Välitilinpäätös II 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös II 2011"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II KH

2 Talouskatsaus Yleinen taloustilanne Vuoden 2010 aikana Suomen talous kääntyi vahvaan kasvuun. Vielä alkuvuosi 2011 näytti varsin valoisalta, vaikkakin kasvunäkymiin liittyi epävarmuustekijöitä johtuen erityisesti Euroopan talouskehitystä varjostaneista Kreikan, Irlannin, Portugalin sekä muutamien muiden maiden talouskriiseistä. Myös Pohjois-Afrikan maiden rauhattomuuksien ja Japanin ydinkatastrofi arveltiin voivan aiheuttaa yllättäviä käänteitä maailman talouteen. Valitettavasti kansainväliseen talouteen liittyneet riskit realisoituvat jopa suuremmassa mittakaavassa kuin oli osattu pelätä. Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohitettu. Kesän aikana lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee talouskasvua, joskin aiempaa vähemmän. Ensi vuonna talouskasvu hidastuu. Syynä kasvun hidastumiseen on toisaalta vientikysynnän heikkous ja toisaalta lisääntyneen epävarmuuden johdosta alentunut investointihalukkuus. Alhaisen taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Kuluttajahintojen nousu pysyy yli kolmessa prosentissa tänä ja ensi vuonna. Talouden kasvu, välillisen verotuksen kiristäminen sekä elvytystoimenpiteiden päättyminen kohentavat julkisen talouden rahoitusasemaa tänä vuonna. Julkinen talous pysyy kuitenkin alijäämäisenä valtiontalouden suuren alijäämän vuoksi. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat valtion rahoitusasemaa ensi vuonna. Valtion alijäämä pysyy kuitenkin yli kolmessa prosentissa suhteessa BKT:hen. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat valtion säästötoimenpiteet kiristävät kuntien taloutta. Koska valtion ja kuntien rahoitusasema pysyy alijäämäisenä, julkisyhteisöjen velkaantuminen jatkuu. Verokehitys oli jo vuoden 2010 aika huomattavasti parempi kuin mitä oli ennustettu johtuen lähinnä valtion toimenpiteistä erityisesti yhteisöverotulojen osalta. Sama positiivinen kehitys jatkui alkuvuonna, mutta jo toukokuussa valtio ilmoitti korjaavansa kuntiin tuloutettavan veron maksukerrointa takautuvasti koko vuoden osalta. Korjaus ilmoitettiin tehtävän takautuvan osan osalta heinäkuun tilityksessä ja siitä eteenpäin kertoimena on käytetty uutta, pienempää kerrointa. Tuoreimman ennusteen mukaan verotulojen arvioidaan kasvavan kunnissa keskimäärin 4,4% alkuvuonna ennustetun 6 %:n sijaan. Vuonna 2012 kasvun ennakoidaan jäävän 0,8 %:iin ja joidenkin ennusteiden mukaan jopa nollatasolle. Tähän vaikuttavat sekä talouskehitys että hallitusohjelmassa linjatut määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksen pienentyminen 10 %:sta 5%:iin ja kiinteistöveron poistaminen tasausjärjestelmästä. Tästä johtuen kuntien tilanne tulee olennaisesti kiristymään vuonna Kuntien velkaantuminen jatkuu vuosina 2011 ja Tähän on syynä erityisesti vuosikatteen riittämättömyys sekä korvausinvestointeihin että uudisrakentamiseen. Kasvava lainakanta sekä korkotason mahdollinen nousu lisäävät kuntien korkomenoja, mikä vähentää talouden liikkumavaraa. Keskipitkällä aikavälillä myös toimintamenojen kasvu on liian nopeaa verotulopohjan kasvuvauhtiin verrattuna. Tuottavuutta lisäävä toimenpiteet sekä kuntien tehtävien ja normien tarkastelu on välttämätöntä talouden vakauttamiseksi keskipitkällä aikavälillä. Haukipudas Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Myös yhdistymishallituksen tekemät linjaukset vaikuttivat kunnan omiin linjauksiin. Vastuualueiden nettomenojen kasvuvauhdiksi linjattiin TA2010 verrattuna keskushallinnon osalta -0,1%, hallintopalveluiden -30,2%, perusturvapalveluiden 2,6 % (verrattuna muutettuun TA2010), sivistyspalveluiden 3,9 % ja teknisten palveluiden osalta 2,0 %. Koko kunnan tasolla tämä tarkoitti toimintatuottojen kasvun budjetoimista 6,4 % ja toimintakulujen 3,0 %:iin, joka tarkoitti nettona 1,9 %:n kasvua. Erittäin tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin ensimmäisen neljänneksen jälkeen talousarvio näyttäisi pitävän koko kunnan tasolla nettomääräisesti, mutta osalla vastuualueilla on ylityspaineita raamiinsa nähden. Matemaattisesti alkuvuoden kehityksen perusteella arviot olisivat: keskushallinto ylitys 313 t, hallintopalvelut alitus 828 t, perusturva ylitys 511 t, sivistyspalvelut ylitys 469 t ja tekniset palvelut ylitys 670 t. Vastuualueet ovat tarkentaneet ylityspainettaan ja arvioita siitä suoriutumiseen omissa osioissaan. On kuitenkin ilmeistä, että talousarvioon tulisi tehdä muutoksia niin, että keskushallinnon nettomenoihin lisättäisiin 150 t, perusturvaan 300 t ja sivistyspalveluihin 300 t sekä teknisiin palveluihin 250t. Nämä katettaisiin budjetoitua varovaisesti arvioiden noin 1,5 M suuremmilla verotuloilla. Kokonaistalousarvion pitävyyteen on vaikuttanut verokehityksen lisäksi erityisesti maltilliset palkkaratkaisut, pienen nousun jälkeenkin kohtuullisen alhainen inflaatio- ja korkotaso sekä erityisesti vastuualueiden määrätietoiset pyrkimykset talousarviossa pysymiseen. Talousarviovaiheessa tehdyt toimenpiteet on aloitettu ja niistä on pidettävä kiinni myös loppuvuoden ajan. Talouden kehittymisen suunta on edelleen varsin herkässä tilassa, joten ylimääräistä jakovaraa ei loppuvuonna tule olemaan. Tämän hetkisellä ennusteella vuosikate tulee olemaan noin 6,533 M, joka on hiukan yli budjetoidun (6,527 M ) ja ylijäämä 2,013 M (B2011 2,012 M ). Näillä luvuilla saisimme jäljellä olevat kattamattomat alijäämät katettua yhdistymissopimuksen mukaisesti. Suurimmat riskit talousarvion toteutumiseen korjausten jälkeen tulee Uuden Oulun rakentamiseen liittyvistä kuluista, joita ei ole osattu ottaa huomioon lähimainkaan täysmääräisesti. Myös erikoissairaanhoidon viimevuosien menokehitys ja kuluvan vuoden hurjat kuukausien väliset heilahtelut vaikeuttavat ennustettavuutta. Syyskuun verotulot on julkaistu. Tammi-elokuun toteumassa verrattuna vuoteen 2010 on kasvua 8,1 % (v oli kasvua 0,6 %, ,4 % ja vuosi -08 vs. 09 vastaava aika 0,2 %), yhteisöverotuloissa 31,7% (v ,2 %, ,6 % ja v vs ,2 %). Ennustehaarukka 10 vuoden vastaavan ajanjakson kertymillä koko vuoden ajalle on -0,3- +8,1% (55,1M -59,7M ). Talousarviossa verotulokertymä on arvioitu olevan 56,013 M. Kuntaliiton viimeisimmällä ennustekehikolla kasvuennuste on 3,9 % eli Haukiputaan luvuilla 58,198 M. Kuntaliiton kehikko on tyypillisesti aliennustanut Haukiputaan verotuloja. Kuitenkin, kuten aiemmin kerrottiin, takaisinmaksukerrointa on muutettu ja sen lisäksi marraskuun takaisinmaksuperinnän määrä on ennakkoilmoituksen mukaan Haukiputaalle poikkeuksellisen suuri eli yli 2M. Näin ollen varovaisuuden periaatteen mukaisesti veroennuste on syytä asettaa tässä vaiheessa 57,6 M tasolle. Valtionosuuksien osalta alkuvuonna tulleet lopulliset luvut osoittivat, että budjetti sisältää alle 200 t liikaa valtionosuuksia. Tähän voi vielä tulla muutoksia, kun oppilaslaskenta tehdään uuden järjestelmän mukaan kahdesti vuodessa. Työttömyys on laskenut vuoden takaisesta, mutta siinä näyttää olevan rajuja kausivaiheluja. Tuorein työttömyysluku on elokuulta, jolloin työttömyysprosentti oli Haukiputaalla 11,1% (vuodenvaihde 12,9%), Oulussa 12,7%, Pohjois-Pohjanmaalla 11,1%, Oulun seudulla 11,4 %. Ongelmana on edelleen nuorisotyöttömyys. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli Pohjois-Pohjanmaan alueella 17,5 % (koko maa 12,9 %. Luku on kuitenkin laskenut vuoden takaisesta 0,5 %. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta. Verotulojen osalta on tehty 1,2 M :n verotulojaksotus takaisinmaksutilitystä ennakoiden.

3 HAUKIPUTAAN KUNTA TULOSLASKELMA (mukana vesilaitos) KUN TA VESI LAITOS YHTEEN SÄ MATEMAATTINEN ENNUSTE TOIMINTATUOTOT u+s u u+s u u+s u u+s u Myyntituotot , , , , , , , ,51 Maksutuotot , ,59 0,00 0, , , , ,39 Tuet ja avustukset , ,85 0,00 0, , , , ,28 Muut tuotot , , , , , , , ,43 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , , , , , ,60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , , ,37 Henkilöstösivukulut , , , , , , , ,46 Henkilöstökulut , , , , , , , ,82 Palvelujen osto , , , , , , , ,23 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , , , , , ,27 Avustukset , ,65 0,00 0, , , , ,48 Muut toimintakulut , , , , , , , ,85 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , , , , , ,65 TOIMINTAKATE , , , , , , , ,05 Verotulot , ,54 0,00 0, , , , ,31 Valtionosuudet , ,36 0,00 0, , , , ,04 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0,00 0, , , , , , ,26 Muut rahoitustuotot , , , , , ,35 Korkokulut , ,92-3,44-3, , , , ,04 Muut rahoituskulut , , , , , , , ,38 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , , , , , , ,82 VUOSIKATE , , , , , , , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , , , , , ,78 TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , ,71 Poistoeron lisäys 0,00 0,00 0,00 Poistoeron vähennys 0,00 0,00 0,00 Varausten vähennys 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , , , , , , ,71 HAUKIPUTAAN KUNTA BUDJETTIVERTAILU 2011 (mukana vesilaitos, ulkoiset ja sisäiset) TOIMINTATUOTOT B2011 TOT1-8/2011 TOT% mat.enn Myyntituotot , ,28 65,3 % ,92 Maksutuotot , ,59 62,3 % ,39 Tuet ja avustukset , ,20 62,0 % ,80 Muut tuotot , ,56 69,4 % ,34 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,63 66,3 % ,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,91 68,3 % ,37 Henkilöstösivukulut , ,97 63,4 % ,46 Henkilöstökulut , ,88 67,2 % ,82 Palvelujen osto , ,31 67,5 % ,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,28 74,0 % ,92 Avustukset , ,65 66,4 % ,48 Muut toimintakulut , ,54 65,9 % ,81 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,66 67,5 % ,49 TOIMINTAKATE , ,03 67,9 % ,05 Verotulot , ,54 68,5 % ,31 Valtionosuudet , ,36 66,2 % ,04 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , ,04 31,4 % ,06 Muut rahoitustuotot , ,90 131,9 % ,35 Korkokulut , ,23 71,5 % ,85 Muut rahoituskulut , ,92 46,9 % ,38 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,21 58,9 % ,82 VUOSIKATE , ,66 66,7 % ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 63,5 % ,78 TILIKAUDEN TULOS , ,14 75,4 % ,71 Poistoeron lisäys 0,00 Poistoeron vähennys 0,00 Varausten vähennys ,00 0,0 % 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,14 66,7 % ,71

4 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kriittiset menestystekijät Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakastyytyväisyys jory Asiakasnäkökulma on keskiössä Uuden Oulun kehittämisessä. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Suunnitteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Uuden Oulun kasvusuuntiin jory Uuden Oulun MATOa on valmistunut. Osallistutaan aktiivisesti UO Pohjoisen alueen kehittymiseen ja kehittämiseen. Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla jory Sähköiset lomakkeet on käyty läpi. Seutu on saanut valtakunnallisen palkinnon esimerkillisestä työstä. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Ennaltaehkäisevä työote Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma TerPS-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat jory jory Perusturvapalveluissa on otettu käyttöön hyvinvoinnin mittarit. Tehdään osana Terveempi Pohjois-Suomi-hanketta. Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Turvallisuussuunnitelman jory Tehdään v päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen ja vuokra-asuntotarjonnan linjaaminen jory, Simppulanhaka Ei ole aloitettu. Järkevä tehdä Kirkonkylän kaavamuutoksen jälkeen ja sen jälkeen kun uuden Oulun asumista koskevat linjaukset tehty. kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntalaispalautteet kerääminen ja vaikuttavuus jory Systemaattista järjestelmää suunnitellaan Uuteen Ouluun. Hyvänä pilottina toimi UO-kuntalaistilaisuudessa tehty sähköinen äänestäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus jory Osallisuus- ja vaikuttaminen-toimikunta on käynyt kuntalaiskuulemiskierroksen. Haukiputaan tilaisuus järjestettiin helmikuussa. Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu kh, jory Perustettu kunnan Hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmä valmistelemaan pilottina Haukiputaan hyvinvointikertomusta, jonka yhteydessä on pidetty järjestöilta ja kuntalaistilaisuuksia.

5 Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Mittarit ja tavoitetasot Kriittiset menestystekijät Vastuutaho Toteutuminen Kunnan hallittu kasvu Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Tonttireservi on riittävä, mutta omakotitalotonttien luovuttamista on tietoisesti rajoitettu. Kellonlahdella jäljellä tontteja. Erityisesti vuokratonteista on ollut koko kunnan alueella kysyntää, jonka vuoksi myyntitontteja on muutettu vuokratonteiksi. Holstinmäellä jatkuvasti luovutettavissa teollisuustontteja ja Asemakylän työpaikka-alueen uudet tontit varattavissa. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen kehittäminen Vuokra-asuntotarjonta jory, Simppulanhaka Simppulanhakan asuntotarjonta ennallaan. Yksittäisistä, hajallaan sijaitsevista asunnoista pyritään eroon myymällä niitä niiden vapauduttua vuokralaisilta. Ns. Tupsulankorttelin uudistamissuunnitelmat on otettu huomioon Kirkonkylän kaavamuutoksessa. UO-selvitys Simppulan Hakan osalta alkanut. IVA jory Ei toistaiseksi aktiivisia toimenpiteitä. Rakentamista ohjataan pääosin yhdyskuntarakennetta täydentävällä sekä kylien kehittämistä tukevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Taloudellinen yhteiskuntarakenne kh, jory, tekninen ltk Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Haukiputaan Kehitys Oy:n aktiivinen toiminnan tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti Tiivis yhteistyö BusinessOulun kanssa Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Kellon oyk luonnosvaiheessa, Jokikylän kaavoitus käynnistynyt. Hätälä-Vehkaperä asemakaavoitus vireillä Kasvu ollut suunnitelman mukaista. Yrityspalvelut ja hankkeet ovat siirtyneet Business Ouluun. Tilojen vuokra-aste on noussut. Protopaja-hanke tuonee lisää vuokralaisia. Varsinaisten tuotantotilojen vuokrausaste on hyvä. Tilannetta on parantanut ammattikoulun väliaikainen tilatarve. Toimistotilaa on runsaasti vapaana. Yhteisöllinen elinympäristö Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Kh, Haukiputaan Kehitys, jory Holstinmäki-Imago projekti on käynnissä, varsinainen elinkeinostrategia tehdään uuden Oulun näkökulmasta. Yhteisöverojen kehitys Kh,jory Tammi-elokuun kasvu 31,7 %. (vastaava v ,2 %) Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK Työttömyys elokuun lopussa Haukiputaalla 11,1% (vuodenvaihde 12,9%), Oulu 12,7%, Pohjois-Pohjanmaa 11,1%, Oulun seutu 11,4 %. Ongelmana nuorisotyöttömyys: alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä 17,5 % (koko maa 12,9 %), laskenut vuoden takaisesta 0,5 % Koulutetun työvoiman Oulun seudun vetovoima Kh Ainakin toistaiseksi työvoimaa on ollut saatavilla. saatavuus Nopea reagointi muuttuvaan Hyvät ja riittävät perus- Kh, jory Reagoitu resurssien puitteissa. tarpeeseen palvelut Yritysbarometri näkyvyys mediassa Hyvä julkisuuskuva jory, Kehitys Tilastoseurantaa parannettu yritysten perustamistilaston avulla. Haukipudas edelleen kärkikuntia yritysten perustamisen osalta. Erilaisia tarpeita palvelevat Hyvät liikenneyhteydet Kh, jory Otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. uu- liikenneverkostot sia hankkeita Virpo ja Länsikehä. Virpon osalta tie näyttää lisänneen kevyenliikenteen virtaa Haukipudas-Virpiniemi välillä Joukkoliikenne Kh, jory Kehitetään Yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. Vyöhykkeisiin perustuva suunnitelma tehty. Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Haukiputaan kävelyn ja pyöräilyn pilottihanke sekä kävely ja pyöräily kaavoituksessa (Hätälä-Vehka- Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja käyttö Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet perä) Sivistysjohtaja Koulujen lähiliikuntapaikkojen selvitys valmisteilla, etenee sivistyslautakunnan kautta Sivistysjohtaja, Kiiminkijo- Tunnuslukuja TP:n yhteydessä. en Opisto Monipuolinen käyttö kaikki Mahdollisuuksista tiedotettu aktiivisesti kotisivuilla ja Tilitorissa sekä UO yhteisillä foorumeilla. Suunnitteluun osallistuminen jory Mato:ssa ja rakennusinvestointien yhteydessä.

6 Suunnitelmat ja toteuttaminen Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Luonnonläheisyyden hyödyntäminen kunnan kehittämisessä jory Ei toistaiseksi kattavaa suunnitelmaa. Kolmassektori aktivoitunut mm. Kalimenjoen kunnostus- ja Miehikäs projekteissa. Vetovoimainen keskusta kh, jory Asemakaavaluonnos nähtävillä, Keskuspuistosuunnitelma tekeillä Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Erityishuomio henkilöstöön Henkilöstösopimuksen toteuttaminen jory, YH Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Vaiheittainen siirtyminen yhteisiin toimintaperiaatteisiin, kuten * henkilöstötarpeen arviointi * rekrytointi * palkkausperusteeet * palkkauksen seuranta * eläköitymisen ennakointi Uuden Oulun kuntien yhteinen täyttölupamenettely yli 6 kuukauden mittaisiin palvelussuhteisiin järjestelyvaraerien jakamisessa oli käytössä yhteiset linjaukset Palkkojen harmonisointi sitä mukaan, kun henkilöstöä siirtyy uuteen organisaatioon jory, YH Teknisten palvelujen tilaajaorganisaatio siirtyy vaiheittain vuoden vaihteeseen mennessä Oulun alustalle. Aiempi suunnitelma siirtymisestä ei toteudu. Muutosjohtaminen Johdon ja esimiesten muutosvalmennus Esimiesten viestintävalmiudet Työyhteisöjen muutospysäkkien käynnistäminen Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Yhdistymishallituksen jäsenten ja johtoryhmän aktiivinen osallistuminen muutosseminaarihin Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Esimiesten muutosvalmennus vaihettaisen etenemisaikataulun mukaan henk.päällikkö Teknisten palvelujen tuotannon muutospysäkit syksyllä Ylimmän johdon muutosseminaareihin 12.1., 8.2. ja osallistuttiin aktiivisesti. Tekniikan osalta esimiesten muutosvalmennus alkanut ja sinne on osallistuttu aktiivisesti. Teknisten palvelujen esimiesten muutosvalmennuksen aloitusseminaari

7 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Taloudellinen yhdyskuntarakenne Maa- ja elinkeinopoli- ja tiikan hallittu toteutta- palveluverkko minen Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Optimaalinen palveluverkko Uuden Oulun johtamis- ja palvelujärjestelmä Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) Maapoliittisen ohjelman uudistaminen 2011 Uuden Oulun mato ja yleiskaavatyön aloittaminen Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen Uuden Oulun osalta Osallistuminen suunnitteluun Kh, kaavoituspäällikkö YH, toimikunnat ja työryhmät, kaavoituspäällikkö jory jory kh,jory Pohjoisen alueen näkökulman esiintuominen kh,jory Uusien toimintamallien kh,jory kehittäminen sekä parhaiden käytänteiden etsiminen ja käyttäöönotto Kolmannen sektorin osuus kh,jory työllistäjänä kasvaa Uuden Oulun maapoliittinen ohjelma korvaa kunnan oman ohjelman Yleiskaavatyö käynnissä, järjestetty myös kuntakohtaisia esittelytilaisuuksia. Mato valmistunut. Palveluverkkotyö käynnistynyt. Palveluja yhdenmukaistetaan parhaillaan. Sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatyöryhmiin on osallistuttu aktiivisesti. Sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatyöryhmiin on osallistuttu aktiivisesti. Perusratkaisut johtamisjärjestelmän, kelpoisuusehtojen ja rekrytointiperiaatteiden osalta on tehty YH:ssa. Ylin viranhaltijajohto valittu. Näkökulmaa tuotu esille aktiivisesti. Kirjattu suunnitelmiin. Käytännön työ eri tiimeissä meneillään. Haukiputaan kunnan osalta Vireä kolmas sektori-projekti on aktivoinut toimintaa kunnan omien työllistämistoimenpiteiden ja sitä tukevien päätösten lisäksi. Ensimmäinen ns. puskurirahan avulla käynnistynyt hanke meneillään. Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Alijäämien kattaminen Ylijäämäiset tilinpäätökset kh,jory VTP II ennustaa ylijäämää 2 M. jokaiselta tilikaudelta Alijäämät katettu 2012 kh,jory Jos ennuste pitää, saadaan alijäämät katettua vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Tulojen suotuisa kehitys Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Verojen kasvu on ollut alkuvuonna hyvä (jopa 8,1%), mutta se tasoittuu loppuvuoden aikana. Ennuste koko vuodelle on noin 4 %:n kasvu. Veroprosentit pidetään ennallaan kuntaliitokseen asti YH:n linjausten mukaisesti. kh,jory kh,jory,hk kh,jory Kasvanut alkuvuoden 31,7 %. Kasvanut edelleen alkuvuonna. Taloustilanteen kääntyminen kesällä vaikeuttaa yritysten tilannetta. Vuosikate 4,4 M =>E2011 6,5M Ylijäämä 1,3 M =>E M Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusasteen nostaminen Tarkoituksenmukaiset taksat ja maksut Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Alle 3000/asukas kh,jory E2011 n /as Omavaraisuusaste 60 %/vuonna 2015 Kiinteistöverot suhteessa seudun tason kanssa Taksat/nostoprosentti min 3 %/vuosi Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh,jory kh,jory kh,jory kh, kk 39 % tilinpäätöksessä, paranee jatkossa, mutta hitaasti Tämänhetkinen taso on vertailukelpoinen seudun kuntiin. Vuodelle 2011 nostettu 3-5 %. Sama ohje vuodelle Pyritty kehittämään edelleen, VTP II aikataulu pitänyt, aikataulujen pitäminen ja tietojen yhdenmukaistaminen uuden Oulun kuntien kanssa kriittistä.

8 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Suunnittelujärjestelmän toimivuus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen Riittävän pitkä aikajänne kh,jory Suunnittelu keskittynyt jo uuden Oulun suunnitteluun lisääntyvässä määrin. Suunnitelman pitävyys kh,jory Muutoksia HYK-kokonaisuudessa, jossa peruskorjaus muuttui uudisrakentamiseksi. Sen osalta päädyttiin edullisimpaan ratkaisuun. Kiviniemi valmistunee aikataulussa. Muutos/tilanneherkkyys kh,jory kts yllä HYK-muutokset Monipuoliset/kustannustehokkaat toteuttamistavat Tulorahoitus (katetaan 60 %) Omistajastrategia ja konserniohje/päivitetty, hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja informatiivisuus kh,jory Elinkaarimallipäätös tehty. Sopimukset allekirjoitettu toukokuussa.rakentaminen aloitettu kesäkuussa. Hankkeen toteuttamiseen on saatu II-vaiheen Tekes-rahaa. kh,jory Ennuste 53 %vuodelle 2011 kh,jory kh,jory Tulostavoitteet (asetetaan kh,jory euromääräisesti, konsernivelka alle 4000 /asukas) Päivitetty ja hyväksytty helmikuussa. Raportointia yhdenmukaistettu UO-kunnissa. Pyrkimyksenä, että v saadaan jo suhteellisen yhdenmukaista aineistoa, joka tulee v suunnittelutyötä. Tyttäret ovat pienentäneet velkataakkaansa tasaisesti. Tuloslaskelma TP2010 TA2011 Tot. Tot. 1-8/10 Tot-% 2011 Arvio 2011 Va:n arvio 1-8/11 Tot/8* Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Keskushallinnon osalta ennakoidut talousarviopoikkeamat johtuvat suurimmalta osalta Uuden Oulun budjetoitua suuremmista kuluista. Kaksi muuta vaikeasti arvioitavaa erää ovat työterveysmaksut ja yleinen työllistäminen. Niiden osalta muutoksia on vielä loppuvuodesta odotettavissa sekä menoihin että tuloihin. Kaikkinensa talousarvion nettomenojen lisäystarve on noin

9 Yleinen työllistyminen Työllistämistoimenpiteiden painopistealueina ovat olleet nuoret työttömät sekä ne pitkäaikaistyöttömät, joiden työttömyysturvasta Kela laskuttaa 50 prosenttia. Aikaisempaa enemmän työllistämismäärärahoja on käytetty pidennettyihin työllistämisjaksoihin, joilla on varmistettu työttömän työssäoloehdon täyttyminen eli ansiosidonnaisen päivärahan- tai Kelan 500 työttömyysturvapäivän latautuminen. Työllistämisbudjetin määrärahoilla on kunnan eri työyksiköihin työllistetty yhteensä 56 pitkäaikaistyötöntä. Työllistämisvaroin heistä jo 19 on varmistettu työssäoloehdon täyttyminen. Työllistämismäärärahoista on tuettu myös 14 Kelan laskutuksen piirissä ollutta, yleishyödyllisten yhdistysten työllistämää pitkäaikaistyötöntä. Aktivoitujen määrä ylittää ennakkosuunnitelmat kaikkien aktiovointiryhmien osalta. Työllistämisbudjetin toteutuma tammi-elokuulta oli 63 %. Sosiaalitoimiston maksaman kuntalisän (500 euroa/kk/työllistetty) mahdollistamana yleishyödylliset yhteisöt ovat kahden kuukauden jatkotyöllistämisillä lakkauttaneet Kelan laskutuksen yhteensä 12 työttömän osalta. Yleisen työllistämisen lisäksi kunnan hallintokunnat ovat omilla määrärahoillaan työllistäneet yhteensä 22 työnhakijaa, joista neljä on oppisopimuskoulutuksessa. Kunnan työllistämismäärärahoilla työllistämisen lisäksi kunnassa on panostettu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen valtionhallinnon kustannuksella toteutettavilla aktivoimismuodoilla. Näistä työharjoitteluun ja työelämän valmennukseen elokuun loppuun mennessä oli osoitettu jo 93 työnhakijaa. Kuntouttavan työtoiminnan kautta aktivoitujen työnhakijoiden määrä oli yhteensä 46 pitkäaikaistyötöntä. Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun Langattoman verkon kattavuus tietohallintopäällikkö Kattavuus ja toimivuus hyvä kunnan toimipisteissä laajentuminen kunnan toimipisteissä ja toimivuus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen kaikki Kiinnitetty huomiota yksikköpalavereiden pitämiseen, osa on lisännyt työkokousten määrää. On Asiakastyytyväisyys: Sisäinen ja ulkoinen asiakaskyselyt eri asiakasryhmille yksiköiden luotu yhteyksiä Ouluun. Ruokapalvelut on jatkanut kyselyjen tekemistä alkuvuonna. palvelukyky reagointinopeus palautteisiin laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Palveluiden käyttöaste Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen Viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Ulkoinen ja sisäinen vaikuttavuus Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet ja palvelut Yleiset alueet: Luvattoman mi käytön valvonta Maanrakennustöiden viimeistelyjen taso: Laatutason valvonta ja reklamointi. Ruokapalveluiden ravitsemuksellinen laatu suositusten mukaista eri asiakasryhmille ruokapalvelupäällikkö, materiaalisihteeri kunnansihteeri,kk Verkkolaskutuksen käyttöönoton laajentaminen, suoraveloituksen korvaaminen toimistopäällikkö maanmittausinsinööri ruokapalvelupäällikkö Toteutunut sovitussa laajuudessa ja ajassa. Pyritty takaamaan erityisesti Uuden Oulun asioista tiedottaminen, jotta se tukisi muutosprosessia. Sähköiset lomakkeet on käyty läpi. Seudullisesta yhteisprojektista on saatu palkinto. Liikelaitos Haukiputaan Vesi pilotoi verkkolaskujen lähettämisessä. Muilta osin lähtevien laskujen sähköistäminen samoin sähköinen tiedonsiirto palkkalaskennan ja henkilöstöhallinnon osalta odottavat Uutta Oulua Valvontaa tehostettu mm. kunnan omistamilla puistoalueilla. Lupamenettelyä tarkennettu. Velvoite maanrakennustöiden jälkeisten siistimistöiden tarkistuttamisesta osana lupakäytäntöä. Huomioidaan tarjouspyynnöissä Valtion ravitsemussuositus. Huomioidaan ruokalistasuunnittelussa suositukset

10 Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Hyvä kuntakuva Ympäristön laatu Kirkonkylän keskustaan kaavoituspäällikkö, viihtyisän ja toimivan palvelukeskuksen kk, kj edellyttämä uusi asemakaava Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Kunnan kehityksen ennakointi Kunnan hallittu kasvu Kaavoituksellinen valmius Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Hajarakentamisen määrän väheneminen tavoitteena < 10 % omakoti- ja paritalotuotannosta Ajantasainen yleiskaavoitus Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Kylien rakentamisen kaavallinen ohjaus: Kyläkeskusten yleiskaavoituksen käynnistäminen Seudullisen jätehuollon toimivuus: Jätekeskuksen yleiskaavan hyväksyminen kh, tekn. ltk kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö Hyvät tuulienergiatuotannon mahdollisuudet: Merialueen tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen laatiminen kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö Kysyntää vastaava tonttitarjonta Avattujen alueiden tehokas markkinointi maanmittausinsinööri maanmittausinsinööri Kirkonkylän keskustan kaava pidetty ehdotuksena nähtävillä, sopimusneuvottelut käynnistetty. keskustan kaavasaneerauksen jatkaminen vuoden 2012 kaavoitusohjelmassa. Tavoitteeseen ei ole päästy. Päähuomio suunnittelutarveharkinnan yleiskaavallisen ohjauksen edistämisessä. Asemakaavatonttien suunnittelu tasapuolisesti kunnan eri taajamiin vähentää painetta hajarakentamiseen. Kello oyk luonnosvaiheessa, Uuden Oulun yleiskaavatyö käynnistynyt. Pidetty kuntatilaisuuksia. Jokikylän oyk:n perusselvitykset laadittu. Odottaa YVA:n lisäselvityksiä. Annanmäki-Isoniemi -alueen mahdollisuudet tutkitaan alueen yleiskaavoituksen yhteydessä. Kaavaluonnos valmis. Jätehuoltoratkaisuja tutkitaan käynnistyneen maakuntakaavan yhteydessä. Vuokratonttien kysyntään vastaaminen edellyttää tonttien luovutusmäärien lisäämistä. Ensi sijaisena markkinoinnin kohteena Kellonlahden loma-asuntoalue. Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Seutuyhteistyö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyenliikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Ekologinen kestävyys Kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö ruokapalvelupäällikkö ruokapalvelu Seudulliset ruokapalvelupalaverit ruokapalvelupäällikkö Kirkonkylän keskustan lisärakentaminen, Holma-Haapajärvi länsipuoli ja Hätälä-Vehkaperä uudet asuinalueet tukevat joukkoliikenteen kysyntää Haapakankaan risteysalueen asemakaava mahdollistaa turvalliset kyvytliikenneyhteydet. Kävelyn ja pyöräilyn pilottihankkeella ohjeistetaan parempaan ennakointiin. Otettu huomioon kilpailutuksessa Järjestetty säännöllisesti

11 Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Yksilön voimavarat Työtyytyväisyysindeksi Työyhteisön toimivuus Työyhteisöindeksi Kunnan keskiarvoluku, kk Viimeisimmässä mittauksessa työyhteisöindeksi oli noussut lähes kaikissa yksiköissä. Koko hallintopalvelujen osalta nousua vuodesta 2008 oli 4,5 pistettä. Indeksi on nyt kunnan korkein. Työkyky ja jaksaminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen, kk, kk In Body-mittausmahdollisuus hyödynnetty. Aktiivista liikkumista tukeva asenne, osallistumismaksut hiihto- ja juoksutapahtumiin. Sijaisuudet mahdollisuuksien mukaan hoidetaan sisäisin järjestelyin. Samalla huomioiden hiljaisen tiedon siirto ja perehdyttäminen toteutuu samalla. Kehityskeskustelut on sovittu pidettävän kuulemisten jälkeen. Hyvä johtaminen Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Ammattitaitoinen henkilöstö Perehdyttäminen Työnantajaimago Toimiva organisaatio Esimiestyön onnistu- Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen Koulutuspäivät / henkilö Ammattitaidon ylläpitäminen Rekrytointien onnistuminen (myös erikoisosaaminen) Kehitysmyönteinen henkilöstö, kk, kk, kk Työllistamisvelvoite (=aputyöntekijöitä) aiheuttanut jnkv kriittistä palautetta ("kaksin hoidetaan pikkuasioita"). Palvelupyynnöt vm-palvelussa vakiintumassa rutiiniksi. Hyödynnettäviä koulutuksia ei juuri ole ollut. Koulutuksiin osallistumista on tuettu ja sekä Uuden Oulun koulutuksiin että ammattialaan liittyviin koulutuksiin on osallistuttu. Esimiesten on kehotettu huolehtimaan työntekijöiden osallistumisesta UO-koulutuksiin. Toimintamallin vaiheittainen sopeuttaminen ja työnjaon ennakointi Oulun organisaatioon minen Toimiva vuorovaikutus Strategian mukainen johtaminen Toimivat tiimit Valmistautuminen Uuteen Ouluun Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Ajantasainen tiedottaminen suunnitelmista työkokouksissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt / vuosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät, kk, kk Kaavoituksen yhdistämispalaverit säännöllisesti Vastuuta jaettu pääsuunnittelijakäytännön kautta Avoin keskustelu ja tiedottaminen. Kehityskeskustelut pidetään kuulemisten jälkeen. Toimintamallin vaiheittainen sopeuttaminen ja työnjaon ennakointi Oulun organisaatioon. Säännölliset jory-palaverit 1 krt/kk, joissa UO-katsaus. Yksiköiden palaverien pitämisen tärkeyttä korostettu muutostilanteessa.

12 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Toimivat ja asiakaslähtöiset Toimivat, käytettävyysessit palveluprodeltään korkeaa tasoa olevat atk ratkaisut Uuden Oulun tietojärjestelmien yhteensovittaminen Nykyaikaiset tehtäväprosessit Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosesseihin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi Selkeä tuotannonohjaus SEPAn toimiminen (yhteinen euromaksualue) Käyttökatkoja mahdollisimman vähän. ICT-nykytilakartoituksen tekeminen Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen Sähköinen laskutus toimistopäällikkö, tietohallintopäällikkö, ks, kk tietohallintopäällikkö, ks, kk, kk Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä materiaalisihteeri, kk Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti ruokahallintopäällikkö Tehokas käyttöaste Suoritteita / keittiöneliö ruokahallintopäällikkö Elintarvikelainsäädäntöä Laadukas toiminta: Ruoan ruokahallinto- noudatetaan rasva ja laatu suositusten päällikkö Omavalvonta toteutuu mukaiset Joukkoruokailulle Suola, perus ja tiedotuskriteereitä asetetut kriteerit toteutuu noudatetaan Sepa saatu toimimaan siirtymäajan jatkumisesta huolimatta. Huomattavia käyttökatkoja ei ole ollut. Kartoitus käynnissä. Uusissa hankinnoissa ja valinnoissa otettu huomioon UO. Priorisointia tehdään jatkuvasti. Vedellä lähtevien laskujen pilotti. Sähköisten palkkaerittelyjen määrä kasvaa jatkuvasti. Hoitotarvikevarastoa (mm. valmiusvarastoa)sopeutettu pienentyneeseen liikevaihtoon ja yhdistymisen näkökulmaa huomioiden. Asiantuntijatiimipalavereihin osallistuttu kiitettävästi seurataan aktiivisesti seurataan aktiivisesti seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin puututaan koulutusta järjestetty Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Monikuntaliitoksen hallittu toteuttaminen Omavalvonnan mittarit Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisillä kasvusuunnilla Uuden Oulun järjestelyt: Sitoutuminen muutokseen kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk Maanhankintoja onnistuttu jatkamaan johdonmukaisilla hyväksytyillä periaatteilla ja hintatasolla. Henkilöstö sitoutunut hyvin tilanteeseen. Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen Maapolitiikan jatkuvuus: Vastuun ja osaamisen siirtäminen Oulun kaupungin maa- ja mittausyksikköön. kaavoituspäällikkö, kk Tonttituotannon omavaraisuus kaavoituspäällikkö, maanmittausinsinööri, kk Maapolitiikan siirto suoraan Oulun kaupungin maa- ja mittausyksikköön etenee vaiheittain. Yhteistyö tonttilaitoksen ja kaavoituksen välillä jatkuu. Kirkonkylä uusilla asuinalueilla riittävä tonttireservi toteutumassa ja tontintuotantopotentiaalia muutoinkin useilla alueilla Yksi seudun yleiskaava korvaa kuntien yleiskaavat kaavoituspäällikkö Uuden Oulun yleiskaavoitus käynnistynyt SeutuMaton (tai Uuden kaavoituspäällikkö Aiesopimukseen tarvittavat selvitykset tekeillä. Oulun) päivittäminen, Haja-asutusalueiden asukastutkimus käynnistymäs- asunto-ohjelma ja hajarakentamisesä. periaatteet Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi MAL-menettelyn uudistaminen: Aiesopimusmenettelyn vahvistaminen ja siihen sitoutuminen kaavoitusjohtaja, maanmittausinsinööri, kk Uuden Oulun toteutus etusijalla, seudun toimintamallia selvitetään. Maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimuksen uusiminen vireillä

13 Talous Strategiset päämäärät Järjestelmien tehokkuus Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kriittiset menestystekijät Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut Rajapintojen toimiminen Kustannustehokkaat rakenteet Kustannustietoisuus Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Toimiva taloudellinen yhdyskuntarakenne Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Kustannustehokas rakenne Kustannusten kohdistaminen Kustannusvertailut: Lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely laajassa käytössä, sähköinen tiedonsiirto Maksut Raportointi Hinnoittelu Seuranta Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Maankäyttöratkaisujen ja palveluiden tuottamisen tasapaino: Maankäytön toteuttamisohjelman hyväksyminen toimistopäällikkö, kk Tietotekniikan hyödyntäminen toimistopäällikkö, kk, kk, kk Ansioerittelyiden sähköistämisen ja saapuvien sähköisten ostolaskujen laajempi käyttöönotto jatkuu. Taloushallinnon prosessien aikatauluja ja raportointimenetelmiä huomioiden tietotekniinkan antamat mahdollisuudet tarkennettu Uuden Oulun tarpeita vastaaviksi. Kustannusjakaumia, palvelusopimuksia ja -kuvauksia käydään läpi UO-prosessissa Tonttien kustannuksista ja tuotoista eri alueilla tehty laskelma kaavoituspäällikkö, Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen aloitettu. kk kaavoituspäällikkö, Uuden Oulun yleiskaavassa asumisen ja palvelujen kk yhteensovittaminen. Maankäytön toteuttamisohjelman seuranta ja päivittäminen kaavoituspäällikkö, kk, kk Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin Uuden Oulun tavoitteiden toteutuminen: Taloudellisesti toimivampi kunta Uuden Oulun valmistelumi, kk Uuden Oulun Mato hyväksyttävänä yhdistymishallituksessa. Pieni oman yksikön talouskatsaus aina työkokouksissa. Uuden Oulun valmistelusta kertyy kustannuksia, joita ei ole ollut mahdollista ennakoida v talousarviossa. Yleiskaavoitus käynnistynyt, taloushallinto yhdistymässä. työt: Varautuminen ennakoimattomiin kustannuksiin

14 Tuloslaskelma Arvio 2011 Va:n arvio TP2010 TA2011 Tot. 1-8/11 Tot. 1-8/10 Tot-% 2011 Tot./ 8* Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Laskentapalvelut Toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Tilinpäätös ja Uuden Oulun valmistelut ovat työllistäneet. Raportointikäytänteitä on yhdenmukaistettu ja yhteisraportointia/seurantaa on tehty kuukausitasolla. Yhdessä tehtävä budjetti ja Oulun alustalle siirtyminen ovat vaatineet runsaasti resursseja. Uuden Oulun koulutuksiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Sisäisin sijaisjärjestelyin on turvattu toimintojen jatkuvuus mm. sairauspoissaolojen aikana. Materiaalipalvelut Materiaalipalveluissa on merkittävä muutos ollut Iin poisjäänti asiakkuudesta, joka on johtanut jossain määrin ylikapasiteettiin henkilöstön ja kaluston osalta. Tilannetta pyritään hoitamaan vähentämällä työllistettyjen määrää kunhan heidän työsopimuksiansa umpeutuu, tämä keino ei kuitenkaan kiinteisiin kustannuksiin juurikaan tule vaikuttamaan. Vahtimestaripalveluissa tilanne on ollut vakaa, henkilöstöä 2 vakinaista ja yksi määräaikainen, sekä työllistämistuella palkattuna 1-2 henkilöä. Kiviniemen koulun evakkotilanne on aiheuttanut merkittävää lisätyötä mm ruokakuljetusten suhteen. Ruokapalvelut Ruokapalvelun taloussuunnitelman toisen kolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 60 %:sti ja toimintakulut ovat toteutuneet 60 %:sti. Henkilöstökulut on sivistyspalvelut, ruokapalvelussa toteutunut 52 %:sti, muiden palveluiden ostot 69 %:sti sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 66 %:sti, josta elintarvikkeiden osuus on 67 %. Vuokrat 63 %:sti. Perusturvapalveluiden ruokapalvelun taloussuunnitelman toisen kolmanneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 59,3%:sti ja toimintakulut 72 %:sti. Henkilöstökulut on toteutunut 78 %:sti, muiden palveluiden ostot 47 % sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 69 %:sti, josta elintarvikkeiden osuus 69%. Vuokrat 64 % sti. Kellon koulun ruokapalveluun hankittu kiertoilmauuni, joka lisää kapasiteettia. Kiviniemen koulun ruokapalvelun aloittamista on suunniteltu Tavoitteena aloittaa päiväkodin ruokapalveluiden hoitaminen ja tilojen kuntoon saattaminen aloitetaan koulun ruokapalvelu. Sopimusneuvottelut on käyty Serviisin kanssa vuoden 2012 ruokapalveluiden hoitamisesta ja laskuttamisesta. Länsituulenkoululla järjestetty pintahygienia- ja omavalvontakoulutus ruoka- ja puhtauspalvelu- sekä moniosaajahenkilöstölle. Ruokapalveluhenkilöstö osallistunut Uuden Oulun koulutuksiin sekä Aterix-ohjelman koulutus on aloitettu ja koulutuksia jatketaan. Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä on irtisanottu ja Aterix-ohjelman lisenssit tilattu. Ruokapalvelupäällikkö on käynyt uudistuvasta elintarvikelainsäädännöstä ja omavalvonnasta koulutuksen sekä osallistuu Rastorin järjestämään ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen. Elintarviketyöryhmässä valmisteltu elin- ja pakkaustarvikkeiden, maitotaloustuotteiden ja liha sekä lihavalmisteiden kilpailutusta. Seudullinen ruoka-, puhtauspalvelu ja moniosaaja henkilöstön kuulemistilaisuus järjestetty Pohjankartanoon. Tietopalvelut Uuden Oulun osalta on meneillään ohjelmistojen, verkkojen ja laitteistojen yhdenmukaistamisen suunnittelu, jotta liitos saataisiin tehtyä hallitusti ja ilman katkoja. Puhelin- ja datapalveluiden toimittajien vaihtumisen valmistelu on työllistänyt. Tiedotuksessa on keskitytty uuden Oulun valmistelusta tiedottamiseen. Maankäyttö Maankäytön suunnittelulla ja maapolitiikalla luodaan edellytykset suunnitelmalliselle ja hallitulle yhdyskuntarakentamiselle. Johdonmukainen maapolitiikka, ajantasainen kuntarakennetta eheyttävä kaavoitus, seudullinen yhteistyö ja maankäytöllisten periaatteiden mukainen lupakäytäntö ovat keskeisenä osana sitä strategiaa, jolla hallittu kasvu toteutuu. Talousarvion toteuma:toimintamenot ovat toteutuneet ennakoidusti lukuun ottamatta kaavoituksen ostopalveluihin varattua osuutta, joka alittuu tällä hetkellä. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, ettei Uuden Oulun yleiskaavan laatimiseen varattua rahaa ole käytetty. Myös konsulttien laskutuksen rytmityksellä saattaa olla osuutensa tilanteeseen. Toimintatuottoja ei ole kertynyt arvioidusti johtuen maankäyttösopimuksista ja kaavoituskorvauksista saatavaksi arvioitujen tuottojen viivästymisestä ja neuvottelujen kariutumisesta. Kaavoitus: Laadittavina olevista yleiskaavoista Kellon I vaiheen osayleiskaavan luonnos on pidetty nähtävillä ja Jokikylän osayleiskaavan perusselvitykset valmistuvat syyskuun lopulla. Alakyläntien jätekeskuksen yleiskaavasta on valmistunut luonnos, mutta sitä ei ole asetettu nähtäville ja jätekeskuksen sijoittuminen tutkitaan uudelleen käynnistymässä olevan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä. Kirkonkylän keskustan asemakaava on pidetty ehdotuksena nähtävillä ja maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnistyneet. Annalankankaan teollisuusalueen muutoksesta ja laajennuksesta laaditaan parhaillaan luonnosta. Haapakankaan risteysalueen asemakaavaluonnos on valmistunut ja asetettu nähtäville. Haukiharjun kaavarunkotyö on aloitettu. Hätälä-Vehkaperän alueesta on laadittu kaksi luonnosta ja kolmatta ollaan laatimassa. Hälin sopimuskaavasta laaditaan parhaillaan uutta ehdotusta sopimusneuvottelujen rauettua yhden maanomistajan kanssa. Virpiniemen eläinurheilualueen kaava on valmistunut ja saanut lainvoiman. Venesataman asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on valmistunut. Näiden merkittävimpien kaavojen ohella valmistumassa tai työn alla ovat asemakaavan muutokset Martinniemen kortteliin 3084, Pohjola-opiston alueelle ja Kelloon keskustaan paloaseman tontille. Lisäksi Simppulanmäen alueesta on laadittu selvitys alueen tulevan suunnittelun pohjaksi. Uusi Oulu: Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja työohjelman laatimisella sekä

15 kuntakierroksella alustavien tavoitteiden hahmottelemiseksi. Maankäytön toteuttamisohjelma on valmistunut ja menossa yhdistymishallitukseen hyväksyttäväksi. Kaavoituksen järjestämisvastuun siirtymistä Oululle vuoden 2012 alusta valmistellaan säännöllisesti pidettävissä kaavoittajien kokoontumisissa. Seudun maankäyttö: Seudun suunnittelussa valmistellaan maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen uusimista ja seutuyhteistyön tulevaisuuden vaihtoehtoja vuoden 2012 jälkeen. Tonttilaitos Tontit: Haapakangas III -alueen kaikki vuokrattavat omakotitontit on luovutettu ja myyntitonteista 4 on edelleen luovuttamatta. Tonttilaitos päätti luovuttaa jäljelle jääneet myyntitontit myös vuokrausvaihtoehto huomioiden. Vahtolassa on vapaana 2 tonttia, joista toinen luovutetaan vuokralle ja toinen myytäväksi. Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntoalueen tonteista on elokuun 2011 loppuun mennessä myyty 2 kpl, vuokrattu 5 kpl ja varauksessa on 1 tontti. Tähän mennessä Kellonlahden tonteista on kertynyt myyntituloja Tämän hetken maanmyyntitulojen kokonaiskertymä on Asetettuun maanmyyntitavoitteeseen ( ) yltäminen vaatisi Haapakankaan ja Vahtolan jäljellä olevien myyntitonttien lisäksi ainakin muutaman loma-asuntotonttikaupan toteutumisen. Nykyinen tonttien kysyntä on vähäistä, eikä loppuvuoden osalta ole odotettavissa isoja muutoksia, joten tämän hetkinen karkea arvio on, että myyntitavoitteesta tullaan jäämään n Uusia maanvuokrasopimuksia on tehty yht. 24 kpl. Ulkoisten vuokratulojen kertymä on (n. 103 % arvioidusta vuosikertymästä). Sisäisiä maanvuokratuloja ei ole vielä laskutettu. Maanvuokratulojen kokonaiskertymäksi arvioitiin talousarviossa n , jonka arvellaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Puun myyntituotot: Puun myyntitavoite vuodelle 2011 on Kysynnän ja puun hinnan perusteella myyntitulojen arvioidaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti. Leimikoita on hakattu tällä hetkellä mittaustodistusten mukaan n : n edestä. Muut: Rakennusvalvontamittauksista on kertynyt tuloja (tavoite ), sekä muista mittaustoiminnan tilaustöistä

16 Perusturva Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Hyvinvoinnin edistäminen Hyvinvointistrategian laatiminen Asiakaslähtöinen palvelukyky Terveempi Pohjois-Suomi (TerPS) -hankkeessa luodut hyvinvoinnin mittarit otetaan käyttöön osana toiminta- ja taloussuunnittelua. Palveluiden saatavuus Asiakkaat palvelujen piiriin lainsäädännön ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa. Perusterveydenhuolto: - yhteydensaanti terveyskeskukseen - kiireellinen hoito - hoidon tarpeen arviointi 3 päivää yhteydenotosta - hoidon järjestäminen 3 kk arvionnista, suun terveydenhuolto eräin edellytyksin 6 kk Ikääntyneiden palvelut: - 92 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan - 14 % yli 75-vuotiaista on säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä - omaishoidon tuen piirissä on 6 % yli 75-vuotiaista - tehostetussa palveluasunnoissa asuu 5 % yli 75-vuotiaista Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat On otettu käyttöön. Terveyskeskuksen uusi puhelinjärjestelmä on vakiintunut käyttöön. Terveydenhuollossa määräajat ovat toteutuneet Ikääntyneiden palvelut: - 90,6 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissaan (727) - 12 % yli 75-vuotiaista on säänöllisen kotihoidon palvelujen piirissä (97) - omaishoidon tuen piirissä on 9 % yli 75-vuotiaista (72) - Omaishoitajien vapaapäiviä toteunut Hannankodilla 7 kk:n aikana Tehostetuissa palveluasunnoissa asuu 5,9 % yli 75-vuotiaista (47) Sosiaalipalveluissa määräajat ovat toteutuneet Osallistuminen ja vaikuttaminen Palveluiden monimuotoisuus Palveluiden kattavuus Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä - omaishoitajien vapaat toteutuvat lain mukaisesti Sosiaalipalvelut: - aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle kiireellisissä tapauksissa samana päivänä ja muutoin väh. 7 arkipäivänä - toimeentulotukipäätös viimeistään 7 arkipäivänä - vammaisten palvelutarpeen selvitys viimeistään 7 arkipäivänä. Palvelusuunnitelmaa ja palveluja koskevat päätökset viimeistään 3 kk. - Lastensuojelutarpeen selvityksen aloittaminen väh. 7 vrk ilmoituksen saapumisesta. Selvitys viimeistään 3 kk:n kuluessa ilmoituksesta. Kunnan oman palvelutuotannon lisäksi yksityinen ja III-sektorin palvelutuotanto lisääntyy nykytasosta. Kohdennetut, moniammatillisesti toteutetut ja yksilölliset palvelut lisääntyvät nykytasosta. Palvelujen kattavuus säädösten ja lautakunnan määrittelemällä tasolla Asiakaspalautteiden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä Tulosalueen johtajat Mm. lasten ja nuorisopsykiatrisia palveluita on tehostettu yhteistyöllä yksityissektorien kanssa sekä moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti eri vastuualueiden kesken. On aloitettu yhteistyöt kolmannen sektorin kanssa mm. Haukiputaan kehitysvammaiset ry:n ja Haukiputaan Veikkojen kanssa yhteistyö oppisopimuskoulutuksen puitteissa. Ennalta ehkäisevän toiminnan tuottaminen säädösten mukaisesti on ollut haasteellista. Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä ja siihen reagoidaan. Sosiaalipalveluissa on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely, jonka analysointi on kes-

17 Sähköisen asioinnin kehittäminen Asiakaspalautejärjestelmien käyttö laajenee kaikille tulosalueille Asiakastyytyväisyys palautteen hyödyntäminen Raportointi toteutetaan talousarvion sitovuustasojen mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Sähköisen asioinnin mahdollisuudet lisääntyvät nykytasosta. Internetin käyttömahdollisuudet lisääntyvät eri palveluissa nykytasosta. Tulosalueen johtajat, hallintopäällikkö, atk-suunnittelija ken. Neuvolapalveluista tehdään asiakaspalvelukysely marraskuussa. Raportointi toteutaan tilinpäätöksen yhteydessä. Sähköinen hakujärjestelmä on päivähoitopalveluissa tehokkaassa käytössä. Sosiaalipalveluissa on vakiintunut käyttöön verkkopalveluneuvonta ja tukilaskurin käyttö. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Hyvä julkisuuskuva Tiedottaminen Aktiivinen, avoin, oikea-aikainen Vastuualueen Tiedotettu monipuolisesti eri kanavia käyttäen. ja moni- kanavainen tiedottaminen johtaja, tulosalueen johtajat, hallintopäällikkö Kehitysmyönteisyys Osallistutaan aktiivisesti 2-4 keskeiseen tavoitteita tukevaan hankkeeseen. Ensisijaisesti uuden Oulun yhteiset hankkeet. Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat On osallistuttu hankkeisiin hyvin aktiivisesti. Kunnan hallittu kasvu Kunnan palvelut kokonaiskasvutavoitteen mukaisiksi Palveluverkon muutoskyky Palvelutarpeen ennakointi paranee nykytasosta. Raportointi poikkeavuuksista. Palveluverkko muuntuu palvelutarpeen kysynnän mukaisesti. Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat Lasten ja vanhusten palveluihin on tehty henkilöstölisäyksiä. Palveluverkkoa on valmisteltu uuden Oulun näkökulmasta. Kuukausittainen tilastoseuranta toteutuneesta toiminnasta. Yhteisöllisyys ja moniarvoisuus Syrjäytymisen ja sen seurannaisilmiöiden estäminen Erilaisen sosiaalisen työllistämisen lisääminen vähintään nykytasosta Arjen tukeminen. Erilaisten arjen tukitoimenpiteiden (esim. vertaisryhmät) lisääminen nykytasosta. Sosiaalijohtaja, kehittämispäällikkö Vastuualueen johtaja, tulosalueiden johtajat Kuntouttavan työtoiminnan lisäpanostus on toteutettu. Perhekeskuksen toiminta on aloitettu.

18 Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Hyvinvoiva henkilöstpätevyys ja Henkilöstön ammatti- määrä Virat ja toimet täytetty ammattitaitoisilla työntekijöillä Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat Myös vakituisten toimien ja virkojen täytössä on ollut haasteita. Eri ammattiryhmien sijaisuuksien täytössä on ollut haasteita. Henkilöstön koulutuspääoma ja ammattitaito Työhyvinvointi Työturvallisuus Ammattitaidon kehittäminen Henkilöstön työtulosten parantaminen työmenetelmien kehittämisellä ja työpanoksen kohdentamisella Sairauspoissaolot laskevat nykytasosta. Tyhyindeksi paranee. Huomioidaan kalustehankinnoissa, tilasuunnittelussa ja työmenetelmien kehittämisessä Osaamiskartoitukset osana kehittämiskeskusteluja Tulosalueiden ja tulosyksiköiden Vastuualueen johtaja, tulosalueen ja tulosyksiköiden Toimintaprosessien rajapinnoissa on kokeiltu uusia työtapoja kaikilla tulosalueilla. Osallistuttu kunta 10 -kyselyyn. Tulos oli normaalitasossa. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Haittatapahtumien raportointijärjestelmä on otettu käyttöön. Työergonomia on otettu huomioon kalusteiden hankinnassa ja työtilojen suunnittelussa. Tulosalueilla käydään kehityskeskustelut vuoden loppuun mennessä. Osassa päivähoidon yksiköistä on tehty osaamiskartoitus. Koulutuskortit Käytössä. Jatko- ja täydennyskoulutus lisääntyy nykytasosta. Koulutusmäärärahat väh. 0,5 % palkoista. Jatko- ja täydennyskoulutuksessa hyödynnetään uuden Oulun, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston koulutuksia. On toimittu talousarvion puitteissa. Ammatillisuus ja oman Uusien työmenetelmien Kaikki työntekijät On kehitetty ja otettu käyttöön uusia moniammatillisia työn kehittäminen kehittäminen työmenetelmiä, esim. kotiutushoitaja, raskauden ajan tuen polku, yöhoito ja sijaisperhetoiminta. Osaamisen ja ideoiden jakaminen Haukiputaan hyviä käytäntöjä on tuotu esiin uuden Oulun valmistelussa. Hyvä johtaminen Toimiva johtamis- Säännöllinen johtoryhmä- Vastuualueen Toteutunut. järjestelmä työskentely vastuu- ja tulosalueilla. Esimiesten työnkuvien selkeyttäminen Kehityskeskustelut vuosittain koko henkilöstön osalta johtaja ja tulosalueen johtajat Kaikki Esimiesten tehtäväkuvaukset on tehty. Kehityskeskusteluja käydään ympäri vuoden.

19 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämääräkijät Kriittiset menestyste- Toimivat palveluprosessit moniammatillisten Poikkihallinnollinen ja palveluprosessien kehittäminen Toimivat ja tarkoituksenmukaiset verkostot Uuden Oulun palveluintegraation valmistelun hyödyntäminen Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessin kehittäminen Monipuoliset palvelujen tuottamistavat Jäsentynyt ja tavoitteellinen verkostoyhteistyö Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Kunnan vastuualueiden ja perusturvapalvelujen tulosalueiden välinen moniammatillinen työ lisääntyy nykytasosta. Valmistellaan ja toteutetaan palveluintegraatiota ja yhteistyötä sellaisten palvelujen osalta, joiden saatavuus on heikko. Monitoimijaiset ja -ammatillisen työ lisääntyy ja otetaan käyttöön yhteisiä palvelusuunnitelmia. Palvelusetelin käyttöönotto vuoden 2011 aikana vähintään yhden palvelun osalta Osallistuminen omaa toimialaa tai palveluja kehittävään yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa lisääntyy nykytasosta. Vastuualueen palvelujen tuottamista tukeva yhteistyö 3. sektorin ja yritysten kanssa Teknologian käyttö palvelutuotannossa lisääntyy mm. ottamalla käyttöön Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat Tulosalueen johtajat Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtajat Tulosalueen johtajat, atk-suunnitte- Monipuolista kehittämistyötä on tehty eri palveluprosesseissa. Monikuntaliitoksen toiminnallisiin muutoksiin on valmistauduttu aktiivisesti. Aikuispsykiatrin konsultaatiopalvelut on saatu turvattua yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Päihdepalvelut sekä lasten- ja nuorten psykiatriset palvelut ovat edelleen haasteellisia erityisosaajien saatavuusvajeen vuoksi. Hankkeissa on tehty kehitystyötä. Ei ole toteutunut. Toiminnat yhtenäistetään uuden Oulun kanssa ja palvelusetelikäytännöt toteutetaan siinä vaiheessa. On toteutunut monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa. Haukiputaan kehitysvammaisten tuki Ry:n sekä Haukiputaan Veikkojen kanssa on aloitettu yhteistyö oppisopimuskoulutuksessa. Sosiaalityön verkkoneuvonta on vakiintuneessa käytössä. Lääkekellot ja sähkölukot ovat käytössä kotihoito- ja vanhuspalveluissa. sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologia hankkeen tuloksia lija

20 Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä talous Palvelutarpeiden mukaiset investoinnit Kriittiset menestystekijät Talouden hallinta Kustannustehokkuus Tarve- ja hankesuunnitelmien laatiminen ja investointien toteuttaminen Seuranta välitilinpäätösten yhteydessä tavoitteiden ja talouden osalta. Kuukausittainen seuranta talouden osalta. Välitön puuttuminen poikkeamiin. Ensisijaisena tavoitteena erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillintä. Talouden tasapainottamista jatketaan vähintään vuonna 2010 päätettyjen toimenpiteiden osalta. Toimintatuottojen lisääminen Kustannusvertailujen suorittaminen ja niiden hyödyntäminen Aktiivinen kilpailuttaminen ja hankintayhteistyön hyödyntäminen Investointiohjelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtaja, hallintopäällikkö Vastuualueen johtaja, tulosalueen johtaja, hallintopäällikkö Toteutunut. Toimenpiteitä on jatkettu. Terveyspalveluissa tulojen osuus on lisääntynyt. Päivähoitopalveluissa toteuma ei ole tavoitteen mukainen. Uuden Oulun valmisteluissa on tehty kustannusvertailuja. Uuden Oulun linjausten vuoksi käytetään aiemmat optiot. Lyhyen tähtäimen investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti, mutta isommisssa investoinneissa huomioidaan uuden Oulun linjaus.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä Tekninen Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Haukiputaan Veden välitilinpäätös 1 8/2010 Vesilaitos: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Haukiputaan Veden välitilinpäätös 1 8/2010 Vesilaitos: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Haukiputaan Veden välitilinpäätös 1 8/2010 Vesilaitos: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Hyvänlaatuisen talousveden saanti varmistettu kaikissa oloissa Tiedotus- ja asiakaspalvelutoiminnot ovat oikea-aikaisia

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010

Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010 luonnos KH 20.9.2010

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot