VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, Kannonkoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski"

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristölautakunta Aika klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja Arnberg Tuija jäsen Hjelmeroos-Haapasalo Heli jäsen Turvanen Sari jäsen Lahti Arja jäsen Suomäki Eero jäsen Kainulainen Jukka jäsen Pekkarinen Tapio jäsen Tuukkanen Antti jäsen Lahti Teemu varajäsen Leppänen Heikki varajäsen Muut Kinnunen Janne Viitasaaren kaupunginjohtaja Minkkinen Tiina Viitasaaren kaupungin puh.johtaja Kuusela Miia Viitasaaren kh:n edustaja Kananen Markku Pihtiputaan kh:n edustaja Lappalainen Seppo esittelijä Mattola Auli pöytäkirjanpitäjä

2 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristölautakunta Käsiteltävät asiat Asianro Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 63 Ympäristötoimen valmiussuunnitelma 5 64 Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Ympäristölautakunta 6 65 Kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 8 66 Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö-, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä- ja eläinsuojeluasiat 67 Maa-aineslupa / Pölkki Tuomas (Pohjoiskangas , Kyyjärvi) 68 Lausunto Tmi Kaakkolammen Lohen kalankasvatuslaitoksen ja luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta (Dnro LSSAVI/1858/2015) 69 Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu Pakkokeinouhan asettamispäätös / Tarvainen 1:723, Pudasjärven kylä, Kannonkoski 72 Pakkokeinouhan asettamispäätös / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Pudasjärven kylä, Kannonkoski Ilmoitusasiat / Rakennusvalvonta 33

3 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta Päätös Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennus valvonnan yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toi mielimeksi kuntalain 77 :n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. So pijakunnat ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyy järvi, Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja on ni meltään ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin toimialan toimintasäännössä ja isäntäkunnan hallintosäännössä. Sopijakunnat ovat muuttaneet hallintosään töjään siten, että niissä an netaan sopimuksen mukaiset tehtävät isäntäkun nalle ja niiltä osin noudatetaan isäntäkunnan hallinto sääntöä. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon vaihtelee kunnittain yhteistoimintasopimuksen mukai sesti. Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Saarijärvi (2 jäsentä), Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula (2 jäsentä), Kinnula (1 jä sen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja Kivijärvi(1 jäsen). Jäseniä yhteensä 12, kokouksessa läsnä oltava vähintään 7 jäsentä. Ympäristönsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen), Kivijärvi (1 jäsen) ja Kyyjärvi (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 7, kokouksessa läsnä oltava vähintään 4 jäsentä. Rakennusvalvonta Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen) ja Kivijärvi (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 6, kokouksessa läsnä oltava vähintään 4 jäsentä.

4 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Ympäristölautakunta Pöytäkirja on tarkistettavissa Ehdotus Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken tai Kivijärven virallisista kokousedustajista. Päätös

5 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristötoimen valmiussuunnitelma 715/541/2014 Ympäristölautakunta Suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta on useassa laissa säädetty kun nan ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi. Terveydensuojelulain (763/1994) 8 :n mukaan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistyössä mui den viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava eri tyis tilan tei den aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja pois ta mi sek si tarvittaviin valmius- ja varotoimenpiteisiin. Elintarvikelain (23/2006) 46 :n mukaan elintarvikevalvontaviranomaisen on laadittava ylei sen valvonta-asetuksen (882/2004/EY) 13 artiklan mukainen eri tyis tilan tei siin varautumista koskeva suunnitelma. Viranomaisten tulee pyrkiä varmistamaan toimintansa jatkuminen kaikissa olo suh teis sa laatimalla etukäteen ja ylläpitämällä valmiussuunnitelmaa sekä va rau tu mal la omaa toimialaa kohtaaviin normaaliolojen erityistilanteisiin ja poik keus oloi hin. Poikkeusoloihin varautumista varten kunnan on laadittava val mius lain (40 ) mukainen suunnitelma, joka sisältää eri toimialojen perus ta son valmiussuunnitelmat. Kun ympäristöterveydenhuollon vi ran omainen toimii useamman kunnan alueella, on kaikkien kuntien val mius suun nitel mas sa oltava ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelma. Valmiussuunnitelma toimitetaan Keski-Suomen Pelastuslaitokselle, Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, peruskunnille sekä peruskuntien tekni sel le ja perusturvan toimialoille tiedoksi jotta eri virnanomaiset ovat tietoi sia ja voivat yhteensovittaa toimintansa häiriö- ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelma ei ole julkinen asiakirja (Laki viranomaisten toi minnan julkisuudesta 621/ ). Valmiussuunnitelma esitellään kokouksessa. Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy valmiussuunnitelman. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

6 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Ympäristölautakunta 391/000/2014 Ympäristölautakunta Hyvinvointityöryhmä on toimittanut Wiitaunionin johtoryhmälle seuraavan kir jeen: "Lausuntopyyntö lautakunnille hyvinvointikertomuksen tavoitteista Viitasaaren ja Pihtiputaan valtuustot ovat hyväksyneet Wiitaunionin hy vinvoin ti ker to muk sen keväällä Hyvinvointikertomuksessa on kolme paino pis te aluet ta: asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vah vis ta minen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy sekä työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Jokainen toimiala on laatinut näiden painopistealueiden alle tarkempia tavoit tei ta. Pyydämme lautakunnilta suunniteltuja toimenpiteitä, aikatauluja se kä tietoa jo nyt tehdyistä toimenpiteistä. Hyvinvointiryhmä tarvitsee nämä tie dot mennessä. Lautakunnille tiedoksi, että hyvinvointiryhmä tarvitsee jatkossa tiedot kaikis ta uusista sekä päivitetyistä strategioista ja toimintaohjelmista. Wiitaunionin johtoryhmä on kokouksessaan hyväksynyt, että toimi ala joh ta jat valmistelevat hyvissä ajoin lautakunnille asian. Ympäristölautakunnan osalta suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä valtuus to kau del la: 1. Asukkaiden omaehtoiden terveyden edistämisen vahvistaminen. Liikuntapaikat palvelevat kuntalaisia, liikuntapaikat turvallisia ja hy vä kuntoi sia. Ympäristötoimen vastuulla on viranomaisena valvoa ja tarkastaa liikun ta paik ko jen kuntoa. Vastuu liikuntapaikkojen turvallisuudesta on kuiten kin liikuntapaikkojen ylläpitäjällä. Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ympäristölautakunta merkitsee hyvinvointikertomuksen tavoitteiden to teutu mi sen tiedoksi ja antaa edellä olevan selvityksen tiedoksi hy vin voin ti työryh mäl le.

7 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

8 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 472/000/2015 Ympäristölautakunta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus vähen tää kuntien kustannuksia miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtä viä ja velvoitteita sekä niiden toteuttamista ohjaavia suosituksia. Hallitus käsittelee toimenpideohjelmaa poistettavista lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista vuoden 2015 budjettiriihessä. Ministeriöiden tehtävänä on laatia kokonaisuudessaan yksityiskohtaiset esitykset kuntien la ki sää teis ten tehtävien ja velvoitteiden poistamiseksi vuoden 2015 loppuun men nes sä. Prosessi tavoitteineen ja aikatauluineen on jatkuvaa. Hallitus tarkastelee budjettiriihessä syyskuussa 2015 toimenpideohjelman riittävyyttä ja tekee tarvittavat lisäpäätökset. Kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toi men pi deoh jel man valmistelemiseksi on asetettu hanke. Reformiministerityöryhmä oh jaa ja linjaa hankkeen valmistelua ja toimeenpanoa. Kunta- ja uu dis tusmi nis te ri Anu Vehviläinen kärkihankkeen vastuuministerinä johtaa val miste lua ja toimeenpanoa hallituksen päätöksen mukaisesti. Valmisteluryhmässä on ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton edustus. Valmistelu tapahtuu valtiovarainministeriön vetovastuulla. Valtiovarainministeriö pyytää kuntien näkemyksiä lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä sähköisellä kyselyllä. Tarkoituksena on hyö dyn tää vastauksia jatkuvasti toimenpideohjelman valmistelun eri vaiheis sa. Alkuvaiheessa kunnat voivat antaa ehdotuksia toimenpideohjelman val mis te lua varten ja myöhemmin tarkentavaa suunnittelua varten. Kysely on avoinna saakka. Vastauksia voivat antaa kunnan kaikki toimialat. Samasta kunnasta voi tulla useita vastauksia. Kyselyn kysymykset: 1. Mitä lakisääteisiä tehtäviä tai palveluja tulisi poistaa kuntien tehtävistä? 2. Mitä lakisääteisiä tehtäviä voitaisiin supistaa tai keventää ja miltä osin? 3. Mitä lakisääteisiä palveluja koskevia menettelytapavelvoitteita tulisi vähen tää? Mitkä ovat suurimpia tuottavuuden parantamisen esteitä? 4. Mitkä henkilöstön kelpoisuusehdot tai henkilöstörakennetta koskevat nor mit johtavat kunnassanne lisäkustannuksiin tai käytännön on gel ma ti lantei siin?

9 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Missä lakisääteisissä asioissa kuntanne tarvitsisi lisää toimintavapautta? 6. Millaisia kokeiluja kuntanne haluaisi tehdä? 7. Missä asioissa lakisääteisten kunnallisten maksujen maksupolitiikkaa tuli si vapauttaa? Wiitaunionin johtoryhmässä kirjattiin seuraavia asioita, joita voidaan esittää ai na kin selvitettäväksi: - Kuntien toimialojen nykyistä laajempi ylikunnallistaminen esim. ra kennus val von ta, ympäristönsuojelu, tekninen. - Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen pysyvään asumiseen helpommaksi. - Kuntien raportointivelvoitteiden vähentäminen keskusvirastoille ja mi niste riöi hin esim. ympäristöterveys. - Lupamenettelyihin tarvittavien lausuntokierrosten nopeuttaminen, esim. ELY ja museovirasto. - Rakennusten suojelumääräysten uudelleen arviointi. - Kunnallisen eläinlääkintätoiminnan uudelleen arviointi, mm. yhteiskunnan ve ro va ro jen käyttö pieneläinpraktiikkaan ja viranhoitoon ja am ma tin har joitta mi seen liittyvät yhteensovittamisongelmat. Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ympäristölautakunta käy keskustelun Wiitaunionin johtoryhmässä esille otet tu jen asioiden pohjalta ympäristötoimen tehtävä-alueeseen kuuluvia laki sää tei siä tehtäviä ja palveluja, joita olisi mahdollista keventää tai poistaa ko ko naan. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

10 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö-, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä- ja eläinsuojeluasiat 129/000/2015 Ympäristölautakunta 1. Ympäristöjohtaja - Viranhaltijapäätökset :t 4-5, oheismateriaali. 2. Ympäristötarkastajat - Viranhaltijapäätökset aj , oheismateriaali. - Lausunto Hallakankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa va eh dotuk ses ta. - Lausunto / Möksyn tuulivoimahankkeen laajennus, YVA-tar vehar kin ta, Alajärvi-Kyyjärvi. - Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa va eh dotuk ses ta. - Lausunto Ilosjoen tuulivoimapuiston osa yleis kaa va eh do tuk sesta Ympäristöterveysvalvonnan tekemät toimenpiteet Pohjoisen Kes ki-suomen alueella tammi-heinäkuussa 2015, oheismateriaali. 4. Ympäristölautakunnan talousarvion toteuma aj , oheis mate ri aa li. 5. Ympäristöjohtaja/Ympäristötarkastaja - Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä Tukesiin. Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

11 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

12 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Maa-aineslupa / Pölkki Tuomas (Pohjoiskangas , Kyyjärvi) 375/611/2015 Ympäristölautakunta ASIA Tuomas Pölkki hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ja so ra mo ree nin ottamiseen murskausta varten Kyyjärven kunnassa Iso-Pohjois kan kaan alueelle kiinteistölle Pohjoiskangas Haettu otta mis ala on 2,0 ha, ottomäärä m3 kalliokiviainesta ja m3 so ramo ree nia. Suunniteltu ottamisaika on 10 vuotta. HAKIJA Tuomas Pölkki VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Viitasaaren ympäristölautakunnassa OTTAMISALUE Ottamisalue sijaitsee kiinteistöllä Pohjoiskangas Kyyjärven kun nas sa. Kiinteistön omistaa Tuomas ja Mari Pölkki. HAKEMUS Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kyyjärven kunnassa noin 9 km Kyyjärven kun nan keskustaajamasta koilliseen Iso-Pohjoiskankaan alueella. Hakemuksen mukaan ottamisala on 2 ha. Ottomäärä on yhteensä m3, josta m3 kalliokiviainesta ja m3 soramoreenia. Suun nitel tu ottamisaika on 10 vuotta. Ottamisen tarkoituksena on ottaa ainesta murs kaus ta varten käytettäväksi erilaisiin maanrakennuskohteisiin. Ot tamis alue on lounaaseen viettävää kallioista nuorta mäntymetsää, osin avokal lio ta. Ympäristö on metsätalousmaata. Ottamisalue on yhteensä 2 ha, jos ta louhinta-aluetta on noin 0,75 ha, soramoreeniottoaluetta (varasto- ja murs kaus alue) noin 0,75 ha ja pintamaiden läjitysaluetta noin 0,5 ha. Louhos sijoittuu lounaaseen viettävän rinteen alaosaan korkeusvälille Suunnitellun ottamisen alin taso on Korkeusjärjestelmä on N Suunniteltu ottamissyvyys on syvimmillään soramoreeniottoalueella 1,5 m ja louhinta-alueella 8 m. Louhoksen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3, joka voidaan toteuttaa myös porrastaen 1,5 m ylös ja 4,5 m vaakaan. Alue rajataan toiminnan aikana lippusiimalla ja varoitustauluilla. Jyrk kä reunai sel le louhoksen reunalle asetetaan lohkareita putoamisvaaran es tä mi seksi. Ottamisalueen valmistelussa alueen puusto poistetaan ja kannot kerätään ener gia käyt töön. Pintamaat läjitetään alueen reunoille käytettäväksi ot ta misen jälkeiseen maisemointiin. Murskaus tehdään lyhyinä 1-2 viikon jak soi-

13 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ na. Murskattavaksi aiottu määrä räjäytetään kerralla. Murskausta tehdään ar viol ta yhteensä noin 40 päivää 10 vuoden aikana. Ottamisalueen pintavedet johdetaan pintavaluntana alapuoliselle rämeiselle suo alu eel le, josta edelleen metsäojien kautta Kyyjärveen. Alueen liikenne järjestetään hakijan tilalla olevan metsäautotien kautta Auma-ahon yksityistielle, josta edelleen Pölkintielle. Hakijalla on tieoikeus Au ma-ahon yksityistiehen. Murskaustoiminta ja liikenne aiheuttaa pölyä, jotka vaikutukset arvioidaan ole van vähäisiä. Melua aiheutuu räjäytyksistä, louheen murskauksesta ja lii ken tees tä. Ottamisalueen etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on noin 1,7 km. Esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan kaivannaisjätteet (noin 3000 m3) käytetään alueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja mai semoin tiin. Toiminnan loputtua reunat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Alu eelle istutetaan mäntyä ja alue palautuu metsätalouskäyttöön. HAKEMUKSEN TÄYDENNYS Hakija on täydentänyt hakemusta sähköpostilla Täydennyksessä on esitetty suunnitellut toiminta-ajat: Murskaaminen arkipäivisin (ma-pe) klo 7-22 Poraaminen arkipäivisin (ma-pe) klo-7-21 Räjäytykset arkipäivisin (ma-pe) klo 8-18 Rikotus arkipäivisin (ma-pe) klo 8-18 Kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin (ma-pe) klo 6-22.Lisäksi kuor maamis ta ja kuljetusta satunnaisesti lauantaisin klo 7-22,asiakkaan tarpeen vaaties sa. Täydennyksessä on myös pyydetty aloittamislupaa toiminnalle. Perusteena on mahdollistaa murskeen toimitus jo vireillä oleviin hankkeisiin. ALUEEN YMPÄRISTÖ Kohde sijaitsee metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella ja ottamisalueen lä hi ym pä ris tö on metsätalousmaata. Lähin naapurikiinteistö (Keskinen) on ha ki jan omistuksessa. Etäisyys ottamisalueen reunasta lähimmän vieraan naa pu ri kiin teis tön (Uusitalo) rajaan on noin 100 m. Lähin asutus on noin 1,7 km:n etäisyydellä ottamisalueelta. Lähin vesistö Kyyjärvi on noin 2,5 km:n etäisyydellä. Ottamisalue ei ole poh ja ve si aluet ta. Lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita tiedossa olevia mai seman- tai luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita. ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaavassa ottamisalueen lähelle on merkitty Iso-Pohjoiskankaan ra ken nus ki ven ottamisalue. Ottamisalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä Kyyjär ven kunnan kirjastossa. Naapurikiinteistöjen omistajia on erikseen kuultu kir jeit se. Lausuntoja hakemuksesta ei ole pyydetty. Hakemuksen johdosta on jätetty yksi muistutus ja sen lisäys. Muis tu tuk sess a naapuritilan Pillisniemi omistajat vastustavat luvan myön tämis tä. Muis tu tuk sen mukaan toiminnasta aiheutuu haittaa Pillisniemen tilan maa- ja met sä ta lou del le. Haittoja ovat melu-, pöly, ja -tärinähaitat sekä pääs töt ve sis töön ja maaperään, lisäksi lähialueen tilojen kehittämisen vaikeu tu mi nen me lun ja liikenteen vuoksi sekä paikallis- ja yksityistien kuntoon koh dis tu vat vaikutukset. Toiminnan haitat kohdistuvat luonnossa eläviin ja eri tyi ses ti koti- ja lemmikkieläimiin sekä alueen väestöön. Toiminta es tää laajalla alu eel la virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa sekä rajoittaa marjas tus ta ja sie nes tys tä. Muistutuksen lisäyksen mukaan maanottoluvan lähis töl tä on useita ha vain to ja maakotkista. Hakemuksessa ympäristöhaittojen kä sit te ly on yli mal kais ta, käytettävästä tekniikasta ja työskentelyajoista ei ole mainittu. Li säk si halutaan tietoa toiminnasta lomakausien aikaan, kul jetus ten ai heut ta mas ta melusta ja pölystä, kuljetusajoista ja kalustosta, toimin nan tie dot ta mi ses ta (esim. räjäytysajankohdat) ja hakijan vastuusta vahin gon tapahduttua. TARKASTUS Ympäristösihteeri on tehnyt kohteelle maastokäynnin Kohteen lä hi ym pä ris tö on 5-10 m korkeaa nuorta mäntymetsää. Kohteelle on tehty tie sekä tehty puuston ja pintamaiden raivausta ja vähäistä soramoreenin otta mis ta. Hakija on tehnyt ympäristönsuojeluviranomaiselle kir jalli sen ilmoituksen kotitarveottamisesta kohteella. Oheismateriaali: - Sijainti- ja ja suunnitelmakartat Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ratkaisu Ympäristölautakunta myöntää Tuomas Pölkille maa-ainesluvan haettuun ko ko nais mää räl tään m3 maa-aineksen ottamiseen tilalla Poh jois kangas Hakemuksessa esitetyn lisäksi tulee ottamisessa nou dattaa seuraavia määräyksiä: Lupamääräykset 1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee ottamisalue merkitä maastoon. Alueelle tulee asentaa vähintään yksi korkeusmerkki, josta ot ta miskor keus voidaan arvioida. 2. Louhinta- ja murskaustyön aikana tulee varoitusilmoituksin ja muu toinkin huolehtia siitä ettei toiminnasta aiheudu vaaraa alueella liikkujille. Lou-

15 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ hok sen vaaralliset reunat tulee suojata näkyvästi alueella liikkuvien tur val lisuu den varmistamiseksi. Ottamisalueelle tulee pystyttää taulu, jossa on ilmoi tet tu ottamisluvan haltija yhteystietoineen ja luvan voimassaoloaika. 3. Ottamistoiminnan suojana tulee ottamisalueen ympärillä pitää vähintään 10 m leveä alue puustoisena. 4. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää melu ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käy tet tävil lä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22-7) LAeq 50 db sekä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 db ja yöohjearvoa (klo 22-7) 40 db. 5. Murskaustoiminnan pölyhaittoja on tarvittaessa torjuttava kastelemalla tai muilla keinoin. 6. Ottamisalueen pinnan muotoilu tulee tehdä siten, että pintavedet valuvat ot ta mis alu eel ta pois. Ottamisalueelta poisjohdettavat vedet tulee käsitellä kas vil li suus peit tei sen pintavalutuksen tai laskeutusaltaan avulla tai muulla ta voin siten etteivät ne aiheuta ympäristön pilaantumista. 7. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varas toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty, ell ei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suo ja ra ken teil la. Koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi on pohjavedelle tai maa pe räl le vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatettava erityistä huolel li suut ta ja varovaisuutta. 8. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe las tus laitok sel le ja ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toi men pitei siin vahingon leviämisen estämiseksi. 9. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esinei tä. 10. Tienkäyttöön liittyvistä asioista tienkäyttäjän tulee tarvittaessa sopia tien pi tä jän kanssa. 11. Ottamisen päätyttyä alue tulee maisemoida suunnitelman mukaisesti. Lä ji tet ty pintamaa ja kivet tulee levittää louhoksen reunoille ja pohjalle. Lou hok sen reunoille jäävät 1,5 m korkeammat ja 1:2 kaltevuutta jyrkemmät reu nat ja muut vaaralliset reunat tulee suojata pysyvästi kestävällä aidalla. 12. Melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (louhinta, rikotus, murs kaus) tulee tehdä etukäteen ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesti

16 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ il moi tus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan aloittamislupa: Luvan mukainen ottamistoiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huo limat ta lupapäätöstä noudattaen. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee ha ki jan antaa 3000 euron vakuus. Vakuuden määrääminen: Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 3000 euron vakuus lu pa mää räys ten noudattamisen vakuudeksi. Vakuusaika tulee ulottua yhden vuo den yli luvan voimassaoloajan. Päätöksen perustelut: Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän ottamisen ei katsota aiheut ta van maa-aineslain 3 :n tarkoittamia haitallisia seurauksia. Ot ta misalue ja lähiympäristö on tavanomaista metsätalousaluetta ja ottamisalueen si jain ti on etäällä asutuksesta. Ottamisalueen lähellä ei ole tiedossa maa kotkan reviiriä eikä erityisiä luonnon- tai maisemansuojelun kohteita, joihin toi min ta vaikuttaisi haitallisesti. Hakemuksen johdosta tehdyssä muis tu tukses sa esitetyt seikat on otettu myös huomioon ottamissuunnitelman täy dennyk ses sä ja lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla. Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta ottamisen vahingollinen vaiku tus jää mahdollisimman vähäiseksi, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa. Lu pa mää räyk set 1-2 on annettu alueella liikkuville kohdistuvan vaaran ja hai tan vähentämiseksi. Lupamääräykset 3-12 on annettu ympäristöön kohdis tu van melu-, roskaantumis-, vesien- ja maaperän pilaantumis- ja mai sema hai tan ja muun haitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Luvan voimassaolo: Lupa on voimassa saakka. Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen Tarkastusmaksu: Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaisesti tar kastus mak suk si määrätään 795 euroa. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-6, 10-13, 19-21, 23. VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6, 7. VNp melutason ohjearvoista 993/1992. Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen maa-ainestaksa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen an to päi västä.

17 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

18 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Lausunto Tmi Kaakkolammen Lohen kalankasvatuslaitoksen ja luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta (Dnro LSSAVI/1858/2015) 427/610/2015 Ympäristölautakunta Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Viitasaaren kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaiselta Tmi Kaakkolammen Lohen ka lan kas va tus lai tok sen ja luonnonravintolammikon ympäristö- ja ve si talous lu van lupamääräysten tarkistamisesta (Dnro LSSAVI/1858/2015). Tmi Kaakkolammen Lohen kalankasvatuslaitos ja luonnonravintolammikko si jait se vat Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä Lökönjoen varrel la. Toiminnalla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ym pä ris tö lu pa- ja vesitalouslupapäätös. Voimassa olevan luvan mukaan kas va tus al tais sa käytetyn kuivarehun määrä saa olla enintään kg vuo des sa ja luonnonravintolammikon kaloja ei saa ruokkia. Laitokselta saa pääs tää vesistöön fosforia korkeintaan 45 kg ja Lökönjoesta otettava ve simää rä saa olla korkeintaan 15 l/s. Kuluneella lupakaudella vuosina laitoksella on kasvatettu kir joloh ta ja siikaa kg vuosittain. Vuosittainen rehunkulutus on vaih del lut kg:n välillä. Laitoksen vuosittain keskimäärin käyttä mä vesimäärä on vaihdellut välillä l/s. Laitoksen kuormitusta on tarkkailtu kolmen vuoden välein tehdyllä pääs tötark kai lul la. Vesistövaikutuksia on tarkkailtu vuosittain siten, että pääs tötark kai lu vuo si na on toteutettu laajennettua tarkkailua. Vuoden 2014 fos fo ripääs töt alapuoliseen vesistöön olivat tarkkailutulosten perusteella 67 kg, mut ta ainetaselaskelmaan perustuen noin 33 kg. Kesällä 2014 laitoksen alapuo li ses ta tarkkailupisteestä otettujen vesinäytteiden fosforipitoisuus (24 µg/l) oli keskimäärin 6 µg/l korkeampi kuin yläpuoliselta vertailupisteeltä ote tuis sa vesinäytteissä (18 µg/l). Hakija ei hae muutosta voimassa olevaan ympäristö- ja vesitalouslupaan eikä voimassa olevaan tarkkailuohjelmaan. Hakija ei myöskään ole esittänyt ve sien kä sit te lyn tehostamista. Kasvatusaltaiden lietteenpoisto tehdään vuosit tain ja perusteellinen koneellinen lietteenpoisto 4 vuoden välein. Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Viitasaaren kaupungin ympäristölautakunta lausuntonaan esittää, että laitok sen vesienkäsittelyssä tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ha ki jan tulee esittää voimassa olevassa ympäristö- ja vesitalousluvassa vaadit tu lietteenpoiston ja fosforikuormituksen vähentämisen te hos ta mis suun-

19 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ni tel ma. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

20 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi 442/610/2015 Ympäristölautakunta Tuulivoimalan ympäristöluvanvaraisuuden peruste Ympäristönsuojelulain 27 2 mom kohta 3) mukaan Ympäristölupa on lisäk si oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naa puruus suh teis ta annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu ton ta rasitusta. Suomessa toiminnassa olevista tuulivoimaloista saatujen ko ke mus ten perusteella tuulivoimaloiden toiminnasta saattaa aiheutua em. koh tuu ton ta rasitusta asutukselle meluvaikutuksen kautta riippuen mm. voima lan sijainnista asutukseen nähden, maasto-olosuhteista ja sääolosuhteista. Ympäristölautakunnan hyväksymä ohje tuulivoimalan ym pä ris tö luvan va rai suu des ta Kyyjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Viitasaaren ym pä ris tö lau ta kun ta on antanut ( ,16 ) asiasta seuraavan yleis ohjeen: Ympäristölautakunta katsoo, että tuulivoimalasta saattaa aiheutua naa puruus suh de lais sa (NaapL 17 ) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- ja väl ke vai ku tuk sis ta johtuen mikäli alla mainituista ehdoista jompikumpi täyt tyy. Ympäristölautakunta antaa ohjeeksi, että tuulivoimalalle tulee hakea Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa ennen sen toiminnan aloit ta mis ta, jos: a) Voimalan etäisyys lähimpään vakituisen asumisen, loma-asumisen tai hoi to lai tok sen rakennukseen on pienempi kuin 12 kertaa voimalan na pa korkeus. Esimerkiksi tyypillisen noin 3 MW:n voimalan napakorkeus on noin 140 m ja lupakynnysetäisyys olisi tällöin noin 1700m. tai b) Ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan tehty melu- tai välkemallinnus osoit taa että voimalan aiheuttama melutaso tai välke ulkona ylittää edellä mai ni tun häiriintyvän kohteen välittömässä läheisyydessä (n.100 m:n sä teellä) kohteelle määritellyn suunnitteluohje- tai raja-arvon. Esimerkiksi ym päris tö hal lin non ohjeen 4/2012 mukainen tuulivoimarakentamisen ul ko me luta son suunnitteluohjearvo yöajalle loma-asumiseen käytettävillä alueilla on 35 db LAeg. Melu- ja välkemallinnus tulee tehdä sille voimalatyypille ja sil le varustelutasolle jota ao. hankkeessa käytetään ja jolle rakennuslupa hae taan. Tai vastaavan kokoluokan, yleisesti lähtömelutasoltaan (LWA db) voi mak kaam mal le voimalatyypille ilman melutasoa mahdollisesti laskevaa va rus te lua tai säätötasoa. Hallakankaan tuulivoimapuistohanke Kyyjärven Hallakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotus ( ) on ollut nähtävillä Alueelle on suunnitteilla tuu li voi mapuis to, jonne tulisi enintään 9 voimalaa. Tuulivoimaloiden nimellisteho on noin 3 MW ja napakorkeus enintään 144 m.

21 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimamelun leviämisvyöhykkeet on mal lin net tu noudattaen uusimpia tuulivoimamelun ohjeita (Ym pä ris tö minis te riö 2/2014). Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mal linnet tu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti. Äänen pai ne ta sot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 144 m korkeita voi ma loi ta. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuu li voi ma laitos val mis ta ja Nordex N131 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan läh tö melu ta so (LWA) on 104,5 db. Laaditun melumallinnuksen mukaan Hallakankaan tuulivoimapuiston me luvai ku tuk set lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätök sen (VNp993/92) mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suun nit te lu oh jeiden (Ympäristöhallinnon ohje 4/2012) ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan tuulivoimapuiston melu vai ku tuk set lähimmille vapaa-ajan asunnoille eivät myöskään ylitä val tioneu vos ton päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suun nit te lu oh je ar vo ja (päivä 40 db, yö 35 db). Matalataajuiset äänitasot jää vät kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ää nen eris tä vyys. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-oh jel man SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen si joi tusten mukaisesti. Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuin ra ken nusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perus teel la alle 8 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa (A-M) ja myös mui den asuinrakennusten kohdalla hankealueen ympärillä. Var jos tus vai kutuk set ovat merkittävästi lievemmät, kun alueella kasvava puusto huo mioidaan ja tällöin lähialueen rakennusten kohdalla jäädään vaikutustasolle 1-3 tun tia vuodessa. Hallakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen yleismääräyksiin sisäl tyy mm. seuraavat määräykset: - Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voi ma latyy pil le, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voi ma la vaihto eh to tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vai ku tuk seltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuu li voi maloi den yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaava rat kai sun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. - Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alu een suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on nouda tet ta va valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ym pä ristö mi nis te riön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suun nit te luoh je ar vo ja sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun oh je arvo ja.

22 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristöluvan tarvearviointi Hallakankaan tuulivoimapuiston yleisaavaehdotukseen merkittyjen tuu li voima loi den etäisyys lähimpiin asuintaloihin on voimaloilla nro 6 ja nro 5 noin 1 km ja voimaloilla nro 4 ja nro 7 noin 1,5 km. Etäisyys lähimpään asu tukseen on sellainen että ko. tuulivoimaloiden osalta kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai nen tekee arvion ympäristöluvan tarpeellisuudesta ja mah dol lises ti ympäristöluvan hakuun velvoittavan päätöksen. Toiminnanharjoittajan kuuleminen Hankkeen toiminnanharjoittajalle on lähetty asiassa kuulemiskirje. Kir jeessä on ilmoitettu, että Hallakankaan tuulivoimapuiston yleisaavaehdotukseen mer kit ty jen tuulivoimaloiden nro 4, nro 5, nro 6 ja nro 7 etäisyys lä himpään asutukseen on sellainen (alle 1700 m) että ko. tuulivoimaloiden osalta kun nan ympäristönsuojeluviranomainen tekee arvion ympäristöluvan tarpeel li suu des ta ja mahdollisesti ympäristöluvan hakuun velvoittavan pää töksen. Toiminnanharjoittajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Toiminnanharjoittaja Tuulipuisto Oy Kyyjärvi / Kalle Sivill on toimittanut ym pä ris tö toi mel le päivätyn vastineen. Vastineessa todetaan muun muas sa, että lähtökohtana tuulivoimahankkeissa on pidettävä sitä, että melu vai ku tuk set huomioidaan riittävällä tavalla maankäytön suunnittelussa kuten kaavoituksessa, jolloin ympäristölupaa ei tarvita. Tuulivoimaloiden osal ta ympäristölupaa tulee edellyttää vain poikkeustapauksissa, vai ku tusten perusteella, sillä tuulivoimalat eivät kuulu ympäristönsuojelulain nojalla ai na luvanvaraisiin toimintoihin. Ympäristölupaa voidaan edellyttää ai noastaan silloin kun toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua koh tuu ton ta haittaa melun tai välkkeen takia. Hallakankaan tuu li puis tohank kees sa tehtyjen mallinnusten perusteella hankkeen tuulivoimaloista ei ai heu du häiritsevää välkettä tai valtioneuvoston päätöksen tai ym pä ris tö minis te riön suunnitteluohjearvojen mukaisia melutasojen ylityksiä eikä haittaa voi da ainakaan sellaisessa tilanteessa pitää kohtuuttomana. Vastineessa katso taan lisäksi, että ympäristötoimen kuulemiskirjeessä ja kaavalausunnossa viitatutut suojaetäisyydet ovat lakiin perustumattomia, ja ettei lail li sia perusteita ympäristöluvan edellyttämiselle kyseisessä hankkeessa ole. Vastineessa esitetään myös, että mikäli hankkeesta sen toteuduttua kaikesta huo li mat ta aiheutuisi perustelluista syistä valituksia häiritsevästä melusta, toiminnanharjoittaja sitoutuu teettämään omaan lukuunsa tarvittavat me lumit tauk set ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kokemukset tuulivoimalamelusta Uusien toiminnassa olevien tuulivoimalaitosten meluhaittakysymyksiä on nous sut julkisuudessa esille runsaasti eri puolella Suomea. Useissa ta pauksis sa haittana on koettu erityisesti unihäiriöt ja matalataajuinen jaksollisesti vaih te le va melu. Tuulivoimalan toimintaan liittyviä meluongelmia on ilmoitettu olevan mm. Lu han gas sa, Raahen Kopsassa,Vaasan Öjessa, Huittisten Pahkionvuoressa, Me ri jär vel lä, Ikaalisissa, Ilmajoella, Kortesjärvellä, Porin Peittoossa, sekä

23 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ In koon Barösundisssa. Tuulivoimalameluun liittyy melun jaksottainen sykin tä (ns. amplitulimodulaatio), joka lisää melun koettua häiritsevyyttä merkit tä väs ti. Sykinnän voimakkuus vaihtelee esim. ilmakehän sääolosuhteiden mu kaan. Melumallinnuksessa ei riittävästi huomioida sykinnän vaikutusta me lu ta soon. (Ympäristö ja Terveys-lehti 2/2015). Raahen Kopsassa on tuulivoimaloiden toiminnasta johtuvien meluvalitusten joh dos ta suoritettu melumittauksia. Sisä- ja ulkomelua tutki mm Työ terveys lai tos välisenä aikana. Mittaus suoritettiin asuin ra kennuk ses sa n. 1,5 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Voimalan koko on noin 3 MW ja napakorkeus noin 140 m. Mittaustulokset perustuvat lyhkäisiin ääninäytteisiin, joissa tuulivoimalan ää nen dominanssi on kuulohavainnoin varmistettu ja asunto on tyhjillään. Ra por tin mukaan analyyseihin valitut mittausjaksot olivat lyhyitä, jolloin joh to pää tök siin liittyy epävarmuuksia. Yöaikana äänitasot (LAeq, 1min) asun non sisällä pysyivät pääsääntöisesti alle 30 db:n. Yöaikana äänitasot (LAeq, 1min) ulkona olivat alle 45 db. Arvot perustuvat asukkaan ku vaamiin häiritsevimpiin äänitilanteisiin. Tulosten perusteella yöllisten mittausjaksojen äänitasot sisätiloissa ovat pää sään töi ses ti yli 25dB, jolloin asumisterveysohjeen mukaan voi esiintyä unen häi rin tää. Raportin mukaan tuulivoimamelussa havaittiin ajoittain voimakasta amp litu di mo du laa tio ta (6. mittauksessa 40:stä). Asukas merkinnyt tuu li voi ma melun paljon tai erittäin häiritseväksi 49 kertaa 158 päivän seurantajakson aika na. Raportin mukaan on ilmeistä, että tuulivoimalan ääni kuuluu sekä asun non pihamaalle että sisätiloihin. Lisäksi on selvää, että ääni häiritsee koh teen asukkaita, vaikka äänitason ohjeelliset enimmäisarvot eivät ylity. Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaavan kaavaselostuksen melu mal lin nuk sen mukaan ao kiinteistöllä melun tulisi olla selvästi alle 35 db. 9 Melumallinnus on tehty 17 tuulivoimalalle WindPRO-ohjelmalla. Edellä mai ni tun raportin perusteella 38:sta onnistuneesta ulkomelumittausjaksosta mi tat tiin yli 35 db (LAeqT) tuloksia 27 kertaa. Mittaus tehty kiinteistöllä kun voimaloista on käytössä vasta 7 kpl. Asumisterveysasetus 545/2015 on tullut voimaan Asu mis terveys ase tuk sen 12 on asetettu asunnon tai muun oleskelutilan ter vey del listen olosuhteiden todentamiseen melulle toimenpiderajoja. 3.mom mukaan Yö ai kai nen (klo 22 7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäi riö tä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22 7) mitattuna niissä ti lois sa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Oheismateriaali: - Toiminnanharjoittajan vastine Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi puh

24 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Huomioonottaen Hallakankaan suunnitellun tuulivoimapuiston tuu li voi maloi den nro 5 ja nro 6 teho (noin 3 MW), etäisyys asutukseen nähden (noin 1 km) sekä Suomessa toiminnassa olevista tuulivoimaloista viime vuosina saa tu kokemus ko. tuulivoimaloista saattaa aiheutua ympäristössä eräistä naa pu ruus suh teis ta annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua koh tuu ton ta rasitusta melun kautta. Ympäristölautakunta katsoo, että ko. tuu li voi ma loi den toimintaan tulee olla ympäristönsuojelulain 27 :n mu kainen ympäristölupa. Ympäristölupakäsittelyssä voidaan tarkemmin selvittää ko. voimaloiden toi min nas ta aiheutuva meluhaitta ja ratkaista toimintaluvan myöntäminen. Ym pä ris tö lu vas sa voidaan antaa tarvittavat määräykset toiminnan me lu haitto jen ehkäisemiseksi ja tarkkailemiseksi. Ympäristölautakunta määrää ympäristönsuojelulain 175 :n nojalla toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristöluvan Hallakankaan suun ni telluil le tuulivoimaloille nro 5 ja nro 6 ennen niiden toiminnan aloittamista. Sovelletut säännökset: Ympäristönsuojelulaki: 27, 48, 49 ja 175. Tiedottaminen: Päätös tiedoksi: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi / Kalle Sivill Muutoksenhaku: Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

25 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu 129/000/2015 Ympäristölautakunta 1. Ympäristösihteeri I - Viranhaltijapäätökset aj :t 3-8, oheismateriaali. 2. Ympäristösihteeri II - Viranhaltijapäätös , oheismateriaali. 3. Korkein hallinto-oikeus - Ympäristölupaa koskeva valitus (Karhukydön turvetuotanto, Karstula). 4. Keski-Suomen ELY-keskus - Ilmoitus valvontaviranomaisen toimivallan muutoksesta eläinsuo jil la / Ympäristölupavalvonnan siirto, koskien Kyyjärven kunnan toimin nan har joit ta jia. - Ilmoitus valvontaviranomaisen toimivallan muutoksesta eläinsuo jil la / Ympäristölupavalvonnan siirto, koskien Viitasaaren kaupungin toi min nan har joit ta jia. - Ilmoitus valvontaviranomaisen toimivallan muutoksesta eläinsuo jil la / Ympäristölupavalvonnan siirto, koskien Pihtiputaan kunnan toimin nan har joit ta jia. - Ilmoitus merkinnästä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; Pihti pu taan kunta, jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa (Laurilantie, Pih ti pu das). 5. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI - Päätös / Oikaisuvaatimus K-S:n ELY:n päätökseen, joka koskee Va po Oy:n esitystä Läntisen Suomen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vaikutustarkkailuohjelmaksi v K-S:n ELY-keskuksen toi mialuet ta koskien (15/2015/1). - Päätös / Kivijärven osakaskunta; Iso Pirttijärven ve den kor keuksien ennallistaminen, Kivijärvi (94/2015/2). - Päätös / Pohjois-Savon ELY-keskus; Leukunjoen vir ta ve sialuei den kunnostus, Kivijärvi. 6. Ramboll - Toimenpideraportti; Pilaantuneen maaperän kunnostus, Niemenharju, Pihti pu das.

26 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

27 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Pakkokeinouhan asettamispäätös / Tarvainen 1:723, Pudasjärven kylä, Kannonkoski 468/602/2015 Ympäristölautakunta Sijainti: Kunta: Kannonkoski Kylä: Pudasjärvi 403 Osoite: Kytötie 1, Kannokoski Tila: Tarvainen 1:723 Kiinteistötunnus: Kaavallinen tilanne: Asemakaava, TY (Teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia). Kiinteistön omistaja: Poikonen Antti Syy / Rikkomuksen yksilöinti: Rakennustarkastaja on lähettänyt kiinteistön omistajalle oheismateriaalin mu kai sen kehotuksen kiinteistöllä sijaitsevasta ulkovarastoinnista. Kirjeessä on todetaan, että kiinteistöllä on varastoituna kierrätettävissä olevaa me tal lijä tet tä sekä romuautoja jotka näkyvät esteettä kytötielle sekä osin kujatielle suoritetussa katselmuksessa (viranhaltijan suorittamana) on edelleen varastoituna autoja, joita on tuotu kiinteistölle edellisen katselmuksen jäl keen ( ) lisää. Karkealla laskutoimituksella selkeästi tielle nä kyviä autoja on 12 kappaletta, sekä tontilla on useita maa-aineskasoja, sekä ton til la on varastoitu puutavaraa. Kiinteistön omistajaa on vaadittu oheismateriaalin mukaisessa kehotuksessa vä hen tä mään merkittävästi autojen varastointia sekä siistimään näkymän ky tö tiel le sekä kujatielle, esimerkiksi aitaamalla. Kehotuksen mukaisiin toimiin ei olla ryhdytty kiinteistön alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 167 :n mukaan rakennettu ym päris tö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Sa man lain 169 :n 2 momentin mukaan asemakaava-alueella ei aluetta saa käyt tää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei ase ma kaavas ta muuta johdu. Kuuleminen Kehotuksen jälkeen on lähetetty kiinteistönomistajalle kuulemiskirje Vastausaika on päättynyt

28 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kiinteistönomistaja Antti Poikonen on todennut päivätyllä se lityk sel lään, että Antti Poikonen on toiminut pitkään korjaamoyrittäjänä, sekä toiminta jatkuu edelleen Hiekantie 16b osoitteessa. Kiinteistönomistaja käyt tää kertomansa mukaan autoja korjaamotoimintaansa. Kiinteistönomistaja on esittänyt tulisiko kyseeseen rakennuspaikan aitaus esi mer kik si kuusiaidalla niin, että näkyvyys pihaan estyisi. Lisäksi kiinteistönomistaja on luvannut hävittää maa-aineskasoja sekä muita ra kennus tar vik kei ta lähiaikoina, sillä hänen kertomansa mukaan maa-aineille on käyt töä lähitulevaisuudessa rakennushankkeiden vuoksi. Rakennustarkastajan lausunto Vaikka rakennus sekä kiinteistö sijaitsee ns. teollisuustontilla (TY), ei kaava salli ympäristöä rumentavaa käyttöä. Kiinteistön sijaitessa TY-kaa vamer kin nän alueella (teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnalle erityi siä vaatimuksia) ei kaava oikeuta merkittävään varastointiin, sillä kiinteis tö rajoittuu AO- ja AV (asuinkortteleihin). Tästä syystä kaavassa on otet tu huomioon ympäristön siisteys näkökulmat suoritetussa katselmuksessa kiinteistö on edelleen epäsiistissä kun nos sa. Aitaaminen kuusiaidalla on ongelmallista, koska aidan kas va minen on epävarmaa ja aidan kasvaminen kestänee vuosia, näin ollen tilanne ei korjaannu vuosiin maankäyttö- ja rakennuslain 169 mukaiseksi. Lisäksi ton til la tulisi suorittaa ulkovarastoinnin vähentämisen lisäksi raivaustöitä pu si koi tu mi sen vuoksi. Lisäksi kiinteistöllä sijaitsee paljon auton romuja, joita ei paikalla suo ri tetun katselmuksen perusteella voida katsoa olevan varaosa-autoja, sillä useat au tot ovat sammaloituneet sekä ruostuneet. Näiden autojen taloudellinen mer ki tys korjaamotoiminnassa on vähäinen. TY-kaavamerkinnän vuoksi kiinteistöllä voidaan sallia vähäinen autojen varas toin ti, mutta autojen täytyy olla selkeästi korjaustoimintaan liittyviä va raosa-au to ja, ja autojen kierto täytyy olla lyhyempi, ollakseen yri tys toi mintaan liittyvää käyttöä. Vuosikymmeniä jatkuva yksittäisen varaosa-auton varas toin ti ei tule kyseeseen. Rakennustarkastajan esitys asian ratkaisemiseksi: Kiinteistön omistajan tulee merkittävästi vähentää kiinteistöllä sijaitsevaa ul ko va ras toin tia. Kiinteistöllä sallitaan viiden varaosa-auton säilytys. Loput autot tulee kier rät tää ja / tai purkaa varaosiksi. Varaosa-autoille tulee varata tila mahdol li sim man kaukana ympäröivistä teistä. Kytötien ja vanhan sa ha ra kennuk sen välissä ei saa sijaita ympäristöä rumentavaa varastointia, vaan va rastoin nin täytyy sijaita Kujatien ja saharakennuksen välisellä alueella.

29 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Maa-aineskasoja ei saa säilyttää Kytötien läheisyydessä, ja maa-aineskasoja saa olla kiinteistöllä yksi kappale. Puutavarat tulee olla suojattuna ja pi nottu na yhdessä kasassa. Mikäli kiinteistö aidataan, voidaan edellä mainittuja vaatimuksia lieventää, ei kä aitaamisen yhteydessä ole tarvetta määritellä autojen säilyttämiseen tark kaa ylärajaa. Vaatimuksena kuitenkin on, että aita estää näkyvyyden rumen ta van varastoinnin osalta kokonaan, eikä aidan avoimien osien koh dal ta saa näkyä enempää varastointia, kuin on sallittua kiinteistön ollessa ai taama ton (5 autoa, yksi maa-aineskasa, yksi lautakasa). Aidan tulee olla siis ti ja aidan pitää estää näkyvyys varastointialueisiin kuitenkaan vaa ran ta mat ta tienkäyttäjien turvallisuutta. Edellämainittuja vaatimuksia ei voida lieventää pensasaidalla ennenkuin pen sas ai ta on kasvanut riittävän korkeaksi ja tiheäksi, jotta rumentavan varas toin nin näkyvyys tielle estyy. Pensasaita tulee pitää siistinä. Edellämainitut toimenpiteet tulee suorittaa ympäristölautakunnan esit tämään määräaikaan mennessä. Oheismateriaali: - Kaavaote - Kehotus sekä selityspyyntö - Kiinteistörekisterin karttaote - Selitys / Antti Poikonen Vastaus vireillepanoon / Keski-Suomen Ympäristökeskus Lisätietoja: Rakennustarkastaja Jukka Tuohimaa, Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Kiinteistöllä suoritetaan ympäristölautakunnan toimesta katselmus ennen asian käsittelyä. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

30 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Pakkokeinouhan asettamispäätös / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Pudasjärven kylä, Kannonkoski 457/602/2015 Ympäristölautakunta Sijainti: Kunta: Kannonkoski Kylä: Pudasjärvi 403 Osoite: Leppälänkyläntie 11 Tila: Pusula 2:622 (sekä Lepola 2:87) Kiinteistötunnukset / Kaavallinen tilanne: Asemakaava, KL (Liikerakennusten korttelialue). Kiinteistön omistaja: Naurisahon Palvi Oy Yhteyshenkilö: Simo Mäkelä Y-tunnus: Syy / Rikkomuksen yksilöinti: Rakennustarkastaja on lähettänyt kiinteistön omistajalle oheismateriaalin mu kai sen purku- / kunnossapitokehotuksen kiinteistöllä sijaitsevasta ra kennuk ses ta sekä kiinteistöjen siistimisestä Kirjeessä on todettu raken nuk sen kunnon olevan heikko, ja omistajaa on vaadittu esittämään sekä hy väk syt tä mään suunnitelma aikatauluineen rakennuksen kunnostamisesta maan käyt tö- ja rakennuslain edellyttämälle tasolle turvallisuuden, ter veel lisyy den sekä esteettisyyden puolesta. Lisäksi rakennuspaikalla on kehoitettu lo pet ta maan ulkovarastointi (kylmäkoneet, tyhjät öljyastiat, kaatuneet puut ym.) Leppälänkyläntieltä katsottuna häiritsevä varastointi on merkittävästi vähen ty nyt kehotuskirjeen jälkeen. Rakennusta sen sijaan ei ole merkittävästi kor jat tu jälkeen, eikä rakennuksesta ole esitetty purkamislupahakemusta eikä esitetty korjaussuunnitelmaa. Maankäyttö ja rakennuslaki 166 toteaa rakennuksen kunnossapidosta seuraa vaa: 1. Momentti: "Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, et tä se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyt tö kel poi suuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Raken nus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kun nos sa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät ener gia te hok kuu del le asetetut vaatimukset. ( /488)" 3. Momentti: "Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kun nan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen kor jat tavak si tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa tur val li suu del le, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyt tä-

Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 69 31.08.2015 Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi 442/610/2015 Ympäristölautakunta 31.08.2015 69 Tuulivoimalan ympäristöluvanvaraisuuden peruste Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi

Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 96 26.10.2015 Maa-aineslupa / Pirttijärven Pölkin yhteismetsä, Pirttijärvi-Pölkin yhteismetsä 312-874-2-0, Kyyjärvi 501/611/2015 Ympäristölautakunta 26.10.2015 96 ASIA Pirttijärven

Lisätiedot

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä Ympäristölautakunta 61 28.06.2016 Maa-aineslupa / Metsähallitus MHT, Viinakangas, Kivijärvi 311/611/2016 Ympäristölautakunta 28.06.2016 61 ASIA Metsähallitus MHT Etelä-Suomi hakee maa-aineslain mukaista

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Peuralinnan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi

Peuralinnan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 83 28.09.2015 Peuralinnan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi 502/610/2015 Ympäristölautakunta 28.09.2015 83 Tuulivoimalan ympäristöluvanvaraisuuden peruste Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua.

1) Alueella on asemakaava, joka on ollut voimassa vähintään vuoden ennen ka len te ri vuo den alkua. Kaupunginhallitus 236 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 67 20.10.2014 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kaupunginhallitus 06.10.2014 236 Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue

Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue Ympäristölautakunta 53 06.06.2013 Maa-aineslupa, Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Haaravaaran kallioalue YMP 53 Metsähallitus, Metsätalous, Pohjanmaa-Kainuu, Syväyksenkatu 22, 89600 Suomussalmi

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

72 29.08.2013 29 19.03.2015

72 29.08.2013 29 19.03.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 72 29.08.2013 29 19.03.2015 Vastine Murskepojat Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetystä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hiltunen Marja Leena

Hiltunen Marja Leena LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 8 / 2014 Poikkeaminen MRL 171-174 pvm pykälä 30.9.2014 71 Asia Hakija Hakemus Poikkeamishakemus / asuinrakennuksen rakentaminen Hiltunen Marja Leena

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 30 01.09.2015

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 30 01.09.2015 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 30 01.09.2015 Vastine Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen koskien Raahen Tuulivoima Oy:n tuulivoimaloiden ympäristölupaa YMLA 30

Lisätiedot