valvontaviranomainen voisi luovuttaa Verohallinnolle ja muille valvontaviranomaisille. Harmaan talouden selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalvelu tarjoaisi mahdollisuuden selvityksessä ilmi tuotujen puutteiden korjaamiseksi ja uusien rekisteröintiharkintaan tulevien yritysten, sekä jo rekisterissä olevien yritysten kustannustehokkaaseen ja ajantasaiseen valvontaan. Tämä vähentäisi hallinnollista taakkaa niin asiakasyrityksiltä kuin viranomaisiltakin. Valmismatkaliiketoimintaa harjoittavien yritysten rekisteröintiprosessin tehostaminen harmaan talouden näkökulmasta siten, että julkisten velvoitteiden hoito asetettaisiin harkinnanvaraiseksi rekisteristä poistamisen edellytykseksi, on yhdenmukainen tavoite Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian sisältämien tavoitteiden kannalta. Selvityksen sisältämät kehittämisehdotukset ovat yh-

9 9 (9) teneviä myös valtion talousarvioehdotuksen sisältämiin toimenpide-ehdotuksiin nähden vuodelle Selvityksen sisältämät kehittämisehdotukset sopivat erityisesti pyrkimykseen kehittää edelleen viranomaisten välistä yhteistyötä. Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttöönotto olisi hyödyllistä paitsi edellä kuvattujen nykytilanteen puutosten vähentämisessä sekä viranomaisyhteistyön kehittämisessä, myös yleisemmin harmaan talouden ja taloudellisen rikollisuuden torjunnan kannalta. Velvoitteidenhoitoselvityspalvelu tehostaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja on omiaan lisäämään viranomaisten tietoutta niistä toimijoista, jotka eivät ole hoitaneet velvoitteitaan. Tätä kautta harmaan talouden toimijoiden liikkumatila vähenee. Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön selvitykseen. Lisätiedot ja selvitystilaukset Lisätietoja medialle: Johtaja Janne Marttinen, puh Apulaisjohtaja Marko Niemelä, puh

KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄ- TOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARATOIMISTOT

KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄ- TOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARATOIMISTOT KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄ- TOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARATOIMISTOT HTSY Verohallinto 16.2.2016 2 (6) KULUTTAJALUOTONANTAJAT, PERINTÄTOIMISTOT, PANTTILAINAUSLAITOKSET JA LÖYTÖTAVARA-

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HTSY Verohallinto 19.5.2015 2 (6) HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut raportti Helsingin kaupungin hankinnoista vuosilta 2006 2013.

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 HTSY Verohallinto Päiväys 28.2.2017 2 (5) ANNISKELULUVANHALTIJAT Harmaan talouden selvitysyksikössä (HTSY) on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran)

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 7.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa: 1 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi LAUSUNTO 6.11.2017 Asia Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee alkoholilain

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 9.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUS HTSY Verohallinto Päiväys

SAIRAANKULJETUS HTSY Verohallinto Päiväys SAIRAANKULJETUS HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (6) SAIRAANKULJETUS Tässä kirjoituksessa kuvataan Harmaan talouden selvitysyksikön sairaankuljetusalaa koskeva selvityksen tuloksia. Selvityksessä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Talousvaliokunta Sari Alho

Talousvaliokunta Sari Alho Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 6

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 1 (5) PL 325 00052 VERO Työ- ja elinkeinoministeriölle LAUSUNTO TEM/949/03.01.01/2017 16.6.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden

Lisätiedot

HE 107/2018 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 107/2018 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47

lisätään 47 :ään, sellaisena kuin se on laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi 3 momentti seuraavasti: 47 Liite (Sisäministeriön vastineen täydennys 24.3.2017) Oikeusministeriö 20. Laki yhdistyslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhdistyslain (503/1989) 47 :n 2 momentti, 48 :n 1 ja

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA HTSY 28.10.2014 2 (8) ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut Suomen anniskeluluvanhaltijoita vuosina 2011, 2012 ja 2013 ja selvittänyt

Lisätiedot

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä HE 39/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia

Lisätiedot

TULLIN VARASTOTOIMIJAT

TULLIN VARASTOTOIMIJAT TULLIN VARASTOTOIMIJAT HTSY Verohallinto 17.3.2015 2 (5) TULLIN VARASTOTOIMIJAT Tullin varastotoimijat -selvitys antaa yleiskuvan tullaamattomien tavaroiden varastonpitäjien velvoitteidenhoidosta. Harmaan

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (VM139:00/2014)

Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (VM139:00/2014) VEROHALLINTO LAUSUNTO Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 20.1.2016 00052 VERO Valtiovarainministeriölle Lausunto rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta (VM139:00/2014) Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Selvitys pikalainayrityksistä

Selvitys pikalainayrityksistä Selvitys pikalainayrityksistä HTSY Verohallinto 10.4.2013 Verohallinto 2 (6) SELVITYS PIKALAINAYRITYKSISTÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu pikalainayritysten toimintaa, niiden taloudellisia

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä 1 VEROHALLINTO LAUSUNTO PL 325 02.07.2015 00052 VERO Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky, 37/2015 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutustunut esityksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutustunut esityksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO 24.8.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: lausuntopyyntönne 20.6.2012 Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYS HTSY Verohallinto 22.3.2016

KIINTEISTÖNVÄLITYS HTSY Verohallinto 22.3.2016 KIINTEISTÖNVÄLITYS HTSY Verohallinto 22.3.2016 2 (6) KIINTEISTÖNVÄLITYS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu kiinteistövälistystä ja vuokrahuoneiston välitystä harjoittavien yritysten rekisteröitymisen

Lisätiedot

Matkapakettilainsäädännön tuomat muutokset vakuusjärjestelmään

Matkapakettilainsäädännön tuomat muutokset vakuusjärjestelmään Matkapakettilainsäädännön tuomat muutokset vakuusjärjestelmään Heli Mäki-Fränti KOULUTUSMATERIAALIA EI SAA OSITTAINKAAN JAKAA ILMAN SUOMEN MATKATOIMISTOALAN LIITON LUPAA Matkapakettilainsäädännön tuomat

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4) Valtiovarainministeriö Lahti Ilkka PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO 133 Lausunto valtiovarainministeriölle tulotietojärjestelmästä annettavasta

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ALKOHOLILAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ALKOHOLILAIN MUUTTAMISESTA Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ALKOHOLILAIN MUUTTAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunto

Lisätiedot

7 Poliisin henkilötietolaki 50

7 Poliisin henkilötietolaki 50 7 Poliisin henkilötietolaki 50 Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnon mukaan hallituksen esityksessä (202/2017 vp) ehdotetun poliisilain 5a luvun 44 :n (Siviilitiedustelussa saadun tiedon luovuttaminen

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

RIKOSTAUSTATIEDON MERKITYS HARMAAN TALOUDEN RISKIN ARVIOINNISSA SELVITYS 21/2018

RIKOSTAUSTATIEDON MERKITYS HARMAAN TALOUDEN RISKIN ARVIOINNISSA SELVITYS 21/2018 RIKOSTAUSTATIEDON MERKITYS HARMAAN TALOUDEN RISKIN ARVIOINNISSA SELVITYS 21/2018 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijät Noora Jokela, Sini Hurmerinta ja Jarkko Mäki Julkisuus julkinen Julkaisun nimi

Lisätiedot

Muuttuva matkailulainsäädäntö. Linda Nystedt kkv.fi. kkv.fi

Muuttuva matkailulainsäädäntö. Linda Nystedt kkv.fi. kkv.fi Muuttuva matkailulainsäädäntö Linda Nystedt 21.3.2018 Valmismatkalaki 1079/1994 Perustuu komission direktiiviin 90/314 vuodelta 1990 Valmismatkalakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI VAKUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TAUSTA Uusi EU:n pakettimatkadirektiivi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT

VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT HTSY Verohallinto 22.9.2015 2 (7) VALUUTANVAIHTOTOIMINTA SEKÄ OMAISUUDENHOITO- JA YRITYSPALVELUT Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2013 1 (8) 713 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yritysten verovelkaa koskevien tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevaksi lainsäädännöksi HEL 2013-006512

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET Liiketoimintakieltoon määrätyt Lähipiiri, yrityskytkennät ja kiellon rikkomistapaukset HTSY Verohallinto 23.4.2013 Verohallinto 2 (9) LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON

Lisätiedot

Laki. virtuaalivaluutan tarjoajista. Soveltamisala. Tätä lakia sovelletaan virtuaalivaluutan tarjoajien harjoittamaan liiketoimintaan.

Laki. virtuaalivaluutan tarjoajista. Soveltamisala. Tätä lakia sovelletaan virtuaalivaluutan tarjoajien harjoittamaan liiketoimintaan. Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: virtuaalivaluutan tarjoajista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan virtuaalivaluutan tarjoajien harjoittamaan liiketoimintaan. 2 Määritelmät Tässä laissa

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän.

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän. Kilpailu ja kuluttajavirasto Lausunto 01.06.2017 Asia: OM 1/471/2016 Matkapakettityöryhmän mietintö 1. Yleistä Onko teillä yleisiä kommentteja ehdotuksesta? KKV pitää matkapakettityöryhmän esitystä, jossa

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 938. Laki. valmismatkalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 938. Laki. valmismatkalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2008 N:o 938 942 SISÄLLYS N:o Sivu 938 Lakivalmismatkalainmuuttamisesta... 2901 939 Lakivalmismatkaliikkeistä... 2905 940 Lakirikoslain30luvunmuuttamisesta...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Selvityksen julkaisutilaisuus 14.3.2017 Ohjelma ja esiintyjät 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus ja selvityksen taustat

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta HE 250/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Perustuslakivaliokunta 30.11.2016 Valtiovarainministeriö Valli-Lintu, Kuittinen Ehdotuksen tavoitteet ja lähtökohdat Ehdotusten

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

Julkisuus ja salassapito. Joensuu Riikka Ryökäs

Julkisuus ja salassapito. Joensuu Riikka Ryökäs Julkisuus ja salassapito Riikka Ryökäs Sovellettavat lait Henkilötietolaki Julkisuuslaki Erityislainsäädäntö Kirkkolaki Suomen perustuslaki Yksityiselämän suoja, PL 10.1 (yksityisyyden suojan periaate)

Lisätiedot

Nimi: Tuomas Hujala Sähköposti: tuomas.hujala. Puhelin: Sähköposti: tietosuoja

Nimi: Tuomas Hujala Sähköposti: tuomas.hujala. Puhelin: Sähköposti: tietosuoja TIETOSUOJASELOSTE 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira Osoite: PL 210, 00281 HELSINKI (Mannerheimintie 103 B) Muut yhteystiedot: puh. 0295 209 111(vaihde),

Lisätiedot

Jätelain vastaisten menettelyjen hallinnollinen käsittely ja laiminlyöntimaksu

Jätelain vastaisten menettelyjen hallinnollinen käsittely ja laiminlyöntimaksu Jätelain vastaisten menettelyjen hallinnollinen käsittely ja laiminlyöntimaksu Jätelain 131-133 Lakimies, Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristönsuojeluyksikkö 13.11.2018 Mikäs asia tämä nyt onkaan? Viranomainen?

Lisätiedot

Luvan hakeminen ja luvan saamisen edellytykset

Luvan hakeminen ja luvan saamisen edellytykset Luvan hakeminen ja luvan saamisen edellytykset Lakimies Arttu Malava Valvira.fi @ValviraAlkoholi Esitys on laadittu Tukkuinfo 2018 tilaisuutta varten. Valviran asiaan liittyvät kannanotot esitetään virallisissa

Lisätiedot

Elintarvikelain muutos Hannu Miettinen RO/OKY

Elintarvikelain muutos Hannu Miettinen RO/OKY Elintarvikelain muutos 2020 Hannu Miettinen RO/OKY 1 Tilanne tällä hetkellä Maakuntauudistus ei toteutunut kokonaisuudistusta ei voinut viedä läpi Ruokaviraston perustaminen 2019 EU:n valvonta-asetus (EU)

Lisätiedot

Osoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Osoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki 1.Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 3.Tietosuojavastaavan yhteystiedot Nimi: Energiavirasto Y-tunnus: 1738354-6 Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Muut yhteystiedot:

Lisätiedot

YRITYSTUKILAKIEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOS- TARPEET SELVITYS 14/2014

YRITYSTUKILAKIEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOS- TARPEET SELVITYS 14/2014 YRITYSTUKILAKIEN LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOS- TARPEET SELVITYS 14/2014 9.9.2014 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä Harmaan talouden selvitysyksikkö Julkaisun nimi Yritystukilakien lainsäädäntömuutostarpeet

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoroja

Kommenttipuheenvuoroja Kommenttipuheenvuoroja Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Joensuu 13.2.2017 Alle EU-kynnysarvon jäävät hankinnat 2 Keskeistä Kansalliset hankinnat Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely»

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Harmaan talouden selvitysyksikköä esittää lausuntonaan seuraavaa: 1 (10) Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO Eduskunta Tarkastusvaliokunta LAUSUNTO 26.9.2017 Asia Eduskunnan tarkastusvaliokunta käsittelee Hallituksen vuosikertomusta 2016 sekä Hallituksen

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

PIENITULOISET ORGANISAATIOHENKILÖT SELVITYS 14/2017

PIENITULOISET ORGANISAATIOHENKILÖT SELVITYS 14/2017 PIENITULOISET ORGANISAATIOHENKILÖT SELVITYS 14/2017 Harmaan talouden selvitysyksikkö Julkaisuaika Tekijät Jouni Kytölä Jarkko Mäki Julkaisun nimi Pienituloiset organisaatiohenkilöt Julkisuus Julkinen Julkaisutapa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna 20.1.2014 Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Sisältö TUKES VALVOO TOIMINNAN ERI VAIHEISIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTO 16.02.2018 Dnro OKV/77/20/2017 Maa- ja metsätalousministeriö 1/5 Viite: Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö 21.12.2017, 2070/01.01/2017 Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten

Lisätiedot

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 6.2.2018 Riitta-Maija Jouttimäki/STM 1 Sote-lainsäädäntö Vuodesta 2020-2022 alkaen sote -palvelujen tuottamisen

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3)

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) VM/Vero-osasto Jukka Vanhanen 27 Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

07,09, 2016 VALTIOVARAINMINISTERIÖ. Lausunto 1 (6) VM/1396/ /2018

07,09, 2016 VALTIOVARAINMINISTERIÖ. Lausunto 1 (6) VM/1396/ /2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lausunto 1 (6) VM/1396/00.00.05/2018.9.2018 MAA- JA ME 13ÄTALOUSministeriö 07,09, 2016 Nro Maa-ja metsätalousministeriö Lausuntopyyntönne 24.6.2018, MMM025:00/2016 Lausunto luonnoksesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit Kittilän kunta. RakYmp ltk

Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit Kittilän kunta. RakYmp ltk Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit Kittilän kunta RakYmp ltk 17.12.2018 172 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan suorittamaan

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen- seminaari 8.5.2009 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran. puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

Lausunto hallintovaliokunnalle HE 228/

Lausunto hallintovaliokunnalle HE 228/ Lausunto hallintovaliokunnalle HE 228/2016 1.3.2017 Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

koskevat säännökset saatetaan vastaamaan henkilötietolain antamista edeltävää tilannettadollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-

koskevat säännökset saatetaan vastaamaan henkilötietolain antamista edeltävää tilannettadollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy- +DOOLWXNVHQ HVLW\V (GXVNXQQDOOH ODLNVL WLODVWRODLQ QPXXWWDPLVHVWD (6,7< 6(13bb$6,$//,1(16,6b/7g Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinmäärästä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

urakka- ja työntekijätiedoista

urakka- ja työntekijätiedoista Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Eduskunta valtiovarainvaliokunta verojaos 31.3.2017 Selvityksen taustat Rakennusalalle on toteutettu useita

Lisätiedot

Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016:

Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Miten Espoo on huomioinut strategiassaan terveen kilpailun ylläpitämisen pitkällä tähtäimellä Katariina Kasanen Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 1 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 38/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot