SAK:n vastaukset Juha Sipilän työmarkkinaosapuolille esittämiin kysymyksiin yhteiskuntasopimuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAK:n vastaukset Juha Sipilän työmarkkinaosapuolille esittämiin kysymyksiin yhteiskuntasopimuksesta"

Transkriptio

1 SAK:n vastaukset Juha Sipilän työmarkkinaosapuolille esittämiin kysymyksiin yhteiskuntasopimuksesta Edellytyksiä yhteiskuntasopimukselle Hallitus sitoutuu seuraaviin toimintaperiaatteisiin työmarkkina-asioissa Työelämää ja ansiosidonnaista sosiaaliturvaa koskevat asiat valmistellaan kolmikantaisesti mukaan lukien neuvottelujärjestelmän uudistaminen Työehtoja kehitetään yleissitovuuden puitteissa Työmarkkinajärjestöjen toiminnan perusedellytykset turvataan Työeläkeuudistus toteutetaan työmarkkinajärjestöjen sopimalla tavalla Vastaukset kysymyksiin 1. Millä keinoilla saamme aikaan noin 5 %:n tuottavuushypyn suomalaisen työn, julkisen sektorin ja yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi? Palkkapolitiikka Työmarkkinajärjestöt sopivat Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista vuoden 2016 palkankorotuksista mennessä. Työmarkkinoiden ennustettavuuden parantamiseksi neuvottelut vuoden 2016 jälkeisen ajan työmarkkinaratkaisusta aloitetaan hyvissä ajoin. Yritysten johdon palkitseminen toteutetaan samassa linjassa henkilöstön kanssa. Finanssipolitiikka Kansantalouden tuottavuuteen vaikuttaa lyhyellä aikavälillä keskeisimmin kapasiteetin ja resurssien käyttöaste. Teollisuuden käyttöaste riippuu tilauskannasta ja palveluissa kotitalouksien ostovoimasta. Finanssipolitiikan mitoittamisessa ja sopeuttamisen ajoittamisessa toimitaan niin, ettei heikennetä tuotannon ja tuottavuuden elpymisen edellytyksiä.

2 Rakennemuutoksen vauhdittaminen edellyttää muutosturvaa Elinkeinopolitiikan päälinja on edistää tuottavuuden parantamista ja voimavarat kohdennettava rakenteiden uudistamiseen ja yrityskoon kasvattamiseen. Tämä yhdessä ICT:n käyttöönoton, robotisaation ja digitalisaation edistämisen kanssa luovat merkittävän tuottavuushypyn kiihdyttäen samalla työelämän rakennemuutosta, joka asettaa uusia vaatimuksia työelämän kehittämiselle ja muutosturvalle. Käynnistetään sopimusaloittain ja työpaikkatasolla toimialavuoropuhelu tuottavuuden ja työhyvinvoinnin (mm. sairauspoissaolojen vähentämiseksi) yhtäaikaiseksi parantamiseksi digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Työehtosopimuksiin pohjautuvalla paikallisella sopimisella etsitään yritystason ratkaisuja johdon ja henkilöstön välisen luottamuksen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi sekä tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja joustavuuden lisäämiseksi. Rakennemuutoksen nopeutuminen edellyttää palkansaajien muutosturvan kehittämistä ja oppimisvalmiuksia lisäävän laaja-alaisen koulutuksen kehittämistä. Käynnistetään palvelualojen työllisyys- ja kasvuohjelma. Innovaatiorahoitus nostetaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Työhyvinvointi ja työelämän pelisäännöt Jatketaan Työelämä 2020 hanketta ja jalkautetaan se työpaikoille. Työterveyshuollon kehittämistä jatketaan nykyjärjestelmän perustalta. Työvuorojen suunnitteluun on panostettava ja edistettävä ergonomista työvuorosuunnittelua sekä työntekijöiden työaika-autonomiaa. Rajoitetaan nollatuntisopimusten käyttöä ja vaaditaan osa-aikaisten työsopimusten käyttöön perustelu. Edistetään ala- tai yrityskohtaisten työaikapankkien käyttöönottoa. Harmaan talouden torjumiseksi tilaajavastuuta kehitetään kohti ketjuvastuuta, laajennetaan veronumeron käyttöä, otetaan käyttöön tyyppihyväksytyt kassakoneet ja toteutetaan järjestöjen kanneoikeus. Säilytetään ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta.

3 Infrastruktuurin ylläpito ja investoinnit Kaupungistumisen mahdollistaminen lisää yritysten tuottavuutta ja tehostaa julkisten palveluiden järjestämistä sekä mahdollistaa palveluyhteiskunnan syntymisen. Käynnistetään kaupungistumisen edellyttämä asunto- ja infrastruktuuri-investointiohjelma, joka mahdollistaa kaavoituksen nopeuttamisen ja rajaa valitusoikeutta. Kootaan maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen ohjaus yhteen ministeriöön. Liikenneväylien perusväylänpitoon tehdään 200 miljoonan euron tasokorotus. Laaditaan ohjelma vientiteollisuuden logistiikan pullonkaulojen purkamiseksi. Yritystoiminnan ja investointien vauhdittamiseksi nopeutetaan lupamenettelyjä ja kootaan lupahakua yhden luukun periaatteella. Energia Turvataan kohtuuhintainen energia suosimalla vähähiilisiä ja monipuolisia energiainvestointeja sekä varmistetaan säätö- ja varavoiman saanti. Julkiset palvelut Varmistetaan kattavat julkiset palvelut koko maassa yritystoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Valtion ja kuntien toimintojen tuottavuuden kehittämisessä huomio kiinnitetään vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen määrällisten tavoitteiden sijasta. Omistajapolitiikka Valtion aktiivisella omistajapolitiikalla monipuolistetaan yritysrakennetta ja turvataan yhteiskunnan perustoimintoja sekä menestyvällä yritystoiminnalla mahdollistetaan uuden yritystoiminnan luominen strategisesti tärkeillä toimialoilla.

4 2. Millä keinoilla voimme madaltaa työllistämisen kynnystä? Verotus ja kannustavuus Kohdennetaan työtulovähennystä ja kunnallisveron ansiotulovähennystä enemmän pienituloisille. Asumistukea muutetaan siten, että tulojen kasvaessa tuki leikkautuu nykyistä loivemmin. Päivähoito säilytetään subjektiivisena. Päivähoitomaksuja alennetaan ja osa-aikahoidossa siirrytään tuntiperusteiseen maksuun. Kotitalousvähennys Kotitalousvähennyksen tasoa korottamalla tuetaan työllisyyttä rakennusalan suhdannevaihteluissa sekä varaudutaan kasvaviin kotipalvelujen tarpeisiin. Työpaikkojen ja työvoiman kohtaanto-ongelma Käynnistetään työvoiman ja työpaikkojen alueellisen ja osaamispohjaisen kohtaanto-ongelman ratkaisuun tähtäävä ohjelma, jossa otetaan huomioon kasvukeskusten asuntotarjonnan lisääminen, vanhoista asunnoista irtipääsymahdollisuuksien helpottaminen ja kauempaakin työssäkäynnin mahdollistaminen sekä uusiin ammatteihin sijoittumisen mahdollistava aikuiskoulutustarjonta. Työnantajavelvollisuudet sujuviksi Toteutetaan asiakaslähtöinen työnantajasivusto. Esimerkiksi Verohallinnon palveluita kehitetään niin, että samasta portaalista työnantaja voi hoitaa kaikki työnantajavelvollisuudet verottajalle, vakuutusyhtiöille ja eläkeyhtiöille ja samalla saada perustiedot työsuhteessa noudatettavista työehdoista ja työehtosopimuksesta sekä työsuojelusta ja työterveyshuollon järjestämisestä. Perustetaan jo valmisteilla oleva kansallinen tulorekisteri (Katre) helpottamaan työnantajan ilmoittamisvelvollisuuksia. Uusi perustettava työnantajaportaali sovitetaan yhteen Katren kanssa.

5 Julkisten tahojen ylläpitämien työvoimapankkien perustamista edistetään. Pankkien avulla yritys voi lomautuksen sijasta vuokrata työntekijänsä toiselle työvoimaa tarvitsevalle yritykselle (esimerkki Kurikan työvoimapankki). Helpotetaan pitkäaikaistyöttömien työllistämistä Pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistämiseksi laaditaan laajalla yhteistyöllä toimintaohjelma, joka pitää sisällään kannusteiden, tukitoimien, palvelujärjestelmän ja lainsäädännön selvittämisen sekä kehittämisen (vrt. raamisopimus ja osatyökykyisten työmarkkinoiden kehittäminen). Työnantajille uusi pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kokonaispaketti yhdessä TE-toimistojen kanssa, jossa mm. pitkäaikaistyöttömille lyhyt kokeilujakso työkokeilun avulla ennen palkkatuettua työtä. Palkkatuki voitaisiin maksaa työnantajalle etukäteen. Työnantaja puolestaan sitoutuu jatkamaan työsuhdetta palkkatukijakson jälkeen. 3. Millä keinoilla saamme työttömyyden hoitamiseen käytettävät määrärahat aktivoivampaan käyttöön? Tehostetaan TE-toimistojen omaa työnvälitystä TE-toimistoille asetetaan tarkempi velvoite tehdä työllistymissuunnitelmat kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Suunnitelmien tekemistä seurataan. Ensimmäinen työtarjous annetaan työllistymissuunnitelman yhteydessä. Vaihtoehtona on tarkka sopimus koulutukseen hakeutumisesta. Lisätään TE-toimistojen yritysyhteistyötä työnhakijoiden työllistämiseksi ja uusien työpaikkojen löytämiseksi. Parannetaan muutosturvamallia Työntekijöiden irtisanomissuojaa parannetaan ja työnantajien vastuuta lisätään tilanteissa, joissa voittoa tuottava yritys irtisanoo työntekijöitä. Ennakoiva muutosturva osittaisissa tai määräaikaisissa lomautuksissa mahdollistetaan opiskelu (esim. tutkinnon osia). Perusasteen koulutuksen jälkeistä tutkintoa vailla oleville toteutetaan muutosturvan koulutustakuu.

6 Muutosturvan piiriin kuuluvien ikääntyneiden (58/60v) työllistämiseen toteutetaan pitkäkestoinen palkkatuki ilman vuoden työttömyysvelvoitetta sekä muutosturvatoimenpiteisiin aina sisällytettävä terveydentilan selvittäminen. Kannustetaan yrittäjyyteen Kannustetaan yrittäjyyteen starttirahan määrää korottamalla. Starttirahan perustuki nostetaan nykyisestä työmarkkinatuen suuruisesta noin 700 /kk etuudesta /kk. Lisäosa ansiopäivärahan saajille 50 % perustuesta, eli yhteensä Tämä vastaisi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää kuukausiansioilla. Starttirahan kesto lyhennetään 6 kuukauteen, jonka jälkeen mahdollinen 4 kk jakso = enintään 10 kk (nykyisin 6+6+6, enintään 18 kk). Työttömyysturvan kannustavuus Ansioturva; työttömyysturvan rahoituksen ja aseman varmistaminen nykyjärjestelmän pohjalta. Saatetaan irtisanominen ja lomautus rahoituksellisesti samaan asemaan. Valtio rahoittaa lomautuspäivärahoista peruspäivärahaa vastaavan osuuden, kuten tehtiin väliaikaisesti vuosina 2010, 2012 ja Luodaan selvityksen pohjalta yksinyrittäjälle oikeus vakuuttaa itsensä palkansaajakassassa. Työttömien omaehtoista kouluttautumista työttömyysturvalla helpotetaan ja pitkäaikaistyöttömien koulutusmahdollisuuksia lisätään. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sitoutuneet osana eläkeratkaisua arvioimaan mennessä lisäpäiväoikeutta koskevien muutosten vaikutuksia työntekijän työmarkkina-asemaan sekä erityisesti sitä, miten työurasopimuksessa ( ) sovittu 60 vuotta täyttäneiden irtisanottujen oikeus työssäoloehdon täyttävään tukityöhön ja muihin aktiivitoimiin on käytännössä toiminut. Arvioinnin perusteella päätetään vielä tarvittavista lisätoimista, joilla varmistetaan, että muutokset toimivat käytännössä tarkoitetulla tavalla. Mikäli osapuolet toteavat, että työurasopimuksessa sovitut toimet vaikuttavat tarkoitetulla tavalla, lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostetaan vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä yhdellä vuodella 62 vuoteen.

7 Nopeutetaan koulutukseen pääsyä Nuorten oppisopimuskoulutus uudistetaan 2+1-mallin pohjalta. Kehitetään nuorille soveltuvaa oppilaitosmuotoiseen koulutukseen integroituvaa oppisopimuskoulutusta, jossa opiskelijasta maksetaan oppisopimuskoulutuksen ajalta oppilaitosmuotoisen koulutuksen yksikköhintaa. Työnantajille maksetaan korotettu koulutuskorvaus. Luovutaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen sääntelystä. Lisätään lakeihin velvoite huolehtia perusopetuksen päättävien nuorten koulutuksesta (nuorisotakuu) ja nostetaan oppivelvollisuusiän ikärajaa. Varmistetaan nuorten koulutukseen pääsy vapauttamalla ammatillisen peruskoulutuksen opiskelupaikkojen määrällinen säätely perusopetuksen päättävien osalta. Aikuisten oppisopimuskoulutus toteutetaan edelleen näyttötutkintoon valmistavana. Ammatilliseen koulutukseen kehitetään malli, jossa työntekijän on mahdollista kehittää osaamistaan omaehtoisesti lyhytkestoisessa koulutuksessa (1-30 päivää/vuosi). Mallissa huomioidaan työntekijän tarvitsema taloudellinen tuki ja kytkeytyminen osaksi työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta (ns. kolmen koulutuspäivän malli). Työmarkkinoiden rakennemuutosten helpottamiseksi lisätään aikuiskoulutuksen resursseja.

AIESOPIMUS YHTEISKUNTASOPIMUKSEKSI

AIESOPIMUS YHTEISKUNTASOPIMUKSEKSI LUOTTAMUKSELLINEN 1. LUONNOS AIESOPIMUS YHTEISKUNTASOPIMUKSEKSI Suomi on poikkeuksellisen vaativassa tilanteessa. Vuosien 2010-2011 pientä kasvua luukuun ottamatta taloutemme on jatkanut pitkään supistumista,

Lisätiedot

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET

TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1 22.3.2012 TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖURASOPIMUKSEN LINJAUKSET 1. Hyvinvointi syntyy työstä Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen väestön ikääntyessä edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä,

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus 2005 2007

Tulopoliittinen sopimus 2005 2007 Tulopoliittinen sopimus 2005 2007 2 Tulopoliittinen sopimus 2005 2007 3 Joulukuun puolivälissä allekirjoitettu kaksi- ja puolivuotinen sopimus ohjaa tulopolitiikan uusille raiteille. Uutta ovat niin paikallinen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia työurasopimuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia työurasopimuksesta 1 Kysymyksiä ja vastauksia työurasopimuksesta Tähän muistioon on koottu yleisimpiä kysymyksiä työurasopimuksesta ja vastaukset niihin. Muistion numerointi viittaa työurasopimuksen ao.kohtaan. 2.1.1. Nuorten

Lisätiedot

Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007

Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007 Neuvottelutulos tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005-2007 29.11.2004 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Marraskuu 2004 Sisällys 1 Lähtökohdat...4 2 Työ- ja virkaehtosopimusratkaisut...4 2.1

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 16.12.2004

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 16.12.2004 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 16.12.2004 1 Kannen kuva Henrik Sörensen/Gorilla Painatus: Keili Oy ISBN 951-714-235-8 2 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2005 2007 Sisällysluettelo Työllisyyttä,

Lisätiedot

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 20.5.2015, liite 2 Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Linkit Keskusta: http://www.keskusta.fi/suomeksi/politiikka/vastaukset-15-kysymykseen

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2003-2004

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2003-2004 SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2003-2004 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Syyskuu 2002 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki SAK ry 1 (14) I PALKANSAAJAN OSTOVOIMA 1. Ostovoima ja palkankorotukset

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen Pskj-esitys 1 (5) Yhteiskuntasopimuksen valmistelu 1. Sopimuksen tavoitteet 14.8.2015 Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ja parantaa työllisyyttä sekä vahvistaa kilpailukykyä

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2.

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2. 1 TEM muistiokooste, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä

Lisätiedot

HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN RAHOITUS KESTÄVÄLLE POHJALLE

HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN RAHOITUS KESTÄVÄLLE POHJALLE RAKENNEPAKETTI 2.0 2 HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN RAHOITUS KESTÄVÄLLE POHJALLE Me suomalaiset olemme työllämme rakentaneet tasa-arvoisen, vauraan ja sivistyneen yhteiskunnan. Meillä on velvollisuus pitää huoli

Lisätiedot

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2

Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Hallituksen politiikkariihen kannanoton seuranta 12/2010 Liite 2 Kannanoton kirjaus TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN JA MUU JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYDEN TUKEMINEN JA JULKISTEN PALVELUJEN JA ETUUKSIEN RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta. 1. Johdanto

Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta. 1. Johdanto Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta 1. Johdanto Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet tämän sopimuksen mukaisen ratkaisun seuraavaksi työeläkeuudistukseksi. Neuvottelut ovat perustuneet pääministeri

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva 1 3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva Yleisiä kehittämislinjauksia Vanha 3.1. siirretty lukuun 5 kohdaksi 5.8. 3.1 Elämän hallinnan ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liiton 21. liittokokous Metallityöväen Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen päätökset Metallityöväen Liitto ry Metallityöväen

Lisätiedot

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta Suomi uuteen nousuun: kasvua ja työllisyyttä Pääministeri Stubbin hallituksen tavoitteena

Lisätiedot

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2014 Suomi uuteen nousuun: kasvua ja työllisyyttä Pääministeri Stubbin hallituksen tavoitteena on avoin, oikeudenmukainen

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot