Välitilinpäätös I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I KH

2 Talouskatsaus Kuntatalous Vuoden 2010 aikana Suomen talous kääntyi vahvaan kasvuun. Vuoden 2009 yhdeksän prosentin talouden supistuminen kääntyi vuonna 2010 runsaan kolmen prosentin kasvuksi. Vuosina talouskasvun ennakoidaan olevan keskimäärin kolmen prosentin tasolla. Viimeisimmät luvut liikkuvat 3-3,5 %:n tasossa. Talouden kasvunäkymiin liittyy epävarmuustekijöitä johtuen erityisesti Euroopan talouskehitystä varjostavista Kreikan, Irlannin, Portugalin sekä mahdollisten muiden maiden talouskriiseistä. Myös Pohjois-Afrikan maiden rauhattomuudet ja Japanin ydinkatastrofi voivat aiheuttaa yllättäviä käänteitä maailman talouteen. Finanssikriisistä alkanut talouslama jättää pitkän varjon Suomen kansantalouteen. Bruttokansantuotteen arvioidaan saavuttavan vuoden 2008 tason vasta muutaman vuoden päästä. Vuoden 2008 työllisten määrä tullaan saavuttamaan vasta seuraavan vaalikauden loppupuolella. Valtion talouden tasapainottamiseen ja julkisen kestävyysvajeen umpeen kuromiseen mennee kaksi vaalikautta. Taloudelliset tutkimuslaitokset tekivät laskelmia siitä, miten julkisen talouden kestävyysvajetta voitaisiin korjata. Yleisen näkemyksen mukaan talouskasvu ei yksin riitä kestävyysvajeen korjaamiseen. Tarvitaan myös veronkorotuksia ja julkisten menojen kasvun hillintää. Verokehitys oli jo vuoden 2010 aika huomattavasti parempi kuin mitä oli ennustettu johtuen lähinnä valtion toimenpiteistä erityisesti yhteisöverotulojen osalta. Sama positiivinen kehitys näyttää jatkuvan kuluvana vuonna. Kuntien verotulojen ennakoidaan kasvavan 6 prosenttia myönteisestä talouskehityksestä johtuen. Vuonna 2012 kasvu jää yhteen prosenttiin, mihin vaikuttaa kunnallisverotulojen kasvun ennakoitu pieneneminen sekä erityisesti määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksen poistuminen. Tästä johtuen kuntienvuosikatteen ennakoidaan pysyvän vuonna 2012 kuluvan vuoden tasolla. Vuosikate-ennuste perustuu n. 4 prosentin menokasvuoletukselle, mitä voidaan pitää haasteellisena. Kunnille aiheutuu menokasvupaineita lainsäädännössä viime vuosina asetetuista normeista ja mitoituksista, missä valtionosuuslisäykset kattavat korkeintaan puolet menokasvusta. Kuntien velkaantuminen jatkuu vuosina 2011 ja Tähän on syynä erityisesti vuosikatteen riittämättömyys sekä korvausinvestointeihin että uudisrakentamiseen. Kasvava lainakanta sekä korkotason nousu lisäävät kuntien korkomenoja, mikä vähentää talouden liikkumavaraa. Keskipitkällä aikavälillä myös toimintamenojen kasvu on liian nopeaa verotulopohjan kasvuvauhtiin verrattuna. Tuottavuutta lisäävä toimenpiteet sekä kuntien tehtävien ja normien tarkastelu on välttämätöntä talouden vakauttamiseksi keskipitkällä aikavälillä. Haukipudas Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Myös yhdistymishallituksen tekemät linjaukset vaikuttivat kunnan omiin linjauksiin. Vastuualueiden nettomenojen kasvuvauhdiksi linjattiin TA2010 verrattuna keskushallinnon osalta -0,1%, hallintopalveluiden -30,2%, perusturvapalveluiden 2,6 % (verrattuna muutettuun TA2010), sivistyspalveluiden 3,9 % ja teknisten palveluiden osalta 2,0 %. Koko kunnan tasolla tämä tarkoitti toimintatuottojen kasvun budjetoimista 6,4 % ja toimintakulujen 3,0 %:iin, joka tarkoitti nettona 1,9 %:n kasvua. Erittäin tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin ensimmäisen neljänneksen jälkeen talousarvio näyttäisi pitävän. Talousarvion pitävyyteen on vaikuttanut erityisesti maltilliset palkkaratkaisut, pienen nousun jälkeenkin kohtuullisen alhainen inflaatio- ja korkotaso sekä erityisesti vastuualueiden määrätietoiset pyrkimykset talousarviossa pysymiseen. Talousarviovaiheessa tehdyt toimenpiteet on aloitettu ja niistä on pidettävä kiinni koko talousarviovuoden ajan. Talouden kehittymisen suunta on edelleen varsin

3 herkässä tilassa, joten ylimääräistä jakovaraa ei kuluvanakaan vuonna tule olemaan. Jos talous saadaan pidettyä alkuvuoden kehityssuunnassa, vuosikate tulee olemaan yli 6 M ja ylijäämä yli 2 M. Näillä luvuilla saisimme jäljellä olevat kattamattomat alijäämät katettua yhdistymissopimuksen mukaisesti. Suurimmat riskit talousarvion toteutumiseen liittyen näyttävät olevan tällä hetkellä teknisissä palveluissa, kaikkien osalta lisäkuluja tulee vielä henkilöstökuluihin keväällä maksuun tulevista palkankorotuksista sekä Uuden Oulun rakentamiseen liittyvistä kuluista, joita ei ole osattu ottaa huomioon lähimainkaan täysmääräisesti. Myös erikoissairaanhoidon viimevuosien menokehitys sekä sivistyspalveluille tuleva sairaalakoululasku ovat vielä tässä vaiheessa vuotta erittäin vaikeasti arvioitavissa. Toukokuun verotulot on julkaistu. Tammi-toukokuu toteumassa verrattuna vuoteen 2010 on kasvua 10,6 % (v oli kasvua 0,4 % ja (vuosi -08 vs. 09 vastaava aika 0,2 %), yhteisöverotuloissa 36,6% (v ,6 % ja v vs ,2 %). Ennustehaarukka 10 vuoden vastaavan ajanjakson kertymillä koko vuoden ajalle on -1,3- +10,6 % (55,3M -61,8M ). Talousarviossa verotulokertymä on arvioitu olevan 56,013 M. Kuntaliiton viimeisimmällä ennustekehikolla kasvuennuste on 3,8 % eli Haukiputaan luvuilla 57,3 M. Kuntaliiton kehikko on tyypillisesti aliennustanut Haukiputaan verotuloja. Realistinen ennuste aiempien vuosien verokehitykseen pohjautuen on 58-59,5 M (5-8%). Valtionosuuksien osalta alkuvuonna tulleet lopulliset luvut osoittivat, että budjetti sisältää alle 200 t liikaa valtionosuuksia. Tähän voi vielä tulla muutoksia, kun oppilaslaskenta tehdään uuden järjestelmän mukaan kahdesti vuodessa. Työttömyys on laskenut vuoden takaisesta, mutta siinä näyttää olevan rajuja kausivaiheluja. Tuorein työttömyysluku maaliskuun lopulta on seuraava: Haukipudas 12,0 %, Oulu 12,6 %, Pohjois-Pohjanmaa 11,0 % ja Oulun seutukunta 11,6 %. Oulun seudun suuri ongelma on nuorisotyöttömyys (14,5 % vs. koko maa 11,5 %), jolle on suunnattu viime aikoina kohdistettuja toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat vaikuttaneet ja nuorisotyöttömyys on pienentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 12,6 % Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta. Verotulojen osalta on tehty 1,5 M :n verotulojaksotus takaisinmaksutilitystä ennakoiden.

4 PERUSKUNTA (ulkoiset ja sisäiset, ei liikelaitoksia) TP2010 TA2011 TOT 1-4/2011 TOT 1-4/2010 Tot-%/11 Matem.arvio ENNUSTE E11-TA11 Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , Satunnaiset erät -55 TILIKAUDEN TULOS , Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

5 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Kriittiset menestystekijät Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Asiakasnäkökulma on keskiössä uuden Oulun kehittämisessä Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Suunnitteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Uuden Oulun kasvusuuntiin jory Uuden Oulun MATOa tehdään, osallistutaan aktiivisesti Pohjoisen alueen kehittymiseen Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma TerPS-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen ja vuokra-asuntotarjonnan linjaaminen Kuntalaispalautteet kerääminen ja vaikuttavuus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus jory jory Sähköiset lomakkeet on käyty läpi. Seutu on saanut valtakunnallisen palkinnon esimerkillisestä työstä. Perusturvapalveluissa on hyvinvoinnin mittarit otettu käyttöön jory Tehdään osana Terveempi Pohjois- Suomi -hanketta jory Tehdään v jory, Simppulanhaka jory jory Ei ole aloitettu. Järkevä tehdä Kirkonkylän kaavamuutoksen jälkeen ja sen jälkeen kun uuden Oulun asumista koskevat linjaukset on tehty. Systemaattista järjestelmää suunnitellaan uuteen Ouluun. Hyvänä pilottina toimi UO-kuntalaistilaisuudessa tehty sähköinen äänestäminen Osallisuus- ja vaikuttaminen-toimikunta on aloittanut kuntalaiskuulemiset. Haukiputaan tilaisuus järjestettiin helmikuussa.

6 Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu kh, jory Perustettu kunnan Hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmä valmistelemaan pilottina Haukiputaan hyvinvointikertomusta, jonka yhteydessä on pidetty järjestöilta ja kuntalaistilaisuuksia. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kunnan hallittu kasvu Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen kehittäminen Kriittiset menestystekijät Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Tonttireservi on riittävä, mutta omakotitalotonttien luovuttamista on tietoisesti rajoitettu. Holstinmäellä jatkuvasti luovutettavissa teollisuustontteja ja Asemakylän työpaikka-alueen uudet tontit varattavissa. Vuokra-asuntotarjonta jory, Simppulanhaka Simppulanhakan asuntotarjonta ennallaan. Yksittäisistä, hajallaan sijaitsevista asunnoista pyritään eroon myymällä niitä niiden vapauduttua vuokralaisilta. Ns. Tupsulan korttelin uudistamissuunnitelmat on otettu huomioon Kirkonkylän kaavamuutoksessa. IVA jory Ei toistaiseksi aktiivisia toimenpiteitä. Rakentamista ohjataan pääosin yhdyskuntarakennetta täydentävällä sekä kylien kehittämistä tukevalla, ajan tasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella kh, jory, tekninen ltk Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi kh, jory, tekninen ltk Haukiputaan Kehitys Oy:n aktiivinen toiminnan tehostaminen kantaan Kehitys Kh, Haukipusallisesti ja kansainvälisesti Tiivis yhteistyö BusinessOulun kanssa Kellon oyk luonnosvaiheessa, Jokikylän kaavoitus käynnistynyt. Hätälä-Vehkaperä asemakaavoitus vireillä Kasvu ollut suunnitelman mukaista. Yrityspalvelut ja hankkeet ovat siirtyneet Business Ouluun. Tilojen vuokra-aste on noussut. Protopaja-hanke tuonee lisää vuokralaisia.

7 Yhteisöllinen elinympäristö Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Oulun seudun vetovoima Hyvät ja riittävät peruspalvelut Hyvä julkisuuskuva Hyvät liikenneyhteydet Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kh, Haukiputaan Kehitys, jory Holstinmäki-Imago -projekti on käynnissä, varsinainen elinkeinostrategia tehdään uuden Oulun näkökulmasta. Yhteisöverojen kehitys Kh,jory Tammi-helmikuun kasvu 36,6 %. (koko vuosi ,7%) Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK Työttömyys maaliskuun lopussa Haukiputaalla 12,0% (vuodenvaihde 12,9%), Oulu 12,6%, Pohjois-Pohjanmaa 11,0%, Oulun seutu 11,6 %. Ongelmana nuorisotyöttömyys: alle 25-vuotiaat 14,5 % (koko maa 11,5 %), laskenut vuoden takaisesta 12,6 % Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Ainakin toistaiseksi työvoimaa on ollut saatavilla. Nopea reagointi muuttuvaan tarpeeseen Kh, jory Reagoitu resurssien puitteissa. Yritysbarometri jory, Kehitys näkyvyys mediassa Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneverkostot Kh, jory Tilastoseurantaa parannettu yritysten perustamistilaston avulla. Haukipudas edelleen kärjessä yritysten perustamisen osalta. Otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. uusia hankkeita Virpo ja Länsikehä. Joukkoliikenne Kh, jory Kehitetään Yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. Vyöhykkeisiin perustuva suunnitelma tehty. Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Haukiputaan kävelyn ja pyöräilyn pilottihanke sekä kävely ja pyöräily kaavoituksessa (Hätälä-Vehkaperä) Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja käyttö Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Sivistysjohtaja Koulujen lähiliikuntapaikkojen selvitys valmisteilla, etenee sivistyslautakunnan kautta Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Tunnuslukuja kevään 2011 osalta VTP II yhteydessä Monipuolinen käyttö kaikki Mahdollisuuksista tiedotettu aktiivisesti

8 kotisivuilla ja Tilitorissa. Suunnitteluun osallistuminen jory Mato:ssa ja rakennusinvestointien yhteydessä. Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Ei toistaiseksi kattavaa suunnitelmaa. Kolmas sektori aktivoitunut Kalimenjoen kunnostus- ja Miehikäs -projekteissa. Luonnonläheisyyden hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kh, jory Asemakaavaehdotus nähtävillä, Keskuspuistosuunnitelma tekeillä

9 Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Erityishuomio henkilöstöön Kriittiset menestystekijät Henkilöstösopimuksen toteuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Vaiheittainen siirtyminen yhteisiin toimintaperiaatteisiin, kuten * henkilöstötarpeen arviointi * rekrytointi * palkkausperusteeet * palkkauksen seuranta * eläköitymisen ennakointi jory, YH Uuden Oulun henkilöstötyöryhmä ei ole vielä kokoontunut alkuvuoden 2011 aikana. Uuden Oulun kuntien yhteinen täyttölupamenettely yli 6 kuukauden mittaisiin palvelussuhteisiin järjestelyvaraerien jakamisiin yhteiset linjaukset Muutosjohtaminen Johdon ja esimiesten muutosvalmennus Esimiesten viestintävalmiudet Palkkojen harmonisointi sitä mukaan, kun henkilöstöä siirtyy uuteen organisaatioon Työyhteisöjen muutospysäkkien käynnistäminen Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Yhdistymishallituksen jäsenten ja johtoryhmän aktiivinen osallistuminen muutosseminaarihin Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Esimiesten muutosvalmennus vaihettaisen etenemisaikataulun mukaan jory, YH henk.päällikkö Teknisten palvelujen tilaajaorganisaatio siirtyy vaiheittain vuoden vaihteeseen mennessä Oulun alustalle. Aiempi suunnitelma siirtymisestä ei toteudu. Teknisten palvelujen tuotannon muutospysäkit syksyllä Ylimmän johdon muutosseminaareihin 12.1., 8.2. ja osallistuttiin aktiivisesti. Teknisten palvelujen esimiesten muutosvalmennuksen aloitusseminaari

10 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Optimaalinen palveluverkko Uuden Oulun johtamis- ja palvelujärjestelmä Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Maapoliittisen ohjelman uudistaminen 2011 Uuden Oulun mato ja yleiskaavatyön aloittaminen Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittä- Kh, kaavoituspäällikkö YH, toimikunnat ja työryhmät, kaavotuspäällikkö jory jory Uuden Oulun maapoliittinen ohjelma korvaa kunnan oman ohjelman Yleiskaavatyö käynnistynyt ja Mato jo luonnosvaiheessa Selvitys kesken. Palveluja yhdenmukaistetaan parhaillaan. Sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatyöryhmiin on osallistuttu aktiivisesti. miseen Uuden Oulun osalta Osallistuminen suunnitteluun kh, jory Sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatyöryhmiin on osallistuttu aktiivisesti. Perusratkaisut johtamisjärjestelmän osalta on tehty YH:ssa. Pohjoisen alueen näkökulman esiintuominen Uusien toimintamallien kehittäminen sekä parhaiden käytänteiden etsiminen ja käyttöönotto Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kasvaa kh, jory kh, jory kh, jory Näkökulmaa tuotu esille aktiivisesti. Kirjattu suunnitelmiin. Haukiputaan kunnan osalta Vireä kolmas sektori-projekti on aktivoinut toimintaa kunnan omien työllistämistoimenpiteiden ja sitä tukevien päätösten lisäksi.

11 Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Alijäämien kattaminen Tulojen suotuisa kehitys Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusasteen nostaminen Tarkoituksenmukaiset taksat ja maksut Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jokaiselta kh, jory VTP I ennustaa ylijäämää 2,4 M. tilikaudelta Alijäämät katettu 2012 kh, jory YO ennusteella jäljellä oleva 1,951 M alijäämät saadaan katettua kuluvana vuonna. Kunnallisveron keskimääräinen kh, jory Verojen kasvu on ollut alkuvuonna hyvä. kasvu strategiakaudella 5 % ja Ennuste koko vuodelle ylittää tavoitteen. vero-% ennallaan Veroprosentit pidetään ennallaan kuntaliitokseen asti YH:n linjausten mukaisesti. Yhteisöverojen keskimääräinen kh, jory Kasvanut alkuvuoden 36,6 %. kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kh, jory, HK Kasvanut edelleen alkuvuonna. kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 kh, jory Vuosikate 2,04 M =>E2011 6,1 M M /v Ylijäämä 808 t =>E2011 2,4 M, Alle 3000/asukas kh, jory E2011 n /as Omavaraisuusaste 60 %/vuonna 2015 Kiinteistöverot suhteessa seudun tason kanssa Taksat/nostoprosentti min 3 %/vuosi Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh, jory 39 % tilinpäätöksessä, paranee jatkossa, mutta hitaasti kh, jory Tämänhetkinen taso on vertailukelpoinen seudun kuntiin. kh, jory Vuodelle 2011 nostettu 3-5 % kh, kk Pyritty kehittämään edelleen, VTP I aikataulu pitänyt, aikataulujen pitäminen ja tietojen yhdenmukaistaminen uuden Oulun kuntien kanssa kriittistä.

12 Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Suunnittelujärjestelmän toimivuus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen Riittävän pitkä aikajänne kh, jory Suunnittelu keskittynyt jo uuden Oulun suunnitteluun lisääntyvässä määrin. Suunnitelman pitävyys kh, jory Muutoksia HYK-kokonaisuudessa, jossa peruskorjaus muuttui uudisrakentamiseksi. Sen osalta päädyttiin edullisimpaan ratkaisuun. Muutos/tilanneherkkyys kh, jory kts yllä HYK-muutokset Monipuoliset/kustannustehokkaat toteuttamistavat kh, jory Elinkaarimallipäätöksestä on valitettu KHO:een. Toteutuksen aloittaminen odottaa ko. päätöstä. Hankkeen toteuttamiseen on saatu II-vaiheen Tekesrahaa. Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh, jory Ennuste 53 % vuodelle 2011 Omistajastrategia ja konserniohje/päivitetty, kh, jory Päivitetty ja hyväksytty helmikuussa. hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja kh, jory Business Planningiä testattu ja se saadaan informatiivisuus käyttöön budjettia 2012 tehtäessä.. Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle 4000 /asukas) kh, jory Palkkaohjelmaa ei kannata enää vaihtaa. Tyttäret ovat pienentäneet velkataakkaansa tasaisesti.

13 Tuloslaskelma TP2010 TA2011 Tot. 1-4/11 Tot. 1-4/10 Tot-% 2011 Arvio 2011 Va:n arvio Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Tulot ovat keskushallinnolle tyypilliseen tapaan kehittyneet alkuvuonna budjettiin nähden alakanttiin. Isoimpien erien eli työterveyshuollon KELA-osuuden, isoimpien projektien ja yleisen työllistymisen osalta on tehty tarvittavat jaksotukset. Uuden Oulun menot tulevat olemaan budjetoitua suuremmat. Tässä vaiheessa niihin on jaksotettu Budjetti tulee nettomääräisesti ylittymään tämän verran

14 Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kriittiset menestystekijät Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Langattoman verkon kattavuus ja toimivuus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen tietohallintopäällikkö kaikki Kattavuus alkaa olla hyvä kunnan toimipisteissä. Kiinnitetty huomiota yksikköpalavereiden pitämiseen, osa on lisännyt työkokousten määrää. On luotu yhteyksiä Ouluun, tehty vierailuja ja suunniteltu niiden tekemistä. Jaossa Oulun Pyörre-henkilöstölehti sekä Serviisin oma lehti ruokapalveluille. Asiakastyytyväisyys: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky asiakaskyselyt eri asiakasryhmille reagointinopeus palautteisiin laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus yksiköiden esimiehet Ruokapalvelut on jatkanut kyselyjen tekemistä alkuvuonna. Serviisin kanssa tehdään palvelukuvauksia. Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet ja palvelut Verkkolaskutuksen käyttöönoton laajentaminen, suoraveloituksen Palveluiden käyttöaste ruokapalvelupäällikkö, materiaalisihteeri kunnansihteeri, kk toimistopäällikkö Osallistuttu toimittajien esittelytilasuuksiin Toteutunut sovitussa laajuudessa ja ajassa. Pyritty takaamaan erityisesti Uuden Oulun asioista tiedottaminen, jotta se tukisi muutosprosessia. Sähköiset lomakkeet on käyty läpi. Seudullisesta yhteisprojektista on saatu palkinto. Liikelaitos Haukiputaan Vesi pilotoi verkkolaskujen lähettämistä.

15 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Ulkoinen ja sisäinen vaikuttavuus korvaaminen Yleiset alueet: Luvattoman käytön valvonta Maanrakennustöiden viimeistelyjen taso: Laatutason valvonta ja reklamointi. Ruokapalveluiden ravitsemuksellinen laatu suositusten mukaista eri asiakasryhmille mi maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö ruokapalvelupäällikkö Muilta osin lähtevien laskujen sähköistäminen samoin sähköinen tiedonsiirto palkkalaskennan ja henkilöstöhallinnon osalta odottavat Uutta Oulua Valvontaa tehostettu mm. kunnan omistamilla puistoalueilla. Lupamenettelyä tarkennettu. Velvoite maanrakennustöiden jälkeisten siistimistöiden tarkistuttamisesta osana lupakäytäntöä. Huomioidaan tarjouspyynnöissä Valtion ravitsemussuositus. Huomioidaan ruokalistasuunnittelussa suositukset

16 Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Hyvä kuntakuva Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ympäristön laatu Kirkonkylän keskustaan viihtyisän kaavoituspäällikkö, Kirkonkylän keskustan kaava ja toimivan palvelukeskuksen kk, kj ehdotusvaiheessa nähtävillä edellyttämä uusi asemakaava Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Kunnan kehityksen ennakointi Hajarakentamisen määrän väheneminen tavoitteena < 10 % omakoti- ja paritalotuotannosta Ajantasainen yleiskaavoitus Kaikki yleiskaavat oikeusvaikutteisia v kh, tekn. ltk kaavoituspäällikkö Tavoitteeseen ei ole päästy. Päähuomio suunnittelutarveharkinnan yleiskaavallisen ohjauksen edistämisessä. Kello oyk luonnosvaiheessa, Uuden Oulun yleiskaavatyö käynnistynyt. Yhteisöllinen elinympäristö Kunnan hallittu kasvu Kaavoituksellinen valmius Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko kaavoituspäällikkö kaavoituspäällikkö Kylien rakentamisen kaavallinen ohjaus: Kyläkeskusten yleiskaavoituksen käynnistäminen Hyvät tuulienergiatuotannon mahdollisuudet: Merialueen tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen laatiminen Seudullisen jätehuollon toimivuus: Jätekeskuksen yleiskaavan hyväksyminen Kysyntää vastaava tonttitarjonta kaavoituspäällikkö Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi maanmittausinsinööri Jokikylän oyk tehdään perusselvityksiä Odottaa YVA:n lisäselvityksiä Kaava valmiina luonnosvaiheessa, kunnanhallitus pysäytti kaavatyön Vuokratonttien kysyntään vastaaminen edellyttää tonttien luovutusmäärien lisäämistä. Ensisijaisena markkinoinnin kohteena Avattujen alueiden tehokas markkinointi maanmittausinsinööri Kellonlahden loma-asuntoalue. Palvelukykyinen joukkoliikenne: maanmittausinsinöörioikeus, Kirkonkylän keskustan mittava rakennus- Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen Holma-Haapajärvi länsipuoli ja joukkoliikennettä tukien kaavoituspäällikkkevat Hätälä-Vehkaperä uudet asuinalueet tu- joukkoliikenteen kysyntää Turvalliset kevyen liikenteen yh- maanmittaus- Haukiväylän risteyksen tiejärjestelyt

17 Ekologinen kestävyys teydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Kestävän kehityksen mukaiset elintarvike hankinnat insinööri, kaavoituspäällikkö ruokapalvelupäällikkö ruokapalveluesimiehet Seutuyhteistyö Seudulliset ruokapalvelu palaverit ruokapalvelupäällikkö odottavat toteutusta. Kävelyn ja pyöräilyn pilottihankkeella ohjeistetaan parempaan ennakointiin. otetaan huomioon kilpailutuksissa Pidetty säännöllisesti

18 Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työtyytyväisyysindeksi Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Työyhteisön toimivuus Yksilön voimavarat Työyhteisöindeksi Kunnan keskiarvoluku esimiehet, kk Viimeisimmässä mittauksessa työyhteisöindeksi oli noussut lähes kaikissa yksiköissä. Koko hallintopalvelujen osalta nousua vuodesta 2008 oli 4,5 pistettä. Indeksi on nyt kunnan korkein. Työkyky ja jaksaminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen esimiehet, kk ruokapalveluissa työhyvinvointi tikkataulukartoitus In Body-mittausmahdollisuutta hyödynnetty. Aktiivista liikkumista tukeva asenne, osallistumismaksut hiihto- ja juoksutapahtumiin. Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen esimiehet, kk esimiehet, kk Ruokapalveluissa sairauspoissaolot laskeneet 20 % Sijaisuudet mahdollisuuksien mukaan hoidetaan sisäisin järjestelyin huomioiden samalla hiljaisentiedon siirto ja perehdyttäminen. Kehityskeskustelut pidetään pääsääntöisesti syksyllä, kun uuden Oulun organisaatio ja toimintamallit alkavat olla tiedossa. Työllistamisvelvoite (=aputyöntekijöitä) aiheuttanut jnkv kriittistä palautetta ("kaksin hoidetaan pikkuasioita"). Palvelupyynnöt vahtimestaripalvelussa vakiintumassa rutiiniksi. Tehtävänkuvaukset käytänee läpi UO-prosessissa.

19 Ammattitaitoinen henkilöstö Perehdyttäminen Työnantajaimago Koulutuspäivät / henkilö Ammattitaidon ylläpitäminen Rekrytointien onnistuminen (myös erikoisosaaminen) esimiehet, kk Hyödynnettäviä koulutuksia ei ole ollut kattavasti. Koulutuksiin osallistumista tuetaan. Esimiesten on kehotettu huolehtimaan työntekijöiden osallistumisesta UO-koulutuksiin. Hyvä johtaminen Toimiva organisaatio Esimiestyön onnistuminen Toimiva vuorovaikutus Strategian mukainen johtaminen Toimivat tiimit Valmistautuminen Uuteen Ouluun Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Kehitysmyönteinen henkilöstö Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Ajantasainen tiedottaminen suunnitelmista työkokouksissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt / vuosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät esimiehet, kk esimiehet, kk esimiehet, kk Kokonaishallinnan vuosikymmenien kokemuksen siirtäminen oikein kohdistaen avainhenkilöille koetaan tärkeäksi. Toimintamallin vaiheittainen sopeuttaminen ja työnjaon ennakointi Oulun organisaatioon. Säännölliset jory-palaverit, joissa UO-katsaus. Keskusteleva ohjaus ja toteutuksen harkintavapaus Myönteinen palaute. Kehityskeskustelut ajoittuvat UO-prosessin vuoksi etupäässä syksyyn.

20 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Toimivat, käytettävyydeltään korkeaa tasoa olevat atk ratkaisut Uuden Oulun tietojärjestelmien yhteensovittaminen Nykyaikaiset tehtäväprosessit Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen SEPAn toimiminen (yhteinen euromaksualue) Käyttökatkoja mahdollisimman vähän. ICT-nykytilakartoituksen tekeminen Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta Priorisointi ja oleelliseen keskittyminen Sähköisyyden hyödyntäminen Sähköinen laskutus Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti Suoritteita / keittiöneliö Laadukas toiminta: Ruoan rasva ja laatu suositusten mukaiset Suola-, perus- ja tiedotuskriteereitä noudatetaan Omavalvonnan mittarit toimistopäällikkö, tietohallintopäällikkö, ks, kk tietohallintopäällikkö, ks, kk esimiehet, kk Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosesseihin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi materiaalisihteeri, kk Selkeä tuotannonohjaus Tehokas käyttöaste Elintarvikelainsäädäntöä noudatetaan Omavalvonta toteutuu Joukkoruokailulle ruokahallintopäällikkö ruokahallintopäällikkö ruokahallintopäällikkö Sepa saatu toimimaan siirtymäajan jatkumisesta huolimatta. Huomattavia käyttökatkoja ei ole ollut. Kartoitus käynnissä. Uusissa hankinnoissa ja valinnoissa otettu huomioon UO. Priorisointia tehdään jatkuvasti. Vedellä lähtevien laskujen pilotti. Sähköisten palkkaerittelyjen määrä kasvaa jatkuvasti. Hoitotarvikevarastoa (mm. valmiusvarastoa)sopeutettu pienentyneeseen liikevaihtoon ja yhdistymisen näkökulmaa huomioiden. Asiantuntijatiimipalavereihin osallistuttu kiitettävästi. Vaikutettu aktiivisesti seudun yhteishankintapalveluihin. Oltu mukana Oulun ja shp:n hankintakartoituksessa. seurataan aktiivisesti seurataan aktiivisesti seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin puututaan koulutusta järjestetty

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Kunnanjohtajan katsaus... 3 KUNNAN HALLINTO... 4 VALTUUSTON STRATEGIA- JA TALOUDEN TASAPAINOTUSPROSESSI... 6 TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 1 1.1. - 30.4.2014 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 1 2014 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Valtionosuudet... 4 Lomautukset... 4 muutokset...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot