Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen"

Transkriptio

1 Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen Hanna Suhonen-Polvi, LT, ylilääkäri Lastenneurologian, hallinnon erikoislääkäri Kuntoutuksen, neuvola-ja kouluterveydenhuollon erityispätevyys Turun Hyvinvointitoimiala/Lastenneurologinen yksikkö KELA, Asiantuntijalääkäri

2 LASTENNEUROLOGINEN YKSIKKÖ 2 lastenneurologian erikoislääkäriä (joista 1 ylilääkäri), yleislääketieteen el 1 erikoistuva lääkäri 4 terveydenhoitajaa (toimivat erityiskouluissa) 1 sosiaalityöntekijä 1 varhaiskasvatuksen erityisopettaja (varhaiskuntoutus) 1 perushoitaja (toimisto + kuntoutustyöryhmät) 1 osastonsihteeri (konekirjoitus, hoitaa myös ostopalvelut)

3 LASTENNEUROLOGINEN YKSIKKÖ 0 n.18 v (alle 16v uudet lähetteet) turkulaiset lapset ja nuoret, joilla on/epäillään: lastenneurologinen sairaus/oire ( epilepsia ym.) neurologinen liikuntavamma (CP, lihastauti ym.) kehitysvamma neurologisen kehityksen erityisvaikeus - puheen- ja kielenkehitys - motoriikka, hahmotus, tarkkaavuus kehitysviive 3

4 LASTENNEUROLOGINEN YKSIKKÖ Konsultaatiopkl, lääkärin lähetteellä - neuvola/kouluterv.huolto, päiväkodit (KELTO), terapeutit, Kasvatus-ja perheneuvola, psykiatriset työryhmät, Lasten ja nuorten pkl, silmä-ja korvapkl, TYKS, yksityissektori jne. - diagnostiikka, hoito - jatkohoidon suunnittelu, tarvittaessa ohjataan kuntoutustyöryhmään 4

5 LASTENNEUROLOGINEN YKSIKKÖ Kuntoutustyöryhmä - vanhemmat/huoltaja - lastenneurologi/yleislääket.el/erikoistuva lääkäri - puhe-,fysio-ja toimintaterapeutit (lääkinnällinen kuntoutus) - psykologit (perhe-ja sosiaalipalvelut) - sos.työntekijä - LNE:n varhaiskasvatuksen erityisopettaja tarv. - päiväkodin/koulun edustaja - sos.toimen edustaja tarv. - TYKS:n näönkuntoutusohjaaja/kuulokeskuksen edustaja tarv. - > laaditaan lääkinnällinen kuntoutussuunnitelma (voi tapahtua myös ns. yhteisneuvotteluna) kuntoutussuunnitelmaa/vuosi (yksikkö + koulut) 5

6 LASTENNEUROLOGINEN YKSIKKÖ Keskitetyn palvelun koulujen kouluterveydenhuolto - lakisääteinen kouluterveydenhuolto, myös ulkopaikkakuntalaiset - kuntoutussuunnitelmien laadinta (turkulaiset) + erikoissairaanhoito, esim. epilepsiaseuranta - oppilashuoltotyö 6

7 Keskitetyn palvelun koulut Turussa Luolavuoren koulu/pienluokat ( mm. autismin kirjo, eriasteiset kehitysvammat ja viivästymät sekä laajat oppimisvaikeudet) Katariinan koulu (kommunikaatio- ja kielihäiriöisten sekä liikuntavammaisten opetus) Samppalinnan koulu (laaja-alaiset oppimisvaikeudet) Mikaelin koulu (sopeutumattomien opetus yleisopetuksen mukaan, myös joustava perusopetus) C.O. Malmin koulu (kommunikaatio- ja kielihäiriöisten sekä kuulovammaisten opetus, laaja-alaisemmat oppimisvaikeudet Sirkkalabacken skola Yhteensä n oppilasta 7

8 Kuntoutuksen perinteinen jako Lääkinnällinen Pedagoginen Sosiaalinen Ammatillinen Usein edelleen kovin erillään

9 Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen Yhdistää (ammatillisen), kasvatuksellisen, lääkinnällisen, opetuksellisen ja sosiaalisen kuntoutuksen elementit, joilla on vaikutusta lapsen kehittymiseen, käyttäytymiseen, terveyteen ja toimintaan. On prosessi, joka tukee lapsen itsenäistä toimintakykyä, eheyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Chepuryshkin 2011

10 Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen Lapselle kasvatus ja kuntoutus on oppimista. Lasten, heille läheisten ihmisten ja ammattilaisten yhteistoiminta on yhdessä oppimista jatkuvasti muuttuvissa yhteiskunnassa ja arjen tilanteissa Lapsen ja nuoren parissa työskentelevillä toimijoilla on yhteinen päämäärä.

11 Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen 11

12 Lapsi Hoiva, läheisyys, olla rakastettu, tulla nähdyksi ja kuulluksi Sosiaaliset suhteet, käyttäytymisen rajat Ikäkauden, kehitysiän tarpeet Erityistarpeiden huomioiminen VUOROVAIKUTUS 12

13 Pedagogiset välineet - kolmiportainen tuki päivähoidossa 13

14 Kuntoutus varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatussuunnitelma Kuntouttavat elementit lapsen arkeen osana ryhmän arkea Toiminnallinen ja sosiaalinen osallisuus, suunnittelu Vertaissuhteiden vahvistaminen Lapsena lasten joukossa KASVATUSKUMPPANUUS 14

15 Oppimista ja pedagogiikkaa Oppiminen ei tapahdu erillään elämän kokonaisuudesta eikä ihminen opi pelkästään sitä, mitä hänelle ensisijaisesti pyritään opettamaan. Kasvatuksellinen kuntoutus on laaja tehtäväalue, jossa on mukana monia työntekijöitä. Toiminta koostuu asioista, joissa tarvitaan tietoa, taitoa ja osaamista monelta sektorilta. Pedagoginen kuntoutus tarkoittaa osaltaan erityispedagogista toimintaa. Tukitoimet kohdistetaan niihin tilanteisiin ja toimintoihin, joita lapsi tarvitsee, pystyäkseen toimi-maan, kasvamaan ja kehittymään ikätasoisellaan tavalla. Tärkeintä on perhekeskeinen toiminta. 15

16 YLEINEN Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Jokaiselle oppilaalle annettava yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Sen tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamisessa. TEHOSTETTU Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostettu tuki perustuu opettajien, oppilaan huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. ERITYINEN 16

17 Erityinen tuki Pedagoginen kuntoutus Oppilaalla on laajat oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet Kuntouttava tuki esim. terapiat Tiivis verkostoyhteistyö Useita yhtäaikaisia tukitoimia Avustajapalveluiden tarve suuri Henkilökohtainen ja jatkuva opetuksen eriyttäminen oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä Oppimäärän yksilöllistäminen Pidennetty oppivelvollisuus Oppilaalla selkeät tavoitteet ja jatkuva arviointi (HOJKS) Säännöllinen, monimuotoinen tukiopetus / osa-aikainen erityisopetus 17

18 Luolavuoren koulu antaa perusopetusta autisminkirjon oppilaille henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan (HOJKS) Aspergerin oireyhtymän oppilaat - opiskelevat yleisopetuksen oppimääriä strukturoidusti huomioiden esim. sosiaalisiin taitoihin ja kommunikaatioon liittyvät tavoitteet - jatko-opinnot lukiossa, ammattikoulutuksessa tai erityisammattikoulutuksessa tavoitteena itsenäinen elämä ja työ - opetus pienessä ryhmässä ja integraatiota Luostarivuoren yläasteella Autistiset oppilaat - opiskelevat yksilöllisten, oppiainejakoisten HOJKSissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan - jatko-opinnot useimmiten valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa tavoitteena mahdollisimman itsenäinen elämä ja omien edellytysten mukainen työ Vaikeimmin autistiset oppilaat - opiskelevat toiminta-alueittain - jatko-opinnot työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa 18 koulutuksessa tai siirtyvät suoraan päivätoimintaan Marjo Torikka

19 1. Yhteiskuntaan sopeuttamisen parantaminen 2. Työntekijöiden tiivis yhteistyö vanhempien kanssa 3. Yksilöllinen kuntoutus/opetusohjelma, HOJKS rakentuu tarkalle diagnoosille ja kehityksen arvioinnille PEP-R AAPEP HOJKS 4. Orastavat valmiudet 5. Strukturoitu opetus 6. Työntekijöiden koulutus ja kouluttautuminen autismin asiantuntemukseen 19

20 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Strukturoitu ympäristö: jäsennetään visuaalisesti ja konkreettisesti jäsennettävä paikka, aika, toiminta ja ne henkilöt, jotka toimivat hänen kanssaan Ympäristön ja tilan jäsentäminen: ryhmätyölle oma paikka itsenäinen työskentelypiste / korityöt yksilöopetus / parityö vapaa-aika pukeutuminen ruokailu hygienia vapaa-aika pukeutuminen r 20

21 Luokkahuonestruktuuri jokaisella toiminnalla oma paikka 21

22 Oman elämän hallinta on tärkeää. Erityisoppilaille siihen tarvitaan usein ulkopuolista tukea, esim. kuvallisia päiväjärjestyksiä Marjo Torikka 22

23 KOULU AUTISMINKIRJON OPPILAAN ELÄMÄNKAAREN OSANA autistisen oppilaan opetuksessa on ensimmäisestä koulupäivästä lähtien mietittävä mitä kannattaa opettaa oppilaan vahvuudet kannattaa hyödyntää, eikä keskittyä puutteisiin kysymys: Mihin taitoja tarvitaan?, unohtuu liian helposti, tärkeää ei ole niinkään tiedot kuin taidot autisminkirjoon kuuluvan oppijan kohdalla priorisointi on tärkeää jo oppilaalla olevien resurssien ja kapasiteetin vuoksi Oppiminen vaatii useita, samanlaisina pysyviä toistoja, myös asiat, jotka ns. tavalliset oppilaat oppivat 23 luonnostaan, toisista mallia ottamalla on opetettava Marjo Torikka

24 Opetettavia taitoja ovat ne, joita tarvitaan useissa eri ympäristöissä Tärkein taito, jota jokainen ihminen tarvitsee kaikissa ympäristöissä on kommunikaatio Marjo Torikka 24

25 Opetuksen tärkein tehtävä on löytää jokaiselle oppilaalle toimiva kommunikaatiokeino, usein yhdessä puheterapeutin kanssa! 25

26 Päivittäiset ja sosiaaliset taidot jotta lapset / nuoret selviytyvät aikanaan elämässä on tärkeää että heillä on mahdollisimman hyvät taidot arkielämän asioissa: selviydynkö ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta? osaanko käyttäytyä hyvin? osaanko liikkua ympäristössäni? onko minulla harrastuksia? onko minulla vapaa-ajantaitoja? osaanko odottaa Marjo Torikka 26

27 Luolavuoren autististen lasten opetusmenetelmiä TEACCH KPL kuuntele puhu lue kommunikaatio-opetus kuvilla, sanoilla, tuki-viittomien ja erilaisten apuvälineiden avulla Lovas uintiopetus kuvilla Knill SDM (Sherborne Developmental Movement) kuvionuoteilla soittaminen musiikki, soitonopetus strukturoitu liikunta ja liikunta kaikissa muodoissa leikin opettaminen strukturoidusti päivittäisten taitojen opettaminen aktiivisesti erillisissä opetustuokioissa ja läpäisyperiaatteella Marjo Torikka 27

28 OPETUS TOIMINTA-ALUEITTAIN (TOI) motoriset taidot kieli ja kommunikaatio sosiaaliset taidot päivittäisten toimintojen taidot kognitiiviset taidot 28

29 MOTORISET TAIDOT Esimerkkejä motoristen taitojen tavoitteista: Tunnistaa ja nimeää kehonsa osat Jäljittelee liikkeitä ja liikesarjoja Konttaa Kävelee Heittää pallon Pinsettiote 29

30 KIELI JA KOMMUNIKAATIO Esimerkkejä kommunikaatiotaitojen tavoitteista: Viittomat ja / tai kuvamerkit puhetta tukevina tai korvaavina kommunikointikeinoina Käyttää kyllä / ei -ilmaisuja Tunnistaa nimetyn esineen asian / esineen Toimii ohjeen mukaan Ymmärtää ajan, paikan tai suunnan käsitteitä 30

31 SOSIAALISET TAIDOT Esimerkkejä sosiaalisten taitojen tavoitteista: Ottaa kontaktia aikuisiin ja luokkakavereihin Noudattaa sääntöjä Oppii hyviä tapoja: kiittämään, tervehtimään ja pyytämään anteeksi. Oppii käyttäytymään ja toimimaan asianmukaisesti esim. bussissa ja kirjastossa Oppii leikkimään ja pelaamaan Oppii rauhoittumista ja hillitsemään haastavaa käyttäytymistään 31

32 PÄIVITTÄISTEN TOIMINTOJEN TAIDOT Esimerkkejä päivittäisten taitojen tavoitteista: Osallistuu pukemiseen ja riisumiseen Yhdistää tarpeen wc-käyntiin Annostelee ruuan Syö lusikalla Osaa kertoa nimensä Tyhjentää roskakorin roskakärryyn 32

33 KOGNITIIVISET TAIDOT Esimerkkejä kognitiivisten taitojen tavoitteista: Etsii äänen perusteella Ennakoi tapahtumia Käyttää apuvälineitä ongelmanratkaisussa Tunnistaa värejä Osallistuu aisteja stimuloivaan toimintaan Lajittelee 33

34 Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen Kodin, päivähoidon ja koulun merkitys oleellinen Arjessa tapahtuvat päivittäiset toistuvat harjoitteet Päivähoidon/koulun kuvaus tulisi aina olla osa kuntoutussuunnitelmaa

35 Pedagoginen kokonaiskuntoutuminen Vapaa-aika erilaiset harrastukset lapselle ja nuorelle Mahdollistavat osallistumisen ikätovereiden tavoin Onnistumisen ilon kokemukset

36 Hyvinvointitoimiala Sivistystoimiala OSKU OSAAMISKESKUS Turkulaista osaamista - Turun HYTO:n lasten ja nuorten kuntoutuksen toimijoiden ja Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen ja keskitetyn palvelun koulujen yli 40 vuoden yhteistyö ja vahva osaaminen -> - Ainutlaatuinen kunnallinen toimijayhteistyöverkosto jo olemassa Osku osaamiskeskus 36

37 Hyvinvointitoimiala Sivistystoimiala OSKU OSAAMISKESKUS - Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen palvelujen organisoiminen yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta turkulaisille ja Turun seutukunnan asukkaille voidaan tarjota nykyistä parempia kuntoutuksellisia palvelukokonaisuuksia Osku osaamiskeskus 37

38 OSKU osaamiskeskus Turku Lääkinn ällinen kuntout us Psykososi aalinen kuntoutus Vammaisp alvelut ja työelämäk untoutus Lastenne urologine n yksikkö Varhais kasvatu s Toisen asteen koulutus Sirkkala backens skola OSKU Perusop etus C.O. Malmin koulu Samppa linnan koulu Mikaelin koulu Luolavu oren koulu Kiinamy llyn koulu Katariin an koulu 38

39 OSKU osaamiskeskuksen tarjoamat palvelut A. Perheiden tuki Perheille tarjotaan yhden luukun periaatteella yksilöllistä, moniammatillista ohjausta ja tukea. A.1 Palvelutarvearviot A.2 Ohjaus- ja tukipalvelut A.3 Kuntoutumispalvelut Osku osaamiskeskus OSKU - osaamiskeskus 39

40 OSKU osaamiskeskuksen tarjoamat palvelut B. Oppijan ja oppimisen tuki Tuetaan turkulaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja arkea omassa ympäristössä tarjoamalla konsultaatiota, koulutusta, ohjausta ja tukea oppijan tuen palveluista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen henkilöstölle, hyvinvointitoimialan työntekijöille sekä lasten ja nuorten huoltajille. B.1 Konsultaatiokäynnit B.2 Arviointi- ja tukijaksot B.3 Nuoren aikuistumisen tuki OSKU - osaamiskeskus Osku osaamiskeskus 40

41 OSKU osaamiskeskuksen tarjoamat palvelut C. Ammattilaisten tuki Muille lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille on tarjolla monenlaista ohjausta, jolla pohditaan keinoja, joilla voidaan tukea kaikkia lapsia ja nuoria selviytymään oppimisessaan ja arjessaan heidän omassa oppimisympäristössään. Tuen avulla etsitään toimintatapoja, joissa ratkaisuja arvioidaan yhteistyössä huoltajien, lapsen ja nuorten, kuntoutus- ja opetushenkilöstön sekä muiden lähityöntekijöiden kanssa. C.1 Konsultaatio ja mentorointi C.2 Koulutus ja työnohjaus C.3 Kehittämis- ja tutkimustyö C.4 Palvelusivusto ja etäkonsultointi OSKU - osaamiskeskus Osku osaamiskeskus

42 Kiitos! Erityisesti rehtori Jorma Kauppila/Katariinan ja Samppalinnan koulut, erit.opettaja Marjo Torikka/Luolavuoren koulu, ELTO Heli Alankoja- Heinonen/Varhaiskasvatus

Kuntoutumispalvelut Lastenneurologinen yksikkö

Kuntoutumispalvelut Lastenneurologinen yksikkö Kuntoutumispalvelut Lastenneurologinen yksikkö Hanna Suhonen-Polvi LT, Ylilääkäri Kuntoutuksen, hallinnon erityispätevyys Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Turun sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Niittyvillan koulun opetussuunnitelma 2012

Niittyvillan koulun opetussuunnitelma 2012 Niittyvillan koulun opetussuunnitelma 2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1 ARVOPERUSTA... 3 2 TOIMINTA-AJATUS... 3 3 OPPIMISYMPÄRISTÖT... 4 4 TUNTIJAKO... 4 5 ESIOPETUS... 5 6 AIHEKOKONAISUUDET... 5 6.1 MOTORISET

Lisätiedot

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen

YLEINEN TUKI KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI. Arviointi henkilökohtaisen KAUHAVAN KOLMIPORTAISEN TUEN OPAS TUEN MUOTO ARVIOINTI Erityisen tuen päätös Tarkistetaan 2. ja 6. luokkien keväällä HOJKS Voimakkaampi tuki Oppimissuunnitelma ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI Arviointi

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.4.2011. Opetussuunnitelman muutos luku 5.3. huolto ja turvallisuuden edistäminen hyväksytty sivistyslautakunnassa 9.6.2014 PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Pöytyän varhaiskasvatus

Pöytyän varhaiskasvatus 1 Pöytyän varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen erityisopetussuunnitelma Pöytyällä 8.4.2013 Rissanen Alli Tilkanen Pirjo-Riitta Lagerbohm Virpi 2 Sisällys 1. PÖYTYÄN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS 2 2. VARHAISERITYISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus

Levottoman ja/tai keskittymättömän. hoitopolku Vantaalla. Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Levottoman ja/tai keskittymättömän lapsen ja nuoren Sosiaali- ja terveydenhuolto/ Kuntoutus Sisällysluettelo: 1. Johdanto ja määritelmä 2 - Tukitoimet alle kouluikäisille lapsille huoneentaulu 3 - Tukitoimet

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA 1 RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA 2 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS Tuulta purjeisiin -projektin vertaistukiryhmän vanhempien arjessa jaksamisesta Inkinen Eija Kallio Eija Opinnäytetyö, Kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot