VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, Kannonkoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski"

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristölautakunta Aika klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja Arnberg Tuija jäsen Hjelmeroos-Haapasalo Heli jäsen Turvanen Sari jäsen Lahti Arja jäsen Suomäki Eero jäsen Kainulainen Jukka jäsen Pekkarinen Tapio jäsen Tuukkanen Antti jäsen Lahti Teemu varajäsen Leppänen Heikki varajäsen Muut Kinnunen Janne Viitasaaren kaupunginjohtaja Minkkinen Tiina Viitasaaren kaupungin puh.johtaja Kuusela Miia Viitasaaren kh:n edustaja Kananen Markku Pihtiputaan kh:n edustaja Lappalainen Seppo esittelijä Mattola Auli pöytäkirjanpitäjä

2 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristölautakunta Käsiteltävät asiat Asianro Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 63 Ympäristötoimen valmiussuunnitelma 5 64 Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Ympäristölautakunta 6 65 Kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 8 66 Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö-, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä- ja eläinsuojeluasiat 67 Maa-aineslupa / Pölkki Tuomas (Pohjoiskangas , Kyyjärvi) 68 Lausunto Tmi Kaakkolammen Lohen kalankasvatuslaitoksen ja luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta (Dnro LSSAVI/1858/2015) 69 Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu Pakkokeinouhan asettamispäätös / Tarvainen 1:723, Pudasjärven kylä, Kannonkoski 72 Pakkokeinouhan asettamispäätös / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Pudasjärven kylä, Kannonkoski Ilmoitusasiat / Rakennusvalvonta 33

3 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta Päätös Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennus valvonnan yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toi mielimeksi kuntalain 77 :n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. So pijakunnat ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyy järvi, Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja on ni meltään ympäristölautakunta. Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin toimialan toimintasäännössä ja isäntäkunnan hallintosäännössä. Sopijakunnat ovat muuttaneet hallintosään töjään siten, että niissä an netaan sopimuksen mukaiset tehtävät isäntäkun nalle ja niiltä osin noudatetaan isäntäkunnan hallinto sääntöä. Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon vaihtelee kunnittain yhteistoimintasopimuksen mukai sesti. Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Saarijärvi (2 jäsentä), Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula (2 jäsentä), Kinnula (1 jä sen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja Kivijärvi(1 jäsen). Jäseniä yhteensä 12, kokouksessa läsnä oltava vähintään 7 jäsentä. Ympäristönsuojelu Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen), Kivijärvi (1 jäsen) ja Kyyjärvi (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 7, kokouksessa läsnä oltava vähintään 4 jäsentä. Rakennusvalvonta Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät; Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen) ja Kivijärvi (1 jäsen). Jäseniä yhteensä 6, kokouksessa läsnä oltava vähintään 4 jäsentä.

4 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Ympäristölautakunta Pöytäkirja on tarkistettavissa Ehdotus Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Viitasaaren, Pihtiputaan, Kannonkosken tai Kivijärven virallisista kokousedustajista. Päätös

5 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristötoimen valmiussuunnitelma 715/541/2014 Ympäristölautakunta Suunnitelma erityistilanteisiin varautumisesta on useassa laissa säädetty kun nan ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi. Terveydensuojelulain (763/1994) 8 :n mukaan terveydensuojeluviranomaisen on yhteistyössä mui den viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta varauduttava eri tyis tilan tei den aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja pois ta mi sek si tarvittaviin valmius- ja varotoimenpiteisiin. Elintarvikelain (23/2006) 46 :n mukaan elintarvikevalvontaviranomaisen on laadittava ylei sen valvonta-asetuksen (882/2004/EY) 13 artiklan mukainen eri tyis tilan tei siin varautumista koskeva suunnitelma. Viranomaisten tulee pyrkiä varmistamaan toimintansa jatkuminen kaikissa olo suh teis sa laatimalla etukäteen ja ylläpitämällä valmiussuunnitelmaa sekä va rau tu mal la omaa toimialaa kohtaaviin normaaliolojen erityistilanteisiin ja poik keus oloi hin. Poikkeusoloihin varautumista varten kunnan on laadittava val mius lain (40 ) mukainen suunnitelma, joka sisältää eri toimialojen perus ta son valmiussuunnitelmat. Kun ympäristöterveydenhuollon vi ran omainen toimii useamman kunnan alueella, on kaikkien kuntien val mius suun nitel mas sa oltava ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelma. Valmiussuunnitelma toimitetaan Keski-Suomen Pelastuslaitokselle, Länsija Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, peruskunnille sekä peruskuntien tekni sel le ja perusturvan toimialoille tiedoksi jotta eri virnanomaiset ovat tietoi sia ja voivat yhteensovittaa toimintansa häiriö- ja poikkeusoloissa. Valmiussuunnitelma ei ole julkinen asiakirja (Laki viranomaisten toi minnan julkisuudesta 621/ ). Valmiussuunnitelma esitellään kokouksessa. Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ympäristölautakunta hyväksyy valmiussuunnitelman. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

6 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Selvitys hyvinvointityöryhmälle hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumisesta / Ympäristölautakunta 391/000/2014 Ympäristölautakunta Hyvinvointityöryhmä on toimittanut Wiitaunionin johtoryhmälle seuraavan kir jeen: "Lausuntopyyntö lautakunnille hyvinvointikertomuksen tavoitteista Viitasaaren ja Pihtiputaan valtuustot ovat hyväksyneet Wiitaunionin hy vinvoin ti ker to muk sen keväällä Hyvinvointikertomuksessa on kolme paino pis te aluet ta: asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vah vis ta minen, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy sekä työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Jokainen toimiala on laatinut näiden painopistealueiden alle tarkempia tavoit tei ta. Pyydämme lautakunnilta suunniteltuja toimenpiteitä, aikatauluja se kä tietoa jo nyt tehdyistä toimenpiteistä. Hyvinvointiryhmä tarvitsee nämä tie dot mennessä. Lautakunnille tiedoksi, että hyvinvointiryhmä tarvitsee jatkossa tiedot kaikis ta uusista sekä päivitetyistä strategioista ja toimintaohjelmista. Wiitaunionin johtoryhmä on kokouksessaan hyväksynyt, että toimi ala joh ta jat valmistelevat hyvissä ajoin lautakunnille asian. Ympäristölautakunnan osalta suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä valtuus to kau del la: 1. Asukkaiden omaehtoiden terveyden edistämisen vahvistaminen. Liikuntapaikat palvelevat kuntalaisia, liikuntapaikat turvallisia ja hy vä kuntoi sia. Ympäristötoimen vastuulla on viranomaisena valvoa ja tarkastaa liikun ta paik ko jen kuntoa. Vastuu liikuntapaikkojen turvallisuudesta on kuiten kin liikuntapaikkojen ylläpitäjällä. Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ympäristölautakunta merkitsee hyvinvointikertomuksen tavoitteiden to teutu mi sen tiedoksi ja antaa edellä olevan selvityksen tiedoksi hy vin voin ti työryh mäl le.

7 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

8 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 472/000/2015 Ympäristölautakunta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus vähen tää kuntien kustannuksia miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtä viä ja velvoitteita sekä niiden toteuttamista ohjaavia suosituksia. Hallitus käsittelee toimenpideohjelmaa poistettavista lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista vuoden 2015 budjettiriihessä. Ministeriöiden tehtävänä on laatia kokonaisuudessaan yksityiskohtaiset esitykset kuntien la ki sää teis ten tehtävien ja velvoitteiden poistamiseksi vuoden 2015 loppuun men nes sä. Prosessi tavoitteineen ja aikatauluineen on jatkuvaa. Hallitus tarkastelee budjettiriihessä syyskuussa 2015 toimenpideohjelman riittävyyttä ja tekee tarvittavat lisäpäätökset. Kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toi men pi deoh jel man valmistelemiseksi on asetettu hanke. Reformiministerityöryhmä oh jaa ja linjaa hankkeen valmistelua ja toimeenpanoa. Kunta- ja uu dis tusmi nis te ri Anu Vehviläinen kärkihankkeen vastuuministerinä johtaa val miste lua ja toimeenpanoa hallituksen päätöksen mukaisesti. Valmisteluryhmässä on ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton edustus. Valmistelu tapahtuu valtiovarainministeriön vetovastuulla. Valtiovarainministeriö pyytää kuntien näkemyksiä lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä sähköisellä kyselyllä. Tarkoituksena on hyö dyn tää vastauksia jatkuvasti toimenpideohjelman valmistelun eri vaiheis sa. Alkuvaiheessa kunnat voivat antaa ehdotuksia toimenpideohjelman val mis te lua varten ja myöhemmin tarkentavaa suunnittelua varten. Kysely on avoinna saakka. Vastauksia voivat antaa kunnan kaikki toimialat. Samasta kunnasta voi tulla useita vastauksia. Kyselyn kysymykset: 1. Mitä lakisääteisiä tehtäviä tai palveluja tulisi poistaa kuntien tehtävistä? 2. Mitä lakisääteisiä tehtäviä voitaisiin supistaa tai keventää ja miltä osin? 3. Mitä lakisääteisiä palveluja koskevia menettelytapavelvoitteita tulisi vähen tää? Mitkä ovat suurimpia tuottavuuden parantamisen esteitä? 4. Mitkä henkilöstön kelpoisuusehdot tai henkilöstörakennetta koskevat nor mit johtavat kunnassanne lisäkustannuksiin tai käytännön on gel ma ti lantei siin?

9 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Missä lakisääteisissä asioissa kuntanne tarvitsisi lisää toimintavapautta? 6. Millaisia kokeiluja kuntanne haluaisi tehdä? 7. Missä asioissa lakisääteisten kunnallisten maksujen maksupolitiikkaa tuli si vapauttaa? Wiitaunionin johtoryhmässä kirjattiin seuraavia asioita, joita voidaan esittää ai na kin selvitettäväksi: - Kuntien toimialojen nykyistä laajempi ylikunnallistaminen esim. ra kennus val von ta, ympäristönsuojelu, tekninen. - Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen pysyvään asumiseen helpommaksi. - Kuntien raportointivelvoitteiden vähentäminen keskusvirastoille ja mi niste riöi hin esim. ympäristöterveys. - Lupamenettelyihin tarvittavien lausuntokierrosten nopeuttaminen, esim. ELY ja museovirasto. - Rakennusten suojelumääräysten uudelleen arviointi. - Kunnallisen eläinlääkintätoiminnan uudelleen arviointi, mm. yhteiskunnan ve ro va ro jen käyttö pieneläinpraktiikkaan ja viranhoitoon ja am ma tin har joitta mi seen liittyvät yhteensovittamisongelmat. Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ympäristölautakunta käy keskustelun Wiitaunionin johtoryhmässä esille otet tu jen asioiden pohjalta ympäristötoimen tehtävä-alueeseen kuuluvia laki sää tei siä tehtäviä ja palveluja, joita olisi mahdollista keventää tai poistaa ko ko naan. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

10 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö-, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä- ja eläinsuojeluasiat 129/000/2015 Ympäristölautakunta 1. Ympäristöjohtaja - Viranhaltijapäätökset :t 4-5, oheismateriaali. 2. Ympäristötarkastajat - Viranhaltijapäätökset aj , oheismateriaali. - Lausunto Hallakankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa va eh dotuk ses ta. - Lausunto / Möksyn tuulivoimahankkeen laajennus, YVA-tar vehar kin ta, Alajärvi-Kyyjärvi. - Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston osa yleis kaa va eh dotuk ses ta. - Lausunto Ilosjoen tuulivoimapuiston osa yleis kaa va eh do tuk sesta Ympäristöterveysvalvonnan tekemät toimenpiteet Pohjoisen Kes ki-suomen alueella tammi-heinäkuussa 2015, oheismateriaali. 4. Ympäristölautakunnan talousarvion toteuma aj , oheis mate ri aa li. 5. Ympäristöjohtaja/Ympäristötarkastaja - Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä Tukesiin. Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

11 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

12 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Maa-aineslupa / Pölkki Tuomas (Pohjoiskangas , Kyyjärvi) 375/611/2015 Ympäristölautakunta ASIA Tuomas Pölkki hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ja so ra mo ree nin ottamiseen murskausta varten Kyyjärven kunnassa Iso-Pohjois kan kaan alueelle kiinteistölle Pohjoiskangas Haettu otta mis ala on 2,0 ha, ottomäärä m3 kalliokiviainesta ja m3 so ramo ree nia. Suunniteltu ottamisaika on 10 vuotta. HAKIJA Tuomas Pölkki VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Viitasaaren ympäristölautakunnassa OTTAMISALUE Ottamisalue sijaitsee kiinteistöllä Pohjoiskangas Kyyjärven kun nas sa. Kiinteistön omistaa Tuomas ja Mari Pölkki. HAKEMUS Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kyyjärven kunnassa noin 9 km Kyyjärven kun nan keskustaajamasta koilliseen Iso-Pohjoiskankaan alueella. Hakemuksen mukaan ottamisala on 2 ha. Ottomäärä on yhteensä m3, josta m3 kalliokiviainesta ja m3 soramoreenia. Suun nitel tu ottamisaika on 10 vuotta. Ottamisen tarkoituksena on ottaa ainesta murs kaus ta varten käytettäväksi erilaisiin maanrakennuskohteisiin. Ot tamis alue on lounaaseen viettävää kallioista nuorta mäntymetsää, osin avokal lio ta. Ympäristö on metsätalousmaata. Ottamisalue on yhteensä 2 ha, jos ta louhinta-aluetta on noin 0,75 ha, soramoreeniottoaluetta (varasto- ja murs kaus alue) noin 0,75 ha ja pintamaiden läjitysaluetta noin 0,5 ha. Louhos sijoittuu lounaaseen viettävän rinteen alaosaan korkeusvälille Suunnitellun ottamisen alin taso on Korkeusjärjestelmä on N Suunniteltu ottamissyvyys on syvimmillään soramoreeniottoalueella 1,5 m ja louhinta-alueella 8 m. Louhoksen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3, joka voidaan toteuttaa myös porrastaen 1,5 m ylös ja 4,5 m vaakaan. Alue rajataan toiminnan aikana lippusiimalla ja varoitustauluilla. Jyrk kä reunai sel le louhoksen reunalle asetetaan lohkareita putoamisvaaran es tä mi seksi. Ottamisalueen valmistelussa alueen puusto poistetaan ja kannot kerätään ener gia käyt töön. Pintamaat läjitetään alueen reunoille käytettäväksi ot ta misen jälkeiseen maisemointiin. Murskaus tehdään lyhyinä 1-2 viikon jak soi-

13 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ na. Murskattavaksi aiottu määrä räjäytetään kerralla. Murskausta tehdään ar viol ta yhteensä noin 40 päivää 10 vuoden aikana. Ottamisalueen pintavedet johdetaan pintavaluntana alapuoliselle rämeiselle suo alu eel le, josta edelleen metsäojien kautta Kyyjärveen. Alueen liikenne järjestetään hakijan tilalla olevan metsäautotien kautta Auma-ahon yksityistielle, josta edelleen Pölkintielle. Hakijalla on tieoikeus Au ma-ahon yksityistiehen. Murskaustoiminta ja liikenne aiheuttaa pölyä, jotka vaikutukset arvioidaan ole van vähäisiä. Melua aiheutuu räjäytyksistä, louheen murskauksesta ja lii ken tees tä. Ottamisalueen etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on noin 1,7 km. Esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan kaivannaisjätteet (noin 3000 m3) käytetään alueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja mai semoin tiin. Toiminnan loputtua reunat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Alu eelle istutetaan mäntyä ja alue palautuu metsätalouskäyttöön. HAKEMUKSEN TÄYDENNYS Hakija on täydentänyt hakemusta sähköpostilla Täydennyksessä on esitetty suunnitellut toiminta-ajat: Murskaaminen arkipäivisin (ma-pe) klo 7-22 Poraaminen arkipäivisin (ma-pe) klo-7-21 Räjäytykset arkipäivisin (ma-pe) klo 8-18 Rikotus arkipäivisin (ma-pe) klo 8-18 Kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin (ma-pe) klo 6-22.Lisäksi kuor maamis ta ja kuljetusta satunnaisesti lauantaisin klo 7-22,asiakkaan tarpeen vaaties sa. Täydennyksessä on myös pyydetty aloittamislupaa toiminnalle. Perusteena on mahdollistaa murskeen toimitus jo vireillä oleviin hankkeisiin. ALUEEN YMPÄRISTÖ Kohde sijaitsee metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella ja ottamisalueen lä hi ym pä ris tö on metsätalousmaata. Lähin naapurikiinteistö (Keskinen) on ha ki jan omistuksessa. Etäisyys ottamisalueen reunasta lähimmän vieraan naa pu ri kiin teis tön (Uusitalo) rajaan on noin 100 m. Lähin asutus on noin 1,7 km:n etäisyydellä ottamisalueelta. Lähin vesistö Kyyjärvi on noin 2,5 km:n etäisyydellä. Ottamisalue ei ole poh ja ve si aluet ta. Lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita tiedossa olevia mai seman- tai luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita. ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE Maakuntakaavassa ottamisalueen lähelle on merkitty Iso-Pohjoiskankaan ra ken nus ki ven ottamisalue. Ottamisalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

14 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä Kyyjär ven kunnan kirjastossa. Naapurikiinteistöjen omistajia on erikseen kuultu kir jeit se. Lausuntoja hakemuksesta ei ole pyydetty. Hakemuksen johdosta on jätetty yksi muistutus ja sen lisäys. Muis tu tuk sess a naapuritilan Pillisniemi omistajat vastustavat luvan myön tämis tä. Muis tu tuk sen mukaan toiminnasta aiheutuu haittaa Pillisniemen tilan maa- ja met sä ta lou del le. Haittoja ovat melu-, pöly, ja -tärinähaitat sekä pääs töt ve sis töön ja maaperään, lisäksi lähialueen tilojen kehittämisen vaikeu tu mi nen me lun ja liikenteen vuoksi sekä paikallis- ja yksityistien kuntoon koh dis tu vat vaikutukset. Toiminnan haitat kohdistuvat luonnossa eläviin ja eri tyi ses ti koti- ja lemmikkieläimiin sekä alueen väestöön. Toiminta es tää laajalla alu eel la virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa sekä rajoittaa marjas tus ta ja sie nes tys tä. Muistutuksen lisäyksen mukaan maanottoluvan lähis töl tä on useita ha vain to ja maakotkista. Hakemuksessa ympäristöhaittojen kä sit te ly on yli mal kais ta, käytettävästä tekniikasta ja työskentelyajoista ei ole mainittu. Li säk si halutaan tietoa toiminnasta lomakausien aikaan, kul jetus ten ai heut ta mas ta melusta ja pölystä, kuljetusajoista ja kalustosta, toimin nan tie dot ta mi ses ta (esim. räjäytysajankohdat) ja hakijan vastuusta vahin gon tapahduttua. TARKASTUS Ympäristösihteeri on tehnyt kohteelle maastokäynnin Kohteen lä hi ym pä ris tö on 5-10 m korkeaa nuorta mäntymetsää. Kohteelle on tehty tie sekä tehty puuston ja pintamaiden raivausta ja vähäistä soramoreenin otta mis ta. Hakija on tehnyt ympäristönsuojeluviranomaiselle kir jalli sen ilmoituksen kotitarveottamisesta kohteella. Oheismateriaali: - Sijainti- ja ja suunnitelmakartat Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Ratkaisu Ympäristölautakunta myöntää Tuomas Pölkille maa-ainesluvan haettuun ko ko nais mää räl tään m3 maa-aineksen ottamiseen tilalla Poh jois kangas Hakemuksessa esitetyn lisäksi tulee ottamisessa nou dattaa seuraavia määräyksiä: Lupamääräykset 1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee ottamisalue merkitä maastoon. Alueelle tulee asentaa vähintään yksi korkeusmerkki, josta ot ta miskor keus voidaan arvioida. 2. Louhinta- ja murskaustyön aikana tulee varoitusilmoituksin ja muu toinkin huolehtia siitä ettei toiminnasta aiheudu vaaraa alueella liikkujille. Lou-

15 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ hok sen vaaralliset reunat tulee suojata näkyvästi alueella liikkuvien tur val lisuu den varmistamiseksi. Ottamisalueelle tulee pystyttää taulu, jossa on ilmoi tet tu ottamisluvan haltija yhteystietoineen ja luvan voimassaoloaika. 3. Ottamistoiminnan suojana tulee ottamisalueen ympärillä pitää vähintään 10 m leveä alue puustoisena. 4. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää melu ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käy tet tävil lä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22-7) LAeq 50 db sekä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 db ja yöohjearvoa (klo 22-7) 40 db. 5. Murskaustoiminnan pölyhaittoja on tarvittaessa torjuttava kastelemalla tai muilla keinoin. 6. Ottamisalueen pinnan muotoilu tulee tehdä siten, että pintavedet valuvat ot ta mis alu eel ta pois. Ottamisalueelta poisjohdettavat vedet tulee käsitellä kas vil li suus peit tei sen pintavalutuksen tai laskeutusaltaan avulla tai muulla ta voin siten etteivät ne aiheuta ympäristön pilaantumista. 7. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varas toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty, ell ei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suo ja ra ken teil la. Koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi on pohjavedelle tai maa pe räl le vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatettava erityistä huolel li suut ta ja varovaisuutta. 8. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe las tus laitok sel le ja ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toi men pitei siin vahingon leviämisen estämiseksi. 9. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esinei tä. 10. Tienkäyttöön liittyvistä asioista tienkäyttäjän tulee tarvittaessa sopia tien pi tä jän kanssa. 11. Ottamisen päätyttyä alue tulee maisemoida suunnitelman mukaisesti. Lä ji tet ty pintamaa ja kivet tulee levittää louhoksen reunoille ja pohjalle. Lou hok sen reunoille jäävät 1,5 m korkeammat ja 1:2 kaltevuutta jyrkemmät reu nat ja muut vaaralliset reunat tulee suojata pysyvästi kestävällä aidalla. 12. Melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (louhinta, rikotus, murs kaus) tulee tehdä etukäteen ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesti

16 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ il moi tus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan aloittamislupa: Luvan mukainen ottamistoiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huo limat ta lupapäätöstä noudattaen. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee ha ki jan antaa 3000 euron vakuus. Vakuuden määrääminen: Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 3000 euron vakuus lu pa mää räys ten noudattamisen vakuudeksi. Vakuusaika tulee ulottua yhden vuo den yli luvan voimassaoloajan. Päätöksen perustelut: Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän ottamisen ei katsota aiheut ta van maa-aineslain 3 :n tarkoittamia haitallisia seurauksia. Ot ta misalue ja lähiympäristö on tavanomaista metsätalousaluetta ja ottamisalueen si jain ti on etäällä asutuksesta. Ottamisalueen lähellä ei ole tiedossa maa kotkan reviiriä eikä erityisiä luonnon- tai maisemansuojelun kohteita, joihin toi min ta vaikuttaisi haitallisesti. Hakemuksen johdosta tehdyssä muis tu tukses sa esitetyt seikat on otettu myös huomioon ottamissuunnitelman täy dennyk ses sä ja lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla. Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta ottamisen vahingollinen vaiku tus jää mahdollisimman vähäiseksi, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa. Lu pa mää räyk set 1-2 on annettu alueella liikkuville kohdistuvan vaaran ja hai tan vähentämiseksi. Lupamääräykset 3-12 on annettu ympäristöön kohdis tu van melu-, roskaantumis-, vesien- ja maaperän pilaantumis- ja mai sema hai tan ja muun haitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Luvan voimassaolo: Lupa on voimassa saakka. Päätöksen antopäivä: Päätös annetaan julkipanon jälkeen Tarkastusmaksu: Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaisesti tar kastus mak suk si määrätään 795 euroa. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-6, 10-13, 19-21, 23. VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6, 7. VNp melutason ohjearvoista 993/1992. Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen maa-ainestaksa. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen an to päi västä.

17 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

18 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Lausunto Tmi Kaakkolammen Lohen kalankasvatuslaitoksen ja luonnonravintolammikon ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisesta (Dnro LSSAVI/1858/2015) 427/610/2015 Ympäristölautakunta Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Viitasaaren kau pun gin ympäristönsuojeluviranomaiselta Tmi Kaakkolammen Lohen ka lan kas va tus lai tok sen ja luonnonravintolammikon ympäristö- ja ve si talous lu van lupamääräysten tarkistamisesta (Dnro LSSAVI/1858/2015). Tmi Kaakkolammen Lohen kalankasvatuslaitos ja luonnonravintolammikko si jait se vat Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä Lökönjoen varrel la. Toiminnalla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ym pä ris tö lu pa- ja vesitalouslupapäätös. Voimassa olevan luvan mukaan kas va tus al tais sa käytetyn kuivarehun määrä saa olla enintään kg vuo des sa ja luonnonravintolammikon kaloja ei saa ruokkia. Laitokselta saa pääs tää vesistöön fosforia korkeintaan 45 kg ja Lökönjoesta otettava ve simää rä saa olla korkeintaan 15 l/s. Kuluneella lupakaudella vuosina laitoksella on kasvatettu kir joloh ta ja siikaa kg vuosittain. Vuosittainen rehunkulutus on vaih del lut kg:n välillä. Laitoksen vuosittain keskimäärin käyttä mä vesimäärä on vaihdellut välillä l/s. Laitoksen kuormitusta on tarkkailtu kolmen vuoden välein tehdyllä pääs tötark kai lul la. Vesistövaikutuksia on tarkkailtu vuosittain siten, että pääs tötark kai lu vuo si na on toteutettu laajennettua tarkkailua. Vuoden 2014 fos fo ripääs töt alapuoliseen vesistöön olivat tarkkailutulosten perusteella 67 kg, mut ta ainetaselaskelmaan perustuen noin 33 kg. Kesällä 2014 laitoksen alapuo li ses ta tarkkailupisteestä otettujen vesinäytteiden fosforipitoisuus (24 µg/l) oli keskimäärin 6 µg/l korkeampi kuin yläpuoliselta vertailupisteeltä ote tuis sa vesinäytteissä (18 µg/l). Hakija ei hae muutosta voimassa olevaan ympäristö- ja vesitalouslupaan eikä voimassa olevaan tarkkailuohjelmaan. Hakija ei myöskään ole esittänyt ve sien kä sit te lyn tehostamista. Kasvatusaltaiden lietteenpoisto tehdään vuosit tain ja perusteellinen koneellinen lietteenpoisto 4 vuoden välein. Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Viitasaaren kaupungin ympäristölautakunta lausuntonaan esittää, että laitok sen vesienkäsittelyssä tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ha ki jan tulee esittää voimassa olevassa ympäristö- ja vesitalousluvassa vaadit tu lietteenpoiston ja fosforikuormituksen vähentämisen te hos ta mis suun-

19 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ni tel ma. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

20 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi 442/610/2015 Ympäristölautakunta Tuulivoimalan ympäristöluvanvaraisuuden peruste Ympäristönsuojelulain 27 2 mom kohta 3) mukaan Ympäristölupa on lisäk si oltava toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naa puruus suh teis ta annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu ton ta rasitusta. Suomessa toiminnassa olevista tuulivoimaloista saatujen ko ke mus ten perusteella tuulivoimaloiden toiminnasta saattaa aiheutua em. koh tuu ton ta rasitusta asutukselle meluvaikutuksen kautta riippuen mm. voima lan sijainnista asutukseen nähden, maasto-olosuhteista ja sääolosuhteista. Ympäristölautakunnan hyväksymä ohje tuulivoimalan ym pä ris tö luvan va rai suu des ta Kyyjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Viitasaaren ym pä ris tö lau ta kun ta on antanut ( ,16 ) asiasta seuraavan yleis ohjeen: Ympäristölautakunta katsoo, että tuulivoimalasta saattaa aiheutua naa puruus suh de lais sa (NaapL 17 ) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta melu- ja väl ke vai ku tuk sis ta johtuen mikäli alla mainituista ehdoista jompikumpi täyt tyy. Ympäristölautakunta antaa ohjeeksi, että tuulivoimalalle tulee hakea Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa ennen sen toiminnan aloit ta mis ta, jos: a) Voimalan etäisyys lähimpään vakituisen asumisen, loma-asumisen tai hoi to lai tok sen rakennukseen on pienempi kuin 12 kertaa voimalan na pa korkeus. Esimerkiksi tyypillisen noin 3 MW:n voimalan napakorkeus on noin 140 m ja lupakynnysetäisyys olisi tällöin noin 1700m. tai b) Ympäristöhallinnon ohjeiden mukaan tehty melu- tai välkemallinnus osoit taa että voimalan aiheuttama melutaso tai välke ulkona ylittää edellä mai ni tun häiriintyvän kohteen välittömässä läheisyydessä (n.100 m:n sä teellä) kohteelle määritellyn suunnitteluohje- tai raja-arvon. Esimerkiksi ym päris tö hal lin non ohjeen 4/2012 mukainen tuulivoimarakentamisen ul ko me luta son suunnitteluohjearvo yöajalle loma-asumiseen käytettävillä alueilla on 35 db LAeg. Melu- ja välkemallinnus tulee tehdä sille voimalatyypille ja sil le varustelutasolle jota ao. hankkeessa käytetään ja jolle rakennuslupa hae taan. Tai vastaavan kokoluokan, yleisesti lähtömelutasoltaan (LWA db) voi mak kaam mal le voimalatyypille ilman melutasoa mahdollisesti laskevaa va rus te lua tai säätötasoa. Hallakankaan tuulivoimapuistohanke Kyyjärven Hallakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotus ( ) on ollut nähtävillä Alueelle on suunnitteilla tuu li voi mapuis to, jonne tulisi enintään 9 voimalaa. Tuulivoimaloiden nimellisteho on noin 3 MW ja napakorkeus enintään 144 m.

21 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimamelun leviämisvyöhykkeet on mal lin net tu noudattaen uusimpia tuulivoimamelun ohjeita (Ym pä ris tö minis te riö 2/2014). Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänenpainetasot on mal linnet tu WindPRO laskentaohjelmalla ISO standardin mukaisesti. Äänen pai ne ta sot on mallinnettu käyttäen napakorkeuksiltaan 144 m korkeita voi ma loi ta. Lähtötietoina eli referenssivoimalana on käytetty tuu li voi ma laitos val mis ta ja Nordex N131 voimalaa. Laskelmissa tuulivoimalan läh tö melu ta so (LWA) on 104,5 db. Laaditun melumallinnuksen mukaan Hallakankaan tuulivoimapuiston me luvai ku tuk set lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätök sen (VNp993/92) mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suun nit te lu oh jeiden (Ympäristöhallinnon ohje 4/2012) ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan tuulivoimapuiston melu vai ku tuk set lähimmille vapaa-ajan asunnoille eivät myöskään ylitä val tioneu vos ton päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suun nit te lu oh je ar vo ja (päivä 40 db, yö 35 db). Matalataajuiset äänitasot jää vät kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ää nen eris tä vyys. Tuulivoimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset on mallinnettu WindPro-oh jel man SHADOW-moduulilla alustavien voimalanpaikkojen si joi tusten mukaisesti. Tuulivoimaloiden läheisyydessä sijaitsevien asuin ra ken nusten kohdalla varjostustunnit ovat real case, no forest -laskenta tulosten perus teel la alle 8 tuntia vuodessa kaikissa tarkastelukohteissa (A-M) ja myös mui den asuinrakennusten kohdalla hankealueen ympärillä. Var jos tus vai kutuk set ovat merkittävästi lievemmät, kun alueella kasvava puusto huo mioidaan ja tällöin lähialueen rakennusten kohdalla jäädään vaikutustasolle 1-3 tun tia vuodessa. Hallakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavaehdotuksen yleismääräyksiin sisäl tyy mm. seuraavat määräykset: - Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voi ma latyy pil le, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voi ma la vaihto eh to tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vai ku tuk seltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuu li voi maloi den yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaava rat kai sun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. - Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alu een suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on nouda tet ta va valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ym pä ristö mi nis te riön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suun nit te luoh je ar vo ja sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun oh je arvo ja.

22 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ympäristöluvan tarvearviointi Hallakankaan tuulivoimapuiston yleisaavaehdotukseen merkittyjen tuu li voima loi den etäisyys lähimpiin asuintaloihin on voimaloilla nro 6 ja nro 5 noin 1 km ja voimaloilla nro 4 ja nro 7 noin 1,5 km. Etäisyys lähimpään asu tukseen on sellainen että ko. tuulivoimaloiden osalta kunnan ym pä ris tön suo jelu vi ran omai nen tekee arvion ympäristöluvan tarpeellisuudesta ja mah dol lises ti ympäristöluvan hakuun velvoittavan päätöksen. Toiminnanharjoittajan kuuleminen Hankkeen toiminnanharjoittajalle on lähetty asiassa kuulemiskirje. Kir jeessä on ilmoitettu, että Hallakankaan tuulivoimapuiston yleisaavaehdotukseen mer kit ty jen tuulivoimaloiden nro 4, nro 5, nro 6 ja nro 7 etäisyys lä himpään asutukseen on sellainen (alle 1700 m) että ko. tuulivoimaloiden osalta kun nan ympäristönsuojeluviranomainen tekee arvion ympäristöluvan tarpeel li suu des ta ja mahdollisesti ympäristöluvan hakuun velvoittavan pää töksen. Toiminnanharjoittajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. Toiminnanharjoittaja Tuulipuisto Oy Kyyjärvi / Kalle Sivill on toimittanut ym pä ris tö toi mel le päivätyn vastineen. Vastineessa todetaan muun muas sa, että lähtökohtana tuulivoimahankkeissa on pidettävä sitä, että melu vai ku tuk set huomioidaan riittävällä tavalla maankäytön suunnittelussa kuten kaavoituksessa, jolloin ympäristölupaa ei tarvita. Tuulivoimaloiden osal ta ympäristölupaa tulee edellyttää vain poikkeustapauksissa, vai ku tusten perusteella, sillä tuulivoimalat eivät kuulu ympäristönsuojelulain nojalla ai na luvanvaraisiin toimintoihin. Ympäristölupaa voidaan edellyttää ai noastaan silloin kun toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelaissa tarkoitettua koh tuu ton ta haittaa melun tai välkkeen takia. Hallakankaan tuu li puis tohank kees sa tehtyjen mallinnusten perusteella hankkeen tuulivoimaloista ei ai heu du häiritsevää välkettä tai valtioneuvoston päätöksen tai ym pä ris tö minis te riön suunnitteluohjearvojen mukaisia melutasojen ylityksiä eikä haittaa voi da ainakaan sellaisessa tilanteessa pitää kohtuuttomana. Vastineessa katso taan lisäksi, että ympäristötoimen kuulemiskirjeessä ja kaavalausunnossa viitatutut suojaetäisyydet ovat lakiin perustumattomia, ja ettei lail li sia perusteita ympäristöluvan edellyttämiselle kyseisessä hankkeessa ole. Vastineessa esitetään myös, että mikäli hankkeesta sen toteuduttua kaikesta huo li mat ta aiheutuisi perustelluista syistä valituksia häiritsevästä melusta, toiminnanharjoittaja sitoutuu teettämään omaan lukuunsa tarvittavat me lumit tauk set ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kokemukset tuulivoimalamelusta Uusien toiminnassa olevien tuulivoimalaitosten meluhaittakysymyksiä on nous sut julkisuudessa esille runsaasti eri puolella Suomea. Useissa ta pauksis sa haittana on koettu erityisesti unihäiriöt ja matalataajuinen jaksollisesti vaih te le va melu. Tuulivoimalan toimintaan liittyviä meluongelmia on ilmoitettu olevan mm. Lu han gas sa, Raahen Kopsassa,Vaasan Öjessa, Huittisten Pahkionvuoressa, Me ri jär vel lä, Ikaalisissa, Ilmajoella, Kortesjärvellä, Porin Peittoossa, sekä

23 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ In koon Barösundisssa. Tuulivoimalameluun liittyy melun jaksottainen sykin tä (ns. amplitulimodulaatio), joka lisää melun koettua häiritsevyyttä merkit tä väs ti. Sykinnän voimakkuus vaihtelee esim. ilmakehän sääolosuhteiden mu kaan. Melumallinnuksessa ei riittävästi huomioida sykinnän vaikutusta me lu ta soon. (Ympäristö ja Terveys-lehti 2/2015). Raahen Kopsassa on tuulivoimaloiden toiminnasta johtuvien meluvalitusten joh dos ta suoritettu melumittauksia. Sisä- ja ulkomelua tutki mm Työ terveys lai tos välisenä aikana. Mittaus suoritettiin asuin ra kennuk ses sa n. 1,5 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta. Voimalan koko on noin 3 MW ja napakorkeus noin 140 m. Mittaustulokset perustuvat lyhkäisiin ääninäytteisiin, joissa tuulivoimalan ää nen dominanssi on kuulohavainnoin varmistettu ja asunto on tyhjillään. Ra por tin mukaan analyyseihin valitut mittausjaksot olivat lyhyitä, jolloin joh to pää tök siin liittyy epävarmuuksia. Yöaikana äänitasot (LAeq, 1min) asun non sisällä pysyivät pääsääntöisesti alle 30 db:n. Yöaikana äänitasot (LAeq, 1min) ulkona olivat alle 45 db. Arvot perustuvat asukkaan ku vaamiin häiritsevimpiin äänitilanteisiin. Tulosten perusteella yöllisten mittausjaksojen äänitasot sisätiloissa ovat pää sään töi ses ti yli 25dB, jolloin asumisterveysohjeen mukaan voi esiintyä unen häi rin tää. Raportin mukaan tuulivoimamelussa havaittiin ajoittain voimakasta amp litu di mo du laa tio ta (6. mittauksessa 40:stä). Asukas merkinnyt tuu li voi ma melun paljon tai erittäin häiritseväksi 49 kertaa 158 päivän seurantajakson aika na. Raportin mukaan on ilmeistä, että tuulivoimalan ääni kuuluu sekä asun non pihamaalle että sisätiloihin. Lisäksi on selvää, että ääni häiritsee koh teen asukkaita, vaikka äänitason ohjeelliset enimmäisarvot eivät ylity. Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaavan kaavaselostuksen melu mal lin nuk sen mukaan ao kiinteistöllä melun tulisi olla selvästi alle 35 db. 9 Melumallinnus on tehty 17 tuulivoimalalle WindPRO-ohjelmalla. Edellä mai ni tun raportin perusteella 38:sta onnistuneesta ulkomelumittausjaksosta mi tat tiin yli 35 db (LAeqT) tuloksia 27 kertaa. Mittaus tehty kiinteistöllä kun voimaloista on käytössä vasta 7 kpl. Asumisterveysasetus 545/2015 on tullut voimaan Asu mis terveys ase tuk sen 12 on asetettu asunnon tai muun oleskelutilan ter vey del listen olosuhteiden todentamiseen melulle toimenpiderajoja. 3.mom mukaan Yö ai kai nen (klo 22 7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäi riö tä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 db yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22 7) mitattuna niissä ti lois sa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Oheismateriaali: - Toiminnanharjoittajan vastine Lisätiedot: Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi puh

24 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Huomioonottaen Hallakankaan suunnitellun tuulivoimapuiston tuu li voi maloi den nro 5 ja nro 6 teho (noin 3 MW), etäisyys asutukseen nähden (noin 1 km) sekä Suomessa toiminnassa olevista tuulivoimaloista viime vuosina saa tu kokemus ko. tuulivoimaloista saattaa aiheutua ympäristössä eräistä naa pu ruus suh teis ta annetun lain (26/1920) 17 :n 1 momentissa tarkoitettua koh tuu ton ta rasitusta melun kautta. Ympäristölautakunta katsoo, että ko. tuu li voi ma loi den toimintaan tulee olla ympäristönsuojelulain 27 :n mu kainen ympäristölupa. Ympäristölupakäsittelyssä voidaan tarkemmin selvittää ko. voimaloiden toi min nas ta aiheutuva meluhaitta ja ratkaista toimintaluvan myöntäminen. Ym pä ris tö lu vas sa voidaan antaa tarvittavat määräykset toiminnan me lu haitto jen ehkäisemiseksi ja tarkkailemiseksi. Ympäristölautakunta määrää ympäristönsuojelulain 175 :n nojalla toiminnanharjoittajan hakemaan ympäristöluvan Hallakankaan suun ni telluil le tuulivoimaloille nro 5 ja nro 6 ennen niiden toiminnan aloittamista. Sovelletut säännökset: Ympäristönsuojelulaki: 27, 48, 49 ja 175. Tiedottaminen: Päätös tiedoksi: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi / Kalle Sivill Muutoksenhaku: Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

25 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu 129/000/2015 Ympäristölautakunta 1. Ympäristösihteeri I - Viranhaltijapäätökset aj :t 3-8, oheismateriaali. 2. Ympäristösihteeri II - Viranhaltijapäätös , oheismateriaali. 3. Korkein hallinto-oikeus - Ympäristölupaa koskeva valitus (Karhukydön turvetuotanto, Karstula). 4. Keski-Suomen ELY-keskus - Ilmoitus valvontaviranomaisen toimivallan muutoksesta eläinsuo jil la / Ympäristölupavalvonnan siirto, koskien Kyyjärven kunnan toimin nan har joit ta jia. - Ilmoitus valvontaviranomaisen toimivallan muutoksesta eläinsuo jil la / Ympäristölupavalvonnan siirto, koskien Viitasaaren kaupungin toi min nan har joit ta jia. - Ilmoitus valvontaviranomaisen toimivallan muutoksesta eläinsuo jil la / Ympäristölupavalvonnan siirto, koskien Pihtiputaan kunnan toimin nan har joit ta jia. - Ilmoitus merkinnästä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään; Pihti pu taan kunta, jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa (Laurilantie, Pih ti pu das). 5. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI - Päätös / Oikaisuvaatimus K-S:n ELY:n päätökseen, joka koskee Va po Oy:n esitystä Läntisen Suomen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästöja vaikutustarkkailuohjelmaksi v K-S:n ELY-keskuksen toi mialuet ta koskien (15/2015/1). - Päätös / Kivijärven osakaskunta; Iso Pirttijärven ve den kor keuksien ennallistaminen, Kivijärvi (94/2015/2). - Päätös / Pohjois-Savon ELY-keskus; Leukunjoen vir ta ve sialuei den kunnostus, Kivijärvi. 6. Ramboll - Toimenpideraportti; Pilaantuneen maaperän kunnostus, Niemenharju, Pihti pu das.

26 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

27 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Pakkokeinouhan asettamispäätös / Tarvainen 1:723, Pudasjärven kylä, Kannonkoski 468/602/2015 Ympäristölautakunta Sijainti: Kunta: Kannonkoski Kylä: Pudasjärvi 403 Osoite: Kytötie 1, Kannokoski Tila: Tarvainen 1:723 Kiinteistötunnus: Kaavallinen tilanne: Asemakaava, TY (Teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia). Kiinteistön omistaja: Poikonen Antti Syy / Rikkomuksen yksilöinti: Rakennustarkastaja on lähettänyt kiinteistön omistajalle oheismateriaalin mu kai sen kehotuksen kiinteistöllä sijaitsevasta ulkovarastoinnista. Kirjeessä on todetaan, että kiinteistöllä on varastoituna kierrätettävissä olevaa me tal lijä tet tä sekä romuautoja jotka näkyvät esteettä kytötielle sekä osin kujatielle suoritetussa katselmuksessa (viranhaltijan suorittamana) on edelleen varastoituna autoja, joita on tuotu kiinteistölle edellisen katselmuksen jäl keen ( ) lisää. Karkealla laskutoimituksella selkeästi tielle nä kyviä autoja on 12 kappaletta, sekä tontilla on useita maa-aineskasoja, sekä ton til la on varastoitu puutavaraa. Kiinteistön omistajaa on vaadittu oheismateriaalin mukaisessa kehotuksessa vä hen tä mään merkittävästi autojen varastointia sekä siistimään näkymän ky tö tiel le sekä kujatielle, esimerkiksi aitaamalla. Kehotuksen mukaisiin toimiin ei olla ryhdytty kiinteistön alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 167 :n mukaan rakennettu ym päris tö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Sa man lain 169 :n 2 momentin mukaan asemakaava-alueella ei aluetta saa käyt tää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei ase ma kaavas ta muuta johdu. Kuuleminen Kehotuksen jälkeen on lähetetty kiinteistönomistajalle kuulemiskirje Vastausaika on päättynyt

28 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kiinteistönomistaja Antti Poikonen on todennut päivätyllä se lityk sel lään, että Antti Poikonen on toiminut pitkään korjaamoyrittäjänä, sekä toiminta jatkuu edelleen Hiekantie 16b osoitteessa. Kiinteistönomistaja käyt tää kertomansa mukaan autoja korjaamotoimintaansa. Kiinteistönomistaja on esittänyt tulisiko kyseeseen rakennuspaikan aitaus esi mer kik si kuusiaidalla niin, että näkyvyys pihaan estyisi. Lisäksi kiinteistönomistaja on luvannut hävittää maa-aineskasoja sekä muita ra kennus tar vik kei ta lähiaikoina, sillä hänen kertomansa mukaan maa-aineille on käyt töä lähitulevaisuudessa rakennushankkeiden vuoksi. Rakennustarkastajan lausunto Vaikka rakennus sekä kiinteistö sijaitsee ns. teollisuustontilla (TY), ei kaava salli ympäristöä rumentavaa käyttöä. Kiinteistön sijaitessa TY-kaa vamer kin nän alueella (teollisuusalue, jolle ympäristö asettaa toiminnalle erityi siä vaatimuksia) ei kaava oikeuta merkittävään varastointiin, sillä kiinteis tö rajoittuu AO- ja AV (asuinkortteleihin). Tästä syystä kaavassa on otet tu huomioon ympäristön siisteys näkökulmat suoritetussa katselmuksessa kiinteistö on edelleen epäsiistissä kun nos sa. Aitaaminen kuusiaidalla on ongelmallista, koska aidan kas va minen on epävarmaa ja aidan kasvaminen kestänee vuosia, näin ollen tilanne ei korjaannu vuosiin maankäyttö- ja rakennuslain 169 mukaiseksi. Lisäksi ton til la tulisi suorittaa ulkovarastoinnin vähentämisen lisäksi raivaustöitä pu si koi tu mi sen vuoksi. Lisäksi kiinteistöllä sijaitsee paljon auton romuja, joita ei paikalla suo ri tetun katselmuksen perusteella voida katsoa olevan varaosa-autoja, sillä useat au tot ovat sammaloituneet sekä ruostuneet. Näiden autojen taloudellinen mer ki tys korjaamotoiminnassa on vähäinen. TY-kaavamerkinnän vuoksi kiinteistöllä voidaan sallia vähäinen autojen varas toin ti, mutta autojen täytyy olla selkeästi korjaustoimintaan liittyviä va raosa-au to ja, ja autojen kierto täytyy olla lyhyempi, ollakseen yri tys toi mintaan liittyvää käyttöä. Vuosikymmeniä jatkuva yksittäisen varaosa-auton varas toin ti ei tule kyseeseen. Rakennustarkastajan esitys asian ratkaisemiseksi: Kiinteistön omistajan tulee merkittävästi vähentää kiinteistöllä sijaitsevaa ul ko va ras toin tia. Kiinteistöllä sallitaan viiden varaosa-auton säilytys. Loput autot tulee kier rät tää ja / tai purkaa varaosiksi. Varaosa-autoille tulee varata tila mahdol li sim man kaukana ympäröivistä teistä. Kytötien ja vanhan sa ha ra kennuk sen välissä ei saa sijaita ympäristöä rumentavaa varastointia, vaan va rastoin nin täytyy sijaita Kujatien ja saharakennuksen välisellä alueella.

29 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Maa-aineskasoja ei saa säilyttää Kytötien läheisyydessä, ja maa-aineskasoja saa olla kiinteistöllä yksi kappale. Puutavarat tulee olla suojattuna ja pi nottu na yhdessä kasassa. Mikäli kiinteistö aidataan, voidaan edellä mainittuja vaatimuksia lieventää, ei kä aitaamisen yhteydessä ole tarvetta määritellä autojen säilyttämiseen tark kaa ylärajaa. Vaatimuksena kuitenkin on, että aita estää näkyvyyden rumen ta van varastoinnin osalta kokonaan, eikä aidan avoimien osien koh dal ta saa näkyä enempää varastointia, kuin on sallittua kiinteistön ollessa ai taama ton (5 autoa, yksi maa-aineskasa, yksi lautakasa). Aidan tulee olla siis ti ja aidan pitää estää näkyvyys varastointialueisiin kuitenkaan vaa ran ta mat ta tienkäyttäjien turvallisuutta. Edellämainittuja vaatimuksia ei voida lieventää pensasaidalla ennenkuin pen sas ai ta on kasvanut riittävän korkeaksi ja tiheäksi, jotta rumentavan varas toin nin näkyvyys tielle estyy. Pensasaita tulee pitää siistinä. Edellämainitut toimenpiteet tulee suorittaa ympäristölautakunnan esit tämään määräaikaan mennessä. Oheismateriaali: - Kaavaote - Kehotus sekä selityspyyntö - Kiinteistörekisterin karttaote - Selitys / Antti Poikonen Vastaus vireillepanoon / Keski-Suomen Ympäristökeskus Lisätietoja: Rakennustarkastaja Jukka Tuohimaa, Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja: Kiinteistöllä suoritetaan ympäristölautakunnan toimesta katselmus ennen asian käsittelyä. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet

30 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Pakkokeinouhan asettamispäätös / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Pudasjärven kylä, Kannonkoski 457/602/2015 Ympäristölautakunta Sijainti: Kunta: Kannonkoski Kylä: Pudasjärvi 403 Osoite: Leppälänkyläntie 11 Tila: Pusula 2:622 (sekä Lepola 2:87) Kiinteistötunnukset / Kaavallinen tilanne: Asemakaava, KL (Liikerakennusten korttelialue). Kiinteistön omistaja: Naurisahon Palvi Oy Yhteyshenkilö: Simo Mäkelä Y-tunnus: Syy / Rikkomuksen yksilöinti: Rakennustarkastaja on lähettänyt kiinteistön omistajalle oheismateriaalin mu kai sen purku- / kunnossapitokehotuksen kiinteistöllä sijaitsevasta ra kennuk ses ta sekä kiinteistöjen siistimisestä Kirjeessä on todettu raken nuk sen kunnon olevan heikko, ja omistajaa on vaadittu esittämään sekä hy väk syt tä mään suunnitelma aikatauluineen rakennuksen kunnostamisesta maan käyt tö- ja rakennuslain edellyttämälle tasolle turvallisuuden, ter veel lisyy den sekä esteettisyyden puolesta. Lisäksi rakennuspaikalla on kehoitettu lo pet ta maan ulkovarastointi (kylmäkoneet, tyhjät öljyastiat, kaatuneet puut ym.) Leppälänkyläntieltä katsottuna häiritsevä varastointi on merkittävästi vähen ty nyt kehotuskirjeen jälkeen. Rakennusta sen sijaan ei ole merkittävästi kor jat tu jälkeen, eikä rakennuksesta ole esitetty purkamislupahakemusta eikä esitetty korjaussuunnitelmaa. Maankäyttö ja rakennuslaki 166 toteaa rakennuksen kunnossapidosta seuraa vaa: 1. Momentti: "Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, et tä se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyt tö kel poi suuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Raken nus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kun nos sa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät ener gia te hok kuu del le asetetut vaatimukset. ( /488)" 3. Momentti: "Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kun nan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen kor jat tavak si tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa tur val li suu del le, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyt tä-

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä

HAKIJA Metsähalltus MHT Etelä-Suomi Kalevankatu Jyväskylä Ympäristölautakunta 61 28.06.2016 Maa-aineslupa / Metsähallitus MHT, Viinakangas, Kivijärvi 311/611/2016 Ympäristölautakunta 28.06.2016 61 ASIA Metsähallitus MHT Etelä-Suomi hakee maa-aineslain mukaista

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2 Ympäristölautakunta 94 15.06.2004 Ympäristölautakunta 127 13.10.2004 Ympäristölautakunta 124 30.06.2009 Ympäristölautakunta 157 13.10.2009 Ympäristölautakunta 21 26.01.2010 Ympäristölautakunta 139 26.10.2010

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 30 01.09.2015

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 30 01.09.2015 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 30 01.09.2015 Vastine Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen koskien Raahen Tuulivoima Oy:n tuulivoimaloiden ympäristölupaa YMLA 30

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 75 18.08.2015 PÄÄTÖS TONI HOTARIN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA, JOKA KOSKEE VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN 851-411-1-50 VELVOLLISUUTTA LIITTYÄ VIEMÄRIVERKOSTOON

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Rakennuslautakunta 11.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 12 Ympäristökatselmus 2016 3 13 Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 14 Rakennustarkastajan päätökset

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

MELAYMP Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen: Hakijat ovat kiinteistön omistajia.

MELAYMP Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen: Hakijat ovat kiinteistön omistajia. Meri-Lapin ympäristölautakunta 83 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / AKI KÄSMÄ JA TIINA KOSKELA, 851-424-17-55

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot