Välitilinpäätös II 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös II 2011"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II KH

2 Talouskatsaus Yleinen taloustilanne Vuoden 2010 aikana Suomen talous kääntyi vahvaan kasvuun. Vielä alkuvuosi 2011 näytti varsin valoisalta, vaikkakin kasvunäkymiin liittyi epävarmuustekijöitä johtuen erityisesti Euroopan talouskehitystä varjostaneista Kreikan, Irlannin, Portugalin sekä muutamien muiden maiden talouskriiseistä. Myös Pohjois-Afrikan maiden rauhattomuuksien ja Japanin ydinkatastrofi arveltiin voivan aiheuttaa yllättäviä käänteitä maailman talouteen. Valitettavasti kansainväliseen talouteen liittyneet riskit realisoituvat jopa suuremmassa mittakaavassa kuin oli osattu pelätä. Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohitettu. Kesän aikana lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee talouskasvua, joskin aiempaa vähemmän. Ensi vuonna talouskasvu hidastuu. Syynä kasvun hidastumiseen on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihalukkuus. Alhaisen taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Kuluttajahintojen nousu pysyy yli kolmessa prosentissa tänä ja ensi vuonna. Talouden kasvu, välillisen verotuksen kiristäminen sekä elvytystoimenpiteiden päättyminen kohentavat julkisen talouden rahoitusasemaa tänä vuonna. Julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat valtion rahoitusasemaa ensi vuonna. Valtion alijäämä pysyy kuitenkin yli kolmessa prosentissa suhteessa BKT:hen. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat valtion säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta. Koska valtion ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä, julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu. Verokehitys oli jo vuoden 2010 aika huomattavasti parempi kuin mitä oli ennustettu johtuen lähinnä valtion toimenpiteistä erityisesti yhteisöverotulojen osalta. Sama positiivinen kehitys jatkui alkuvuonna, mutta jo toukokuussa valtio ilmoitti korjaavansa kuntiin tuloutettavan veron maksukerrointa takautuvasti koko vuoden osalta. Korjaus ilmoitettiin tehtävän takautuvan osan osalta heinäkuun tilityksessä ja siitä eteenpäin kertoimena on käytetty uutta, pienempää kerrointa. Tuoreimman ennusteen mukaan verotulojen arvioidaan kasvavan kunnissa keskimäärin 4,4% alkuvuonna ennustetun 6 %:n sijaan. Vuonna 2012 kasvun ennakoidaan jäävän 0,8 %:iin ja joidenkin ennusteiden mukaan jopa nollatasolle. Tähän vaikuttavat sekä talouskehitys että hallitusohjelmassa linjatut määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksen pienentyminen 10 %:sta 5%:iin ja kiinteistöveron poistaminen tasausjärjestelmästä. Tästä johtuen kuntien tilanne tulee olennaisesti kiristymään vuonna Kuntien velkaantuminen jatkuu vuosina 2011 ja Tähän on syynä erityisesti vuosikatteen riittämättömyys sekä korvausinvestointeihin että uudisrakentamiseen. Kasvava lainakanta sekä korkotason mahdollinen nousu lisäävät kuntien korkomenoja, mikä vähentää talouden liikkumavaraa. Keskipitkällä aikavälillä myös toimintamenojen kasvu on liian nopeaa verotulopohjan kasvuvauhtiin verrattuna. Tuottavuutta lisäävä toimenpiteet sekä kuntien tehtävien ja normien tarkastelu on välttämätöntä talouden vakauttamiseksi keskipitkällä aikavälillä. Haukipudas Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Myös yhdistymishallituksen tekemät linjaukset vaikuttivat kunnan omiin linjauksiin. Vastuualueiden nettomenojen kasvuvauhdiksi linjattiin TA2010 verrattuna keskushallinnon osalta -0,1%, hallintopalveluiden -30,2%, perusturvapalveluiden 2,6 % (verrattuna muutettuun TA2010), sivistyspalveluiden 3,9 % ja teknisten palveluiden osalta 2,0 %. Koko kunnan tasolla tämä tarkoitti toimintatuottojen kasvun budjetoimista 6,4 % ja toimintakulujen 3,0 %:iin, joka tarkoitti nettona 1,9 %:n kasvua. Erittäin tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin ensimmäisen neljänneksen jälkeen talousarvio näyttäisi pitävän koko kunnan tasolla nettomääräisesti, mutta osalla vastuualueilla on ylityspaineita raamiinsa nähden. Matemaattisesti alkuvuoden kehityksen perusteella arviot olisivat: keskushallinto ylitys 313 t, hallintopalvelut alitus 828 t, perusturva ylitys 511 t, sivistyspalvelut ylitys 469 t ja tekniset palvelut ylitys 670 t. Vastuualueet ovat tarkentaneet ylityspainettaan ja arvioita siitä suoriutumiseen omissa osioissaan. On kuitenkin ilmeistä, että talousarvioon tulisi tehdä muutoksia niin, että keskushallinnon nettomenoihin lisättäisiin 150 t, perusturvaan 300 t ja sivistyspalveluihin 300 t sekä teknisiin palveluihin 250t. Nämä katettaisiin budjetoitua varovaisesti arvioiden noin 1,5 M suuremmilla verotuloilla. Kokonaistalousarvion pitävyyteen on vaikuttanut verokehityksen lisäksi erityisesti maltilliset palkkaratkaisut, pienen nousun jälkeenkin kohtuullisen alhainen inflaatio- ja korkotaso sekä erityisesti vastuualueiden määrätietoiset pyrkimykset talousarviossa pysymiseen. Talousarviovaiheessa tehdyt toimenpiteet on aloitettu ja niistä on pidettävä kiinni myös loppuvuoden ajan. Talouden kehittymisen suunta on edelleen varsin herkässä tilassa, joten ylimääräistä jakovaraa ei loppuvuonna tule olemaan. Tämän hetkisellä ennusteella vuosikate tulee olemaan noin 6,533 M, joka on hiukan yli budjetoidun (6,527 M ) ja ylijäämä 2,013 M (B2011 2,012 M ). Näillä luvuilla saisimme jäljellä olevat kattamattomat alijäämät katettua yhdistymissopimuksen mukaisesti. Suurimmat riskit talousarvion toteutumiseen korjausten jälkeen tulee Uuden Oulun rakentamiseen liittyvistä kuluista, joita ei ole osattu ottaa huomioon lähimainkaan täysmääräisesti. Myös erikoissairaanhoidon viimevuosien menokehitys ja kuluvan vuoden hurjat kuukausien väliset heilahtelut vaikeuttavat ennustettavuutta. Syyskuun verotulot on julkaistu. Tammi-elokuun toteumassa verrattuna vuoteen 2010 on kasvua 8,1 % (v oli kasvua 0,6 %, ,4 % ja vuosi -08 vs. 09 vastaava aika 0,2 %), yhteisöverotuloissa 31,7% (v ,2 %, ,6 % ja v vs ,2 %). Ennustehaarukka 10 vuoden vastaavan ajanjakson kertymillä koko vuoden ajalle on -0,3- +8,1% (55,1M -59,7M ). Talousarviossa verotulokertymä on arvioitu olevan 56,013 M. Kuntaliiton viimeisimmällä ennustekehikolla kasvuennuste on 3,9 % eli Haukiputaan luvuilla 58,198 M. Kuntaliiton kehikko on tyypillisesti aliennustanut Haukiputaan verotuloja. Kuitenkin, kuten aiemmin kerrottiin, takaisinmaksukerrointa on muutettu ja sen lisäksi marraskuun takaisinmaksuperinnän määrä on ennakkoilmoituksen mukaan Haukiputaalle poikkeuksellisen suuri eli yli 2M. Näin ollen varovaisuuden periaatteen mukaisesti veroennuste on syytä asettaa tässä vaiheessa 57,6 M tasolle. Valtionosuuksien osalta alkuvuonna tulleet lopulliset luvut osoittivat, että budjetti sisältää alle 200 t liikaa valtionosuuksia. Tähän voi vielä tulla muutoksia, kun oppilaslaskenta tehdään uuden järjestelmän mukaan kahdesti vuodessa. Työttömyys on laskenut vuoden takaisesta, mutta siinä näyttää olevan rajuja kausivaiheluja. Tuorein työttömyysluku on elokuulta, jolloin työttömyysprosentti oli Haukiputaalla 11,1% (vuodenvaihde 12,9%), Oulussa 12,7%, Pohjois-Pohjanmaalla 11,1%, Oulun seudulla 11,4 %. Ongelmana on edelleen nuorisotyöttömyys. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli Pohjois-Pohjanmaan alueella 17,5 % (koko maa 12,9 %. Luku on kuitenkin laskenut vuoden takaisesta 0,5 %. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta. Verotulojen osalta on tehty 1,2 M :n verotulojaksotus takaisinmaksutilitystä ennakoiden.

3 HAUKIPUTAAN KUNTA TULOSLASKELMA (mukana vesilaitos) KUN TA VESI LAITOS YHTEEN SÄ MATEMAATTINEN ENNUSTE TOIMINTATUOTOT u+s u u+s u u+s u u+s u Myyntituotot , , , , , , , ,51 Maksutuotot , ,59 0,00 0, , , , ,39 Tuet ja avustukset , ,85 0,00 0, , , , ,28 Muut tuotot , , , , , , , ,43 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , , , , , ,60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , , ,37 Henkilöstösivukulut , , , , , , , ,46 Henkilöstökulut , , , , , , , ,82 Palvelujen osto , , , , , , , ,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , , , , , ,27 Avustukset , ,65 0,00 0, , , , ,48 Muut toimintakulut , , , , , , , ,85 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , , , , , ,65 TOIMINTAKATE , , , , , , , ,05 Verotulot , ,54 0,00 0, , , , ,31 Valtionosuudet , ,36 0,00 0, , , , ,04 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0, , , , , , ,26 Muut rahoitustuotot , , , , , ,35 Korkokulut , ,92-3,44-3, , , , ,04 Muut rahoituskulut , , , , , , , ,38 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , , , , , , ,82 VUOSIKATE , , , , , , , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , , , ,78 TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , ,71 Poistoeron lisäys 0,00 0,00 0,00 Poistoeron vähennys 0,00 0,00 0,00 Varausten vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , , , , , , ,71 HAUKIPUTAAN KUNTA BUDJETTIVERTAILU 2011 (mukana vesilaitos, ulkoiset ja sisäiset) TOIMINTATUOTOT B2011 TOT1-8/2011 TOT% mat.enn Myyntituotot , ,28 65,3 % ,92 Maksutuotot , ,59 62,3 % ,39 Tuet ja avustukset , ,20 62,0 % ,80 Muut tuotot , ,56 69,4 % ,34 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,63 66,3 % ,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,91 68,3 % ,37 Henkilöstösivukulut , ,97 63,4 % ,46 Henkilöstökulut , ,88 67,2 % ,82 Palvelujen osto , ,31 67,5 % ,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,28 74,0 % ,92 Avustukset , ,65 66,4 % ,48 Muut toimintakulut , ,54 65,9 % ,81 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,66 67,5 % ,49 TOIMINTAKATE , ,03 67,9 % ,05 Verotulot , ,54 68,5 % ,31 Valtionosuudet , ,36 66,2 % ,04 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,04 31,4 % ,06 Muut rahoitustuotot , ,90 131,9 % ,35 Korkokulut , ,23 71,5 % ,85 Muut rahoituskulut , ,92 46,9 % ,38 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,21 58,9 % ,82 VUOSIKATE , ,66 66,7 % ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 63,5 % ,78 TILIKAUDEN TULOS , ,14 75,4 % ,71 Poistoeron lisäys 0,00 Poistoeron vähennys 0,00 Varausten vähennys ,00 0,0 % 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,14 66,7 % ,71

4 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kriittiset menestystekijät Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakastyytyväisyys jory Asiakasnäkökulma on keskiössä Uuden Oulun kehittämisessä. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Suunnitteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Uuden Oulun kasvusuuntiin jory Uuden Oulun MATOa on valmistunut. Osallistutaan aktiivisesti UO Pohjoisen alueen kehittymiseen ja kehittämiseen. Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla jory Sähköiset lomakkeet on käyty läpi. Seutu on saanut valtakunnallisen palkinnon esimerkillisestä työstä. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Ennaltaehkäisevä työote Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma TerPS-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat jory jory Perusturvapalveluissa on otettu käyttöön hyvinvoinnin mittarit. Tehdään osana Terveempi Pohjois-Suomi-hanketta. Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Turvallisuussuunnitelman jory Tehdään v päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen ja vuokra-asuntotarjonnan linjaaminen jory, Simppulanhaka Ei ole aloitettu. Järkevä tehdä Kirkonkylän kaavamuutoksen jälkeen ja sen jälkeen kun uuden Oulun asumista koskevat linjaukset tehty. kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntalaispalautteet kerääminen ja vaikuttavuus jory Systemaattista järjestelmää suunnitellaan Uuteen Ouluun. Hyvänä pilottina toimi UO-kuntalaistilaisuudessa tehty sähköinen äänestäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus jory Osallisuus- ja vaikuttaminen-toimikunta on käynyt kuntalaiskuulemiskierroksen. Haukiputaan tilaisuus järjestettiin helmikuussa. Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu kh, jory Perustettu kunnan Hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmä valmistelemaan pilottina Haukiputaan hyvinvointikertomusta, jonka yhteydessä on pidetty järjestöilta ja kuntalaistilaisuuksia.

5 Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Mittarit ja tavoitetasot Kriittiset menestystekijät Vastuutaho Toteutuminen Kunnan hallittu kasvu Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Tonttireservi on riittävä, mutta omakotitalotonttien luovuttamista on tietoisesti rajoitettu. Kellonlahdella jäljellä tontteja. Erityisesti vuokratonteista on ollut koko kunnan alueella kysyntää, jonka vuoksi myyntitontteja on muutettu vuokratonteiksi. Holstinmäellä jatkuvasti luovutettavissa teollisuustontteja ja Asemakylän työpaikka-alueen uudet tontit varattavissa. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen kehittäminen Vuokra-asuntotarjonta jory, Simppulanhaka Simppulanhakan asuntotarjonta ennallaan. Yksittäisistä, hajallaan sijaitsevista asunnoista pyritään eroon myymällä niitä niiden vapauduttua vuokralaisilta. Ns. Tupsulankorttelin uudistamissuunnitelmat on otettu huomioon Kirkonkylän kaavamuutoksessa. UO-selvitys Simppulan Hakan osalta alkanut. IVA jory Ei toistaiseksi aktiivisia toimenpiteitä. Rakentamista ohjataan pääosin yhdyskuntarakennetta täydentävällä sekä kylien kehittämistä tukevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Taloudellinen yhteiskuntarakenne kh, jory, tekninen ltk Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Haukiputaan Kehitys Oy:n aktiivinen toiminnan tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti Tiivis yhteistyö BusinessOulun kanssa Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Kellon oyk luonnosvaiheessa, Jokikylän kaavoitus käynnistynyt. Hätälä-Vehkaperä asemakaavoitus vireillä Kasvu ollut suunnitelman mukaista. Yrityspalvelut ja hankkeet ovat siirtyneet Business Ouluun. Tilojen vuokra-aste on noussut. Protopaja-hanke tuonee lisää vuokralaisia. Varsinaisten tuotantotilojen vuokrausaste on hyvä. Tilannetta on parantanut ammattikoulun väliaikainen tilatarve. Toimistotilaa on runsaasti vapaana. Yhteisöllinen elinympäristö Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Kh, Haukiputaan Kehitys, jory Holstinmäki-Imago projekti on käynnissä, varsinainen elinkeinostrategia tehdään uuden Oulun näkökulmasta. Yhteisöverojen kehitys Kh,jory Tammi-elokuun kasvu 31,7 %. (vastaava v ,2 %) Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK Työttömyys elokuun lopussa Haukiputaalla 11,1% (vuodenvaihde 12,9%), Oulu 12,7%, Pohjois-Pohjanmaa 11,1%, Oulun seutu 11,4 %. Ongelmana nuorisotyöttömyys: alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä 17,5 % (koko maa 12,9 %), laskenut vuoden takaisesta 0,5 % Koulutetun työvoiman Oulun seudun vetovoima Kh Ainakin toistaiseksi työvoimaa on ollut saatavilla. saatavuus Nopea reagointi muuttuvaan Hyvät ja riittävät perus- Kh, jory Reagoitu resurssien puitteissa. tarpeeseen palvelut Yritysbarometri näkyvyys mediassa Hyvä julkisuuskuva jory, Kehitys Tilastoseurantaa parannettu yritysten perustamistilaston avulla. Haukipudas edelleen kärkikuntia yritysten perustamisen osalta. Erilaisia tarpeita palvelevat Hyvät liikenneyhteydet Kh, jory Otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. uu- liikenneverkostot sia hankkeita Virpo ja Länsikehä. Virpon osalta tie näyttää lisänneen kevyenliikenteen virtaa Haukipudas-Virpiniemi välillä Joukkoliikenne Kh, jory Kehitetään Yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. Vyöhykkeisiin perustuva suunnitelma tehty. Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Haukiputaan kävelyn ja pyöräilyn pilottihanke sekä kävely ja pyöräily kaavoituksessa (Hätälä-Vehka- Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja käyttö Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet perä) Sivistysjohtaja Koulujen lähiliikuntapaikkojen selvitys valmisteilla, etenee sivistyslautakunnan kautta Sivistysjohtaja, Kiiminkijo- Tunnuslukuja TP:n yhteydessä. en Opisto Monipuolinen käyttö kaikki Mahdollisuuksista tiedotettu aktiivisesti kotisivuilla ja Tilitorissa sekä UO yhteisillä foorumeilla. Suunnitteluun osallistuminen jory Mato:ssa ja rakennusinvestointien yhteydessä.

6 Suunnitelmat ja toteuttaminen Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Luonnonläheisyyden hyödyntäminen kunnan kehittämisessä jory Ei toistaiseksi kattavaa suunnitelmaa. Kolmassektori aktivoitunut mm. Kalimenjoen kunnostus- ja Miehikäs projekteissa. Vetovoimainen keskusta kh, jory Asemakaavaluonnos nähtävillä, Keskuspuistosuunnitelma tekeillä Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Erityishuomio henkilöstöön Henkilöstösopimuksen toteuttaminen jory, YH Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Vaiheittainen siirtyminen yhteisiin toimintaperiaatteisiin, kuten * henkilöstötarpeen arviointi * rekrytointi * palkkausperusteeet * palkkauksen seuranta * eläköitymisen ennakointi Uuden Oulun kuntien yhteinen täyttölupamenettely yli 6 kuukauden mittaisiin palvelussuhteisiin järjestelyvaraerien jakamisessa oli käytössä yhteiset linjaukset Palkkojen harmonisointi sitä mukaan, kun henkilöstöä siirtyy uuteen organisaatioon jory, YH Teknisten palvelujen tilaajaorganisaatio siirtyy vaiheittain vuoden vaihteeseen mennessä Oulun alustalle. Aiempi suunnitelma siirtymisestä ei toteudu. Muutosjohtaminen Johdon ja esimiesten muutosvalmennus Esimiesten viestintävalmiudet Työyhteisöjen muutospysäkkien käynnistäminen Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Yhdistymishallituksen jäsenten ja johtoryhmän aktiivinen osallistuminen muutosseminaarihin Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Esimiesten muutosvalmennus vaihettaisen etenemisaikataulun mukaan henk.päällikkö Teknisten palvelujen tuotannon muutospysäkit syksyllä Ylimmän johdon muutosseminaareihin 12.1., 8.2. ja osallistuttiin aktiivisesti. Tekniikan osalta esimiesten muutosvalmennus alkanut ja sinne on osallistuttu aktiivisesti. Teknisten palvelujen esimiesten muutosvalmennuksen aloitusseminaari

7 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Taloudellinen yhdyskuntarakenne Maa- ja elinkeinopoli- ja tiikan hallittu toteutta- palveluverkko minen Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Optimaalinen palveluverkko Uuden Oulun johtamis- ja palvelujärjestelmä Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) Maapoliittisen ohjelman uudistaminen 2011 Uuden Oulun mato ja yleiskaavatyön aloittaminen Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen Uuden Oulun osalta Osallistuminen suunnitteluun Kh, kaavoituspäällikkö YH, toimikunnat ja työryhmät, kaavoituspäällikkö jory jory kh,jory Pohjoisen alueen näkökulman esiintuominen kh,jory Uusien toimintamallien kh,jory kehittäminen sekä parhaiden käytänteiden etsiminen ja käyttäöönotto Kolmannen sektorin osuus kh,jory työllistäjänä kasvaa Uuden Oulun maapoliittinen ohjelma korvaa kunnan oman ohjelman Yleiskaavatyö käynnissä, järjestetty myös kuntakohtaisia esittelytilaisuuksia. Mato valmistunut. Palveluverkkotyö käynnistynyt. Palveluja yhdenmukaistetaan parhaillaan. Sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatyöryhmiin on osallistuttu aktiivisesti. Sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatyöryhmiin on osallistuttu aktiivisesti. Perusratkaisut johtamisjärjestelmän, kelpoisuusehtojen ja rekrytointiperiaatteiden osalta on tehty YH:ssa. Ylin viranhaltijajohto valittu. Näkökulmaa tuotu esille aktiivisesti. Kirjattu suunnitelmiin. Käytännön työ eri tiimeissä meneillään. Haukiputaan kunnan osalta Vireä kolmas sektori-projekti on aktivoinut toimintaa kunnan omien työllistämistoimenpiteiden ja sitä tukevien päätösten lisäksi. Ensimmäinen ns. puskurirahan avulla käynnistynyt hanke meneillään. Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Alijäämien kattaminen Ylijäämäiset tilinpäätökset kh,jory VTP II ennustaa ylijäämää 2 M. jokaiselta tilikaudelta Alijäämät katettu 2012 kh,jory Jos ennuste pitää, saadaan alijäämät katettua vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tulojen suotuisa kehitys Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Verojen kasvu on ollut alkuvuonna hyvä (jopa 8,1%), mutta se tasoittuu loppuvuoden aikana. Ennuste koko vuodelle on noin 4 %:n kasvu. Veroprosentit pidetään ennallaan kuntaliitokseen asti YH:n linjausten mukaisesti. kh,jory kh,jory,hk kh,jory Kasvanut alkuvuoden 31,7 %. Kasvanut edelleen alkuvuonna. Taloustilanteen kääntyminen kesällä vaikeuttaa yritysten tilannetta. Vuosikate 4,4 M =>E2011 6,5M Ylijäämä 1,3 M =>E M Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusasteen nostaminen Tarkoituksenmukaiset taksat ja maksut Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Alle 3000/asukas kh,jory E2011 n /as Omavaraisuusaste 60 %/vuonna 2015 Kiinteistöverot suhteessa seudun tason kanssa Taksat/nostoprosentti min 3 %/vuosi Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh,jory kh,jory kh,jory kh, kk 39 % tilinpäätöksessä, paranee jatkossa, mutta hitaasti Tämänhetkinen taso on vertailukelpoinen seudun kuntiin. Vuodelle 2011 nostettu 3-5 %. Sama ohje vuodelle Pyritty kehittämään edelleen, VTP II aikataulu pitänyt, aikataulujen pitäminen ja tietojen yhdenmukaistaminen uuden Oulun kuntien kanssa kriittistä.

8 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Suunnittelujärjestelmän toimivuus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen Riittävän pitkä aikajänne kh,jory Suunnittelu keskittynyt jo uuden Oulun suunnitteluun lisääntyvässä määrin. Suunnitelman pitävyys kh,jory Muutoksia HYK-kokonaisuudessa, jossa peruskorjaus muuttui uudisrakentamiseksi. Sen osalta päädyttiin edullisimpaan ratkaisuun. Kiviniemi valmistunee aikataulussa. Muutos/tilanneherkkyys kh,jory kts yllä HYK-muutokset Monipuoliset/kustannustehokkaat toteuttamistavat Tulorahoitus (katetaan 60 %) Omistajastrategia ja konserniohje/päivitetty, hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja informatiivisuus kh,jory Elinkaarimallipäätös tehty. Sopimukset allekirjoitettu toukokuussa.rakentaminen aloitettu kesäkuussa. Hankkeen toteuttamiseen on saatu II-vaiheen Tekes-rahaa. kh,jory Ennuste 53 %vuodelle 2011 kh,jory kh,jory Tulostavoitteet (asetetaan kh,jory euromääräisesti, konsernivelka alle 4000 /asukas) Päivitetty ja hyväksytty helmikuussa. Raportointia yhdenmukaistettu UO-kunnissa. Pyrkimyksenä, että v saadaan jo suhteellisen yhdenmukaista aineistoa, joka tulee v suunnittelutyötä. Tyttäret ovat pienentäneet velkataakkaansa tasaisesti. Tuloslaskelma TP2010 TA2011 Tot. Tot. 1-8/10 Tot-% 2011 Arvio 2011 Va:n arvio 1-8/11 Tot/8* Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Keskushallinnon osalta ennakoidut talousarviopoikkeamat johtuvat suurimmalta osalta Uuden Oulun budjetoitua suuremmista kuluista. Kaksi muuta vaikeasti arvioitavaa erää ovat työterveysmaksut ja yleinen työllistäminen. Niiden osalta muutoksia on vielä loppuvuodesta odotettavissa sekä menoihin että tuloihin. Kaikkinensa talousarvion nettomenojen lisäystarve on noin

9 Yleinen työllistyminen Työllistämistoimenpiteiden painopistealueina ovat olleet nuoret työttömät sekä ne pitkäaikaistyöttömät, joiden työttömyysturvasta Kela laskuttaa 50 prosenttia. Aikaisempaa enemmän työllistämismäärärahoja on käytetty pidennettyihin työllistämisjaksoihin, joilla on varmistettu työttömän työssäoloehdon täyttyminen eli ansiosidonnaisen päivärahan- tai Kelan 500 työttömyysturvapäivän latautuminen. Työllistämisbudjetin määrärahoilla on kunnan eri työyksiköihin työllistetty yhteensä 56 pitkäaikaistyötöntä. Työllistämisvaroin heistä jo 19 on varmistettu työssäoloehdon täyttyminen. Työllistämismäärärahoista on tuettu myös 14 Kelan laskutuksen piirissä ollutta, yleishyödyllisten yhdistysten työllistämää pitkäaikaistyötöntä. Aktivoitujen määrä ylittää ennakkosuunnitelmat kaikkien aktiovointiryhmien osalta. Työllistämisbudjetin toteutuma tammi-elokuulta oli 63 %. Sosiaalitoimiston maksaman kuntalisän (500 euroa/kk/työllistetty) mahdollistamana yleishyödylliset yhteisöt ovat kahden kuukauden jatkotyöllistämisillä lakkauttaneet Kelan laskutuksen yhteensä 12 työttömän osalta. Yleisen työllistämisen lisäksi kunnan hallintokunnat ovat omilla määrärahoillaan työllistäneet yhteensä 22 työnhakijaa, joista neljä on oppisopimuskoulutuksessa. Kunnan työllistämismäärärahoilla työllistämisen lisäksi kunnassa on panostettu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen valtionhallinnon kustannuksella toteutettavilla aktivoimismuodoilla. Näistä työharjoitteluun ja työelämän valmennukseen elokuun loppuun mennessä oli osoitettu jo 93 työnhakijaa. Kuntouttavan työtoiminnan kautta aktivoitujen työnhakijoiden määrä oli yhteensä 46 pitkäaikaistyötöntä. Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun Langattoman verkon kattavuus tietohallintopäällikkö Kattavuus ja toimivuus hyvä kunnan toimipisteissä laajentuminen kunnan toimipisteissä ja toimivuus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen kaikki Kiinnitetty huomiota yksikköpalavereiden pitämiseen, osa on lisännyt työkokousten määrää. On Asiakastyytyväisyys: Sisäinen ja ulkoinen asiakaskyselyt eri asiakasryhmille yksiköiden luotu yhteyksiä Ouluun. Ruokapalvelut on jatkanut kyselyjen tekemistä alkuvuonna. palvelukyky reagointinopeus palautteisiin laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Palveluiden käyttöaste Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen Viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Ulkoinen ja sisäinen vaikuttavuus Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet ja palvelut Yleiset alueet: Luvattoman mi käytön valvonta Maanrakennustöiden viimeistelyjen taso: Laatutason valvonta ja reklamointi. Ruokapalveluiden ravitsemuksellinen laatu suositusten mukaista eri asiakasryhmille ruokapalvelupäällikkö, materiaalisihteeri kunnansihteeri,kk Verkkolaskutuksen käyttöönoton laajentaminen, suoraveloituksen korvaaminen toimistopäällikkö maanmittausinsinööri ruokapalvelupäällikkö Toteutunut sovitussa laajuudessa ja ajassa. Pyritty takaamaan erityisesti Uuden Oulun asioista tiedottaminen, jotta se tukisi muutosprosessia. Sähköiset lomakkeet on käyty läpi. Seudullisesta yhteisprojektista on saatu palkinto. Liikelaitos Haukiputaan Vesi pilotoi verkkolaskujen lähettämisessä. Muilta osin lähtevien laskujen sähköistäminen samoin sähköinen tiedonsiirto palkkalaskennan ja henkilöstöhallinnon osalta odottavat Uutta Oulua Valvontaa tehostettu mm. kunnan omistamilla puistoalueilla. Lupamenettelyä tarkennettu. Velvoite maanrakennustöiden jälkeisten siistimistöiden tarkistuttamisesta osana lupakäytäntöä. Huomioidaan tarjouspyynnöissä Valtion ravitsemussuositus. Huomioidaan ruokalistasuunnittelussa suositukset

10 Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskustaan kaavoituspäällikkö, viihtyisän ja toimivan palvelukeskuksen kk, kj edellyttämä uusi asemakaava Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Kunnan kehityksen ennakointi Kunnan hallittu kasvu Kaavoituksellinen valmius Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Hajarakentamisen määrän väheneminen tavoitteena < 10 % omakoti- ja paritalotuotannosta Ajantasainen yleiskaavoitus Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Kylien rakentamisen kaavallinen ohjaus: Kyläkeskusten yleiskaavoituksen käynnistäminen Seudullisen jätehuollon toimivuus: Jätekeskuksen yleiskaavan hyväksyminen kh, tekn. ltk kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö Hyvät tuulienergiatuotannon mahdollisuudet: Merialueen tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen laatiminen kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö Kysyntää vastaava tonttitarjonta Avattujen alueiden tehokas markkinointi maanmittausinsinööri maanmittausinsinööri Kirkonkylän keskustan kaava pidetty ehdotuksena nähtävillä, sopimusneuvottelut käynnistetty. keskustan kaavasaneerauksen jatkaminen vuoden 2012 kaavoitusohjelmassa. Tavoitteeseen ei ole päästy. Päähuomio suunnittelutarveharkinnan yleiskaavallisen ohjauksen edistämisessä. Asemakaavatonttien suunnittelu tasapuolisesti kunnan eri taajamiin vähentää painetta hajarakentamiseen. Kello oyk luonnosvaiheessa, Uuden Oulun yleiskaavatyö käynnistynyt. Pidetty kuntatilaisuuksia. Jokikylän oyk:n perusselvitykset laadittu. Odottaa YVA:n lisäselvityksiä. Annanmäki-Isoniemi -alueen mahdollisuudet tutkitaan alueen yleiskaavoituksen yhteydessä. Kaavaluonnos valmis. Jätehuoltoratkaisuja tutkitaan käynnistyneen maakuntakaavan yhteydessä. Vuokratonttien kysyntään vastaaminen edellyttää tonttien luovutusmäärien lisäämistä. Ensi sijaisena markkinoinnin kohteena Kellonlahden loma-asuntoalue. Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Seutuyhteistyö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyenliikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Ekologinen kestävyys Kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö ruokapalvelupäällikkö ruokapalvelu Seudulliset ruokapalvelupalaverit ruokapalvelupäällikkö Kirkonkylän keskustan lisärakentaminen, Holma-Haapajärvi länsipuoli ja Hätälä-Vehkaperä uudet asuinalueet tukevat joukkoliikenteen kysyntää Haapakankaan risteysalueen asemakaava mahdollistaa turvalliset kyvytliikenneyhteydet. Kävelyn ja pyöräilyn pilottihankkeella ohjeistetaan parempaan ennakointiin. Otettu huomioon kilpailutuksessa Järjestetty säännöllisesti

11 Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Yksilön voimavarat Työtyytyväisyysindeksi Työyhteisön toimivuus Työyhteisöindeksi Kunnan keskiarvoluku, kk Viimeisimmässä mittauksessa työyhteisöindeksi oli noussut lähes kaikissa yksiköissä. Koko hallintopalvelujen osalta nousua vuodesta 2008 oli 4,5 pistettä. Indeksi on nyt kunnan korkein. Työkyky ja jaksaminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen, kk, kk In Body-mittausmahdollisuus hyödynnetty. Aktiivista liikkumista tukeva asenne, osallistumismaksut hiihto- ja juoksutapahtumiin. Sijaisuudet mahdollisuuksien mukaan hoidetaan sisäisin järjestelyin. Samalla huomioiden hiljaisen tiedon siirto ja perehdyttäminen toteutuu samalla. Kehityskeskustelut on sovittu pidettävän kuulemisten jälkeen. Hyvä johtaminen Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Perehdyttäminen Työnantajaimago Toimiva organisaatio Esimiestyön onnistu- Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen Koulutuspäivät / henkilö Ammattitaidon ylläpitäminen Rekrytointien onnistuminen (myös erikoisosaaminen) Kehitysmyönteinen henkilöstö, kk, kk, kk Työllistamisvelvoite (=aputyöntekijöitä) aiheuttanut jnkv kriittistä palautetta ("kaksin hoidetaan pikkuasioita"). Palvelupyynnöt vm-palvelussa vakiintumassa rutiiniksi. Hyödynnettäviä koulutuksia ei juuri ole ollut. Koulutuksiin osallistumista on tuettu ja sekä Uuden Oulun koulutuksiin että ammattialaan liittyviin koulutuksiin on osallistuttu. Esimiesten on kehotettu huolehtimaan työntekijöiden osallistumisesta UO-koulutuksiin. Toimintamallin vaiheittainen sopeuttaminen ja työnjaon ennakointi Oulun organisaatioon minen Toimiva vuorovaikutus Strategian mukainen johtaminen Toimivat tiimit Valmistautuminen Uuteen Ouluun Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Ajantasainen tiedottaminen suunnitelmista työkokouksissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt / vuosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät, kk, kk Kaavoituksen yhdistämispalaverit säännöllisesti Vastuuta jaettu pääsuunnittelijakäytännön kautta Avoin keskustelu ja tiedottaminen. Kehityskeskustelut pidetään kuulemisten jälkeen. Toimintamallin vaiheittainen sopeuttaminen ja työnjaon ennakointi Oulun organisaatioon. Säännölliset jory-palaverit 1 krt/kk, joissa UO-katsaus. Yksiköiden palaverien pitämisen tärkeyttä korostettu muutostilanteessa.

12 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Toimivat ja asiakaslähtöiset Toimivat, käytettävyysessit palveluprodeltään korkeaa tasoa olevat atk ratkaisut Uuden Oulun tietojärjestelmien yhteensovittaminen Nykyaikaiset tehtäväprosessit Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosesseihin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi Selkeä tuotannonohjaus SEPAn toimiminen (yhteinen euromaksualue) Käyttökatkoja mahdollisimman vähän. ICT-nykytilakartoituksen tekeminen Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen Sähköinen laskutus toimistopäällikkö, tietohallintopäällikkö, ks, kk tietohallintopäällikkö, ks, kk, kk Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä materiaalisihteeri, kk Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti ruokahallintopäällikkö Tehokas käyttöaste Suoritteita / keittiöneliö ruokahallintopäällikkö Elintarvikelainsäädäntöä Laadukas toiminta: Ruoan ruokahallinto- noudatetaan rasva ja laatu suositusten päällikkö Omavalvonta toteutuu mukaiset Joukkoruokailulle Suola, perus ja tiedotuskriteereitä asetetut kriteerit toteutuu noudatetaan Sepa saatu toimimaan siirtymäajan jatkumisesta huolimatta. Huomattavia käyttökatkoja ei ole ollut. Kartoitus käynnissä. Uusissa hankinnoissa ja valinnoissa otettu huomioon UO. Priorisointia tehdään jatkuvasti. Vedellä lähtevien laskujen pilotti. Sähköisten palkkaerittelyjen määrä kasvaa jatkuvasti. Hoitotarvikevarastoa (mm. valmiusvarastoa)sopeutettu pienentyneeseen liikevaihtoon ja yhdistymisen näkökulmaa huomioiden. Asiantuntijatiimipalavereihin osallistuttu kiitettävästi seurataan aktiivisesti seurataan aktiivisesti seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin puututaan koulutusta järjestetty Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Monikuntaliitoksen hallittu toteuttaminen Omavalvonnan mittarit Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisillä kasvusuunnilla Uuden Oulun järjestelyt: Sitoutuminen muutokseen kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk Maanhankintoja onnistuttu jatkamaan johdonmukaisilla hyväksytyillä periaatteilla ja hintatasolla. Henkilöstö sitoutunut hyvin tilanteeseen. Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen Maapolitiikan jatkuvuus: Vastuun ja osaamisen siirtäminen Oulun kaupungin maa- ja mittausyksikköön. kaavoituspäällikkö, kk Tonttituotannon omavaraisuus kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk Maapolitiikan siirto suoraan Oulun kaupungin maa- ja mittausyksikköön etenee vaiheittain. Yhteistyö tonttilaitoksen ja kaavoituksen välillä jatkuu. Kirkonkylä uusilla asuinalueilla riittävä tonttireservi toteutumassa ja tontintuotantopotentiaalia muutoinkin useilla alueilla Yksi seudun yleiskaava korvaa kuntien yleiskaavat kaavoituspäällikkö Uuden Oulun yleiskaavoitus käynnistynyt SeutuMaton (tai Uuden kaavoituspäällikkö Aiesopimukseen tarvittavat selvitykset tekeillä. Oulun) päivittäminen, Haja-asutusalueiden asukastutkimus käynnistymäs- asunto-ohjelma ja hajarakentamisesä. periaatteet Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi MAL-menettelyn uudistaminen: Aiesopimusmenettelyn vahvistaminen ja siihen sitoutuminen kaavoitusjohtaja, maanmittausinsinööri, kk Uuden Oulun toteutus etusijalla, seudun toimintamallia selvitetään. Maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksen uusiminen vireillä

13 Talous Strategiset päämäärät Järjestelmien tehokkuus Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kriittiset menestystekijät Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Rajapintojen toimiminen Kustannustehokkaat rakenteet Kustannustietoisuus Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Kustannustehokas rakenne Kustannusten kohdistaminen Kustannusvertailut: Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely laajassa käytössä, sähköinen tiedonsiirto Maksut Raportointi Hinnoittelu Seuranta Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Maankäyttöratkaisujen ja palveluiden tuottamisen tasapaino: Maankäytön toteuttamisohjelman hyväksyminen toimistopäällikkö, kk Tietotekniikan hyödyntäminen toimistopäällikkö, kk, kk, kk Ansioerittelyiden sähköistämisen ja saapuvien sähköisten ostolaskujen laajempi käyttöönotto jatkuu. Taloushallinnon prosessien aikatauluja ja raportointimenetelmiä huomioiden tietotekniinkan antamat mahdollisuudet tarkennettu Uuden Oulun tarpeita vastaaviksi. Kustannusjakaumia, palvelusopimuksia ja -kuvauksia käydään läpi UO-prosessissa Tonttien kustannuksista ja tuotoista eri alueilla tehty laskelma kaavoituspäällikkö, Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen aloitettu. kk kaavoituspäällikkö, Uuden Oulun yleiskaavassa asumisen ja palvelujen kk yhteensovittaminen. Maankäytön toteuttamisohjelman seuranta ja päivittäminen kaavoituspäällikkö, kk, kk Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin Uuden Oulun tavoitteiden toteutuminen: Taloudellisesti toimivampi kunta Uuden Oulun valmistelumi, kk Uuden Oulun Mato hyväksyttävänä yhdistymishallituksessa. Pieni oman yksikön talouskatsaus aina työkokouksissa. Uuden Oulun valmistelusta kertyy kustannuksia, joita ei ole ollut mahdollista ennakoida v talousarviossa. Yleiskaavoitus käynnistynyt, taloushallinto yhdistymässä. työt: Varautuminen ennakoimattomiin kustannuksiin

14 Tuloslaskelma Arvio 2011 Va:n arvio TP2010 TA2011 Tot. 1-8/11 Tot. 1-8/10 Tot-% 2011 Tot./ 8* Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Laskentapalvelut Toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Tilinpäätös ja Uuden Oulun valmistelut ovat työllistäneet. Raportointikäytänteitä on yhdenmukaistettu ja yhteisraportointia/seurantaa on tehty kuukausitasolla. Yhdessä tehtävä budjetti ja Oulun alustalle siirtyminen ovat vaatineet runsaasti resursseja. Uuden Oulun koulutuksiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Sisäisin sijaisjärjestelyin on turvattu toimintojen jatkuvuus mm. sairauspoissaolojen aikana. Materiaalipalvelut Materiaalipalveluissa on merkittävä muutos ollut Iin poisjäänti asiakkuudesta, joka on johtanut jossain määrin ylikapasiteettiin henkilöstön ja kaluston osalta. Tilannetta pyritään hoitamaan vähentämällä työllistettyjen määrää kunhan heidän työsopimuksiansa umpeutuu, tämä keino ei kuitenkaan kiinteisiin kustannuksiin juurikaan tule vaikuttamaan. Vahtimestaripalveluissa tilanne on ollut vakaa, henkilöstöä 2 vakinaista ja yksi määräaikainen, sekä työllistämistuella palkattuna 1-2 henkilöä. Kiviniemen koulun evakkotilanne on aiheuttanut merkittävää lisätyötä mm ruokakuljetusten suhteen. Ruokapalvelut Ruokapalvelun taloussuunnitelman toisen kolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 60 %:sti ja toimintakulut ovat toteutuneet 60 %:sti. Henkilöstökulut on sivistyspalvelut, ruokapalvelussa toteutunut 52 %:sti, muiden palveluiden ostot 69 %:sti sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 66 %:sti, josta elintarvikkeiden osuus on 67 %. Vuokrat 63 %:sti. Perusturvapalveluiden ruokapalvelun taloussuunnitelman toisen kolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 59,3%:sti ja toimintakulut 72 %:sti. Henkilöstökulut on toteutunut 78 %:sti, muiden palveluiden ostot 47 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 69 %:sti, josta elintarvikkeiden osuus 69%. Vuokrat 64 % sti. Kellon koulun ruokapalveluun hankittu kiertoilmauuni, joka lisää kapasiteettia. Kiviniemen koulun ruokapalvelun aloittamista on suunniteltu Tavoitteena aloittaa päiväkodin ruokapalveluiden hoitaminen ja tilojen kuntoon saattaminen aloitetaan koulun ruokapalvelu. Sopimusneuvottelut on käyty Serviisin kanssa vuoden 2012 ruokapalveluiden hoitamisesta ja laskuttamisesta. Länsituulenkoululla järjestetty pintahygienia- ja omavalvontakoulutus ruoka- ja puhtauspalvelu- sekä moniosaajahenkilöstölle. Ruokapalveluhenkilöstö osallistunut Uuden Oulun koulutuksiin sekä Aterix-ohjelman koulutus on aloitettu ja koulutuksia jatketaan. Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä on irtisanottu ja Aterix-ohjelman lisenssit tilattu. Ruokapalvelupäällikkö on käynyt uudistuvasta elintarvikelainsäädännöstä ja omavalvonnasta koulutuksen sekä osallistuu Rastorin järjestämään ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen. Elintarviketyöryhmässä valmisteltu elin- ja pakkaustarvikkeiden, maitotaloustuotteiden ja liha sekä lihavalmisteiden kilpailutusta. Seudullinen ruoka-, puhtauspalvelu ja moniosaaja henkilöstön kuulemistilaisuus järjestetty Pohjankartanoon. Tietopalvelut Uuden Oulun osalta on meneillään ohjelmistojen, verkkojen ja laitteistojen yhdenmukaistamisen suunnittelu, jotta liitos saataisiin tehtyä hallitusti ja ilman katkoja. Puhelin- ja datapalveluiden toimittajien vaihtumisen valmistelu on työllistänyt. Tiedotuksessa on keskitytty uuden Oulun valmistelusta tiedottamiseen. Maankäyttö Maankäytön suunnittelulla ja maapolitiikalla luodaan edellytykset suunnitelmalliselle ja hallitulle yhdyskuntarakentamiselle. Johdonmukainen maapolitiikka, ajantasainen kuntarakennetta eheyttävä kaavoitus, seudullinen yhteistyö ja maankäytöllisten periaatteiden mukainen lupakäytäntö ovat keskeisenä osana sitä strategiaa, jolla hallittu kasvu toteutuu. Talousarvion toteuma:toimintamenot ovat toteutuneet ennakoidusti lukuun ottamatta kaavoituksen ostopalveluihin varattua osuutta, joka alittuu tällä hetkellä. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, ettei Uuden Oulun yleiskaavan laatimiseen varattua rahaa ole käytetty. Myös konsulttien laskutuksen rytmityksellä saattaa olla osuutensa tilanteeseen. Toimintatuottoja ei ole kertynyt arvioidusti johtuen maankäyttösopimuksista ja kaavoituskorvauksista saatavaksi arvioitujen tuottojen viivästymisestä ja neuvottelujen kariutumisesta. Kaavoitus: Laadittavina olevista yleiskaavoista Kellon I vaiheen osayleiskaavan luonnos on pidetty nähtävillä ja Jokikylän osayleiskaavan perusselvitykset valmistuvat syyskuun lopulla. Alakyläntien jätekeskuksen yleiskaavasta on valmistunut luonnos, mutta sitä ei ole asetettu nähtäville ja jätekeskuksen sijoittuminen tutkitaan uudelleen käynnistymässä olevan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Kirkonkylän keskustan asemakaava on pidetty ehdotuksena nähtävillä ja maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnistyneet. Annalankankaan teollisuusalueen muutoksesta ja laajennuksesta laaditaan parhaillaan luonnosta. Haapakankaan risteysalueen asemakaavaluonnos on valmistunut ja asetettu nähtäville. Haukiharjun kaavarunkotyö on aloitettu. Hätälä-Vehkaperän alueesta on laadittu kaksi luonnosta ja kolmatta ollaan laatimassa. Hälin sopimuskaavasta laaditaan parhaillaan uutta ehdotusta sopimusneuvottelujen rauettua yhden maanomistajan kanssa. Virpiniemen eläinurheilualueen kaava on valmistunut ja saanut lainvoiman. Venesataman asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on valmistunut. Näiden merkittävimpien kaavojen ohella valmistumassa tai työn alla ovat asemakaavan muutokset Martinniemen kortteliin 3084, Pohjola-opiston alueelle ja Kelloon keskustaan paloaseman tontille. Lisäksi Simppulanmäen alueesta on laadittu selvitys alueen tulevan suunnittelun pohjaksi. Uusi Oulu: Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja työohjelman laatimisella sekä

15 kuntakierroksella alustavien tavoitteiden hahmottelemiseksi. Maankäytön toteuttamisohjelma on valmistunut ja menossa yhdistymishallitukseen hyväksyttäväksi. Kaavoituksen järjestämisvastuun siirtymistä Oululle vuoden 2012 alusta valmistellaan säännöllisesti pidettävissä kaavoittajien kokoontumisissa. Seudun maankäyttö: Seudun suunnittelussa valmistellaan maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen uusimista ja seutuyhteistyön tulevaisuuden vaihtoehtoja vuoden 2012 jälkeen. Tonttilaitos Tontit: Haapakangas III -alueen kaikki vuokrattavat omakotitontit on luovutettu ja myyntitonteista 4 on edelleen luovuttamatta. Tonttilaitos päätti luovuttaa jäljelle jääneet myyntitontit myös vuokrausvaihtoehto huomioiden. Vahtolassa on vapaana 2 tonttia, joista toinen luovutetaan vuokralle ja toinen myytäväksi. Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntoalueen tonteista on elokuun 2011 loppuun mennessä myyty 2 kpl, vuokrattu 5 kpl ja varauksessa on 1 tontti. Tähän mennessä Kellonlahden tonteista on kertynyt myyntituloja Tämän hetken maanmyyntitulojen kokonaiskertymä on Asetettuun maanmyyntitavoitteeseen ( ) yltäminen vaatisi Haapakankaan ja Vahtolan jäljellä olevien myyntitonttien lisäksi ainakin muutaman loma-asuntotonttikaupan toteutumisen. Nykyinen tonttien kysyntä on vähäistä, eikä loppuvuoden osalta ole odotettavissa isoja muutoksia, joten tämän hetkinen karkea arvio on, että myyntitavoitteesta tullaan jäämään n Uusia maanvuokrasopimuksia on tehty yht. 24 kpl. Ulkoisten vuokratulojen kertymä on (n. 103 % arvioidusta vuosikertymästä). Sisäisiä maanvuokratuloja ei ole vielä laskutettu. Maanvuokratulojen kokonaiskertymäksi arvioitiin talousarviossa n , jonka arvellaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Puun myyntituotot: Puun myyntitavoite vuodelle 2011 on Kysynnän ja puun hinnan perusteella myyntitulojen arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti. Leimikoita on hakattu tällä hetkellä mittaustodistusten mukaan n : n edestä. Muut: Rakennusvalvontamittauksista on kertynyt tuloja (tavoite ), sekä muista mittaustoiminnan tilaustöistä

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 21.3.2011 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2010 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Kunnanjohtajan katsaus... 3 KUNNAN HALLINTO... 4 VALTUUSTON STRATEGIA- JA TALOUDEN TASAPAINOTUSPROSESSI... 6 TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.12.2013 122 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017...1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...5 Kokkolan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019. Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Investointisuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 TALOUSARVIO 2015 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion laadinnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot