KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimus lukion matemaattisten aineiden lehtorin valinnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta. 47 24 Oikaisuvaatimus lukion matemaattisten aineiden lehtorin valinnasta"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta Aika Maanantai klo Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro Eija ja Pasi Koivumaan kirje Oikaisuvaatimus lukion matemaattisten aineiden lehtorin valinnasta 48 Oikaisuvaatimus johtava rehtorin päätöksestä 49 Lautakunnan päätöksen 33 esittelyosan virheen korjaaminen Lastentarhanopettajan valinta Lastentarhanopettajan valinta Peruskoulun ja lukion ruotsin kielen lehtorin virkavaali 53 Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen vahvistaminen 54 Esikoululaisten osapäivähoidon maksut Äkäslompolon päiväkodissa 55 Vastaavan lastentarhanopettajan toimenkuvan ja palkan vahvistaminen 56 Apulaisrehtoreiden nimeäminen 57 Lautakunnalle tiedoksi saapuneet kirjeet 58 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen 59 Ei julkinen 60 Kolarin lukion keskiarvoraja

2 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 5/2011 Sivistyslautakunta sivu 69 Kokousaika klo Kokouspaikka Lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet Kylmämaa Jarmo, puheenjohtaja jäsenet Brunnsteiner Thomas, jäsen Grip Anne, jäsen Kaulanen Juha, jäsen Unga Piritta, jäsen Hanschmidt Irja, varajäsen Poissa Komulainen Satu, jäsen Nordberg Jaana, jäsen Ylläsjärvi Juha, jäsen Muut saapuvilla Vesala Ulla, osastopäällikkö olleet Pieskä Sinikka, pöytäkirjanpitäjä Puranen Reijo, kunnanhallituksen edustaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Grip ja Piritta Unga. Pöytäkirjan allekirjoitus Jarmo Kylmämaa puheenjohtaja Sinikka Pieskä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kolari Anne Grip Piritta Unga Pöytäkirja on pidetty Kolari yleisesti nähtävänä Ulla Vesala osastopäällikkö

3 Sivistyslautakunta EIJA JA PASI KOIVUMAAN KIRJE Sivltk 46 Eija ja Pasi Koivumaa ovat toimittaneet päivätyn kirjeen, joka koskee sivistyslautakunnan päätöstä , jolla hylättiin koulukyytianomus Alpi Koivumaalle. Liite nro 23 Kirjeessään huoltajat toteavat, että koulukyytianomuksen hylkääminen perustuu virheelliseen tietoon koulupiireistä. Koulupiireistä on päätökset vuosilta 1962 ja Kun perusopetuslaista poistui v käsite piirijako, vastaava alue oli koulualue. Koulujen lakkauttamisen yhteydessä määritettiin lakkautettavan koulun oppilaiden uusi koulualue. Aitamännikön koulun toiminta lakkasi Koulun lakkauttamispäätöstä ei ole löytynyt arkistoista, mutta valtuuston vahvistamassa sivistystoimen taloussuunnitelmassa on todettu, että Aitamännikön ala-asteen koululle varataan määräraha vain kevätlukukaudeksi 1994, jonka jälkeen koulupiirin oppilaat siirretään Sieppijärven koulupiiriin. Kuluneiden 18 vuoden aikana käytäntö on vakiintunut sellaiseksi, että Väylänpään oppilaat on kuljetettu Kolarin peruskouluun kouluauton kiertosuunnan mukaiseksi. lienee syntynyt 1990-luvulla. Oppilaita Väylänpäässä on ollut vähän. Koska koulualueen raja on epäselvä, on sivistyslautakunnan päätös syytä oikaista hakijoiden eduksi. Sivistyslautakunta päättää myöntää 3204 kuljetusavustusta Alpi Koivumaan kuljettamiseksi Sieppijärven kouluun lukuvuodeksi Thomas Brunnsteiner esitti, että sivistyslautakunta myöntää koulukuljetuksen Alpi Koivumaalle Sieppijärven kouluun. Aikaisempi päätös on perustunut virheelliseen tietoon. Alpi Koivumaan asuinpaikka kuuluu Sieppijärven koulupiiriin. Piritta Unga kannatti esitystä.

4 Sivistyslautakunta Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen: ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Thomas Brunnsteinerin esitystä äänestävät ei. Jaa-ääniä annettiin 0 ja ei-ääniä 6. Äänin 6-0 Thomas Brunnsteinerin esitys tuli hyväksytyksi.

5 Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUS LUKION MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VALINNASTA Sivltk 47 Matti K. Sinisalo on toimittanut päivätyn oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan päätöksestä , jolla lukion matemaattisten aineiden lehtorin virkaan valittiin FL Markus Miettunen. Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyssä määräajassa. Liite nro 24 Oikaisuvaatimuksessaan Sinisalo vaatii vaalin kumoamista ja viran laittamista uudelleen hakuun. Vaatimustaan hän perustelee sillä, että hakijatiivistelmässä hänen edukseen on lueteltu vain osa hänen opinnoistaan, jonka perusteella hän ei ole tullut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kohdelluksi. Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/ mukaan lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: 1) ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä; 3) vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, aineenopettajan kelpoisuuden tuottavat yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 55 opintoviikkoa, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa.

6 Sivistyslautakunta Kunnan viranomaisella on harkintavalta valita kuka tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tätä harkintavaltaa rajoittaa muun muassa perustuslain 125 :n 2. momentissa tarkoitetut yleiset nimittämisperusteet, joita ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Näitä yleisiä nimittämisperusteita on tutkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen pitää ottaa huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät. Tässä tapauksessa kysymyksessä on lukion matemaattisten aineiden lehtorin virka, jossa osa opetustunneista on peruskoulussa. Virkaan oli kahdeksan pätevää hakijaa. Hakijoista opintosuoritusten perusteella ansioituneimmat hakijat olivat FL Sinisalo ja FL Miettunen. Hakijoista Miettusella oli pisin lukion/peruskoulun opettajakokemus (6v), Sinisalolla oli yksi vuosi. Yhteenvetoon Sinisalon viimeisten opintojen suoritukset olivat jääneet epähuomiossa kirjaamatta. Ilman niitäkin oli nähtävissä, että Sinisalolla on opintoja runsaasti yli kelpoisuusvaatimuksen. Lisäksi hakemukset liitteineen olivat lautakunnan jäsenten nähtävillä. Valintapäätökseen suoritusten kirjaamattomuudella ei ollut vaikutusta. Sinisalon lisensiaatin tutkinto ja lisäopinnot ovat sinänsä opettajalle hyödyllisiä ja kertovat vahvasta aineenhallinnasta, mutta ne eivät tuo oleellista lisäarvoa lukiossa ja peruskoulussa opettamiseen. Virkaan valitulla Miettusella oli myös lisensiaatin tutkinto. Lukion ja peruskoulun opettajan virkavalintaa ei ratkaise yliopistollisten arvosanojen määrä, vaan valinnassa otetaan pätevyyden lisäksi huomioon kyky hoitaa tehtävää. Opettajan työssä oleellista on taito välittää omaa osaamistaan opetussuunnitelman mukaisesti annostellen sekä opiskelijoiden vastaanottokyky huomioiden. Lisäksi opettajan kyky hoitaa virkaan kuuluvia opetustyön ulkopuolisia tehtäviä on etenkin pienessä työyhteisössä tärkeää. Näitä asioita selvitettiin haastattelussa. Hakemuksista tehdyn vertailun perusteella haastatteluun kutsuttiin FL Matti Sinisalo, FM Juha Eskelinen, FL Markus Miettunen, FM Raimo Mätäsaho ja FM Eliisa Soutukorva.

7 Sivistyslautakunta Haastattelun perusteella sivistyslautakunta päätyi yksimielisesti Miettusen valinnan kannalle. Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. ehdotus hyväksyttiin.

8 Sivistyslautakunta OIKAISUVAATIMUS JOHTAVAN REHTORIN PÄÄTÖKSESTÄ Sivltk 48 Raimo Maunu on toimittanut päivätyn oikaisuvaatimuksen johtavan rehtorin päätöksestä , joka koskee vuorotteluvapaan sijaisen valintaa. Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksessaan Maunu vaatii, että kumotaan Kolarin kunnan sivistysosaston osastopäällikkö Ulla Vesalan viranhaltijapäätös , joka koskee Kolarin lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtorin vuorotteluvapaasijaisen valintaa ajalle Oikaisuvaatimuksen perusteet ovat: Kolarin kunnan sivistysosaston osastopäällikkö Ulla Vesalan viranhaltijapäätös on tasa-arvolain (609/1986) 8 :n vastainen Osastopäällikkö Vesala on viranhaltijapäätöksellään valinnut Kolarin lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtorin vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle FM Maria Johanssonin. Osastopäällikkö Vesala on ko. tehtävässään syrjäyttänyt Raimo Maunun, joka on ansioituneempi ko. tehtävään kuin valituksi tullut Maria Johansson. Osastopäällikkö Vesala on rikkonut tasa-arvolain syrjinnän kieltoa. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta /609 säädetään pykälässä 8 syrjinnästä työelämässä. Valittaja viitannee pykälän 1. momenttiin, jonka mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä. Lukion ja perusopetuksen yhteisen humanististen aineiden lehtorin vuorotteluvapaan ajalle etsittiin sijaista ilmoituksella työvoimahallinnon verkkosivuilla. Ilmoituksessa mainittiin opetettavat aineet uskonto, psykologia ja filosofia. Osa tunneista tehdään Pellon lukiossa.

9 Sivistyslautakunta Sijaisuutta haki kolmetoista henkilöä, joista viidellä oli lukion lehtorin kelpoisuus kahdessa opetettavassa aineessa. Virkaa täytettäessä on valitulta edellytetty kahden aineen kelpoisuutta, niin myös sijaiselta. Valintaprosessissa arvioitiin hakemusten perusteella ketkä viidestä parhaiten soveltuvat Kolarin lukion opettajaksi ja haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. He osoittivat hakemuksessaan myös kiinnostuksensa koulua ja paikkakuntaa kohtaan. Haastattelun perusteella valittiin sijaisuutta hoitamaan Johansson. Viidestä pätevästä hakijasta neljä oli naisia. Vastoin Maunun väitettä valinnan perusteena ei ollut sukupuoli, vaan soveltuvuus tehtävään. Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. ehdotus hyväksyttiin.

10 Sivistyslautakunta LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN 33 ESITTELYOSASSA OLEVAN VIRHEEN KORJAAMINEN Sivltk 49 Sivistyslautakunnan päätöksen esittelytekstissä mainittiin lukion luonnontieteiden lehtorin virkaa täytettäessä haastatteluun kutsutun mm. FM Matti Alavaikko. Teksti oli virheellinen, koska Alavaikko ei kuulunut haastatteluun kutsuttujen joukkoon. Hallintolain 51. ja 52. :ssä säädetään, että viranomaisen on korjattava päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin luettava virhe. Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Kyseessä oli esittelytekstissä ollut kirjoitusvirhe, jolla ei ollut vaikutusta itse pykälän päätökseen. Sivistyslautakunta korjaa pykälän 33 esittelytekstin niin, että siitä poistetaan Matti Alavaikon nimi. ehdotus hyväksyttiin.

11 Sivistyslautakunta LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA Sivltk 50 Lastentarhanopettajan toistaiseksi täytettävä toimi on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla välisen ajan. Toimet ovat kuntakohtaisia, joten sijoituspaikan päättää päivähoidon johtaja tarpeen mukaan. Toistaiseksi sijoituspaikat ovat Äkäslompolon päiväkoti ja Jussintien päiväkoti. Laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 säädetään, että kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Asetuksen 608/2005 mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset. Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Tiensuu ja Raisa Jussi ovat sosionomeja AMK. kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtävään. Hakijat Noora Molemmilla on Liite nro 25 Kolarin kunnan hallintosäännön 9 mukaan sivistyslautakunta valitsee lastentarhanopettajat toistaiseksi täytettäviin toimiin. Sivistyslautakunta päättää valita lastentarhanopettajan toimeen alkaen toistaiseksi sosionomi AMK Raisa Jussin. ehdotus hyväksyttiin.

12 Sivistyslautakunta LASTENTARHANOPETTAJAN VALINTA Sivltk 51 Lastentarhanopettajan toistaiseksi täytettävä toimi on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla välisen ajan. Toimet ovat kuntakohtaisia, joten sijoituspaikan päättää päivähoidon johtaja tarpeen mukaan. Toistaiseksi sijoituspaikat ovat Äkäslompolon päiväkoti ja Jussintien päiväkoti. Laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 säädetään, että kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Asetuksen 608/2005 mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset. Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Tiensuu ja Raisa Jussi ovat sosionomeja AMK. kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtävään. Hakijat Noora Molemmilla on Liite nro 26 Kolarin kunnan hallintosäännön 9 mukaan sivistyslautakunta valitsee lastentarhanopettajat toistaiseksi täytettäviin toimiin. Sivistyslautakunta päättää valita lastentarhanopettajan toimeen alkaen toistaiseksi sosionomi AMK Noora Tiensuun. ehdotus hyväksyttiin.

13 Sivistyslautakunta PERUSKOULUN JA LUKION RUOTSIN KIELEN LEHTORIN VIRKAVAALI Sivltk 52 Peruskoulun ja lukion ruotsinkielen lehtorin virka on ollut haettavana kunnan ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla välisen ajan. Ruotsin kielen tunteja ei ole virkaan riittävästi ruotsin, joten hakijalta toivottiin ruotsin kielen opettajan kelpoisuuden lisäksi kelpoisuutta opettaa jotain muuta ainetta, esimerkiksi englantia, äidinkieltä ja kirjallisuutta tai luokanopettajan kelpoisuutta. Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Hakijoista FM Anne Joella on virkaan vaadittava kelpoisuus. Liite nro 27 Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista nro 986/ mukaan laineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut: 1) ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja aineopinnot,; 3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Kolarin kunnan hallintosäännön 9 mukaan sivistyslautakunta valitsee vakinaiseen virkaan valittavat opettajat. Sivistyslautakunta päättää valita peruskoulun ja lukion ruotsin kielen lehtorin virkaan alkaen toistaiseksi FM Anne Joen ehdotus hyväksyttiin.

14 Sivistyslautakunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUN VAHVISTAMINEN Sivltk 53 Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8a mukaista toimintaa, jota tarjotaan 1-2 luokkien oppilaille sekä kaikkien luokkien erityisopetukseen otetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Toiminnan laajuus on 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana eli 3-4 tuntia koulupäivän aikana. Toiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista, samoin toimintaan osallistuminen. Aamu- ja iltapäivätoimintaa on Kolarissa järjestetty Kolarin peruskoulussa ja Äkäslompolon koulussa. Osallistumisesta voidaan OKM:n säädösten mukaan periä asiakasmaksuja /kk. Kolarissa sivistyslautakunta vahvistaa oman hallinnonalansa maksut. Maksut ovat olleet 60 /kk (3 tuntia päivässä) ja 80 /kk (4 h). Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Niinä kuukausina, jolloin aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- tai iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Toiminnan järjestelyiden takia osallistumiseen tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa aikaisemmin ja tilapäiseen osallistumiseen vähintään kaksi työpäivää aikaisemmin. Huoltajilta on toive, että olisi myös maksuluokka niitä tilanteita varten, jolloin lapselle tarvittaisiin vain muutama kerhopäivä kuukaudessa. Sivistyslautakunta päättää vahvistaa sivistystoimen piirissä järjestettävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuksi 60 /kk (3 tuntia koulupäivänä) ja 80 /kk (4 tuntia koulupäivänä). Milloin osallistumisia on 1-5 päivää kuukaudessa, maksu on 5,5 päivä. Jos osallistumisia 6-10 päivää kuukaudessa, maksu on 30 /kk (3h) tai 40 /kk (4h).

15 Sivistyslautakunta ehdotus hyväksyttiin.

16 Sivistyslautakunta ESIKOULULAISTEN OSAPÄIVÄHOIDON MAKSUT ÄKÄSLOMPOLON PÄIVÄKODISSA Sivltk 54 Äkäslompolon esikoululaiset ovat saaneet osallistua koulupäivän jälkeen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Ensi lukuvuonna esikoululaiset eivät mahdu ryhmään, joten iltapäivähoito järjestetään päiväkodissa. Laissa lasten päivähoidosta (36/1973) säädetään, että esiopetukseen osallistuvalle lapselle on tarjottava mahdollisuus osallistua osaaikaiseen päivähoitoon. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta on peritty 60 /kk kolmelta tunnilta ja 80 /kk neljältä tunnilta. Päiväkodissa järjestettävän osapäivähoidon maksut taas määritetään lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 perusteella. Maksujen määrittämisessä otetaan huomioon perheen koko, päivähoidossa olevien lasten määrä ja huoltajien tulot. Korkein kokopäivähoidosta perittävä maksu on 254 /kk ja alkaen 264. Osapäivähoidon maksu on 60% kokopäivähoidon maksusta, joten korkein osapäivähoidon maksu elokuusta alkaen on 158. Hoitoon on mahdollista osallistua 5 tuntia päivässä. Esikoululaisen iltapäivähoito on useimmille perheille edullisempaa koulun järjestämänä, joten nyt kun toiminta siirtyy päiväkodin puolelle, on asiasta kyselty. Tällä hetkellä päivähoidossa olevien tulevien esikoululaisten vanhempien tulotietojen mukaan he maksavat osapäivähoidosta keskimäärin 120 viideltä tunnilta, vaihteluväli on Apiptoiminnan maksu viideltä tunnilta olisi 100. Päiväkodin puolella lapsille tarjottava välipala on runsaampi kuin koulun puolella, joten korkeampi hinta vastaa korkeampia kustannuksia. Osapäivähoidon maksun muuttaminen kiinteäksi maksuksi aiheuttaisi osalle perheistä kulujen nousun, mikä ei ole osapäivähoidon säädösten mukaan mahdollista. Kahden erilaisen maksuperusteen käyttäminen taas tuo toimintaan sekavuutta ja eriarvoisuutta. Lasten esikoulupäivä on neljä tuntia ja jos sen lisäksi lapsi on päivähoidossa viisi tuntia, niin työpäivä on pitkä. Jos osapäivähoitomaksua porrastettaisiin hoitoon käytettävien tuntien

17 Sivistyslautakunta mukaan, niin tämä antaisi huoltajille mahdollisuuden vähentää kuluja ja lasten työpäivän pituutta. Sivistyslautakunta päättää, että päiväkodissa esikoululaisten osapäivämaksua porrastetaan lukuvuonna niin, että viiden tunnin hoidosta peritään osapäivämaksu, neljän tunnin hoidosta 4/5 osapäivämaksusta ja kolmen tunnin hoidosta 3/5 osapäivämaksusta. ehdotus hyväksyttiin.

18 Sivistyslautakunta VASTAAVAN LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMENKUVAN JA PALKAN VAHVISTAMINEN Sivltk 55 Äkäslompolon päiväkodissa lastentarhanopettaja on toiminut vastaavana lastentarhanopettajana. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt vastaavan lastentarhan tehtävänkuvasta, minkä kunnanhallitus on vahvistanut Silloisen päätöksen mukaan vastaavan lastentarhanopettajan toimenkuvaan liitettiin koko tunturialueen päivähoidon sekä taloudellinen että toiminnallinen vastuu. Vastaavan lastentarhanopettaja tuli toimia päivähoidon johtajan alaisuudessa ja tehdä tiiviisti yhteistyötä hänen kanssaan. Toimenkuvaan lastentarhanopettajan perustöiden lisäksi liitettiin: - taloudellinen vastuu - työvuorojen suunnittelu koko tunturialueen kokonaisuus huomioiden (myös vuorohoito) - -päivähoitohakemusten käsittely. Vahvistettu tehtäväkuva ei ole ollut toimiva, eikä sitä ole voitu noudattaa. Toiminnan sujuvuuden takia taloudellinen vastuu ja päivähoitohakemusten käsittely jää vastaavan lastentarhanopettajan tehtävistä pois ja päivähoidon johtaja vastaa ko. asioista. Vastaava lastentarhanopettajan tehtäväksi jää perustehtävän lisäksi vastata päiväkodin päivittäisestä toiminnasta. Aikaisempaan työnkuvaan on myös kirjattu työvuorojen suunnittelu koko tunturialue huomioiden. Se ei käytännössä onnistu, vaan vastuulastentarhanopettaja suunnittelee työvuorot Äkäslompolon yksikköön, mutta Ylläsjärvellä työvuorot tekee toistaiseksi henkilö, joka on tehnyt ne ryhmäperhepäiväkodissa. Sivistyslautakunta vahvistaa vastaavan lastentarhanopettajan työnkuvaksi lastentarhanopettajan tehtävien lisäksi päiväkodin päivittäisistä asioista vastaamisen ja työvuorolistojen suunnittelun. Palkaksi vahvistetaan lastentarhanopettajan tehtäväkohtaisen palkan 2460,21 lisäksi 100 vastuulisä. ehdotus hyväksyttiin.

19 Sivistyslautakunta APULAISREHTOREIDEN NIMEÄMINEN Sivltk 56 Kolarin lukion hallinto on organisoitu siten, että lukion toiminnasta vastaa johtava rehtori ja päivittäistoiminnasta apulaisrehtori. Vastaavasti Vaattojärven koulun toiminnasta vastaa perusopetuksen rehtori ja päivittäistoiminnasta apulaisrehtori Apulaisrehtoreina ovat lukuvuonna Marja Rundgren ja Katja Leppäaho-Knuutila. Sivistyslautakunta nimeää lukuvuodeksi Kolarin lukion apulaisrehtoriksi Marja Rundgrenin ja Vaattojärven koulun apulaisrehtoriksi Katja Leppäaho-Knuutilan. ehdotus hyväksyttiin.

20 Sivistyslautakunta LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET KIRJEET Sivltk 57 Opetus- ja kulttuuriministeriö - Valtionavustuksen myöntäminen, käytettäväksi nuorisotilan peruskorjaamisen ja/tai varustamisen aiheutuviin kustannuksiin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Valtionavustuksen myöntäminen nuorten työpajatoimintaan v Valtionavustuksen myöntäminen lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan Valtionavustuksen myöntäminen hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon Valtionavustuksen myöntäminen lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen Lautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet kirjeet. ehdotus hyväksyttiin.

21 Sivistyslautakunta VIRANHALTIJOIDEN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Sivltk 58 Hallintosäännön ja sivistystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaan viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa käyttävät osastopäällikkö, vastuualueiden esimiehet sekä toimistonhoitaja. Päätökset koskevat mm. henkilöstövalintoja, vuosilomien vahvistamista, virkavapauksien/työlomien myöntämistä (esim. koulutus, palkattomat). Viranhaltijoiden tekemät päätökset ajalta johtava rehtori / osastopäällikkö :t kansalaisopiston rehtori :t nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja :t päivähoidon johtaja.t päivähoidon johtaja :t kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja :t toimistonhoitaja :t Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijoiden tekemät päätökset. ehdotus hyväksyttiin.

22 Sivistyslautakunta KOLARIN LUKION KESKIARVORAJA Sivltk 60 Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan asettaa Kolarin lukioon sisäänpääsykeskiarvoksi kaikkien aineiden keskiarvon 7,2. Hallitus toteuttaa yhteiskuntatakuun vuoden 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-,opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Hallituksen tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto. Hallituksen linjaus tulee asettamaan myös Kolarin kunnalle velvoitteita koulutuksen järjestämiseen. Tähän ei sovellu se, että opiskelijoilta rajoitetaan keskiarvorajalla opiskelumahdollisuus lukiossa. Opiskelu lukiossa heikohkoilla pohjatiedoilla on vaativaa, mutta pienessä lukiossa, pienissä opetusryhmissä opiskelijoita voidaan tukea niin, että he selviytyvät opinnoistaan jos vain opiskeluintoa riittää. Sivistyslautakunta päättää poistaa Kolarin lukiosta keskiarvorajan. ehdotus hyväksyttiin.

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA

SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA Palvelujohtokunta 5 15.02.2011 SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ULLA-MAIJA NORMANIN VALITUKSEN JOHDOSTA 90/111/2009 Palvjtk 5 20.08.2009 38 Valmistelijat: hallinto- ja taloussihteeri

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 (19)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 (19) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2015 1 (19) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 26.05.2015 klo 16:00-16:50 Paikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari Anttila Tarja Heikkilä Hannu Lammila

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 13.2.2014 klo 14 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 Satu-Marja Eira-Keskitalo

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 18:00 21.00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.02.2011 Aika Tiistai 15.02.2011 klo 16.15 17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Työjärjestyksen muutos... 2 20 Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen... 3 21 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

U U D E N O P E T T A J A N O P A S

U U D E N O P E T T A J A N O P A S UUDEN OPETTAJAN OPAS Työelämään!... 5 Opettajan työn hakeminen... 6 Opettajan työn hakeminen... 6 Kuka voi saada vakinaisen opettajan paikan?... 8 Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen... 9 Kuinka

Lisätiedot

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS

O P. G h N O. ä Ö. 1234 567 890+ - x /!? B UUDEN OPETTAJAN OPAS UUDEN OPETTAJAN OPAS a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT V w xy z å ä Ö 1234 567 890+ - x /!? B D E G a B C D E F G h I KJ l M N O P Q R S UT z TYÖELÄMÄÄN!... 5 OPETTAJAN TYÖN HAKEMINEN... 6 Opettajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 :n muuttamisesta LUONNOS 14.4.2014 ESITYKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus

Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus Maakuntahallitus I 81 12.04.2010 Maakuntahallitus I 101 03.05.2010 Henkilöstöpäällikön viran määräaikaisen sijaisuuden täyttämisestä tehty oikaisuvaatimus 59/32/321/2010 MH 81 Hallintojohtaja valitsi 8.3.2010

Lisätiedot