MUISTIO 1 (6) Elintarvike- ja terveysosasto Tiina Pullola SIKOJEN HYVINVOINTISEMINAARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO 1 (6) 30.1.2012. Elintarvike- ja terveysosasto Tiina Pullola SIKOJEN HYVINVOINTISEMINAARI"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (6) Elintarvike- ja terveysosasto Tiina Pullola SIKOJEN HYVINVOINTISEMINAARI Aika: klo 13:00-16:00 Paikka: Säätytalo, sali 3 1. Seminaarin avaus Ministeri Jari Koskinen totesi avauspuheenvuorossaan, että seminaarin järjestäminen koettiin ministeriössä tarpeelliseksi nyt, kun ehdotus valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta on lausuntokierroksella. Seminaarin tarkoituksena on käydä keskustelua ja kuulla elinkeinon edustajia ja muita sidosryhmiä asetusluonnokseen liittyen. Ministeri painotti eri sidosryhmien kuulemisen tärkeyttä säädösuudistuksen yhteydessä. On otettava huomioon kuluttajien kasvava kiinnostus eläinten hyvinvoinnista ja varmistettava kuluttajan luottamus suomalaiseen elintarvikkeeseen. Huomioon on otettava myös se seikka, että eläinten parempi hoito aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka pitäisi pystyä lisäämään elintarvikkeen hintaan. 2. Asetusehdotuksen esittely Matti Aho maa- ja metsätalousministeriöstä kertoi juuri julkaistusta EU-komission eläinten hyvinvointistrategiasta vuosille Strategian pääkohtina ovat eläinten hyvinvointia mittaavien indikaattoreiden, kuten Welfare Quality -järjestelmän käyttöön ottaminen, eläinten hyvinvointia koskevan puitelain säätäminen EU-tasolla, eläinten käsittelijöiden pätevyysvaatimuksista säätäminen ja eläinten hyvinvointikeskusten verkon perustaminen unioniin. Suomessa on jo näyttöä Eläinten hyvinvointikeskuksen toimivuudesta tällaisena eläinten hyvinvoinnin yhteyspisteenä. Lainsäätäjälle merkityksellistä on EU-puitelain säätäminen, sillä ministeriössä valmistellaan parhaillaan eläinsuojelulain kokonaisuudistusta. Tähän liittyen onkin järjestetty kyselyitä sidosryhmille ja parhaillaan myös kansalaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksiään eläinsuojelulain uudistamistarpeista Otakantaa.finettisivun kautta. Lisäksi on teetetty oikeudellinen ja yhteiskuntatieteellinen selvitys lain uudistamiseen liittyen. Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa tavoitteena on eläinten hyvinvointia koskevan puitelain säätäminen, sen sijaan eläinlajikohtaiset pitovaatimukset säädettäisiin edelleen lakia alemman tasoisella sääntelyllä. Näin ollen nyt valmisteilla oleva sika-asetuksen uudistaminen ei riipu eläinsuojelulain uudistamistyön etenemisestä. Ajankohtaista eläinten hyvinvointiin liittyen on myös Eläinten hyvinvointikeskuksen laatima Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti, joka julkaistaan lähiaikoina. Aho muistutti myös siitä, että tämän vuoden lopulla päättyy EU-direktiiviin perustuva 10 vuoden siirtymäaika emakoiden ja ensikoiden ryhmäkasvatusvaatimukselle. Susanna Ahlström maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli ehdotusta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta. Tärkeimmät muutokset voimassa olevaan asetukseen verrattuna liittyvät luonnonvalon lisäämiseen sikaloissa, pesäntekomateriaalin antamiseen, sairaskarsinoihin, lattiarakenteisiin ja vähimmäistilavaatimuksiin. Ehdotuksen mukaan kaikissa sikalan osastoissa olisi oltava luonnonvaloa ja vaatimuksen siirtymäaika olisi 3 vuotta. Porsivalle emakolle ja ensikolle olisi annettava viikkoa ennen oletettua porsimisajankohtaa pesäntekomateriaalia pesäntekokäyttäytymistä varten riippumatta siitä, millainen lietelantajärjestelmä sikalassa on. Sairaskarsinatilaa olisi oltava vähintään 5 % sikalan kokonaiseläinmäärän tilantarpeesta, siirtymäaikaa tämän osalta olisi 3 vuotta. Lattiarakenteiden osalta määritettäisiin vähimmäispinta-ala kiinteäpohjaiselle tai viemäröidylle lattialle, vaatimus koskisi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh. (09) faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn (09) fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 2 (6) kaikkia sikaryhmiä. Siirtymäajaksi ehdotetaan 15 vuotta lattiarakenteiden osalta. Vieroitettujen porsaiden, kasvatus- ja lihasikojen tilavaatimuksia suurennettaisiin, siirtymäaika näille olisi 3 vuotta. Tiineiden emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinoissa uutena vaatimuksena ehdotetaan, että esteettömään lattia-alaan ei laskettaisi ruokinta- tai makuuhäkkien alla olevaa lattia-alaa. Siirtymäaika näiden osalta olisi 15 vuotta. Kaikissa ryhmäkarsinoissa ei ole ruokinta- tai makuuhäkkejä, joten näiden osalta nykyiset pinta-alavaatimukset eivät muuttuisi. Kaikki ehdotetut siirtymäajat koskisivat toiminnassa olevia sikaloita, sen sijaan rakennettavien sikaloiden tulisi täyttää vaatimukset heti asetuksen tultua voimaan. Keskustelussa tuottajien edustaja toi esiin, että ehdotuksessa esitetyt painorajat lihasikojen karsinoiden pinta-alavaatimuksille eivät vastaisi tuotantokäytäntöä. Emakoille annettavan pesäntekomateriaalin pelättiin tukkivan lietelantajärjestelmiä. Keskusteltiin myös porsimishäkkien käytöstä ja tarpeellisuudesta. Porsimishäkkejä käytetään estämään porsaiden jäämistä emakon alle. Tuotiin esiin, että Euroopan elintarviketurvallisuusviraston julkaisemassa teknisessä raportissa on suositeltu vapaaseen porsitukseen siirtymistä. Vapaa porsitus vaatii enemmän tilaa kuin karsina, jossa on porsimishäkki. Vapaassa porsimisessa myös eläinten hoitokäytännöt ovat erilaisia kuin porsimishäkkiä käytettäessä. 3. Tutkijoiden puheenvuorot Anna Valros Helsingin yliopistosta kommentoi asetusehdotusta sikojen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sairaskarsinoiden olemassaolo on erittäin tärkeää sikalassa. Sairaskarsina mahdollistaa sian sairaskäyttäytymisen, johon liittyy mm. nukkuminen ja halu olla erillään muista lajitovereista. Valros toivoi, että asetuksessa tarkennettaisiin vielä sairaskarsinan olosuhdevaatimuksia. Valon ja luonnonvalon osalta Valros toi esiin, että selkeä vuorokausirytmi ja yön ja päivän ero on sialle tärkeää, se parantaa kasvua, edistää lepoa ja vähentää tappeluita. Pelkkä luonnonvalo ei ole riittävää sian hyvinvoinnin kannalta Suomessa. Valros esitti, että vaadittavan ikkunapinta-alan suuruus olisi tärkeää määritellä asetuksessa jotta valon saanti olisi riittävää. Kiinteän lattian osuuden kasvattamista Valros piti myös erittäin perusteltuna, koska se mahdollistaa paremmin tonkimismateriaalin käytön karsinassa. Tonkimismateriaalin tärkeys sian hyvinvoinnille on kiistattomasti todettu kaikissa tuotantovaiheissa. Sen on todettu vähentävän hännänpurentaa ja aggressiivisuutta, sekä edistävän sian syömistä ja kasvua. Lannanpoisto olisi suunniteltava niin, että lietelantajärjestelmässäkin voitaisiin käyttää tonkimismateriaalia. Emakoilla tonkimismateriaalin käyttö edistää jalkaterveyttä, joka puolestaan parantaa porsastuotosta. Ehdotettua siirtymäaikaa Valros piti pitkänä ajatellen sitä, kuinka keskeisestä hyvinvointiseikasta asiassa on kysymys. Emakoiden ja ensikoiden tilavaatimuksiin ehdotettua vaatimusta Valros piti tärkeänä parannuksena, emakot tarvitsevat tilaa jotta ne liikkuisivat käytännössä. Kasvavien sikojen tilavaatimuksista Valros totesi, että ehdotetut muutokset ovat kohtuullisia mutta tarpeellisia, monessa sikalassa ylitetään jo nyt lainsäädännön tilavaatimukset koska se on koettu tarpeelliseksi. Pesäntekomateriaalin antamista kaikille emakoille ja ensikoille Valros piti myös ehdottoman tärkeänä emakoiden pesäntekokäyttäytymisen mahdollistamiseksi. Yhteenvetona Valros totesi, että ehdotetut muutokset ovat hyvin keskeisiä sikojen hyvinvoinnin kannalta ja ne pitäisi saada voimaan mahdollisimman pikaisella aikataululla. Muutosehdotukset ovat todistetusti sikojen hyvinvointia parantavia. Timo Karhula MTT taloustutkimuksesta kertoi muutosehdotusten taloudellisista vaikutuksista tehdystä selvityksestä. Karhula toi esiin, että ehdotetut muutokset nostaisivat tuotantokustannuksia ja toisaalta lisäisivät hyvinvoinnin kautta tuotantoa. Selvityksen tekemistä haittasi tiedon puute siitä, millaisia sikalat ovat rakenteiltaan Suomessa tällä hetkellä. Asian selvittämiseksi tehtiin kysely noin 500

3 3 (6) sikatilalle vuonna Selvitykseen osallistuneista yhdistelmä-, porsas- ja lihasikaloista noin puolet täyttävät jo nyt ehdotetut tilavaatimukset. 76 %:lla kyselyyn vastanneista tiloista annetaan kaikille porsiville jo nyt pesäntekomateriaalia. Samoin 76 %:lla kyselyyn vastanneista tiloista sikalan jokaiseen osastoon tulee luonnonvaloa. Selvityksessä oli mukana myös sikaloita, joissa ei ole lainkaan ikkunoita. Selvityksessä laskettiin muutosehdotusten aiheuttamat kustannukset kyselyyn vastanneille tiloille ja näitä tuloksia hyödyntäen arvioitiin aiheutuvat kustannukset kaikille Suomen sikatiloille. Arvioitu kokonaiskustannus olisi noin 7,8 miljoonaa euroa vuodessa. Laskennallinen nettokustannus, kun huomioidaan tuotosparannukset, olisi noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaisi 3 snt/kg lisätuotantokustannusta. Tilatasolla kustannus tarkoittaisi keskimäärin 3251 euroa vuodessa joka tarkoittaisi noin 10 % heikennystä vuosittaiseen maataloustuloon. Eniten kustannuksia aiheutuisi kiinteän lattian osuuden lisääminen, 52 % kustannuksista. Rakennuksen ikä vaikuttaisi merkittävästi kustannuksiin; yli 10 vuotta sitten rakennetuissa tai peruskorjatuissa on uudempia sikaloita selvästi enemmän muutostarpeita. Valtaosa tuotannosta tapahtuu kuitenkin alle 10 vuoden sisällä rakennetuissa tai perusparannetuissa sikaloissa. Siirtymäajoilla mahdollistettaisiin nykyisten sikalarakennusten käyttämisen joko osittain tai kokonaan loppuun. Siirtymäaika myös viivästyttää sikalarakennuksiin sitoutuvan lisäpääoman ja työn tarvetta ja niiden kustannuksia. Johtopäätöksinä Karhula totesi, että ehdotus edellyttäisi muutoksia noin puolella Suomen sikatiloilla ja muutosten tarve vaihtelisi suuresti tilalta toiselle. Lisäkustannus tarkoittaisi tuotantokustannusten nousua 1-4 snt/kg sianlihaa, tai 1 /suomalainen, mutta noin euroa sikatilaa kohden. Pitkä siirtymäaika ja kustannusten riittävä korvaus sikatiloille on perusteltua sekä sikatilojen talouden että heikon kannattavuuskehityksen takia. Keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen, miten selvityksessä arvioitiin tuotannon parantumista muutosten myötä. Tarkennettiin, että tuotannon lisääntymistä on arvioitu kuolleisuuden alentumisen kautta. Tuotiin esiin epäilys siitä, ettei kyselytutkimus kertoisi koko kuvaa maan sikataloudesta. Lisäksi pyydettiin ottamaan huomion se seikka, että jos vaaditut sikalarakenteet poikkeavat muualla Euroopassa käytetyistä rakenteista, aiheutuu tästä myös kustannuksia suomalaiselle sikataloudelle. 4. Kommenttipuheenvuorot Tuottajat: Martin Ylikännö, Suomen sikayrittäjät ry. Ylikännö painotti, että tuottajat ovat kiinnostuneita sikojen hyvinvoinnista, sillä eläinten hyvinvointi ja kasvu vaikuttavat suoraan tuottajien tuloihin. Ylikännö toi esiin elinkeinon vapaaehtoiset toimet eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi: Welfare Quality -järjestelmän pilotointi, Sikavan uudistukset, terveydenhuoltolomakkeen uusiminen ja tuottajille järjestetyt laajat koulutuskierrokset. Vuosi sitten sikojen hyvinvointikoulutuksiin osallistui noin 1500 tuottajaa, ja nyt syksyllä 1250 tuottajaa. Alan kannattavuus viimeisen 10 vuoden aikana on ollut varsin heikkoa, ala on ollut kannattavaa vain yhtenä vuotena kymmenestä. Ylikännön mukaan taloudellisesta selvityksestä ilmenevä, ehdotettujen muutosten aiheuttama 14 % vähennys tilojen käyttökatteeseen on järkyttävän suuri. Hän toi esiin huolen Suomen sikatalouden näivettymisestä jos sikojen pitoa koskevia vaatimuksia kiristetään liikaa. Ylikännön mukaan taloudellisessa selvityksessä ei ole otettu huomioon kaikkia muutosten aiheuttamia yksityiskohtia, kuten lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat eurooppalaisista standardeista poikkeavien sikalarakenteiden vaatimisesta. Ylikännön mukaan ei ole liioin todisteita siitä, että kuluttajat olisivat valmiita maksamaan hy-

4 4 (6) vinvointiparannuksista aiheutuvat lisäkustannukset tuotteiden hinnassa. Lisäksi suomalaisen sianlihan on kilpailtava tuontilihan kanssa. Suomalainen sianliha on edullista eurooppalaisessa mittakaavassa. Taannoisessa WQ tutkimuksessa Suomen sikojen hyvinvointi oli kuitenkin parempi kuin muissa eurooppalaisissa vertailumaissa. Ylikännö toivoi lisäarvoa tuotannolle vapaaehtoisista hyvinvointia edistävistä tuotantomenetelmistä, mutta luomun lisäksi pitäisi olla muitakin vaihtoehtoja. Koko tuotannon erikoistaminen tässä suhteessa on vaikeaa. Ylikännö esitti pitkiä siirtymäaikoja ehdotetuille muutoksille, 15 vuoden sijaan jopa 20 vuotta olisi tarpeen toiminnassa oleville sikaloille. Lisäksi Ylikännö kiinnitti huomiota lihasioille ehdotettuun tilavaatimukseen; hänen mukaansa 1,2 neliötä per 110 kg tarkoittaisi sitä, että lihasikojen kokoa pitäisi vähentää % tai ottaa yksi sika pois 10 sian karsinasta. Ylikännö vaati myös kotimaisen sianlihan käyttämistä julkisissa ruokailuissa, jos julkinen valta asettaa EU:n minimitasosta poikkeavia vaatimuksia sikojen pidolle. Lisäksi hän kiinnitti huomiota siihen, että Suomen pitäisi luoda painetta myös EU:hun päin sikojen hyvinvoinnin parantamiseksi EUlainsäädännössä. Tärkeää olisi myös se, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat yhtälailla lähestyvää emakoiden ryhmäkasvatusvaatimusta. Kuluttajat: Annikka Marniemi, Kuluttajaliitto Marniemi kiitti eläinsuojelujärjestöjä sikojen hyvinvointiasioiden esille pitämisestä. Marniemi toi esiin kohuvideoiden jälkeisen viranomaiskommentoinnin, jossa asioiden todettiin olevan lainmukaisia useimmilla tiloilla. Tämä on tullut kuluttajille yllätyksenä. Marniemi piti ehdotuksiin liittyviä siirtymäaikoja kohtuuttoman pitkinä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Toisaalta kuluttajat haluavat ostaa suomalaista sianlihaa, joten tuotanto olisi pidettävä Suomessa. Marniemen mukaan hyvinvointiparannuksista aiheutuvaa laskua ei voida sälyttää yksin kuluttajien maksettavaksi, vaan kaikkien ketjun osapuolten olisi osallistuttava kustannuksiin. Marniemi kiinnitti huomiota porsimishäkkien sallimiseen jatkossakin ja toivoi, että Suomi voisi olla asiassa edelläkävijä Ruotsin tavoin. Marniemi toi esiin kuluttajien epäloogisen käyttäytymisen: eläinten hyvinvoinnin parantaminen ei välttämättä näy kulutusvalinnoissa. Luomu- ja lähiruokatuotannon suosioon hän näki yhtenä syynä myös eläinten hyvinvoinnin. Marniemi peräänkuulutti kuluttajien informointia, kuluttajien tulisi saada puolueetonta tietoa kotieläintuotannosta, tällä hetkellä nekään kuluttajat, jotka olisivat valmiita maksamaan eläinten hyvinvoinnista, eivät saa kaipaamaansa tietoa. Hän toivoi myös, etteivät hyvinvoivista eläimistä peräisin olevat tuotteet voi olla vain varakkaiden oikeus, kaikilla tulisi olla mahdollisuus ostaa tällaisia tuotteita. Kuluttajan on kuitenkin ymmärrettävä vastuunsa osana tuotantoketjua. Keskustelussa tarkennettiin, ettei WQ-tutkimusta ole tehty kaikissa Euroopan maissa, vaan mukana oli Suomen lisäksi tiloja Saksasta, Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Espanjasta. Toivottiin lihateollisuudelta enemmän tiedotusta, tieto lihateollisuuden vuoden alusta lähtien vaatimasta kivunlievityksestä kastraation yhteydessä ei ole saavuttanut kuluttajia. Tuotiin esiin, ettei media ole kovin kiinnostunut eläinten hyvinvointiin liittyvistä positiivisista uutisista. Esitettiin, että keskimääräisen kuluttajan tietämys sikojen pidosta perustuu siihen, mitä kohuvideoilla on näytetty. Jotta oikeaa tietoa sikojen pidosta saataisiin suuren yleisölle, tarvittaisiin laajoja mainoskampanjoita ja tiedotusta. Lisäksi ehdotettiin, että lyhyemmät siirtymäajat voisivat nopeuttaa ongelmatilojen poistumista tuotannosta. Tästä on esimerkkejä nautapuolelta. Vastakommenttina tuotiin esiin, että pitkät siirtymäajat olisivat tarpeen hyvinkin hoidetuilla tiloilla.

5 5 (6) Lihateollisuus: Pirjo Kortesniemi Pirjo Kortesniemi esitti eläinten hyvinvoinnin jakautumista tiloille; osalla tiloista eläinten hyvinvointi on keskivertoa paremmin ja osalla taas keskivertoa huonommalla tasolla. Sekä viranomaistoimia että elinkeinon toimia tarvitaan, jotta hyvinvointia voidaan kokonaisuudessaan parantaa. Kortesniemi esitteli hyvinvoinnin indikaattorien ideaa ja totesi että elinkeino on ottanut hyvinvoinnin indikaattorit osaksi terveydenhuollon rutiineja ja elinkeinon seurantaa. Lisäksi sikaterveydenhuoltoa ja sen seurantaa on kehitetty ja terveydenhuollon kansalliseen tasoon on kehitetty vastuullisen tuotannon rajaarvot, joiden kautta päästään jatkossa puuttumaan ongelmatilojen toimintaan. Eläinlääkäreille ja tuottajille on järjestetty koulutusta ja terveydenhuoltokäyntien auditoinnin suunnittelu on aloitettu. Vuonna 2012 työtä jatketaan edelleen analysoimalla viime vuonna tehtyjen terveydenhuoltokäyntien tuloksia, raportoimalla vastuullisen tuotannon raja-arvot vuodelta 2011, ongelmatilat otetaan korjaavien toimenpiteiden piiriin, koulutusta jatketaan ja auditointia kehitetään. Kortesniemi totesi vielä, että vuoden 2012 alusta lähtien kaikki sikateurastamot ovat tosiaan vaatineet kivunlievityksen käyttämistä porsaiden kastraation yhteydessä. Keskusteltiin porsaiden kastraatiosta. Matti Aho kertoi Belgian puheenjohtajuuskaudellaan käynnistämästä yhteistyöhankkeesta, jonka puitteissa pyritään lopettamaan porsaiden kirurginen kastraatio vapaaehtoisin toimin vuoteen 2018 mennessä. Keskusteltiin immunologisesta kastraatiosta eli markkinoilla olevasta kastraatiorokotteesta, joka annetaan kahdesti lihasikavaiheessa ja joka estää kivesten kasvamisen. Keskusteltiin kuluttajien suhtautumisesta kastraatiorokotteen käyttöön. Tuotiin esiin, että elinkeino on ollut huolissaan kuluttajien suhtautumisesta kastraatiorokotusten käyttöön lihantuotannossa. Todettiin, että Suomessa asiaa tutkitaan parhaillaan. Lisäksi keskusteltiin rokotteen kustannuksista ja siitä, lisääntyykö lihasian kasvu rokotteen myötä vai ei. Tuotiin esiin, että kastraatiorokotteen epäonnistumisprosentti on noin prosentin luokkaa, joka on saman verran kuin kirurgisen kastraation epäonnistumisprosentti. Toisaalta todettiin, että teurastamon linjastot on suunniteltu kastroitujen sikojen käsittelyyn, jolloin rokotetut siat aiheuttavat lisätyötä linjastossa. Eläinsuojelujärjestöt: Kati Pulli, Animalia ja Helinä Ylisirniö, SEY Kati Pulli toi esiin, että ministeriön nettisivuilta lausuntopyynnön ohesta löytyy Sikalaselvitys, jossa on vertailtu sikalarakentamista Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pullin mukaan selvitys osoittaa, että Suomi ei ole erityisen edistyksellinen sikojen pitoa koskevien säännösten osalta. Pulli toi esiin, että kuluttajille normaali sikojen pito on usein vierasta ja kehotti elinkeinoa tiedottamaan eläinten oloista todenmukaisesti. Kommentteina asetusehdotukseen Pulli painotti emakoiden tilavaatimusten lisäämistä ja toi esiin, että Euroopan elintarviketurvallisuusviraston teknisessä raportissa emakoille suositellaan suurempaa tilaa kuin mitä nyt on ehdotettu. Pullin mukaan siirtymäaikojen tulisi olla 10 vuotta ehdotetun 15 vuoden sijaan. Lisäksi hän toivoi, että porsimishäkit kiellettäisiin asetuksessa. Ruotsissa porsimishäkkien käyttö on kielletty muutoin kuin eläinlääketieteellisistä syistä. Pulli toivoi myös, että elinkeino pyrkisi edistämään muutosten käyttöön ottamista jo ennen siirtymäaikojen loppumista. Pulli toi esiin, että eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoita olisi hyödynnettävä jo sikalan rakennussuunnittelussa, jotta eläinten tarpeet voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon jo ennen rakentamista. Helinä Ylisirniö painotti kuivikkeiden ja virikkeiden tärkeyttä sikojen hyvinvoinnille ja toivoi asetukseen lisäyksiä näiden suhteen. Ylisirniö toivoi, että asianmukaisen kivunlievityksen käyttö kastraation yhteydessä säädettäisiin pakolliseksi. Lisäksi hän esitti, että sikaloiden ilmanlaadulle tulisi asettaa raja-arvot ja että sioilla tulisi olla lämmönsäätelymahdollisuus joko sikasuihkujen tai mutakylpyjen avulla. Ylisirniö toivoi myös palovaroittimien ja hälytysjärjestelmien säätämistä pakolliseksi samoin kuin riittävien varajärjestelmien vaatimista tiloilta.

6 6 (6) 5. Keskustelua Keskusteltiin Tanskan ja Ruotsin sikatalouden eroista Suomeen verrattuna. Tuotiin esiin, että Ruotsissa sianlihantuotanto on vähentynyt ja lihaa tuodaan sinne muun muassa Tanskasta. Todettiin, että jatkossa suomalaisesta lihaketjusta saadaan nykyistä enemmän faktatietoa, jota voidaan hyödyntää myös tiedotuksessa. 6. Tilaisuuden yhteenveto ja seminaarin päättäminen Matti Aho ja ministeri Koskinen kiittivät osallistujia hyvästä keskustelusta ja totesivat, että esiin tulleet huomiot pyritään ottamaan huomioon asetuksen jatkovalmistelussa.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aloituskokous 29.11.2011 Tiina Pullola MMM Elintarvike- ja terveysosasto Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö 1 Neuvottelukunnan tehtävät

Lisätiedot

Sikojen suojelua koskeviin vaatimuksiin suunniteltujen muutosten taloudellinen merkitys alkutuotannossa

Sikojen suojelua koskeviin vaatimuksiin suunniteltujen muutosten taloudellinen merkitys alkutuotannossa Sikojen suojelua koskeviin vaatimuksiin suunniteltujen muutosten taloudellinen merkitys alkutuotannossa Jarkko Niemi ja Timo Karhula MTT taloustutkimus Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous

Lisätiedot

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä Alustus: Laatujärjestelmä pohjautuu sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmään SIKAVAAN, johon kuuluu yli 97 % suomalaisesta sianliha tuotannosta. Sitä ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys ETT

Lisätiedot

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012 Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla Sikatilojen työnantajaosaaminen 13.12.2012 Hämeenlinna Outi Hälli ELT, Tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECPHM

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot

Toimenpiteet sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi

Toimenpiteet sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi Toimenpiteet sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi Vastuullisuus lihaketjussa Helsinki 29.11.2010 P. Kortesniemi Hyvinvoinnin edistäminen? 1. Ongelmatiloihin puuttuminen 2.Hyvinvoinnin arviointi ensin; toimenpiteiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PL Valtioneuvosto

Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PL Valtioneuvosto 1 Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTO Elintarvike- ja terveysosasto PL 30 00023 Valtioneuvosto 3.2.2012 Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta Elintarviketeollisuusliitto

Lisätiedot

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu)

YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) LIITE 1 Maa- ja metsätalousministeriö MUISTIO 21.11.2011 YHTEENVETO HALLITUKSEN TOIMISTA ELÄINSUOJELUN EDISTÄMISEKSI (päivitetty 27.9.2010 muistion pohjalta, päivitetyt kohdat alleviivattu) 1. Mitä on

Lisätiedot

Sika- ja siipikarjatutkimus uudistuu. Kirsi Partanen

Sika- ja siipikarjatutkimus uudistuu. Kirsi Partanen Sika- ja siipikarjatutkimus uudistuu Kirsi Partanen Tarve uudistua Monitieteinen lähestymistapa Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti Toimintaympäristön muutos Budjettirahoituksen supistuminen Omista

Lisätiedot

Elinkeinon toimenpiteet sikojen hyvinvoinnin todentamisessa

Elinkeinon toimenpiteet sikojen hyvinvoinnin todentamisessa Elinkeinon toimenpiteet sikojen hyvinvoinnin todentamisessa 15.4.2010 P. Kortesniemi Pirjo Kortesniemi ETT ry 15.4.2010 Yhdistyksen toiminta-ajatus Yhdistys edistää tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Lihantuotanto SIANLIHA

Lihantuotanto SIANLIHA Hyvinvointi Tuotantoympäristö Rehut ja ruokinta Lihaketjun toimet Welfare Quality Kuljetukset Lihantuotanto SIANLIHA Mitä hyvinvointi on? Hyvinvointi on eläimen kokemus sen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta.

Lisätiedot

Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012

Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012 Sikaloiden siirtymäkauden vaatimukset 2013 Ikaalinen 12.10.2012 Taina Mikkonen Evira Eläinten terveys ja - hyvinvointiyksikkö Sikaloiden pitoa koskevat siirtymäajat Sikojen pitämistä koskevassa maa- ja

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015- Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh ,

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh , LUOLUOL 241606 1 (5) 26.9.2017 MMM032:00/2017 1568/01.01./2017 Jakelussa mainitut NIMEÄMISPYYNTÖ, ELINTARVIKEMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖÄ VALMISTELEVA TYÖ- RYHMÄ Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään nimeämään

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 224375 1(2) mmm.fi 18.10.2016 1620/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HY- VINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA

Lisätiedot

Strategian perusteet

Strategian perusteet Strategian perusteet Visio Suomessa tuotetaan kannattavasti kysyntää vastaava määrä puhdasta ja turvallista, kuluttajien arvostamaa sianlihaa eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta kestävillä tuotantotavoilla.

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Eläinten hyvinvointikorvaus EHK 1 vuosi 1.5.2015-31.12.2016 (poikkeus) Maksatusta vuodelle 2016 haetaan kevään tukihaun

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020 Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2020 Uusi Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat

Eläinten hyvinvointikorvaus siat Eläinten hyvinvointikorvaus siat 19.1.2017 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.1.2017 31.12.2017 väliseksi ajaksi Haku 11.1.2017 31.1.2017 Sitoumusta haetaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt odotettavissa yhteiskunnallinen keskustelu

Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt odotettavissa yhteiskunnallinen keskustelu Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt odotettavissa yhteiskunnallinen keskustelu Asiantuntija, ELT Leena Suojala, Maatalouslinja leena.suojala@mtk.fi Eläinsuojelulain uudistaminen käynnistynyt syksyllä

Lisätiedot

Miten yhdistää ruoantuotanto ja eläinten hyvinvointi? Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Luonnonvarakeskus Luke

Miten yhdistää ruoantuotanto ja eläinten hyvinvointi? Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Luonnonvarakeskus Luke Miten yhdistää ruoantuotanto ja eläinten hyvinvointi? Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Luonnonvarakeskus Luke Satu Raussi, FT, johtava asiantuntija Tiina Kauppinen, FT, erityisasiantuntija www.eläintieto.fi

Lisätiedot

Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke

Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Toteuttajat LTK ja ETT, rahoittajina Atria, HKRuokatalo, Snellman ja Saarioinen MMM Laatuketju-rahoitus Projektipäällikkö Kati Kastinen, LTK Hankeaika

Lisätiedot

Hyvä Suomalainen Sikala 2010-2013. Tuloksia suomalaisten sikaloiden Welfare Quality -mittauksista 2010-2013 Camilla Munsterhjelm, Helsingin Yliopisto

Hyvä Suomalainen Sikala 2010-2013. Tuloksia suomalaisten sikaloiden Welfare Quality -mittauksista 2010-2013 Camilla Munsterhjelm, Helsingin Yliopisto Hyvä Suomalainen Sikala 2010-2013 Tuloksia suomalaisten sikaloiden Welfare Quality -mittauksista 2010-2013 Camilla Munsterhjelm, Helsingin Yliopisto Mikä WQ?? Kansainvälisen tutkijaverkoston kehittämä

Lisätiedot

Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta 3.11.15

Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta 3.11.15 Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta Taustaa Laatuvastuu-merkitty liha on tuotettu tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS SIOILLE 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lähde: Mavi, MMM Huhtikuu 2015 Yleistä eläinten hyvinvointikorvauksesta Kaikki vanhat sitoumukset päättyvät 30.4.2015 Mahdollista tehdä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Toteuttajat

Lisätiedot

LIITE 1. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Elintarvike- ja terveysosasto EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SIKOJEN SUOJELUSTA

LIITE 1. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Elintarvike- ja terveysosasto EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SIKOJEN SUOJELUSTA 1 LIITE 1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MUISTIO Elintarvike- ja terveysosasto 15.11.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SIKOJEN SUOJELUSTA 1. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Sikojen suojelusta ehdotetaan

Lisätiedot

SEYn lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta

SEYn lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta 2.2.2012 12.57 SEYn lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Dnro 2540/12/2011

Lisätiedot

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Tiedotustilaisuus Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola ja ylitarkastaja Minna Ruotsalo Maa- ja metsätalousministeriö Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen ELÄINSUOJELULAIN PÖYTÄKIRJA 13 1 (4) KOKONAISUUDISTUS 17.7.2015 Ohjausryhmä ELÄINSUOJELULAIN KOKONAISUUDISTUSTA VALMISTELEVAN OHJAUSRYHMÄN 13. KOKOUS Aika 15.6.2015 klo 11:00-13:00 Paikka MMM, Hallituskatu

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1

Lisätiedot

Lihatilan tuotantoratkaisut ja riskien hallinta

Lihatilan tuotantoratkaisut ja riskien hallinta Lihatilan tuotantoratkaisut ja riskien hallinta Jarkko Niemi MTT taloustutkimus Asiana pihvi-seminaari 11.10.2012 Tampere Esityksen sisältö Tilatason taloustutkimuksia MTT:ssä Esimerkkinä tuloksia sikahankkeista

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS 2017 SIKA 20.1.2017 Sanna Lempiäinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Lähde: Mavi, MMM Valvontojen tuloksia vuodelta 2016 Maaseutuviraston satunnais-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. sikojen suojelusta

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. sikojen suojelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2012 629/2012 Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Eläinten hyvinvoinnin tuki

Eläinten hyvinvoinnin tuki Eläinten hyvinvoinnin tuki Tukikoulutus joulukuussa 2007 Maija Kyrö Mavi / Maaseutuelinkeino-osasto Sivu 1 28.11.2007 Uusi tukimuoto vuodelle 2008 Eläinten hyvinvoinnin tuki eli eläinten hyvinvointituki

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointi osana lihateollisuuden toimintaa. 3.12.2010 Olli Paakkala LSO Foods Oy

Eläinten hyvinvointi osana lihateollisuuden toimintaa. 3.12.2010 Olli Paakkala LSO Foods Oy Eläinten hyvinvointi osana lihateollisuuden toimintaa 3.12.2010 Olli Paakkala LSO Foods Oy Eläimen viisi vapautta 1. Vapaus janosta ja nälästä Eläimen saatavilla pitää olla raikasta vettä ja ravitsemuksellisesti

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointi - mistä oikein puhutaan?

Eläinten hyvinvointi - mistä oikein puhutaan? Eläinten hyvinvointi - mistä oikein puhutaan? Anna Valros Eläinten hyvinvointitieteen professori Eläinlääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä

Lisätiedot

Welfare Quality. Miten hyvinvointia mitataan. Pirjo Kortesniemi 8.6.2010

Welfare Quality. Miten hyvinvointia mitataan. Pirjo Kortesniemi 8.6.2010 Welfare Quality Miten hyvinvointia mitataan Pirjo Kortesniemi 8.6.2010 Hyvinvointi huono-olo - Hyvinvointi+ hyväolo Ympäristön haasteet kasvaa + sopeutuminen - Mikrobit -virulenssi, -infektiopaine -fysiologiset;

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella

Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Eläinten hyvinvointikorvaus ja tukiehdot sikapuolella Arja Nuutinen Tukihakukoulutus 2017 6.4.2017 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden tukihallinto- ja valvontaryhmä 1 Pohjois-Savon ELY -keskus, Maatalouden

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht.

Aluehallintovirasto. Tilatunnus. emakoita karjuja porsaita <10 vk kasvatus-/lihasikoja muita yht. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKALA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien,

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi

Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere. 1.10.2014 Sari Niemi, Valvontaosasto, Mavi Eläinten hyvinvointiseminaari 30.9. 1.10.2014 Tampere 1 Eläinten hyvinvoinnin tuen toimenpiteet 2008-2013 Valvonnan tuloksia 2 SIAT Tuen maksun perusteena oleva eläinmäärä Sikojen hylkäyssyyt valvonnassa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 233673 1(2) mmm.fi 25.4.2017 872/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut A LAUSUNTOPYYNTÖ 248230 1 (2) Ämmm.n 31.1.2018 232/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira

Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa. Maria Rönnqvist, Evira Salmonellan esiintyminen suomalaisessa sianrehussa Maria Rönnqvist, Evira Esityksen aiheita Riskinarviointi sianrehun salmonellariskistä Salmonella taudinaiheuttajana Salmonella sianlihan tuotannossa Salmonellan

Lisätiedot

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012. Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet

ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012. Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUKI 2012 Toimenpiteet Muutokset Säädökset ja ohjeet 1 Yleistä EHT-tuen hakemisesta 2012 Ohjelman tavoitteena on saada mukaan 7 500 tilaa. Lisäystarve noin 2 500 tilaa. Hyvinvointitukea

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus

Eläinten hyvinvointikorvaus Siat. Henna Säävälä/ ELY-keskus Eläinten hyvinvointikorvaus Siat Henna Säävälä/ ELY-keskus 27.4.2015 Eläinten hyvinvointikorvaus Hyvinvointituki muuttuu hyvinvointikorvaukseksi Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea nauta- ja sikatilojen

Lisätiedot

Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa?

Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa? Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa? Timo Karhula ja Jarkko Niemi MTT Taloustutkimus Johdanto Luomulihan tuotanto on Suomessa vähäistä Noin prosentti kaikesta tuotetusta lihasta, luomukalkkunaa vain

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 14/EEO/2002 Päivämäärä Dnro 7.11.2002 301/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2003 - toistaiseksi Kumoaa Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Lisätiedot

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Eläinsuojelulain kokonaisuudistus - tilannekatsaus Tiedotustilaisuus eläinten hyvinvointiasioista Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola Maa- ja metsätalousministeriö Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa Eduskunnan Suurelle valiokunnalle Lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittaminen Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kunnioittavasti eduskunnan Suurelle valiokunnalle oheisen muistion Suomen lannoitteiden

Lisätiedot

HANKE: Maito- ja lihaketjun jäljitettävyys -järjestelmät avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto

HANKE: Maito- ja lihaketjun jäljitettävyys -järjestelmät avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto HANKE: Maito- ja lihaketjun jäljitettävyys -järjestelmät avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto Mavi/MMM:n Ruokaketjuhankkeisiin kuuluva kaksivuotinen hanke 2015-2016 Rahoituksen suuruus 260

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella 184 Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille ylitarkastaja Helena Hepola Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 42/05. Voimaantulo- ja voimassaoloaika toistaiseksi

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 42/05. Voimaantulo- ja voimassaoloaika toistaiseksi MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 42/05 Pvm Dnro 2.11.2005 2147/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 2.11.2005 - toistaiseksi Kumoaa MMM:n asetuksen 100/01 liitteen 4, MMM-RMO C1.2.3, Kotieläinrakennukset

Lisätiedot

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu 1 Asiakasvaatimukset Kuluttaja ratkaisee Kuluttajan päätös perustuu tuotteen laatuun Uuden sukupolven tuotteessa koko

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Sikaterveydenhuolto ja Sikava

Sikaterveydenhuolto ja Sikava Sikaterveydenhuolto ja Sikava Tuloksia Sikavasta, terveydenhuoltokäyntien auditoinneista 2015 ja auditointikyselystä Olli Ruoho, ETT ry Sari Hintikka, ETT ry/sikava Sikava -Sikaloiden terveysluokitusrekisteri,

Lisätiedot

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011

L mmm.fi. Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt-työryhmän linjausmuistio 31. 12.2011 L mmm.fi SIEMEN- JA TAIMITUOTANNON TOJMIALAJÄRJESTELYT-TYÖRYFIMÄN HNJAUKSET Siemen-ja taimituotaimon toimialajärjestelyt

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ 223642 1 (2) Ämmm.R 10.10.2016 1580/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

Sikatalous Ontariossa: Nykykäytännöt ja tulevaisuus

Sikatalous Ontariossa: Nykykäytännöt ja tulevaisuus Sikatalous Ontariossa: Nykykäytännöt ja tulevaisuus Kathy Zurbrigg Veterinary Science and Policy Unit Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (OMAFRA) CANADA Missä on Ontario? Mistä kanadalaiset

Lisätiedot

Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Sami Kilpeläinen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry)

Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Sami Kilpeläinen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry) Pöytäkirja Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous 28, 3/2015 Aika 12.5.2015, klo 10:15 12:15 Paikka Jakelu MMM, Mariankatu 23, Helsinki, kokoushuone Kartano (2. krs) Tuotantoeläinten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous 26, 1/2015

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous 26, 1/2015 Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous 26, 1/2015 PÖYTÄKIRJA Aika 3.2.2015, klo 10:15 12:15 Paikka Jakelu MMM, Mariankatu 23, Helsinki, kokoushuone Kartano (2. krs) Tuotantoeläinten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Luomusika esiselvitys luomusiantuotannon aktivoimiseksi

Luomusika esiselvitys luomusiantuotannon aktivoimiseksi Luomusika2020 - esiselvitys luomusiantuotannon aktivoimiseksi 7.6.2017 Luomulihan arvoketjupalaveri Kati Kastinen, ProAgria Liha Osaamiskeskus Taustaa 1) Luomusikatiloille tehdyn kyselyn tuloksista syötteitä

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 is m m m.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 234435 1(2) 24.4.2017 849/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POIKKEUK SELLISESTA MUKAUTUSTUESTA JA SEN LISÄTUESTA MAIDONTUOTTAJILLE

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista

Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista Ajankohtaista tuotantoeläinten eläinsuojelusta, luomukasvatuksesta ja täydentävistä ehdoista Luomupäivä 15.4.2010 Läänineläinlääkäri Nina Aalto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kaikki yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 121/2015 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0545/3. Tarkistus. Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0545/3. Tarkistus. Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta 9.5.2016 B8-0545/3 3 2 kohta 2. painottaa, että vuoden 2013 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 84 prosenttia unionin kansalaisista piti maidon alkuperän ilmoittamista välttämättömänä myytiinpä maito sitten

Lisätiedot

Siipikarjatilojen kannattavuus

Siipikarjatilojen kannattavuus Siipikarjatilojen kannattavuus Timo Karhula Luonnonvarakeskus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 31.3.2016 Siipikarjasektori ja hallinnollinen taakka Tuotantomäärät, tuottaja-

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

Sikojen ruokintasuositukset 2014

Sikojen ruokintasuositukset 2014 MTT Kotieläintuotannon tutkimus 10.6.2015 Sikojen ruokintasuositukset 2014 Sikojen energiaruokintasuositukset on annettu megajouleina (MJ) nettoenergiaa (NE) päivässä, MJ NE/d. NE-arvo on laskettu EvaPig

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

Immunokastraatio ja sikojen käyttäytyminen

Immunokastraatio ja sikojen käyttäytyminen Immunokastraatio ja sikojen käyttäytyminen Liisa Voutila, Katri Virtanen, Jarkko Niemi, Anna Ollila, Claudio Oliviero, Anna Valros, Mari Heinonen, Olli Peltoniemi Tausta Normaaliteuraspainoisen kastroimattoman

Lisätiedot

Sikojen Ruokintasuositukset 2014

Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Hilkka Siljander-Rasi Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Rehuarvoseminaari Helsinki 15.5.2014 20.5.2014 Sikojen ruokintasuositusten päivittäminen Vertailu uusimpiin

Lisätiedot

Hintariskien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa. Jarkko Niemi, Sami Myyrä ja Katriina Heinola, MTT taloustutkimus

Hintariskien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa. Jarkko Niemi, Sami Myyrä ja Katriina Heinola, MTT taloustutkimus Hintariskien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa Jarkko Niemi, Sami Myyrä ja Katriina Heinola, MTT taloustutkimus Johdanto Sika- ja siipikarjatalouteen yritysten taloudelliset tulokset vaihtelevat

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

LIITE B. SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA

LIITE B. SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA LIITE B. SIKOJEN HYVINVOINNIN VALVONTA 1. Yleiset vaatimukset 1.1. ( 1.3.) Eläinsuojan lattioiden on oltava sellaiset, että niistä ei aiheudu eläimelle vahingoittumisen vaaraa. Rakolattian, ritilälattian

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika. Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 2/2003

Maa- ja metsätalousministeriö. Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika. Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 2/2003 Maa- ja metsätalousministeriö T Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Elintarvike- ja terveysosaston julkaisuja 2/2003 Julkaisija: maa- ja metsätalousministeriö, elintarvike- ja terveysosasto Kannen valokuva:

Lisätiedot

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Tavoitteena terve ja hyvinvoiva sika Sisällys Eläinsuojelulain merkitys tuottajalle 3 Eläinsuojeluvalvonta 3 Siirtymäajat 4 Sian pitopaikka 5 Yleiset vaatimukset 5 Pitopaikan olosuhteet 7 Pitopaikan seinät

Lisätiedot

Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto

Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto ETT:n Ruokaketjuhanke 2015-2016 ETU-yhteistyöryhmäkokous 27.4.2016, Pasila Pirjo Kortesniemi, hankkeen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset

Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Lopetusasetus - kansallisen lainsäädännön muutokset Susanna Ahlström Eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Lopetusasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009

Lisätiedot

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi

Hämeenlinna 25.9.2014. Pirjo Kortesniemi Toiminnan painopisteet 2014-2019 Hämeenlinna 25.9.2014 Pirjo Kortesniemi Esityksen sisältö Suunta selvillä.. ETT:n tehtäväkenttä ja strategiset tavoitteet Tavoitteiden toteutumisen arviointi Tulevaisuuden

Lisätiedot

Olki tekee emakot onnellisiksi, pihatto pitää jalat kunnossa

Olki tekee emakot onnellisiksi, pihatto pitää jalat kunnossa Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 8 9 Olki tekee emakot onnellisiksi, pihatto pitää jalat kunnossa Terhi Torikka, Maaseudun Tulevaisuus kuvat: Kimmo Haimi Puhtailla oljilla on hyvä olla. Tämä

Lisätiedot

Pöytäkirja tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksesta 1/2010

Pöytäkirja tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksesta 1/2010 Pöytäkirja tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksesta 1/2010 Pvm perjantai 26.2.2010 Aika 10:00 12:30 Paikka Helsinki, MMM, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano Neuvottelukunta (kokouksessa

Lisätiedot

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA (11.8.2011) Sivu 1 (5) Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma Tuottajan nimi Tilatunnus Pitopaikkatunnus (täytettävä jos tilalla enemmän kuin yksi pitopaikka) Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot